HOTĂRÎRE Nr. 29 din 20 septembrie 1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 25 septembrie 1996    Ioan Muraru - preşedinteCostica Bulai - judecător Mihai Constantinescu - judecătorIoan Deleanu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorVirgil Firuleasa - procurorGeorgeta Panoviciu - magistrat-asistentPe rol soluţionarea contestaţiei privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Funar pentru funcţia de Preşedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996, depusa de domnul Rai I. Mircea la Biroul Electoral Central, cu nr. 207 din 19 septembrie 1996.Contestaţia a fost înaintată Curţii Constituţionale şi formează obiectul Dosarului nr. 223D/1996.Curtea a dispus soluţionarea contestaţiei fără citarea părţilor, având în vedere cerinţa legală a rezolvarii ei în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, art. 11 alin. (2) şi (3) şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 şi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Magistratul-asistent prezintă obiectul contestaţiei.În motivarea contestaţiei se arata ca domnul Gheorghe Funar nu poate candida la funcţia de Preşedinte al României, deoarece este "liderul Partidului Unităţii Naţionale Române, partid care, în alianta politica cu Partidul Socialist al Muncii, cu Partidul România Mare şi cu Partidul Democraţiei Sociale din România, au participat la guvernarea tarii, contribuind la producerea dezastrului economic, la degradarea accentuata a nivelului de trai şi moralităţii populaţiei"; se mai arata ca domnul Gheorghe Funar şi partidul al cărui lider este "au susţinut complotul de distrugere a programelor şi strategiei de dezvoltare economico-socială a României elaborate înainte de anul 1989 şi adoptînd o politica democratica inspirata din surse externe au transformat România într-o ţara coloniala". De asemenea, se susţine ca domnul Gheorghe Funar este "slab pregătit profesional, este demagog, arogant, un bun diversionist care, prin atacurile asupra Uniunii Democrate Maghiare din România, incearca sa abata atenţia populaţiei de la politica falimentara a privatizării". În concluzie, considera ca domnul Gheorghe Funar "nu îndeplineşte condiţiile de moralitate necesare" şi solicita "respingerea admiterii la înscrierea pe lista candidaţilor la Preşedinţia României".Procurorul, având cuvintul în fond, apreciază ca neîntemeiată contestaţia, motivele invocate nefiind cauze de neeligibilitate, ci simple consideratiuni politice.CURTEA,luând în dezbatere contestaţia înaintată de Biroul Electoral Central, constata ca este competenţa să soluţioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituţie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.Analizînd contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi vazind concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea retine următoarele:Motivele invocate în contestaţie nu reprezintă impedimente juridice pentru ca o persoană să poată candida la funcţia de Preşedinte al României, în sensul art. 16 alin. (3), art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 37 alin. (3) şi art. 81 alin. (4) din Constituţie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar de către Biroul Electoral Central, pentru alegerile preşedinţiale din 3 noiembrie 1996. În acest sens, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe hotărâri cu prilejul alegerilor din anul 1992, precum şi al alegerilor din acest an, neexistand temeiuri să se revină asupra celor statuate. Prin natura lor, aceste motive exced atribuţiile Curţii Constituţionale, definite de Constituţie şi în Legea nr. 69/1992, putind fi, eventual, apreciate numai de corpul electoral cu prilejul exprimarii votului.În consecinţa, contestaţia ce face obiectul judecaţii de faţa urmează a fi respinsă.Pentru considerentele arătate şi vazind dispoziţiile art. 144 lit. d) din Constituţie, ale art. 13 alin. (1) lit. B. a), ale art. 27 şi ale art. 28 din Legea nr. 47/1992, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi ale art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEAÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:Respinge ca neîntemeiată contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Funar la funcţia de Preşedinte al României, formulată de domnul Rai I. Mircea.Hotărârea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARUMagistrat-asistent,Georgeta Panoviciu ---------------