NORME GENERALE din 28 februarie 2007de apărare împotriva incendiilor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2007   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Normele generale de apărare împotriva incendiilor, denumite în continuare norme generale, stabilesc principiile, criteriile de performanță și condițiile tehnice generale privind asigurarea cerinței esențiale "securitate la incendiu" pentru construcții, instalații și amenajări, precum și regulile și măsurile generale de prevenire și stingere a incendiilor.  +  Articolul 2Scopul prezentelor norme generale este prevenirea și reducerea riscurilor de incendii și asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, prin măsuri tehnice și organizatorice, pentru protecția utilizatorilor, a forțelor care acționează la intervenție, a bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.  +  Articolul 3Prezentele norme generale se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor, la lucrările de modernizare, extindere, schimbare a destinației celor existente, precum și la organizarea și desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor și la echiparea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 4Prezentele norme generale sunt obligatorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru toate celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice aflate pe teritoriul României.  +  Capitolul II Organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor  +  Secţiunea 1 Conținutul organizării activității de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 5Organizarea apărării împotriva incendiilor presupune:a) stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;b) elaborarea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri și altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;c) elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;d) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;e) planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii și înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;f) analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor;g) elaborarea de programe de optimizare a activității de apărare împotriva incendiilor;h) îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;i) realizarea unui sistem operativ de observare și anunțare a incendiului, precum și de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;j) asigurarea funcționării la parametrii proiectați a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;k) planificarea intervenției salariaților, a populației și a forțelor specializate, în caz de incendiu;l) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor și stabilirea împrejurărilor și a factorilor determinanți, precum și a unor măsuri conforme cu realitatea;m) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relațiile generate de contracte/convenții;n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fișele de instruire.  +  Secţiunea a 2-a Structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 6(1) În cadrul autorităților administrației publice centrale și al celorlalte organe centrale de specialitate, al Consiliului General al Municipiului București, al consiliilor județene, municipale și ale sectoarelor municipiului București, orășenești și comunale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici, în funcție de nivelul riscului de incendiu și de specificul activității, se constituie, după caz, următoarele structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor:a) compartiment de apărare împotriva incendiilor, compus din două sau mai multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor numit exclusiv pentru această activitate, conform legii;c) serviciu public voluntar sau privat pentru situații de urgență.(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor pe linia apărării împotriva incendiilor, consiliile locale și operatorii economici care nu au obligația, prin lege, să angajeze cel puțin un cadru tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor sau personal de specialitate, prevăzut la alin. (1) lit. b), pot desemna din rândul personalului propriu un salariat care să îndeplinească și atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor sau pot încheia un contract cu o persoană fizică sau juridică atestată, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) La nivelul unității administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. b) se desemnează de consiliul local.(2) Activitățile de prevenire a incendiilor se desfășoară de către personalul din compartimentul de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 8Atribuțiile pentru structurile prevăzute la art. 6 se stabilesc și se detaliază astfel încât să permită îndeplinirea obligațiilor legale care revin administratorului operatorului economic/conducătorului instituției, respectiv autorităților administrației publice.  +  Articolul 9Pentru celelalte categorii de salariați atribuțiile din domeniul apărării împotriva incendiilor se stabilesc în fișele posturilor.  +  Secţiunea a 3-a Actele de autoritate, documente specifice și evidențe privind apărarea împotriva incendiilor  +  Articolul 10Actele normative obligatorii pe teritoriul României elaborate, conform legii, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunt norme, reglementări tehnice și dispoziții generale privind apărarea împotriva incendiilor.  +  Articolul 11Actele de autoritate și documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte organe ale administrației publice centrale sunt:a) strategia sectorială privind apărarea împotriva incendiilor în domeniul de competență;b) norme și reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor;c) metode/proceduri pentru identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competență;d) programe de informare și educație specifice;e) programe de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;f) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;g) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 12Actele de autoritate și documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București sunt:a) hotărârea de aprobare a planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent județului sau municipiului București;b) reguli și dispoziții specifice de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al unității administrativ-teritoriale;c) raportul anual de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;d) programe de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;e) hotărâre de înființare a unor centre de formare și evaluare a personalului din serviciile publice voluntare pentru situații de urgență;f) decizia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 13Actele de autoritate și documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de prefect sunt măsurile obligatorii privind apărarea împotriva incendiilor, valabile la nivelul județului.  +  Articolul 14Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:a) decizia de aprobare a planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent unității administrativ-teritoriale pe care o reprezintă;b) hotărâri privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritorială;c) reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul și natura riscurilor locale;d) dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;e) raportul semestrial de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor;f) măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor;g) documente privind serviciul public voluntar pentru situații de urgență: hotărâre de înființare, regulament de organizare și funcționare, dispoziție de numire a șefului serviciului;h) dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii.  +  Articolul 15Documentele specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar sunt:a) planul de analiză și acoperire a riscurilor;b) fișa localității/sectorului, la solicitarea inspectoratului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, conform modelului prezentat în anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fișa localității se trimite la inspectoratul județean/al municipiului București pentru situații de urgență;c) raport de analiză a dotării cu mijloace de apărare împotriva incendiilor, întocmit anual, la o dată anterioară definitivării bugetului local.  +  Articolul 16Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor la unitățile administrativ-teritoriale trebuie să cuprindă cel puțin:a) planul de analiză și acoperire a riscurilor;b) fișa localității, la solicitarea inspectoratului județean/al municipiului București pentru situații de urgență;c) avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, obținute pentru construcțiile, instalațiile tehnologice și pentru alte amenajări din patrimoniul propriu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanță;e) lista operatorilor economici/instituțiilor cu care s-au încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea obiectului de activitate al acestora și a numărului și termenului de valabilitate ale contractului/convenției; registrele pentru evidența permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriștilor;f) rapoarte de intervenție ale serviciului public voluntar pentru situații de urgență;g) fișele de instruire, conform reglementărilor specifice;h) evidența exercițiilor de intervenție efectuate cu serviciul public voluntar pentru situații de urgență, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;i) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;j) programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.  +  Articolul 17Actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sunt:a) dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor;b) instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă;c) dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;d) dispoziție privind organizarea instruirii personalului;e) dispoziție de constituire a serviciului privat pentru situații de urgență ori contract/convenție cu un alt serviciu privat pentru situații de urgență;f) dispoziție de sistare a lucrărilor de construcții/oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la incendiu;g) reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale;h) convenții/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părților pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile/antrepriză;i) dispoziția de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.  +  Articolul 18Documentele și evidențele specifice apărării împotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituțiilor menționate la art. 5 lit. c) trebuie să cuprindă cel puțin:a) planul de analiză și acoperire a riscurilor al unității administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituției;b) fișa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență, aprobat prin Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 1.474/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fișa obiectivului se trimite la inspectoratul județean/al municipiului București pentru situații de urgență;c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;d) documentația tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea și analiza riscurilor de incendiu etc.;e) avizele/autorizațiile de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentele specifice de protecție utilizate;g) registrele instalațiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;h) registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul;i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanță;j) lista operatorilor economici/instituțiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenții, cu specificarea domeniului de activitate al acestora și a numărului și termenului de valabilitate ale contractului;k) planurile de protecție împotriva incendiilor;l) evidența exercițiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcției;m) evidența exercițiilor de intervenție efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;n) rapoartele de intervenție ale serviciului privat pentru situații de urgență;o) fișele de instruire, conform reglementărilor specifice;p) lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii;q) grafice de întreținere și verificare, conform instrucțiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalații și sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorității de stat competente;s) programe/planuri cuprinzând măsuri și acțiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.  +  Articolul 19Documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor se actualizează de către cei care le-au întocmit și aprobat, dacă:a) s-au produs modificări ale actelor normative și ale reglementărilor tehnice care au stat la baza emiterii acestora;b) s-au produs modificări ale personalului cu atribuții stabilite conform acestora;c) s-au produs modificări referitoare la construcții, instalații sau la specificul activității.  +  Articolul 20(1) Prevederile art. 17 și 18 se aplică la operatorii economici și la instituțiile care au un număr de salariați cel puțin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru întreprinderile mici.(2) Pentru operatorii economici, instituțiile și alte persoane juridice ce desfășoară activități în domeniu reglementat de o autoritate, care nu se încadrează în prevederile alin. (1), administratorul, conducătorul sau persoana cu funcții de conducere, după caz, asigură organizarea activității de apărare împotriva incendiilor prin emiterea următoarelor documente:a) instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor și atribuții ale salariaților la locurile de muncă;b) reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului;c) organizarea instruirii personalului;d) dispoziție de sistare a lucrărilor de construcții/oprire a funcționării ori utilizării construcțiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizației de securitate la incendiu;e) reguli și măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea substanțelor periculoase specifice produselor sale.(3) Operatorii economici, instituțiile și celelalte persoane juridice prevăzute la alin. (2) asigură următoarele documente și evidențe specifice apărării împotriva incendiilor:a) documentația tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea și analiza riscurilor de incendiu etc.;b) avize/autorizații de securitate la incendiu, însoțite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor și echipamentele specifice de protecție utilizate;d) registrul pentru evidența permiselor de lucru cu focul;e) organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă;f) fișele de instruire, conform reglementărilor specifice;g) lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii;h) rapoartele întocmite în urma controalelor autorității de stat și măsurile și acțiunile proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităților de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.  +  Secţiunea a 4-a Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă  +  Articolul 21Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, prevăzută la art. 5 lit. d) din prezentul ordin, are ca scop asigurarea condițiilor care să permită salariaților/persoanelor fizice ca, pe baza instruirii și cu mijloacele tehnice pe care le au la dispoziție, să acționeze eficient pentru prevenirea și stingerea incendiilor, evacuarea și salvarea utilizatorilor construcției, evacuarea bunurilor materiale, precum și pentru înlăturarea efectelor distructive provocate în caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.  +  Articolul 22(1) Prin loc de muncă, în înțelesul prevederilor prezentelor norme generale, se înțelege:a) secție, sector, hală/atelier de producție, filială, punct de lucru și altele asemenea;b) depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;c) atelier de întreținere, reparații, confecționare, prestări de servicii, proiectare și altele asemenea;d) utilaj, echipament, instalație tehnologică, sistem, stație, depozit de distribuție carburanți pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;e) laborator;f) magazin, raion sau stand de vânzare;g) sală de spectacole, polivalentă, de reuniuni, de conferințe, de sport, centru și complex cultural, studio de televiziune, film, radio, înregistrări și altele asemenea;h) unitate de alimentație publică, discotecă, club, sală de jocuri electronice și altele asemenea;i) clădire sau spațiu amenajat în clădire, având destinația de îngrijire a sănătății: spital, policlinică, cabinet medical, secție medicală, farmacie și altele asemenea;j) construcție pentru cazare;k) compartiment, sector, departament administrativ funcțional, construcție pentru birouri, cu destinație financiar-bancară;l) bibliotecă, arhivă;m) clădire sau spații amenajate în clădiri, având ca destinație învățământul, supravegherea, îngrijirea sau cazarea ori adăpostirea copiilor preșcolari, elevilor, studenților, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost;n) lăcaș de cult, spațiu destinat vieții monahale;o) clădire și/sau spațiu având destinația de gară, autogară, aerogară și stație de metrou;p) fermă zootehnică sau agricolă;q) punct de recoltare de cereale păioase sau de exploatare forestieră;r) amenajare temporară, în spațiu închis sau în aer liber.(2) Atunci când pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiași clădiri își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici sau alte persoane juridice sau persoane fizice autorizate, locul de muncă se delimitează la limita spațiilor utilizate de aceștia, iar utilitățile comune se repartizează, după caz, proprietarului clădirii ori, prin înțelegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.  +  Articolul 23Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă constă în:a) prevenirea incendiilor, prin luarea în evidență a materialelor și dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea și a mijloacelor care le pot genera, precum și prin stabilirea și aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;b) organizarea intervenției de stingere a incendiilor ;c) afișarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor;d) organizarea salvării utilizatorilor și a evacuării bunurilor, prin întocmirea și afișarea planurilor de protecție specifice și prin menținerea condițiilor de evacuare pe traseele stabilite;e) elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfășurarea propriu-zisă și verificarea efectuării acesteia;f) marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripții ori mijloace de atenționare.  +  Articolul 24La stabilirea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor se au în vedere:a) prevenirea manifestării surselor specifice de aprindere;b) gestionarea materialelor și a deșeurilor combustibile susceptibile a se aprinde, cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;c) dotarea cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în documentația tehnică de proiectare;d) verificarea spațiilor la terminarea programului de lucru;e) menținerea parametrilor tehnologici în limitele normate, pe timpul exploatării diferitelor instalații, echipamente și utilaje tehnologice.  +  Articolul 25(1) Organizarea intervenției de stingere a incendiilor la locul de muncă cuprinde:a) stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare și de alertare în caz de incendiu a personalului de la locul de muncă, a serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență, a conducătorului locului de muncă, proprietarului/patronului/administratorului, precum și a specialiștilor și a altor forțe stabilite să participe la stingerea incendiilor;b) stabilirea sistemelor, instalațiilor și a dispozitivelor de limitare a propagării și de stingere a incendiilor, a stingătoarelor și a altor aparate de stins incendii, a mijloacelor de salvare și de protecție a personalului, precizându-se numărul de mijloace tehnice care trebuie să existe la fiecare loc de muncă;c) stabilirea componenței echipelor care trebuie să asigure salvarea și evacuarea persoanelor/bunurilor, pe schimburi de lucru și în afara programului;d) organizarea efectivă a intervenției, prin nominalizarea celor care trebuie să utilizeze sau să pună în funcțiune mijloacele tehnice din dotare de stingere și de limitare a propagării arderii ori să efectueze manevre sau alte operațiuni la instalațiile utilitare și, după caz, la echipamente și utilaje tehnologice.(2) Datele privind organizarea activității de stingere a incendiilor la locul de muncă prevăzute la alin.(1) se înscriu într-un formular tipărit pe un material rezistent, de regulă carton, și se afișează într-un loc vizibil, estimat a fi mai puțin afectat în caz de incendiu.(3) Datele se completează de conducătorul locului de muncă și se aprobă de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor.(4) Structura-cadru a formularului prevăzut la alin.(2) este prezentată în anexa nr.1 la prezentele norme generale, aceasta putând fi completată, după caz, și cu alte date și informații.  +  Articolul 26(1) Intervenția la locul de muncă presupune:a) alarmarea imediată a personalului de la locul de muncă sau a utilizatorilor prin mijloace specifice, anunțarea incendiului la forțele de intervenție, precum și la dispecerat, acolo unde acesta este constituit;b) salvarea rapidă și în siguranță a personalului, conform planurilor stabilite;c) întreruperea alimentării cu energie electrică, gaze și fluide combustibile a consumatorilor și efectuarea altor intervenții specifice la instalații și utilaje de către persoanele anume desemnate;d) acționarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor din dotare și verificarea intrării în funcțiune a instalațiilor și a sistemelor automate și, după caz, acționarea lor manuală;e) evacuarea bunurilor periclitate de incendiu și protejarea echipamentelor care pot fi deteriorate în timpul intervenției;f) protecția personalului de intervenție împotriva efectelor negative ale incendiului : temperatură, fum, gaze toxice;g) verificarea amănunțită a locurilor în care se poate propaga incendiul și unde pot apărea focare noi, acționându-se pentru stingerea acestora.(2) Pentru efectuarea operațiunilor prevăzute la alin.(1) nominalizarea se face pentru fiecare schimb de activitate, precum și în afara programului de lucru, în zilele de repaus și sărbători legale.  +  Articolul 27Pentru perioadele în care activitatea normală este întreruptă, de exemplu, noaptea, în zilele nelucrătoare, în sărbătorile legale sau în alte situații, este obligatorie asigurarea măsurilor corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 28Planurile de protecție împotriva incendiilor prevăzute la art.18 lit.k) și art. 23 lit.d) sunt:a) planul de evacuare a persoanelor;b) planul de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;c) planul de intervenție.  +  Articolul 29(1) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu cuprind elemente diferențiate în funcție de tipul și destinația construcției și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta și se întocmesc astfel:a) pe nivel, dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane;b) pe încăperi, dacă în ele se află cel puțin 50 de persoane;c) pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.(2) Planurile de evacuare se afișează pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioară a ușilor.(3) Planul de evacuare se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare.(4) Pe planurile de evacuare se indică locul mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor: stingătoare, hidranți interiori, butoane și alte sisteme de alarmare și alertare a incendiilor, posibilitățile de refugiu, încăperi speciale, terase, precum și interdicția de folosire a lifturilor în asemenea situații.(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme generale.  +  Articolul 30(1) Planurile de depozitare și de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase se întocmesc pentru fiecare încăpere unde se află asemenea materiale.(2) La amplasarea materialelor periculoase în spațiile de depozitare trebuie să se țină seama de comportarea lor specifică în caz de incendiu, atât ca posibilități de reacție reciprocă, cât și de compatibilitatea față de produsele de stingere.(3) Planurile de depozitare și de evacuare a materialelor periculoase se întocmesc pe baza schițelor încăperilor respective, pe care se marchează zonele cu materiale periculoase și se menționează clasele acestora conform legii, cantitățile și codurile de identificare ori de pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor și ordinea priorităților se marchează cu culoare verde.(4) Planuri de depozitare și de evacuare se întocmesc și pentru materialele și bunurile combustibile care au o valoare financiară sau culturală deosebită.(5) Planurile de depozitare se amplasează în locuri care se estimează a fi cel mai puțin afectate de incendiu și în apropierea locurilor de acces în încăperi, precum și la dispecerat, acolo unde acesta este constituit, astfel încât acestea să poată fi utile forțelor de intervenție.  +  Articolul 31(1) Planurile de intervenție se întocmesc pentru asigurarea desfășurării în condiții de operativitate și eficiență a operațiunilor de intervenție în situații de urgență, potrivit legii.(2) Planul de intervenție se avizează de inspectoratul pentru situații de urgență județean/al municipiului București.(3) Modelul planului-cadru de intervenție este prezentat în anexa nr.3 la prezentele norme generale.  +  Articolul 32Planurile de protecție împotriva incendiilor se actualizează ori de câte ori este cazul, în funcție de condițiile reale.  +  Articolul 33(1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, prevăzute la art. 23 lit. c), se elaborează pentru locurile de muncă stabilite de administrator/conducător, obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.(2) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:a) prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din reglementările în vigoare;b) obligațiile salariaților privind apărarea împotriva incendiilor;c) regulile și măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor pentru exploatarea instalațiilor potrivit condițiilor tehnice, tehnologice și organizatorice locale, precum și pentru reparații, revizii, întreținere, oprire și punere în funcțiune;d) evidențierea elementelor care determină riscul de incendiu sau de explozie;e) prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc., precum și a regulilor și măsurilor de prevenire a acestora.(3) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de șeful sectorului de activitate, instalație, secție, atelier, se verifică de cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor și se aprobă de administrator/conducător.(4) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se afișează, în întregime sau în sinteză, în funcție de volumul lor și de condițiile de la locul de muncă respectiv.(5) Un exemplar al tuturor instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să îndeplinească atribuții de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 34Salariații de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit instrucțiunile prevăzute la art. 33 au obligația să le studieze, să le însușească și să le aplice.  +  Articolul 35(1) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în toate cazurile cu informațiile din planurile de intervenție, acolo unde acestea sunt întocmite.(2) Instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări și la apariția unor noi reglementări.(3) Fiecare instrucțiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să aibă înscrisă data întocmirii/reviziei și data aprobării.  +  Articolul 36(1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare și/sau informare, prevăzute la art. 23 lit. f), se execută, se amplasează și se montează conform reglementărilor și standardelor de referință.(2) În anumite situații, indicatoarele pot fi însoțite de înscrisuri explicative și în limbi de circulație internațională.(3) Obligația de a amplasa, de a monta și de a păstra integritatea indicatoarelor revine conducătorului locului de muncă.  +  Capitolul III Norme generale de apărare împotriva incendiilor la proiectarea și executarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor  +  Secţiunea 1 Îndeplinirea cerinței esențiale "securitate la incendiu"  +  Articolul 37Construcțiile, instalațiile și amenajările trebuie să fie proiectate și executate astfel încât, pe toată durata de viață a acestora, în cazul inițierii unui incendiu, să se asigure:a) estimarea stabilității elementelor portante pentru o perioadă determinată de timp;b) limitarea apariției și propagării focului și fumului în interiorul construcției;c) limitarea propagării incendiului la vecinătăți;d) posibilitatea utilizatorilor de a se evacua în condiții de siguranță sau de a fi salvați prin alte mijloace;e) securitatea forțelor de intervenție.  +  Articolul 38Cerința esențială "securitate la incendiu" trebuie asigurată prin măsuri și reguli specifice privind amplasarea, proiectarea, execuția și exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor, precum și privind performanțele și nivelurile de performanță în condiții de incendiu ale structurilor de construcții, produselor pentru construcții, instalațiilor aferente construcțiilor și ale instalațiilor de protecție la incendiu.  +  Articolul 39"Securitatea la incendiu" are ca obiectiv reducerea riscului de incendiu prin:a) asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în fazele de proiectare și executare a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor și menținerea lor la parametrii proiectați în exploatarea acestora, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;b) echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice;c) organizarea activității de apărare împotriva incendiilor;d) asigurarea intervenției pompierilor în cazul producerii unor incendii la construcții, instalații și amenajări, precum și a altor forțe de salvare a persoanelor și bunurilor.  +  Articolul 40(1) Riscul de incendiu se definește prin produsul dintre probabilitatea inițierii unui incendiu într-o situație tehnică dată și importanța estimată a pagubelor produse de incendiu.(2) Identificarea, evaluarea și controlul riscurilor de incendiu se fac prin metode și proceduri specifice, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, aprobată prin ordin al ministrului administrației și internelor.(3) Riscul de incendiu se stabilește și se precizează prin niveluri de risc, pe zone, încăperi, compartimente, clădiri și instalații.(4) Ariile compartimentelor de incendiu se stabilesc în funcție de riscul de incendiu existent, de destinația, de alcătuirea și de rezistența la foc a elementelor de construcții.(5) Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc prin reglementări tehnice specifice.(6) Depășirea nivelului riscului de incendiu, stabilit prin reglementările tehnice specifice, este interzisă.  +  Articolul 41Satisfacerea cerinței esențiale "securitate la incendiu" pe întreaga durată de viață a construcției, instalației și a amenajării se asigură, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, prin măsuri interdependente, privind:a) conformarea la foc a construcțiilor;b) asigurarea unor compartimente de incendiu, în cadrul construcțiilor, în limite normate, și a măsurilor de limitare a propagării incendiului în cadrul construcțiilor/compartimentelor de incendiu;c) asigurarea stabilității construcțiilor/compartimentelor de incendiu pentru o perioadă de timp normată;d) menținerea performanțelor de reacție la foc și de rezistență la foc ale produselor pentru construcții pe timpul utilizării acestora;e) detectarea incendiilor în faza inițială prin sisteme și instalații automate de detectare, semnalizare și alarmare;f) stingerea incendiilor cu sisteme ori instalații adecvate și eficiente.  +  Articolul 42(1) Principalele performanțe de comportare la foc ale produselor pentru construcții se referă la reacția la foc și la rezistența la foc.(2) Încadrarea produselor pentru construcții în clase de performanță privind comportarea la foc se realizează pe baza criteriilor de performanță aferente claselor, a valorilor criteriilor corespunzătoare fiecărei clase, precum și a metodelor de determinare a acestora, în condițiile de utilizare finală, potrivit Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor de construcții pe baza performanțelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor nr. 1.822/394/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 27 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare.(3) Nivelurile performanțelor de comportare la foc a produselor pentru diferite categorii de construcții, instalații și amenajări se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 43Evaluarea rezistenței la foc a structurilor se poate face prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referință conform standardelor europene sau pe bază de calcul, pe baza elementelor precizate în eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri.  +  Articolul 44Acoperișurile/învelitorile de acoperiș se încadrează în clase de performanță la foc exterior, pe baza metodelor de încercare specifice din reglementările tehnice, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza comportării la foc, elaborat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobat prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 45Reglementările tehnice specifice nu trebuie să creeze bariere pentru utilizarea produselor pentru construcții care sunt conforme cu specificațiile tehnice relevante.  +  Articolul 46(1) Pentru categoriile de construcții stabilite prin lege, condițiile ce trebuie asigurate conform reglementărilor tehnice specifice, precum și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu sunt stabilite printr-un scenariu de securitate la incendiu, conform metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.(2) Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu și pentru alte categorii de construcții, la solicitarea proprietarului sau a beneficiarului.  +  Articolul 47(1) Activitatea de expertizare tehnică de securitate la incendiu se efectuează de către experți tehnici atestați în condițiile legii, atunci când o reglementare sau un organism cu atribuții de control al statului prevede acest lucru ori când se referă la situațiile prevăzute mai jos:a) pentru rezolvarea litigiilor privind calitatea tehnică a unor proiecte sau a execuției unor lucrări de construcții;b) la construcțiile existente, în cazul dezastrelor sau al accidentelor datorate fenomenelor naturale, acțiunilor umane, activităților tehnologice sau în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a construcției pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței "securitate la incendiu".(2) Pentru proiecte și construcții în curs de execuție, prin expertizele tehnice de securitate la incendiu se asigură respectarea integrală a măsurilor de securitate la incendiu stabilite în reglementările tehnice în vigoare.(3) Pentru construcțiile existente, expertizele tehnice de securitate la incendiu, efectuate în situațiile în care, justificat tehnic, nu pot fi respectate prevederile reglementărilor tehnice, stabilesc, în funcție de riscurile de incendiu actualizate, măsuri alternative care să asigure nivelurile de performanță pentru securitatea la incendiu stabilite prin reglementări tehnice specifice.  +  Secţiunea a 2-a Stabilitatea la foc a construcției  +  Articolul 48(1) În cazul producerii unui incendiu, structura portantă principală a unei construcții trebuie să-și mențină stabilitatea la foc, pentru a asigura:a) securitatea utilizatorilor pentru o perioadă normată de timp, cât se presupune că aceștia rămân în clădire, precum și securitatea forțelor de intervenție;b) evitarea prăbușirii clădirii;c) îndeplinirea funcțiilor specifice ale produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței esențiale "securitatea la incendiu", pe perioada de timp normată.(2) Perioada de stabilitate la foc a elementelor de construcții care intră în alcătuirea structurii portante principale a clădirii se precizează în reglementările tehnice specifice.  +  Articolul 49(1) Elementele de construcții care intră în alcătuirea clădirii pot fi cu sau fără rol de separare la incendiu, care contribuie în mod pasiv sau activ la asigurarea rezistenței la foc a construcției.(2) Elementele de construcții prevăzute la alin. (1) și standardele de referință aferente sunt precizate în regulamentul menționat la art. 42 alin. (2) din prezentul ordin.  +  Secţiunea a 3-a Limitarea izbucnirii, propagării și dezvoltării incendiului și a efluenților incendiului în interiorul și în afara incintei focarului de incendiu  +  Articolul 50Limitarea izbucnirii, propagării și dezvoltării incendiului și a efluenților incendiului în interiorul și în afara incintei focarului poate fi obținută, în principal, prin una din următoarele măsuri:a) asigurarea nivelurilor corespunzătoare ale performanțelor de reacție la foc și de rezistență la foc prevăzute de reglementările tehnice specifice pentru produsele pentru construcții;b) prevederea elementelor de separare a incendiului (pereți, planșee etc.), adaptate la utilizarea construcției, adică la acțiunea termică estimată în construcție;c) protejarea corespunzătoare a golurilor din elementele de separare a focului;d) proiectarea corespunzătoare a fațadelor pentru împiedicarea propagării focului către părțile adiacente ale aceleiași clădiri;e) instalarea de bariere contra fumului, cum sunt ușile etanșe la fum.f) prevederea sistemelor și a instalațiilor de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;g) evacuarea fumului și a gazelor fierbinți prin sisteme adecvate;h) crearea de diferențe de presiune între zonele de construcție;i) prevederea măsurilor de protecție la foc pentru instalațiile de ventilare-climatizare, cum sunt canalele de ventilare rezistente la foc, clapetele antifoc și altele asemenea;j) prevederea măsurilor de protecție la foc pentru canalele și ghenele instalațiilor aferente construcțiilor, cum sunt: sanitare, încălzire, electrice și altele asemenea.  +  Articolul 51(1) Instalațiile de încălzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare și altele asemenea, aferente construcțiilor și amenajărilor, precum și subansamblurile lor trebuie proiectate și realizate astfel încât:a) să nu inițieze incendiu;b) să nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului;c) să asigure limitarea propagării incendiului;d) să nu constituie risc de incendiu pentru elementele de construcție sau pentru obiectele din încăperi ori adiacente acestora;e) suprafețele componente mari și suprafețele expuse ale subansamblurilor să nu se poată încălzi într-o măsură inacceptabilă;f) în cazul unui incendiu, să se poată asigura măsuri eficiente de stingere a acestuia și să fie posibilă salvarea persoanelor.(2) Pentru evitarea pericolului de propagare a focului și a fumului la trecerea unei instalații de la un compartiment de incendiu la altul, se prevăd măsuri de protecție conform reglementărilor tehnice specifice.(3) Instalațiile de gaze naturale/gaze petroliere lichefiate (GPL), precum și subansamblurile lor trebuie proiectate și realizate conform reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 52(1) Instalațiile de protecție împotriva incendiilor fac parte din măsurile de protecție activă la foc cu rol important în asigurarea cerinței esențiale "securitatea la incendiu" a construcțiilor, instalațiilor tehnologice și a amenajărilor, precum și pentru securitatea utilizatorilor. (2) Instalațiile de protecție împotriva incendiilor pot fi:a) instalații de detectare a gazelor inflamabile;b) instalații de inhibare a exploziei;c) instalații de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu;d) instalații de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți;e) instalații de hidranți interiori, coloane uscate, hidranți exteriori;f) instalații speciale de stingere cu apă;g) instalații de stingere a incendiilor cu gaze;h) instalații de stingere a incendiilor cu spumă;i) instalații de stingere a incendiilor cu pulberi;j) instalații de stingere a incendiilor cu aerosoli.  +  Articolul 53Instalațiile de detectare a gazelor inflamabile trebuie să asigure îndeplinirea următoarelor criterii:a) să dispună, în întreaga zonă protejată, de detectoare adecvate, pentru a permite ca prezența gazului inflamabil să fie detectată într-o fază incipientă;b) să fie prevăzute cu mijloace de comunicare sigure între detectoare și o centrală de colectare a informațiilor/ echipament de control și semnalizare;c) să fie capabile să reziste condițiilor de mediu în care sunt montate, astfel încât să-și poată îndeplini funcțiile pe parcursul duratei de viață normate.  +  Articolul 54Instalațiile de inhibare a exploziei trebuie proiectate astfel încât să reziste la presiunea maximă de explozie, să asigure detectarea imediată a creșterii presiunii, precum și eliberarea în cel mai scurt timp posibil a unui mediu de stingere uniform dispersat și menținerea produsului de stingere la o concentrație de calcul într-un timp specificat în incinta protejată.  +  Articolul 55(1) Instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu trebuie să detecteze incendiul la momentul inițierii, prin detectarea parametrilor fizici și/sau chimici asociați incendiului - fum, flăcări și/sau căldură -, și să transfere un semnal sonor și/sau vizual la un/o echipament de control și semnalizare/centrală de detectare-semnalizare, astfel încât să dea un semnal de alarmă și, după caz, să acționeze dispozitivele pentru evacuarea persoanelor, alertarea forțelor de intervenție, deversarea automată a substanței de stingere etc.(2) Echipamentul de control și semnalizare trebuie să asigure interpretarea semnalelor primite de la detectoare, pentru identificarea zonei de unde s-a transmis orice fel de semnal sau a avertizărilor greșite și pentru inițierea acțiunilor necesare;(3) Instalațiile cu acționare manuală de alarmare la incendiu trebuie să dea posibilitatea ca un utilizator să inițieze și să transfere un semnal de alarmă la incendiu la un echipament de control și semnalizare, astfel încât să fie posibilă inițierea diferitelor acțiuni planificate.  +  Articolul 56(1) Instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și instalațiile de presurizare pentru controlul fumului trebuie să asigure în caz de incendiu:a) menținerea căilor de evacuare și de acces libere de fum pe înălțimea de circulație;b) facilitarea operațiilor forțelor de intervenție, prin crearea unor zone fără fum;c) întârzierea sau împiedicarea generalizării incendiului prin apariția fenomenului de flash-over, prevenind astfel dezvoltarea rapidă a incendiului;d) reducerea consecințelor și avariilor provocate de fum și gaze fierbinți;e) reducerea eforturilor care apar în elementele structurale ale construcțiilor și instalațiilor în caz de incendiu.(2) Instalațiile de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți trebuie să îndeplinească criteriile referitoare la capacitatea de a activa și de a stabili presiunea proiectată într-o incintă specificată sau o viteză convenabilă a debitului de aer prin deschideri în pereții incintei specificate, asigurându-se alimentarea electrică din două surse, principală și de rezervă.(3) Pe timpul intervențiilor, dacă situația impune evacuarea cantităților de fum acumulate, se pot practica deschideri în unele elemente de construcție care delimitează spațiile respective și care nu au rol de rezistență.  +  Articolul 57(1) Instalațiile de hidranți interiori trebuie să asigure posibilitatea utilizatorilor de a realiza intervenția, în faza inițială a incendiului, cu debitele, presiunile, durata teoretică de funcționare, lungimea jetului și a furtunului normate potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.(2) Instalațiile de hidranți exteriori trebuie să asigure o legătură la conducta principală de apă pentru echipamentele și utilajele de stingere a incendiilor, conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice, standardelor europene de referință, precum și standardelor naționale referitoare la cerințele de racordare și adâncimea de îngropare.  +  Articolul 58Instalațiile speciale de stingere cu apă, cum sunt cele de sprinklere, instalații cu ceață de apă și altele asemenea, trebuie astfel proiectate încât:a) să asigure un răspuns imediat în caz de incendiu, prin deversarea apei, într-o schemă și o cantitate prestabilită, cu debitele, intensitățile de stropire și stingere normate, pe durata proiectată de funcționare, peste o suprafață dată, în scopul controlului sau stingerii incendiului, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice;b) să asigure, după caz, răcirea elementelor de construcții și instalații;c) să creeze o barieră care împiedică propagarea incendiului.  +  Articolul 59(1) Instalațiile de stingere cu gaze: dioxid de carbon, argon, azot, înlocuitori de haloni și altele asemenea, precum și instalațiile de stingere cu aerosoli pot fi cu inundare totală sau locală.(2) Instalațiile de stingere cu gaze trebuie să îndeplinească criteriile de performanță privind capacitatea de a fi activate manual sau automat, deversarea uniformă a produsului de stingere în incintă sau peste suprafața specificată, într-o cantitate determinată, pentru a stabili și menține concentrația proiectată pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.(3) Pentru instalațiile de stingere cu gaze cu inundare totală este necesar să se asigure evacuarea tuturor persoanelor din compartimentul în care va fi utilizat gazul, înainte ca această acțiune să înceapă.(4) Instalațiile automate pentru stingerea incendiilor cu gaze trebuie prevăzute cu dispozitive de avertizare a utilizatorilor din spațiul protejat, optice și acustice, pentru semnalizarea intrării acestora în funcțiune.(5) În cazul în care gazul deversat automat în caz de incendiu poate pune în pericol viața utilizatorilor din zonele protejate, instalațiile de stingere se prevăd cu dispozitive de temporizare care să întârzie intrarea acestora în funcțiune cu o perioadă prestabilită.(6) Perioada dintre declanșarea semnalului de avertizare și intrarea în funcțiune a instalației de stingere se calculează astfel încât să se asigure evacuarea utilizatorilor din orice punct al zonei protejate.(7) Ușile de acces în zone, spații sau încăperi în care sunt posibile deversări de gaze ce pot pune în pericol viața utilizatorilor, precum și căile de evacuare din aceste locuri se marchează cu inscripții de avertizare asupra pericolului, amplasate în locuri vizibile pentru personalul de la locurile de muncă și forțele de intervenție.(8) Semnalele optice și acustice produse de dispozitivele de avertizare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie inactive în starea de așteptare;b) să indice toate căile de evacuare din zonele de stingere;c) să poată fi clar identificate și percepute cu tonalități diferite, la începutul și la sfârșitul perioadei de temporizare;d) să nu poată fi oprite înainte de expirarea timpului de funcționare a instalației de stingere;e) să fie în concordanță cu capacitățile psihomotorii și senzoriale ale utilizatorilor.(9) Pentru sistemele cu stingere locală nu este necesară evacuarea tuturor persoanelor din compartiment, dar sunt obligatorii măsuri speciale privind instruirea personalului.  +  Articolul 60Instalațiile de stingere a incendiilor cu spumă trebuie să îndeplinească criteriile de performanță referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat și de a genera și dispersa o cantitate calculată de spumă, cu coeficientul de înfoiere stabilit, peste o suprafață dată, cu debitele de stingere necesare, într-un timp specificat, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 61Instalațiile de stingere a incendiilor cu pulberi trebuie să îndeplinească criteriile de performanță referitoare la posibilitatea de a fi activate manual sau automat și de a refula o cantitate calculată de pulbere peste o suprafață dată sau un obiect specificat, cu intensitățile și debitele de stingere necesare, într-un timp normat și în reprizele normate, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 62Proiectarea, montarea, exploatarea, verificarea și mentenanța instalațiilor de protecție împotriva incendiilor se efectuează conform standardelor europene de referință și reglementărilor tehnice specifice.  +  Secţiunea a 4-a Instalațiile aferente construcțiilor și instalațiile tehnologice  +  Articolul 63(1) Instalațiile aferente construcțiilor, cum sunt cele de gaze, electrice, de apă, de încălzire, de ventilare, de climatizare, de canalizare și altele asemenea, precum și instalațiile tehnologice se proiectează, se execută și se exploatează potrivit reglementărilor tehnice și măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de inițiere și/sau de propagare a incendiilor.(2) Instalațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să corespundă destinației, tipului și categoriei de importanță a construcției, precum și nivelului de risc de incendiu, să aibă nivelul de protecție corespunzător mediului în care sunt amplasate și să respecte prevederile din normele specifice de apărare împotriva incendiilor.(3) Instalațiile tehnologice se pun în funcțiune și se exploatează cu respectarea strictă a instrucțiunilor și regulilor de utilizare, precum și a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stabilite de proiectanți și de producători.  +  Articolul 64(1) Instalațiile de ventilare sau de climatizare, precum și cele de transport pneumatic se proiectează, se realizează și se exploatează astfel încât, în funcționare normală, părțile componente, cum sunt echipamente, motoare, angrenaje, tubulatură, să nu genereze surse care pot aprinde substanțele vehiculate prin acestea și să nu faciliteze propagarea incendiului.(2) Traseele instalațiilor de ventilare, climatizare sau transport pneumatic din construcțiile cu risc de incendiu sau explozie, precum și cele din sălile aglomerate ori din încăperile cu bunuri de mare valoare sau de importanță deosebită trebuie să fie independente și complet separate de traseele pentru alte spații.(3) Se interzice evacuarea prin aceeași instalație de ventilare, de climatizare sau de transport pneumatic a substanțelor care, în amestec sau prin combinație chimică, pot produce incendii ori explozii.  +  Articolul 65Construcțiile, instalațiile tehnologice, precum și zonele din vecinătatea acestora, în care se pot degaja vapori, gaze, praf sau pulberi combustibile, se prevăd, conform reglementărilor specifice, cu sisteme de detectare a emisiilor și de inhibare, inertizare sau evacuare forțată a acestora, în vederea preîntâmpinării acumulării de concentrații periculoase, precum și pentru semnalizarea situației create.  +  Articolul 66(1) Instalațiile de iluminat de siguranță trebuie să funcționeze pentru o perioadă de timp normată, în zonele specificate, la întreruperea iluminatului normal.(2) Tipurile de instalații de iluminat de siguranță și cazurile în care se prevăd în construcții, modul de alimentare cu energie electrică a acestora, precum și nivelurile de iluminare necesare trebuie să îndeplinească cerințele reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 67Sursele de rezervă de alimentare cu energie a instalațiilor de protecție împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească criteriile de performanță referitoare la furnizarea automată pe durata de timp normată a alimentării cu energie a acestora, la întreruperea alimentării normale, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 68Construcțiile, instalațiile tehnologice și amenajările se protejează împotriva acțiunii electricității atmosferice cu instalații de protecție împotriva trăsnetului, conform cu reglementările tehnice specifice.  +  Secţiunea a 5-a Limitarea propagării incendiului la construcțiile învecinate  +  Articolul 69(1) Limitarea propagării incendiului la construcțiile învecinate poate fi realizată prin:a) limitarea efectului radiației flăcărilor;b) controlul inițierii și propagării focului pe suprafața exterioară a acoperișului, inclusiv a luminatoarelor;c) controlul pătrunderii focului de la acoperiș în interiorul clădirii;d) controlul aprinderii acoperișului de la un incendiu de dedesubt.(2) Limitarea efectelor radiației se asigură prin controlul următorilor parametri:a) distanțe de siguranță normate între construcții;b) mărimea zonelor vitrate neprotejate;c) performanța de reacție la foc și de rezistență la foc din interior și exterior a produselor pentru fațade;d) comportarea la foc a părților vitrate sau opace ale fațadelor;e) măsuri de protecție activă.  +  Articolul 70Condițiile tehnice, măsurile, performanțele și nivelurile de performanță privind limitarea propagării incendiului la construcțiile învecinate se precizează în reglementările tehnice specifice.  +  Secţiunea a 6-a Evacuarea utilizatorilor și securitatea forțelor de intervenție  +  Articolul 71(1) Pentru evacuarea în condiții de siguranță a utilizatorilor în caz de incendiu, căile de evacuare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:a) conformare la foc și amplasare corespunzătoare;b) separare de alte funcțiuni prin elemente de separare la foc și fum;c) asigurarea controlului fumului;d) limitarea producerii incendiului și fumului.(2) În funcție de categoria construcției, instalației sau a amenajării și de destinația acesteia, se au în vedere și alte măsuri specifice, cum sunt:a) dimensionarea, realizarea, dispunerea și marcarea căilor de evacuare și a ieșirilor de evacuare corespunzător numărului de utilizatori și stării sănătății acestora, conform prevederilor reglementărilor tehnice;b) prevederea instalațiilor de detectare și semnalizare a incendiului, precum și de comunicare-avertizare;c) prevederea instalațiilor de iluminat de siguranță, alimentate din surse corespunzătoare; prevederea instalațiilor de semnalizare a ieșirilor de urgență;d) prevederea de dispozitive de siguranță la uși, cum sunt blocări în poziție deschisă, dispozitive antipanică și altele asemenea;e) prevederea de sisteme de orientare în caz de incendiu, cum sunt indicatoare de securitate, marcaje fotoluminiscente și altele asemenea;f) prevederea de instalații de presurizare și alte sisteme de control al fumului;g) prevederea de locuri sigure de salvare în interiorul și/sau în afara construcției;h) prevederea unor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru a fi folosite de utilizatori sau de pompieri, cum sunt instalațiile de hidranți, coloanele uscate și altele asemenea.  +  Articolul 72Instalațiile de semnalizare a ieșirilor de urgență trebuie să indice utilizatorilor traseul de evacuare, ușile de evacuare, marcarea scărilor de evacuare din clădire și marcarea ușilor și traseelor care nu servesc la evacuare.  +  Articolul 73Construcțiile, compartimentele de incendiu, stadioanele sau arenele sportive ori incintele amenajate trebuie prevăzute cu căi de evacuare a persoanelor, în număr suficient, corespunzător dimensionate și realizate, astfel încât persoanele să ajungă în timpul cel mai scurt și în deplină siguranță în exterior, la nivelul terenului ori al căilor de acces carosabile, în refugii sau în alte locuri special amenajate.  +  Articolul 74Pentru accesul și evacuarea copiilor, persoanelor cu dizabilități, bolnavilor și ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure în caz de incendiu, se adoptă soluții și măsuri adecvate, cu respectarea reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 75La proiectarea și la executarea căilor de evacuare se interzice prevederea ușilor care se pot bloca în poziție închisă, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementări tehnice, prevederea de finisaje combustibile, cu excepția celor admise prin norme, de oglinzi, praguri sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultăți la evacuare, cum sunt împiedicarea, alunecarea, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica și altele asemenea.  +  Articolul 76Pentru securitatea echipelor de salvare/forțelor de intervenție sunt necesare:a) măsuri pentru ca echipele de intervenție și salvare să-și desfășoare activitatea la un nivel adecvat de securitate și să părăsească clădirea fără riscuri de accidente;b) amenajări pentru accesul forțelor de intervenție în clădire și incintă, pentru autospeciale și pentru ascensoarele de pompieri;c) măsuri care să permită ca stingerea să fie realizată eficient în interiorul și în jurul construcției.  +  Articolul 77Ascensoarele de pompieri se prevăd și se realizează potrivit reglementărilor tehnice specifice, asigurând accesul forțelor de intervenție pe durata stabilită în planurile specifice.  +  Articolul 78(1) Asigurarea accesului și a circulației autospecialelor de intervenție în incintele operatorilor economici și ale instituțiilor, în zonele locuite, precum și între localități este obligatorie, conform reglementărilor tehnice specifice.(2) În locurile prevăzute la alin. (1) trebuie să se asigure cel puțin un acces carosabil dinspre drumurile publice și dinspre drumurile de circulație interioare, amenajat, marcat, întreținut și utilizabil în orice anotimp.(3) Căile de acces și de circulație se dimensionează potrivit reglementărilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurând accesul autospecialelor de intervenție.  +  Articolul 79Măsurile, condițiile tehnice, performanțele și nivelurile de performanță privind proiectarea căilor de evacuare și acces aferente construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice specifice.  +  Capitolul IV Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor  +  Secţiunea 1 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor  +  Articolul 80Măsurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor privesc:a) controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a activităților, pe timpul desfășurării și după încheierea acestora;b) stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice în vederea reducerii riscului de incendiu ori a consecințelor incendiilor;c) menținerea condițiilor realizate pentru evacuarea utilizatorilor în siguranță și pentru securitatea echipelor de intervenție în cazul izbucnirii unui incendiu;d) întreținerea în stare operativă a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 81(1) Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor și utilajelor de orice categorie se face conform reglementărilor tehnice specifice.(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate este interzisă.(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) este obligatorie respectarea instrucțiunilor de funcționare, verificare și întreținere, precum și a măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, emise și aprobate potrivit legii.  +  Articolul 82Pe timpul exploatării instalațiilor aferente construcțiilor și instalațiilor tehnologice prevăzute la art. 63 se interzic:a) neasigurarea supravegherii conform instrucțiunilor de funcționare;b) funcționarea fără sistemele, aparatele și echipamentele necesare conform instrucțiunilor de funcționare pentru controlul și menținerea parametrilor privind siguranța în funcționare sau înlocuirea acestora cu altele supradimensionate;c) întreținerea necorespunzătoare a elementelor prevăzute pentru izolare termică sau electrică ori pentru separare;d) depășirea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații sau executarea necorespunzătoare a acestora;e) executarea lucrărilor de întreținere și reparații sau a unor modificări de către personal neautorizat.  +  Articolul 83(1) Menținerea în bună stare a instalațiilor și sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice este obligatorie la construcții și instalații, utilaje și echipamente tehnologice, conform reglementărilor tehnice specifice.(2) Utilizarea sistemelor de captare și scurgere la pământ a electricității statice conform instrucțiunilor specifice și reglementărilor tehnice este obligatorie.  +  Articolul 84(1) În spațiile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salariaților și al altor persoane fără echipament de protecție adecvat condițiilor de lucru.(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor și sculelor neprotejate corespunzător sau care pot produce scântei prin funcționare, lovire sau frecare în spații sau în locuri cu risc de explozie este interzisă.  +  Articolul 85(1) Produsele, materialele și substanțele combustibile se amplasează la distanță de siguranță față de sursele de căldură ori se protejează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea lor.(2) Se interzice folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum și aprinderea focului utilizându-se lichide inflamabile.(3) Verificarea, repararea, izolarea termică și curățarea periodică a coșurilor de evacuare a fumului sunt obligatorii.  +  Articolul 86(1) Pe timpul transportului, depozitării și manipulării produselor sau substanțelor combustibile se ține seama de proprietățile fizico-chimice ale acestora, astfel încât la contactul dintre ele să nu se producă ori să nu se propage incendiul.(2) Produsele și substanțele combustibile se transportă, se manipulează și se depozitează în ambalaje adecvate, realizate și inscripționate corespunzător, în vederea identificării riscurilor de incendiu și stabilirii procedeelor și substanțelor de stingere ori de neutralizare adecvate.(3) Dispunerea materialelor periculoase în depozit se face potrivit planului de depozitare.(4) La elaborarea planurilor de intervenție se ține seama de compatibilitatea produselor sau substanțelor combustibile cu substanțele de stingere.  +  Articolul 87(1) Deșeurile și reziduurile, scurgerile și depunerile de praf sau de pulberi combustibile se îndepărtează ritmic prin metode și mijloace adecvate, obligatoriu la terminarea fiecărui schimb de lucru, și se depun în locuri special destinate depozitării sau distrugerii lor.(2) Deșeurile și reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt cârpe, câlți, bumbac, rumeguș, care conțin astfel de produse, se colectează în cutii sau în vase metalice ori cu căptușeală metalică interioară, prevăzute cu capac, amplasate în locuri fără risc de incendiu și marcate.(3) Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile, care se reutilizează, se depozitează, cu asigurarea distanțelor de siguranță față de clădiri, instalații, culturi agricole, suprafețe împădurite și alte materiale combustibile, în funcție de natura și de proprietățile fizico-chimice ale acestora.(4) Deșeurile, reziduurile și ambalajele combustibile, care nu se reutilizează, se distrug conform reglementărilor specifice.  +  Articolul 88(1) Materialele și substanțele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în condiții adecvate naturii lor, bine ventilate și luându-se măsuri de control și preîntâmpinare a fenomenului de autoîncălzire.(2) Prevenirea apariției fenomenului de autoaprindere se urmărește și la depozitarea furajelor și plantelor tehnice, conform reglementărilor specifice.(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje și plante tehnice se face la distanțe de siguranță, astfel încât eventualele incendii produse la acestea să nu pericliteze vecinătățile.  +  Articolul 89Toate instalațiile/conductele prin care circulă substanțe lichide sau gaze se marchează prin culori specifice de identificare a naturii substanței, respectiv pericolului acesteia, prevăzute de normele tehnice specifice.  +  Articolul 90(1) Tratarea sau protejarea materialelor și elementelor de construcții combustibile și/sau a structurilor din alcătuirea construcțiilor sau a instalațiilor cu substanțe de termoprotecție ori ignifuge se efectuează potrivit reglementărilor tehnice specifice.(2) Lucrările de termoprotecție se execută numai de către personal atestat, conform normelor tehnice specifice.(3) Calitatea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin rapoarte de încercare emise de laboratoare autorizate conform legii.  +  Articolul 91Elementele de limitare a propagării focului, de izolare termică și de etanșare la fum și la gaze fierbinți din alcătuirea construcțiilor și a instalațiilor se mențin permanent în bună stare, pentru a-și îndeplini rolul stabilit.  +  Articolul 92(1) În construcțiile civile/publice și de producție, cantitățile de materiale și de substanțe combustibile utilizate nu trebuie să conducă la depășirea densității sarcinii termice stabilite prin reglementări tehnice sau prin documentațiile tehnice de proiectare și execuție.(2) În sălile aglomerate și de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori în incinte amenajate pentru activități cu public este interzis accesul publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.(3) Depozitarea și utilizarea în spații publice a mijloacelor, produselor și substanțelor prevăzute la alin. (2) este permisă numai în locurile amenajate în acest scop și cu respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 93(1) La clădiri administrative/birouri, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale publicului, care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu.(2) Pe timpul exploatării încăperilor, compartimentelor și spațiilor aferente clădirilor administrative trebuie luate măsuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora.  +  Articolul 94(1) În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfășoară activități cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect.(2) Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lățimi care să permită deplasarea publicului către ieșirile din sală.(3) În incintele prevăzute la alin. (1), scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică și să asigure evacuarea rapidă și fără accidente a publicului.(4) La finalizarea activității în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea și înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatării.(5) Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu, cu mesaj preînregistrat.  +  Articolul 95(1) În perioadele caniculare sau secetoase, consiliile județene sau locale din zonele cu risc crescut de incendiu și, după caz, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor din zonele menționate trebuie să elaboreze programe speciale de măsuri pentru prevenirea incendiilor specifice.(2) Măsurile speciale pe timpul secetos cuprind:a) identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și lipsei de precipitații;b) interzicerea utilizării focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată;c) restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care creează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;d) asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;e) intensificarea controalelor în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;f) asigurarea și verificarea zilnică a rezervelor de apă pentru incendiu.(3) Măsurile speciale stabilite sunt aduse la cunoștință tuturor salariaților și, după caz, populației.  +  Articolul 96Înainte de începerea sezonului rece se iau următoarele măsuri de prevenire:a) controlul instalațiilor și al sistemelor de încălzire existente la operatorii economici, instituțiile publice, locuințele și gospodăriile populației, cum sunt surse de căldură, conducte, corpuri și elemente de încălzire, sobe, coșuri și canale de fum, și înlăturarea defecțiunilor constatate, asigurându-se funcționarea la parametrii normați;b) protejarea contra înghețului a componentelor instalațiilor de stingere cu apă;c) asigurarea uneltelor și accesoriilor pentru deszăpezirea căilor de acces, de evacuare și de intervenție.  +  Secţiunea a 2-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis  +  Articolul 97(1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă; locurile cu pericol de incendiu, în care se aplică această interdicție, se stabilesc și se marchează de persoanele în drept.(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților, în zonele de agrement și în gospodăriile populației se face numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți.(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.(4) Arderea miriștilor se face numai după luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii.(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.(6) Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.  +  Articolul 98(1) Reglementarea de către administratorul operatorului economic/conducătorul instituției sau, după caz, de consiliul local a modului de executare a lucrărilor cu foc deschis presupune:a) stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrări cu foc deschis, cum sunt topirea bitumului, arderea deșeurilor combustibile, curățările prin ardere, precum și a persoanelor care le supraveghează;b) stabilirea și marcarea locurilor cu pericol de incendiu în care este interzisă utilizarea focului deschis;c) nominalizarea persoanelor care au dreptul să emită permis de lucru cu foc;d) descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoștință și păstrare a permisului de lucru cu foc;e) aprobarea unor instrucțiuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de lucrări.(2) Distrugerea prin ardere a unor deșeuri sau reziduuri combustibile se efectuează cu respectarea legislației specifice privind protecția mediului.  +  Articolul 99(1) Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operațiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcții civile (publice), pe timpul programului cu publicul, în instalații tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, în depozite ori în alte spații cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanțelor combustibile este interzisă.(2) Lucrările prevăzute la alin. (1) se pot executa în spațiile respective numai după ce s-au luat măsuri pentru: evacuarea persoanelor, îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile, golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea spațiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare și stingere a incendiilor.(3) Lucrările menționate la alin. (1) și la art. 97 alin. (4) se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc, al cărui model este prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme generale.(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) sunt obligatorii instruirea personalului de execuție, control și supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și informarea serviciului privat/voluntar pentru situații de urgență.  +  Articolul 100(1) Permisul de lucru cu foc, prevăzut la art. 99 alin. (3), se întocmește în două exemplare, dintre care unul se înmânează șefului formației de lucru sau persoanei care execută operațiunile cu foc deschis, iar celălalt rămâne la emitent.(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.  +  Articolul 101Șeful sectorului de activitate, atelier, secție, depozit, instalație etc. în care se execută operațiuni cu foc deschis are obligația să asigure măsuri pentru:a) pregătirea locului;b) instruirea personalului;c) controlul după terminarea lucrării.  +  Articolul 102(1) Executantul lucrării are obligația de a utiliza pentru executarea lucrărilor cu foc deschis numai echipamente și aparate în bună stare de funcționare.(2) Toate echipamentele și aparatele pentru executarea lucrărilor cu foc deschis se întrețin și se verifică în conformitate cu instrucțiunile furnizorului.  +  Articolul 103În timpul executării lucrării trebuie să se asigure:a) supravegherea permanentă a flăcării, a răspândirii și a traiectoriilor scânteilor sau particulelor de materiale incandescente și a intensității fluxului de căldură;b) strângerea și depozitarea resturilor de electrozi în vase speciale cu nisip sau cu apă;c) închiderea robinetelor buteliei de oxigen și a generatorului de acetilenă, dacă durata întreruperii executării lucrării depășește 10 minute;d) interzicerea agățării arzătoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de generatoarele de acetilenă;e) neefectuarea de deplasări cu arzătoarele aprinse în afara zonei de lucru sau de urcări pe scări, schele etc.;f) evacuarea carbidului din generator, în cazul întreruperii lucrului pe o perioadă mai îndelungată.  +  Articolul 104După terminarea lucrării, șeful sectorului de activitate, prevăzut la art. 101, trebuie să asigure următoarele măsuri:a) verificarea locului în care s-a executat lucrarea, precum și a spațiilor adiacente și a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.;b) descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, și luarea de măsuri în consecință;c) verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore și în timpul nopții, a situației existente la locul în care s-a efectuat lucrarea și în imediata apropiere a acestuia;d) depozitarea în condiții de siguranță a echipamentelor folosite la lucrare;e) reamplasarea pe pozițiile inițiale a elementelor și materialelor combustibile la cel puțin 6 ore de la terminarea lucrării;f) colectarea șlamului de carbid în containere destinate acestui scop și depozitarea acestora într-un loc special amenajat.  +  Articolul 105(1) Folosirea flăcării: lumânări, făclii, torțe și altele asemenea pe timpul spectacolelor de teatru, operă, operetă, a festivităților desfășurate în restaurante sau pentru ambianță ori divertisment în restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisă.(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flăcării în situațiile menționate la alin. (1), cu condiția asigurării condițiilor de împiedicare a inițierii și propagării incendiului, după cum urmează:a) evitarea amplasării în apropierea sau contactul cu materiale combustibile: decoruri, costume, haine, perdele etc.;b) folosirea unor suporturi incombustibile;c) prevenirea producerii unor incendii prin răsturnare, manevrare greșită etc.;d) stingerea obligatorie a flăcărilor la terminarea evenimentului;e) nominalizarea personalului propriu ce asigură supravegherea și intervenția în caz de incendiu;f) asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de apărare împotriva incendiilor;g) anunțarea, după caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru situații de urgență, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.(3) Pentru spectacolele de tipul menționat la alin. (1), care au loc pe timpul unei stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situații de urgență județean/al municipiului București, la începutul stagiunii, programul spectacolelor respective.  +  Articolul 106(1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie în cadrul fiecărui operator economic sau al fiecărei instituții publice și se face prin dispoziție scrisă, dată de persoana cu atribuții de conducere.(2) Pentru situațiile în care o construcție sau o amenajare este folosită de mai mulți utilizatori, reglementarea fumatului se face prin dispoziție emisă de proprietarul construcției sau al amenajării respective, însușită de utilizatorii în cauză.(3) În dispoziția pentru reglementarea fumatului se menționează:a) locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe lângă spațiile publice închise, conform legii, în care este interzis fumatul sau, după caz, accesul cu țigări, chibrituri sau brichete; se prevăd obligatoriu locurile cu schele, cofraje și eșafodaje, realizate din materiale combustibile, precum și lanurile de cereale în faza de coacere și zonele împădurite;b) locurile amenajate pentru fumat;c) persoanele desemnate să răspundă de supravegherea respectării reglementării, pe locuri și sectoare de activitate;d) alte date și informații necesare să fie precizate pentru a diminua pericolul de incendiu.(4) Locurile în care este interzis fumatul se marchează conform legii.(5) Locurile în care este permis fumatul se marchează cu indicatorul "LOC PENTRU FUMAT".(6) Locurile pentru fumat stabilite în exteriorul clădirilor sunt amplasate la o distanță mai mare de 40 m față de locurile în care există pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, explozivi, vapori inflamabili etc., 10 m față de locurile în care există materiale solide combustibile: lemn, textile, hârtie, carton asfaltat, bitum, și 50 m față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării sau de zonele împădurite.(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevăd cu:a) scrumiere sau vase cu apă, nisip sau pământ;b) instrucțiuni afișate, cuprinzând măsuri de prevenire a incendiilor și reguli de comportare în caz de incendiu;c) mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor.(8) Scrumierele din interiorul clădirilor se amplasează astfel încât să nu fie posibilă aprinderea materialelor combustibile din apropiere, cum ar fi draperii, perdele, jaluzele.(9) Depunerea în scrumiere a altor deșeuri de materiale combustibile, cum sunt hârtia, cartonul, textilele, este interzisă.(10) Golirea scrumierelor în coșurile de hârtie sau în alte locuri în care există materiale combustibile este interzisă.(11) Aruncarea la întâmplare a resturilor de țigări sau chibrituri aprinse este interzisă.  +  Secţiunea a 3-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare  +  Articolul 107Pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor în siguranță în caz de incendiu se adoptă următoarele măsuri:a) întreținerea în bună stare de funcționare a sistemelor de decomprimare sau de etanșare la fum și gaze fierbinți, precum și a elementelor de limitare a propagării focului ori de izolare termică din compunerea construcțiilor și instalațiilor;b) păstrarea căilor de evacuare libere și în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate și realizate;c) funcționarea iluminatului de siguranță și a celei de-a doua surse de energie electrică, conform reglementărilor tehnice;d) funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate;e) organizarea și desfășurarea, periodic, de exerciții și aplicații cu salariații, în condițiile legii.  +  Articolul 108(1) Căile de evacuare, inclusiv cele care duc pe terase, în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare, se marchează cu indicatoare standardizate, conform reglementărilor tehnice specifice, astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu ușurință, atât ziua cât și noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu.(2) Se montează indicatoare corespunzătoare la rampele scărilor care duc la demisol sau subsol ori la ușile de acces către alte spații și încăperi din care evacuarea nu poate fi continuată.  +  Articolul 109(1) Dispozitivele care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecție a golurilor, cele de acționare a trapelor și clapetelor, precum și cele care mențin în poziție închisă ușile încăperilor tampon se mențin în permanență în stare de funcționare.(2) Se interzice blocarea în poziție deschisă a ușilor caselor scărilor, a celor de pe coridoare, a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uși care, în caz de incendiu, au rolul de a opri pătrunderea fumului, gazelor fierbinți și propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală.(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigură închiderea automată a ușilor, se verifică periodic și se mențin în stare de funcționare.(4) Sistemul de închidere a ușilor de pe traseele de evacuare trebuie să permită deschiderea ușoară a acestora în caz de incendiu.  +  Articolul 110(1) Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială.(2) În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale, mobilier sau obiecte, amplasarea de mașini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc., care ar putea împiedica evacuarea persoanelor și bunurilor, precum și accesul personalului de intervenție.  +  Articolul 111(1) Accesul mijloacelor și personalului pentru intervențiile operative în caz de incendiu, în vederea salvării și acordării ajutorului persoanelor aflate în pericol, stingerii incendiilor și limitării efectelor acestora, trebuie să fie asigurat în permanență la toate:a) construcțiile și încăperile acestora;b) instalațiile tehnologice și anexe;c) depozitele închise și deschise de materii prime, semifabricate, produse finite și auxiliare;d) mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, precum și la punctele de comandă ale acestora, cum sunt: centrale și butoane de semnalizare a incendiilor, stații de pompare a apei, hidranți de incendiu, stingătoare, panouri de incendiu, bazine, rezervoare și castele de apă, rampe ale surselor de apă naturale;e) dispozitivele de acționare a unor mijloace cu rol de protecție în caz de incendiu: cortine de siguranță, sisteme de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți, clapete de pe tubulatura de ventilare și altele asemenea;f) tablourile de distribuție și întrerupătoarele generale ale instalațiilor electrice de iluminat, de forță și de siguranță, precum și la sursele de alimentare de rezervă care sunt destinate alimentării receptoarelor electrice cu rol în caz de incendiu;g) vanele instalațiilor tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate în caz de incendiu și punctele de comandă ale acestora: gaze și lichide combustibile, benzi transportoare și altele asemenea;h) alte mijloace utilizate pentru intervenție în caz de incendiu: vehicule pentru tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apă și altele asemenea.(2) Persoanele fizice sau juridice care dețin sau administrează construcțiile, instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate să marcheze prin indicatoare, potrivit reglementărilor tehnice specifice, prezența mijloacelor de la alin. (1) și să afișeze regulile specifice care trebuie respectate.  +  Articolul 112(1) Intrările în incintele unităților și circulațiile carosabile din interiorul acestora, prin care se asigură accesul la clădiri și instalații, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt rețele, bazine, râuri, lacuri, traversările de cale ferată și altele asemenea, se mențin, indiferent de sezon, practicabile, curate și libere de orice obstacole, cum ar fi: materiale, utilaje, ambalaje, zăpadă și altele asemenea, care ar putea împiedica intervenția operativă pentru stingerea incendiilor.(2) În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură și se marchează, potrivit reglementărilor tehnice specifice, căi de acces și circulații ocolitoare.  +  Articolul 113Căile de acces și de evacuare din clădiri, limitele zonelor periculoase de incendiu, explozie, electrocutare, radiații, locurile în care sunt amplasate utilajele și instalațiile pentru stingerea incendiilor și orice alte instalații care, în caz de incendiu, presupun manevre obligatorii se marchează vizibil, potrivit reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 114Platformele de acces și de amplasare a autospecialelor de intervenție și salvare de la înălțimi, prevăzute în imediata vecinătate a construcțiilor, se marchează corespunzător și se mențin libere.  +  Articolul 115Ascensoarele de pompieri se mențin permanent în bună stare de funcționare, pentru a putea fi utilizate operativ în caz de necesitate, și se marchează corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației  +  Articolul 116În locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației se interzic:a) utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecție cu defecțiuni sau cu improvizații;b) suprasolicitarea rețelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori;c) nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reșou, radiator și altele asemenea;d) folosirea siguranțelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liță a fuzibilului calibrat;e) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spații cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri și altele asemenea;f) folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol atât în spații cu pericol de explozie, respectiv în încăperi în care sunt depozitate produse petroliere, cât și în lanuri de cereale, pajiști, în păduri și în apropierea acestora;g) așezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură ori sub acțiunea directă a razelor solare;h) folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete;i) folosirea flăcării pentru verificarea etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun;j) încălzirea cu flacără a buteliilor ori folosirea acestora în poziție culcată, răsturnată sau înclinată;k) transvazarea gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;l) păstrarea surselor de foc, cum sunt chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz și altele asemenea, în locuri în care au acces copiii;m) nesupravegherea copiilor, precum și blocarea lor în casă cu lumânări aprinse, sobe, plite și/sau aparate electrice aflate în funcțiune.n) depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii, bidoane cu produse petroliere și altele asemenea, în podurile clădirilor;o) folosirea afumătoarelor improvizate ori amplasarea acestora în magazii, poduri, remize, sub șoproane sau lângă materiale combustibile; afumătorile se confecționează din zidării de cărămidă și materiale incombustibile și se amplasează independent de celelalte construcții din gospodărie.  +  Articolul 117În locuințe de tip unifamilial sau în apartamentele blocurilor de locuit, carburanții sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate și fără a se depăși 25 l.  +  Articolul 118Măsurile de prevenire a incendiilor privind instalațiile electrice, de încălzire, de gaze/GPL, fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deșeurilor, precum și cele împotriva descărcărilor electrice atmosferice/electricității statice se aplică și în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației.  +  Articolul 119Pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător sau a unei pături de incendiu.  +  Secţiunea a 5-a Măsuri generale de prevenire a incendiilor în spații destinate persoanelor cu dizabilități/solicitanților de azil  +  Articolul 120(1) În spațiile destinate persoanelor cu dizabilități se interzice:a) fumatul;b) utilizarea lumânărilor, chibriturilor, lămpilor cu gaz sau a altor surse cu flacără;c) utilizarea pentru încălzire a reșourilor și radiatoarelor electrice.(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilități în zonele de lucru cu foc.  +  Articolul 121Pentru evacuarea în condiții eficiente și sigure se asigură:a) un sistem de alarmare în caz de incendiu, adecvat utilizatorilor;b) un telefon cu legătură directă la serviciul public voluntar sau privat pentru situații de urgență/serviciul profesionist pentru situații de urgență cel mai apropiat;c) marcarea ușilor camerelor cu culori, după cum urmează:1. roșu - persoane care nu se pot evacua singure;2. galben - persoane care necesită sprijin la evacuare;3. verde - persoane care se evacuează singure;d) marcarea direcției de evacuare pentru spațiile în care se află persoane cu deficiențe de vedere prin pictograma corespunzătoare în relief, amplasată pe perete la o distanță de circa 120 cm față de sol;e) organizarea de exerciții speciale de evacuare pentru persoanele cu deficiențe psihice.  +  Articolul 122În centrele de cazare și primire a solicitanților de azil, aflate în subordinea Oficiului Național pentru Refugiați, se asigură afișarea de instrucțiuni de prevenire a incendiilor și de comportament în caz de incendiu într-o limbă de circulație internațională și se verifică înțelegerea lor corectă de către aceștia.  +  Capitolul V Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 123(1) Echiparea și dotarea construcțiilor, instalațiilor și a amenajărilor cu instalații de protecție împotriva incendiilor și cu alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor și parametrilor specifici, precum și dimensionarea și amplasarea acestora se asigură conform reglementărilor tehnice și normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.(2) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să îndeplinească și să asigure criteriile și nivelurile de performanță prevăzute de reglementările tehnice aplicabile și de specificațiile tehnice de referință.  +  Articolul 124Categoriile principale de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor sunt prezentate în anexa nr. 5, potrivit rolului pe care îl au în asigurarea protecției construcțiilor, instalațiilor tehnologice, amenajărilor și a utilizatorilor la acțiunea incendiului.  +  Articolul 125Dotarea operatorilor economici și a instituțiilor cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se face pe baza normelor specifice de apărare împotriva incendiilor și reglementărilor tehnice.  +  Articolul 126Pentru tipurile de construcții, instalații tehnologice și amenajări care nu se încadrează în prevederile reglementărilor tehnice și ale normelor specifice se recomandă verificarea necesității și oportunității echipării și dotării acestora cu anumite tipuri de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, prin utilizarea unor metode de analiză sau prin elaborarea unui scenariu de securitate la incendiu.  +  Articolul 127Proiectanții și beneficiarii au obligația de a include în documentație, respectiv de a utiliza numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu marcaj CE, certificate sau agrementate, conform legii.  +  Articolul 128(1) Producătorii, furnizorii, proiectanții și executanții de mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să pună la dispoziția beneficiarului următoarele:a) documentele necesare conform legii pentru introducerea pe piață, după caz, a certificatului EC și a declarației de conformitate, a certificatului de conformitate al produsului, a agrementului tehnic;b) documentația tehnică aferentă, conform standardului de referință;c) schema sinoptică a sistemului/instalației, schemele bloc și de racordare și softul necesar;d) instrucțiuni de utilizare și pentru controlul stării de funcționare;e) măsuri care se adoptă în caz de nefuncționare.(2) Documentele de la alin. (1) lit. a) și b) se pun la dispoziție de producători, furnizori și utilizatori, la cerere, organului de control pentru supravegherea pieței.  +  Articolul 129Montarea, exploatarea și mentenanța mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se fac în conformitate cu reglementările tehnice specifice, cu instrucțiunile de montaj, utilizare, verificare și întreținere ale producătorilor și cu standardele europene de referință, astfel încât să li se asigure permanent performanțele normate.  +  Articolul 130La stabilirea tipurilor de instalații de protecție împotriva incendiilor și a altor mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care se echipează construcțiile, instalațiile și amenajările se au în vedere următoarele criterii:a) condițiile și cerințele tehnice precizate în reglementările tehnice specifice;b) posibilitățile de acționare în spații închise, în subsoluri, la înălțime sau în medii cu nocivitate mărită;c) caracteristicile și performanțele mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;d) compatibilitatea substanțelor de stingere cu clasele de incendiu și cu alte substanțe de stingere utilizate simultan sau succesiv;e) influența substanțelor de stingere asupra utilizatorilor, elementelor de construcție ale clădirii și mediului.  +  Articolul 131(1) Tipul și numărul de stingătoare cu care se dotează construcțiile se stabilesc potrivit reglementărilor tehnice ori normelor specifice de apărare împotriva incendiilor.(2) Numărul orientativ de stingătoare pentru dotarea categoriilor de construcții pentru care nu există prevederi în reglementările tehnice specifice este prezentat în anexa nr. 6.  +  Articolul 132Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care sunt echipate și dotate construcțiile, instalațiile și amenajările, se amplasează și/sau se depozitează, conform documentațiilor tehnice de execuție și reglementărilor specifice, în locuri ferite de intemperii, agenți corozivi, efecte negative ale temperaturii etc. ori se protejează corespunzător mediilor în care se utilizează.  +  Articolul 133La amplasarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, care sunt utilizate de personalul de pe locurile de muncă și/sau de forțele de intervenție, în caz de incendiu, se au în vedere și următoarele cerințe:a) locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile și la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;b) înălțimea de montare să fie accesibilă;c) să fie bine fixate și să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.  +  Articolul 134(1) Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice și ale standardelor specifice.(2) Pe timpul exploatării se asigură vizibilitatea și lizibilitatea marcajelor.  +  Articolul 135Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care se echipează și se dotează construcțiile, instalațiile tehnologice și amenajările, se întrețin permanent în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare, conform reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 136Instalațiile de detectare și semnalizare a incendiului, de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți și de presurizare pentru controlul fumului trebuie să îndeplinească criteriile de performanță privind menținerea funcționării pe o durată minimă normată, în cazul întreruperii sursei principale de alimentare cu energie.  +  Articolul 137Rețelele interioare și exterioare de alimentare cu apă a instalațiilor de stingere a incendiilor și rezervele de apă de incendiu trebuie să asigure alimentarea corespunzătoare a acestora, cu debitele și presiunile necesare și pe durata de timp normată, potrivit prevederilor reglementărilor tehnice specifice.  +  Articolul 138Dotarea operatorilor economici, a instituțiilor și localităților cu autospeciale și cu alte mijloace mobile de intervenție la incendii se face pe baza reglementărilor și a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanță privind organizarea și funcționarea serviciilor publice, voluntare și private pentru situații de urgență.  +  Articolul 139(1) Proprietarii/utilizatorii construcțiilor, instalațiilor tehnologice și amenajărilor trebuie să execute periodic controlul stării de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, cu care acestea sunt echipate și dotate, prin personal anume desemnat și instruit în acest scop.(2) Scoaterea din funcțiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcționării acestora în condiții de eficiență este strict interzisă.(3) Controlul stării de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum și în instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanți și/sau de producători/furnizori.  +  Articolul 140(1) Persoanele fizice și juridice care efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor trebuie să fie atestate în acest sens, în condițiile legii.(2) Periodicitatea lucrărilor prevăzute la alin. (1) se stabilește conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, reglementărilor tehnice de exploatare și precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice.(3) Pe perioadele de oprire a funcționării sistemelor, instalațiilor, aparatelor și dispozitivelor de semnalizare, alarmare, avertizare, alertare, limitare și stingere a incendiilor, pentru executarea lucrărilor de întreținere și reparare ori în caz de opriri accidentale, proprietarii/utilizatorii trebuie să asigure măsuri tehnice și organizatorice alternative pentru evitarea producerii unor eventuale incendii, precum și de acțiune în caz de necesitate.(4) Substanțele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verificărilor periodice privind menținerea calităților în timp, conform reglementărilor specifice și precizărilor producătorului/furnizorului.  +  Articolul 141(1) Exploatarea, întreținerea, reviziile și reparațiile la autospeciale, utilaje și celelalte mijloace mobile de intervenție la incendii se execută conform normelor tehnice emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.(2) Reparațiile la mijloacele tehnice precizate la alin. (1) se planifică și se realizează la termene cât mai scurte, asigurându-se, în perioada scoaterii din intervenție a acestora, măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor.  +  Articolul 142(1) Proprietarul/utilizatorul construcțiilor, instalațiilor tehnologice și amenajărilor trebuie să asigure existența unui registru de control al instalațiilor de semnalizare, alarmare, alertare, limitare și stingere a incendiilor, în care se consemnează toate datele relevante privind:a) executarea controalelor stării de funcționare, a operațiunilor de verificare, întreținere și reparații;b) executarea de modificări, extinderi, reabilitări, modernizări etc.;c) producerea unor deranjamente, alarme de incendiu, alarme false, întreruperi, declanșări intempestive etc., cu menționarea cauzelor care le-au determinat.(2) Datele consemnate trebuie să indice cu claritate ziua, luna, anul, ora și locul producerii evenimentului.(3) Modelul registrului de control este prezentat în anexa nr. 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 143Pe toată durata de folosire a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, administratorii operatorilor economici/conducătorii instituțiilor publice au obligația să demonstreze organelor de control respectarea prevederilor prezentelor norme generale, conform legii.  +  Capitolul VI Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu  +  Articolul 144(1) Exercițiile privind modul de intervenție în caz de incendiu constituie formele de bază prin care se verifică stadiul și capacitatea de acțiune a personalului de la locul de muncă.(2) Exercițiile și aplicațiile vizează modul în care se execută:a) alarmarea;b) evacuarea;c) stingerea incendiului.  +  Articolul 145Exercițiile de intervenție se efectuează:a) planificat, pe bază de grafic, astfel încât la acestea să participe eșalonat toți salariații cu atribuții de intervenție de la locurile de muncă;b) inopinat, de către administrator/conducător, autoritățile de control sau de alți factori de decizie;c) planificat, pe bază de grafic, cu personalul serviciului privat pentru situații de urgență.  +  Articolul 146(1) Evidența aplicațiilor și exercițiilor efectuate se ține într-un registru special.(2) Registrul are conținutul conform modelului prezentat în anexa nr. 8 la prezentul ordin.  +  Articolul 147Fiecare exercițiu de intervenție se finalizează printr-un raport, în care se fac referiri cel puțin la:a) obiectivele și scopul exercițiului;b) mențiuni privind cunoașterea și capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu;c) îndeplinirea anumitor bareme de timp stabilite și a timpilor operativi de intervenție;d) mențiuni privind alarmarea (alertarea) personalului;e) aprecieri privind funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;f) desfășurarea activității de salvare și evacuare a persoanelor și a materialelor periculoase;g) propunerea de măsuri privind îmbunătățirea activității respective.  +  Capitolul VII Controlul respectării normelor de apărare împotriva incendiilor  +  Articolul 148Personalul autorităților publice, care, potrivit competențelor și prevederilor legale, execută controale în domeniul apărării împotriva incendiilor, este:a) personalul desemnat din Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și din inspectoratele pentru situații de urgență județene/al municipiului București;b) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale;c) cadrele tehnice sau personalul de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor din structura autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 149(1) Controlul propriu al respectării normelor, dispozițiilor și măsurilor de apărare împotriva incendiilor se efectuează de:a) structurile cu atribuții de apărare împotriva incendiilor, constituite în cadrul operatorului economic/instituției/localității pe baza unui grafic anual, trimestrial, lunar, zilnic;b) personalul din componenta preventivă a serviciilor publice, voluntare și private;c) șefii locurilor de muncă respective, zilnic sau pe schimb, după caz.(2) Controlul efectuat de structurile stabilite la alin (1) lit. a) se finalizează prin documente scrise, în care se consemnează:a) construcțiile și instalațiile care au fost cuprinse în control;b) constatările rezultate din teren;c) propuneri de măsuri și acțiuni de înlăturare a deficiențelor și de îmbunătățire a activității.(3) Trimestrial, structurile enumerate la alin. (1) lit. a) efectuează un control de verificare privind respectarea obligațiilor contractuale din domeniul apărării împotriva incendiilor și a normelor specifice de apărare împotriva incendiilor la persoanele fizice/juridice care desfășoară activități în perimetrul operatorului economic/instituției/ localității.(4) Constatările, măsurile și deciziile adoptate în urma controalelor se aduc la cunoștință, prin documente scrise, tuturor persoanelor implicate.  +  Articolul 150În baza concluziilor rezultate din controalele autorității de stat sau din controalele proprii, administratorul operatorului economic, conducătorul instituției sau, după caz, primarul este obligat să ia măsuri imediate de remediere a tuturor neregulilor constatate în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 151(1) Activitatea de apărare împotriva incendiilor desfășurată de operatorul economic, instituție sau organul administrației publice centrale sau locale se analizează, conform legii, semestrial sau anual, precum și cu prilejul finalizării controalelor și după producerea unor incendii.(2) Analiza prevăzută la alin. (1) se desfășoară pe bază de raport sau informare întocmit/întocmită de structura care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor.  +  Articolul 152(1) Raportul de analiză conține următoarele:a) implementarea noilor prevederi legale;b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;c) deficiențele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;d) concluzii din activitatea de instruire și pregătire a personalului;e) relațiile cu terții privind apărarea împotriva incendiilor;f) asigurarea dotării, calitatea și funcționarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;g) eficiența activităților desfășurate de structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;h) propuneri de măsuri pentru îmbunătățirea activității.(2) Aspectele discutate pe timpul analizei se consemnează într-un proces-verbal, iar deciziile care se iau se aprobă printr-o hotărâre care se aduce la cunoștință persoanelor interesate.  +  Articolul 153La analiză participă în mod obligatoriu, după caz, președintele consiliului județean, primarul, administratorul operatorului economic, conducătorul instituției publice, precum și șefii structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, șefii sectoarelor de activitate la care sunt făcute mențiuni în raport și proprietarii construcțiilor, în situația utilizării unei clădiri sau incinte de către mai mulți operatori economici.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 154Prezentele norme generale se completează cu dispoziții generale pentru categorii de construcții și de activități, emise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și aprobate prin ordin al ministrului administrației și internelor.  +  Articolul 155(1) Pe baza prezentelor norme generale, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale emit norme și reglementări tehnice de apărare împotriva incendiilor, specifice domeniilor de competență ale acestora, iar organele administrației publice locale instituie reguli și măsuri specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor, potrivit competențelor și obligațiilor legale.(2) Reglementările prevăzute la alin. (1) sunt obligatorii pentru domeniul de activitate specific, respectiv pentru unitatea administrativ-teritorială.  +  Articolul 156Încălcarea dispozițiilor prezentelor norme generale atrage răspunderea disciplinară, contravențională, materială, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 157Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme generale.  +  Anexa nr. 1la normele generaleOperatorul economic/instituția                 ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR                     Locul de muncă .....................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│        I. - Prevenirea incendiilor                                           ││ 1. Materiale combustibile și inflamabile (de exemplu, produse finite din     ││    lemn, lacuri, solvenți etc.)                                              ││ 2. Surse de aprindere posibile (de natură electrică, termică, autoaprindere  ││    etc.)                                                                     ││ 3. Echipamente și mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice,          ││    instalații de ventilație, scule și dispozitive etc.)                      ││ 4. Măsuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea   ││    fumatului, colectarea deșeurilor etc.)                                    ││ 5. Măsuri specifice (de exemplu, asigurarea funcționării sistemului de       ││    menținere constantă a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar││    a sculelor care nu produc scântei etc.)                                   │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│  II. - Organizarea primei intervenții de stingere a incendiilor              ││ 1. Mijloace de alarmare/alertare (telefon/număr serviciu profesionist pentru ││    situații de urgență ................... dispecerat/șef tură ...........   ││    buton de alarmare amplasat la ................................... etc.)   ││ 2. Instalații și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor (de       ││    exemplu, sprinklere, uși rezistente la foc, trape)                        ││ 3. Mijloace de protecție a salariaților (de exemplu, aparate de respirație)  ││ 4. Personalul care asigură prima intervenție:                                ││    - stingătoare .............................................               ││    - hidranți interiori ...........................................          ││    - tablou electric ..............................................          ││    - declanșare/oprire instalațiile ................................         ││ 5. Personalul care asigură evacuarea persoanelor/bunurilor ...........       │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                    Întocmit            ......................             (numele și prenumele)            ......................                   Semnătura  +  Anexa nr. 2la normele generalePLANUL DE EVACUAREa persoanelor/bunurilor┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Date de identificare: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Denumirea operatorului economic/instituției │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Sediul, număr de telefon, fax, e-mail │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Profilul de activitate │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. - Planul general al operatorului economic/instituției (la scară), ││ pe care se marchează: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Amplasarea clădirilor și a depozitelor în incintă, precizându-se: ││ - numărul de niveluri (subterane și supraterane); ││ - numărul maxim de persoane care poate fi la un moment dat în clădire; ││ - tipul de bunuri și cantitatea ce pot fi la un moment dat în ││ clădire/depozit; ││ - lista cu substanțe periculoase/caracteristici conform fișei de pericol ││ pentru fiecare categorie de substanță │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Căile de acces, evacuare și de intervenție din incintă și cele adiacente ││ acesteia │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Locul/locurile de adunare a persoanelor în caz de incendiu │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. - Concepția de organizare a evacuării persoanelor/bunurilor │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Mijloacele prin care se realizează anunțarea (alertarea) persoanelor ce ││ răspund de executarea și dirijarea evacuării în caz de incendiu │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nominalizarea persoanelor care au atribuții în ceea ce privește evacuarea ││ persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel în parte │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Nominalizarea persoanelor care se ocupă de întocmirea listelor celor prezenți││ la locul de adunare amenajat și marcat corespunzător │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Ordinea în care urmează să se facă evacuarea persoanelor și a bunurilor, în ││ funcție de valoarea lor și de vulnerabilitatea la incendiu │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ În cazul substanțelor periculoase se vor face precizări cu privire la măsuri ││ ce trebuie adoptate la evacuarea acestora │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. - Organizarea evacuării persoanelor/bunurilor pe niveluri │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se întocmește, pentru fiecare nivel la care se află persoane sau bunuri ││ necesar a fi evacuate, schița nivelului, pe care se specifică numărul ││ nivelului și numărul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe ││ nivel și se marchează prin simbolurile corespunzătoare căile de evacuare, ││ încăperile/locurile în care se află persoane/substanțe periculoase sau ││ bunuri de evacuat │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se nominalizează persoana/persoanele care are/au atribuții pentru evacuarea ││ persoanelor/bunurilor │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cât posibil, ││ urmărindu-se ca evacuarea persoanelor să se facă pe alte căi decât cele ││ destinate evacuării materialelor și astfel stabilite încât să nu îngreuneze ││ intervenția pompierilor la stingere; │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Măsurile de siguranță care trebuie luate la efectuarea evacuării persoanelor ││ și a materialelor care prezintă pericol deosebit (explozivi, recipiente ││ pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebită ││ valoare sau care se deteriorează ușor sub efectele temperaturii (aparate de ││ precizie etc.); │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Numărul și locul în care se află mijloacele de iluminat mobile, de transport,││ precum și alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuării. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Instrucțiuni de urmat în caz de incendiu │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Locul/locurile de evacuare a bunurilor în caz de incendiu │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa nr. 3la normele generalePLANUL DE INTERVENȚIE- structura-cadru -┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 1. Datele de identificare:                                                   ││ - denumirea operatorului economic sau a instituției;                         ││ - adresă, număr de telefon, fax, e-mail;                                     ││ - profilul de activitate.                                                    │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Planul general al unității (la scară), pe care se marchează:              ││ - amplasarea clădirilor, instalațiilor tehnologice și a depozitelor în       ││   incintă;                                                                   ││ - căile de acces și de intervenție din incintă și cele adiacente acesteia;   ││ - rețelele și sursele proprii de alimentare cu apă;                          ││ - rezervele de agenți de stingere și de mijloace de protecție a personalului ││   de intervenție;                                                            ││ - rețelele și racordurile de alimentare cu energie electrică, agent termic,  ││   gaze și alte fluide combustibile;                                          ││ - rețelele de canalizare;                                                    ││ - vecinătățile.                                                              │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. Concepția de organizare și de desfășurare a intervenției în caz de        ││  incendiu:                                                                   ││ - concluzii privind intervenția, rezultate din scenariul de securitate la    ││  incendiu sau din evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor;    ││ - particularități tactice de intervenție pentru:                             ││ * evacuarea utilizatorilor (persoane și, după caz, animale sau bunuri),      ││   acordarea primului ajutor și protejarea bunurilor periclitate;             ││ * localizarea și lichidarea incendiilor;                                     ││ * protecția personalului de intervenție;                                     ││ * protecția vecinătăților;                                                   ││ * înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu.                 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Forțe de intervenție în caz de incendiu:                                  ││  - serviciul privat pentru situații de urgență (dotare, încadrare);          ││  - servicii publice voluntare pentru situații de urgență cu care se          ││  cooperează (categoria, localitatea, distanța, itinerarul de deplasare,      ││  telefonul sau alte mijloace de alarmare și alertare);                       ││  - subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanța,         ││  itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare și         ││  alertare);                                                                  ││  - alte forțe cu care se cooperează și modul de anunțare (de exemplu,        ││  ambulanța);                                                                 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu, exterioare unității:       ││  - rețele de alimentare cu apă:                                              ││ * debite;                                                                    ││ * presiuni;                                                                  ││ * amplasarea hidranților exteriori și stabilirea distanțelor față de         ││   incinta unității;                                                          ││ - alte surse artificiale sau naturale de apă:                                ││ * felul și capacitatea acestora;                                             ││ * platforme (puncte) de alimentare și distanțele față de unitate.            │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. Planul fiecărei construcții, instalații tehnologice sau platforme de      ││   depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:   ││ - destinația spațiilor (încăperilor);                                        ││ - suprafața construită și aria desfășurată;                                  ││ - regimul de înălțime (numărul de niveluri);                                 ││ - numărul de persoane care utilizează construcția, pe niveluri și pe total;  ││ - căile interioare de acces, evacuare și de intervenție;                     ││ - natura materialelor și a elementelor de construcții;                       ││ - nivelurile criteriilor de performanță privind securitatea la incendiu      ││   asigurate;                                                                 ││ - instalațiile utilitare aferente;                                           ││ - instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și        ││   stingere a incendiilor cu care este echipată;                              ││ - dispozitivul de intervenție în caz de incendiu.                            │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  În cazul operatorilor economici și al instituțiilor având numai construcții, instalații tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu și care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte și foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane și fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct. 6 din structura-cadru. În aceste situații, în conturul construcțiilor, instalațiilor tehnologice și al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unității (pct. 2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinația, suprafața, numărul de niveluri, rezistența la foc și, după caz, categoriile pericolului de incendiu.
  Un exemplar al planului de intervenție avizat se pune la dispoziție inspectoratului pentru situații de urgență județean/al municipiului București pentru efectuarea recunoașterilor și a studiilor tactice și pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercițiilor, aplicațiilor tactice de intervenție, precum și în situațiile de urgență.
   +  Anexa nr. 4la normele generaleUnitatea emitentăPERMIS DE LUCRU CU FOCNr. ..... din .....┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului .........,││ ajutat de doamna/domnul ..................................., care urmează să ││ execute ............................, folosind .......................... ││ la (în) ............... . Lucrările încep la data de ................... ││ ora ........, și se încheie la data de .................. ora ........ . │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Premergător, pe timpul și la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua ││ următoarele măsuri: ││ 1. Îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de ││ executare a lucrărilor și din apropierea acesteia, pe o rază de ....... ││ metri, astfel: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau ││ instalațiilor, prin: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. Ventilarea spațiilor în care se execută lucrările se realizează astfel: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Verificarea zonei de lucru și a vecinătăților acesteia, înlăturarea ││ surselor de aprindere și a condițiilor care favorizează producerea ││ incendiilor și a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zonă. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. Începerea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiză ││ nr. ................ din .........................., eliberat de ││ .......................... (acolo unde este cazul) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice ││ tehnologiei de lucru: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. În zona de lucru se asigură următoarele mijloace de stingere a ││ incendiilor: │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. Lucrările cu foc deschis nu se execută dacă sunt condiții de vânt │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9. Pe timpul lucrărilor se asigură supravegherea acestora de către ││ doamna/domnul .......................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 10. Șeful serviciului public voluntar/privat pentru situații de urgență ││ este anunțat despre începerea, întreruperea și încheierea lucrării. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 11. Controlul măsurilor de apărare împotriva incendiilor se asigură de ││ către doamna/domnul ....................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 12. Supravegherea lucrărilor cu foc se asigură de către doamna/domnul ││ ..................................................................... │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 13. Incendiul sau orice alt eveniment se anunță la ..................., ││ prin .............................................. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 14. Alte măsuri specifice de apărare împotriva incendiului │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 15. Personalul de execuție, control și supraveghere a fost instruit asupra ││ măsurilor de apărare împotriva incendiului. │├─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┤│ Responsabili │ Numele și prenumele │ Semnătura│├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤│Emitentul │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤│Șeful sectorului în care se execută lucrările│ │ │├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤│Executanții lucrărilor cu foc │ │ │├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────┤│Serviciul public voluntar/privat pentru │ │ ││situații de urgență │ │ │└─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┘  +  Anexa nr. 5la normele generaleMIJLOACE TEHNICEde apărare împotriva incendiilor- Categorii principale -1. Pentru echiparea construcțiilor, a instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate:a) instalații de protecție împotriva incendiilor;b) stingătoare și alte aparate de stins incendii;c) utilaje, unelte și alte mijloace de intervenție.2. Pentru dotarea serviciilor profesioniste/voluntare/private pentru situații de urgență:a) autospeciale pentru stingerea incendiilor;b) autospeciale auxiliare de intervenție;c) nave pentru stingerea incendiilor;d) trenuri pentru stingerea incendiilor;e) aeronave de intervenție la incendii;f) motopompe și alte utilaje;g) ambulanțe și autosanitare.3. Pentru întreruperea procesului de ardere a materialelor și substanțelor combustibile sau pentru protecția celor din apropierea focarului:a) produse de stingere;b) agenți neutralizatori, speciali.4. Pentru protecția personalului de intervenție:a) echipament de protecție la temperatură, șocuri mecanice și la umiditate;b) mijloace de protecție a căilor respiratorii;c) accesorii de siguranță;d) accesorii de protecție la electrocutare;e) mijloace de iluminat;f) aparatură de comunicații;g) echipament, aparatură, vaccinuri și instrumentar de protecție specială împotriva efectelor agenților chimici, radioactivi sau biologici;h) aparatură de detectare a concentrațiilor explozive sau a prezenței unor substanțe nocive.  +  Anexa nr. 6la normele generaleNUMĂR ORIENTATIVde stingătoare portative pentru unele categorii de construcții┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐│             Categorii de construcții                          │Număr minim de││                                                               │stingătoare*)/││                                                               │suprafață     ││                                                               │desfășurată   │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│1. Clădiri administrative:                                     │              ││- sedii ale administrației publice centrale și locale;         │1 buc./300 mp ││- sedii de fundații, organizații neguvernamentale, asociații,  │              ││  agenții și altele asemenea;                                  │              ││- sedii de birouri.                                            │              │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│2. Clădiri comerciale:                                         │              ││- comerț alimentar și nealimentar;                             │1 buc./200 mp ││- magazine generale;                                           │              ││- alimentație publică (restaurante, braserii și altele         │              ││  asemenea);                                                   │              ││- spații și încăperi destinate serviciilor.                    │              │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│3. Clădiri de locuit (cu caracter de recomandare):             │              ││- blocuri;                                                     │   1 buc./    ││- locuințe unifamiliale.                                       │   nivel/     ││                                                               │  apartament  │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│4. Clădiri civile cu funcțiuni mixte (comerț, birouri,         │              ││   reuniuni)                                                   │1 buc./300 mp │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤│5. Alte amenajări:                                             │              ││- circuri mobile;                                              │1 buc./150 mp ││- scene și tribune amenajate provizoriu în aer liber (pentru   │              ││  spectacole, mitinguri, competiții sportive etc.);            │              ││- studiouri de radio, televiziune, îndeosebi cu public.        │              │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘--------------*) Performanța de stingere echivalentă cu focarele 21 A și 113 B, conform standardului european de referință. Notă
  Tipul și numărul de stingătoare se stabilesc de proiectant și, pentru construcțiile existente, prin scenariile de incendiu sau de persoana cu atribuții specifice, în funcție de nivelul de risc de incendiu, tipul și cantitatea de material sau substanță combustibilă/volumul de lichid combustibil din spațiul ce trebuie protejat.
   +  Anexa nr. 7la normele generaleREGISTRU DE CONTROLpentru instalațiile de detectare, semnalizare, alarmare,alertare, limitare și stingere a incendiilor┌────────────────────────────────────────┐│ Nr. crt. (fișă) ....................   │└────────────────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Denumirea instalației                                                       │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Producător/importator/furnizor                                              │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Caracteristici principale (loc amplasare, zone protejate, componente etc.)  │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Certificat CE/Certificat de conformitate al produsului/Agrement             │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Documentație tehnică aferentă certificatului                                │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana fizică/juridică ce a executat proiectarea                          ││Certificat atestare                                                         │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana fizică/juridică ce a executat montarea                             ││Certificat atestare                                                         │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Persoana fizică/juridică ce execută verificarea, întreținerea, repararea    ││Certificat atestare                                                         ││Contract nr. ..................                                             ││Perioada contractului                                                       │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Solicitare service deranjamente                                             ││Telefon, e-mail, fax                                                        │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Personal responsabil                                                        ││Data                                                                        │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Date evenimente┌────┬────┬─────┬───────────┬─────┬─────────┬───────────────┐│Nr. │Data│Locul│Evenimentul│Cauza│Acțiune  │Numele în clar ││crt.│    │     │           │     │corectivă│ - Semnătura - │├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤├────┼────┼─────┼───────────┼─────┼─────────┼───────────────┤└────┴────┴─────┴───────────┴─────┴─────────┴───────────────┘ Notă 1. În registrul de control pentru instalațiile de detectare, semnalizare, alertare, alarmare, limitare și stingere a incendiilor se consemnează toate datele relevante privind:a) executarea controalelor stării de funcționare, a operațiunilor de verificare, întreținere și reparații;b) executarea de modificări;c) acționările în situații de incendiu;d) evenimente produse: alarme de incendiu, alarme false de incendiu, defecte, întreruperi, declanșări intempestive, teste, dezactivări temporare - cu menționarea cauzelor care le-au determinat și a acțiunilor corective efectuate.2. Datele consemnate trebuie să indice clar și precis data (anul, luna, ziua, ora, după caz, minutele și secundele) și locul de producere a evenimentului.3. Toate evenimentele trebuie înregistrate corespunzător.4. Registrul se completează pentru fiecare instalație din dotare.5. Se numește un responsabil pentru completarea registrului; numele responsabilului este trecut în registru.6. Se notează componentele înlocuite și cauzele înlocuirii.  +  Anexa nr. 8la normele generaleEVIDENȚAexercițiilor de intervenție efectuate la .......┌────┬────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┬──────────┐│Nr. │Data și ora │Tipul │Locul/Sectorul│Cine a organizat│ ││crt.│executării │exercițiului│de activitate │ exercițiul │Observații││ │exercițiului│ │ │Numele, semnă- │ ││ │ │ │ │tura și funcția │ │├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤├────┼────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────┤└────┴────────────┴────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────┘