LEGE Nr. 30 din 6 mai 1996pentru modificarea şi completarea Legii nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 13 mai 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile revoluţiei, precum şi celor care au participat direct, în perioada 16-25 decembrie 1989, la luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Titlul legii se modifica astfel:"Lege pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989"2. Articolul 2 alineatele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:"Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă şi celor care au fost reţinuţi în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi celor care în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei.Persoanele prevăzute în alin. 2 trebuie să facă dovada faptelor deosebite în luptele pentru victoria revoluţiei şi să fie recomandate de o asociaţie, un club, o fundaţie sau o liga a luptătorilor, legal constituite până la data de 30 decembrie 1992."3. La articolul 2, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"În vederea recunoaşterii calităţii prevăzute de prezenta lege, eliberării certificatelor doveditoare şi propunerii distincţiilor prevăzute la art. 1, 2, 2^1 şi 3 din prezenta lege se instituie Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989. Componenta comisiei, ai carei membri sunt numiţi prin hotărâre a Guvernului, este următoarea:- un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;- un reprezentant al Ministerului Sănătăţii;- un reprezentant al Ministerului Finanţelor;- un reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale;- un reprezentant al Ministerului de Interne;- un reprezentant al Ministerului Justiţiei;- un reprezentant al Ministerului Public;- un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989;- 8 reprezentanţi ai asociaţiilor de revoluţionari, legal constituite până la data de 30 aprilie 1991, prin rotaţie, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei. Preşedintele comisiei este numit la propunerea asociaţiilor de revoluţionari, legal constituite până la data de 30 aprilie 1991, de către Guvern, şi va fi angajat al Guvernului. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989 asigura aplicarea prevederilor prezentei legi şi executarea lucrărilor de secretariat şi arhiva ale comisiei. Secretariatul General al Guvernului va asigura spaţiul şi fondurile necesare desfăşurării lucrărilor comisiei."4. Articolul 2 alineatul 4 va avea următorul cuprins:"Termenul pentru depunerea dosarelor în vederea recunoaşterii calităţii de luptător pentru victoria Revoluţiei rămâne din decembrie 1989 sau de participant la victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 este de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."5. La articolul 2, după alineatul 4 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Eliberarea certificatelor doveditoare se va face potrivit metodologiei stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoarea a prezentei legi."6. După articolul 2 se introduce articolul 2^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 2^1. - Se instituie titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru cei care au participat la acţiunile desfăşurate în Revoluţia din decembrie 1989, alţii decît cei prevăzuţi la art. 2 alin. 2.Persoanele prevăzute la alin. 1 trebuie să facă dovada participării la acţiunile revoluţiei şi să fie recomandate de o asociaţie sau liga a luptătorilor din revoluţie, legal constituită până la data de 30 decembrie 1992.Titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 este onorific. Beneficiarii acestui titlu vor primi brevet distinct, în condiţiile art. 5 din prezenta lege."7. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - În semn de preţuire faţă de participanţii la acţiunile pentru victoria revoluţiei se instituie medalia Revoluţia Română din Decembrie 1989, încondiţiile prezentei legi."8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art.4. - Titlurile prevăzute la art. 1, 2 şi 2^1, precum şi medaliile prevăzute pentru fiecare titlu se conferă de către Preşedintele României, la propunerea comisiei prevăzute la art. 2 alin. 4; competenţa comisiei, precum şi criteriile de atribuire a titlurilor sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege.Titlurile care nu au fost conferite în condiţiile alin. 1 sau al căror beneficiar nu a avut merite deosebite sunt nule.Nulitatea titlurilor poate fi constatată, din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989, prevăzută de prezenta lege, prin decizie de constatare a nulităţii. Deciziile de constatare a nulităţii certificatelor vor putea fi constatate, în termen de 30 de zile, la comisia parlamentară specială prevăzută la art 5^1.Verificarea dosarelor celor care au dobândit titlurile prevăzute la alin. 1 se va face din oficiu sau la cererea oricărei persoane interesate, în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989."9. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Descrierea, modul de atribuire şi purtarea însemnelor se stabilesc printr-un regulament, aprobat prin hotărâre a Parlamentului României.Descrierea conţinutului certificatelor eliberate de Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 se stabileşte printr-un regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.Certificatele se eliberează de către Comisia pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989 persoanelor prevăzute la art. 1 şi 2 şi numai în baza actelor justificative prevăzute la art. 2.În certificat se vor înscrie expres drepturile de care beneficiază titularul; certificatele vor fi semnate de preşedintele şi de secretarul Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989.Preschimbarea certificatelor existente se va face după verificarea dosarelor, în termen de 60 de zile.Prin acelaşi regulament se va institui, pentru părinţii eroilor-martiri, un însemn omagial distinctiv, cu dreptul de a-l purta. Conferirea distincţiilor prevăzute în prezenta lege se atesta prin brevet."10. După articolul 5 se introduce articolul 5^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Se instituie Comisia parlamentară pentru control aplicării prezentei legi, prin hotărâre a Parlamentului României.Comisia va fi formată din 5 senatori şi 6 deputaţi, conform configuraţiei politice a Parlamentului."11. Articolul 8 alineatul 1 literele d), h), 0), p), s) şi s) vor avea următorul cuprins:"d) acordarea de credite bancare sau facilităţi pentru cumpărarea sau constituirea unei singure locuinţe în condiţiile cele mai favorabile prevăzute de lege;""h) acordarea gratuita de proteze pentru răniţi care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă;""0) acordarea gratuita a unui mijloc de transport autonom corespunzător standardelor internaţionale şi scutirea de taxe vamale în vederea achiziţionării din import a acestuia pentru răniţii în luptele pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu evenimentele din decembrie 1989, care se încadrează în criteriile medicale în vigoare;""p) asistenţa juridică gratuita acordată prin barourile de avocaţi în cauze ce ţin de obiectul prezentei legi;""s) burse pentru elevi şi studenţi în instituţiile de învăţământ de stat, în condiţiile legii, indiferent de venituri, pentru soţul supravieţuitor şi urmaşii eroului-martir, invalizilor sau răniţilor revoluţiei;""s) obţinerea de credite bancare de maximum 50 de milioane lei pentru investiţii cu caracter productiv contractate între bănci şi beneficiari şi subvenţionarea de către stat a dobinzilor la aceste credite în proporţie de 50%, în limitele prevederilor bugetului anual aprobate în acest scop.Guvernul va aproba periodic actualizarea limitei creditului menţionat, în raport cu evoluţia preţurilor;"12. Articolul 8 alineatele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:"Drepturile prevăzute la alin. 1 lit. f)-i) se acordă numai pe perioada în care beneficiarii îşi păstrează calitatea de urmaş, de rănit sau de pensionar de invaliditate.De drepturile prevăzute la alin. 1 lit. a)-f), i)-n) şi p)-t) beneficiază şi persoanele prevăzute la art. 2 alin. 2."13. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Soţul supravieţuitor al eroului-martir, care are în întreţinere unul sau mai mulţi copii ai acestuia, va primi, pe lângă drepturile prevăzute la art. 7 şi la art. 8 alin. 1, şi o indemnizaţie lunară egala cu salariul de baza minim pe ţara, până la definitivarea studiilor în instituţiile de învăţământ acreditate, dar nu mai tirziu de împlinirea virstei de 25 de ani a copiilor.În caz de deces al soţului supravieţuitor, drepturile prevăzute în prezentul articol se acordă reprezentanţilor legali ai copiilor minori ai eroilor-martiri."14. După articolul 15 se introduc articolele 15^1 şi art. 15^2, care vor avea următorul cuprins:"Art. 15^1. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală a celor vinovaţi.""Art. 15^2. - Tinerilor cărora li s-a conferit titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi care la data de 1 ianuarie 1990 aveau sub 21 de ani, prin grija Guvernului vor fi selecţionaţi, în funcţie de calităţile morale, de aptitudini şi de pregătire şi recomandaţi a fi încadraţi în instituţii centrale şi locale şi în alte unităţi bugetare, în funcţie de competenţa lor şi cu respectarea prevederilor legale."15. Litera A din anexa (care devine anexa nr.1) se elimina.16. La litera B din anexa nr.1, după alineatul 1 se introduc doua noi alineate, care vor avea următorul cuprins:"Competenţa Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor revoluţiei din decembrie 1989 este cea prevăzută de prezenta lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului.Documentele necesare stabilirii calităţii în vederea eliberării certificatelor se constituie în arhiva a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989."17. După anexa nr.1 se introduce anexa nr. 2, care va avea următorul cuprins:  +  Anexa 2 GRILAprivind încadrarea solicitanţilor în prevederile art. 1, 2 şi 2^1 di prezenta legeTitlul de Erou-Martir al Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă celor care şi-au pierdut vita pentru libertatea poporului român în perioada 16-25 decembrie 1989, precum şi celor care au decedat ca urmare a rănilor grave cauzate în aceeaşi perioadă.Titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se acordă:- răniţilor cu sau fără grad de invaliditate, dacă au participat activ la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989;- celor reţinuţi în perioada 16-21 decembrie 1989, dacă rezultă ca au fost reţinuţi în demonstraţiile în demonstraţiile de strada în legătură cu activităţile revoluţionare şi nu pentru comiterea unor fapte penale, de drept comun;- persoanelor care au participat efectiv la activităţile revoluţionare în perioada 16-25 decembrie 1989 şi s-au remarcat prin fapte deosebite.Dovada activităţii luptătorilor şi a meritelor lor se atesta prin următoarele documente obligatorii:- procesele-verbale încheiate de organizaţiile constituite:- adeverinta sau alte înscrisuri;- declaraţii ale persoanelor participante la Revoluţia din decembrie 1989, recunoscute de luptători, dar coroborate şi cu alte probe concludente.Titlul de Participant la Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 se conferă acelor persoane care, prin aportul direct sau indirect, au contribuit la victoria Revoluţiei din decembrie 1989."Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEp.PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------------