LEGE nr. 85 din 2 aprilie 2007privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 5 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte cadrul juridic pentru luarea unor măsuri de pregătire a executării lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti".  +  Articolul 2 (1) Se declară de utilitate publică toate lucrările de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", expropriator fiind statul român, prin Compania Naţională "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) În sensul prezentei legi, prin lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, denumite în continuare lucrări, se înţelege: a) împrejmuirea perimetrală a aeroportului; b) lucrări cuprinse în Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002. (3) Suprafeţele de teren ce pot fi expropriate în temeiul prezentei legi sunt incluse în perimetrul de dezvoltare al "Aeroportului Internaţional Henri Coandă - Bucureşti", delimitat conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, şi fac parte din intravilanul oraşului Otopeni şi extravilanul comunei Tunari, aprobate prin planurile urbanistice generale.  +  Articolul 3Expropriatorul întocmeşte o documentaţie tehnico-economică, în conformitate cu prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru fiecare lucrare. Documentaţia tehnico-economică cuprinde şi date privind încadrarea lucrării în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţiile cadastrale care conţin amplasamentul lucrării, delimitarea suprafeţelor şi a construcţiilor propuse spre expropriere, cu evidenţierea suprafeţelor şi a construcţiilor rezultate în urma exproprierii, cu indicarea numelor proprietarilor, stabilite de către persoane autorizate în întocmirea documentaţiilor cadastrale, precum şi a ofertelor de despăgubire stabilite pe categorii de imobile de către persoane autorizate în evaluare. Documentaţiile cadastrale se vizează de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după caz.  +  Articolul 4 (1) Pe baza documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art. 3, Guvernul aprobă, prin hotărâre, amplasamentul lucrării, declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor care constituie amplasamentul, suma globală estimată a despăgubirilor, sursa de finanţare şi termenul în care aceasta se virează într-un cont bancar deschis pe numele expropriatorului. (2) Suma globală a despăgubirilor pentru imobilele expropriate nu poate fi mai mică decât cuantumul total al despăgubirilor determinat de către un evaluator autorizat şi se virează la dispoziţia expropriatorului în cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1). (3) În situaţia în care, ca urmare a definitivării proiectului tehnic sau a detaliilor de execuţie, amplasamentul lucrării se modifică, expropriatorul va proceda la regularizarea datelor de identificare a imobilelor ce urmează a fi expropriate, cu respectarea reglementărilor în vigoare. (4) Suplimentarea sumei prevăzute la alin. (2) se poate face prin hotărâre a Guvernului, la cererea motivată a expropriatorului.  +  Articolul 5În termen de 15 zile de la publicarea hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), expropriatorul va demara următoarele acţiuni: a) va depune la consiliul local al comunei, oraşului sau al municipiului pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce urmează a fi expropriate planurile cuprinzând terenurile şi construcţiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, în vederea consultării de către cei interesaţi; b) va notifica persoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale propunerile de expropriere, împreună cu ofertele de despăgubire, şi va fixa data negocierii în maximum 30 de zile de la data notificării.  +  Articolul 6 (1) În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1) se constituie o comisie de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii. (2) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii este compusă din 3 reprezentanţi ai expropriatorului, la care se adaugă în fiecare comună, oraş sau municipiu pe teritoriul căruia sunt situate imobilele ce urmează a fi expropriate primarul localităţii şi un proprietar de imobile din localitatea respectivă, ales conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. (3) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, constituită în condiţiile prezentei legi, se întruneşte în termen de maximum 30 de zile de la constituire şi analizează documentele prezentate de persoanele fizice sau juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale. (4) Oferta expropriatorului, pretenţiile proprietarilor şi ale titularilor altor drepturi reale, prevăzute la alin. (3), precum şi susţinerile acestora se vor formula şi depune în scris, consemnându-se într-un proces-verbal. (5) Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii consemnează în procesul-verbal, dacă este cazul, şi învoiala dintre părţi, sub semnătura acestora. În procesul-verbal se vor consemna numele persoanelor fizice sau denumirea persoanelor juridice reprezentând proprietarii şi titularii altor drepturi reale care nu s-au prezentat la Comisia de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii.  +  Articolul 7În termen de maximum 15 zile de la data întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, pentru toate cazurile în care s-a consemnat în procesul-verbal acordul părţilor, acesta fiind semnat de ambele părţi, expropriatorul efectuează plata despăgubirilor pentru imobilele ce urmează a fi expropriate în orice mod convenit de părţi.  +  Articolul 8Pentru toate cazurile în care, în urma întrunirii Comisiei de constatare a dreptului de proprietate şi a oricăror altor drepturi reale şi de negociere a cuantumului despăgubirii, nu s-a ajuns la învoială între părţi asupra cuantumului despăgubirii, precum şi pentru cazurile în care persoanele notificate nu s-au prezentat pentru negociere, expropriatorul se adresează instanţelor judecătoreşti, conform prevederilor Legii nr. 33/1994. Judecarea cauzelor ce au ca obiect exproprierile pornite în temeiul prezentei legi se face cu precădere, iar termenele stabilite în cursul judecăţii de către instanţele învestite nu pot fi mai mari de 7 zile.  +  Articolul 9 (1) Cererile adresate instanţei judecătoreşti pentru stabilirea, în contradictoriu cu statul român, a dreptului de despăgubire pentru expropriere şi a cuantumului acesteia sunt scutite de taxa judiciară de timbru. (2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile litigiilor având ca obiect stabilirea dreptului de proprietate ori a altui drept real asupra imobilelor ce urmează a fi expropriate.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care, în termen de 60 de zile de la notificare, posesorii imobilelor care urmează a fi expropriate în condiţiile prezentei legi nu au obţinut înscrisurile care atestă dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale, prin derogare de la prevederile Legii nr. 7/1996, expropriatorul va acţiona pe seama şi în numele posesorilor sau al persoanelor îndreptăţite în vederea obţinerii înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), după obţinerea înscrisurilor care atestă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile ce urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică, procedura de stabilire a cuantumului despăgubirii şi de expropriere se desfăşoară conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 11 (1) După primirea notificării şi până la definitivarea exproprierii, orice act de transmitere a drepturilor reale aferente terenului supus exproprierii către altă persoană decât expropriatorul este lovit de nulitate absolută, indiferent de forma de proprietate publică sau privată a vechiului proprietar. (2) După primirea notificării de către proprietarul imobilului care urmează a fi expropriat, orice lucrări de construcţii aflate în curs de realizare vor fi sistate, dacă expropriatorul nu îşi dă acordul în scris pentru continuarea acestora. În cazul în care construcţia se realizează de către o altă persoană decât proprietarul, acesta trebuie să anunţe expropriatorul cu prilejul primirii notificării, dar nu mai târziu de data stabilită pentru negocierile referitoare la cuantumul despăgubirilor, şi, pe cheltuiala expropriatorului, să îl notifice imediat pe constructor. Constructorul, atunci când nu este proprietarul imobilului supus exproprierii, are dreptul la dezdăunare de către expropriator pentru prejudiciul suferit, pe calea unei acţiuni distincte şi care nu afectează transferul proprietăţii. Nerespectarea acestor dispoziţii îl decade pe cel culpabil din dreptul de a fi dezdăunat pentru cheltuielile efectuate în cazul continuării lucrărilor de construcţii, iar demolarea sau dezafectarea acestora va fi făcută pe cheltuiala sa, răspunzând şi pentru eventuale prejudicii cauzate de întârzieri sau pentru orice alte asemenea probleme apărute din această cauză.  +  Articolul 12 (1) Autorizaţia de construire pentru lucrări, în toate cazurile, se emite imediat, potrivit art. 7 alin. (13) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe terenurile expropriate sunt interzise începerea şi/sau continuarea construcţiilor, cu sau fără autorizaţie, a instalaţiilor sau a altor bunuri imobile de orice natură.  +  Articolul 13 (1) Scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor necesare pentru lucrări de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional se exceptează de la plata taxelor prevăzute la art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a taxelor şi a celorlalte sume datorate potrivit art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea asigurării continuităţii echilibrului ecologic în ţara noastră prin asigurarea integrităţii fondului forestier naţional, sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere, contravaloarea pierderii de creştere a arboretului, dacă terenul este acoperit cu pădure, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv, prevăzute de lege, se asigură de la bugetul de stat, pe bază de programe anuale. (3) Sumele echivalente taxei de scoatere definitivă din circuitul silvic a terenurilor forestiere se varsă în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică aflat la dispoziţia autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (4) Sumele echivalente contravalorii pierderii de creştere a arboretului, precum şi cheltuielile de instalare a vegetaţiei forestiere şi de întreţinere a acesteia până la realizarea stării de masiv se varsă în fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit la Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.  +  Articolul 14Transferul imobilelor din proprietatea privată în proprietatea publică a statului şi în administrarea expropriatorului operează de drept la data plăţii despăgubirilor pentru expropriere stabilite prin hotărârea definitivă a comisiei sau, după caz, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în condiţiile legii.  +  Articolul 15Secretarii unităţilor administrativ-teritoriale în care sunt situate imobilele ce urmează a fi supuse exproprierii, precum şi notarii publici sunt obligaţi să comunice, în termen de 5 zile de la cererea expropriatorului, informaţiile cu privire la deschiderea procedurilor succesorale.  +  Articolul 16 (1) Sunt scutite de la plata taxelor serviciile privind avizarea şi înregistrarea documentaţiilor cadastral-juridice, precum şi taxele aferente procedurii de intabulare pentru terenurile necesare realizării lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare. (2) Nu sunt scutite de la plata taxelor pentru activităţile notariale şi activităţile desfăşurate de expropriator atunci când se subrogă în drepturile proprietarului. Aceste din urmă sume vor fi deduse din despăgubirile acordate, fără a putea depăşi cuantumul total al despăgubirii.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei legi se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 33/1994, precum şi cu cele ale Codului civil şi ale Codului de procedură civilă, în măsura în care nu prevăd altfel.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora normele metodologice de punere în aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELESENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 2 aprilie 2007.Nr. 85.-----