LEGE nr. 90 din 3 aprilie 2007pentru completarea art. 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 11 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILa articolul 9 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile, după caz, şi cadrelor militare care aveau calitatea de pensionar militar la data intrării în vigoare a prezentei legi."  +  Articolul IIDrepturile de pensie recalculate conform art. 9 alin. (5) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se acordă şi se plătesc de la data intrării în vigoare a prezentei legi, în termenul legal de prescripţie.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2008. Documentele necesare stabilirii dreptului de pensie se pot depune de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVLegea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 aprilie 2007.Nr. 90._________