LEGE nr. 76 din 26 martie 2007pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 29 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Secretariatul comisiei de atribuire de denumiri este asigurat prin grija compartimentului juridic al instituţiei prefectului."2. La articolul 3, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Comisia de atribuire de denumiri funcţionează în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."3. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Avizul comisiei de atribuire de denumiri se semnează de către preşedinte, iar în absenţa acestuia de către vicepreşedinte şi se comunică prin grija comparti-mentului juridic al instituţiei prefectului."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 martie 2007.Nr. 76.________