ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 21 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007    În prezent, programele de sănătate finanţate de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice nu pot fi derulate în comun cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, deoarece fondurile prevăzute la transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii Publice în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate nu sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor necesare a fi implementate în anul 2007.Insuficienţa resurselor financiare pentru destinaţiile stabilite determină consecinţe medicale şi sociale grave, prin întreruperea medicaţiei specifice, agravarea situaţiei clinice a pacienţilor şi chiar decesul acestora.Această situaţie impune măsuri urgente pentru asigurarea accesului cât mai facil la tratamentele necesare, acoperite prin programele naţionale de sănătate, şi pentru garantarea continuităţii acestor tratamente, în condiţiile în care în cadrul programelor naţionale de sănătate sunt tratate bolile cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei atât din punctul de vedere al gravităţii, cât şi al numărului de persoane afectate.Pentru a preveni apariţia unor disfuncţionalităţi în derularea programelor naţionale de sănătate, cauzate în principal de necesitatea introducerii de urgenţă a unor noi cazuri, precum şi de situaţii neprevăzute, în caz de dezastre, epidemii, catastrofe naturale, cu implicaţii majore asupra stării de sănătate a populaţiei, se impune ca la nivelul Ministerului Sănătăţii Publice să existe o sumă de rezervă nerepartizată, care să poată fi utilizată imediat.Împrejurările semnalate constituie situaţii extraordinare, prin amploarea şi gravitatea consecinţelor medicale şi sociale pe care le pot determina, necesitând măsuri imediate de redistribuire a fondurilor în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătăţii Publice în scopul asigurării resurselor financiare în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru derularea programelor naţionale de sănătate, în acord cu nevoile populaţiei României, precum şi de reţinere a unei cote de rezervă la dispoziţia Ministerului Sănătăţii Publice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Programele naţionale de sănătate sunt elaborate şi derulate în mod distinct sau în comun de Ministerul Sănătăţii Publice şi CNAS, după caz, şi se finanţează fie de la bugetul de stat şi din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii Publice, fie din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din transferuri de la bugetul de stat şi din venituri proprii prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Programele naţionale de sănătate se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătăţii Publice, inclusiv programele preluate, respectiv transferate, de la Ministerul Sănătăţii Publice la CNAS."2. După alineatul (1) al articolului 48 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, a bugetului Ministerului Sănătăţii Publice şi a bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii anexat la acesta şi în volumul şi structura bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate pe anul 2007, fără afectarea deficitului bugetului de stat şi a deficitului bugetului general consolidat pe anul 2007.(1^2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate aprobate pe anul 2007."3. Alineatul (2) al articolului 48 va avea următorul cuprins:"(2) Hotărârea Guvernului privind aprobarea programelor naţionale de sănătate cuprinde obiectivele anuale, structura acestora, necesarul de resurse, precum şi orice alte condiţii şi termene necesare derulării programelor."4. După alineatul (3) al articolului 48 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Ministerul Sănătăţii Publice poate reţine la dispoziţia sa, din veniturile proprii, o cotă de rezervă calculată din totalul fondurilor aprobate pentru programele naţionale de sănătate, ale cărei nivel şi mod de utilizare se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (2)."5. Litera d) a articolului 50 va avea următorul cuprins:"d) aprobă programele naţionale de sănătate şi subprogramele de sănătate pentru care se organizează licitaţii la nivel naţional şi răspunde de organizarea acestora."6. După alineatul (5) al articolului 233 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Medicamentele eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor incluşi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului naţional cu scop curativ, nominalizate prin hotărâre a Guvernului, se suportă la nivelul preţului de decontare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 20.-----------