ORDIN nr. 255 din 1 martie 2007privind unele măsuri pentru aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind comerţul cu specii sălbatice de fauna şi flora*1)
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 3 aprilie 2007  _____________*1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 338/97, Regulamentul (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică şi Regulamentul (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee.Având în vedere prevederile Legii nr. 69/1994 pentru aderarea României la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973,ţinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 338/97, ale Regulamentului (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică şi ale Regulamentului (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee,în temeiul art. 53 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Condiţii generale privind solicitarea şi eliberarea permiselor şi a certificatelor CITES  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice sau juridice care intenţionează sa desfăşoare activităţi de import, export sau reexport cu indivizi aparţinând speciilor de flora şi fauna sălbatică prevăzute în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia speciilor de fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, denumite în continuare solicitanţi, au obligaţia de a solicita autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului eliberarea permisului de import/export sau a certificatului de reexport ori a certificatului necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale incluse în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, sau pentru excepţii de la interzicerea activităţilor comerciale conform art. 8 din acelaşi regulament, prin completarea formularelor stabilite de legislaţia Comunităţii Europene privind protecţia speciilor periclitate*1)._____________*1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 privind protecţia speciilor de fauna şi flora sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea, cu modificările ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 care stabileşte reguli detaliate pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 338/97, Regulamentul (CE) nr. 349/2003 privind suspendarea introducerii în Comunitate a indivizilor unor specii din flora şi fauna sălbatică şi Regulamentul (CE) nr. 348/81 privind reguli comune pentru importul balenelor sau altor produse obţinute din cetacee. (2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente: a) formularul de cerere, conform modelelor prezentate în anexele nr. 2-4; b) copia documentului de plată a tarifului stabilit conform anexei nr. 9; c) datele şi documentele prevăzute la art. 5-14; d) fişa de înregistrare a solicitantului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 2Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului are obligaţia de a păstra un registru cuprinzând solicitanţii, pe baza fisei de înregistrare a solicitantului prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d).  +  Articolul 3Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului poate impune în permisele/certificatele CITES condiţii speciale pentru a asigura respectarea prevederilor Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie, denumita în continuare Convenţie, şi a legislaţiei naţionale privind conservarea diversitatii biologice şi cea privind protecţia animalelor.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului analizează şi decide eliberarea permiselor/certificatelor în termen de 30 de zile de la data depunerii de către solicitant a documentaţiei complete. (2) În cazurile în care este necesară consultarea unui alt stat parte la Convenţie, decizia poate fi luată doar după încheierea consultărilor. În aceasta situaţie autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va informa în scris solicitanţii dacă intervin întârzieri în analizarea cererilor lor.  +  Capitolul II Eliberarea permisului de import  +  Articolul 5 (1) În vederea eliberării permisului de import pentru un specimen al unei specii pe cale de dispariţie, conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să completeze o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Pentru obţinerea permisului de import prevăzut la alin. (1) solicitantul va anexa la documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare a societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie a autorizaţiei în cazul persoanelor fizice autorizate pentru activităţi legate de importul indivizilor aparţinând speciilor de flora şi fauna sălbatică; c) declaraţia privind scopul pentru care este importat individul; d) în cazul indivizilor vii ai speciilor de animale, descrierea condiţiilor în care vor fi transportate şi a condiţiilor în care vor fi deţinute după efectuarea importului, conform reglementărilor privind protecţia animalelor, pentru a se evita riscul de ranire, de imbolnavire sau de deces.  +  Articolul 6 (1) În vederea eliberării unui permis de import pentru un specimen al unei specii amenintate direct cu extinctia, conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să completeze o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (2) Pentru obţinerea permisului de import prevăzut la alin. (1) solicitantul va anexa la documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare a societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie după autorizaţie în cazul persoanelor fizice autorizate pentru activităţi legate de importul indivizilor aparţinând speciilor de flora şi fauna sălbatică; c) descrierea condiţiilor în care vor fi transportate şi a condiţiilor în care vor fi deţinute după efectuarea importului, conform reglementărilor privind protecţia animalelor, pentru a se evita riscul de ranire, de imbolnavire sau de deces, în cazul indivizilor vii ai speciilor de animale.  +  Articolul 7 (1) Permisul de import pentru specimenele menţionate în anexele A şi B la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare, precum şi pentru produsele menţionate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 348/81 poate fi eliberat doar în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele prevăzute în art. 5 şi 6. (2) Notificarea de import prevăzută la art. 4 alin. (3) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, pentru specimenele menţionate în anexele C şi D la acelaşi regulament, are modelul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Capitolul III Eliberarea permisului de export şi a certificatului de reexport  +  Articolul 8Pentru eliberarea unui permis de export sau a unui certificat de reexport în cazul unui specimen al unei specii prevăzute în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să completeze o cerere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 9 (1) Permisul de export pentru indivizi aparţinând speciilor menţionate în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi eliberat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Certificatul de reexport pentru indivizi aparţinând speciilor menţionate în anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi eliberat cu respectarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Pentru obţinerea permisului de export prevăzut la art. 9 alin. (1) sau a certificatului de reexport prevăzut la art. 9 alin. (2), solicitantul va anexa la documentele prevăzute la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare al societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie a autorizaţiei în cazul persoanelor fizice autorizate pentru desfăşurarea de activităţi legate de exportul indivizilor aparţinând speciilor de flora şi fauna sălbatică; c) declaraţia privind scopul pentru care este exportat individul; d) în cazul indivizilor pentru care exista obligativitatea înregistrării, dovada înregistrării acestora, conform prevederilor art. 15-17; e) în cazul indivizilor aparţinând speciilor menţionate în anexa I la Convenţie, copie a permisului de import eliberat de autoritatea competentă a statului în care sunt exportati; f) copii ale documentelor care atesta ca indivizii au fost obţinuţi în conformitate cu legislaţia în vigoare privind conservarea speciilor respective şi cu reglementările privind desfăşurarea activităţilor de recoltare/capturare, achiziţie şi/sau comercializare a speciilor de fauna şi flora sălbatică; g) în cazul indivizilor vii ai speciilor de animale, descrierea condiţiilor în care vor fi transportaţi şi a condiţiilor în care vor fi deţinuţi după efectuarea importului, conform reglementărilor privind protecţia animalelor, pentru a se evita riscul de ranire, de imbolnavire sau de deces; h) în cazul exportului indivizilor născuţi şi crescuti în captivitate sau propagati artificial, copii ale documentelor care atesta funcţionarea legală a acestor facilităţi şi descrierea crescatoriei sau culturii, care să ateste originea lotului de reproducere sau a stocului parental şi generatia genetica din care fac parte indivizii exportati.  +  Articolul 11Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului eliberează permisul de export sau certificatul de reexport cu respectarea dispoziţiilor art. 9 şi 10.  +  Capitolul IV Deplasarea exemplarelor vii între statele membre ale Comunităţii Europene  +  Articolul 12Deplasarea indivizilor vii aparţinând speciilor menţionate în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, de la locul de pe teritoriul României indicat în permisul de import sau în orice certificat eliberat conform Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie autorizata prin eliberarea de către autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului a unui certificat.  +  Articolul 13Pentru obţinerea certificatului necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale prevăzute la art. 12, solicitantul va anexa la documentele menţionate la art. 1 alin. (2) următoarele documente: a) copie a documentului care să îi ateste identitatea; b) copie a certificatului de înregistrare a societăţii comerciale în cazul persoanelor juridice sau copie a autorizaţiei în cazul persoanelor fizice autorizate pentru desfăşurarea de activităţi legate de deţinerea sau deplasarea indivizilor aparţinând speciilor de flora şi fauna sălbatică, în cazul în care solicitantul desfăşoară astfel de activităţi; c) declaraţia scrisă privind scopul schimbării locatiei individului; d) în cazul indivizilor pentru care exista obligativitatea înregistrării, dovada înregistrării acestora, conform prevederilor art. 15-17; e) copii ale documentelor care atesta locaţia actuala a indivizilor; f) avizul autorităţii ştiinţifice competente de la locul de destinaţie, prin care se atesta ca locaţia unde se intenţionează a fi deplasat individul este adecvat echipata pentru păstrarea şi îngrijirea exemplarului.  +  Articolul 14Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului va elibera certificatul necesar pentru deplasarea exemplarelor vii ale speciilor de animale prevăzute la art. 12, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13.  +  Capitolul V Înregistrarea comercianţilor şi instituţiilor ştiinţifice  +  Articolul 15 (1) Pentru obţinerea derogarilor pentru comercializarea plantelor propagate artificial conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) pct. (îi) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, solicitantul se adresează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru înregistrarea facilităţilor în care au loc activităţi de propagare artificiala a plantelor incluse în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare. Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului păstrează evidenta etichetelor al căror model este stabilit conform anexei nr. 6. (2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente: a) formularul de cerere pentru obţinerea permisului de import-export sau a certificatului de reexport la Regulamentul (CE) nr. 865/2006, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; b) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; c) lista speciilor de plante din facilităţile respective, care fac subiectul aplicatiei; d) scurta descriere a metodei utilizate pentru propagarea plantelor; e) producţia estimată de indivizi ce se va comercializa; f) datele care atesta ca individul îndeplineşte criteriile care determina încadrarea sa în categoria plantelor propagate artificial conform art. 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006.  +  Articolul 16 (1) Pentru obţinerea derogarilor pentru împrumuturi necomerciale, donaţii şi schimburi de indivizi între cercetători şi instituţii ştiinţifice conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul se adresează autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului pentru înregistrarea cercetatorilor şi instituţiilor ştiinţifice. (2) În acest scop solicitanţii vor depune următoarele documente: a) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7; b) descrierea activităţii ştiinţifice care are legătură cu schimbul de colecţii de exemplare cu alţi cercetători sau instituţii ştiinţifice; c) speciile şi exemplarele care vor face obiectul schimbului, numărul de exemplare şi frecventa cu care se vor face astfel de schimburi; d) lista cercetatorilor şi a instituţiilor ştiinţifice şi a ţărilor cu care se preconizeaza realizarea acestor schimburi de colecţii.  +  Capitolul VI Înregistrarea specimenelor şi acordarea derogarilor de la interzicerea activităţilor comerciale  +  Articolul 17 (1) Pentru exemplarele aparţinând unei specii pentru care exista reglementări legale în vigoare privind înregistrarea conform Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului (CE) nr. 865/2006, este obligatorie solicitarea înregistrării exemplarului de către: a) persoanele fizice sau juridice care păstrează un astfel de exemplar, chiar dacă în baza unei încredinţări a unei persoane dintr-un alt stat pentru o perioadă mai mare de 90 de zile; b) persoanele fizice sau juridice care deţin un astfel de exemplar al cărui proprietar nu este cunoscut; c) persoanele fizice sau juridice care au un astfel de exemplar în proprietate. (2) Obligativitatea înregistrării nu se aplică în cazul exemplarelor care aparţin unor persoane fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), care locuiesc sau sunt rezidenţi permanenţi în afară României, când specimenul este importat în acord cu prevederile legale în vigoare pentru o perioadă mai scurta de 90 de zile de la data importului. În cazul exemplarelor care aparţin unor persoane fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c), care locuiesc sau sunt rezidenţi permanenţi într-un stat membru al Uniunii Europene, exemplarul trebuie să fie însoţit de un permis sau certificat corespunzător, eliberat de către autoritatea de management din statul membru al Uniunii Europene în care respectivele persoane locuiesc sau sunt rezidenţi permanenţi. În astfel de cazuri, durata în care nu au obligaţia înregistrării nu va depăşi 12 luni de la data importului exemplarului pe teritoriul României. (3) Certificatul pentru înregistrarea exemplarelor reprezintă: a) în cazul exemplarelor aparţinând unei specii pentru care se aplică prevederile art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia specimenelor aparţinând speciilor pentru care nu este obligatorie înregistrarea, un document de înregistrare împreună cu un certificat care permite excepţia de la interzicerea activităţilor comerciale, eliberate de autorităţile locale în domeniul protecţiei mediului; b) un certificat care permite excepţia de la interzicerea activităţilor comerciale, eliberat de o autoritate competentă a unui alt stat membru al Comunităţii Europene, împreună cu documentul de înregistrare a specimenului în România, eliberat de o autoritate locală în domeniul protecţiei mediului; sau c) în cazul în care nu este permisă excepţia conform lit. a) sau în cazul unui exemplar fără certificat care permite excepţia conform lit. b) ori pentru exemplarele aparţinând unei specii pentru care exista reglementări legale în vigoare privind înregistrarea, un document de înregistrare a specimenului, valabil pe teritoriul României. (4) Înregistrarea se realizează de către agenţiile locale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială în care solicitantul îşi are domiciliul sau sediul, denumita în continuare autoritate competentă pentru înregistrare. Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c) vor fi obligate să se adreseze autorităţii competente pentru înregistrare, în vederea eliberării unui certificat de înregistrare sau, după caz, a unui certificat care permite excepţia de la interzicerea activităţilor comerciale, în cel mult 15 zile de la data achiziţiei specimenului, în cazul în care acesta nu a fost deja înregistrat, sau în cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în cazul exemplarelor deţinute şi care fac obiectul înregistrării. (5) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a marca exemplarele prevăzute la alin. (1), pe propria cheltuiala, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006.  +  Capitolul VII Comerţul cu piei de pui de foca şi produse derivate  +  Articolul 18 (1) Sunt interzise importul şi tranzitul în scop comercial al pieilor de foca şi al produselor derivate menţionate în anexa nr. 1, în special pentru vânzare, schimb sau cumpărare, oferta pentru vânzare, schimb sau oferta de cumpărare, achiziţia în scopuri comerciale, expunerea către public în scop comercial sau ca mostra, folosirea în scopul obţinerii unui câştig şi deţinerea sau transportul în scopul vânzării. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului, în cazul în care importatorul face dovada ca produsele sunt rezultate din activităţi de vânătoare tradiţionala exercitate de către populaţia inuita în conformitate cu prevederile legale din ţara de origine, permite importul cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006.  +  Capitolul VIII Prevederi speciale  +  Articolul 19 (1) Pentru trofeele de vânătoare aparţinând speciilor înscrise în anexa A la Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru care România a transmis la Secretariatul Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie cotele voluntare de export, va fi eliberat de către autoritatea de management un certificat pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. La cererea-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, se vor anexa în copie următoarele documente: a) nota de plată pentru acţiuni de vânătoare cu cetăţeni străini, încheiată între gestionarul fondului de vânătoare şi vânătorul străin; b) fişa de evaluare a trofeului, eliberata de gestionarul fondului de vânătoare; c) autorizaţia de mediu a gestionarului fondului de vânătoare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de vânătoare, eliberata de autoritatea locală pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială în care se afla fondul de vânătoare, în limita cotelor de recolta aprobate pentru sezonul de vânătoare; d) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; e) autorizaţia de vânătoare individuală sau colectivă şi talonul de transport al vânatului. (2) Pentru sturioni şi produsele acestora, respectiv caviar, carne, semiprelucrate, precum şi material biologic viu, icre embrionate, puiet, în cazul în care sunt aprobate de Secretariatul Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de fauna şi flora pe cale de dispariţie cote de export, conform prevederilor Rezoluţiei Conferintei 12.7 (revizuită la a 13-a Conferinţa a părţilor), în cazul exportului, reexportului sau al activităţilor de comerţ între statele membre ale Comunităţii Europene, va fi eliberat de către autoritatea de management un permis de export, un certificat de reexport, respectiv un certificat pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene, după caz, iar la cererea-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 se vor anexa în copie următoarele documente care să ateste provenienţă legală a mărfii:1. în cazul în care marfa provine din captura proprie (de la pescari angajaţi ai firmei exportatoare): a) capturata în perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării":(i) autorizaţia de mediu eliberata de Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării";(îi) permisele de pescuit ale pescarilor angajaţi, eliberate şi vizate în baza Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultura, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(iii) lista cuprinzând pescarii angajaţi, vizata de direcţia teritorială de muncă, solidaritate socială şi familie;(iv) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prezentat în anexa nr. 7;(v) fişa de captura pentru sturioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; b) pescuita în afară perimetrului Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării":(i) contractul de folosinţă a potenţialului piscicol, în baza Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Compania Naţionala "Apele Române" - S.A., sau de concesionare a fondului piscicol, încheiat cu Compania Naţionala de Administrare a Fondului Piscicol, în baza Legii nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(îi) lista cuprinzând pescarii angajaţi, vizata de direcţia teritorială de muncă, solidaritate socială şi familie;(iii) autorizaţiile de pescuit emise în baza Legii nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;(iv) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;(v) fişa de captura pentru sturioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;2. în cazul în care marfa este achizitionata de la alţi deţinători ai autorizaţiei de pescuit, conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, facturile fiscale, borderourile de achiziţie a produselor şi bonurile de predare-primire la punctele de colectare, precum şi documentele menţionate la pct. 1a) şi 1b), după caz; în cazul în care marfa provine din achiziţii/vânzări repetate între mai multe firme, se prezintă actele, prevăzute la punctele de mai sus, ale firmei iniţiale care a realizat capturarea, astfel încât cantitatea vândută/cumpărată să se poată regasi în autorizaţiile şi permisele eliberate;3. în cazul în care marfa provine din activităţi de acvacultura: a) dovada înregistrării societăţii care realizează activitatea de acvacultura, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, inclusiv dovada înregistrării şi marcarii specimenelor deţinute; b) fişa de înregistrare a solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; c) copii ale documentelor care atesta autorizarea firmei pentru desfăşurarea activităţii de acvacultura; d) autorizaţia specială pentru capturare reproducatori, emisă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru pescuitul reproducatorilor de sturioni, în baza Legii nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; e) fişa de captura pentru sturioni, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;4. raport tehnologic de prelucrare a carnii/icrelor, în care se evidenţiază cantităţile brute şi nete după prelucrare şi destinaţia acestora;5. în cazul icrelor embrionate pentru export, avizul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;6. lista cuprinzând etichetele pentru colete şi ambalaje mici ale produselor care se exporta, conform prevederilor Rezoluţiei Conferintei 12.7 (revizuită la a 13-a Conferinţa a părţilor);7. în vederea stabilirii credibilitatii societăţilor comerciale exportatoare de sturioni, acestea vor prezenta spre analiza un dosar care va conţine: a) prezentarea generală a societăţii comerciale pe baza documentelor de înfiinţare; b) acordul de mediu şi/sau autorizaţia de mediu, conform prevederilor legale în vigoare; c) punctele de achiziţie (plutitoare şi terestre) atestate cu licenţe de pescuit pentru condiţionare sturioni şi procesare produse de sturioni; d) exporturile de efective, realizate în ultimii 10 ani; e) declaraţie, conform modelului prezentat în anexa nr. 11;8. societăţile comerciale care au înregistrat abateri de la normele legale în vigoare privind protecţia şi conservarea populatiilor de sturioni nu vor beneficia de permise pentru export în anul respectiv.  +  Capitolul IX Prevederi tranzitorii şi finale  +  Articolul 20Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga art. 11 şi secţiunea II din anexa nr. 12 din Procedura de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau de achiziţie şi comercializare pe piaţa interna sau la export a plantelor şi animalelor din flora şi fauna sălbatică, precum şi a importului acestora, aprobată prin Ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 647/2001, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 22Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 1 martie 2007.Nr. 255.  +  Anexa 1
         
    Nr.Poziţia TVC Nr.Descriere
    1ex 43.01Blănuri neprelucrate şi blănuri tăbăcite sau tratate, inclusiv blănuri
      ex 43.02 Aasamblate din bucăţi sau petece cusute împreună în diferite forme, obţinute de la:
        - pui de focă "cu palton alb" (Pagophilus groenlandicus),
        - pui de focă "cu spatele albastru" (Cystophora cristata)
    2ex 43.03Articole din blănurile menţionate la pct. 1
   +  Anexa 2     COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                                   
    11. Exportator/Reexportator/Exporter/Re-exporterPERMIS/CERTIFICAT PERMIT/CERTIFICATENr./No
     
    [] IMPORT2.Ultima dată de valabilitate
      [] EXPORT  
      [] RE-EXPORT   Last day of validity
    O R I G I N A L[] OTHER  
    3. Importator/ImporterConvenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
    4.Ţara de (re)export/Country of (re)-export
    5.Ţara de import/Country of Import
    6. Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A Authorised location for live specimens of Annex A species7.Autoritatea administrativă emitentă/Issuing Management Authority
    1
      8. Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11.Anexe CITES/ CITES Appendix12. Anexa CE EC Annex13. Sursa/ Source14. Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/Certificate No20.Data emiterii/ Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22. Denumirea populară a speciei/Common name of species
    23. Condiţii speciale/Special conditions
      Prezentul permis/certificat este valabil doar dacă animalele vii sunt transportate conform recomandărilor CITES pentru transport şi pentru pregătirea transporturilor de animale sălbatice vii sau, în cazul transportului aerian, conform reglementărilor pentru animale vii publicate de Asociaţia de transport aerian internaţional (IATA)/This permit/certificate is only valid if live animals are transported in compliance with the CITES guidelines for the transport and preparation for shipment of live wild animals or, in the case of air transport, the live animals regulations published by the International Air Transport Association (IATA).
    24. Documentaţia de (re)export din ţara de (re)-export/ The (re)-export documentation from the of (re)-export25.[]importul  The Importation[]exportul  exportation[]reexportul  re-exportation
      []a fost depusă la autoritatea emitentă/ has been surrendered to the issuing authoritymărfurilor descrise mai sus este permis/of goods described above is hereby permitted
      []a fost depusă la biroul vamal de frontieră din punctul de intrare/has to be surrendered to the border customs office of introductionSemnătură şi ştampilă oficială/signature and official stamp:
          Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official:
     
    26. Factura mărfii/Document de transport aerian nr./ Bill of landing/Air waybill No.Locul şi data emiterii/Place and date of issue:
    27. Pentru uzul exclusiv al autorităţilor vamale/ For customs use onlySemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp:
    Document vamal/ Customs document
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/ net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals death on arrival  
    Tip/Type: Număr/Number:
       
    Data/Date:
   
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa (re)exportatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. Perioada de valabilitate a permisului de export sau a certificatului de reexport nu poate depăşi şase luni, iar cea a unui permis de import 12 luni. După ultima data de valabilitate, acest document este nul şi nu produce nici un efect juridic, iar exemplarul original şi copiile trebuie returnate de către titular autorităţii administrative emitente fără nici o întârziere nejustificată. Un permis de import nu este valabil dacă documentul corespondent CITES din ţara (re)exportatoare a fost folosit pentru (re)export după ultima sa data de valabilitate sau dacă data de introducere în Comunitate este după mai mult de şase luni de la data emiterii acestuia.3. Denumirea completa şi adresa importatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.6. Pentru specimenele vii, capturate din mediul salbatic, din anexa A, autoritatea emitenta poate indica locaţia în care acestea trebuie păstrate, specificand detaliile respectivei locatii în aceasta rubrica. În consecinţa, este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata.8. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.9/10. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.11. Introduceti numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-convenţie*1)__________*1) A se folosi doar coroborat cu un alt cod de sursa.U Sursa necunoscută (trebuie justificat)14. Utilizaţi unul dintre codurile de mai jos pentru a preciza scopul în care specimenele sunt (re)exportate/importate:B creştere în captivitate sau propagare artificialaE educativG grădini botaniceH trofee de vânătoareL aplicarea prevederilor legaleM cercetare biomedicalaN reintroducerea sau introducerea în mediul salbaticP personalQ circuri sau expoziţii itineranteS ştiinţificT comercialZ grădini zoologice15 - 17. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial. Dacă aceasta este o ţara terta, rubricile 16 şi 17 trebuie să cuprindă detalii referitoare la permisele relevante. Dacă specimene care provin dintr~un stat membru al Comunităţii sunt exportate din alt stat, în rubrica 15 trebuie precizat doar numele statului membru de origine.18-20. Ţara ultimului reexport este, în cazul unui certificat de reexport, ţara terta reexportatoare din care specimenele au fost importate înainte de a fi reexportate din Comunitate, în cazul unui permis de import, aceasta este ţara terta reexportatoare din care urmează să fie importate specimenele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să cuprindă detalii referitoare la certificatul de reexport relevant.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.23-25. Pentru uzul exclusiv al autorităţilor.26. Unde este cazul, importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. A se completa de către biroul vamal de intrare în Comunitate sau de (re)export, după caz. Exemplarul original (formularul 1) trebuie returnat autorităţii administrative din statul membru vizat, iar exemplarul pentru titular (formularul 2) importatorului sau (re)exportatorului     COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                                       
    21.Exportator/Reexportator/Exporter/Re-exporterPERMIS/CERTIFICAT PERMIT/CERTIFICATENr./No
       
    [] IMPORT  
      p   [] EXPORT  
      e   [] RE-EXPORT  
    E X E M P L A Rn t r u   [] OTHER  
    3.Importator/ImporterConvenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
    t i t u l a r
    4.Ţara de (re)-export/Country of (re)-export
    5.Ţara de import/Country of Import
    6.Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A Authorised location for live specimens of Annex A species7.Autoritatea administrativă emitentă/Issuing Management Authority
    2
      8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11.Anexe CITES/ CITES Appendix12.Anexa CE EC Annex13.Sursa/ Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/Certificate No20.Data emiterii/ Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    23.Condiţii speciale/Special conditions
      Prezentul permis/certificat este valabil doar dacă animalele vii sunt transportate conform recomandărilor CITES pentru transport şi pentru pregătirea transporturilor de animale sălbatice vii sau, în cazul transportului aerian, conform reglementărilor pentru animale vii publicate de Asociaţia de transport aerian internaţional (IATA)/This permit/certificate is only valid if live animals are transported in compliance with the CITES guidelines for the transport and preparation for shipment of live wild animals or, in the case of air transport, the live animals regulations published by the International Air Transport Association (IATA).
    24.Documentaţia de (re)export din ţara de (re)-export/25.[]importul[]exportul[]reexportul
        The (re)-export documentation from the of (re)-export   The Importationexportationre-exportation
        []a fost depusă la autoritatea emitentă/ has been surrendered to the issuing authority   mărfurilor descrise mai sus este permis/of goods described above is hereby permitted
        []a fost depusă la biroul vamal de frontieră din punctul de intrare/has to be surrendered to the border customs office of introductionSemnătură şi ştampilă oficială/signature and official stamp:
          Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official:
     
    26. Factura mărfii/Document de transport aerian nr./ Bill of landing/Air waybill No.Locul şi data emiterii/Place and date of issue:
    27. Pentru uzul exclusiv al autorităţilor vamale/ For customs use onlySemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp:
    Document vamal/ Customs document
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/ net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals death on arrival  
    Tip/Type: Număr/Number:
       
    Data/Date:
   
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa (re)exportatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. Perioada de valabilitate a permisului de export sau a certificatului de reexport nu poate depăşi şase luni, iar cea a unui permis de import 12 luni. După ultima data de valabilitate, acest document este nul şi nu produce nici un efect juridic, iar exemplarul original şi copiile trebuie returnate de către titular autorităţii administrative emitente fără nici o întârziere nejustificată. Un permis de import nu este valabil dacă documentul corespondent CITES din ţara (re)exportatoare a fost folosit pentru (re)export după ultima sa data de valabilitate sau dacă data de introducere în Comunitate este după mai mult de şase luni de la data emiterii acestuia.3. Denumirea completa şi adresa importatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.6. Pentru specimenele vii, capturate din mediul salbatic, din anexa A, autoritatea emitenta poate indica locaţia în care acestea trebuie păstrate, specificand detaliile respectivei locatii în aceasta rubrica. În consecinţa, este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata.8. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.9/10. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.11. Introduceti numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-convenţie*1)__________*1) A se folosi doar coroborat cu un alt cod de sursa.U Sursa necunoscută (trebuie justificat)14. Utilizaţi unul dintre codurile de mai jos pentru a preciza scopul în care specimenele sunt (re)exportate/importate:B creştere în captivitate sau propagare artificialaE educativG grădini botaniceH trofee de vânătoareL aplicarea prevederilor legaleM cercetare biomedicalaN reintroducerea sau introducerea în mediul salbaticP personalQ circuri sau expoziţii itineranteS ştiinţificT comercialZ grădini zoologice15 - 17. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial. Dacă aceasta este o ţara terta, rubricile 16 şi 17 trebuie să cuprindă detalii referitoare la permisele relevante. Dacă specimene care provin dintr~un stat membru al Comunităţii sunt exportate din alt stat, în rubrica 15 trebuie precizat doar numele statului membru de origine.18-20. Ţara ultimului reexport este, în cazul unui certificat de reexport, ţara terta reexportatoare din care specimenele au fost importate înainte de a fi reexportate din Comunitate, în cazul unui permis de import, aceasta este ţara terta reexportatoare din care urmează să fie importate specimenele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să cuprindă detalii referitoare la certificatul de reexport relevant.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.23-25. Pentru uzul exclusiv al autorităţilor.26. Unde este cazul, importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. A se completa de către biroul vamal de intrare în Comunitate sau de (re)export, după caz. Exemplarul original (formularul 1) trebuie returnat autorităţii administrative din statul membru vizat, iar exemplarul pentru titular (formularul 2) importatorului sau (re)exportatorului     COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                             
    31.Exportator/Reexportator/Exporter/Re-exporterPERMIS/CERTIFICAT PERMIT/CERTIFICATENr./No
     
    [] IMPORT2. Ultima dată de valabilitate Last day of validity
        [] EXPORT
        [] RE-EXPORT
    EXEMPLAR de returnat de către vamă autorităţii emitente*)   [] OTHER
    3.Importator/ImporterConvenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
    4.Ţara de (re)-export/Country of (re)-export
    5.Ţara de import/Country of Import
    6.Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A Authorised location for live specimens of Annex A species7.Autoritatea administrativă emitentă/Issuing Management Authority
    3
      8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11.Anexe CITES/ CITES Appendix12. Anexa CE EC Annex13. Sursa/ Source14. Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/Certificate No20. Data emiterii/ Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    23.Condiţii speciale/Special conditions
      Prezentul permis/certificat este valabil doar dacă animalele vii sunt transportate conform recomandărilor CITES pentru transport şi pentru pregătirea transporturilor de animale sălbatice vii sau, în cazul transportului aerian, conform reglementărilor pentru animale vii publicate de Asociaţia de transport aerian internaţional (IATA)/This permit/certificate is only valid if live animals are transported in compliance with the CITES guidelines for the transport and preparation for shipment of live wild animals or, in the case of air transport, the live animals regulations published by the International Air Transport Association (IATA).
    24.Documentaţia de (re)export din ţara de (re)-export/25. []importul []exportul []reexportul
        The (re)-export documentation from the of (re)-export   The Importationexportationre-exportation
        []a fost depusă la autoritatea emitentă/ has been surrendered to the issuing authority   mărfurilor descrise mai sus este permis/of goods described above is hereby permitted
        []a fost depusă la biroul vamal de frontieră din punctul de intrare/has to be surrendered to the border customs office of introductionSemnătură şi ştampilă oficială/signature and official stamp:
          Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official:
     
    26.Factura mărfii/Document de transport aerian nr./ Bill of landing/Air waybill No.Locul şi data emiterii/Place and date of issue:
    27.Pentru uzul exclusiv al autorităţilor vamale/ For customs use onlySemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp:
    Document vamal/ Customs document
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/ net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals death on arrival  
    Tip/Type: Număr/Number:
       
    Data/Date:
   
    *) În cazul unui permis de import pentru specimenele din apendicele 1 CITES,  acest exemplar poate fi returnat solicitantului pentru depunere la  autoritatea tarii de (re)-exportInstrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa (re)exportatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. Perioada de valabilitate a permisului de export sau a certificatului de reexport nu poate depăşi şase luni, iar cea a unui permis de import 12 luni. După ultima data de valabilitate, acest document este nul şi nu produce nici un efect juridic, iar exemplarul original şi copiile trebuie returnate de către titular autorităţii administrative emitente fără nici o întârziere nejustificată. Un permis de import nu este valabil dacă documentul corespondent CITES din ţara (re)exportatoare a fost folosit pentru (re)export după ultima sa data de valabilitate sau dacă data de introducere în Comunitate este după mai mult de şase luni de la data emiterii acestuia.3. Denumirea completa şi adresa importatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.6. Pentru specimenele vii, capturate din mediul salbatic, din anexa A, autoritatea emitenta poate indica locaţia în care acestea trebuie păstrate, specificand detaliile respectivei locatii în aceasta rubrica. În consecinţa, este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata.8. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.9/10. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.11. Introduceti numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-convenţie*1)__________*1) A se folosi doar coroborat cu un alt cod de sursa.U Sursa necunoscută (trebuie justificat)14. Utilizaţi unul dintre codurile de mai jos pentru a preciza scopul în care specimenele sunt (re)exportate/importate:B creştere în captivitate sau propagare artificialaE educativG grădini botaniceH trofee de vânătoareL aplicarea prevederilor legaleM cercetare biomedicalaN reintroducerea sau introducerea în mediul salbaticP personalQ circuri sau expoziţii itineranteS ştiinţificT comercialZ grădini zoologice15 - 17. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial. Dacă aceasta este o ţara terta, rubricile 16 şi 17 trebuie să cuprindă detalii referitoare la permisele relevante. Dacă specimene care provin dintr-un stat membru al Comunităţii sunt exportate din alt stat, în rubrica 15 trebuie precizat doar numele statului membru de origine.18-20. Ţara ultimului reexport este, în cazul unui certificat de reexport, ţara terta reexportatoare din care specimenele au fost importate înainte de a fi reexportate din Comunitate, în cazul unui permis de import, aceasta este ţara terta reexportatoare din care urmează să fie importate specimenele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să cuprindă detalii referitoare la certificatul de reexport relevant.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.23-25. Pentru uzul exclusiv al autorităţilor.26. Unde este cazul, importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. A se completa de către biroul vamal de intrare în Comunitate sau de (re)export, după caz. Exemplarul original (formularul 1) trebuie returnat autorităţii administrative din statul membru vizat, iar exemplarul pentru titular (formularul 2) importatorului sau (re)exportatorului     COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                                         
    41.Exportator/Reexportator/Exporter/Re-exporterPERMIS/CERTIFICAT PERMIT/CERTIFICATENr./No
     
    [] IMPORT2. Ultima dată de valabilitate
          [] EXPORT
          [] RE-EXPORTLast day of validity
    Exemplar pentru autoritatea emitentă     [] OTHER
    3.Importator/ImporterConvenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
    4.Ţara de (re)export/Country of (re)-export
    5.Ţara de import/Country of Import
    6.Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A Authorised location for live specimens of Annex A species7.Autoritatea administrativă emitentă/Issuing Management Authority
    4
      8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11.Anexe CITES/ CITES Appendix12.Anexa CE/ EC Annex13.Sursa/ Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17.Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/Certificate No20.Data emiterii/ Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    23.Condiţii speciale/Special conditions
      Prezentul permis/certificat este valabil doar dacă animalele vii sunt transportate conform recomandărilor CITES pentru transport şi pentru pregătirea transporturilor de animale sălbatice vii sau, în cazul transportului aerian, conform reglementărilor pentru animale vii publicate de Asociaţia de transport aerian internaţional (IATA)/This permit/certificate is only valid if live animals are transported in compliance with the CITES guidelines for the transport and preparation for shipment of live wild animals or, in the case of air transport, the live animals regulations published by the International Air Transport Association (IATA).
    24.Documentaţia de (re)export din ţara de (re)-export/ The (re)-export documentation from the of (re)-export25.[]importul The Importation[]exportul exportation[]reexportul re-exportation
        []a fost depusă la autoritatea emitentă/ has been surrendered to the issuing authority   mărfurilor descrise mai sus este permis/of goods described above is hereby permitted
        []a fost depusă la biroul vamal de frontieră din punctul de intrare/has to be surrendered to the border customs office of introductionSemnătură şi ştampilă oficială/Signature and official stamp:
        Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official:
         
     
    26.Factura mărfii/Document de transport aerian nr./ Bill of landing/Air waybill No.Locul şi data emiterii/Place and date of issue:
    27.Pentru uzul exclusiv al autorităţilor vamale/ For customs use onlySemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp:
    Document vamal/ Customs document
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/ net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals death on arrival  
    Tip/Type: Număr/Number:
       
    Data/Date:
   
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa (re)exportatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. Perioada de valabilitate a permisului de export sau a certificatului de reexport nu poate depăşi şase luni, iar cea a unui permis de import 12 luni. După ultima data de valabilitate, acest document este nul şi nu produce nici un efect juridic, iar exemplarul original şi copiile trebuie returnate de către titular autorităţii administrative emitente fără nici o întârziere nejustificată. Un permis de import nu este valabil dacă documentul corespondent CITES din ţara (re)exportatoare a fost folosit pentru (re)export după ultima sa data de valabilitate sau dacă data de introducere în Comunitate este după mai mult de şase luni de la data emiterii acestuia.3. Denumirea completa şi adresa importatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.6. Pentru specimenele vii, capturate din mediul salbatic, din anexa A, autoritatea emitenta poate indica locaţia în care acestea trebuie păstrate, specificand detaliile respectivei locatii în aceasta rubrica. În consecinţa, este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata.8. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.9/10. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.11. Introduceti numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-convenţie*1)__________*1) A se folosi doar coroborat cu un alt cod de sursa.U Sursa necunoscută (trebuie justificat)14. Utilizaţi unul dintre codurile de mai jos pentru a preciza scopul în care specimenele sunt (re)exportate/importate:B creştere în captivitate sau propagare artificialaE educativG grădini botaniceH trofee de vânătoareL aplicarea prevederilor legaleM cercetare biomedicalaN reintroducerea sau introducerea în mediul salbaticP personalQ circuri sau expoziţii itineranteS ştiinţificT comercialZ grădini zoologice15 - 17. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial. Dacă aceasta este o ţara terta, rubricile 16 şi 17 trebuie să cuprindă detalii referitoare la permisele relevante. Dacă specimene care provin dintr~un stat membru al Comunităţii sunt exportate din alt stat, în rubrica 15 trebuie precizat doar numele statului membru de origine.18-20. Ţara ultimului reexport este, în cazul unui certificat de reexport, ţara terta reexportatoare din care specimenele au fost importate înainte de a fi reexportate din Comunitate, în cazul unui permis de import, aceasta este ţara terta reexportatoare din care urmează să fie importate specimenele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să cuprindă detalii referitoare la certificatul de reexport relevant.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.23-25. Pentru uzul exclusiv al autorităţilor.26. Unde este cazul, importatorul/(re)exportatorul sau reprezentantul acestuia trebuie să indice numărul conosamentului sau al documentului de transport aerian.27. A se completa de către biroul vamal de intrare în Comunitate sau de (re)export, după caz. Exemplarul original (formularul 1) trebuie returnat autorităţii administrative din statul membru vizat, iar exemplarul pentru titular (formularul 2) importatorului sau (re)exportatorului
                                           
    51.Exportator/Reexportator/Exporter/Re-exporterPERMIS/CERTIFICAT PERMIT/CERTIFICATENr./No
     
    [] IMPORT2. Ultima dată de valabilitate
          [] EXPORT
          [] RE-EXPORTLast day of validity
    Cerere/ application     [] OTHER  
    3.Importator/ImporterConvenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
    4.Ţara de (re)export/Country of (re)-export
    5.Ţara de import/Country of Import
    6.Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A Authorised location for live specimens of Annex A species7.Autoritatea administrativă emitentă/Issuing Management Authority
    5
      8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11.Anexe CITES/ CITES Appendix12.Anexa CE/ EC Annex13.Sursa/ Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17.Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/Certificate No20.Data emiterii/ Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    23.Prin prezenta solicit emiterea permisului/certificatului precizat mai sus. I hereby apply for the permit/certificate Indicated above
      Observaţii (de exemplu, scopul introducerii, detalii privind adăposturile specimenelor vii, etc.) Remarks (eg. On purpose of introduction, details of accomodation for live specimens, etc.)
        Anexez la prezenta documentele justificative necesare şi declar că toate informaţiile furnizate reprezintă cele mai bune informaţii pe care le deţin şi pe care le consider corecte. Declar că nu am depus o cerere pentru permis/certificat pentru specimenele de mai sus care să fi fost respinsă/I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct. I declare that an application for a permit/certificate for the above specimens has not been previously rejected.
      Animalele vii vor fi transportate conform recomandărilor CITES pentru transport şi pentru pregătirea transporturilor de animale sălbatice vii sau, în cazul transportului aerian, conform reglementărilor pentru animale vii publicate de către Asociaţia pentru transport aerian Internaţional (IATA)/Live animals will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the transport and preparation for shipment of live wild animals or, in the case of air transport, the Live Animals Regulations published by the International Air Transport Association (IATA).Semnătura/Signature:
    Numele solicitantului/Name of applicant:
    Locul şi data/Place and date:
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa (re)exportatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. Perioada de valabilitate a permisului de export sau a certificatului de reexport nu poate depăşi şase luni, iar cea a unui permis de import 12 luni. După ultima data de valabilitate, acest document este nul şi nu produce nici un efect juridic, iar exemplarul original şi copiile trebuie returnate de către titular autorităţii administrative emitente fără nici o întârziere nejustificată. Un permis de import nu este valabil dacă documentul corespondent CITES din ţara (re)exportatoare a fost folosit pentru (re)export după ultima sa data de valabilitate sau dacă data de introducere în Comunitate este după mai mult de şase luni de la data emiterii acestuia.3. Denumirea completa şi adresa importatorului, nu a unui reprezentant al acestuia.6. Pentru specimenele vii, capturate din mediul salbatic, din anexa A, autoritatea emitenta poate indica locaţia în care acestea trebuie păstrate, specificand detaliile respectivei locatii în aceasta rubrica. În consecinţa, este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata.8. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.9/10. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.11. Introduceti numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.12. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A sau B) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.13. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-convenţie*1)__________*1) A se folosi doar coroborat cu un alt cod de sursa.U Sursa necunoscută (trebuie justificat)14. Utilizaţi unul dintre codurile de mai jos pentru a preciza scopul în care specimenele sunt (re)exportate/importate:B creştere în captivitate sau propagare artificialaE educativG grădini botaniceH trofee de vânătoareL aplicarea prevederilor legaleM cercetare biomedicalaN reintroducerea sau introducerea în mediul salbaticP personalQ circuri sau expoziţii itineranteS ştiinţificT comercialZ grădini zoologice15 - 17. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial. Dacă aceasta este o ţara terta, rubricile 16 şi 17 trebuie să cuprindă detalii referitoare la permisele relevante. Dacă specimene care provin dintr~un stat membru al Comunităţii sunt exportate din alt stat, în rubrica 15 trebuie precizat doar numele statului membru de origine.18-20. Ţara ultimului reexport este, în cazul unui certificat de reexport, ţara terta reexportatoare din care specimenele au fost importate înainte de a fi reexportate din Comunitate, în cazul unui permis de import, aceasta este ţara terta reexportatoare din care urmează să fie importate specimenele. Rubricile 19 şi 20 trebuie să cuprindă detalii referitoare la certificatul de reexport relevant.21. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.23. Includeti cat mai multe detalii şi justificati orice omisiuni din informaţiile solicitate mai sus.  COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                                                   
    1Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraNr./No
    O R I G I N A L
    2.Ultima dată de valabilitate Last day of validity
    ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT  
    ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE
    A8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/  Net mass (kg)10.Cantitate/ Quantity
    11.Anexe CITES/ App12.Anexa CE/ Column13.Sursa/ Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/ Country of origin
    16.Nr. Permis/ Permit No17.Data emiterii/  Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/ Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/ Certificate No20.Data emiterii/  Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    1
      B8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/  Net mass (kg)10.Cantitate/ Quantity
    11.Anexe CITES/ App12.Anexa CE/ Column13.Sursa/ Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/ Permit No17.Data emiterii/ Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/ Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/ Certificate No20.Data emiterii/ Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    C8.Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (Including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/ Net mass (kg)10.Cantitate/ Quantity
    11.Anexe CITES/ App12.Anexa CE/ Column13.Sursa/ Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/ Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17.Data emiterii/ Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/ Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/ Certificate No20.Data emiterii/  Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/ Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/ Common name of species
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/ Quantity/ net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/ Number of animals death on arrivalSemnătură şi ştampilă oficială/ Signature and official stamp:
    A     Numele funcţionarului emitent/ Name of issuing official:
    B     Locul şi data emiterii/ Place and date of issue:
    C    
   
   COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                     
    2Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraNr./No
    E X E M P L A Rp e n t r u
     
    ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT  
    ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE  
       
    A8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/ Net mass (kg)10.Cantitate/ Quantity
    11.Anexe CITES/ App.12.Anexa CE/ Column13.Sursa/Source14.Scop/ Purpose
    t i t u l a r
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17.Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/ Certificate No.20.Data emiterii/Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    222.Denumirea populară a speciei/Common name of species
      B8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii)/Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/ Net mass (kg)10.Cantitate/ Quantity
    11.Anexe CITES/ App.12.Anexa CE/ Column13.Sursa/Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17.Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/ Certificate No.20.Data emiterii/Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
    C8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşteri) pentru animale vii)/Descript of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9.Greutate netă (kg)/ Net mass (kg)10.Cantitate/ Quantity
    11.Anexe CITES/ App.12.Anexa CE/ Column13.Sursa/Source14.Scop/ Purpose
    15.Ţara de origine/Country of origin
    16.Nr. Permis/Permit No17.Data emiterii/Date of issue
    18.Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19.Nr. Certificat/ Certificate No.20.Data emiterii/Date of issue
    21.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22.Denumirea populară a speciei/Common name of species
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals dead on arrivalSemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp:
    Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official:
    A    
    B     Locul şi data eliberării/Place and date of issue:
    C  
    COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                         
    3Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraNr./No
    EXEMPLAR de returnat de către vamă autori- tăţii emitente
    2. Ultima dată de valabilitate Last day validity
    ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT
    ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE  
    A8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11. Anexe CITES/App.12. Anexa CE/ Column13. Sursa/Source14. Scop/ Purpose
    15. Ţara de origine/Country of origin
    16. Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18. Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19. Nr. Certificat/ Certificate No.20. Data emiterii/Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    322. Denumirea populară a speciei/Common name of species
      B8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii)/Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11. Anexe CITES/ App.12. Anexa CE/ Column13. Sursa/Source14. Scop/ Purpose
    15. Ţara de origine/Country of origin
    16. Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18. Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19. Nr. Certificat/ Certificate No.20. Data emiterii/Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22. Denumirea populară a speciei/Common name of species
    C8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşteri) pentru animale vii)/Descript of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11. Anexe CITES App.12. Anexa CE/ Column13. Sursa/Source14. Scop/ Purpose
    15. Ţara de origine/Country of origin
    16. Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18. Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19. Nr. Certificat/ Certificate No.20. Data emiterii/Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22. Denumirea populară a speciei/Common name of species
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals dead on arrivalSemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp:
    Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official:
    A    
    B     Locul şi data eliberării/Place and date of issue:
    C    
     COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                         
    4Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie Convention on international Trade in Endangered Species of Wild Fauna and FloraNr./No
    EXEMPLAR pentru autori- tatea emitentă
    2. Ultima dată de valabilitate  Last day validity
    ANEXA LA PERMIS/CERTIFICAT
    ANNEX TO PERMIT/CERTIFICATE  
    A8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11. Anexe CITES/App.12. Anexa CE/ Column13. Sursa/Source14. Scop/ Purpose
    15. Ţara de origine/Country of origin
    16. Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18. Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19. Nr. Certificat/ Certificate No.20. Data emiterii/Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    422. Denumirea populară a speciei/Common name of species
      B8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animale vii) Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11. Anexe CITES/ App.12. Anexa CE/ Column13. Sursa/Source14. Scop/ Purpose
    15. Ţara de origine/Country of origin
    16. Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18. Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19. Nr. Certificat/ Certificate No.20. Data emiterii/Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22. Denumirea populară a speciei/Common name of species
    C8. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşteri) pentru animale vii)/Descript of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)9. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)10. Cantitate/Quantity
    11. Anexe CITES App.12. Anexa CE/ Column13. Sursa/Source14. Scop/ Purpose
    15. Ţara de origine/Country of origin
    16. Nr. Permis/Permit No17. Data emiterii/Date of issue
    18. Ţara ultimului re-export/Country of last re-export
    19. Nr. Certificat/ Certificate No.20. Data emiterii/Date of issue
    21. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species
    22. Denumirea populară a speciei/Common name of species
      Cantitate/greutate netă (kg) importată efectiv/Quantity/net mass (kg) actually importedNumăr de animale moarte la sosire/Number of animals dead on arrivalSemnătura şi ştampila oficială/Signature and official stamp: Numele funcţionarului emitent/Name of issuing official: Locul şi data eliberării/Place and date of issue:
    A    
    B    
    C  
   +  Anexa 3   COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                                       
    11. Titular/HolderCERTIFICAT/CERTIFICATE A nu se utiliza în afara Comunităţii Europene/Not for use outside the European CommunityNr./No
    O R I G I N A L
    Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 865/2006 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
    2. Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A/Authorized location for live specimens of Annex A3. Autoritatea administrativă emitentă/Issuing management authority
    4. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animalele vii)/Description of specimens (Including marks, sex/date of birth for live animals)5.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)6.Cantitate/Quantity
    7. Anexa CITES/Citex appendix8.Anexa CE/EC Annex9.Sursa/Source
    10.Ţara de origine/Country of origin
    11.Nr. Permis/Permis No12.Data emiterii/Date of issue
    1
      16.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species13.Statul membru importator/Member State of import
    17.Denumirea populară a speciei/Common name of species14.Nr. Document/Document No15.Data emiterii/Date of issue
    18.Prin prezenta se confirmă că specimenele descrise mai sus/It is hereby certified that the specimens described above:
    1[ ]au fost capturate din mediul sălbatic conform legislaţiei în vigoare în statul membru emitent/were taken from the wild in accordance with the legislation in force in the issuing Member State;
    2[ ]sunt specimene abandonate sau care au scăpat şi care au fost recuperate conform legislaţiei în vigoare în statul membru emitent/are abandoned or escaped specimens (bat were recovered in accordance with the legislation in force in the issuing Member State;
    3[ ]sunt specimene născute şi crescute în captivitate sau propagate artificial/are captive born-and-bred or artificially propagated specimens;
    4[ ]au fost obţinute sau introduse în Comunitate conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97/were acquired in or introduced into Community in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 338/97;
    5[ ]au fost obţinute sau introduse în Comunitate înainte de 1 iunie 1997, conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 3626/82/were acquired in or introduced into community before 1 June 1997 in accordance with (EC) No 3626/82;
    6[ ]au fost obţinute sau introduse în Comunitate înainte de 1 ianuarie 1984, conform dispoziţiilor CITES/were acquired in or introduced into Community before 1 January 1984 in compliance with the provisions of CITES;
    7[ ]au fost obţinute sau introduse în statul membru emitent înainte ca dispoziţiile Regulamentului (EC) 338/97 sau 3626/82 sau ale CITES să devină aplicabile pe teritoriul acestuia/were acquired in or introduced into the issuing Member State before the provisions of the Regulations (EC) No 338/37 or 3626/82 or of CITES became applicable in this territory;
    8[ ]urmează să fie utilizate pentru progresul ştiinţific, al creşterii sau al propagării, al cercetării sau al învăţământului sau în alte scopuri care nu produc efecte nocive/are to be used for the advancement of science/ breeding or propagation/research or education or other non-detrimental purposes.
    19.Prezentul document este eliberat pentru a/This document is issued for the purpose of:
    1[ ]confirma că un specimen care urmează să fie (re)exportat a fost obţinut conform legislaţiei în vigoare privind proiecţia speciilor în cauză/confirming that a specimen to be (re)-exported has been acquired in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question;
    2[ ]scuti specimenele din anexa A de la interdicţiile referitoare la activităţile comerciale enumerate în art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97/exempting Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activitie listed in Article 8(1) of Regulation (EC) No 338/97;
    3[ ]autoriza circulaţia în cadrul Comunităţii a unui specimen viu din anexa A din locaţia indicată în permisul de import sau în orice alt certificat/authorising the movement within the Community of a live Annex A specimen from the location indicated in the import permit or in any certificate.
    20.Condiţii speciale/Special conditions
        [ ]Certificat valabil doar pentru titularul numit la rubrica 1 (eliberat în temeiul art. 48 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 865/2006)/Certificate valid only for holder names in box 1 (issued under Article 48(1)(d) of Regulation (EC) No 865/2006.
    Numele funcţionarului emitent/ Name of issuing officialLocul şi data/Place and dateSemnătura şi ştampila/Signature and stamp
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa titularului certificatului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. A se completa doar în cazurile în care permisul de import pentru specimenele respective indica locaţia în care acestea trebuie păstrate sau dacă specimenele care au fost capturate din mediul salbatic într-un stat membru trebuie să fie păstrate într-o locatie autorizata.Este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata (vezi rubrica 19).4. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.5/6. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.7. Introduceti numărul anexei CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.8. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.9. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestora.A Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestora.C Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestora.F Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestora.I Specimene confiscate sau oprite*3)O Pre-Convenţie*1)U Sursa necunoscută (trebuie justificat)10-12. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial.13-15. Statul membru de import este, unde este cazul, statul membru care a emis permisul de import pentru specimenele în cauza.16. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006._____________*1) A se folosi doar coroborat cu un alt cod de sursa.   COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                                               
    21. Titular/HolderCERTIFICAT/CERTIFICATE  A nu se utiliza în afara Comunităţii Europene/ Not for use outside the European CommunityNr./No
    EXEMPLAR pentru autori- tatea emitentă
    Regulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 865/2006 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
    2. Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A/Authorized location for live specimens of Annex A3. Autoritatea administrativă emitentă/Issuing management authority
    4. Descrierea specimenelor (Inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animalele vii)/Description of specimens (Including marks, sex/date of birth for live animals)5.Greutate netă (kg)/Net mass (kg)6.Cantitate/Quantity
    7. Anexa CITES/ Citex appendix8.Anexa CE/ EC Annex9.Sursa/Source
    10.Ţara de origine/Country of origin
    11.Nr. Permis/ Permis No12.Data emiterii/ Date of issue
    2
    16. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species13.Statul membru importator/Member State of import
     
    17. Denumirea populară a speciei/Common name of species14.Nr. Document/ Document No15.Data emiterii/ Date of issue
    18. Prin prezenta se confirmă că specimenele descrise mai sus/It is hereby certified that the specimens described above:
    1 [ ] au fost capturate din mediul sălbatic conform legislaţiei în vigoare în statul membru emitent/were taken from the wild in accordance with the legislation in force in the issuing Member State;
    2 [ ] sunt specimene abandonate sau care au scăpat şi care au fost recuperate conform legislaţiei în vigoare în statul membru emitent/are abandoned or escaped specimens (bat were recovered in accordance with the legislation in force in the issuing Member State;
    3 [ ] sunt specimene născute şi crescute în captivitate sau propagate artificial/are captive born-and-bred or artificially propagated specimens;
    4 [ ] au fost obţinute sau introduse în Comunitate conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97/were acquired in or introduced into Community in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 338/97;
    5 [ ] au fost obţinute sau introduse în Comunitate înainte de 1 iunie 1997, conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 3626/82/were acquired in or introduced into community before 1 June 1997 in accordance with (EC) No 3626/82;
    6 [ ] au fost obţinute sau introduse în Comunitate înainte de 1 ianuarie 1984, conform dispoziţiilor CITES/were acquired in or introduced into Community before 1 January 1984 in compliance with the provisions of CITES;
    7 [ ] au fost obţinute sau introduse în statul membru emitent înainte ca dispoziţiile Regulamentului (EC) 338/97 sau 3626/82 sau ale CITES să devină aplicabile pe teritoriul acestuia/were acquired in or introduced into the issuing Member State before the provisions of the Regulations (EC) No 338/37 or 3626/82 or of CITES became applicable in this territory;
    8 [ ] urmează să fie utilizate pentru progresul ştiinţific, al creşterii sau al propagării, al cercetării sau al învăţământului sau în alte scopuri care nu produc efecte nocive/are to be used for the advancement of science/breeding or propagation/research or education or other non-detrimental purposes.
    19. Prezentul document este eliberat pentru a/This document is issued for the purpose of:
    1 [ ] confirmă că un specimen care urmează să fie (re)exportat a fost obţinut conform legislaţiei în vigoare privind proiecţia speciilor în cauză/confirming that a specimen to be (re)-exported has been acquired in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question;
    2 [ ] scuti specimenele din anexa A de la interdicţiile referitoare la activităţile comerciale enumerate în art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97/exempting Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activitie listed in Article 8(1) of Regulation (EC) No 338/97;
    3 [ ] autoriza circulaţia în cadrul Comunităţii a unui specimen viu din anexa A din locaţia indicată în permisul de import sau în orice alt certificat/authorising the movement within the Community of a live Annex A specimen from the location indicated in the import permit or in any certificate.
    20. Condiţii speciale/Special conditions [ ] Certificat valabil doar pentru titularul numit la rubrica 1 (eliberat în temeiul art. 20 alin. (3) lit. (e) sau ale art. 30 din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001)/Certificate valid only for holder names in box 1 (issued under Article 20(3)(e) or Article 30 of Regulation (EC) No 1808/2001.
    Numele funcţionarului emitent/  Name of issuing officialLocul şi data/ Place and dateSemnătura şi ştampila/ Signature and stamp
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa titularului certificatului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. A se completa doar în cazurile în care permisul de import pentru specimenele respective indica locaţia în care acestea trebuie păstrate sau dacă specimenele care au fost capturate din mediul salbatic într-un stat membru trebuie să fie păstrate într-o locatie autorizata.Este necesară autorizaţia prealabilă a autorităţii administrative competente pentru orice deplasare a acestor specimene, cu excepţia cazurilor în care este necesară asistenţa veterinara de urgenta şi cu condiţia ca specimenele să fie aduse direct înapoi în locaţia autorizata (vezi rubrica 19).4. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei VII la Regulamentul (CE) nr, 865/2006.5/6. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.7. Introduceti numărul anexei CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.8. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.9. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2G06, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr, 365/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 1808/2001, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-Convenţie*1)U Sursa necunoscută (trebuie justificat)10 - 12. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial.13 - 15. Statul membru de import este, unde este cazul, statul membru care a emis permisul de import pentru specimenele în cauza.16. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.   COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
                               
    31. Titular/HolderCERTIFICAT/CERTIFICATE A nu se utiliza în afara Comunităţii Europene/Not for use outside the European CommunityNr./No
    C E  R E  R E  /  A P P  L  I  C A T  I O N
    Regulamentul Cosiliului (CE) nr. 338/97 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 865/2006 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
    2. Locaţia autorizată pentru specimenele vii aparţinând speciilor din anexa A/Authorized location for live specimens of Annex A3. Autoritatea administrativă emitentă/issuing management authority
    4. Descrierea specimenelor (inclusiv marcaje, sex, data naşterii pentru animalele vii)/Description of specimens (including marks, sex, date of birth for live animals)5. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)6. Cantitate/Quantity
    7. Anexa CITES/Cites appendix8. Anexa CE/EC Annex9. Sursa/Source
    10. Ţara de origine/Country of origin
    11. Nr. Permis/Permis No12. Data emiterii/Date of issue
    3
      16.Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species13. Statul membru importator/Member State of import
    17.Denumirea populară a speciei/Common name of species14. Nr. Document/Document No15. Data emiterii/Date of issue
    18.Prin prezenta se confirmă că specimenele descrise mai sus/It is hereby certified that the specimens described above:
    1[]au fost capturate din mediul sălbatic conform legislaţiei în vigoare în statul membru emitent/were taken from the wild in accordance with the legislation in force in the issuing Member State;
    2[]sunt specimene abandonate sau care au scăpat şi care au fost recuperate conform legislaţiei în vigoare în statul membru emitent/are abandoned or escaped specimens that were recovered in accordance with the legislation in force in the issuing Member State;
    3[]sunt specimene născute şi crescute în captivitate sau propagate artificial/are captive born-and-bred or artificially propagated specimens;
    4[]au fost obţinute sau introduse în Comunitate conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 338/97/were acquired in or introduced into Community in compliance with the provisions of Regulation (EC) No 338/97;
    5[]au fost obţinute sau introduse în Comunitate înainte de 1 iunie 1997, conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 3.626/82/were acquired in or introduced into community before 1 June 1997 in accordance with (EC) No 3.626/82;
    6[]au fost obţinute sau introduse în Comunitate înainte de 1 ianuarie 1984, conform dispoziţiilor CITES/were acquired in or introduced into Community before 1 January 1984 in compliance with the provisions of CITES;
    7[]au fost obţinute sau introduse în statul membru emitent înainte ca dispoziţiile regulamentului sub incidenţa alin. (4) şi (5) din CITES să devină aplicabile pe teritoriul acestuia/were acquired in or introduced into the issuing Member State before the provisions of the regulation under paragraphs 4 and 5 or of CITES became applicable in this territory;
    8[]urmează să fie utilizate pentru progresul ştiinţific, al creşterii sau al propagării, al cercetării sau al învăţământului sau în alte scopuri care nu produc efecte nocive/are to be used for the advancement of science/breeding or propagation/research or e education or other non-detrimental purposes.
    19.Prezentul document este eliberat pentru a/This document is issued for the purpose of:
    1[]confirma că un specimen care urmează să fie (re)exportat a fost obţinut conform legislaţiei în vigoare privind protecţia speciilor în cauză/confirming that a specimen to be (re)-exported has been acquired in accordance with the legislation in force on the protection of the species in question;
    2[]scuti specimenele din anexa A de la interdicţiile referitoare la activităţile comerciale enumerate în art. 8 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 338/97/exempting Annex A specimens from the prohibitions relating to commercial activitie listed in Article 8(1) of Regulation (EC) No 338/97;
    3[]autoriza circulaţia în cadrul Comunităţii a unui specimen viu din anexa A din locaţia indicată în permisul de import sau în orice alt certificat/authorising the movement with in the Community of a live Annex A specimen from the location indicated in the import permit or in any certificate.
    20.Observaţii/RemarksAnexez la prezenta documentele justificative necesare şi declar că toate informaţiile furnizate reprezintă cele mai bune informaţii pe care le deţin şi pe care le consider corecte. Declar că nu am depus o cerere pentru permis/certificat pentru specimenele de mai sus care să fi fost respinsă/I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct. I declare that an application for a permit/certificate for the above specimens was not previously rejected.
    Numele aplicantului/Name of applicantSemnătura/SignatureLocul şi data/Place and date
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Denumirea completa şi adresa solicitantului certificatului, nu a unui reprezentant al acestuia.2. A se completa doar în cazurile specimenelor vii care au fost capturate din mediul salbatic din speciile incluse în anexa A.4. Descrierea trebuie să fie cat mai exactă posibil şi sa cuprindă un cod de trei litere conform anexei V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.5/6. Utilizaţi unităţile de cantitate şi/sau de greutate neta conform celor din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.7. Introduceti numărul apendicelui CITES (I, II sau III) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.8. Introduceti litera anexei la Regulamentul (CE) nr, 338/97 (A, B sau C) în care era inclusă specia la data emiterii permisului/certificatului.9. Folosiţi unul dintre codurile următoare pentru a indica sursa:W Specimene capturate din mediul salbaticR Specimene care provin din operaţiuni de fermaD Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale şi anexa A plante propagate artificial în scopuri comerciale, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraA Anexa A plante propagate artificial în scopuri necomerciale şi anexele B şi C plante propagate artificial, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraC Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri necomerciale şi anexele B şi C animale crescute în captivitate, conform Capitolului III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraF Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile din Capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum şi părţi şi derivate ale acestoraI Specimene confiscate sau oprite*1)O Pre-Convenţie*1)U Sursa necunoscută (trebuie justificat)10-12. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au crescut în captivitate sau au fost propagate artificial.13-15. Statul membru de import este, unde este cazul, statul membru care a emis permisul de import pentru specimenele în cauza.16. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie conform referinţelor standard pentru nomenclatura precizate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.18. Furnizati cat mai multe detalii şi justificati orice omisiune din informaţiile solicitate mai sus.
   +  Anexa 4
                   
    COMUNITATEA EUROPEANĂ  EUROPEAN COMMUNITYCERTIFICAT PENTRU EXPOZIŢII ITINERANTE TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE
    Original/Original
    CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SPECII SĂLBATICE DE FAUNĂ ŞI FLORĂ PE CALE DE DISPARIŢIE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA1. Nr. Certificat/Certificate No2. Valabil până la/ Valid until
    3. Proprietarul specimenului(elor) (nume, adresa permanentă şi ţara înregistrării/Owner of specimen(s) (name, permanent address and country of registration) Semnătura proprietarului/Signature of owner4. Autoritatea administrativă emitentă/Issuing management authority
    5. Condiţii speciale/Special conditions: (a) Valabil pentru treceri multiple ale frontierei şi permite specimenelor să fie expuse publicului în concordanţă cu Articolul 8(3) din Regulamentul (EC) Nr. 338/97. Proprietarul păstrează original/Valid for multiple cross-border movements and allowing the specimens to be displayed to the public in accordance with Article 8(3) Regulation No 338/97. Owner to retain original form. (b) Specimenul/specimenele menţionate în acest certificat nu pot fi vândute sau transferate în altă formă, în concordanţă cu prevederile Regulamentului (EC) Nr. 338/97, în orice alt Stat decât statul în care expoziţia este înregistrată. Acest certificat este netransferabil. Dacă specimenul moare, este furat, distrus, pierdut, vândut sau transferat în orice altă formă, acest certificat trebuie imediat returnat de către proprietar Autorităţii de Management care l-a eliberat/The specimen(s) covered by this certificate may not be sold or otherwise transferred, in acompliance with the previsions of Regulation (EC) No 338/97, in any State other than the State in which the exhibition is bassed and registered. This certificate is non-transferable. If the specimen(s) dies, is stolen, destroyed, lost, sold, or otherwise transferred, this certificate must be immediately returned by the owner to the issuing Management Authority. (c) Acest certificat nu este valabil dacă nu este însoţit de următoarea pagină/This certificate is not valid unless accompanied by a continuation sheet (d) Certificatul nu va afecta în nici un fel dreptul Statelor de a adopta măsuri stricte privind restricţiile sau condiţiile pentru specimenele trecute în certificat, în special pentru animalele în posesie/în păstrare./The certificate shall in no way affect the right of States to adopt stricter measures regarding restrictions or conditions for the certified specimens, especially the holding/keeping of live animals. Acest certificat este valabil doar dacă condiţiile de transport sunt în conformitate cu Ghidurile de Transport al Animalelor Vii sau, în cazul transportului aerian, cu Regulamentele IATA privind Animalele Vii/This certificate is valid only if the transport conditions conform to the Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animal Regulations
    6. Ţara de import/Country of import Various7. Scopul tranzacţiei/Purpose of the transaction Q8. Timbru securizat nr./Security stamp No
    9. Denumirea ştiinţifică (gen şi specie) şi denumirea populară a speciei/Scientific name (genus and species) and common name of species10. Descrierea specimenului/specimenelor, inclusiv mărcile sau numerele de identificare, vârsta, sexul/Description of specimen/s, including identifying marks or numbers, age, sex11. Cantitatea/Quantity
    12. Anexa CITES/CITES Appendix13. Anexe CE/EC Annex14. Sursa/Source
    15. Ţara de origine/Country of origin:16. Nr. Permisului şi data/Permit No and date17. Numărul de înregistrare al expoziţiei/Exhibition registration number18. Data achiziţiei (dacă specimenul este originar dintr-un Stat Membru din Comunitate/Date of acquisition (if specimen originated in a Member State of the Community)
    19. Acest certificat este eliberat de către/This certificate is issued by:
    Locul/PlaceData/DateSemnătura şi ştampila oficială/Signature and official seal
    20. Condiţii adiţionale/Additional conditions
    21. Girul autorităţii vamale (vezi pagina următoare)/Customs endorsement (see continuation sheet)
  Instructions and explanations*)------- Notă *) Textul este în limba engleza deoarece Certificatul pentru expoziţii itinerante şi Certificatul pentru bunuri personale sunt documente eliberate de către autoritatea de management din România, dar care au utilizare pe întreg teritoriul Comunităţii Europene.1. A unique number should be generated by the issuing management authority for the certificate.2. The date of expiry of the document may not be more than three years after the date of issuance. Where the travelling exhibition originates from a third country the expiry date shall be no later than that indicated on the equivalent certificate from that country.3. Complete the full name, permanent address and country of the owner of the specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders the certificate invalid.4. The name, address and country of the issuing management authority should already be pre-printed on the form.5. This block has been pre-printed to indicate the validity of the certificate for multiple cross-border movements of the specimen with its exhibition for exhibition purposes only, allowing the specimens to be displayed to the public în accordance with Article 8(3) of Regulation (EC) No 338/97 and to clarify that the certificate is not to be collected but is to remain with the specimen/owner. This block also can be used to justify the omission of certain information.6. This block has been pre-printed to indicate that cross-border movement is permitted to any country accepting this certificate as a matter of naţional law.7. This block has been pre-printed with the code Q for circuses and travelling exhibitions.8. Where appropriate, indicate the number of the security stamp affixed în block 19.9. The scientific name must be în accordance with the standard references for nomenclature referred to în Annex VIII to Regulation 865/2006 [laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.]10. Describe, as precisely as possible, the specimen covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible.11. Indicate the total number of specimens. În the case of live animals it should normally be one. If more than one specimen, state 'see attached inventory'.12. Enter the number of the Appendix to the Convention (I, II or III) în which the species is listed at the time of issuance of the permit or certificate.13. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No. 338/97 (A, B or C) în which the species is listed at the time of issuance of the permit or certificate.14. Use the codes below to indicate the source. This certificate may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were acquired în, or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed în Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No. 338/97 became applicable to them and the code O is also used.W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operationA Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated în accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofC Annex A animals bred în captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred în captivity în accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofF Animals born în captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereofU Source unknown (must be justified)O Pre-Convention (may be used în conjunction with any other code).15/16. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred în captivity or artificially propagated. Where this is a third country, box 16 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating în a Member State of the Community are exported from another, only the name of the Member State of origin must be mentioned în box 15.17. This block must contain the exhibition registration number.18. Enter the date of acquisition only for specimens which were acquired în or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed în Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 338/97 applied to them.19. To be completed by the official who issues the certificate. A certificate may only be issued by the management authority of the country where an exhibition is based and only when the owner of the exhibition has registered full details of the specimen with that management authority. În the case of an exhibition originating în a third country, a certificate may only be issued by the management authority of the country of first destination. The name of the issuing official must be written în full. The seal, signature and, where appropriate, security stamp number, should be clearly legible.20. This block may be used to refer to naţional legislation or additional special condiţions placed on the cross-border movement by the issuing management authority.21. This block has been pre-printed to refer to the attached continuation sheet, which should indicate all cross-border movements.Subject to point 5, upon expiration, this document must be returned to the issuing management authority.The holder or his authorised representative shall surrender the original of this certificate (form 1) - and, where applicable, the travelling exhibition certificate issued by a third country - for verification purposes and submit the accompanying continuation sheet or (where the certificate is issued on the basis of an equivalent certificate from a third country) the two continuation sheets and copies thereof to a customs office designated în accordance with Article 12(1) of Regulation (EC) No 338/97. The customs office shall, after completing the continuation sheet or sheets, return the original of this certificate (form 1), the original certificate issued by a third country (where applicable) - and the continuation sheet or sheets - to the holder or to his authorised representative and forward an endorsed copy of the continuation sheet of the certificate issued by Member State's management authority to the relevant management authority în accordance with Article 23 of Regulation 865/2006.
                   
    COMUNITATEA EUROPEANĂ  EUROPEAN COMMUNITYCERTIFICAT PENTRU EXPOZIŢII ITINERANTE TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE
    Exemplar pentru autoritatea emitentă  Copy for the Issuing Authority
    CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SPECII SĂLBATICE DE FAUNĂ ŞI FLORĂ PE CALE DE DISPARIŢIE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA1. Nr. Certificat/Certificate No2. Valabil până la/ Valid until
    3. Proprietarul specimenului(elor) (nume, adresa permanentă şi ţara înregistrării)/Owner of specimen(s) (name, permanent address and country of registration) Semnătura proprietarului/Signature of owner4. Autoritatea administrativă emitentă/Issuing management authority
    5. Condiţii speciale/Special conditions: (a) Valabil pentru treceri multiple ale frontierei şi permite specimenelor să fie expuse publicului în concordanţă cu Articolul 8(3) din Regulamentul (EC) Nr. 338/97. Proprietarul păstrează originalul/Valid for multiple cross-border movements and allowing the specimens to be displayed to the public in accordance with Article 8(3) Regulation No 338/97. Owner to retain original form. (b) Specimenul/specimenele menţionate în acest certificat nu pot fi vândute sau transferate în altă formă, în concordanţă cu prevederile Regulamentului (EC) Nr. 338/97, în orice alt Stat decât statul în care expoziţia este înregistrată. Acest certificat este netransferabil. Dacă specimenul moare, este furat, distrus, pierdut, vândut sau transferat în orice altă formă, acest certificat trebuie imediat returnat de către proprietar Autorităţii de Management care l-a eliberat/The specimen(s) covered by this certificate may not be sold or otherwise transferred, in acompliance with the previsions of Regulation (EC) No 338/97, in any State other than the State in which the exhibition is bassed and registered. This certificate is non-transferable. If the specimen(s) dies, is stolen, destroyed, lost, sold, or otherwise transferred, this certificate must be immediately returned by the owner io the issuing Management Authority. (c) Acest certificat nu este valabil dacă nu este însoţit de următoarea pagină/This certificate is not valid unless accompanied by a continuation sheet (d) Certificatul nu va afecta în nici un fel dreptul Statelor de a adopta măsuri stricte privind restricţiile sau condiţiile pentru specimenele trecute în certificat, în special pentru animalele în posesie/în păstrare./The certificate shall in no way affect the right of States to adopt stricter measures regarding restrictions or conditions for the certified specimens, especially the holding/keeping of live animals. Acest certificat este valabil doar dacă condiţiile de transport sunt în conformitate cu Ghidurile de Transport al Animalelor Vii sau, în cazul transportului aerian, cu Regulamentele IATA privind Animalele Vii/This certificate is valid only if the transport conditions conform to the Guidelines for Transport of Live Animals or, in the case of air transport, to the IATA Live Animal Regulations
    6. Ţara de import/Country of import Various7. Scopul tranzacţiei/Purpose of the transaction Q8. Timbru securizat nr./Security stamp No
    9. Denumirea ştiinţifică (gen şi specie) şi denumirea populară a speciei/Scientific name (genus and species) and common name of species10. Descrierea specimenului/specimenelor, inclusiv mărcile sau numerele de identificare, vârsta, sexul/Description of specimen/s, including identifying marks or numbers, age, sex11. Cantitatea/Quantity
    12. Anexa CITES/CITES Appendix13. Anexe CE/EC/Annex14. Sursa/Source
    15. Ţara de origine/Country of origin:16. Nr. Permisului şi data/Permit No and date17. Numărul de înregistrare al expoziţiei/Exhibition registration number18. Data achiziţiei (dacă specimenul este originar dintr-un Stat Membru din Comunitate/Date of acquisition (if specimen originated in a Member State of the Community)
    19. Acest certificat este eliberat de către/This certificate is issued by:
    Locul/PlaceData/DateSemnătura şi ştampila oficială/Signature and official seal
    20. Condiţii adiţionale/Additional conditions
    21. Girul autorităţii vamale (vezi pagina următoare)/Customs endorsement (see continuation sheet)
                           
    COMUNITATEA EUROPEANĂ EUROPEAN COMMUNITYCERTIFICAT PENTRU EXPOZIŢII ITINERANTE TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE
    Cerere/Application
    CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SPECII DE FLORĂ ŞI FAUNĂ PE CALE DE DISPARIŢIE CONVENTION ON INTERNAŢIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA1. Nr. Certificat/Certificate No2. Valabil până la/Valid until
    3. Proprietarul specimenului(elor) (nume, adresa permanentă şi ţara înregistrării)/Owner of specimen(s) (name, permanent address and country of registration) Semnătura proprietarului/Signature of owner4. Autoritatea administrativă emitentă/Issuing management authority
    6. Ţara de import/Country of import Various7. Scopul tranzacţiei/Purpose of the transaction Q8. Timbru securizat nr./Security stamp No
    9. Denumirea ştiinţifică (gen şi specie) şi denumirea populară a speciei/Scientific name (genus and species) and common name of species10. Descrierea specimenului/specimenelor, inclusiv mărcile sau numerele de identificare, vârsta, sexul/Description of specimen/s, including identifying marks or numbers, age, sex11. Cantitatea/ Quantity
    12. Anexa CITES/CITES Appendix13. Anexe CE/EC Annex14. Sursa/Source
    15. Ţara de origine/Country of origin:16. Nr. Permisului şi data/Permit No and date17. Numărul de înregistrare al expoziţiei/Exhibition registration member18. Data achiziţiei (dacă specimenul este originar dintr-un Stat Membru din Comunitate/Date of acquisition (if specimen originated in a Member State of the Community)
    19. Prin prezenta solicit emiterea certificatului precizat mai sus/I hereby apply for the certificate indicated above.
    Observaţii/RemarksAnexez la prezenta documentele justificative necesare şi declar că toate informaţiile furnizate reprezintă cele mai bune informaţii pe care le deţin şi pe care le consider corecte. Declar că nu am depus o cerere pentru permis/certificat pentru specimenele de mai sus care să fi fost respinsă/I attach the necessary documentary evidence and declare that all the particulars provided are to the best of my knowledge and belief correct. I declare that an application for a permit/certificate for the above specimens was not previously rejected.
    Animalele vii vor fi transportate în concordanţă cu Ghidurile CITES pentru Transportul şi Pregătirea pentru Transport a Animalelor Sălbatice Vii sau, în cazul transportului aerian, cu Regulamentele privind Animalele Vii publicate de către Asociaţia Internaţională a Transportului Aerian (IATA)/Live animals will be transported in compliance with the CITES Guidelines for the Transport and Preparation for Shipment of Live Wild Animals or, in the case of air transport, the Live Animals Regulations published by the International Air Transport Association (IATA)  
    Semnătura/Signature
    Numele solicitantului/Name of Applicant
    Locul şi data/Place and date
  Instructions and explanations*)---- Notă *) Textul este în limba engleza deoarece Certificatul pentru expoziţii itinerante şi Certificatul pentru bunuri personale sunt documente eliberate de către autoritatea de management din România, dar care au utilizare pe întreg teritoriul Comunităţii Europene.3. Complete the full name, permanent address and country of the owner of the specimen covered by the certificate (not of an agent). Absence of the signature of the owner renders the certificate invalid.8. Where appropriate, indicate the number of the security stamp affixed în block 19.9. The scientific name must be în accordance with the standard references for nomenclature referred to în Annex VIII to Regulation 865/2006 [laying down detaited rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein.]10. Describe, as precisely as possible, the specimen covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and age, at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible.11. Indicate the total number of specimene. În the case of live animals it should normally be one. If more than one specimen, state 'see attached inventory'.12. Enter the number of the Appendix to the Convention (I, II or III) în which the species is listed at the time of application.13. Enter the letter of the Annex to Regulation (EC) No. 338/97 (A, B or C) în which the species is listed at the time of application.14. Use the codes below to indicate the source. This certificate may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were acquired în, or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed în Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No. 338/97 became applicable to them and the code O is also used.W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operationA Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated în accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofC Annex A animals bred în captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred în captivity în accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofF Animals born în captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereofU Source unknown (must be justified)O Pre-Convention (may be used în conjunction with any other code).15/16. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred în captivity, or artificially propagated. Where this is a third country (i.e. a non- EU country), box 16 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating în a Member State of the Community are exported from another, only the name of the Member State of origin must be mentioned în box 15.17. This block must contain the exhibition registration number.18. Enter the date of acquisition only for specimens which were acquired în, or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed în Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No, 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No. 338/97 applied to them.19. Provide as many details as possible and justify any omissions to the information required above.
                       
    COMUNITATEA EUROPEANĂ EUROPEAN COMMUNITYCERTIFICAT PENTRU EXPOZIŢII ITINERANTE CERTIFICAT PENTRU BUNURI PERSONALE TRAVELLING-EXHIBITION CERTIFICATE PERSONAL OWNERSHIP CERTIFICATE CONTINUATION SHEET
    CONVENŢIA PRIVIND COMERŢUL INTERNAŢIONAL CU SPECII DE FLORĂ ŞI FAUNĂ PE CALE DE DISPARIŢIE CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORAPagina ............ din ........../Page ......... of .......
    1. Certificat original nr./Original certificate No.4. Autoritatea administrativă emitentă/Issuing management authority
    2. Timbru securizat No/Securita stamp No
    3. Proprietarul specimenului/specimenelor (nume, adresa permanentă şi ţara de înregistrare)/
    Owner of specimen(s) (name, permanent address and country registration)
    Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/
    Customs office of importDateSignatureOfficial stampCustoms office of importDateSignatureOfficial stamp
    Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/
    Customs office of importDateSignatureOfficial stampCustoms office of importDateSignatureOfficial stamp
    Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/
    Customs office of importDateSignatureOfficial stampCustoms office of importDateSignatureOfficial stamp
    Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/
    Customs office of importDateSignatureOfficial stampCustoms office of importDateSignatureOfficial stamp
    Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/
    Customs office of importDateSignatureOfficial stampCustoms office of importDateSignatureOfficial stamp
    Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/Oficiul vamal de import/Data/Semnătura/Ştampila oficială/
    Customs office of importDateSignatureOfficial stampCustoms office of importDateSignatureOfficial stamp
  Instructions and explanations*)-------- Notă *) Textul este în limba engleza deoarece Certificatul pentru expoziţii itinerante şi Certificatul pentru bunuri personale sunt documente eliberate de către autoritatea de management din România, dar care au utilizare pe întreg teritoriul Comunităţii Europene.1. A unique number should be generated by the issuing management authority for the certificate.2. The date of expiry of the document may not be more than three years after the date of issuance. Where the travelling exhibition originates from a third country the expiry date shall be no later than that indicated on the equivalent certificate from that country.3. Complete the full name, permanent address and country of the owner of the specimen covered by the certificate. Absence of the signature of the owner renders the certificate invalid.4. The name, address and country of the issuing management authority should already be pre-printed on the form.5. This block has been pre-printed to indicate the validity of the certificate for multiple cross-border movements of the specimen with its exhibition for exhibition purposes only, allowing the specimens to be displayed to the public în accordance with Article 8(3) of Regulation (EC) No 338/97 and to clarify that the certificate is not to be collected but is to remain with the specimen/owner. This block also can be used to justify the omission of certain information.6. This block has been pre-printed to indicate that cross-border movement is permitted to any country accepting this certificate as a matter of naţional law.7. This block has been pre-printed with the code Q for circuses and travelling exhibitions.8. Where appropriate, indicate the number of the security stamp affixed în block 19.9. The scientific name must be în accordance with the standard references for nomenclature referred to în Annex VIII to Regulation 865/2006 [laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein].10. Describe, as precisely as possible, the specimen covered by the certificate, including identifying marks (tags, rings, unique markings, etc.) sufficient to permit the authorities of the country into which the exhibition enters to verify that the certificate corresponds to the specimen covered. The sex and ages at the time of the issuance of the certificate, should be recorded, where possible.11. Indicate the total number of specimens. În the case of live animals it should normally be one. If more than one specimen, state 'see attached inventory'.12. Enter the number of the Appendix to the Convention (I, II or III) în which the species is listed at the time of issuance of the permit or certificate.13. Enter the lefter of the Annex to Regulation (EC) No. 338/97 (A, B or C) în which the species is listed at the time of issuance of the permit or certificate.14. Use the codes below to indicate the source. This certificate may not be used for specimens with source code W, R, F or U unless they were acquired în, or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed în Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No. 3626/82 or Annexes A, B and. C to Regulation (EC) No. 338/97 became applicable to them and the code O is also used.W Specimens taken from the wildR Specimens originating from a ranching operationA Annex A plants artificially propagated for non-commercial purposes and Annexes B and C plants artificially propagated în accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofC Annex A animals bred în captivity for non-commercial purposes and Annexes B and C animals bred în captivity în accordance with Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006, as well as parts and derivatives thereofF Animals bora în captivity, but for which the criteria of Chapter XIII of Regulation (EC) No 865/2006 are not met, as well as parts and derivatives thereofU Source unknown (must be justified)O Pre-Convention (may be used în conjunction with any other code).15/16. The country of origin is the country where the specimens were taken from the wild, born and bred în captivity or artificially propagated. Where this is a third country, box 16 must contain details of the relevant permit. Where specimens originating în a Member State of the Community are exported from anothers only the name of the Member State of origin must be mentioned în box 15.17. This block must contain the exhibition registration number.18. Enter the date of acquisition only for specimens which were acquired în or were introduced into, the Community before the provisions relating to species listed în Appendices I, II or III to the Convention or Annex C to Regulation (EEC) No 3626/82 or Annexes A, B and C to Regulation (EC) No 338/97 applied to them.19. To be completed by the official who issues the certificate. A certificate may only be issued by the management authority of the country where an exhibition is based and only when the owner of the exhibition has registered full details of the specimen with that management authority. În the case of an exhibition originating în a third country, a certificate may only be issued by the management authority of the country of first destination. The name of the issuing official must be written în full. The seals, signature and, where appropriate, security stamp number, should be clearly legible.20. This block may be used to refer to naţional legislation or additional special condiţions placed on the cross-border movement by the issuing management authority.21. This block has been pre-printed to refer to the attached continuation sheet, which should indicate all cross-border movements.Subject to point 5, upon expiration, this document must be returned to the issuing management authority.The holder or his authorised representative shall surrender the original of this certificate (form 1) - and, where applicable, the travelling exhibition certificate issued by a third country - for verification purposes and submit the accompanying continuation sheet or (where the certificate is issued on the basis of an equivalent certificate from a third country) the two continuation sheets and copies thereof to a customs office designated în accordance with Article 12(1) of Regulation (EC) No 338/97. The customs office shall, after completing the continuation sheet or sheets, return the original of this certificate (form 1), the original certificate issued by a third country (where applicable) - and the continuation sheet or sheets - to the holder or to his authorised representative and forward an endorsed copy of the continuation sheet of the certificate issued by Member State's management authority to the relevant management authority în accordance with Article 23 of Regulation 865/2006.
   +  Anexa 5
     
    COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
               
    11. Importator/ImporterNOTIFICARE DE IMPORT/IMPORT NOTIFICATION
    ORIGINALRegulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 865/2006 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
    2. Statul membru de import/Member State of Import3. Data importului/Date of import
    4. Ţara de origine/Country of origin5. Ţara de (re)export/Country of (re)-export
    A6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    B6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    1
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
     
    C6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    D6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    E6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    F6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    13. Pentru specimenele de mai sus, care fac parte din speciile incluse în apendicele III CITES, anexez documentele necesare din ţara (re)exportatoare/For specimens above which are of species listed in Appendix III to Cites, I attach the necessary documents from the (re)-exporting country. Semnătura importatorului sau a reprezentantului său autorizat/ Signature of importer of his authorized reprezentative14. Ştampila oficială a biroului vamal de frontieră/ Official stamp of border customs office:
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Introduceti denumirea şi adresa completa a importatorului sau a reprezentantului sau autorizat.4. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au fost crescute în captivitate, sau au fost propagate artificial.5. Se aplica doar dacă ţara din care sunt importate specimenele nu este ţara de origine.6. Descrierea trebuie să fie cat mai precisa.9. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie cea utilizata în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.10. Introduceti III pentru speciile din anexa III la CITES.12. Introduceti litera anexei (C sau D) la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care sunt incluse speciile.13. Importatorul trebuie să înainteze exemplarul original semnat (formularul 1) şi "exemplarul pentru importator" (formularul 2), unde este cazul, alături de documentele din anexa III la CITES din ţara (re)exportatoare către biroul vamal din punctul de introducere în Comunitate.14. Biroul vamal trimite exemplarul original stampilat (formularul 1) autorităţii administrative din ţara sa şi returnează "exemplarul pentru importator" stampilat (formularul 2) importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.
     
    COMUNITATEA EUROPEANĂ/EUROPEAN COMMUNITY
               
    21. Importator/ImporterNOTIFICARE DE IMPORT/IMPORT NOTIFICATION
    EXEMPLAR pentru importatorRegulamentul Consiliului (CE) nr. 338/97 şi Regulamentul Comisiei (CE) nr. 865/2006 privind protecţia speciilor de faună şi floră sălbatică prin reglementarea comerţului cu acestea/Council Regulation (EC) No 338/97 and Commission Regulation (EC) No 865/2006 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
    2. Statul membru de import/Member State of Import3. Data importului/Date of import
    4. Ţara de origine/Country of origin5. Ţara de (re)export/Country of (re)-export
    A6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    B6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    2
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
     
    C6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    D6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    E6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    F6. Descrierea specimenelor (inclusiv numărul documentului de (re)export pentru speciile din anexa III CITES)/Description of specimens (including (re)-export document number for CITES appendix III species)7. Greutate netă (kg)/Net mass (kg)8. Cantitate/ Quantity
    9. Denumirea ştiinţifică a speciei/Scientific name of species10. Anexa CITES/ Cites appendix
    11. Denumirea populară a speciei/Common name of species12. Anexa CE/ EC Annex
    13. Pentru specimenele de mai sus, care fac parte din speciile incluse în apendicele III CITES, anexez documentele necesare din ţara (re)exportatoare/For specimens above which are of species listed in Appendix III to Cites, I attach the necessary documents from the (re)-exporting country. Semnătura importatorului sau a reprezentantului său autorizat/ Signature of importer of his authorized reprezentative14. Ştampila oficială a biroului vamal de frontieră/ Official/stamp of border customs office:
  Instrucţiuni şi explicaţii1. Introduceti denumirea şi adresa completa a importatorului sau a reprezentantului sau autorizat.4. Ţara de origine este ţara în care specimenele au fost capturate din mediul salbatic, s-au născut şi au fost crescute în captivitate, sau au fost propagate artificial.5. Se aplica doar dacă ţara din care sunt importate specimenele nu este ţara de origine.6. Descrierea trebuie să fie cat mai precisa.9. Denumirea ştiinţifică trebuie să fie cea utilizata în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.10. Introduceti III pentru speciile din anexa III la CITES.12. Introduceti litera anexei (C sau D) la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care sunt incluse speciile.13. Importatorul trebuie să înainteze exemplarul original semnat (formularul 1) şi "exemplarul pentru importator" (formularul 2), unde este cazul, alături de documentele din anexa III la CITES din ţara (re)exportatoare către biroul vamal din punctul de introducere în Comunitate.14. Biroul vamal trimite exemplarul original stampilat (formularul 1) autorităţii administrative din ţara sa şi returnează "exemplarul pentru importator" stampilat (formularul 2) importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.
   +  Anexa 6 ETICHETA PREVĂZUTĂ ÎN ART. 7 ALIN. (4)din Regulamentul (CE) nr. 338/97LABEL PROVIDED FOR ÎN ARTICLE 7(4) of Regulation (EC) No 338/97
           
    Article II.  
    Convenţia privind comerţul internaţional cu specii de floră şi faună pe cale de dispariţie Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
       
      Art. VII alin. (6)/Article VII(6)
      MATERIAL ŞTIINŢIFIC/SCIENTIFIC MATERIAL
     
      1. Conţinut/Contents:  
     
      2. De la (numele şi adresa complete)/From (full name and address):  
     
      3. Nr. înregistrare/Registration No:  
      [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
     
      4. Către (numele şi adresa complete)/To (full name and address):  
         
      (1) Nr. înregistrare/Registration No:  
      [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
     
      Nr. Etichetă/Label No:  
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  A se returna această parte autorităţii administrative, imediat după utilizare/ This part to be returned to the management authority immediately after use:
     
     
      Nr. înregistrare al expeditorului/Registration No of sender:
      [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
     
      Nr. înregistrare al destinatarului/Registration No of recipient:  
      [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]  
      Conţinut/Contents:  
   
   +  Anexa 7 FIŞA DE ÎNREGISTRARE A SOLICITANTULUIÎnregistrată cu nr. ........................din ...................................... la:MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  Numele şi adresa solicitantului: Numele şi datele de contact ale reprezentantului legal:
  Activitatea principala (codul CAEN pentru activitatea pe care o desfăşoară): Cod unic de înregistrare: din data de: Seria şi numărul Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului: din data de: Atribut fiscal: din data de: Nr. de ordine din registrul comerţului: Data eliberării Certificatului de înregistrare: Data: Semnatura*):
        *) Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul
          Penal, ca toate informaţiile furnizate sunt reale şi reprezintă toate
          informaţii pe care le deţin.
   +  Anexa 8 FIŞA DE ÎNREGISTRARE A CRESCATORIILOR ŞI ASPECIMENELOR DEŢINUTE SAU AFLATE ÎN PROPRIETATE
                   
    1. Aplicantul:
    Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    2. Specia
    Denumire ştiinţifică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Denumire populară . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    3. Metoda de marcare
    Tipul de marcă:Adresa unde specimenul este păstrat:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul mărcii:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    4. Alte detalii
    Sexul (se bifează căsuţa corespunzătoare)Metoda de creştere (se bifează căsuţa  
    Mascul []Femelă []Necunoscut []corespunzătoare):  
      Crescut de părinţi[]
    Data la care a eclozat sau s-a născut:Crescut de părinţi adoptivi[]
    . . . . ./. . . . . . /. . . . . .Crescut în fermă[]
      Crescute direct de om (în gospodărie)[]
    Numărul altor specimene născute în acelaşi cuib:Altele[]
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pentru "altele", specificaţi mai jos:  
    Deţinătorul specimenului la naştere:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    5. Ascendenţa
    Genitorul femelGenitorul mascul
    Denumirea ştiinţifică: . . . . . . . . . . . . . . . .Denumirea ştiinţifică: . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Denumirea populară: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Denumirea populară: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Tipul de marcă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tipul de marcă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul mărcii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Numărul mărcii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Originea (bifaţi căsuţa corespunzătoare):Originea (bifaţi căsuţa corespunzătoare):
    Crescut în captivitate[]Crescut în captivitate[]
    Rănite preluate din sălbăticie[]Rănite preluate din sălbăticie[]
    Preluate din sălbăticie cu autorizaţie[]Preluate din sălbăticie cu autorizaţie[]
    Altele[]Altele[]
    Pentru "altele", specificaţi mai jos:Pentru "altele", specificaţi mai jos:
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    6. Situaţia animalului
    Bifaţi căsuţa corespunzătoare.Detalii referitoare la cel căruia animalul i-a
    Mort[] (la data de . . . . /. . . . /. . . . . . .)fost încredinţat.
    Vândut[] (la data de . . . . /. . . . /. . . . . . .)  
    Cadou[] (la data de . . . . /. . . . /. . . . . . .)Nume: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Exportat[] (la data de . . . . /. . . . /. . . . . . .)Adresă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Altele[] (la data de . . . . /. . . . /. . . . . . .). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Declaraţie
    Declar că informaţiile pe care le-am furnizat în secţiunile 1 până la 6 din acest formular sunt reale şi corecte.
     
    Numele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Data: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    Semnătura: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   +  Anexa 9 Tarifele pentru eliberarea permiselor de import, export şi a certificatelor de reexport, precum şi a certificatelor prevăzute la art. 8, art. 9 şi art. 10 din Regulamentul (CE) 338/97, cu modificările şi completările ulterioare
         
      Persoane fizicePersoane juridice
    Analiză documentaţie şi eliberare permis în cazul importului, exportului sau re-exportului80 RON100 RON
    Analiză documentaţie şi eliberare certificat pentru bunuri personale40 RON50 RON
    Analiză documentaţie şi eliberare certificat pentru expoziţii itinerante60 RON80 RON
    Analiză documentaţie şi eliberare certificat pentru utilizare în interiorul Comunităţii Europene50 RON70 RON
   +  Anexa 10 FIŞA DE CAPTURA PENTRU STURIONI nr....... din ...........
     
    Societatea Comercială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (asociaţie familială, persoană fizică, autorizată)
    Numele şi prenumele pescarului (sau ale pescarilor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Numărul permisului (sau al permiselor) de pescuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Punctul de colectare: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Denumirea zonei de pescuit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Denumirea uneltei de pescuit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data capturării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Caracteristicile capturilor
             
    SpeciaExemplarul 1Exemplarul 2Exemplarul 3Exemplarul 4
    Sexul        
    Lungimea        
    Greutate totală,        
    din care,        
    după eviscerare        
    Greutatea icrelor        
    Greutatea lapţilor        
     
    Semnătura pescarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Viza punctului de colectare care a înregistrat captura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
    VIZE PERIODICE:
    Inspectorul piscicol sau agentul ecolog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Data verificării: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  NOTĂ:Fişa de captura se depune la administratorii de resurse piscicole în conformitate cu Legea nr. 192/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 5 zile de la data capturării. Nerespectarea termenului duce la retragerea permisului de pescuit şi aplicarea penalitatilor legale în vigoare.
   +  Anexa 11 DECLARAŢIESubsemnatul ............ domiciliat în ........................ posesor al buletinului/cărţii de identitate seria ............ nr. ........... în calitate de reprezentant al persoanei juridice autorizate, denumita ............., cu sediul în ........ str. ............ nr. ........., judeţul (sectorul) .............. înscrisă la Camera de Comerţ şi Industrie cu certificatul de înmatriculare nr. ....... din ........, declar pe propria răspundere următoarele:- activitatea pentru care solicit Permis CITES pentru export sturioni şi produse din sturioni este cuprinsă în obiectul de activitate înscris la camera de comerţ şi industrie;- documentele depuse pentru obţinerea Permisului CITES pentru export sturioni şi produse din sturioni sunt conforme cu realitatea şi sunt în evidentele contabile ale societăţii comerciale pe care o reprezint şi atesta provenienţă legală a produselor obţinute;- veniturile obţinute sunt declarate conform normelor legale, pentru a se aplică, după caz, impozitul pe venitul global;- cunosc prevederile legale privind legislaţia de protecţie a mediului;- mentionez ca societatea comercială pe care o reprezint nu a fost sancţionată în ultimul an pentru încălcarea legilor în vigoare referitoare la pescuitul şi protecţia sturionilor. Drept care semnez prezenta declaraţie.Data ................................Semnatura,.....................................-------