LEGE nr. 71 din 26 martie 2007pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 217 din 30 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 19 ianuarie 2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.7 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind instituirea Programului de dezvoltare ainfrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural"2. Înaintea articolului 1 se introduce titlul capitolului I cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IDispoziţii generale"3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prin prezenta ordonanţă se instituie Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, denumit în continuare Programul."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Scopul acestui Program este îmbunătăţirea situaţiei sociale, economice şi cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate."5. După articolul 2 se introduce titlul capitolului II cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIProgramul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural"6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Obiectivele generale sunt dezvoltarea şi modernizarea spaţiului rural românesc, format din satele componente ale comunelor, satele aparţinând oraşelor şi municipiilor şi zonele periurbane, prin legarea zonelor unde se aplică Programul la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale prin poduri, podeţe şi punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, precum şi prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi epurare."7. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Obiectivele specifice sunt: creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, a serviciilor publice şi scăderea abandonului şcolar."8. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Beneficiarii direcţi ai acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural, precum şi asociaţii ale acestora constituite conform legii, unde se realizează şi se utilizează investiţiile: poduri, podeţe, punţi pietonale, platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deşeurilor, sisteme de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare."9. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Programul se aplică începând cu anul 2006 şi se va desfăşura pe o durată de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege."10. După articolul 6 se introduce capitolul III cu articolele 6^1-6^4 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIProgramul de dezvoltare a infrastructuriiunor baze sportive din spaţiul ruralArt. 6^1. - Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural urmăreşte revigorarea activităţilor sportive şi în special a jocului de fotbal.Art. 6^2. - Obiectivul principal al acestui Program, ca program naţional, îl constituie realizarea într-o primă etapă a 500 de baze sportive în timp de 2 ani, începând cu semestrul 2 al anului 2007.Art. 6^3. - Beneficiarii acestui Program sunt autorităţile administraţiei publice locale din spaţiul rural.Art. 6^4. - (1) Bazele sportive, ca obiective de investiţii sportive, se realizează în baza unor proiecte tipizate. (2) Terenul şi utilităţile necesare realizării şi funcţionării bazelor sportive se asigură de autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale investiţiei."11. După articolul 6^4 se introduce titlul capitolului IV cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IVFinanţarea proiectelor, avizarea şi aprobarea acestora"12. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Se constituie Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, denumită în continuare Comisia, formată din: a) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului; b) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice; c) un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor; d) un reprezentant al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor; e) un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; g) 2 reprezentanţi ai primului-ministru; h) un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcţii; i) un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România; j) un reprezentant al Federaţiei Române de Fotbal. (2) Reprezentanţii instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) lit. b)-f) vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat. (3) Preşedinţia Comisiei va fi asigurată de unul dintre reprezentanţii primului-ministru. (4) Componenţa nominală şi preşedintele Comisiei se stabilesc prin decizie a primului-ministru. (5) Comisia va elabora normele, regulamentele şi Ghidul de eligibilitate, care va servi la determinarea eligibilităţii proiectelor propuse de consiliile locale pentru a obţine finanţare în cadrul Programului. (6) Comisia va primi cererile de finanţare adresate de consiliile locale, le va selecta şi va aproba proiectele care corespund criteriilor stabilite prin Ghidul de eligibilitate. (7) Lucrările Comisiei vor fi asigurate de un secretariat, format din specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care va asigura şi monitorizarea derulării Programului."13. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Pentru finanţarea proiectelor care fac obiectul prezentei ordonanţe se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. (2) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (1) pe proiecte eligibile se aprobă prin hotărâre a Guvernului la propunerea Secretariatului General al Guvernului. (3) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2009 aferentă desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural nu va depăşi suma de 3.000.000.000 lei. (4) Valoarea minimă a unei cereri de finanţare pentru un proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural va fi de 40.000 lei, iar valoarea maximă de 4.000.000 lei. (5) Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2008 aferent desfăşurării Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi suma de 262.500.000 lei. (6) Valoarea de investiţii a fiecărui proiect cuprins în Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spaţiul rural nu va depăşi 525.000 lei. (7) Pe lângă sumele prevăzute la alin. (1), bugetele locale pot contribui la finanţarea lucrărilor respectivelor obiective de investiţii."14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Lucrările de investiţii aprobate de Comisie conform cererilor de finanţare se vor contracta cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei privind achiziţiile publice."15. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Comisia va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia şi regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spaţiul rural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 martie 2007.Nr. 71.-------