ORDIN nr. 326 din 12 martie 2007privind aprobarea Metodologiei pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă care aparţin domeniului public al statului
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 29 martie 2007    În conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, coroborate cu cele ale pct. 2 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. VIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 499/2004,în temeiul art. 34 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Direcţiei siguranţa barajelor şi cadastrul apelor nr. 111.140/AA/5 martie 2007,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru delimitarea albiilor minore ale cursurilor de apă care aparţin domeniului public al statului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi industriei alimentare, al preşedintelui Comitetului Naţional al Apelor şi al ministrului economiei forestiere şi materialelor de construcţie nr. 107.689/30/12.984/1977, publicat în Buletinul Oficial nr. 59 din 6 iulie 1977, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 12 martie 2007.Nr. 326.  +  AnexăMETODOLOGIE 12/03/2007