LEGE Nr. 29 din 6 mai 1996privind bugetul de stat pe anul 1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 6 mai 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului, repartizate, în principal, pentru realizarea acţiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apărării tarii, ordinii publice şi infaptuirii justiţiei, autoritatea publică, finanţarea unor investiţii şi activităţi de interes strategic, stimularea producătorilor agricoli, asigurarea protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, asigurarea măsurilor de protecţie socială aprobate pentru populaţie, realizarea programelor de cercetare. (2) Bugetul de stat pe anul 1996 se stabileşte la venituri în suma de 16.981,6 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 20.174,6 miliarde lei, cu un deficit de 3.193,0 miliarde lei. (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1996, desfăşurată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe acţiuni, se prezintă în anexa nr. 1. (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1996, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 2 (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în suma de 16.973,1 miliarde lei şi venituri din capital în suma de 8,5 miliarde lei. (2) În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în suma de 16.568,1 miliarde lei, din care 8.405,4 miliarde lei reprezintă impozitele directe şi 8.162,7 miliarde lei impozitele indirecte. (3) Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 4.100,0 miliarde lei şi din impozitul pe salarii în suma de 4.152,6 miliarde lei. (4) În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată, accizele şi impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale se stabilesc în suma de 6.809,9 miliarde lei, iar taxele vamale în suma de 1.230,8 miliarde lei. (5) Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 405,0 miliarde lei şi provin din: vărsăminte din profitul net al regiilor autonome în suma de 86,0 miliarde lei, vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 133,9 miliarde lei şi diverse venituri în suma de 185,1 miliarde lei. (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în suma de 5,5 miliarde lei şi din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare în suma de 3,0 miliarde lei.  +  Articolul 3Impozitele, taxele şi alte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1996 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 4 (1) Încasarea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetelor locale pe anul 1996 se efectuează în conformitate cu prevederile din actele normative care reglementează aceste resurse financiare, precum şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (2) Organizaţiile de nevăzători şi de invalizi, asociaţiile persoanelor handicapate şi unităţile economice ale acestora, precum şi asociaţiile de binefacere se scutesc de plată impozitului pe profit. (3) Contribuabilii, alţii decît cei menţionaţi la alineatul precedent, cu un număr de peste 250 de salariaţi, care au creat locuri de muncă protejate, special organizate şi care angajează cel puţin 3% persoane care, potrivit legii, sunt considerate handicapate sub aspectul capacităţii lor fizice şi intelectuale, beneficiază de reducerea impozitului pe profit, proporţional cu ponderea persoanelor respective în totalul salariaţilor angajaţi. (4) Producerea şi valorificarea obiectelor şi produselor necesare activităţii de cult, realizate de unităţile aparţinând cultelor religioase, sunt scutite de plată impozitului pe profit. (5) Se menţin prevederile art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. (6) Banca Naţionala a României efectuează, la bugetul de stat pe anul 1996, vărsăminte din profitul net obţinut în anul 1995, într-o cota de 50% din acesta. Cu sumele respective se autorizeaza Guvernul să efectueze majorarea veniturilor bugetului de stat şi a cheltuielilor de capital la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru cheltuieli şi obiective vizind înlăturarea efectelor calamităţilor naturale şi pentru consolidarea şi protejarea zonelor calamitate.  +  Articolul 5 (1) În structura economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1996 se prezintă astfel:
         
    CHELTUIELI-TOTAL- miliarde lei -
    20.174,6
    din care:  
    1.Cheltuieli curente18.007,8
      din acestea:  
      a) cheltuieli de personal5.916,5
      b) cheltuieli materiale şi servicii2.796,7
      c) subvenţii1.874,8
      d) prime896,0
      e) transferuri4.854,7
      f) dobânzi aferente datoriei publice1.360,0
      g) sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve309,1
    2.Cheltuieli de capital1.855,7
    3.Împrumuturi de acordat85,3
    4.Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora,225,8
      din care:  
      a) rambursări de credite externe129,8
      b) plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe96,0
  (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1996 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări şi bunuri şi efectuarea de cheltuieli se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate. (3) În vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate, în anul 1996, ordonatorii principali de credite nu vor putea depăşi numărul mediu de personal prevăzut în anexa nr. 3*). Cheltuielile pentru depăşiri, detaşări, transferări, prevăzute în bugetele ordonatorilor de credite pe anul 1996, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare. (4) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări şi transferări, cheltuielile de protocol, pentru organizarea de simpozioane, conferinţe, schimburi de experienta, seminarii şi altele asemănătoare, pe anul 1996, vor fi stabilite la nivelul celor realizate pe anul 1995, reduse cu 15%. (5) Posturile vacante existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul numărului mediu de personal prevăzut în anexa nr. 3, se blocheaza în proporţie de 50%. (6) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sa propună Ministerului Finanţelor trecerea la Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului a sumelor rezultate din reducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (4) şi din blocarea posturilor vacante prevăzute la alin. (5). Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.
   +  Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 791,8 miliarde lei. Din totalul acestor cheltuieli se stabilesc: a) 21,4 miliarde lei pentru Senat şi 67,1 miliarde lei pentru Camera Deputaţilor. Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta, pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii; b) 11,1 miliarde lei pentru Preşedinţia României şi 459,5 miliarde lei pentru organele autorităţii executive, din care 34,6 miliarde lei pentru Guvern şi 424,9 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale; c) 180,2 miliarde lei pentru autorităţile judecătoreşti; d) 44,9 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 1,8 miliarde lei pentru Curtea Constituţională, 3,2 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ şi 2,6 miliarde lei pentru Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (2) În bugetul Ministerului Justiţiei se cuprind şi veniturile realizate din vânzarea timbrului judiciar, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995, aprobată prin Legea nr. 106/1995. Sumele încasate din aceste venituri vor fi utilizate potrivit destinaţiilor stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 1.939,0 miliarde lei. Pentru participarea armatei române în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace şi la operaţiunile de menţinere a păcii se stabilesc cheltuieli în suma de 14,6 miliarde lei. La capitolul "Apărare" sunt prevăzute inclusiv cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica. (2) Cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala se stabilesc în suma de 1.481,0 miliarde lei. (3) În cheltuielile prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt cuprinse cheltuielile de personal aferente instituţiilor militare de învăţământ superior şi ale şcolilor de maiştri militari şi subofiteri din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale şi a Ministerului de Interne, care se finanţează de la acţiunea "Învăţămînt". (4) Veniturile în lei şi în valută încasate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi celelalte componente ale forţelor armate din valorificarea în ţara şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din diferite prestări de servicii, vor fi reţinute integral de către acestea, ca mijloace extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (5) Din sumele în lei şi în valută încasate, potrivit legii, din amenzi şi confiscari de sume şi bunuri de către personalul unităţilor de poliţie, graniceri, pompieri şi jandarmi, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu valorificarea, conservarea, expertizarea şi transportul bunurilor confiscate, o cota de 25% se va retine de către Ministerul de Interne, ca mijloace extrabugetare, pentru a fi folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, specifice dotărilor operative, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (6) Veniturile în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale din operaţiunile de participare la Parteneriatul pentru Pace sau din alte surse, vor fi reţinute integral de către acesta, ca mijloace extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. (7) Instituţiile publice prevăzute la alin. (4), (5) şi (6) vor raporta, prin dările de seama trimestriale şi anuale, modul de constituire a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor menţionate mai sus.  +  Articolul 8Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 6.370,7 miliarde lei, din care: 3.545,2 miliarde lei reprezintă cheltuielile de personal, 813,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 203,5 miliarde lei pentru alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 1.302,9 miliarde lei transferuri, 422,4 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 82,8 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 3.004,7 miliarde lei, din care: 2.185,2 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 423,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 35,2 miliarde lei subvenţii, 144,0 miliarde lei transferuri, 214,3 miliarde lei cheltuieli de capital şi 2,5 miliarde lei plati de dobinzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Veniturile proprii realizate de unităţile de învăţământ în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, inclusiv disponibilităţile Fondului special pentru învăţământ la finele anului 1995, care rămân la dispoziţia Ministerului Învăţământului, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea, la nivelul a 168,0 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Învăţământului.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile pentru sănătate, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 1.758,4 miliarde lei, din care: 1.276,2 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 265,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,5 miliarde lei transferuri, 140,0 miliarde lei cheltuieli de capital şi 76,7 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane aferente acestora. (2) Suma de 0,5 miliarde lei pentru transferuri prevăzută la alin. (1) este destinată pentru susţinerea activităţii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 398,0 miliarde lei, din care: pentru acţiunile de cultura 273,4 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase 35,3 miliarde lei, activitatea sportiva şi de tineret 75,6 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli de administraţie şi servicii publice descentralizate 13,7 miliarde lei. (2) Instituţiile de cultura şi arta, care în anul 1996 vor fi finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii, sunt cele prevăzute în anexele la bugetul Ministerului Culturii. (3) Din sumele alocate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii, Ministerul Culturii poate efectua achiziţii şi pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. (4) În limita fondurilor repartizate prin bugetul de stat, Ministerul Culturii finanţează şi lucrări de proiectare, conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a monumentelor istorice aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi celor de subordonare locală, precum şi a celor aparţinând cultelor religioase. (5) Din sumele alocate pentru achiziţii de bunuri şi alte cheltuieli de investiţii, Ministerul Culturii poate efectua şi achiziţii de case memoriale, precum şi de terenuri situate în situri istorice de importanţa deosebită. (6) În anul 1996, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, numărul de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, care beneficiază de o contribuţie la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, se poate majoră, cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, la maximum 3.000 de posturi, Guvernul urmînd sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte şi în bugetul de stat pe anul 1996, pe seama Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 12Cheltuielile pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii finanţate de la bugetul de stat sunt în suma de 1.209,7 miliarde lei, din care: alocaţii de stat pentru copii 582,3 miliarde lei, pensii militari 268,4 miliarde lei şi pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari 266,4 miliarde lei.  +  Articolul 13Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se stabilesc în suma de 202,0 miliarde lei, din care 50,0 miliarde lei cu destinaţia construirii de locuinţe pentru tineri şi familiile ţinere, potrivit legii.  +  Articolul 14Cheltuielile pentru mediu şi ape, prevăzute în bugetul de stat, sunt în suma de 157,8 miliarde lei.  +  Articolul 15 (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 4.594,5 miliarde lei, din care: 223,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 233,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.521,3 miliarde lei pentru subvenţii, 896,0 miliarde lei pentru prime, 1.043,2 miliarde lei pentru transferuri, 600,9 miliarde lei pentru cheltuieli de capital şi 76,1 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane. (2) Cheltuielile bugetului de stat pentru acţiunile economice cuprind: a) 1.776,3 miliarde lei pentru agricultura, silvicultura, irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, cheltuieli de capital; subvenţiile de orice fel, prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, destinate sprijinirii agriculturii, în condiţiile reglementărilor în vigoare, se executa şi prin serviciile descentralizate ale ministerului, care au calitatea de ordonatori secundari de credite; b) cheltuielile pentru industrie în suma de 1.539,3 miliarde lei, din care: 922,5 miliarde lei pentru subvenţii pe produse, 199,8 miliarde lei transferuri în sectorul extractiv şi sectorul prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale, 60,0 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentind ratele scadente în anul 1996 la creditul fără dobinda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970, 90,0 miliarde lei prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale, iar pentru cheltuieli de capital 257,8 miliarde lei; c) cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii în suma de 950,0 miliarde lei, din care 941,9 miliarde lei pentru transferuri privind activităţi în domeniul drumurilor naţionale şi podurilor, infrastructurii căilor ferate, administrării aeroporturilor, navigaţiei, subvenţii pentru transportul în comun cu metroul şi pentru transportul de călători şi mărfuri în Delta Dunării, cheltuieli de capital în transporturi şi comunicaţii, precum şi rambursări de credite externe şi plati de dobinzi şi comisioane; d) 83,1 miliarde lei pentru constituirea stocurilor pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare. (3) Din sumele încasate, potrivit legii, de către Agenţia Naţionala Sanitar-Veterinara o cota de 25% se va retine de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, ca mijloace extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital specifice activităţii Agenţiei Naţionale Sanita-Veterinare şi Centrului Naţional de Reproducţie şi Selecţie a Animalelor, în conformitate cu normele privind finanţele publice.  +  Articolul 16Pentru finanţarea Programului naţional de cercetare-dezvoltare, a altor lucrări de cercetare fundamentală, aplicativa şi dezvoltare tehnologică, precum şi a celorlalte activităţi de cercetare-dezvoltare, se aloca suma de 518,1 miliarde lei, din care 90,0 miliarde lei pentru cofinantarea unor activităţi de dezvoltare tehnologică, transfer tehnologic şi valorificarea rezultatelor, suma care se utilizează potrivit dispoziţiilor legale.  +  Articolul 17În anul 1996, cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 130,0 miliarde lei, din care: a) 120,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobinzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1995 şi 1996, potrivit prevederilor legale; b) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1996; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobinzii la creditele bancare potrivit prevederilor lit.a).  +  Articolul 18 (1) Cheltuielile pentru datoria publică se stabilesc în suma de 1.360,0 miliarde lei, din care: 1.235,7 miliarde lei dobinzi la datoria publică interna, 24,3 miliarde lei dobinzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat şi 100,0 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii. (2) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea deficitelor bugetului de stat, din anii anteriori şi din anul 1996, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an.  +  Articolul 19 (1) Împrumuturile acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale sunt în suma de 85,3 miliarde lei. (2) Guvernul va acţiona pentru recuperarea creanţelor din participarea la realizarea obiectivelor aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, urmărindu-se, prin negocieri, obţinerea unor termene cît mai scurte de încasare a drepturilor cuvenite părţii române, în interiorul termenelor prevăzute pentru terminarea livrărilor româneşti către beneficiari.  +  Articolul 20La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului, în suma de 250,0 miliarde lei; b) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 44,1 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat la bugetele locale, după caz; c) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 10,0 miliarde lei, pentru înlăturarea efectelor unor calamitati naturale. Acest fond poate fi majorat de către Guvern din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia acestuia, în funcţie de necesităţile asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale; d) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 5,0 miliarde lei.  +  Articolul 21 (1) În cadrul cheltuielilor bugetului de stat se stabileşte suma de 353,5 miliarde lei, reprezentind alocaţii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice subordonate, la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de investiţii se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la buget. (2) Veniturile proprii, alocaţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister.  +  Articolul 22 (1) Pentru sprijinirea activităţii organizaţiilor nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, se aloca, în anul 1996, transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 3.500,0 milioane lei. Suma alocata este destinată sa acopere parţial cheltuielile ocazionate de: funcţionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara, precum şi pentru unele acţiuni în străinătate. (2) Din suma de 3.500,0 milioane lei prevăzută la alin. (1), 3.194,0 milioane lei vor fi folosite pentru activităţile de la alin. (1), iar suma de 306,0 milioane lei pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei". (3) Pentru sprijinirea activităţii românilor din afară graniţelor se aloca, în anul 1996, transferuri de la bugetul de stat, puse la dispoziţia Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni şi derulate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 2.500,0 milioane lei. (4) Pentru promovarea imaginii şi a intereselor româneşti peste hotare se aloca, în anul 1996, transferuri de la bugetul de stat, puse la dispoziţia Departamentului Informaţiilor Publice şi derulate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 1.533,0 milioane lei. (5) Pentru realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, în situaţii justificate, din sumele alocate la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", Secretariatul General al Guvernului poate efectua cheltuieli în limita sumei de 1.557,0 milioane lei prin instituţii, asociaţii sau alte persoane juridice, pe bază de selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate. (6) Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute în prezentul articol se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Departamentului Informaţiilor Publice, Consiliului pentru Minorităţile Naţionale, Comitetului Permanent al Congresului Spiritualitatii Româneşti, Consiliului pentru Problemele Românilor de Pretutindeni, Forumului Organizaţiilor Cultural-Ştiinţifice şi Sociale Româneşti şi a altor instituţii interesate, după caz.  +  Articolul 23 (1) În anul 1996, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va putea utiliza o cota de 23% din veniturile în lei şi în valută, obţinute din înregistrarea naţionala de mărci şi denumiri de origine, din examinarea de mărci internaţionale, din taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, cît şi din taxele pentru desenele şi modelele industriale, în regim extrabugetar, pentru destinatiile prevăzute de Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale. (2) Disponibilităţile înregistrate la finele anului, în lei şi în valută, din sumele reţinute potrivit alin. (1), se reportează în anul următor, urmînd a fi utilizate pentru aceleaşi destinaţii prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 24 (1) În vederea încadrării în limita aprobată pentru deficitul bugetului de stat, creditele bugetare ale ordonatorilor de credite, aprobate pe anul 1996, se blocheaza în proporţie de 4,5% din prevederile anuale. Sumele blocate pot fi angajate şi utilizate de către ordonatorii de credite numai după deblocarea acestora, începând cu luna septembrie 1996, cu aprobarea primului-ministru, în funcţie de realizarea veniturilor bugetului de stat şi de asigurarea finanţării externe a deficitului bugetar, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele cheltuieli: dobinzile aferente datoriei publice, transferurile, rezervele, împrumuturile, rambursarile de credite externe şi plăţile de dobinzi şi comisioanele aferente acestora, precum şi cele cu medicamentele. (3) Ordonatorii de credite bugetare au obligaţia sa încheie contracte cu antreprenorii, constructorii şi furnizorii de bunuri sau servicii pentru activitatea anului 1996, numai în limita creditelor bugetare aprobate asupra cărora nu acţionează măsura blocarii. (4) Pentru contractele perfectate în anii anteriori se vor încheia acte adiţionale pentru activitatea anului 1996, în condiţiile alineatului precedent. (5) Ordonatorii de credite vor putea angaja personal pe posturile vacante, cu încadrare în numărul mediu de personal aprobat a se finanta în anul 1996, numai în limita cheltuielilor de personal prevăzute prin buget şi neblocate.  +  Articolul 25 (1) În anul 1996, din impozitul pe salarii se vor stabili şi incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentind 1.600,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. (2) În anul 1996 se acordă transferuri din bugetul de stat la bugetele locale în suma de 1.641,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu următoarele destinaţii: a) asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei, la care prin cumularea preţului cu ridicată al producătorilor cu tariful de distribuţie se depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu excepţia preţului cu ridicată al energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în calitate de producător, precum şi asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite în completare şi din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii; b) cheltuieli de capital la obiective şi lucrări de investiţii în continuare sau noi, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale. (3) Consiliile locale şi judeţene vor asigura, cu prioritate, din transferurile aprobate pentru cheltuieli de capital, resursele financiare necesare executării obiectivelor şi lucrărilor de investiţii, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, la care cel puţin jumătate din fondurile de finanţare reprezintă contribuţia gratuita din străinătate, precum şi pe cele necesare continuării şi finalizarii obiectivelor şi lucrărilor de aceeaşi natura, corelat cu duratele de execuţie aprobate. (4) Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 1996 sunt cuprinse în anexa nr. 8.  +  Articolul 26 (1) Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodărie, cele pentru reparaţii curente şi capitale aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare, aferente unităţilor sanitare, ale căror limite minime pe acţiuni sunt cuprinse în anexa nr. 9, se vor asigura, pentru instituţiile publice respective, din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin. (2) Categoriile de instituţii publice şi de acţiuni din domeniile învăţământului preuniversitar şi sănătăţii, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale în condiţiile alineatului precedent, sunt cuprinse în anexa nr. 10. (3) Veniturile realizate în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, de către instituţiile de sănătate prevăzute în anexa nr. 10, rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli materiale, prestări de servicii şi dotări ale acestora, potrivit bugetului fondului special de venituri şi cheltuieli aprobat fiecărei instituţii publice de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile sanitare teritoriale.  +  Articolul 27Sumele defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat la bugetele locale, stabilite şi aprobate potrivit anexelor nr. 5 şi 6, precum şi limitele de cheltuieli aprobate pentru învăţământ şi sănătate cuprinse în anexa nr. 9, se repartizează în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi consiliile judeţelor, municipiului Bucureşti şi al sectorului agricol Ilfov, de către consiliul judeţean împreună cu direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale.  +  Articolul 28 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la 31 octombrie 1996, modificări valorice în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia majorării poziţiei "Achiziţii de bunuri, dotări independente şi alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv. (2) Listele de investiţii, anexe la bugetele locale, precum şi modificarea acestora în condiţiile alineatului precedent se aproba de către fiecare autoritate publică locală, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 29Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru sănătate pe anul 1996, constituit în baza Legii nr. 114/1992, se stabilesc potrivit anexei nr. 11.  +  Articolul 30 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate pe anul 1996, stabilite în baza Legii nr. 53/1992, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 12. (2) Sumele ce se vor incasa în anul 1996 din restantele anilor anteriori se vor utiliza pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate. (3) Se aloca suma de 275,0 miliarde lei transferuri de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate.  +  Articolul 31Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1996, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 13.  +  Articolul 32 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1996, stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, sunt cuprinse în anexa nr. 14. (2) Pentru anul 1996, Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic se poate utiliza şi pentru finanţarea continuării lucrărilor la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda.  +  Articolul 33Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice pe anul 1996, constituit în baza Legii nr. 13/1994, sunt prevăzute în anexa nr. 15.  +  Articolul 34 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1996 se stabilesc în suma de 1,5 miliarde lei, potrivit anexei nr. 16. (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate potrivit Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România. (3) Fondul special pentru protejarea asiguraţilor se utilizează pentru plata despăgubirilor datorate în caz de faliment al societăţilor de asigurare. (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor, iar eventualele disponibilitati rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Ministerul Finanţelor va elabora norme referitoare la constituirea fondului, termenele de vărsare, penalităţile de întârziere, utilizarea şi gestionarea acestui fond.  +  Articolul 35Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996, stabilite potrivit dispoziţiilor legale, sunt prevăzute în anexa nr. 17.  +  Articolul 36 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1996, constituite şi utilizate în baza Legii nr. 80/1992, republicată, sunt prevăzute în anexa nr. 18. (2) Sumele ce se vor incasa în anul 1996 din restantele anilor anteriori se vor utiliza pentru efectuarea cheltuielilor prevăzute în bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor. (3) Se aloca suma de 340,6 miliarde lei transferuri de la bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor.  +  Articolul 37Soldul bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, rămas neconsumat la 31 decembrie 1995, precum şi sumele datorate de către agenţii economici la acest fond pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici, iar sumele rămase neachitate la finele anului 1995 din bugetul Fondului special pentru cercetare-dezvoltare se suporta din bugetul aprobat Ministerului Cercetării şi Tehnologiei.  +  Articolul 38 (1) Regiile autonome şi societăţile comerciale pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 1,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În limita cotei prevăzute la alin. (1), unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de: procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile. (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială acordate regiilor autonome care produc şi comercializează produse subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de către Guvern. (4) Veniturile de natura celor menţionate la alin. (2), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării.  +  Articolul 39 (1) Agenţii economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor încasate şi al cheltuielilor aferente, inclusiv accizele. (2) În cazul regiilor autonome, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba, în limita cotei menţionate la alineatul precedent, de către Guvern, consiliile locale sau judeţene, după caz, o dată cu bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor respective.  +  Articolul 40 (1) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondul pentru plata pensiei suplimentare se efectuează prin contul general al trezoreriei statului, potrivit art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată. Pentru disponibilităţile provenite din anii precedenti şi din anul curent, aflate în conturile fondurilor respective, se acordă dobinda potrivit reglementărilor în vigoare. (2) Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996 se finanţează temporar, fără dobinda, din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, în condiţiile prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1994, republicată.  +  Articolul 41Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean, municipiului Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, după caz, în care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici.  +  Articolul 42 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli ale regiilor autonome, pe anul 1996, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare, cu avizul Ministerului Finanţelor. (3) Consiliile locale şi consiliile judeţene, după caz, vor definitivă şi aproba bugetele locale şi bugetele regiilor autonome din subordine în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 43Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1996 pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau aminate şi de a propune anularea prevederilor bugetare corespunzătoare şi majorarea Fondului de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 44Nivelul dobinzilor pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale, exista obligaţia acordării de dobinzi, se stabileşte de către Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 45 (1) Guvernul este autorizat ca, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sa aprobe, prin hotărâre, acţiunile şi categoriile de cheltuieli pentru care se vor putea efectua plati în avans de până la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile şi limitele care se vor folosi în acest scop, în vederea accelerarii procesului investitional, îmbunătăţirii infrastructurii în transporturi, precum şi pentru achiziţii de bunuri, realizari de lucrări sau prestări de servicii şi executarea contractelor de cercetare ştiinţifică. (2) Pentru manuale şcolare, medicamente din producţia interna, precum şi pentru lucrări fundamentale urgente propuse de secţiile de profil ale Academiei Române, se pot efectua plati în avans de până la 70%. (3) Achiziţii de bunuri din import pot fi efectuate de către persoanele juridice achizitoare, definite potrivit legii, numai în condiţiile stabilite de către Guvern.  +  Articolul 46 (1) Sunt deductibile la calculul impozitului pe profit creşterile de active care au ca sursa: a) alocaţiile pentru investiţii acordate din bugetul de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale sub forma cheltuielilor de capital; b) sumele acordate de Fondul Proprietăţii de Stat pentru efectuarea de investiţii necesare restructurării, reabilitării şi rentabilizarii societăţilor comerciale, conform Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991; c) sumele acordate cu titlu gratuit de către Fondul Proprietăţii de Stat societăţilor comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995 pentru accelerarea procesului de privatizare; d) pierderile, respectiv veniturile, rezultate din reducerea şi anularea creanţelor sau a datoriilor, după caz, înscrise în acordurile de conciliere aprobate conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1995. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi la închiderea anului fiscal 1995.  +  Articolul 47Guvernul poate prezenta Parlamentului propuneri de rectificare a bugetului de stat pe anul 1996 ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Articolul 48 (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot constitui fonduri distincte pentru acordarea de stimulente personalului, prin aplicarea unei cote de 1% asupra veniturilor suplimentare încasate, ca urmare a controalelor efectuate, peste nivelul veniturilor declarate şi al obligaţiilor de plată asumate faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale. (2) Condiţiile de constituire şi modul de utilizare a fondurilor prevăzute la alineatul precedent se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 49 (1) Prevederile art. 3 din Legea nr. 118/1995 privind abilitarea Ministerului Finanţelor şi Băncii Naţionale a României de a efectua împrumuturi externe pe termen mediu şi lung, precum şi aprobarea plafonului de îndatorare publică externa pe anul 1996, se modifica şi se completează astfel:"ART. 3 - Banca Naţionala a României este abilitata să efectueze, până la 31 decembrie 1996, operaţiuni de împrumuturi externe pe termen mediu şi lung de pe piaţa internationala de capitaluri pentru consolidarea rezervelor internaţionale ale statului şi constituirea fondului valutar pentru programul energetic, până la un nivel cumulat de 1,5 miliarde dolari S.U.A., inclus în plafonul de îndatorare aprobat pe anul 1995 şi în plafonul de îndatorare publică externa pe anul 1996 prevăzut la art. 1 din prezenta lege." (2) Fondul valutar pentru programul energetic se administrează de către Banca Naţionala a României în colaborare cu Ministerul Industriilor.  +  Articolul 50Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 17 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN  +  Anexa 1BUGETUL DE STAT PE ANUL 1996
           
      - mii lei -
      Bugetul de statIntrări de credite externeTotal (3=1+2)
      123
    VENITURI16.981.570.000   16.981.570.000
    I. VENITURI CURENTE16.973.070.000   16.973.070.000
    A. VENITURI FISCALE16.568.100.000   16.568.100.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE8.405.400.000   8.405.400.000
    IMPOZITUL PE PROFIT4.100.000.000   4.100.000.000
    IMPOZITUL PE SALARII4.152.600.000   4.152.600.000
    Impozitul pe salarii - total -5.753.200.000   5.753.200.000
    Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-1.600.600.000   -1.600.600.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE152.800.000   152.800.000
    Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor1.300.000   1.300.000
    Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale150.000.000   150.000.000
    Alte încasări din impozite directe1.500.000   1.500.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE8.162.700.000   8.162.700.000
    TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ5.296.900.000   5.296.900.000
    ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE1.513.000.000   1.513.000.000
    Accize989.300.000   989.300.000
    Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale523.700.000   523.700.000
    TAXE VAMALE1.230.800.000   1.230.800.000
    Taxe vamale de la persoane juridice1.185.800.000   1.185.800.000
    Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000   45.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE122.000.000   122.000.000
    Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000.000   100.000.000
    Taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.000.000   16.000.000
    Alte încasări din impozite indirecte6.000.000   6.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE404.970.000   404.970.000
    VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME86.000.000   86.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE133.850.000   133.850.000
    Taxe de metrologie600.000   600.000
    Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică3.000.000   3.000.000
    Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri5.100.000   5.100.000
    Taxe consulare80.000.000   80.000.000
    Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii2.000.000   2.000.000
    Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal4.000.000   4.000.000
    Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor1.000.000   1.000.000
    Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare15.000.000   15.000.000
    Taxe şi alte venituri din protecţia mediului300.000   300.000
    Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate1.500.000   1.500.000
    Venituri din timbrul judiciar1.350.000   1.350.000
    Alte venituri de la instituţiile publice20.000.000   20.000.000
    DIVERSE VENITURI185.120.000   185.120.000
    Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale38.000.000   38.000.000
    Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/19731.300.000   1.300.000
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi70.000.000   70.000.000
    Venituri din concesiuni20.000   20.000
    Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului2.300.000   2.300.000
    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii42.000.000   42.000.000
    Încasări din alte surse31.500.000   31.500.000
    II. VENITURI DIN CAPITAL8.500.000   8.500.000
    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI8.500.000   8.500.000
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice5.500.000   5.500.000
    Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000   3.000.000
    II. CHELTUIELI - TOTAL20.174.632.257430.745.700*)20.605.377.957
    CHELTUIELI CURENTE18.007.860.724188.072.47518.195.933.199
    CHELTUIELI DE PERSONAL5.916.488.6188.075.9955.924.564.613
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.796.760.90135.687.9802.832.448.881
    SUBVENŢII1.874.807.976   1.874.807.976
    Subvenţii pentru instituţii publice353.532.359   353.532.359
    Subvenţii pe produse şi activităţi987.519.000   987.519.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif533.756.617   533.756.617
    PRIME896.000.000   896.000.000
    TRANSFERURI4.854.696.329144.308.5004.999.004.829
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   1.360.000.000
    REZERVE309.106.900   309.106.900
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.855.667.073242.673.2252.098.340.298
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE85.300.000   85.300.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   85.300.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE225.804.460   225.804.460
    Rambursări de credite externe129.822.522   129.822.522
    Plăţi de dobânzi şi comisioane95.981.938   95.981.938
    PARTEA I - SERVICII PUBLICE GENERALE791.786.226   791.786.226
    Autorităţi publice791.786.226   791.786.226
    CHELTUIELI CURENTE679.129.543   679.129.543
    CHELTUIELI DE PERSONAL429.050.075   429.050.075
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII199.119.768   199.119.768
    SUBVENŢII2.700.000   2.700.000
    Subvenţii pentru instituţii publice2.700.000   2.700.000
    TRANSFERURI48.259.700   48.259.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL108.532.883   108.532.883
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.123.800   4.123.800
    Rambursări de credite externe3.419.900   3.419.900
    Plăţi de dobânzi şi comisioane703.900   703.900
    Preşedinţia României11.090.000   11.090.000
    Autorităţi legislative88.510.926   88.510.926
    Autorităţi judecătoreşti180.176.500   180.176.500
    Alte organe ale autorităţilor publice52.521.000   52.521.000
    Autorităţi executive459.487.800   459.487.800
    PARTEA A II-A - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ3.420.015.94314.740.0003.434.755.943
    CHELTUIELI CURENTE2.905.049.440   2.905.049.440
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.635.648.194   1.635.648.194
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.122.525.190   1.122.525.190
    SUBVENŢII146.876.056   146.876.056
    Subvenţii pentru instituţii publice146.876.056   146.876.056
    CHELTUIELI DE CAPITAL452.136.10314.740.000466.876.103
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE62.830.400   62.830.400
    Rambursări de credite externe49.791.240   49.791.240
    Plăţi de dobânzi şi comisioane13.039.160   13.039.160
    Apărare naţională1.939.000.0009.640.0001.948.640.000
    CHELTUIELI CURENTE1.578.428.390   1.578.428.390
    CHELTUIELI DE PERSONAL864.207.500   864.207.500
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII714.220.890   714.220.890
    CHELTUIELI DE CAPITAL314.871.6109.640.000324.511.610
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE45.700.000   45.700.000
    SUBVENŢII146.876.056   146.876.056
    Rambursări de credite externe35.320.000   35.320.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane10.380.000   10.380.000
    Ordinea publică şi siguranţa naţională1.481.015.9435.100.0001.486.115.943
    CHELTUIELI CURENTE1.326.621.050   1.326.621.050
    CHELTUIELI DE PERSONAL771.440.694   771.440.694
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII408.304.300   408.304.300
    SUBVENŢII146.876.056   146.876.056
    Subvenţii pentru instituţii publice146.876.056   146.876.056
    CHELTUIELI DE CAPITAL137.264.4935.100.000142.364.493
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE17.130.400   17.130.400
    Rambursări de credite externe14.471.240   14.471.240
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.659.160   2.659.160
    PARTEA A III-A - CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE6.370.763.932209.987.2006.580.751.132
    CHELTUIELI CURENTE5.865.523.65043.763.9755.909.287.625
    CHELTUIELI DE PERSONAL3.545.154.4898.075.9953.553.230.484
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII813.921.50335.687.980849.609.483
    SUBVENŢII203.541.403   203.541.403
    Subvenţii pentru instituţii publice203.541.403   203.541.403
    TRANSFERURI1.302.906.255   1.302.906.255
    CHELTUIELI DE CAPITAL422.442.642166.223.225588.665.867
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE82.797.640   82.797.640
    Rambursări de credite externe47.732.364   47.732.364
    Plăţi de dobânzi şi comisioane35.065.276   35.065.276
    Învăţământ3.004.670.92625.507.2003.030.178.126
    CHELTUIELI CURENTE2.787.871.33324.083.9752.811.955.308
    CHELTUIELI DE PERSONAL2.185.165.3348.075.9952.193.241.329
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII423.465.94916.007.980439.473.929
    SUBVENŢII35.180.295   35.180.295
    Subvenţii pentru instituţii publice35.180.295   35.180.295
    TRANSFERURI144.059.755   144.059.755
    CHELTUIELI DE CAPITAL214.298.7931.423.225215.722.018
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.500.800   2.500.800
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.500.800   2.500.800
    Sănătate1.758.456.113179.480.0001.937.936.113
    CHELTUIELI CURENTE1.541.734.53419.680.0001.561.414.534
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.276.222.400   1.276.222.400
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII265.012.13419.680.000284.692.134
    TRANSFERURI500.000   500.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL140.024.739159.800.000299.824.739
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE76.696.840   76.696.840
    Rambursări de credite externe45.572.364   45.572.364
    Plăţi de dobânzi şi comisioane31.124.476   31.124.476
    Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret397.981.900   397.981.900
    CHELTUIELI CURENTE351.487.790   351.487.790
    CHELTUIELI DE PERSONAL55.219.848   55.219.848
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII101.172.850   101.172.850
    SUBVENŢII166.076.092   166.076.092
    Subvenţii pentru instituţii publice166.076.092   166.076.092
    TRANSFERURI29.019.000   29.019.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL46.494.110   46.494.110
    Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii1.209.654.9935.000.0001.214.654.993
    CHELTUIELI CURENTE1.184.429.993   1.184.429.993
    CHELTUIELI DE PERSONAL28.546.907   28.546.907
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.270.570   24.270.570
    SUBVENŢII2.285.016   2.285.016
    Subvenţii pentru instituţii publice2.285.016   2.285.016
    TRANSFERURI1.129.327.500   1.129.327.500
    CHELTUIELI DE CAPITAL21.625.0005.000.00026.625.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.600.000   3.600.000
    Rambursări de credite externe2.160.000   2.160.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane1.440.000   1.440.000
    PARTEA A IV-A - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE359.836.441   359.836.441
    CHELTUIELI CURENTE129.677.497   129.677.497
    CHELTUIELI DE PERSONAL14.535.011   14.535.011
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.714.112   5.714.112
    TRANSFERURI109.428.374   109.428.374
    CHELTUIELI DE CAPITAL230.158.944   230.158.944
    Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe202.000.000   202.000.000
    CHELTUIELI CURENTE112.320.700   112.320.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL2.231.214   2.231.214
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII661.112   661.112
    TRANSFERURI109.428.374   109.428.374
    CHELTUIELI DE CAPITAL89.679.300   89.679.300
    Mediu şi ape157.836.441   157.836.441
    CHELTUIELI CURENTE17.356.797   17.356.797
    CHELTUIELI DE PERSONAL12.303.797   12.303.797
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.053.000   5.053.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL140.479.644   140.479.644
    PARTEA A V-A - ACŢIUNI ECONOMICE4.594.461.760206.018.5004.800.480.260
    CHELTUIELI CURENTE3.917.516.458144.308.5004.061.824.958
    CHELTUIELI DE PERSONAL223.758.638   223.758.638
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII233.250.203   233.250.203
    SUBVENŢII1.521.275.617   1.521.275.617
    Subvenţii pe produse şi activităţi987.519.000   987.519.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif533.756.617   533.756.617
    PRIME896.000.000   896.000.000
    TRANSFERURI1.043.232.000144.308.5001.187.540.500
    CHELTUIELI DE CAPITAL600.892.68261.710.000662.602.682
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE76.052.620   76.052.620
    Rambursări de credite externe28.879.018   28.879.018
    Plăţi de dobânzi şi comisioane47.173.602   47.173.602
    Industrie1.539.312.0066.248.5001.545.560.506
    CHELTUIELI CURENTE1.280.685.0226.248.5001.286.933.522
    CHELTUIELI DE PERSONAL6.517.422   6.517.422
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII91.848.600   91.848.600
    SUBVENŢII922.519.000   922.519.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi922.519.000   922.519.000
    TRANSFERURI259.800.0006.248.500266.048.500
    CHELTUIELI DE CAPITAL257.814.984   257.814.984
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE812.000   812.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane812.000   812.000
    Agricultură şi silvicultură1.776.300.000   1.776.300.000
    CHELTUIELI CURENTE1.726.350.500   1.726.350.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL195.349.626   195.349.626
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII98.744.257   98.744.257
    SUBVENŢII533.756.617   533.756.617
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif533.756.617   533.756.617
    PRIME896.000.000   896.000.000
    TRANSFERURI2.500.000   2.500.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL44.300.000   44.300.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.649.500   5.649.500
    Rambursări de credite externe1.841.000   1.841.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane3.808.500   3.808.500
    Transporturi şi comunicaţii950.000.000199.770.0001.149.770.000
    CHELTUIELI CURENTE668.343.618138.060.000806.403.618
    CHELTUIELI DE PERSONAL10.633.868   10.633.868
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.777.750   14.777.750
    SUBVENŢII65.000.000   65.000.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi65.000.000   65.000.000
    TRANSFERURI577.932.000138.060.000715.992.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL212.065.26261.710.000273.775.262
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE69.591.120   69.591.120
    Rambursări de credite externe27.038.018   27.038.018
    Plăţi de dobânzi şi comisioane42.553.102   42.553.102
    Alte acţiuni economice328.849.754   328.849.754
    CHELTUIELI CURENTE242.137.318   242.137.318
    CHELTUIELI DE PERSONAL11.257.722   11.257.722
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.879.596   27.879.596
    TRANSFERURI203.000.000   203.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL86.712.436   86.712.436
    PARTEA A VI-A - ALTE ACŢIUNI626.761.055   626.761.055
    CHELTUIELI CURENTE585.257.236   585.257.236
    CHELTUIELI DE PERSONAL68.342.211   68.342.211
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII422.230.125   422.230.125
    SUBVENŢII414.900   414.900
    Subvenţii pentru instituţii publice414.900   414.900
    TRANSFERURI94.270.000   94.270.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL41.503.819   41.503.819
    Cercetare ştiinţifică518.120.422   518.120.422
    CHELTUIELI CURENTE492.616.603   492.616.603
    CHELTUIELI DE PERSONAL25.624.111   25.624.111
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII374.307.592   374.307.592
    SUBVENŢII414.900   414.900
    Subvenţii pentru instituţii publice414.900   414.900
    TRANSFERURI92.270.000   92.270.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL25.503.819   25.503.819
    Alte acţiuni108.640.633   108.640.633
    CHELTUIELI CURENTE92.640.633   92.640.633
    CHELTUIELI DE PERSONAL42.718.100   42.718.100
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII47.922.533   47.922.533
    TRANSFERURI2.000.000   2.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL16.000.000   16.000.000
    PARTEA A VII-A - TRANSFERURI2.256.600.000   2.256.600.000
    TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT2.256.600.000   2.256.600.000
    CHELTUIELI CURENTE2.256.600.000   2.256.600.000
    TRANSFERURI2.256.600.000   2.256.600.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători571.000.000   571.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.027.500.000   1.027.500.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.500.000   42.500.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate275.000.000   275.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600.000   340.600.000
    PARTEA A VIII-A - ÎMPRUMUTURI ACORDATE85.300.000   85.300.000
    ÎMPRUMUTURI85.300.000   85.300.000
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE85.300.000   85.300.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   85.300.000
    PARTEA A IX-A - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   1.360.000.000
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI1.360.000.000   1.360.000.000
    CHELTUIELI CURENTE1.360.000.000   1.360.000.000
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   1.360.000.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.235.660.000   1.235.660.000
    Dobânzi aferente datoriei publice externe24.340.000   24.340.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii100.000.000   100.000.000
    PARTEA A XI-A - FONDURI DE REZERVĂ309.106.900   309.106.900
    FONDURI DE REZERVĂ309.106.900   309.106.900
    REZERVE309.106.900   309.106.900
    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului44.106.900   44.106.900
    Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului10.000.000   10.000.000
    Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova5.000.000   5.000.000
    Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului250.000.000   250.000.000
    DEFICIT-3.193.062.257-430.745.700-3.623.807.957
  Notă *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.NOTĂ:Cheltuielile reprezentind taxele poştale privind transmiterea încasărilor din impozite şi taxe în contul general al trezoreriei statului şi a documentelor de deschidere şi repartizare a creditelor bugetare, precum şi comisioanele pentru serviciile prestate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru încasarea veniturilor bugetare, se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului, aprobat conform legii.
   +  Anexa 2BUGETUL DE STAT PE ANUL 1996- detalierea pe articole de cheltuieli -
           
      - mii lei -
      Bugetul de statIntrări de credite externeTotal (3=1+2)
      123
    II. CHELTUIELI - TOTAL20.174.632.257430.745.700*)20.605.377.957
    CHELTUIELI CURENTE18.007.860.724188.072.47518.195.933.199
    CHELTUIELI DE PERSONAL5.916.488.6188.075.9955.924.564.613
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.796.760.90135.687.9802.832.448.881
    SUBVENŢII1.874.807.976   1.874.807.976
    Subvenţii pentru instituţii publice353.532.359   353.532.359
    Subvenţii pe produse şi activităţi987.519.000   987.519.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif533.756.617   533.756.617
    PRIME896.000.000   896.000.000
    TRANSFERURI4.854.696.329144.308.5004.999.004.829
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   1.360.000.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.235.660.000   1.235.660.000
    Dobânzi aferente datoriei publice externe24.340.000   24.340.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii100.000.000   100.000.000
    REZERVE309.106.900   309.106.900
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.855.667.073242.673.2252.098.340.298
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE85.300.000   85.300.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   85.300.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE225.804.460   225.804.460
    Rambursări de credite externe129.822.522   129.822.522
    Plăţi de dobânzi şi comisioane95.981.938   95.981.938
    Autorităţi publice791.786.226   791.786.226
    CHELTUIELI CURENTE679.129.543   679.129.543
    CHELTUIELI DE PERSONAL429.050.075   429.050.075
    Cheltuieli cu salariile309.151.952   309.151.952
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat66.354.288   66.354.288
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj13.288.840   13.288.840
    Deplasări, detaşări, transferări40.254.995   40.254.995
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară24.013.637   24.013.637
    - deplasări în străinătate16.241.358   16.241.358
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII199.119.768   199.119.768
    Hrană210.000   210.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie76.336.382   76.336.382
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional17.071.735   17.071.735
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament11.151.368   11.151.368
    Reparaţii curente18.033.124   18.033.124
    Reparaţii capitale33.601.900   33.601.900
    Cărţi şi publicaţii4.390.769   4.390.769
    Alte cheltuieli38.324.490   38.324.490
    SUBVENŢII2.700.000   2.700.000
    Subvenţii pentru instituţii publice2.700.000   2.700.000
    TRANSFERURI48.259.700   48.259.700
    Transferuri neconsolidabile48.259.700   48.259.700
    CHELTUIELI DE CAPITAL108.532.883   108.532.883
    Investiţii ale instituţiilor publice108.532.883   108.532.883
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.123.800   4.123.800
    Rambursări de credite externe3.419.900   3.419.900
    Plăţi de dobânzi şi comisioane703.900   703.900
    Apărare naţională1.939.000.0009.640.0001.948.640.000
    CHELTUIELI CURENTE1.578.428.390   1.578.428.390
    CHELTUIELI DE PERSONAL864.207.500   864.207.500
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII714.220.890   714.220.890
    CHELTUIELI DE CAPITAL314.871.6109.640.000324.511.610
    Investiţii ale instituţiilor publice314.871.6109.640.000324.511.610
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE45.700.000   45.700.000
    Rambursări de credite externe35.320.000   35.320.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane10.380.000   10.380.000
    Ordinea publică şi siguranţa naţională1.481.015.9435.100.0001.486.115.943
    CHELTUIELI CURENTE1.326.621.050   1.326.621.050
    CHELTUIELI DE PERSONAL771.440.694   771.440.694
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII408.304.300   408.304.300
    Subvenţii pentru instituţii publice146.876.056   146.876.056
    CHELTUIELI DE CAPITAL137.264.4935.100.000142.364.493
    Investiţii ale instituţiilor publice137.264.4935.100.000142.364.493
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE17.130.400   17.130.400
    Rambursări de credite externe14.471.240   14.471.240
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.659.160   2.659.160
    Învăţământ3.004.670.92625.507.2003.030.178.126
    CHELTUIELI CURENTE2.787.871.33324.083.9752.811.955.308
    CHELTUIELI DE PERSONAL2.185.165.3348.075.9952.193.241.329
    Cheltuieli cu salariile1.687.290.371   1.687.290.371
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat409.887.188   409.887.188
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj82.015.175   82.015.175
    Deplasări, detaşări, transferări5.972.6008.075.99514.048.595
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară3.279.100   3.279.100
    - deplasări în străinătate2.693.5008.075.99510.769.495
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII423.465.94916.007.980439.473.929
    Drepturi cu caracter social64.674.17413.442.37078.116.544
    Hrană63.719.490   63.719.490
    Medicamente şi materiale sanitare740.544   740.544
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie77.562.544   77.562.544
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.658.004   7.658.004
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament62.990.518   62.990.518
    Reparaţii curente21.096.263   21.096.263
    Reparaţii capitale120.391.073   120.391.073
    Cărţi şi publicaţii3.732.467734.4004.466.867
    Alte cheltuieli900.8721.831.2102.732.082
    SUBVENŢII35.180.295   35.180.295
    Subvenţii pentru instituţii publice35.180.295   35.180.295
    TRANSFERURI144.059.755   144.059.755
    Transferuri neconsolidabile144.059.755   144.059.755
    CHELTUIELI DE CAPITAL214.298.7931.423.225215.722.018
    Investiţii ale instituţiilor publice214.298.7931.423.225215.722.018
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.500.800   2.500.800
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.500.800   2.500.800
    Sănătate1.758.456.113179.480.0001.937.936.113
    CHELTUIELI CURENTE1.541.734.53419.680.0001.561.414.534
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.276.222.400   1.276.222.400
    Cheltuieli cu salariile978.157.769   978.157.769
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat247.420.528   247.420.528
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj47.712.948   47.712.948
    Deplasări, detaşări, transferări2.931.155   2.931.155
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară2.064.300   2.064.300
    - deplasări în străinătate866.855   866.855
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII265.012.13419.680.000284.692.134
    Drepturi cu caracter social1.736.000   1.736.000
    Hrană12.386.451   12.386.451
    Medicamente şi materiale sanitare198.465.24219.680.000218.145.242
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie17.696.614   17.696.614
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.538.584   7.538.584
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.427.158   6.427.158
    Reparaţii curente11.127.498   11.127.498
    Reparaţii capitale4.975.960   4.975.960
    Cărţi şi publicaţii118.336   118.336
    Alte cheltuieli4.540.291   4.540.291
    TRANSFERURI500.000   500.000
    Transferuri neconsolidabile500.000   500.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL140.024.739159.800.000299.824.739
    Investiţii ale instituţiilor publice140.024.739159.800.000299.824.739
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE76.696.840   76.696.840
    Rambursări de credite externe45.572.364   45.572.364
    Plăţi de dobânzi şi comisioane31.124.476   31.124.476
    Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret397.981.900   397.981.900
    CHELTUIELI CURENTE351.487.790   351.487.790
    CHELTUIELI DE PERSONAL55.219.848   55.219.848
    Cheltuieli cu salariile40.561.105   40.561.105
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat10.017.524   10.017.524
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.000.981   2.000.981
    Deplasări, detaşări, transferări2.640.238   2.640.238
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară1.134.990   1.134.990
    - deplasări în străinătate1.505.248   1.505.248
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII101.172.850   101.172.850
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.661.300   4.661.300
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional57.680.642   57.680.642
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament671.400   671.400
    Reparaţii curente871.200   871.200
    Reparaţii capitale22.899.100   22.899.100
    Cărţi şi publicaţii4.493.828   4.493.828
    Alte cheltuieli9.895.380   9.895.380
    SUBVENŢII166.076.092   166.076.092
    Subvenţii pentru instituţii publice166.076.092   166.076.092
    TRANSFERURI29.019.000   29.019.000
    Transferuri neconsolidabile29.019.000   29.019.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL46.494.110   46.494.110
    Investiţii ale instituţiilor publice46.494.110   46.494.110
    Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii1.209.654.9935.000.0001.214.654.993
    CHELTUIELI CURENTE1.184.429.993   1.184.429.993
    CHELTUIELI DE PERSONAL28.546.907   28.546.907
    Cheltuieli cu salariile21.114.959   21.114.959
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.278.740   5.278.740
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.055.750   1.055.750
    Deplasări, detaşări, transferări1.097.458   1.097.458
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară713.348   713.348
    - deplasări în străinătate384.110   384.110
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.270.570   24.270.570
    Drepturi cu caracter social14.893.400   14.893.400
    Hrană89.182   89.182
    Medicamente şi materiale sanitare5.000   5.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.711.870   6.711.870
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional95.211   95.211
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament565.361   565.361
    Reparaţii curente672.417   672.417
    Reparaţii capitale557.484   557.484
    Cărţi şi publicaţii97.744   97.744
    Alte cheltuieli582.901   582.901
    SUBVENŢII2.285.016   2.285.016
    Subvenţii pentru instituţii publice2.285.016   2.285.016
    TRANSFERURI1.129.327.500   1.129.327.500
    Transferuri neconsolidabile1.129.327.500   1.129.327.500
    CHELTUIELI DE CAPITAL21.625.0005.000.00026.625.000
    Investiţii ale instituţiilor publice21.625.0005.000.00026.625.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.600.000   3.600.000
    Rambursări de credite externe2.160.000   2.160.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane1.440.000   1.440.000
    Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe202.000.000   202.000.000
    CHELTUIELI CURENTE112.320.700   112.320.700
    CHELTUIELI DE PERSONAL2.231.214   2.231.214
    Cheltuieli cu salariile1.524.895   1.524.895
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat381.224   381.224
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj76.245   76.245
    Deplasări, detaşări, transferări248.850   248.850
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară26.000   26.000
    - deplasări în străinătate222.850   222.850
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII661.112   661.112
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie333.121   333.121
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional109.246   109.246
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament12.556   12.556
    Reparaţii curente99.422   99.422
    Reparaţii capitale20.737   20.737
    Cărţi şi publicaţii10.665   10.665
    Alte cheltuieli75.365   75.365
    TRANSFERURI109.428.374   109.428.374
    Transferuri neconsolidabile109.428.374   109.428.374
    CHELTUIELI DE CAPITAL89.679.300   89.679.300
    Investiţii ale instituţiilor publice89.679.300   89.679.300
    Mediu şi ape157.836.441   157.836.441
    CHELTUIELI CURENTE17.356.797   17.356.797
    CHELTUIELI DE PERSONAL12.303.797   12.303.797
    Cheltuieli cu salariile8.914.459   8.914.459
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.228.615   2.228.615
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj445.723   445.723
    Deplasări, detaşări, transferări715.000   715.000
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară715.000   715.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.053.000   5.053.000
    Medicamente şi materiale sanitare9.000   9.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.120.000   1.120.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.675.500   2.675.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament83.000   83.000
    Reparaţii curente355.500   355.500
    Reparaţii capitale300.000   300.000
    Cărţi şi publicaţii10.000   10.000
    Alte cheltuieli500.000   500.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL140.479.644   140.479.644
    Investiţii ale instituţiilor publice140.379.644   140.379.644
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat100.000   100.000
    Industrie1.539.312.0066.248.5001.545.560.506
    CHELTUIELI CURENTE1.280.685.0226.248.5001.286.933.522
    CHELTUIELI DE PERSONAL6.517.422   6.517.422
    Cheltuieli cu salariile4.599.563   4.599.563
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.149.891   1.149.891
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj229.978   229.978
    Deplasări, detaşări, transferări537.990   537.990
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară167.990   167.990
    - deplasări în străinătate370.000   370.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII91.848.600   91.848.600
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie439.611   439.611
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional907.773   907.773
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.811   8.811
    Reparaţii curente177.950   177.950
    Reparaţii capitale102.978   102.978
    Cărţi şi publicaţii11.827   11.827
    Alte cheltuieli90.199.650   90.199.650
    SUBVENŢII922.519.000   922.519.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi922.519.000   922.519.000
    TRANSFERURI259.800.0006.248.500266.048.500
    Transferuri neconsolidabile259.800.0006.248.500266.048.500
    CHELTUIELI DE CAPITAL257.814.984   257.814.984
    Investiţii ale instituţiilor publice569.250   569.250
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat257.245.734   257.245.734
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE812.000   812.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane812.000   812.000
    Agricultură şi silvicultură1.776.300.000   1.776.300.000
    CHELTUIELI CURENTE1.726.350.500   1.726.350.500
    CHELTUIELI DE PERSONAL195.349.626   195.349.626
    Cheltuieli cu salariile147.400.125   147.400.125
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat36.278.602   36.278.602
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.227.149   7.227.149
    Deplasări, detaşări, transferări4.443.750   4.443.750
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară4.197.500   4.197.500
    - deplasări în străinătate246.250   246.250
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII98.744.257   98.744.257
    Hrană1.047.000   1.047.000
    Medicamente şi materiale sanitare8.380.000   8.380.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.400.000   8.400.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional65.227.000   65.227.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.333.000   7.333.000
    Reparaţii curente2.095.000   2.095.000
    Reparaţii capitale3.142.000   3.142.000
    Cărţi şi publicaţii1.000.000   1.000.000
    Alte cheltuieli2.120.257   2.120.257
    SUBVENŢII533.756.617   533.756.617
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif533.756.617   533.756.617
    PRIME896.000.000   896.000.000
    Prime acordate producătorilor agricoli896.000.000   896.000.000
    TRANSFERURI2.500.000   2.500.000
    Transferuri neconsolidabile2.500.000   2.500.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL44.300.000   44.300.000
    Investiţii ale instituţiilor publice18.250.000   18.250.000
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat26.050.000   26.050.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.649.500   5.649.500
    Rambursări de credite externe1.841.000   1.841.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane3.808.500   3.808.500
    Transporturi şi comunicaţii950.000.000199.770.0001.149.770.000
    CHELTUIELI CURENTE668.343.618138.060.000806.403.618
    CHELTUIELI DE PERSONAL10.633.868   10.633.868
    Cheltuieli cu salariile7.562.167   7.562.167
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.890.542   1.890.542
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj378.107   378.107
    Deplasări, detaşări, transferări803.052   803.052
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară551.402   551.402
    - deplasări în străinătate251.650   251.650
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.777.750   14.777.750
    Drepturi cu caracter social106.965   106.965
    Hrană355.333   355.333
    Medicamente şi materiale sanitare10.907   10.907
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.160.410   1.160.410
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.295.182   3.295.182
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament333.976   333.976
    Reparaţii curente1.352.530   1.352.530
    Reparaţii capitale5.829.680   5.829.680
    Cărţi şi publicaţii60.029   60.029
    Alte cheltuieli2.272.738   2.272.738
    SUBVENŢII65.000.000   65.000.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi65.000.000   65.000.000
    TRANSFERURI577.932.000138.060.000715.992.000
    Transferuri neconsolidabile577.932.000138.060.000715.992.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL212.065.26261.710.000273.775.262
    Investiţii ale instituţiilor publice144.800   144.800
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat211.920.46261.710.000273.630.462
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE69.591.120   69.591.120
    Rambursări de credite externe27.038.018   27.038.018
    Plăţi de dobânzi şi comisioane42.553.102   42.553.102
    Alte acţiuni economice328.849.754   328.849.754
    CHELTUIELI CURENTE242.137.318   242.137.318
    CHELTUIELI DE PERSONAL11.257.722   11.257.722
    Cheltuieli cu salariile8.382.455   8.382.455.
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.308.514   2.308.514
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj419.243   419.243
    Deplasări, detaşări, transferări147.510   147.510
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară137.410   137.410
    - deplasări în străinătate10.100   10.100
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.879.596   27.879.596
    Hrană5.000   5.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.509.244   7.509.244
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.965.000   1.965.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament164.000   164.000
    Reparaţii curente3.054.600   3.054.600
    Reparaţii capitale2.790.152   2.790.152
    Cărţi şi publicaţii22.100   22.100
    Alte cheltuieli12.369.500   12.369.500
    TRANSFERURI203.000.000   203.000.000
    Transferuri neconsolidabile203.000.000   203.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL86.712.436   86.712.436
    Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare83.101.000   83.101.000
    Investiţii ale instituţiilor publice3.511.436   3.511.436
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat100.000   100.000
    Cercetare ştiinţifică518.120.422   518.120.422
    CHELTUIELI CURENTE492.616.603   492.616.603
    CHELTUIELI DE PERSONAL25.624.111   25.624.111
    Cheltuieli cu salariile19.481.971   19.481.971
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.553.170   4.553.170
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj910.634   910.634
    Deplasări, detaşări, transferări678.336   678.336
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară318.176   318.176
    - deplasări în străinătate360.160   360.160
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII374.307.592   374.307.592
    Hrană5.000   5.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.031.221   2.031.221
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional971.275   971.275
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament35.152   35.152
    Reparaţii curente265.836   265.836
    Reparaţii capitale2.051.007   2.051.007
    Cărţi şi publicaţii225.235   225.235
    Alte cheltuieli368.722.866   368.722.866
    SUBVENŢII414.900   414.900
    Subvenţii pentru instituţii publice414.900   414.900
    TRANSFERURI92.270.000   92.270.000
    Transferuri neconsolidabile92.270.000   92.270.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL25.503.819   25.503.819
    Investiţii ale instituţiilor publice25.503.819   25.503.819
    Alte acţiuni108.640.633   108.640.633
    CHELTUIELI CURENTE92.640.633   92.640.633
    CHELTUIELI DE PERSONAL42.718.100   42.718.100
    Cheltuieli cu salariile37.754.500   37.754.500
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.601.100   3.601.100
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj720.200   720.200
    Deplasări, detaşări, transferări642.300   642.300
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară502.300   502.300
    - deplasări în străinătate140.000   140.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII47.922.533   47.922.533
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.530.000   2.530.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional43.067.533   43.067.533
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.548.000   1.548.000
    Reparaţii curente223.000   223.000
    Reparaţii capitale81.000   81.000
    Cărţi şi publicaţii24.000   24.000
    Alte cheltuieli449.000   449.000
    TRANSFERURI2.000.000   2.000.000
    Transferuri neconsolidabile2.000.000   2.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL16.000.000   16.000.000
    Investiţii ale instituţiilor publice16.000.000   16.000.000
    TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT2.256.600.000   2.256.600.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători571.000.000   571.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.027.500.000   1.027.500.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.500.000   42.500.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate275.000.000   275.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600.000   340.600.000
    ÎMPRUMUTURI85.300.000   85.300.000
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE85.300.000   85.300.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   85.300.000
    PARTEA A IX-A- PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   1.360.000.000
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI1.360.000.000   1.360.000.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.235.660.000   1.235.660.000
    Dobânzi aferente datoriei publice externe24.340.000   24.340.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii100.000.000   100.000.000
    PARTEA A XI-A- FONDURI DE REZERVĂ309.106.900   309.106.900
    FONDURI DE REZERVĂ309.106.900   309.106.900
    Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului44.106.900   44.106.900
    Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului10.000.000   10.000.000
    Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova5.000.000   5.000.000
    Fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului250.000.000   250.000.000
    DEFICIT-3.193.062.257-430.745.700-3.623.807.957
  ---------- *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.NOTĂ:Cheltuielile reprezentind taxele poştale privind transmiterea încasărilor din impozite şi taxe în contul general al trezoreriei statului şi a documentelor de deschidere şi repartizare a creditelor bugetare, precum şi comisioanele pentru servicii prestate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru încasarea veniturilor bugetare, se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al trezoreriei statului, aprobat conform legii.
   +  Anexa 4LISTAimpozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 1996
       
    Denumirea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituriActele normative care reglementează impozitele, taxele şi alte venituri
    I. PENTRU BUGETUL DE STAT
    I. Venituri curente
    A. Venituri fiscale
    A1. Impozite directe:
         
    1.Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu completările şi modificările ulterioare; Legeanr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legeanr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Legea petrolului nr. 134/1995; Hotărârea Guvernului nr. 1.222/1990 privind regimul impozitelor şi taxelor aplicabile reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale sau organizaţiilor economice străine, precum şi drepturile şi obligaţiile legate de salarizarea personalului român; Legea nr. 12/1991*) privind impozitul pe profit.
    2.Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, modificată şi completată prin Legea nr. 35/1993; Legeanr. 46/1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii; Legea nr. 135/1995pentru completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1995 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 13/1995 privind unele măsuri de accelerare a procesului de restructurare a regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, de întărire a disciplinei financiare şi de îmbunătăţire a decontărilor în economie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 119/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare.
    3.Alte impozite directe, din care:  
      a) impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilorLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, modificată şi completată prin Legea nr. 42/1991; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994.
      b) impozitul pe dividende de la societăţile comercialeLegea nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995; Legea nr. 40/1992*) privind stabilirea impozitului pe dividende la societăţile comerciale.
    A2. Impozite indirecte:
    1.Taxa pe valoarea adăugatăOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 100/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate; Ordonanţa Guvernuluinr. 2/1996 cu privire la completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată.
    2.Accize şi impozit pe circulaţieLegea nr. 42/1993 privind accizele la produsele din import şi din ţară, precum şi impozitul la ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale, republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 100/1995.
    3.Taxe vamale:  
      a) taxe vamale de la persoane juridiceOrdonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994; Legea nr. 30/1978 privind Codulvamal al României; Legea nr. 35/1991 privind regimul investiţiilor străine, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr. 56/1994 pentru modificarea art. 12 alin. (1) din Legea nr. 83/1993 privind sprijinul acordat de stat producătorilor agricoli; Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legea petrolului nr. 134/1995; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobareaRegulamentului vamal; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1995 privind unele măsuri referitoare la regimul vamal al maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor importate în cadrul tranzacţiilor de leasing, precum şi la regimul vamal al materiilor prime, pieselor de schimb, materialelor şi componentelor folosite în producţia proprie a unor agenţi economici, aprobată prin Legeanr. 59/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 3/1996 privind calificarea noţiunii de producţie proprie în aplicarea regimului vamal aferent investiţiilor străine, aprobată prin Legea nr. 9/1996.
      b) taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamaleLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Decretul nr. 337/1981 pentru aprobarea Regulamentului vamal; Hotărârea Guvernului nr. 685/1990 privind regimul vamal aplicabil persoanelor fizice; Hotărârea Guvernuluinr. 269/1994 privind modificarea limitelor valorice şi a condiţiilor pentru bunurile introduse sau scoase din ţară de către persoane fizice; Hotărârea Guvernului nr. 935/1995 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/1994.
    4.Alte impozite indirecte:  
      a) majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termenLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanţa Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, aprobată prin Legea nr. 99/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 14/1992*) privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994*) privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici, aprobată şi modificată prin Legea nr. 12/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare; Ordonanţa Guvernuluinr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere.
      b) taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionareOrdonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile; Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc.
      c) alte încasări din impozite indirecte:  
      - impozitul pe circulaţia mărfurilorHotărârea Guvernului nr. 779/1991*) privind impozitul pe circulaţia mărfurilor şi accizele
      - contravaloarea ambalajelor şi paletelor care însoţesc mărfurile, incluse în preţul acestora, importate de instituţiile publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Decretul nr. 146/1980 privind unele măsuri de îmbunătăţire a circulaţiei, utilizării şi recuperării ambalajelor pentru mărfurile ce se desfac prin comerţul cu amănuntul, aprobat prin Legea nr. 23/1980.
    B. Venituri nefiscale
    1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome; Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu completările şi modificările ulterioare.
    2.Vărsăminte de la instituţiile publice:  
      a) taxe de metrologieOrdonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994.
      b) taxe pentru brevete de invenţie şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie; Legeanr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevete de invenţie şi pentru brevetele de invenţie; Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale; Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate; Hotărârea Guvernuluinr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor.
      c) taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuriOrdonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994.
      d) taxe consulareOrdonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată şi modificată prin Legeanr. 89/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1994pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994.
      e) taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţiiOrdonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      f) venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetalDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat; Legea nr. 10/1991privind finanţele publice.
      g) veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorLegea nr. 40/1975 privind creşterea şi ameliorarea animalelor; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      h) veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareDecretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      i) taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Decretul nr. 221/1990 privind funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
      j) vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, cu completările ulterioare; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      k) venituri din timbrul judiciarOrdonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 106/1995.
      l) alte venituri de la instituţiile publice:  
      - venituri realizate din comercializarea de standarde şi alte publicaţii de specialitate, precum şi alte prestări de servicii de către Institutul Român de StandardizareLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994.
      - venituri din vânzarea reportajelor şi din serviciile de ştiri realizate de Agenţia Naţională de Presă "Rompres"Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      - taxe pentru obţinerea deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualuluiOrdonanţa Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului, aprobată prin Legea nr. 102/1994.
      - venituri din chiriile imobilelor proprietate de stat administrate de instituţiile publiceLegea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi.
      - venituri din serviciile de statistică publică la cererea beneficiarilor interni şi externiOrdonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată în 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994.
      - sume încasate de Comisia Naţională a Valorilor MobiliareLegea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori.
      - sume încasate de Agenţia Naţională pentru Resurse MineraleLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      - sume încasate din contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate în căminele de pensionariDecretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971.
      - soldul bugetului Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, rămas neconsumat la 31 decembrie 1995Legea bugetară anuală.
    3.Diverse venituri:  
      a) venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr. 83/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale, stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
      b) încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973Legea nr. 6/1973 pentru modificarea Codului penal al României; Legea nr. 104/1992 pentru modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală şi a altor legi, precum şi pentru abrogarea Legiinr. 59/1968 şi a Decretului nr. 218/1977.
      c) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      d) venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate.
      e) încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în anul 1994.
      f) încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legiiLegea nr. 30/1978 privind Codul vamal al României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României; Decretulnr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitor sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor publice; Decretul nr. 337/1981 privind aprobarea Regulamentului vamal; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare.
      g) încasări din alte surse:  
      - taxe pentru eliberarea titlului de proprietate asupra terenurilorLegea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994.
      - cauţiunea nerestituită, constituită conform Legii nr. 32/1990Legea nr. 32/1990 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii ale Codului de procedură penală.
      - venituri din expertize în domeniul navigaţieiDecretul nr. 212/1981 privind expertizele în domeniul navigaţiei civile.
      - numerarul existent în casierie, nejustificat de documente, şi penalizările pentru nerespectarea operaţiunilor de casăDecretul nr. 209/1976 pentru aprobareaRegulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor economice.
      - sumele restante datorate de agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltareLegea bugetară anuală.
    II. Venituri din capital
    1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:  
      - venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995.
      - venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare
  II. PENTRU BUGETELE LOCALEI. Venituri curenteA. Venituri fiscaleA1. Impozite directe:
         
    1.Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu completările şi modificările ulterioare; Legeanr. 71/1994 privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Legeanr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor conducerii societăţilor comerciale care se privatizează; Legea nr. 12/1991*) privind impozitul pe profit.
    2.Impozite şi taxe de la populaţie:  
      a) impozitul pe veniturile liber- profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familialeDecretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populaţiei, cu modificările ulterioare; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile, aprobat prin Legea nr. 113/1973; Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei iniţiative; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfăşurare şi impozitare a activităţii de taximetrie auto, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 62/1994privind stabilirea unor facilităţi pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării şi litoralul Mării Negre, aprobată şi modificată prin Legea nr. 145/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunătăţirea impunerii activităţilor producătoare de venit din exercitarea unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 125/1995.
      b) impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fiziceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
      c) taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fiziceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
      d) taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995; H.C.M. nr. 911/1955privind stabilirea listei actelor şi faptelor supuse taxelor de timbru, precum şi a tarifului taxelor de timbru, cu modificările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996 privind modificarea plafonului valoric în limita căruia taxele de timbru se pot achita prin aplicarea şi anularea timbrelor mobile.
      e) alte impozite şi taxe de la populaţieLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea fondului funciar nr. 18/1991, Legea nr. 18/1968privind controlul provenienţei unor bunuri ale persoanelor fizice care nu au fost dobândite în mod licit; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
    3.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statLegea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură; Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate.
    4.Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoanele juridiceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Legea nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
    5.Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridiceLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
    6.Impozitul pe venitul agricolLegea nr. 34/1994 privind impozitul pe venitul agricol; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995.
    7.Alte impozite directe:  
      a) impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteDecretul nr. 276/1973 privind reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobat prin Legea nr. 92/1973 cu modificările aduse prin Decretul nr. 125/1977 pentru reglementarea impunerii unor venituri realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobat prin Legea nr. 20/1977; Ordonanţa Guvernuluinr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu completările şi modificările ulterioare.
      b) alte încasări din impozite directeLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate; Legea nr. 25/1981*) privind impozitele şi taxele locale.
    A2. Impozite indirecte:
    1.Impozitul pe spectacoleHotărârea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992.
    2.Alte impozite indirecte:  
      a) taxe de timbru de la persoane juridiceDecretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru; Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995; Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, cu modificările şi completările ulterioare.
      b) majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate în termenLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanţa Guvernului nr. 34/1995 privind unele măsuri de reducere şi de reglementare unitară a majorărilor de întârziere pentru neplata la termen a sumelor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, precum şi a primelor de asigurare prin efectul legii, aprobată prin Legea nr. 99/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 14/1992*) privind modificarea nivelului majorărilor de întârziere datorate pentru neplata în termen a veniturilor cuvenite bugetului, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 18/1994*) privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenţilor economici, aprobată şi modificată prin Legea nr. 12/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare; Ordonanţa Guvernuluinr. 13/1996 privind acordarea unor înlesniri referitoare la majorările de întârziere.
      c) alte încasări din impozite indirecteLegea fondului funciar nr. 18/1991.
    B. Venituri nefiscale
    1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome; Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, cu completările şi modificările ulterioare.
    2.Vărsăminte de la instituţiile publice:  
      a) taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publiceOrdonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994; Decretul nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Legea nr. 14/1966, republicat în 1984, cu completările şi modificările ulterioare.
      b) vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi ale activităţilor autofinanţateDecretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, modificată prin Legea nr. 4/1978; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      c) alte venituri de la instituţiile publice:  
      - o cotă din licenţele de transport şi de execuţieLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Hotărârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare şi efectuare a transporturilor auto internaţionale de persoane şi mărfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudeţean şi judeţean şi a transporturilor auto de mărfuri agabaritice şi periculoase, republicată.
      - venituri din chiriiLegea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi; Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată; Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      - sume încasate din contribuţia de întreţinere datorată de persoanele asistate în căminele de pensionariDecretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, aprobat prin Legea nr. 54/1971.
    3.Diverse venituri:  
      a) venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiriLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Codul penal; Codul civil; Codul muncii.
      b) venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992; Ordonanţa Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la reglementările financiar-gestionare şi fiscale, aprobată prin Legea nr. 83/1994; Ordonanţa Guvernuluinr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994; Legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
      c) restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice.
      d) venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale; Legeanr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele şi taxele locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 114/1992.
      e) încasări din alte surseLegea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitul pe venitul agricol şi impozitele şi taxele locale, aprobată prin Legea nr. 114/1995.
    II. Venituri din capital
    1.Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:  
      a) venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publiceLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice; Legea fondului funciar nr. 18/1991; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 96/1995.
      b) venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în anul 1994.
  -------------- *) Prevederile legilor nr. 12/1991, nr. 40/1992 şi nr. 25/1981, ale ordonanţelor Guvernului nr. 14/1992 şi nr. 18/1994, ale Hotărârii Guvernului nr. 779/1991, precum şi ale altor acte normative a căror aplicabilitate a încetat, se aplică numai în cazul controlului fiscal şi stabilirii, urmăririi şi încasării debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie.
   +  Anexa 5SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii pe anul 1996
         
        - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulSume
      TOTAL1.600.600.000
    1.ALBA26.250.000
    2.ARAD33.540.000
    3.ARGEŞ35.010.000
    4.BACĂU46.230.000
    5.BIHOR41.720.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD25.190.000
    7.BOTOŞANI35.370.000
    8.BRAŞOV39.100.000
    9.BRĂILA28.460.000
    10.BUZĂU32.400.000
    11.CARAŞ-SEVERIN30.000.000
    12.CĂLĂRAŞI28.550.000
    13.CLUJ49.400.000
    14.CONSTANŢA43.900.000
    15.COVASNA24.050.000
    16.DÂMBOVIŢA32.430.000
    17.DOLJ42.020.000
    18.GALAŢI38.740.000
    19.GIURGIU20.210.000
    20.GORJ29.660.000
    21.HARGHITA24.200.000
    22.HUNEDOARA40.420.000
    23.IALOMIŢA20.840.000
    24.IAŞI57.920.000
    25.MARAMUREŞ38.550.000
    26.MEHEDINŢI23.380.000
    27.MUREŞ44.420.000
    28.NEAMŢ35.740.000
    29.OLT32.400.000
    30.PRAHOVA50.440.000
    31.SATU MARE32.670.000
    32.SĂLAJ27.930.000
    33.SIBIU36.780.000
    34.SUCEAVA48.560.000
    35.TELEORMAN24.680.000
    36.TIMIŞ58.790.000
    37.TULCEA27.050.000
    38.VASLUI36.240.000
    39.VÂLCEA27.960.000
    40.VRANCEA30.000.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI185.670.000
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV13.730.000
   +  Anexa 6TRANSFERURI din bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov pe anul 1996
               
        - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTotal transferuridin care, pentru:
    Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban, în comun, de călătoriInvestiţiiInvestiţii finanţate parţial din împrumuturi externe
      TOTAL1.641.000.000571.000.0001.027.500.00042.500.000
    1.ALBA25.840.0004.840.00021.000.000  
    2.ARAD30.791.0009.291.00021.500.000  
    3.ARGEŞ29.100.00010.100.00019.000.000  
    4.BACĂU27.363.0006.363.00021.000.000  
    5.BIHOR30.700.0009.700.00021.000.000  
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD19.459.0006.459.00013.000.000  
    7.BOTOŞANI27.146.0009.646.00017.500.000  
    8.BRAŞOV43.300.00019.300.00024.000.000  
    9.BRĂILA25.100.0007.800.00017.300.000  
    10.BUZĂU21.560.0004.160.00017.400.000  
    11.CARAŞ-SEVERIN26.270.0005.770.00020.500.000  
    12.CĂLĂRAŞI19.896.0007.696.00012.200.000  
    13.CLUJ48.210.00020.710.00027.500.000  
    14.CONSTANŢA49.323.00021.623.00027.700.000  
    15.COVASNA14.030.0003.930.00010.100.000  
    16.DÂMBOVIŢA25.070.0003.570.00021.500.000  
    17.DOLJ36.738.00012.738.00024.000.000  
    18.GALAŢI34.680.00011.180.00023.500.000  
    19.GIURGIU14.376.0002.776.00011.600.000  
    20.GORJ19.123.0002.923.00016.200.000  
    21.HARGHITA19.250.0006.650.00012.600.000  
    22.HUNEDOARA32.678.0007.678.00025.000.000  
    23.IALOMIŢA17.700.0003.100.00014.600.000  
    24.IAŞI50.800.00022.900.00027.900.000  
    25.MARAMUREŞ28.312.0006.812.00021.500.000  
    26.MEHEDINŢI18.220.0003.220.00015.000.000  
    27.MUREŞ22.380.0004.380.00018.000.000  
    28.NEAMŢ28.111.0004.711.00023.400.000  
    29.OLT27.715.0009.015.00018.700.000  
    30.PRAHOVA41.770.00014.770.00027.000.000  
    31.SATU MARE19.170.0004.870.00014.300.000  
    32.SĂLAJ17.015.0005.015.00012.000.000  
    33.SIBIU28.470.0009.970.00018.500.000  
    34.SUCEAVA35.024.00010.024.00025.000.000  
    35.TELEORMAN23.800.0007.800.00016.000.000  
    36.TIMIŞ50.762.00025.262.00025.500.000  
    37.TULCEA23.789.0008.789.00015.000.000  
    38.VASLUI33.489.00010.989.00022.500.000  
    39.VÂLCEA25.926.0003.926.00022.000.000  
    40.VRANCEA28.547.0007.547.00021.000.000  
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI449.560.000212.060.000237.500.000  
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV7.937.000937.0007.000.000  
    43.Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe*)42.500.000     42.500.000
  Notă *) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, potrivit Acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie, inclusiv pentru finanţarea Proiectului de alimentare cu apa a municipiului Bucureşti.
   +  Anexa 7LISTAcategoriilor de obiective şi lucrări de investiţii în continuare şi noi, finanţate din transferuri de la bugetul de stat în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie din bugetele locale pe anul 1996Reabilitări, modernizări, extinderi şi lucrări noi pentru:1. Reţele, centrale şi puncte termice;2. Alimentari cu apa;3. Staţii de epurare pentru ape uzate, colectoare, staţii de pompare şi rampe de gunoi;4. Canalizari;5. Amenajări hidrotehnice de interes local, în intravilan;6. Lucrări tehnico-edilitare conexe ansamblurilor de locuinţe;7. Drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate în localităţi;8. Reţele de transport urban de călători, inclusiv dotări cu tramvaie, autobuze şi troleibuze la regiile autonome şi serviciile publice de profil;9. Lucrări noi şi în continuare pentru introducerea de gaze naturale în localităţi.NOTĂ:- Celelalte obiective de investiţii aflate, conform legii, în competenţa de finanţare a autorităţilor locale se vor acoperi financiar, după caz, din fondurile proprii ale unităţilor, credite bancare, alte resurse constituite în acest scop şi din alocaţii de la bugetele locale, potrivit legii.- La definitivarea listelor de investiţii, anexe la bugetele locale, se vor include prioritar investiţiile în continuare, cu încadrarea în termenele aprobate.- Obiectivele noi pot fi incluse în listele de investiţii, dacă sunt asigurate sursele corespunzătoare pentru primul an de execuţie.  +  Anexa 8CATEGORII DE VENITURI ŞI CHELTUIELI care se prevăd în bugetele locale pe anul 1996
       
    Nr. crt.Denumirea veniturilor şi cheltuielilor
    CAPITOLUL I  Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale judeţelor şi Consiliului Sectorului Agricol Ilfov
    A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judeţului şi a sectorului agricol Ilfov
    2.Alte încasări din impozite directe*)
    3.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea judeţului şi a sectorului agricol Ilfov
    4.Alte venituri de la instituţiile publice**)
    5.Venituri din amenzi aplicate, potrivit dispoziţiilor legale
    6.Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi***)
    7.Încasări din alte surse
    8.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice (subordonate judeţului şi sectorului agricol Ilfov)
    9.Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. I lit. A.
  ------------ Notă *) Se includ taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor acordate în conformitate cu dispoziţiile legale de către consiliul judeţean potrivit prevederilor Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/1995. Notă **) Include şi cota de 30% din tariful pentru licenţe de transport, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 223/1992, republicată în anul 1994. Notă ***) Se include şi restituirea împrumutului acordat pentru înfiinţarea Corpului gardienilor publici, potrivit convenţiilor încheiate în acest scop.
       
    B. Cheltuieli
    1.Autorităţi executive
    2.Sănătate*)
    3.Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret**)
    4.Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii***)
    5.Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
    6.Transporturi şi comunicaţii
    7.Alte acţiuni economice
    8.Alte acţiuni
    9.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
    10.Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
    11.Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
    12.Fondul de rezervă bugetară.
    CAPITOLUL II Veniturile proprii şi cheltuielile care se prevăd în bugetele proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
    A. Venituri proprii (impozite, taxe şi alte venituri)
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
    2.Impozite şi taxe de la populaţie:
      a) Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi ale altor persoane fizice independente şi asociaţii familiale
      b) Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane fizice
      c) Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice
      d) Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţie
      e) Alte impozite şi taxe de la populaţie.
    3.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
    4.Impozitul pe clădiri şi terenuri de la persoane juridice
    5.Taxe asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
    6.Impozitul pe venitul agricol
    7.Alte impozite directe:
      a) Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente
      b) Alte încasări din impozite directe.
    8.Impozitul pe spectacole
    9.Alte impozite indirecte:
      a) Taxe de timbru de la persoane juridice
      b) Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. II lit. A
      c) Alte încasări din impozite indirecte.
    10.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti
    11.Vărsăminte de la instituţiile publice:
      a) Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, eliberarea permiselor de conducere şi alte venituri privind circulaţia pe drumurile publice
      b) Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
      c) Alte venituri de la instituţiile publice.
    12.Diverse venituri:
      a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri
      b) Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale
      c) Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
      d) Venituri din concesiuni
      e) Încasări din alte surse.
    13.Venituri din capital:
      a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
      b) Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului.
  ------------- Notă *) Se includ cheltuielile pentru serviciile de ambulanta. Notă **) Se includ numai cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile de cultura aflate, potrivit dispoziţiilor legale, în competenţa de finanţare a consiliului judeţean. Notă ***) Se includ cheltuielile pentru centrele de primire a minorilor şi serviciile sociale pentru ocrotirea copilului.
       
    B. Cheltuieli
    1.Autorităţi executive
    2.Învăţământ (cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente şi reparaţii capitale pentru unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Învăţământului), exclusiv unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decât Ministerul Învăţământului
    3.Sănătate (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare) pentru unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din subordinea directă, prevăzute în anexa la hotărârea de organizare şi funcţionare a acestui minister
    4.Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret (se includ numai cheltuielile pentru unităţile şi acţiunile de cultură aflate, potrivit dispoziţiilor legale, în competenţa de finanţare a autorităţilor locale)*)
    5.Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii
    6.Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe
    7.Transporturi şi comunicaţii
    8.Alte acţiuni economice
    9.Alte acţiuni
    10.Dobânzi aferente împrumuturilor din fondul de tezaur
    11.Rambursare împrumuturi acordate din fondul de tezaur
    12.Rambursare împrumuturi acordate din trezoreria statului
    13.Fondul de rezervă bugetară.
  Notă *) Consiliile locale pot cuprinde şi cheltuieli pentru finalizarea obiectivelor de investiţii destinate activităţii sportive, care au fost începute în anii precedenti cu finanţare din bugetele locale.NOTĂ:Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face în funcţie de subordonarea unităţilor, precum şi de localitatea în care îşi are sediul instituţia publică, în cazul unităţilor preluate cu finanţarea parţială sau totală din bugetele locale.
   +  Anexa 9LIMITELE minime de cheltuieli aferente acţiunilor a căror finanţare se asigura de autorităţile publice locale pe anul 1996
           
        - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulÎnvăţământSănătate
      TOTAL524.500.000492.000.000
    1.ALBA9.000.0006.700.000
    2.ARAD9.000.00011.800.000
    3.ARGEŞ10.000.00010.200.000
    4.BACĂU18.000.00012.200.000
    5.BIHOR15.000.00015.800.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD10.000.0006.700.000
    7.BOTOŞANI10.000.00010.200.000
    8.BRAŞOV11.000.00013.100.000
    9.BRĂILA10.500.0008.100.000
    10.BUZĂU10.000.00010.600.000
    11.CARAŞ-SEVERIN7.800.0009.000.000
    12.CĂLĂRAŞI8.000.0009.700.000
    13.CLUJ17.000.00018.500.000
    14.CONSTANŢA12.000.00016.600.000
    15.COVASNA10.700.0006.100.000
    16.DÂMBOVIŢA10.500.00010.400.000
    17.DOLJ13.800.00014.400.000
    18.GALAŢI15.000.00011.300.000
    19.GIURGIU6.000.0004.500.000
    20.GORJ11.000.0008.300.000
    21.HARGHITA10.000.0007.800.000
    22.HUNEDOARA13.500.00013.400.000
    23.IALOMIŢA6.000.0004.600.000
    24.IAŞI18.000.00018.600.000
    25.MARAMUREŞ11.800.00011.500.000
    26.MEHEDINŢI6.500.0006.400.000
    27.MUREŞ14.500.00014.100.000
    28.NEAMŢ12.800.0009.500.000
    29.OLT11.000.0007.800.000
    30.PRAHOVA15.000.00018.500.000
    31.SATU MARE13.300.0006.700.000
    32.SĂLAJ11.500.0007.400.000
    33.SIBIU12.500.0009.800.000
    34.SUCEAVA19.000.00011.600.000
    35.TELEORMAN7.800.0006.500.000
    36.TIMIŞ21.000.00019.100.000
    37.TULCEA9.700.0005.600.000
    38.VASLUI12.100.0008.800.000
    39.VÂLCEA8.500.0008.600.000
    40.VRANCEA7.200.00010.300.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI55.000.00068.000.000
    42.SECTORUL AGRICOL ILFOV3.500.0003.200.000
   +  Anexa 10CATEGORIILE DE ACŢIUNI ŞI DE INSTITUŢII PUBLICEale căror limite minime de cheltuieli se asigura din bugetele locale pe anul 19961. În domeniul învăţământului (cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie, reparaţii curente şi reparaţii capitale):- Învăţămînt preşcolar- Învăţămînt primar şi gimnazial- Învăţămînt liceal- Învăţămînt profesional- Învăţămînt postliceal- Case de copii- Învăţămînt special- Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi.2. În domeniul sănătăţii (cheltuieli materiale şi prestări de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare):- Dispensare medicale- Spitale- Sanatorii şi preventorii- Crese- Leagane de copii- Servicii de ambulanta- Centre de sănătate, diagnostic şi tratament- Alte instituţii şi acţiuni sanitare*)------------ Notă *) Se includ şi drepturile donatorilor onorifici de singe care se acordă potrivit Legii nr. 4/1995.NOTĂ:Se includ numai unităţile de învăţământ preuniversitar aparţinând Ministerului Învăţământului, exclusiv unităţile de învăţământ din subordinea altor ministere decît Ministerul Învăţământului, precum şi unităţile sanitare aparţinând Ministerului Sănătăţii, exclusiv unităţile medicale din subordinea directa, prevăzute în anexa la hotărârea de organizare şi funcţionare a acestui minister.  +  Anexa 11BUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL574.800.000
    I. VENITURI CURENTE574.800.000
    A. VENITURI FISCALE522.800.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE504.800.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE504.800.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale503.270.000
    Contribuţia persoanelor asigurate1.530.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE18.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE18.000.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor18.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE52.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE52.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice52.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL574.800.000
    CHELTUIELI CURENTE532.000.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII532.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.800.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE574.800.000
    SĂNĂTATE434.300.000
    CHELTUIELI CURENTE391.500.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII391.500.000
    Drepturi cu caracter social18.000.000
    Hrană6.400.000
    Medicamente şi materiale sanitare341.900.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.300.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.100.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.500.000
    Reparaţii curente5.200.000
    Reparaţii capitale3.000.000
    Cărţi şi publicaţii100.000
    Alte cheltuieli1.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.800.000
    Investiţii ale instituţiilor publice din total cheltuieli capitol:42.800.000
    Dispensare medicale105.500.000
    Spitale237.500.000
    Sanatorii şi preventorii4.000.000
    Creşe6.000.100
    Leagăne de copii6.000.000
    Centre de transfuzii sanguine18.000.300
    Servicii de ambulanţă13.002.000
    Centre de sănătate, diagnostic şi tratament15.000.000
    Servicii publice descentralizate800.000
    Alte instituţii şi acţiuni28.497.600
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE140.500.000
    CHELTUIELI CURENTE140.500.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII140.500.000
    Drepturi cu caracter social140.500.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente140.000.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentru proteze şi unele materiale sanitare500.000
   +  Anexa 11/aMINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL572.800.000
    I. VENITURI CURENTE572.800.000
    A. VENITURI FISCALE522.800.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE504.800.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE504.800.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale503.270.000
    Contribuţia persoanelor asigurate1.530.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE18.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE18.000.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor18.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE50.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE50.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice50.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL572.800.000
    CHELTUIELI CURENTE530.400.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII530.400.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.400.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE572.800.000
    SĂNĂTATE432.300.000
    CHELTUIELI CURENTE389.900.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII389.900.000
    Drepturi cu caracter social18.000.000
    Hrană6.000.000
    Medicamente şi materiale sanitare341.300.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.000.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.000.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.500.000
    Reparaţii curente5.000.000
    Reparaţii capitale3.000.000
    Cărţi şi publicaţii100.000
    Alte cheltuieli1.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.400.000
    Investiţii ale instituţiilor publice42.400.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Dispensare medicale105.000.000
    Spitale236.300.000
    Sanatorii şi preventorii4.000.000
    Creşe6.000.000
    Leagăne de copii6.000.000
    Centre de transfuzii sanguine18.000.000
    Servicii de ambulanţă13.000.000
    Centre de sănătate, diagnostic şi tratament15.000.000
    Servicii publice descentralizate800.000
    Alte instituţii şi acţiuni28.200.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE140.500.000
    CHELTUIELI CURENTE140.500.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII140.500.000
    Drepturi cu caracter social140.500.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente140.000.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentru proteze şi unele materiale sanitare500.000
   +  Anexa 11/bMINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL Fondului special pentru sănătate pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL2.000.000
    I. VENITURI CURENTE2.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE2.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE2.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice2.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL2.000.000
    CHELTUIELI CURENTE1.600.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.600.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL400.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE2.000.000
    SĂNĂTATE2.000.000
    CHELTUIELI CURENTE1.600.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.600.000
    Hrană400.000
    Medicamente şi materiale sanitare600.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie300.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional100.000
    Reparaţii curente200.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL400.000
    Investiţii ale instituţiilor publice400.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Dispensare medicale500.000
    Spitale1.200.000
    Creşe100
    Centre de transfuzii sanguine300
    Servicii de ambulanţă2.000
    Alte instituţii şi acţiuni297.600
   +  Anexa 12BUGETUL Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL304.600.000
    I. VENITURI CURENTE29.500.000
    A. VENITURI FISCALE25.000.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE25.000.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE25.000.000
    Alte încasări din impozite directe25.000.000*)
    B. VENITURI NEFISCALE4.500.000
    DIVERSE VENITURI4.500.000
    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane handicapate neîncadrate4.500.000
    IV. SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT275.000.000
    Subvenţii primite în completarea Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate275.000.000
    V. DONAŢII100.000
    CHELTUIELI - TOTAL304.600.000
    CHELTUIELI CURENTE304.600.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL544.560
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII165.697.540
    TRANSFERURI138.357.900
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE292.960.340
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII138.357.900
    CHELTUIELI CURENTE138.357.900
    TRANSFERURI138.357.900
    Transferuri neconsolidabile138.357.900
    din total cheltuieli capitol:  
    Alocaţia de stat pentru copii8.784.000
    Pensii de asigurări sociale46.695.600**)
    Ajutoare speciale82.868.300
    Ajutor de urmaş10.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE154.602.440
    CHELTUIELI CURENTE154.602.440
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII154.602.440
    Drepturi cu caracter social154.602.440
    din total cheltuieli capitol:  
    Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare200.000
    Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole muzee, manifestări artistice şi sportive 200.000
    Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri4.000.000
    Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun14.000.000
    Acoperirea gratuităţii transportului interurban3.000.000
    Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent adultului sau minorului handicapat 130.202.440
    Asigurarea asistenţei medicale3.000.000
    ALTE ACŢIUNI11.639.660
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI11.639.660
    CHELTUIELI CURENTE11.639.660
    CHELTUIELI DE PERSONAL544.560
    Cheltuieli cu salariile411.200
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat102.800
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj20.560
    Deplasări, detaşări, transferări10.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII11.095.100
    Alte cheltuieli11.095.100
    din total cheltuieli capitol:  
    Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul544.560
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor11.095.100
  Notă *) Reprezintă contribuţia agenţilor economici din restantele anilor precedenti. Notă **) Inclusiv indemnizaţia de însoţire, nevazator gradul 1, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.
   +  Anexa 13BUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL154.000.000
    I. VENITURI CURENTE154.000.000
    A. VENITURI FISCALE119.000.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE119.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE119.000.000
    Încasări din comisionul pentru servicii vamale119.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE35.000.000
    DIVERSE VENITURI35.000.000
    Încasări din alte surse35.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL105.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL105.000.000
    ALTE ACŢIUNI105.000.000
    ALTE ACŢIUNI105.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL105.000.000
    Investiţii ale instituţiilor publice105.000.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale105.000.000
    EXCEDENT/DEFICIT49.000.000
   +  Anexa 14BUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL376.044.000
    I. VENITURI CURENTE376.044.000
    A. VENITURI FISCALE376.044.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE376.044.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE376.044.000
    Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice376.044.000
    CHELTUIELI - TOTAL376.044.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL376.044.000
    ACŢIUNI ECONOMICE376.044.000
    INDUSTRIE376.044.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL376.044.000
    Investiţii ale regiilor autonome376.044.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Electricitate şi alte forme de energie376.044.000
   +  Anexa 15BUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL136.500.000
    I. VENITURI CURENTE136.500.000
    A. VENITURI FISCALE136.500.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE136.500.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE136.500.000
    Cota asupra încasărilor realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern136.500.000
    CHELTUIELI - TOTAL136.500.000*)
    CHELTUIELI CURENTE74.300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.300.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL62.200.000
    din total cheltuieli:  
    a) pentru drumurile naţionale: ACŢIUNI ECONOMICE81.900.000**)
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII81.900.000**)
    CHELTUIELI CURENTE44.580.000**)
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII44.580.000**)
    Reparaţii curente44.580.000**)
    CHELTUIELI DE CAPITAL37.320.000**)
    Investiţii ale regiilor autonome37.320.000**)
    din total cheltuieli capitol:  
    Drumuri şi poduri81.900.000**)
    b) pentru drumurile locale:  
    ACŢIUNI ECONOMICE54.600.000
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII54.600.000
    CHELTUIELI CURENTE29.720.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII29.720.000
    Reparaţii curente29.720.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL24.880.000
    Investiţii ale regiilor autonome24.880.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Drumuri şi poduri54.600.000
  Notă *) Din care: 60% pentru finanţarea drumurilor naţionale şi 40% pentru finanţarea drumurilor locale. Notă **) Din cheltuielile totale pentru drumurile naţionale se vor deconta dobinzile şi comisioanele scadente în anul 1996, conform Hotărârii Guvernului nr. 999/1995.
   +  Anexa 16BUGETUL Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL1.500.000
    I. VENITURI CURENTE1.500.000
    B. VENITURI NEFISCALE1.500.000
    DIVERSE VENITURI1.500.000
    Venituri din aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute1.500.000
    CHELTUIELI - TOTAL1.500.000
    CHELTUIELI CURENTE1.500.000
    TRANSFERURI1.500.000
    ACŢIUNI ECONOMICE1.500.000
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE1.500.000
    CHELTUIELI CURENTE1.500.000
    TRANSFERURI1.500.000
    Transferuri neconsolidabile1.500.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Despăgubiri datorate în caz de faliment al societăţilor de asigurări1.500.000
   +  Anexa 17BUGETUL Fondul special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL30.800.000
    I. VENITURI CURENTE30.800.000
    A. VENITURI FISCALE29.280.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE29.280.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE29.280.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară29.280.000
    B. VENITURI NEFISCALE1.520.000
    DIVERSE VENITURI1.520.000
    Încasări din alte surse1.520.000
    CHELTUIELI - TOTAL27.772.000
    CHELTUIELI CURENTE27.772.000
    TRANSFERURI27.772.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE27.772.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII27.772.000
    CHELTUIELI CURENTE27.772.000
    TRANSFERURI27.772.000
    Transferuri neconsolidabile27.772.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Pensia suplimentară27.772.000
    EXCEDENT/DEFICIT3.028.000
   +  Anexa 17/aMINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE BUGETUL Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL16.000.000
    I. VENITURI CURENTE16.000.000
    A. VENITURI FISCALE15.500.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE15.500.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE15.500.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară15.500.000
    B. VENITURI NEFISCALE500.000
    DIVERSE VENITURI500.000
    Încasări din alte surse500.000
    CHELTUIELI - TOTAL15.972.000
    CHELTUIELI CURENTE15.972.000
    TRANSFERURI15.972.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE15.972.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII15.972.000
    CHELTUIELI CURENTE15.972.000
    TRANSFERURI15.972.000
    Transferuri neconsolidabile15.972.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Pensia suplimentară15.972.000
    EXCEDENT/DEFICIT28.000
  NOTĂ:Eventualul deficit înregistrat în cursul anului se acoperă prin transfer din bugetul Fondului pentru pensia suplimentară, gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
   +  Anexa 17/bMINISTERUL DE INTERNEBUGETUL Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL13.000.000
    I. VENITURI CURENTE13.000.000
    A. VENITURI FISCALE12.000.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE12.000.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE12.000.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară12.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE1.000.000
    DIVERSE VENITURI1.000.000
    Încasări din alte surse1.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL9.600.000
    CHELTUIELI CURENTE9.600.000
    TRANSFERURI9.600.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE9.600.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII9.600.000
    CHELTUIELI CURENTE9.600.000
    TRANSFERURI9.600.000
    Transferuri neconsolidabile9.600.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Pensia suplimentară9.600.000
    EXCEDENT/DEFICIT3.400.000
   +  Anexa 17/cSERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢIIBUGETUL Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL1.800.000
    I. VENITURI CURENTE1.800.000
    A. VENITURI FISCALE1.780.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE1.780.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE1.780.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară1.780.000
    B. VENITURI NEFISCALE20.000
    DIVERSE VENITURI20.000
    Încasări din alte surse20.000
    CHELTUIELI - TOTAL2.200.000
    CHELTUIELI CURENTE2.200.000
    TRANSFERURI2.200.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE2.200.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII2.200.000
    CHELTUIELI CURENTE2.200.000
    TRANSFERURI2.200.000
    Transferuri neconsolidabile2.200.000
    din total cheltuieli capitol:  
    Pensia suplimentară2.200.000
    EXCEDENT/DEFICIT-400.000*)
  Notă *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anului precedent şi în completare prin transferuri din bugetul Fondului pentru pensia suplimentară, gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
   +  Anexa 18BUGETUL Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1996
       
      - mii lei -
    ExplicaţiiProgram 1996
    VENITURI - TOTAL403.453.000
    I. VENITURI CURENTE62.853.000
    A. VENITURI FISCALE61.427.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE61.427.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE61.427.000
    Contribuţia persoanelor asigurate61.427.000*)
    B. VENITURI NEFISCALE1.426.000
    DIVERSE VENITURI1.426.000
    Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă426.000
    Încasări din alte surse1.000.000
    SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT340.600.000
    Subvenţii primite în completarea Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600.000
    CHELTUIELI - TOTAL403.453.000
    CHELTUIELI CURENTE403.453.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII28.565.000
    TRANSFERURI374.888.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE384.888.000
    ASISTENŢA SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII383.868.000
    CHELTUIELI CURENTE383.868.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.000.000
    TRANSFERURI373.868.000
    Transferuri neconsolidabile373.868.000
    Din total cheltuieli capitol:  
    Pensii de asigurări sociale371.404.000
    Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă32.000
    Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor32.000
    Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese2.400.000
    Tratament balnear şi odihnă10.000.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE1.020.000
    CHELTUIELI CURENTE1.020.000
    TRANSFERURI1.020.000
    Transferuri consolidabile1.020.000
    Din total cheltuieli capitol:  
    Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.020.000
    ALTE ACŢIUNI18.565.000
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI18.565.000
    CHELTUIELI CURENTE18.565.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.565.000
    Alte cheltuieli18.565.000
    Din total cheltuieli capitol:  
    Cheltuieli ocazionate cu plata drepturilor18.565.000
  Notă *) Sunt cuprinse şi contribuţiile (56,1 miliarde lei) datorate din anii precedenti de agenţii economici.-------