HOTĂRÂRE nr. 292 din 21 martie 2007pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 48 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În anul 2007, programele naţionale de sănătate sunt elaborate şi derulate în mod distinct sau în comun de către Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz. (2) Programele naţionale de sănătate se finanţează de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 2Structura programelor naţionale, obiectivele şi necesarul de resurse ale acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3Programele naţionale de sănătate prevăzute în anexă sunt proiectate, implementate şi coordonate la nivel naţional de Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. Totodată, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate derulează şi răspunde de realizarea programului prevăzut la pct. II din anexă.  +  Articolul 4Coordonatorii regionali şi locali din cadrul institutelor şi centrelor de sănătate publică, respectiv din cadrul autorităţilor de sănătate publică, asigură pentru programele prevăzute la pct. I din anexă implementarea şi monitorizarea la nivel regional, respectiv local. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, răspunde de asigurarea, urmărirea, evidenţierea şi controlul utilizării fondurilor aprobate, precum şi de monitorizarea, controlul şi analiza indicatorilor fizici şi de eficienţă pentru programele prevăzute la pct. II din anexă.  +  Articolul 5 (1) Repartizarea fondurilor destinate programelor naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice se face în condiţiile legii. (2) Ministerul Sănătăţii Publice calculează o cotă de rezervă de până la 6% din fondurile rezultate după aplicarea prevederilor alin. (1), pe care o reţine la dispoziţia sa din veniturile proprii alocate programelor naţionale de sănătate. Această sumă se utilizează în situaţii justificate, pe parcursul execuţiei bugetare, şi se repartizează până la data de 31 octombrie a anului curent.  +  Articolul 6 (1) Din sumele alocate programelor naţionale de sănătate prevăzute în anexă se finanţează lunar unităţile sanitare prin care se derulează programele şi subprogramele, pe baza cererilor fundamentate ale acestora şi în limita fondurilor aprobate. (2) Pentru realizarea atribuţiilor lor referitoare la programele naţionale de sănătate, autorităţile de sănătate publică pot încheia contracte cu furnizori de servicii medicale autorizaţi şi evaluaţi, după caz. (3) Sumele prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea subprogramelor din cadrul programului naţional prevăzut la pct. II din anexă, pentru care achiziţia de medicamente şi materiale sanitare specifice nu se realizează prin licitaţii la nivel naţional, se alocă pe bază de contracte distincte, încheiate între casele de asigurări de sănătate şi unităţile sanitare prin care se derulează aceste subprograme.  +  Articolul 7 (1) Sumele alocate pentru programele naţionale de sănătate sunt cuprinse în bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor sanitare prin care acestea se derulează şi se utilizează potrivit destinaţiilor stabilite. (2) Unităţile care derulează programe naţionale de sănătate au obligaţia gestionării eficiente a mijloacelor materiale şi băneşti şi a organizării evidenţei contabile a cheltuielilor pentru fiecare program sau subprogram, pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.  +  Articolul 8 (1) Pentru realizarea unor obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din venituri proprii, Ministerul Sănătăţii Publice organizează licitaţii la nivel naţional, în condiţiile legii. Pentru realizarea celorlalte obiective şi activităţi cuprinse în programele naţionale de sănătate finanţate din bugetul de stat şi venituri proprii şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care nu se organizează licitaţii la nivel naţional, achiziţionarea bunurilor şi produselor specifice, a medicamentelor şi a materialelor sanitare se face de către unităţile sanitare care derulează programele respective, în condiţiile legii. (2) Medicamentele şi materialele sanitare specifice, care se acordă în spital şi în ambulatoriu, necesare derulării subprogramelor din cadrul programului naţional prevăzut la pct. II din anexă, sunt nominalizate prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Achiziţia acestora se efectuează prin licitaţii la nivel naţional, în condiţiile legii. (3) Asigurarea la nivelul unităţilor sanitare a medicamentelor şi a materialelor sanitare specifice, prevăzute la alin. (2), se face pe baza contractelor încheiate între Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate, în calitate de achizitor, şi furnizorii de medicamente şi materiale sanitare specifice declaraţi câştigători la licitaţiile naţionale. (4) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor diabetici şi al celor cu transplant, medicamentele antidiabetice de tipul insulinelor, precum şi medicamentele pentru tratamentul stării posttransplant se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice. (5) Pentru asigurarea accesului la tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, eliberarea medicamentelor specifice de tip oral pentru tratamentul ambulatoriu se va face prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Contravaloarea acestor medicamente se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (6) Medicamentele specifice eliberate pentru tratamentul ambulatoriu, prevăzute la alin. (4) şi (5), eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, se eliberează la preţul de decontare, care este şi preţul de vânzare al acestora. Prescrierea acestor medicamente în ambulatoriu se face pe denumire comună internaţională, denumire comercială şi formă farmaceutică.  +  Articolul 9Sumele aferente obiectivului 6 prevăzut în Subprogramul privind bolile netransmisibile (1.2), obiectivelor 2 şi 3 prevăzute în Programul naţional de diabet şi alte boli de nutriţie (3) şi obiectivului 5 prevăzut în Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule (4) se asigură prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 10 (1) Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice care se constituie în baza art. 40 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale şi alte materiale specifice; acestea se achiziţionează prin licitaţii naţionale, în condiţiile legii, iar sumele aferente procurării bunurilor şi produselor respective se suportă din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice. (2) Pentru depozitarea, conservarea şi eliberarea produselor achiziţionate prin licitaţii la nivel naţional, precum şi pentru produsele primite ca donaţii şi sponsorizări de către Ministerul Sănătăţii Publice, se pot încheia contracte de prestări de servicii în condiţiile legii. (3) Cheltuielile aferente contractului de prestări de servicii prevăzut la alin. (2) se suportă de la bugetul de stat sau din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 11 (1) Pentru realizarea unor activităţi specifice programelor naţionale de sănătate, din fondurile primite prin transfer din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice unităţile sanitare finanţate integral din venituri proprii pot finanţa cheltuieli de personal aferente personalului care urmează a fi încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau cu timp parţial de muncă. (2) Activităţile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) se nominalizează în normele tehnice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 12În sumele prevăzute pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate se cuprind şi cheltuielile ocazionate de monitorizarea şi controlul acestora.  +  Articolul 13 (1) Ministerul Sănătăţii Publice, prin Agenţia Naţională pentru Programe de Sănătate, poate realiza studii, activităţi şi lucrări aferente programelor naţionale de sănătate, prin contracte încheiate, în condiţiile legii, cu unităţile din coordonarea sau de sub autoritatea sa. (2) În contractele încheiate cu unităţile prevăzute la alin. (1) se vor preciza următoarele: activităţile care fac obiectul contractului, sumele aferente fiecărei activităţi, modul de raportare şi valorificare a rezultatelor, termenele intermediare şi termenul final de predare. În funcţie de îndeplinirea acestor cerinţe, va fi aprobată decontarea contravalorii lucrărilor sau prestaţiilor, după caz.  +  Articolul 14Sumele utilizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri sunt cuprinse în sumele aprobate pe anul 2007 la programele respective.  +  Articolul 15În vederea derulării în bune condiţii a programelor naţionale de sănătate, în urma evaluărilor trimestriale ale indicatorilor specifici şi în funcţie de realizarea obiectivelor şi activităţilor propuse, se stabileşte modul de alocare a resurselor rămase neutilizate.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 292.  +  Anexa OBIECTIVELE ANUALE, STRUCTURA PROGRAMELOR NAŢIONALEDE SĂNĂTATE ŞI NECESARUL DE RESURSEI. PROGRAMUL DE PREVENIRE ŞI CONTROL AL BOLILOR CU IMPACT MAJOR ASUPRA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEIObiective:Folosirea cu prioritate a resurselor alocate pentru îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor aprobaţiFundamentarea programelor pe nevoile populaţieiAsigurarea concordanţei cu politicile, strategiile şi recomandările instituţiilor şi organizaţiilor internaţionale din domeniu1. Programul naţional de profilaxieNecesar resurse:Buget de stat: a) cheltuieli materiale: 150.114 mii lei; b) transferuri: 96.901 mii lei;din care transferuri către bugetulFondului naţional unic de asigurărisociale de sănătate (FNUASS): 20.000 mii lei.Venituri proprii: a) cheltuieli materiale: 11.347 mii lei; b) transferuri: 10.500 mii lei,din care transferuri către bugetul FNUASS: 5.000 mii lei.Structura:1.1. Subprogramul de sănătate publicăObiective:1. realizarea imunizărilor conform calendarului naţional de vaccinare;2. prevenirea şi supravegherea HIV, TB, ITS şi altor boli transmisibile;3. supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;4. prevenirea îmbolnăvirilor prin monitorizarea factorilor determinanţi din mediu de viaţă şi muncă;5. promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos;6. hematologie şi securitate transfuzională;7. controlul consumului de tutun prin încurajarea renunţării la fumat.1.2. Subprogramul privind bolile netransmisibileObiective:1. prevenirea şi combaterea bolilor cardiovasculare;2. prevenirea şi controlul în patologia oncologică;3. prevenirea şi diagnosticarea precoce în bolile neurologice;4. prevenţie în patologia endocrină;5. reabilitarea serviciilor de urgenţă prespitalicească;6. tratamentul bolilor cardiovasculare, hemofiliei şi talasemiei.1.3. Subprogramul de sănătate a femeii şi copiluluiObiective:1. creşterea accesului la servicii de sănătatea reproducerii;2. profilaxia sindromului de imunizare Rh;3. profilaxia şi diagnosticul pre- şi postnatal al malformaţiilor şi/sau al unor afecţiuni genetice;4. profilaxia anemiei feriprive la gravidă;5. îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei consultaţiei prenatale;6. profilaxia anemiei feriprive la copil;7. profilaxia rahitismului carenţial la copil;8. profilaxia malnutriţiei la prematuri;9. profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-1 an, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf;10. promovarea alăptării;11. prevenirea encefalopatiei cauzate de fenilcetonurie şi hipotiroidism congenital;12. diagnosticul şi tratamentul precoce al epilepsiilor, paraliziilor cerebrale şi întârzierilor neuropsihomotorii la copil şi prevenirea complicaţiilor acestora, precum şi depistarea precoce a surdităţii la nou-născuţi;13. profilaxia cecităţii la prematuri prin depistarea precoce şi tratamentul retinopatiei de prematuritate, precum şi profilaxia ambliopiei şi a tulburărilor de refracţie la copil;14. diagnostic precoce, profilaxia primară şi secundară, monitorizarea şi recuperarea unor afecţiuni cronice la copil, cum ar fi:14.1. sindromul de detresă respiratorie la nou-născuţi;14.2. astmul bronşic la copil;14.3. sindromul de malabsorbţie şi diaree cronică la copil;14.4. mucoviscidoza la copil;14.5. imunodeficienţele primare umorale la copil;14.6. hepatita cronică la copil;15. susţinerea îngrijirilor de terapie intensivă la nou-născuţi.2. Programul naţional de sănătate mintalăNecesar resurse:Buget de stat: a) cheltuieli materiale: 1.000 mii lei; b) transferuri: 2.000 mii lei; c) transferuri de capital: 42.000 mii lei.Venituri proprii: a) transferuri: 3.000 mii lei; b) transferuri de capital: 18.000 mii lei.Structura:2.1. Subprogramul de profilaxie în patologia psihiatrică şi psihosocială Obiective:1. asigurarea continuităţii şi creşterea accesibilităţii îngrijirilor de sănătate mintală prin dezvoltarea centrelor de sănătate mintală;2. dezvoltarea competenţelor profesioniştilor de sănătate mintală prin programe de instruire şi acces la informaţii bazate pe dovezi;3. fundamentarea politicilor de sănătate mintală prin implementarea unui sistem de monitorizare a serviciilor de sănătate mintală şi de colectare a datelor în domeniul sănătăţii mintale;4. creşterea calităţii serviciilor de sănătate mintală, cu accent pe dezvoltarea activităţilor de reabilitare psihosocială;5. combaterea stigmatizării persoanelor cu probleme de sănătate mintală;6. reabilitarea spitalelor de psihiatrie.2.2. Subprogramul tratamentul toxicodependenţelorObiective:1. informarea şi educarea populaţiei cu privire la mijloacele de prevenire a consumului de droguri;2. asigurarea tratamentului de substituţie cu agonişti de opiacee pentru persoane cu toxicodependenţă;3. testarea metaboliţilor stupefiantelor, în toate unităţile medicale de profil, adulţi şi copii;4. tratamentul de dezintoxicare pentru persoane cu toxicodependenţă.3. Programul naţional de diabet şi alte boli de nutriţieNecesar resurse:Buget de stat:transferuri: 3.000 mii leiVenituri proprii:transferuri: 300.000 mii leidin care transferuri către bugetul FNUASS: 267.625 mii leiObiective:1. prevenţia şi controlul în diabet şi alte boli de nutriţie;2. tratamentul cu insulină al bolnavilor cu diabet zaharat;3. tratamentul cu antidiabetice orale al bolnavilor cu diabet zaharat.4. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celuleNecesar resurse:Buget de stat:transferuri: 1.000 mii leiVenituri proprii:transferuri: 98.850 mii leidin care transferuri către bugetul FNUASS:50.000 mii leiObiective:1. testarea imunologică şi virusologică a potenţialilor donatori şi a receptorilor (inclusiv cross-match);2. coordonarea activităţii de transplant;3. menţinerea în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală;4. efectuarea procedurilor de transplant;5. asigurarea medicaţiei pentru tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi*);----------- Notă *) În trimestrul I 2007 medicamentele pentru tratamentul stării de posttransplant se eliberează prin farmaciile de circuit închis aparţinând celor 6 centre de excelenţă autorizate pentru activitatea de transplant (Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara), precum şi prin farmaciile spitalelor judeţene din celelalte judeţe.În aceeaşi perioadă medicamentele pentru tratamentul stării de posttransplant se asigură prin procurarea acestora de către unităţile sanitare menţionate şi din rezerva pentru situaţii speciale a Ministerului Sănătăţii Publice.6. managementul Registrului Naţional de Transplant.5. Programul naţional de tratament în străinătateNecesar resurse:Buget de stat:cheltuieli materiale: 4.200 mii leiObiectiv:- asigurarea investigaţiei şi tratamentului pentru bolnavii care nu pot fi trataţi în ţară.6. Programul naţional de asistenţă comunitară şi acţiuni pentru sănătateNecesar resurse:Buget de stat:transferuri: 35.000 mii leiObiective:1. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, prin creşterea accesului la servicii medicale furnizate la nivel comunitar al populaţiei vulnerabile, din zone defavorizate;2. îmbunătăţirea accesului persoanelor care au calitatea de luptători pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi/sau de urmaşi ai eroilor-martiri la servicii medicale de tratament şi recuperare balneoclimatică.7. Programul naţional al rezervei Ministerului Sănătăţii PubliceNecesar resurse:Venituri proprii:cheltuieli materiale: 70.680 mii leiObiectiv:- asigurarea cantităţilor de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, materiale sanitare, produse tehnico-medicale, consumabile şi alte materiale specifice pentru situaţii speciale.8. Programul naţional privind evaluarea stării de sănătate a populaţiei în asistenţa medicală primarăNecesar resurse:Venituri proprii:transferuri: 110.335 mii leiObiective:1. evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi a factorilor de risc, în vederea păstrării şi promovării sănătăţii, precum şi a prevenirii îmbolnăvirilor şi complicaţiilor acestora;2. cunoaşterea ponderii factorilor de risc pentru bolile cu impact major asupra sănătăţii populaţiei;3. îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin creşterea accesului populaţiei la servicii de asistenţă medicală preventivă şi creşterea speranţei de viaţă;4. efectuarea de screening clinico-biologic, în vederea depistării precoce a afecţiunilor oncologice, cardiovasculare, neurologice şi altele, în funcţie de factorii de risc identificaţi în urma activităţii de evaluare a stării de sănătate a populaţiei;5. asigurarea cabinetelor de medici de familie cu calculatoare, echipamente informatice şi softuri, necesare derulării programului.NOTĂ:Cheltuielile unităţilor de management şi de implementare pentru unele programe şi subprograme sunt aferente unor activităţi care se detaliază în normele tehnice elaborate potrivit art. 11 alin. (2) din hotărâre.II. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV FINANŢAT DIN BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATENecesar resurse:Buget FNUASS: 1.441.830 mii lei,din care transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice: 342.625 mii lei.Structura:Programul naţional de sănătate cu scop curativ este structurat pe subprograme de sănătate, după cum urmează:1. Tratamentul persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere2. Tratamentul bolnavilor cu tuberculoză3. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin chirurgie cardiovasculară şi prin cardiologie intervenţională şi electrofiziologie4. Tratamentul bolnavilor cu afecţiuni oncologice5. Tratamentul bolnavilor cu boli neurologice: scleroză multiplă6. Tratamentul bolnavilor cu diabet zaharat7. Tratamentul accidentelor hemoragice ale bolnavilor cu hemofilie şi tratamentul cu chelatori de fier al bolnavilor cu talasemie8. Tratamentul bolnavilor cu osteoporoză şi tratamentul bolnavilor cu guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne9. Tratamentul prin endoprotezare al bolnavilor cu afecţiuni articulare preexistente sau dobândite şi prin implant segmentar al diformităţilor de coloană10. Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor cu transplant11. Tratamentul de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică12. Tratamentul bolnavilor adulţi cu mucoviscidoză.Obiective:- asigurarea de medicamente şi/sau materiale sanitare specifice pentru boli cronice cu risc crescut;- asigurarea serviciilor de supleere renală (inclusiv medicamente şi materiale sanitare specifice).-----------