LEGE nr. 293 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor(actualizată până la data de 22 martie 2007*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 22 martie 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006; LEGEA nr. 55 din 13 martie 2007.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează Statutul funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi constituie, în sensul prezentei legi, sistemul administraţiei penitenciare. (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor se constituie prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei. (3) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Administraţia Naţională a Penitenciarelor este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică şi sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici civili cu statut special şi din personal încadrat pe baza contractului individual de muncă. (2) Statutul special al funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite.------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.(2^1) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea atribuţiilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare.------------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, încadrat în funcţii pe baza contractului individual de muncă, are calitatea de salariat, fiind supus legislaţiei muncii.  +  Articolul 4 (1) Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se desfăşoară în interesul comunităţii şi al persoanelor care execută pedepse privative de libertate, în limitele competenţelor stabilite prin lege. (2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, prevederile reglementărilor interne şi să îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. (3) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul să refuze, în scris şi motivat, îndeplinirea dispoziţiilor primite de la superiorul ierarhic, dacă le consideră ilegale. Dacă cel care a emis dispoziţia o formulează în scris, funcţionarul public este obligat să o execute, cu excepţia cazului în care aceasta este vădit ilegală. Funcţionarul public este obligat să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispoziţia aceste situaţii.------------Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 5Exercitarea funcţiei publice din sistemul administraţiei penitenciare se conduce după următoarele principii: a) supunerea deplină faţă de lege; b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege; c) egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale; d) responsabilitate şi imparţialitate; e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societăţii; f) eficienţă în utilizarea resurselor; g) ierarhia organizatorică şi funcţională.  +  Articolul 6 (1) Valorile etice în sistemul administraţiei penitenciare sunt: integritatea, obiectivitatea, transparenţa, receptivitatea şi responsabilitatea profesională. (2) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare va promova şi va respecta principiile şi valorile etice ale serviciului public în activitatea profesională şi în relaţiile cu cetăţenii, precum şi măsurile legale referitoare la transparenţa decizională, conflictul de interese şi incompatibilităţi.------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Capitolul II Structura carierei funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 7Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt debutanţi sau definitivi.  +  Articolul 8Funcţionarii publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau examenului, o funcţie publică în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile subordonate, până la definitivare.  +  Articolul 9 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare se împart în două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu studii superioare; b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu studii medii. (2) Categoriile de funcţionari publici din sistemul administraţiei penitenciare se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum urmează:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) inspector general de penitenciare; b) inspector şef principal de penitenciare; c) inspector şef de penitenciare; d) subinspector şef de penitenciare; e) inspector principal de penitenciare; f) inspector de penitenciare; g) subinspector de penitenciare.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef principal de penitenciare; b) agent şef de penitenciare; c) agent şef adjunct de penitenciare; d) agent principal de penitenciare; e) agent de penitenciare. (3) Gradele profesionale ale ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se modifică potrivit dispoziţiilor alin. (2), cu menţinerea drepturilor corespunzătoare, în condiţiile stabilite de prezenta lege. (4) Gradele profesionale de inspector general de penitenciare, inspector şef principal de penitenciare, inspector şef de penitenciare şi subinspector şef de penitenciare pot fi obţinute numai de funcţionarii publici cu studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.------------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006 prevede:"Art. IIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, gradele profesionale ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu menţinerea drepturilor şi a vechimii în grade câştigate anterior, după cum urmează:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) inspector general de penitenciare - inspector general şef, inspector general principal şi inspector general; b) inspector şef principal de penitenciare - inspector şef principal; c) inspector şef de penitenciare - inspector şef; d) subinspector şef de penitenciare - subinspector şef; e) inspector principal de penitenciare - inspector principal; f) inspector de penitenciare - inspector; g) subinspector de penitenciare - subinspector.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef principal de penitenciare - agent şef principal; b) agent şef de penitenciare - agent şef; c) agent şef adjunct de penitenciare - agent şef adjunct; d) agent principal de penitenciare - agent principal; e) agent de penitenciare - agent."  +  Articolul 10 (1) În sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate următoarele funcţii: funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate.------------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) Funcţiile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se diferenţiază prin categorie, grad profesional şi coeficient de ierarhizare. Celelalte funcţii pentru sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de ministrul justiţiei, potrivit legii. (3) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare se subordonează şefilor ierarhici.  +  Capitolul III Selecţionarea şi numirea în funcţie. Evaluarea şi avansarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Condiţii de selecţionare  +  Articolul 11Pot dobândi calitatea de funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:------------Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. a) au cetăţenia română şi domiciliul în România; b) cunosc limba română; c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;------------Lit. e) a art. 11 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. f) îndeplinesc cerinţele specifice postului;------------Lit. f) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. g) nu au fost eliberate din motive imputabile dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;------------Lit. g) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;------------Lit. h) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.------------Lit. i) a art. 11 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Numirea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 12Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în procesul de selecţie a funcţionarilor publici, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate profesională şi de transparenţă.  +  Articolul 13 (1) Admiterea în sistemul administraţiei penitenciare se face pe bază de concurs organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, în limita posturilor vacante, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (2) şi (3). (2) Absolvenţilor Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», secţia penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licenţă, care solicită încadrarea în sistemul penitenciar li se acordă gradul de subinspector de penitenciare şi sunt încadraţi ca debutanţi, fără concurs, cu respectarea dispoziţiilor art. 11. (3) Absolvenţilor Şcolii de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Penitenciară, cu durata de un an, care solicită încadrarea în sistemul penitenciar li se acordă gradul de agent de penitenciare şi sunt încadraţi ca debutanţi, fără concurs, cu respectarea dispoziţiilor art. 11.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 14 (1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 15 (1) Numirea în funcţii publice de execuţie a candidaţilor admişi la concurs se face ca funcţionari publici debutanţi, cu o perioadă de stagiu, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3). (2) Perioada de stagiu este de un an şi constituie vechime în muncă, în serviciu sau în specialitate, după caz. (3) Persoanele admise la concurs care au cel puţin 3 ani vechime în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite ori care au cel puţin 3 ani vechime în instituţii de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională sunt încadrate ca funcţionari publici definitivi, în condiţiile prezentei legi.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 16Funcţionarii publici debutanţi din sistemul administraţiei penitenciare au obligaţia să urmeze, în perioada de stagiu, cursuri de specializare organizate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 13 alin. (2) şi (3).------------Art. 16 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 17 (1) După efectuarea perioadei de stagiu, activitatea funcţionarului public debutant din sistemul administraţiei penitenciare este evaluată de şeful ierarhic, care propune sau nu definitivarea în funcţie. (2) Pe baza propunerilor favorabile formulate de şefii ierarhici, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, directorul unităţii din subordinea acesteia, emite decizie scrisă de numire a funcţionarului public debutant ca funcţionar public definitiv din sistemul administraţiei penitenciare. (3) Funcţionarul public debutant din sistemul administraţiei penitenciare nemulţumit de evaluarea prevăzută la alin. (1) poate solicita reevaluarea de către o comisie formată din 3 funcţionari publici cu statut special din cadrul unităţii, care au o vechime în serviciu de cel puţin 10 ani. Comisia este numită de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.------------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (4) Funcţionarul public debutant din sistemul administraţiei penitenciare care, în urma evaluării prevăzute la alin. (1) sau (3), primeşte calificativul "nesatisfăcător" este declarat necorespunzător din punct de vedere profesional, iar raportul de serviciu încetează potrivit art. 57 lit. c).------------Alin. (4) al art. 17 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 18Regulile de organizare şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare prevăzute la art. 16 şi a evaluării pentru definitivarea în funcţie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 19 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, numit funcţionar public definitiv, depune jurământul de credinţă în faţa directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, directorilor unităţilor din subordinea acesteia, în prezenţa a doi martori, dintre care unul este conducătorul compartimentului în care a fost numit funcţionarul public definitiv, iar celălalt, un alt funcţionar public definitiv. (2) Jurământul de credinţă are următorul conţinut: «Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită profesională şi civică.» Refuzul depunerii jurământului se consemnează în scris şi atrage revocarea actului de numire în funcţie.------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Procesul-verbal în care s-a consemnat jurământul, semnat de funcţionarul public definitiv, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorul unităţii din subordinea acesteia, se depune la dosarul profesional al funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 20Numirea în funcţie şi eliberarea din funcţia de director general, director general adjunct şi director în sistemul administraţiei penitenciare se dispun prin ordin al ministrului justiţiei. Pentru celelalte funcţii de conducere, precum şi pentru funcţiile de execuţie din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, numirea şi eliberarea din funcţie se dispun, după caz, prin decizie a directorului general sau a directorilor unităţilor subordonate, potrivit competenţelor legale.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 20^1Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei.------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 20^2 (1) Pentru fiecare funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare se va întocmi şi gestiona un dosar profesional confidenţial, în condiţiile dispoziţiilor legale privind evidenţa funcţiilor şi a funcţionarilor publici. (2) Modul de gestionare şi evidenţă a datelor privind funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Se interzice introducerea în dosarul profesional a oricăror documente referitoare la opiniile politice sau sindicale, la religie ori credinţă, la orientarea sexuală, origine socială sau referitoare la orice alte elemente discriminatorii. (4) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are acces la propriul dosar profesional, fără nicio îngrădire, iar la cerere i se pot elibera copii de pe actele din dosar.------------Art. 20^2 a fost introdus de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 21Evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se face anual, pe baza criteriilor de evaluare elaborate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 22 (1) Conducătorii de compartimente din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate sunt obligaţi să completeze şi să noteze anual, în fişa de evaluare a activităţii, performanţele profesionale individuale obţinute în anul precedent de fiecare funcţionar public din subordine. (2) Calificativele care pot fi acordate în urma evaluării activităţii sunt "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător" şi "nesatisfăcător".  +  Articolul 23 (1) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare notat cu "nesatisfăcător" sau "satisfăcător" nu poate fi avansat în funcţie sau grad profesional în anul următor. (2) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare care a fost notat cu calificativul «nesatisfăcător» va fi trecut într-o funcţie inferioară, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii din care face parte. Funcţionarul public care nu acceptă trecerea în funcţia inferioară va fi eliberat din funcţia pe care o deţine, în temeiul art. 57 lit. c).------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare notaţi cu calificativul "nesatisfăcător", în anul următor trecerii într-o funcţie inferioară, potrivit alin. (2), vor fi eliberaţi din funcţie, în temeiul art. 57 lit. c).  +  Secţiunea a 4-a Avansarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 24 (1) În cariera profesională, în urma rezultatelor obţinute la evaluarea activităţii profesionale, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul de a avansa în funcţie în condiţiile alin. (2) şi în grad profesional conform prezentei legi. (2) Avansarea în funcţii publice a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, se face pe bază de concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare. (3) Avansarea în gradele profesionale se face de către: a) Preşedintele României, pentru inspector general de penitenciare, la propunerea ministrului justiţiei; b) ministrul justiţiei, pentru ceilalţi ofiţeri, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; c) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru agenţi, la propunerea directorilor unităţilor subordonate. (4) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut ori împlinesc acest stagiu minim în cursul anului respectiv şi dacă au fost apreciaţi în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul «bun». (5) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi avansaţi în gradul profesional următor înaintea împlinirii stagiului minim, dacă au fost apreciaţi în ultimul an cu calificativul «excepţional» şi dacă au efectuat jumătate din stagiul minim în grad. (6) Pentru obţinerea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop.------------Art. 24 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 25Stagiul minim în gradele profesionale este:A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: a) inspector şef principal de penitenciare 3 ani; b) inspector şef de penitenciare 3 ani; c) subinspector şef de penitenciare 4 ani; d) inspector principal de penitenciare 3 ani; e) inspector de penitenciare 3 ani; f) subinspector de penitenciare 4 ani.B. Corpul agenţilor de penitenciare: a) agent şef de penitenciare 5 ani; b) agent şef adjunct de penitenciare 5 ani; c) agent principal de penitenciare 5 ani; d) agent de penitenciare 5 ani.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 26 (1) Acordarea gradelor profesionale următoare, în cadrul aceleiaşi categorii, se face în ordinea ierarhică a gradelor şi în limita gradului maxim prevăzut pentru funcţia pe care o deţine funcţionarul public cu statut special. (2) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare cu gradul de inspector şef principal de penitenciare, care a dobândit titlul ştiinţific de doctor în specialitatea funcţiei pe care o deţine sau într-o specialitate înrudită, este exceptat de la prevederile art. 24 alin. (6). (3) Acordarea gradelor profesionale, în cadrul aceleiaşi categorii, se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile legale privind avansarea în gradul profesional.------------Art. 26 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 27 (1) Avansarea în categorie a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare cu profil corespunzător specialităţilor necesare sistemului administraţiei penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege.------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) Acordarea gradului profesional funcţionarilor publici prevăzuţi la alin. (1) se face în funcţie de nivelul studiilor absolvite şi de vechimea în specialitate, conform legii.  +  Articolul 28 (1) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Candidaţii la funcţiile de conducere vor susţine un test psihologic şi un test pentru verificarea aptitudinilor manageriale, cu caracter eliminatoriu. (3) Directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi directorii de unităţi din sistemul administraţiei penitenciare se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii o singură dată pentru încă 4 ani. (4) Persoanele din afara sistemului penitenciar care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (3) au, pe perioada mandatului, calitatea de funcţionar public cu statut special, prevederile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător. În cazul persoanelor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare numite în condiţiile legii în funcţiile prevăzute la alin. (3), raporturile de serviciu se suspendă pe perioada exercitării mandatului, cu păstrarea postului avut anterior.------------Art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 29Metodologia privind avansarea în funcţii a funcţionarilor publici şi ocuparea posturilor de conducere din sistemul administraţiei penitenciare se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.------------Art. 29 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 5-a Pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 30Pregătirea şi perfecţionarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se face pe baza cerinţelor generale ale practicii administraţiei penitenciare şi a cerinţelor specifice necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu corespunzătoare funcţiilor din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 31 (1) Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (2) În cazurile în care pregătirea şi perfecţionarea profesională se desfăşoară în altă localitate decât cea de domiciliu, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază de drepturile de delegare prevăzute de prezenta lege. (3) Pentru trimiterea la cursuri de pregătire şi perfecţionare în străinătate, organizate sau finanţate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, funcţionarii publici susţin un concurs, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.------------Alin. (3) al art. 31 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 32Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare care urmează o formă de pregătire sau perfecţionare profesională cu o durată ce depăşeşte 3 luni şi care primesc, în această perioadă, drepturile salariale vor semna un angajament scris prin care se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după terminarea formelor de pregătire sau perfecţionare profesională.  +  Articolul 33 (1) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare care nu respectă angajamentul prevăzut la art. 32 este obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea termenului de 5 ani. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul în care nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare sau în cazul transferului în interesul serviciului.  +  Capitolul IV Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Drepturile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 34Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la: a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit; b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege; c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate;------------Lit. c) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii; e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului; f) o primă egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe lângă indemnizaţia de concediu; g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile stabilite de lege; h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei;------------Lit. h) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială; j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege; k) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul mutării în alte localităţi şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii; m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii; n) asigurare de risc profesional pentru viaţă, sănătate şi bunuri, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;------------Lit. n) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; p) consultanţă juridică asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării sale pentru fapte comise în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu.------------Lit. p) a art. 34 a fost modificată de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 35Pentru apărarea intereselor profesionale, economice, sociale şi culturale, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la asociere sindicală sau în alte organizaţii profesionale, dreptul la grevă, precum şi la libertatea întrunirilor, cu condiţia asigurării a cel puţin o treime din activitate şi a garantării drepturilor deţinuţilor şi a siguranţei locurilor de detenţie.------------Art. 35 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 36 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare vor fi sprijiniţi în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi, din fondurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, în condiţiile legii.------------Alin. (2) al art. 36 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Criteriile şi condiţiile de sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) În condiţiile legii, prin hotărâre a Guvernului se poate înfiinţa Casa de Credit a personalului din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 37 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare îşi păstrează, pe perioada delegării, detaşării ori trecerii temporare în altă muncă, cu acordul acestora, după caz, funcţia, gradul şi drepturile salariale avute anterior. (2) Dacă drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă muncă sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.  +  Articolul 38 (1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, ei sau soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. (2) Funcţionarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi care nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii. (3) Funcţionarii publici care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2). (4) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), care au fost numiţi în alte localităţi decât cea de domiciliu, beneficiază de următoarele drepturi: a) o primă de instalare egală cu un salariu de bază brut pentru funcţia pe care urmează să fie încadraţi; b) decontarea costului transportului pentru el, membrii familiei şi pentru mobilier; c) un concediu suplimentar plătit de 5 zile lucrătoare, la cerere.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 39 (1) Instituţiile şi organele specializate ale statului au obligaţia de a acorda protecţie, la cerere, funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în cazul în care viaţa, integritatea corporală, demnitatea sau avutul le sunt puse în pericol, în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. (2) Conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţilor din subordinea acesteia este obligată să asigure personalului prevăzut la alin. (1) protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta.  +  Articolul 40Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare, în activitate ori pensionat, precum şi soţul sau soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiază, în mod gratuit, de servicii de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate specific apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 41 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la despăgubiri în situaţia în care au suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. (2) La decesul unui funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare, unitatea din care făcea parte acordă soţului/soţiei sau, după caz, copiilor acestuia/acesteia ori, în lipsa acestora, părinţilor şi moştenitorilor legali ori persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces un ajutor suplimentar de deces egal cu de două ori salariul de bază brut avut la data decesului.------------Alin. (2) al art. 41 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (3) Funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, care a decedat în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, i se acordă, post-mortem, gradul de subinspector de penitenciare pentru cei din corpul agenţilor şi gradul următor pentru ofiţeri.------------Alin. (3) al art. 41 a fost introdus de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 42 (1) Pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare li se pot acorda recompense morale sau materiale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Pentru activitatea desfăşurată, funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare li se conferă decoraţii potrivit legii. (3) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare, decoraţi cu Ordinul Meritul Militar sau cu Semnul onorific În Serviciul Armatei, îşi păstrează toate drepturile conferite de aceste ordine, dobândite anterior.------------Art. 42 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Condiţiile de muncă ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 43 (1) Durata normală a programului de lucru este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.------------Alin. (1) al art. 43 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.(1^1) Programul de lucru al personalului din compartimentele a căror activitate impune prezenţa în serviciu mai mult de 8 ore se stabileşte de către directorii unităţilor, în raport cu necesităţile operative, asigurându-se respectarea timpului de lucru legal.------------Alin. (1^1) al art. 43 a fost introdus de pct. 33 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) În cazul în care pentru anumite categorii profesionale durata programului normal de lucru este stabilită prin dispoziţii legale specifice, se vor aplica aceste dispoziţii legale. (3) Orele prestate de funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare peste durata normală a timpului de lucru se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, cu un spor din salariul de bază, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează. (4) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la alin. (3) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă, în scris, de şeful ierarhic, fără a se putea depăşi 120 de ore anual. În cazuri excepţionale, se poate aproba efectuarea orelor suplimentare şi peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credit şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate.  +  Articolul 44Modul de organizare a timpului de lucru, a pauzelor şi evidenţa prezenţei funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare la serviciu se stabilesc prin regulamente de ordine interioară, elaborate de conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia.  +  Articolul 45Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la măsuri de securitate şi igienă a muncii şi la echipament de protecţie gratuit.  +  Secţiunea a 3-a Îndatoririle funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Articolul 46Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare are următoarele obligaţii: a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei; b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private de libertate, a drepturilor şi libertăţilor acestora; c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, sex, religie şi opinie; d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, dispoziţiile date de conducătorii ierarhici; e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni; f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la infracţiunile de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie; g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire profesională; h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii; i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atribuţiilor ce îi revin; j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).------------Lit. j) a art. 46 a fost modificată de pct. 34 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. k) să respecte întocmai programul de muncă; l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate; m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii. n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, revolte în penitenciar sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în unităţile de penitenciare ori alte asemenea evenimente, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte;------------Lit. n) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război, personalul va acţiona conform legii;------------Lit. o) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta.------------Lit. p) a art. 46 a fost introdusă de pct. 35 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 47Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis: a) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care sunt retribuiţi, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, din domeniul cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice;------------Lit. a) a art. 47 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. b) să exercite, la agenţi economici, activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile funcţiilor publice pe care le deţin şi să fie mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc; c) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele de deţinere; d) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori sau servicii; e) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici; f) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare, împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege.  +  Articolul 48La acordarea primului grad profesional, la numirea şi eliberarea dintr-o funcţie de conducere, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este obligat să îşi declare averea, conform legii.  +  Capitolul V Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii comune  +  Articolul 49 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul la stabilitatea raporturilor de serviciu. (2) Raporturile de serviciu ale personalului prevăzut la alin. (1) se pot modifica sau suspenda ori pot înceta numai în cazurile şi în condiţiile prezentei legi. (3) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare sunt de subordonare ierarhică. (4) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare nu pot înceta prin demisie la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război.------------Alin. (4) al art. 49 a fost introdus de pct. 37 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea raporturilor de serviciu  +  Articolul 50 (1) Personalul din sistemul administraţiei penitenciare, care are calitatea de funcţionar public din sistemul administraţiei penitenciare, poate fi delegat de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de directorii unităţilor din subordinea acesteia, să îndeplinească anumite activităţi în interesul unităţii unde este încadrat, în aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an. (2) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi delegaţi mai mult de 60 de zile într-un an, cu acordul scris al acestora.  +  Articolul 51 (1) Detaşarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare care are calitatea de funcţionar public se dispune în interesul instituţiei publice în care urmează să-şi desfăşoare activitatea, situată în aceeaşi localitate sau în altă localitate, pe o perioadă de cel mult 6 luni într-un an. Detaşarea pe o perioadă mai mare de 6 luni se poate dispune numai cu acordul scris al celui în cauză. (2) Trecerea temporară în altă muncă se poate dispune fără acordul funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare în caz de forţă majoră, ca măsură de protecţie a funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare ori ca sancţiune disciplinară.  +  Articolul 51^1Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi transferaţi, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeaşi ori în altă funcţie publică din alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare sau în Ministerul Justiţiei.------------Art. 51^1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Punerea la dispoziţie şi suspendarea din funcţie  +  Articolul 52 (1) În cazul în care împotriva funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare s-a început urmărirea penală, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, când operează procedura disciplinară obişnuită. (2) Pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este pus la dispoziţie. Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de conducătorul unităţii şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, şi de celelalte drepturi prevăzute de prezenta lege. (3) Pe perioada arestării preventive, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare este suspendat din funcţie. Pe timpul suspendării, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute de prezenta lege. (4) În cazul în care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală ori achitarea, precum şi în cazul încetării urmăririi penale ori a procesului penal, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare va fi repus în toate drepturile anterioare, inclusiv compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 53 (1) Funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare se suspendă din funcţie dacă desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii. (2) Raportul de serviciu se suspendă la iniţiativa funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare pentru desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale.  +  Secţiunea a 4-a Încetarea raporturilor de serviciuÎncetarea raporturilor de serviciu şi revocarea din funcţia de conducere------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. V a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 54Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare pot înceta prin: a) demisie;------------Lit. b) a art. 54 a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. c) eliberare din funcţie;------------Lit. d) a art. 54 a fost abrogată de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. e) pensionare în condiţiile legii; f) deces.  +  Articolul 55 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot solicita, în scris, încetarea raporturilor de serviciu prin demisie. (2) Demisia produce efecte după 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, dacă funcţionarul public în cauză şi directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul unităţii din subordinea acesteia, nu au convenit alt termen mai scurt. (3) În cazul funcţiilor de conducere, demisia produce efecte după 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. (4) Funcţionarul public demisionar este obligat să-şi continue activitatea până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2) sau (3), după caz. (5) Cu acordul conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a unităţii din subordinea acesteia, funcţionarul public în cauză poate reveni asupra cererii de demisie, dar numai până la împlinirea termenului de la care demisia produce efecte.  +  Articolul 57Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi eliberaţi din funcţiile publice pe care le deţin, numai în următoarele cazuri: a) se află într-una din situaţiile prevăzute la art. 47 referitoare la interdicţii; b) unitatea s-a desfiinţat ori a fost mutată în altă localitate, iar funcţionarul public nu acceptă să o urmeze; c) sunt declaraţi necorespunzători din punct de vedere profesional, în condiţiile prevăzute de prezenta lege; d) unitatea îşi reduce personalul prin desfiinţarea unor posturi publice de natura celui ocupat de funcţionarul public în cauză, ca urmare a reorganizării, iar acesta refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie publică; e) nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11 lit. a) sau d). f) a fost condamnat prin hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni;------------Lit. f) a art. 57 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. g) i s-a aplicat sancţiunea disciplinară a eliberării din funcţie.------------Lit. g) a art. 57 a fost introdusă de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 57^1 (1) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare nu pot fi menţinuţi în funcţie după împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de lege. (2) În mod excepţional, funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot fi menţinuţi în funcţie cel mult 2 ani peste limita de vârstă prevăzută la alin. (1), la cerere, dacă starea sănătăţii le permite şi cu aprobarea ministrului justiţiei, a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a directorului unităţii subordonate.------------Art. 57^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.------------Art. 58 a fost abrogat de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 58^1 (1) Revocarea din funcţia de conducere se dispune potrivit competenţelor prevăzute la art. 20, pentru următoarele motive: a) în cazul în care nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere; b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale. (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, evitarea pierderilor, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, raportul resurse investite - rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor. (3) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu subalternii, cu persoanele aflate în stare de detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu care intră în contact, precum şi cu mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere. (4) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul în care sunt respectate drepturile persoanelor private de libertate, precum şi celelalte dispoziţii legale privind executarea pedepselor. (5) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativă şi capacitatea de adaptare rapidă.------------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 59 (1) Încetarea raporturilor de serviciu în toate situaţiile prevăzute la art. 57 se dispune prin ordin sau decizie, potrivit competenţelor prevăzute la art. 20.------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (2) Împotriva ordinului sau deciziei prevăzute la alin. (1) se poate face plângere la instanţa competentă, potrivit legii.  +  Capitolul VI Răspunderea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 60 (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contravenţională. (2) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită, dacă prin aceasta s-au încălcat şi îndatoriri de serviciu. (3) Urmărirea penală a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, în condiţiile legii.------------Alin. (3) al art. 60 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (4) Competenţa de a efectua urmărirea penală şi de a judeca în primă instanţă infracţiunile săvârşite de către funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare revine parchetelor de pe lângă tribunale şi tribunalelor - pentru infracţiunile comise de către agenţi de penitenciare, parchetelor de pe lângă curţile de apel şi curţilor de apel - pentru infracţiunile comise de către ofiţeri până la gradul de inspector şef principal de penitenciare inclusiv, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - pentru infracţiunile comise de către inspectorii generali de penitenciare.------------Alin. (4) al art. 60 a fost introdus de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Abateri disciplinare  +  Articolul 61Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) comportarea necorespunzătoare la serviciu, în familie sau în societate, care aduce atingere onoarei, probităţii profesionale sau prestigiului instituţiei; b) neglijenţa manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici sau de la autorităţile anume abilitate de lege; c) întârzierea repetată sau nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament necorespunzător faţă de persoanele private de libertate sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în timpul serviciului; e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu; f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a perturba activitatea compartimentului de muncă; g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate; i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă; j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public; k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor oricărei persoane; l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii; m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare; n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri disciplinare de către subordonaţi; o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu îndatoririle de serviciu.  +  Secţiunea a 3-a Sancţiuni disciplinare  +  Articolul 62Pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de către funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare, poate fi aplicată una dintre următoarele sancţiuni disciplinare: a) mustrarea scrisă; b) diminuarea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei ocupate cu 5-20%, pe o perioadă de la o lună la 3 luni;------------Lit. b) a art. 62 a fost modificată de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. c) suspendarea dreptului de avansare în funcţie sau grad profesional pe o perioadă de la 1 la 3 ani;------------Lit. c) a art. 62 a fost modificată de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. d) trecerea într-o funcţie imediat inferioară, cu diminuarea corespunzătoare a drepturilor salariale, pe o perioadă de 6-12 luni; e) revocarea din funcţia de conducere; f) eliberarea din funcţie.------------Lit. f) a art. 62 a fost modificată de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Secţiunea a 4-a Procedura aplicării sancţiunilor disciplinare  +  Articolul 63 (1) La individualizarea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată, se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a autorului abaterii, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare. (2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67. (3) Audierea funcţionarului public se consemnează în scris, sub sancţiunea nulităţii. Refuzul funcţionarului public de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile disciplinare imputate se consemnează într-un proces-verbal. În astfel de cazuri, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată. (4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.------------Alin. (4) al art. 63 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 64 (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 62 lit. a) poate fi aplicată direct de către conducătorul compartimentului din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, din cadrul unităţii din subordinea acesteia, în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public care a săvârşit abaterea disciplinară. (2) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate potrivit prevederilor alin. (1), funcţionarul public în cauză poate face contestaţie la directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, la conducătorul unităţii din subordinea acesteia, în termen de 15 zile de la comunicarea sancţiunii disciplinare aplicate. (3) Pe baza propunerii comisiei de disciplină prevăzute la art. 67, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, conducătorul unităţii din subordinea acesteia, adoptă o decizie definitivă.  +  Articolul 65Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b)-f) se aplică de ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.  +  Articolul 66 (1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 64 alin. (1) şi art. 65, care se comunică funcţionarului public sancţionat în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei. (2) Funcţionarul public nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.  +  Articolul 67 (1) Comisiile de disciplină se constituie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate din subordinea acesteia şi au competenţa de a efectua cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune sancţiunea disciplinară ce urmează să fie aplicată persoanei în cauză. (2) Modul de organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Secţiunea a 5-a Prescripţia şi radierea sancţiunilor disciplinareRadierea sancţiunilor disciplinare------------Titlul Secţiunii a 5-a din Cap. VI a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.------------Art. 68 a fost abrogat de pct. 51 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 69 (1) Sancţiunile disciplinare aplicate se radiază de drept în termen de un an de la aplicare, dacă funcţionarul public sancţionat nu a mai săvârşit o abatere disciplinară în această perioadă. (2) Radierea sancţiunilor disciplinare nu duce la anularea efectelor patrimoniale ale acestora.  +  Secţiunea a 6-a Răspunderea patrimonială  +  Articolul 70 (1) Răspunderea patrimonială a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se angajează în următoarele situaţii: a) pentru pagubele produse cu vinovăţie în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, al unităţilor din subordinea acesteia; b) pentru nerestituirea în termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit; c) pentru nerestituirea în termenul legal a contravalorii unor bunuri primite ce nu i se datorau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a unor servicii ce i-au fost prestate în mod necuvenit. (2) Repararea pagubelor aduse Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în situaţiile prevăzute la alin. (1) se dispune prin emiterea de către şeful unităţii a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin asumarea unui angajament de plată. Împotriva dispoziţiei de imputare funcţionarul public în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. Dreptul şefului unităţii de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.------------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de pct. 52 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 71 (1) Numărul maxim de posturi necesare sistemului administraţiei penitenciare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei. (2) Statele de funcţii şi structura personalului din sistemul administraţiei penitenciare se aprobă de către ministrul justiţiei. (3) Atribuţiile şi competenţele personalului din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin fişele posturilor, întocmite în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate acesteia, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 71^1La elaborarea actelor normative prevăzute de prezenta lege sau a altor acte normative în domeniu este obligatorie consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.------------Art. 71^1 a fost introdus de pct. 53 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 72 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, gradele militare ale personalului din penitenciare vor fi echivalate cu gradele profesionale, cu menţinerea drepturilor câştigate anterior, după cum urmează:A. Ofiţeri: a) sublocotenent - subinspector; b) locotenent - inspector; c) căpitan - inspector principal; d) maior - subinspector şef; e) locotenent colonel - inspector şef; f) colonel - inspector şef principal; g) general de brigadă - inspector general; h) general maior - inspector general principal; i) general locotenent - inspector general şef;B. Agenţi:    a) maistru militar cls. a IV-aşi sergent major - agent;    b) maistru militar cls. a III-aşi plutonier - agent principal;    c) maistru militar cls. a II-aşi plutonier major - agent şef adjunct;    d) maistru militar cls. Işi plutonier adjutant - agent şef;    e) maistru militar principalşi plutonier adjutant şef - agent şef principal. (2) Personalul militar care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, are o vechime în grad egală sau mai mare decât cea prevăzută la art. 25, va fi avansat în gradul profesional următor celui echivalent dacă funcţia pe care este încadrat, în statul de organizare şi funcţionare, este prevăzută cu gradul profesional superior celui pe care îl are, a fost apreciat cu calificativul "foarte bun" sau "excepţional" şi nu a fost judecat în consiliul de onoare sau în consiliul de judecată. Pentru acordarea gradului profesional de inspector general este necesară promovarea examenului organizat în acest scop. (3) Cadrele militare preluate prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia se trec în rezervă, în condiţiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi se numesc funcţionari publici în sistemul administraţiei penitenciare. (4) Personalul civil, preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, care are atribuţii similare cu personalul prevăzut la alin. (3) şi îndeplineşte condiţiile prezentei legi va dobândi calitatea de funcţionar public în sistemul administraţiei penitenciare.------------Alin. (4) al art. 72 a fost modificat de pct. 54 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (5) Personalul numit în funcţii publice va depune jurământul de credinţă, potrivit art. 19 alin. (1).  +  Articolul 73 (1) Personalul preluat prin reorganizarea Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi a unităţilor din subordinea acesteia va fi numit în funcţii echivalente celor deţinute anterior. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) numit în funcţii publice, care nu îndeplineşte condiţiile minime de studii prevăzute la art. 9 alin. (1), beneficiază de un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi pentru definitivarea studiilor. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani, funcţionarii publici nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de penitenciare vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de penitenciare le vor înceta raporturile de serviciu.------------Alin. (2) al art. 73 a fost modificat de pct. 55 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 74 (1) Prevederile prezentei legi se aplică şi cadrelor militare în activitate din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea administraţiei penitenciare. (2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi delegaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei, pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt delegaţi sau detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale corespunzătoare funcţiei avute la data delegării sau a detaşării.-------------Alin. (2) al art. 74 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 55 din 13 martie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2007.  +  Articolul 75 (1) Cadrele militare trecute în rezervă, potrivit art. 72 alin. (3), pot solicita înscrierea la pensia militară de stat, dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) au o vechime în muncă de minimum 20 de ani, din care cel puţin 10 ani în calitate de cadru militar; b) au vârsta de cel puţin 45 de ani. (2) La încetarea activităţii, personalul prevăzut la alin. (1) are dreptul la recalcularea pensiei, în condiţiile legii. (3) Stabilirea şi plata pensiei militare de stat se fac de către organele specializate, potrivit legii. (4) Cadrele militare pensionate potrivit alin. (1) beneficiază de ajutorul care se acordă potrivit dispoziţiilor legale aplicabile cadrelor militare din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, la pensionarea acestora.  +  Articolul 76 (1) Evidenţa funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Funcţionarul public este obligat ca, în termen de 15 zile de la data încetării raportului de serviciu, să se prezinte la centrul militar pe raza căruia domiciliază, pentru a fi luat în evidenţă ca rezervist cu specialitatea «penitenciare», în raport de gradul militar echivalent gradului profesional avut la data încetării raporturilor de serviciu. (3) Funcţionarii publici luaţi în evidenţă ca rezervişti pot fi concentraţi sau mobilizaţi pentru completarea efectivelor unităţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în condiţiile prevăzute de lege.------------Art. 76 a fost modificat de pct. 56 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 77Se proclamă ziua de 29 iunie "Ziua personalului din sistemul administraţiei penitenciare".  +  Articolul 78Condiţiile privind salarizarea şi pensionarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare se stabilesc prin legi speciale, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.------------Art. 78 a fost modificat de pct. 57 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 79 (1) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. (2) Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare, rămân aplicabile, în continuare, dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.------------Art. 79 a fost modificat de pct. 58 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 80Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum şi de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  +  Articolul 80^1 (1) Clerului din sistemul administraţiei penitenciare îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile Legii nr. 195/2000privind constituirea şi organizarea clerului militar. (2) Clerul din sistemul administraţiei penitenciare este asimilat gradelor profesionale ale funcţionarilor publici cu statut special corespunzătoare gradelor militare prevăzute în Legea nr. 195/2000.------------Art. 80^1 a fost introdus de pct. 59 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 81Dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii.------------Art. 81 a fost modificat de pct. 60 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 82 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va adopta hotărârea privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. (2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Administraţia Naţională a Penitenciarelor va elabora Codul deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare, care se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt îndeplinite de Direcţia Generală a Penitenciarelor. (4) Referirile la «Direcţia Generală a Penitenciarelor» cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu «Administraţia Naţională a Penitenciarelor».------------Alin. (4) al art. 82 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006. (5) Referirile la grade profesionale pentru funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare cuprinse în alte acte normative se înlocuiesc cu cele prevăzute la art. 9 alin. (2) din prezenta lege.------------Alin. (5) al art. 82 a fost introdus de pct. 61 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 28 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 565 din 29 iunie 2006.  +  Articolul 83Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2) şi cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 293._______________