HOTĂRÂRE nr. 314 din 28 martie 2007privind marcarea şi colorarea unor produse energetice, precum şi prorogarea termenului privind marcarea produselor energetice prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Antrepozitarii autorizaţi şi importatorii de motorine încadrate în codurile NC 2710 19 41, NC 2710 19 45, NC 2710 19 49 şi de kerosen încadrat la codul NC 2710 19 25, utilizate drept combustibil pentru motor în situaţiile în care sunt scutite de la plata accizelor sau în scopurile pentru care se practică un nivel redus de accize faţă de nivelul standard, potrivit prevederilor art. 201 alin. (1) şi ale art. 176 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să marcheze şi să coloreze aceste produse. (2) Marcarea şi colorarea produselor energetice prevăzute la alin. (1) se realizează anterior punerii lor în consum numai în antrepozite fiscale, sub supraveghere fiscală.  +  Articolul 2 (1) Pentru marcarea produselor energetice se utilizează marcatorul solvent yellow 124 - identificat în conformitate cu indexul de culori, denumit ştiinţific N-etil-N-[2-(1-izobutoxi etoxi)etil]-4-(fenilazo)anilină. (2) Nivelul de marcare este de 7 mg +/- 10% de marcator pe litru de motorine sau kerosen.  +  Articolul 3 (1) Colorantul folosit pentru motorinele utilizate drept combustibil pentru motor în scopurile scutite de la plata accizelor este solvent blue 35 echivalent. (2) Colorantul folosit pentru motorinele şi kerosenul pentru care se practică un nivel redus al accizelor faţă de nivelul standard este solvent red 19 echivalent. (3) Nivelul de colorare este de 5 mg +/- 10% de colorant pe litru de motorine sau kerosen.  +  Articolul 4Antrepozitarii autorizaţi care achiziţionează marcatori şi coloranţi în scopurile prevăzute la art. 2 şi 3 au obligaţia ţinerii unor evidenţe stricte privind cantităţile de astfel de produse utilizate.  +  Articolul 5Nu este permisă adăugarea în motorine şi kerosen a unui marcator sau a unui colorant, altele decât cele prevăzute la art. 2 şi 3.  +  Articolul 6Motorina şi kerosenul care provin din spaţiul comunitar, destinate scopurilor prevăzute la art. 1, trebuie să fie marcate şi colorate potrivit prevederilor art. 2 şi 3.  +  Articolul 7Antrepozitarii autorizaţi au obligaţia să se doteze cu aparatura necesară realizării operaţiunii de marcare şi colorare a motorinelor şi kerosenului.  +  Articolul 8Operaţiunile de marcare şi colorare a motorinelor şi kerosenului pot fi realizate concomitent.  +  Articolul 9 (1) Marcarea şi colorarea motorinelor şi kerosenului de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 sunt obligatorii începând cu data de 1 septembrie 2007. (2) Termenul limită de 1 aprilie 2007 prevăzut la pct. 64 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, se prorogă până la data de 1 septembrie 2007.  +  Articolul 10Este interzis transferul între antrepozite fiscale al motorinelor şi kerosenului marcate.  +  Articolul 11Organele de control prevăzute la art. 12 alin. (5) se dotează cu aparatura necesară efectuării controlului.  +  Articolul 12 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 1, 4, 5, 6, 7 şi 10 din prezenta hotărâre; b) comercializarea şi/sau utilizarea produselor marcate şi colorate, în alte scopuri decât cele pentru care s-a acordat scutirea de la plata accizelor sau pentru care se practică un nivel redus de accize faţă de nivelul standard; c) nejustificarea cantităţilor de marcatori sau/şi coloranţi, conform cantităţilor de motorine şi kerosen marcate, de către operatorii economici autorizaţi producători, importatori sau/şi comercianţi de marcatori şi coloranţi, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) Contravenţiile prevăzute de alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei. Sancţiunile pot fi aplicate şi persoanelor juridice. (3) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), se calculează şi se percep accizele la nivelul standard sau diferenţa de accize până la nivelul standard în cazul aplicării unui nivel redus de accize. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) se aplică după cum urmează: a) antrepozitarului autorizat, atunci când acesta a livrat produsul marcat şi colorat într-un scop pentru care nu este prevăzută scutirea de accize sau pentru care nu se prevede cotă redusă de accize; b) utilizatorului, atunci când se constată schimbarea destinaţiei produselor marcate şi colorate; c) transportatorului, în situaţia în care acesta nu poate face dovada provenienţei şi destinaţiei produselor. În acest caz, se aplică şi sancţiunea contravenţională complementară de confiscare a produselor. (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele Gărzii financiare, de către personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale a Vămilor şi de organele de inspecţie fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. (6) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1)-(5) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Până la data de 1 august 2007, Ministerul Economiei şi Comerţului va elabora normele metodologice privind condiţiile tehnice de marcare şi colorare a produselor energetice prevăzute la art. 1 alin. (1), care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 535/2002 privind colorarea şi marcarea unor produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 10 iunie 2002, se abrogă.Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 95/60/CE privind marcarea fiscală a motorinei şi kerosenului, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 291/1995, şi prevederile Deciziei Comisiei 2006/428/CE privind stabilirea unui marcator fiscal comun pentru motorină şi kerosen, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 172/2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Meşca,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 martie 2007.Nr. 314.---------