LEGE nr. 60 din 22 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea pomiculturii nr. 348/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 28 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul de dezvoltare a pomiculturii, înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole, producerea şi valorificarea fructelor, pe baza fundamentării ştiinţifice şi extensiei progresului tehnic, în condiţiile organizării comune de piaţă în sectorul fructelor."2. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Organul de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniu care elaborează strategia de dezvoltare a pomiculturii este Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale."3. La articolul 2, după litera a), a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) introducerea în cultură a speciilor şi soiurilor competitive pe plan european;".4. La articolul 3, litera b) a alineatului 1 se abrogă.5. La articolul 3, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"c) siguranţa alimentară şi valorificarea fructelor şi produselor din fructe în condiţii de calitate;".6. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIPatrimoniul pomicol"7. La capitolul II, titlurile secţiunilor 1 şi a 2-a se abrogă.8. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Patrimoniul pomicol se compune din următoarele grupe: pomi şi arbuşti fructiferi, indiferent de sistemul de cultură, căpşunării, pepiniere pomicole, inclusiv terenurile pentru asolamente, terenurile în pregătire pentru plantare şi terenurile din intravilan plantate cu pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni. (2) Păstrarea patrimoniului pomicol, menţinerea şi ridicarea valorii biologice şi a potenţialului productiv al plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni şi protejarea mediului înconjurător, a apei, solului şi păstrarea ecosistemului şi biodiversităţii revin cultivatorilor."9. La articolul 5, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Sistemul de cultură se defineşte prin densitate, sortimente, tehnologii, performanţe tehnice şi economice şi se clasifică în următoarele grupe:".10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Plantaţiile de pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se realizează cu precădere în zonele consacrate, pe terenuri cu condiţii ecologice favorabile fiecărei specii, denumite areale pomicole. (2) Arealele pomicole reprezintă zona geografică a culturii pomilor şi arbuştilor fructiferi, constituie o categorie distinctă a fondului funciar şi sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Pomii şi arbuştii fructiferi situaţi în curţi, grădini, păşuni, fâneţe, aliniamente şi ale căror produse nu fac obiectul comercializării pe piaţă fac parte din categoria pomi răzleţi şi nu se evidenţiază în cadastrul pomicol. (4) Evidenţa pomilor răzleţi se ţine separat, în scop statistic."11. Articolul 7 se abrogă.12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor organizează inventarierea patrimoniului pomicol o dată la 5 ani. (2) Procedurile pentru desfăşurarea inventarierii şi modelul formularelor pentru inventarierea plantaţiilor pomicole se stabilesc prin ordin comun al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului administraţiei şi internelor."13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Tehnologiile de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor pomicole, pe specii, se reactualizează şi se elaborează de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Piteşti Mărăcineni şi se distribuie prin Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, denumită în continuare ANCA."14. Articolele 10, 11, 12, 13 şi 14 se abrogă.15. Secţiunea a 3-a a capitolului II devine capitolul II^1.16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni se face în zone consacrate, alegerea speciilor şi soiurilor este opţiunea liberă a oricărui proprietar sau deţinător de teren, la recomandarea specialiştilor autorizaţi în acest scop, conform prevederilor legale. (2) Plantarea pomilor fructiferi din categoria pomi răzleţi în grădini şi curţi, precum şi în terenurile din extravilan se face respectându-se distanţele faţă de limita proprietăţii vecinilor, astfel: a) la 2 m de răzor sau gard, pomi cu talie mică; b) la cel puţin 3 m de răzor sau gard, pomi cu talie mare."17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură, prin ANCA, fac recomandări periodice cu privire la soiurile speciilor pomicole performante, care asigură producţii de calitate, competitive, solicitate de piaţă, pentru a fi introduse în cultură."18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Proprietarii şi deţinătorii legali de terenuri, care doresc să înfiinţeze plantaţii pomicole, beneficiază de ajutoare financiare din partea statului în conformitate cu legislaţia în vigoare."19. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 19 vor avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Plantaţiile de pomi cu suprafaţă mai mare de 0,5 ha şi cele de arbuşti fructiferi de peste 0,2 ha, situate în zone, bazine şi centre consacrate, se înfiinţează în baza autorizaţiei de plantare eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) Pentru plantaţiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 2 ha şi pentru plantaţiile de arbuşti fructiferi cu suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a plantaţiei pomicole elaborat de persoane autorizate şi avizat de institutul de cercetare-dezvoltare pentru pomicultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă."20. Articolul 20 se abrogă.21. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Defrişarea plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de interes comercial aparţinând persoanelor fizice sau juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare eliberate de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi are scop statistic."22. La articolul 21, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Condiţiile minime pentru autorizarea defrişării plantaţiilor pomicole sunt: a) plantaţia prezintă goluri şi pomi uscaţi în proporţie de 60%; b) plantaţia se află în declin şi prezintă infecţii provocate de micoze, bacterii, viruşi, a căror combatere nu se justifică economic; c) au durata normală de funcţionare expirată; d) în cazurile când se solicită defrişarea plantaţiilor de nuc şi de castan comestibil în masiv, cererea de defrişare va fi însoţită de documente privind expertiza tehnică efectuată de un institut de cercetare-dezvoltare pentru agricultură sau de staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă din zonă; criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii exemplarelor de nuc şi castan comestibil, precum şi a defrişării lor când sunt în masiv se stabilesc conform prevederilor prezentei legi.(1^2) Cererea pentru obţinerea autorizaţiei de defrişare se depune la direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu 3 luni înainte de executarea defrişării."23. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 21^1, cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) Materialul lemnos rezultat din defrişarea plantaţiilor pomicole şi a nucilor este proprietatea fiecărui deţinător legal al plantaţiei şi al pomilor răzleţi, care îl poate comercializa sau utiliza în mod liber. (2) În cazul comercializării, materialul lemnos trebuie să fie însoţit de autorizaţia de defrişare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei legi, precum şi de avizul de însoţire a materialului lemnos."24. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Cultura nucului din categoria pomi răzleţi este supusă şi următoarelor prevederi speciale: a) plantarea nucilor se face cu materialul săditor selecţionat, provenit din pepiniere autorizate; terenurile supuse eroziunii se pot planta şi cu biotipuri locale provenite de la pepiniere silvice; b) tăierea nucilor şi castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizaţiei-model prevăzute în anexa nr. 3; c) cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleţi solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puţin o lună înaintea executării tăierii, iar aceasta se verifică şi se aprobă de specialiştii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; d) criteriile care stau la baza documentaţiei în vederea autorizării tăierii nucilor răzleţi/castanilor comestibili sunt:1. pomii sunt îmbătrâniţi şi prezintă ramuri uscate în proporţie de 60% din coroană;2. pomii sunt amplasaţi într-un perimetru unde urmează să se construiască obiective de interes naţional sau de interes al comunităţii locale;3. pomii sunt amplasaţi pe aliniamentele drumurilor naţionale şi se pune în pericol siguranţa circulaţiei rutiere."25. La articolul 24 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Nucii şi castanii comestibili pentru care s-a obţinut autorizaţia de defrişare se vor marca după sistemul practicat la marcarea speciilor forestiere."26. Articolul 26 se abrogă.27. La articolul 27, litera a) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"a) produsele oferite de către producători la centrul special de pregătire, ambalare, marcare, destinate vânzătorilor angro sau în detaliu;".28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Analiza fructelor care fac obiectul vânzării pe piaţă pentru consumul uman privind conţinutul de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţe este obligatorie şi se efectuează de laboratoarele acreditate, cel puţin o dată pe an sau la cererea beneficiarilor. (2) Evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate în plantaţiile pomicole, destinate comercializării fructelor, se ţine de către producători şi se supune controlului Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor, organism autorizat prin lege în acest scop."29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Fructele proaspete destinate consumului uman, care se comercializează de operatorii economici, vor fi însoţite de documente fiscale în care se vor înscrie de către emitent calitatea şi conformitatea cu standardele de comercializare. (2) Micii producători, persoane fizice, care nu sunt organizaţi în forme asociative, pot comercializa fructe în pieţele stradale sau tradiţionale din zona de producţie şi au obligaţia de a expune la vânzare produsele în condiţii de calitate şi igienă pentru a asigura protecţia şi siguranţa alimentară a consumatorului. (3) Fructele care fac obiectul comercializării la export pentru consum în stare proaspătă vor fi însoţite de un certificat de conformitate cu standardul de comercializare emis de organismul de control autorizat conform legii."30. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Prelucrarea fructelor în scop comercial poate fi făcută de către operatori economici autorizaţi pentru această activitate, cu mijloace proprii sau grupaţi în diferite forme de cooperare. (2) Fructele destinate prelucrării industriale circulă însoţite de documente fiscale de conformitate, emise de producător sau comerciant, după caz, pe care se va înscrie destinaţie industrială, şi trebuie să prezinte condiţii minime de calitate. (3) Fructele comercializate la export pentru prelucrarea industrială vor fi însoţite de un certificat de destinaţie industrială emis de către organismele de control autorizate conform legii. (4) Modelul certificatului de conformitate cu standardele de calitate, precum şi modelul certificatului de destinaţie industrială sunt prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi."31. Articolul 32 se abrogă.32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) Dreptul de folosire de către producători a unor denumiri de origine geografică sau produs tradiţional pentru anumite loturi de fructe proaspete ori prelucrate se acordă prin certificat de atestare a originii geografice, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (2) Certificatul prevăzut la alin. (1) se eliberează de către organele abilitate în acest scop, pe baza verificărilor făcute de specialişti împuterniciţi pentru controlul respectării condiţiilor impuse pentru producerea fructelor şi prelucrarea acestora."33. Articolele 34-40 şi 43 se abrogă.34. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Defrişarea fără autorizaţie a plantaţiilor de pomi fructiferi, indiferent de forma de proprietate, cu o suprafaţă mai mare de 0,5 ha, sau a plantaţiilor de arbuşti fructiferi cu o suprafaţă mai mare de 0,2 ha, precum şi a nucilor sau a castanilor comestibili, indiferent de sistemul de cultură, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei."35. Articolul 45 se abrogă.36. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte: a) înfiinţarea plantaţiilor cu suprafeţe mai mari de 0,5 ha de pomi fructiferi şi a suprafeţelor mai mari de 0,2 ha de arbuşti fructiferi de fiecare operator economic sau de familie ori extinderea peste această limită a celor existente, fără autorizaţie de plantare, cu nerespectarea dispoziţiilor art. 19; b) nerespectarea prevederilor art. 27 privind obligativitatea consemnării în documentele de comercializare a calităţii produsului destinat consumului în stare proaspătă sau a celor destinate prelucrării industriale; c) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1) privind analiza conţinutului de reziduuri, contaminanţi şi alte substanţe, precum şi a celor privind evidenţa tratamentelor şi a substanţelor utilizate; d) nerespectarea prevederilor art. 33 privind folosirea neautorizată a denumirii de origine geografică sau de produs tradiţional."37. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu următorul cuprins:"Art. 46^1. - Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei obstrucţionarea inspectorilor ISCTPVLF în exercitarea atribuţiilor lor privind controlul respectării reglementărilor în vigoare de către importatorii, exportatorii, comercianţii, producătorii, depozitele şi responsabilii centrelor de expediere sau de oricare altă persoană implicată în producerea sau comercializarea fructelor."38. Articolul 47 se abrogă.39. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în prezenta lege se fac prin proces-verbal încheiat de organele de control abilitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin conform legii."40. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege."41. Anexele nr. 3a) şi 3b) devin anexa nr. 3, cu următorul cuprins:"ANEXA Nr. 3AUTORIZAŢIE DE TĂIERE/DEFRIŞARE- model -
    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ŞI DEZVOLTARII RURALE DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALA .................. MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR ŞI DEZVOLTARII RURALE DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA ŞI DEZVOLTARE RURALA .................
    AUTORIZATIE Nr. .../...... Operatorul economic/persoana fizica ..................................., cu sediul/domiciliul în comuna/orasul ..................................... judeţul ..........................., solicita taierea/defrisarea a ....ha/ bucăţi nuci/castani comestibili. Director executiv, ...................... (nume şi prenume) Semnatura şi stampila Data eliberarii ............... N.B.: Autorizatia se tipareste pe o singura faţa în registru de 100 de file şi se completeaza într-un singur exemplar. AUTORIZATIE Nr. ..../..... În conformitate cu prevederile Legii pomiculturii nr. ............ Se autorizeaza operatorul economic/ persoana fizica ............. cu sediul/domiciliul în comuna/orasul... judeţul ............................., pentru taierea/defrisarea a ... ha/ bucăţi nuci/castani comestibili din locurile urmatoare: .............. Solicitantul a plantat nuci/castani comestibili ....... ha/bucăţi în zona .............................. . Director executiv, ...................... (nume şi prenume) Semnatura şi stampila Data eliberarii ..............."
     +  Articolul IINormele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 martie 2007.Nr. 60.---------