HOTĂRÂRE nr. 288 din 21 martie 2007privind reorganizarea Muzeului Naţional "George Enescu"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Muzeul Naţional "George Enescu" din municipiul Bucureşti, instituţie publică de cultură, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, denumit în continuare Muzeul, se reorganizează prin comasarea cu Centrul de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu", care se desfiinţează, şi prin preluarea obiectului de activitate al Casei Memoriale "George Enescu" din cadrul Centrului European de Cultură Sinaia. (2) Muzeul are sediul în imobilul situat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1. (3) Muzeul se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor.  +  Articolul 2Patrimoniul Centrului de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu", inclusiv bunurile mobile şi imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, se transmite Muzeului, conform bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul 3Imobilul Casa Memorială "George Enescu", situat în oraşul Sinaia, str. Yehudi Menuhin nr. 2, şi colecţia acesteia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, împreună cu bunurile mobile şi dotările aferente, se transmit din administrarea Centrului European de Cultură Sinaia în administrarea Muzeului.  +  Articolul 4 (1) Muzeul este condus de un director general. (2) Angajarea directorului general se face pe bază de concurs de proiecte de management organizat de Ministerul Culturii şi Cultelor, în condiţiile legii. (3) Concursul pentru angajarea directorului general al Muzeului se organizează de Ministerul Culturii şi Cultelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5 (1) În cadrul Muzeului se înfiinţează secţia "Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu", care va prelua activitatea Centrului de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu" şi a Casei Memoriale "George Enescu", ca structură fără personalitate juridică. (2) Structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Muzeului, precum şi ale secţiei "Dumitru şi Alice Rosetti Tescanu - George Enescu" se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, la propunerea directorului general, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Numărul maxim de posturi ale muzeului este de 64 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul angajat al Muzeului Naţional "George Enescu", al Centrului de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu" şi al Casei Memoriale "George Enescu" este preluat de Muzeu la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Personalul Muzeului va fi încadrat conform structurii organizatorice şi statului de funcţii, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7 (1) Predarea-preluarea patrimoniului Centrului de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu", a imobilului, a bunurilor mobile şi a dotărilor aferente prevăzute la art. 3 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Patrimoniul Muzeului se majorează, în mod corespunzător, cu valoarea rezultată în urma preluării patrimoniului Centrului de Cultură "Rosetti-Tescanu-George Enescu", a imobilului, a bunurilor mobile şi a dotărilor aferente prevăzute la art. 3. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate pe anul 2007 pentru instituţiile implicate în prezenta reorganizare se vor regulariza cu bugetul muzeului la data încheierii protocoalelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 41 de la pct. II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 288.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor mobile şi imobile care se transmit de la Centrul de Cultură "Rosetti- Tescanu- George Enescu" la Muzeul Naţional "George Enescu"
  N r. C r t. Adresa imobilului Persoana juridica de la care se transmit bunurile Persoana juridica la care se transmit bunurile Denumirea şi carac- teristicile tehnice ale bunurilor care se transmit Valoa- rea de inven- tar Nr. de identi- ficare atri- buit de Minis- terul Finan- telor Publice Cod de clasifi- care
  1. Localitatea Tescani nr. 126, judeţul Bacau Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Terenuri: Arabil 21,67 ha; 0,94 ha fanete; 5,63 ha livada; ocu- pat de constructii 0,49 ha; alee cu plopi 1,21 ha; drumuri de acces 0,94 ha 1 37648 8.28._.
  2. Localitatea Tescani nr. 126, judeţul Bacau Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Imobil principal: tronsoane şi anexa din 1880. Din 1979 funcţionea- za ca asezamant şi casa memoriala (6 încăperi). Din 1990 centru de cultura. 363 37649 8.28._.
  3. Localitatea Tescani nr. 126 Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Biserica "Sfîntu Gheorghe" - Tescani Capela construita în 1769 34 37650 8.27._.
  4. Judeţul Bacau Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Colectie de tablouri - Tescani Tablouri în ulei, grafica, colaj, acuarela; 278 piese 22,399 37651 8.28._.
  5. Localitatea Tescani nr. 126 Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Biblioteca Tescani 2.708 volume - beletristica, albume de arta, dictionare, reviste, critica 0 37652 8.28._.
  6. Localitatea Tescani nr. 126 Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Colectie discuri - Tescani Muzica clasica 0 37653 8.28._.
  7. Judeţul Bacau Centrul de Cultura "Rosetti- Tescanu- George Enescu" Muzeul Naţional "George Enescu" Parcul Tescani 4,5 ha cu ar- bori secu- lari 37654
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor mobile şi imobile care se transmit din administrarea Centrului European de Cultură Sinaia în administrarea Muzeului Naţional "George Enescu"
  N r. C r t. Adresa imobilului Persoana juridica de la care se transmit bunurile Persoana juridica la care se transmit bunurile Denumirea şi carac- teristicile tehnice ale bunurilor care se transmit Valoa- rea de inven- tar (lei) Nr. de identi- ficare atri- buit de Minis- terul Finan- telor Publice Cod de clasi- ficare
  1. Localitatea Sinaia, str. Yehudi Menuhin nr. 2, ju- detul Prahova Centrul European de Cultura Sinaia Muzeul Naţional "George Enescu" Casa Memoriala "George Enescu" P+2E Suprafaţa desfasu- rata = 708,40 mp Suprafaţa terenului = 1.997,44 mp 936,500 60.493 8.29.06
  2. Localitatea Sinaia, str. Yehudi Menuhin nr. 2, ju- detul Prahova Centrul European de Cultura Sinaia Muzeul Naţional "George Enescu" Colectia Casei Memo- riale "George Enescu", obiecte ce au apartinut compo- zitorului, 155 de piese 248 60.483 8.28
  ------