REGULAMENT nr. 32 din 21 decembrie 2006privind serviciile de investitii financiare*)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 103 bis din 12 februarie 2007    ------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 121/21.12.2006 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 103 din 12 februarie 2007.  +  Titlul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileste reguli şi proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investitii financiare. (2) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M., este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau.  +  Articolul 2 (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004. (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) administrarea portofoliilor clientilor - administrarea portofoliilor clientilor în conformitate cu mandatele date de acestia în mod discretionar, incluzând unul sau mai multe instrumente financiare; b) agent delegat - un agent pentru servicii de investitii financiare care, sub responsabilitatea deplina şi neconditionata a unei singure societăţi de servicii de investitii financiare în numele careia acţionează, în baza unui contract de muncă, de mandat sau de agent, promovează clientilor sau clientilor potentiali servicii de investitii şi/sau servicii conexe, preia şi transmite instrucţiunile sau ordinele de la clienti referitoare la instrumente financiare sau servicii de investitii, plaseaza instrumente financiare şi/sau furnizeaza clientilor sau clientilor potentiali servicii de consultanţă privind aceste instrumente sau servicii; c) agent pentru servicii de investitii financiare - persoana fizica aflata sub responsabilitatea unui singur intermediar, care presteaza servicii de investitii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este; d) analist financiar - persoana relevanta care furnizeaza datele şi informaţiile pentru cercetarea în domeniul investitiilor; e) canale de distribuţie - calea prin care informatia este sau ar putea fi facuta publică, iar prin "informatie care ar putea fi facuta publică" se înţelege orice informatie la care are ori poate avea acces un numar mare de persoane; f) client - orice investitor persoana fizica sau juridica pentru care o S.S.I.F. presteaza servicii de investitii financiare principale şi/sau conexe; g) client profesional - orice client care indeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 8; h) client de retail ("retail client") - clientul care nu este client profesional; i) conducator - persoana sau persoanele care conduc efectiv activitatea societatii de servicii de investitii astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (3) lit. a), lit. b) pct. 1 şi lit. c); j) consultanţă pentru investitii prestata de o firma de investitii - recomandarea personala data unui client, la cererea acestuia sau la iniţiativa firmei de investitii, în legătură cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare; k) externalizarea - un contract de orice tip incheiat între firma de investitii şi un furnizor de servicii prin care acel furnizor de servicii desfăşoară un serviciu sau o activitate care, dacă n-ar fi fost externalizat(a) ar fi fost efectuat(a) de firma de investitii; l) grup în legătură cu o firma de investitii - grupul din care face parte o firma de investitii format dintr-o societate mama, filialele sale şi entitatile în care societatea mama sau filialele sale deţin o participare, precum şi entitatile legate una de alta printr-o relaţie având urmatorul înţeles:(i) o entitate împreună cu una sau cu mai multe entităţi sunt conduse pe o baza unica, în baza unui contract incheiat cu acea entitate sau a prevederilor din statutul sau actul constitutiv al acelor entităţi; sau(îi) organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei sau mai multor entităţi sunt formate, în cea mai mare parte, din aceleasi persoane pe perioada anului financiar şi până la efectuarea situaţiilor consolidate; m) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetatenia, data şi locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetatenii straini, ale pasaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris şi varsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, banca şi codul IBAN; n) executarea ordinelor în numele clientilor - efectuarea operaţiunilor necesare pentru incheierea contractelor de cumparare sau de vanzare a unuia sau a mai multor instrumente financiare în numele clientilor; o) finantarea tranzactiilor cu valori mobiliare - are înţelesul prevăzut în Regulamentul CE nr. 1.287/2006; p) firma de investitii - are înţelesul prevăzut la art. 7 alin. (1) pct. 6 din Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, respectiv orice persoană juridica a carei activitate o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investitii financiare către terti şi/sau desfăşurarea uneia sau mai multor activităţi de investitii pe baze profesionale; q) formator de piaţa ("market maker") - S.S.I.F. care este prezenta în mod continuu pe piaţa pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comporta ca un vânzător sau cumparator de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preturile afisate de aceasta; r) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care, în mod organizat, frecvent şi sistematic incheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor în afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare; s) ordin - instructiunea de a cumpara sau de a vinde un anumit instrument financiar; t) ordin limita - ordinul de a cumpara sau de a vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta şi intr-o cantitate specificata; u) persoana care efectueaza operaţiuni cu titlu profesional - înseamnă cel puţin urmatoarele: o firma de investitii, inclusiv societăţile de servicii de investitii financiare, sau o institutie de credit; v) persoana cu care o persoană relevanta are relatii de familie - înseamnă oricare din urmatoarele:(i) sotul (sotia) persoanei relevante sau orice partener al acelei persoane considerat de legislatia naţionala echivalent al sotului (sotiei);(îi) un copil natural sau un copil legitim dependent de persoana relevanta;(iii) orice alta ruda a persoanei relevante care, la data tranzactiei personale, locuia cu acea persoana în aceeasi locuinta de cel puţin un an; w) persoana relevanta (în cauza) - în raport cu firma de investitii înseamnă oricare din urmatoarele:(i) un director, partener sau echivalent, administrator sau agent delegat al firmei de investitii;(îi) un director, partener sau echivalent ori administratorul oricărui agent delegat al firmei de investitii;(iii) un angajat (salariat) al firmei de investitii sau al unui agent delegat al firmei de investitii, precum şi orice altă persoană fizica care îşi ofera serviciile la dispoziţia şi sub controlul firmei de investitii sau a agentului delegat al firmei de investitii şi care este implicat în desfăşurarea de către firma de investitii a serviciilor şi activităţilor de investitii;(iv) persoana fizica care este direct implicata în furnizarea serviciilor către firma de investitii sau către agentii delegaţi ai acesteia în baza unui contract de externalizare în scopul desfăşurării de către firma de investitii a serviciilor şi activităţilor de investitii; x) societate de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) - firma de investitii, persoana juridica română; y) stat membru gazda:(i) statul membru, altul decat statul membru de origine, în care o societate de servicii de investitii financiare are o sucursala sau furnizeaza servicii şi/sau activităţi;(îi) statul membru, altul decat statul membru de origine, în care piaţa reglementata efectueaza operaţiuni specifice pentru a facilita membrilor sau participantilor din respectivul stat membru accesul la tranzactionare de la distanta în cadrul sistemului sau; z) suport durabil - orice instrument care permite unui client sa stocheze informaţiile pe care le primeste personal într-un mod care să permită accesul în viitor pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului la care se referă informatia şi care permite reproducerea fără modificari a informatiei stocate;z^1) tranzactionarea pe cont propriu - efectuarea de tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la baza resursele proprii ale firmei de investitii.  +  Articolul 3 (1) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizarii, precum şi cele referitoare la evidente şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română. (2) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice straine, emise intr-o alta limba decat limba română, vor fi prezentate în copie legalizata şi în traducere legalizata. (3) Toate actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislatia română aplicabila, precum şi de reglementarile C.N.V.M. (4) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reincepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii. (5) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o formă necorespunzatoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respecta punctual prevederile Legii nr. 297/2004 şi/sau ale reglementarilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.  +  Articolul 4 (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor prevăzute de prezentul regulament vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. (2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, care poate fi contestata în termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei.  +  Articolul 5În cazul în care serviciile de investitii financiare sunt prestate de către institutii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul S.S.I.F. se va inlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.  +  Titlul II Intermediarii de servicii de investitii financiare  +  Capitolul I Societăţile de servicii de investitii financiare  +  Secţiunea 1 Procedura de acordare şi de retragere a autorizatiei  +  Articolul 6 (1) Entitatea care intenţionează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investitii financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la indeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament. (2) S.S.I.F. poate fi autorizata de C.N.V.M. sa presteze serviciile de investitii financiare prevăzute în anexa nr. 9. (3) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, S.S.I.F. trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute în titlul II, capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum şi urmatoarele cerinţe: a) S.S.I.F. trebuie să fie administrata de un consiliu de administratie format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectiva a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane indeplinind condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004; b) conducătorii şi administratorii S.S.I.F.:1. trebuie să aibă o buna reputatie pentru a asigura administrarea sigura şi prudenta a S.S.I.F.;2. nu trebuie să fi fost condamnati printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi pentru alte infractiuni de natura economica;3. nu trebuie să se afle sub incidenţa sanctiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004, aplicate de C.N.V.M., sau al unor sancţiuni similare aplicate de Banca Naţionala a României, denumita în continuare B.N.R., de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita în continuare C.S.A., sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar; c) majoritatea membrilor consiliului de administratie ai S.S.I.F., precum şi conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diploma şi o experienta profesionala într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare, al pieţei de capital sau al administrarii de investitii de minimum 3 ani; d) organismele de plasament colectiv fără personalitate juridica, asociaţiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; fac excepţie asociaţiile, fundatiile şi orice alte forme de asociere similare constituite la iniţiativa guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale statelor membre G10 în baza unor acorduri incheiate cu Guvernul României, precum şi a organismelor internationale şi regionale, precum: Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau alte organisme similare; e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul initial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004; f) sumele destinate participatiei la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie să provina din surse proprii şi sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridica, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de către societatea mama, din surse proprii ale acesteia. Actionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum şi sa nu fi înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare; g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spatiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să indeplineasca cel puţin urmatoarele condiţii:1. să se afle în folosinţă exclusiva a S.S.I.F.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi serviciilor ce urmeaza a fi autorizate;3. să fie în suprafaţa de cel puţin 70 de mp;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectiva a activităţilor ce vor fi desfăşurate;5. sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor; h) în cazul în care S.S.I.F. detine atât un sediu social, cat şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi indeplinite de sediul central, sediul social urmand a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investitii financiare ce urmeaza să fie autorizate de C.N.V.M.; i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnica adecvata şi de personal corespunzător serviciilor de investitii financiare ce urmeaza a fi autorizate; j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7. (4) Membrilor consiliului de administratie, auditorilor şi angajatilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi, să deţină o functie sau să fie angajaţi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. (5) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conduca şi sa coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toata durata programului de lucru al acesteia. (6) Unul din conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Ceilalti conducatori pot fi autorizati ca agenti pentru servicii de investitii financiare al respectivei S.S.I.F.  +  Articolul 7 (1) Autorizatia acordată unei S.S.I.F. se elibereaza în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A şi 1B, însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizata; b) copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societatii; c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie şi pentru conducătorii societatii sunt necesare urmatoarele documente:1. curriculum vitae cu prezentarea detaliata a experientei profesionale, astfel încât să reiasă indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. c);2. copia actului de identitate;3. copia legalizata a actului de studii;4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata;5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata;6. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 şi ale reglementarilor în vigoare în legătură cu activităţile de servicii de investitii financiare, precum şi cu privire la respectarea cerințelor menţionate la art. 6 alin. (3) lit. b) şi c), precum şi ale alin. (4), respectiv (5) al aceluiasi articol;7. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate detinerile individuale şi detinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legaturi stranse, în orice societate comerciala şi care reprezinta cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot; e) pentru actionarii semnificativi, persoane juridice:1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de oficiul registrului comerţului, pentru persoanele juridice române sau de autoritatea similara din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoana juridica străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;2. menţionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;3. structura actionariatului sau asociatilor semnificativi, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structura a actionariatului până la nivel de persoana fizica se înţelege prezentarea acţionarilor/asociatilor care deţin indirect controlul asupra acţionarilor semnificativi ai S.S.I.F.;4. situaţia financiară aferenta anului anterior şi, după caz, situaţia financiară semestriala a anului curent, înregistrate la oficiul registrului comerţului sau la administratia financiară, după caz, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscala naţionala din statul de origine, pentru persoanele juridice straine; f) pentru actionarii semnificativi, persoane fizice:1. copia actului de identitate;2. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata;3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata; g) chestionarul prevăzut în anexa nr. 1E, completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F.; h) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa a fiecarui acţionar semnificativ al S.S.I.F., întocmită conform anexelor nr. 1F sau nr. 1G, după caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) lit. f), care va cuprinde şi toate detinerile individuale şi detinerile împreună cu persoanele implicate şi cu care se afla în legaturi stranse în orice societate comerciala şi care reprezinta cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot; i) regulamentul de organizare şi functionare, care va cuprinde şi organigrama S.S.I.F., regulile şi procedurile interne prevăzute la titlul III, capitolul I; j) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele:1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. m);2. informaţii cu privire la serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. intenţionează să le presteze;3. informaţii cu privire la modul în care S.S.I.F. intenţionează sa actioneze pentru prestarea serviciilor de investitii financiare, astfel încât activităţile să se desfăşoare într-un mod sigur şi prudent;4. informaţii cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestarii serviciilor de investitii financiare;5. informaţii cu privire la locul în cadrul caruia S.S.I.F. va desfăşura operaţiuni (piaţa reglementata, ATS etc.) şi cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va incheia contracte pentru efectuarea operaţiunilor specifice;6. categoriile de clienti cu care S.S.I.F. intenţionează sa incheie contracte (clienti de retail şi/sau clienti profesionali);7. structura organizatorica, cu precizarea responsabilitatilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie;8. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;9. politica de investitii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investitiei; k) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru membrii consiliului de administratie, pentru conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreste sa o/le autorizeze ca reprezentant al/reprezentanti ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M.; l) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilitatilor stabilite de acesta şi prin regulile şi procedurile interne ale S.S.I.F.; m) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice ca agenti pentru servicii de investitii financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestarii tuturor serviciilor prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să transmita la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin 4 persoane fizice ca agenti pentru servicii de investitii financiare; n) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social şi sediului central, după caz, necesar funcţionarii S.S.I.F., care va îndeplini condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) lit. g) şi h). Contractul de închiriere/subinchiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reinnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere în participatiune ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaratia autentificata a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spatiului subinchiriat, însoţită de copia legalizata a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscala; o) declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social şi/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L; p) dovada detinerii capitalului initial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiinţare capitalul initial este egal cu capitalul social integral varsat în contul deschis în acest scop la o societate bancara; q) curriculum vitae al persoanelor desemnate să asigure functia de audit intern şi, respectiv, de administrare a riscului; r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrari prudentiale eficiente. (2) C.N.V.M. va acorda autorizatia S.S.I.F., sub condiţia achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de inscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentatiei complete prevăzute la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivata care poate fi contestate în termen de 30 de zile de la data comunicarii. (3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberarii autorizatiei, S.S.I.F. are obligaţia să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investitii financiare menţionate în decizia de autorizare numai după data indeplinirii condiţiei menţionate la alin. (3).  +  Articolul 8C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizatia de functionare în situaţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum şi în urmatoarele cazuri: a) exista indicii ca persoanele care au calitatea de conducatori ai S.S.I.F. nu au reputatie şi experienta suficiente sau exista motive obiective şi demonstrabile pentru a estima ca persoanele propuse în calitate de conducatori nu ar asigura administrarea corecta şi prudenta a S.S.I.F.; b) societatea care a solicitat eliberarea autorizatiei nu indeplineste toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.  +  Articolul 9Retragerea autorizatiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin: a) decizie de retragere a autorizatiei dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 11; b) prin ordonanţa de sanctionare în cazul constatarii nerespectarii reglementarilor în vigoare, cu respectarea prevederilor titlului IX din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 10 (1) După retragerea autorizatiei, S.S.I.F. are obligaţia sa convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acţionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societatii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investitii financiare" sau "S.S.I.F.". (2) În situaţia în care societatea nu îşi indeplineste obligaţia prevăzută la alin. (1), C.N.V.M. va solicita consiliului de administratie al S.S.I.F. sa convoace adunarea generală a acţionarilor care va avea în vedere lichidarea societatii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investitii financiare" sau "S.S.I.F.". (3) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (2), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent sa dispună convocarea adunarii generale a acţionarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (1). (4) După retragerea autorizatiei, toate evidentele şi inregistrarile S.S.I.F. referitoare la serviciile şi activităţile de investitii desfăşurate vor fi pastrate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani.  +  Articolul 11 (1) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresa a S.S.I.F. se efectueaza în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H şi 1I, însoţită de urmatoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.; b) adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem, în care să se mentioneze, după caz, incheierea relatiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agentilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces; c) dovada achitarii datoriilor faţă de clienti şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienti; d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societatii; e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societatii la data încetării activităţii; f) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei; g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le considera necesare pentru solutionarea cererii. (2) Prevederile alin. (1) lit. b)-g) se aplică şi în cazul în care retragerea autorizatiei are loc ca urmare a faptului ca S.S.I.F. nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza autorizarii.  +  Secţiunea 2 Modificari în modul de organizare şi functionare a S.S.I.F.  +  Articolul 12 (1) Intentia unei persoane fizice sau juridice de a dobandi sau de a-şi majoră pozitia semnificativa în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificata în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoana, împreună cu documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) şi r), după caz. (2) C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobandirea pozitiei notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a urmatoarelor cerinţe aplicabile persoanelor solicitante: a) persoana fizica sau juridica furnizeaza informaţii şi documente prin care se justifica în mod corespunzător provenienţă fondurilor destinate obtinerii participatiei în cadrul S.S.I.F.; b) persoana juridica a furnizat suficiente informaţii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte; c) persoana fizica furnizeaza documente şi declaratii cu privire la identitatea persoanelor cu care se afla în relaţia de "persoana implicata" sau de "legaturi stranse"; d) persoanele juridice solicitante funcţionează de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin; e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare; f) persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine. (3) La verificarea condiţiei menţionate la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate sa provina de la autorităţile/entitatile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislaţiei naţionale în tinerea evidentelor structurii actionariatului unei societăţi comerciale. În situaţia în care legislatia din statele menţionate anterior împiedica transparenta structurii actionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informaţiile provenind din toate sursele disponibile. (4) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea aprobării participatiei acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informaţii legate de reputatia şi de activitatea acestor persoane, precum şi orice alte circumstanţe de natura sa conduca la concluzia că nu sunt indeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi: a) nu se poate stabili provenienţă fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentată nu este suficienta pentru a determina dacă sunt indeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament; b) din informaţiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfăşurate de acestea, precum şi identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente; c) persoanele juridice sau persoanele care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora au facut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sancţiuni sau interdictii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situaţie în parte şi va decide în functie de gravitatea faptelor. (5) Intentia de dobândire a acţiunilor va face obiectul unei consultari prealabile, asa cum este prevăzută la art. 13 din Legea nr. 297/2004, în situaţia în care persoana prevăzută la alin. (1) este: a) o firma de investitii sau o societate de administrare a investitiilor autorizata în alt stat membru; sau, b) societatea-mama a unei firme de investitii sau a unei societăţi de administrare a investitiilor autorizate în alt stat membru; sau, c) o persoană fizica sau juridica ce controlează o firma de investitii sau o societate de administrare a investitiilor autorizata în alt stat membru, şi dacă, urmare a acelei achizitii, S.S.I.F.-ul în care persoana care intenţionează sa achizitioneze acţiuni va deveni filiala acesteia sau va fi controlata de aceasta. (6) Furnizarea tuturor documentelor şi indeplinirea tuturor condiţiilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea art. 19 din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. considera necesar.  +  Articolul 13 (1) S.S.I.F. va supune autorizarii C.N.V.M., anterior înregistrării la oficiul registrului comerţului, urmatoarele modificari în modul de organizare şi functionare: a) majorarea/reducerea capitalului social; b) extinderea/restrangerea obiectului de activitate; c) modificarea structurii actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuarii pozitiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 12 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 297/2004; d) modificarea componentei consiliului de administratie şi/sau a conducerii S.S.I.F.; e) schimbarea sediului social; f) înfiinţarea/desfiintarea de sedii secundare; g) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societatii. (2) În cazul autorizarii modificarilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare şi/sau modificare a autorizatiei de functionare a S.S.I.F. (3) Modificările de la alin. (1) lit. a), b) şi d)-g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care C.N.V.M. dispune restrangerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neindeplinirii condiţiilor de capital prevăzute în reglementarile aplicabile. Modificarea devine opozabila la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual. (5) După obtinerea autorizatiei prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificarilor în modul de organizare şi functionare al S.S.I.F., dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data autorizatiei emise de către C.N.V.M., cu excepţia modificarii prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsa impune eliberarea unui nou certificat. (6) Decizia prevăzută la alin. (2) îşi pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare şi functionare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului în termenul prevăzut la alin. (5). (7) Majorarea capitalului social al unei S.S.I.F. nu poate fi efectuata prin aport în natură.  +  Articolul 14 (1) În cazul modificarii documentelor ce au stat la baza autorizarii, altele decat cele prevăzute la art. 13, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificari, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexand copii ale documentelor justificative. (2) În cazul în care S.S.I.F. detine atât sediu social, cat şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexand în acest sens documentele justificative. (3) C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificarilor prevăzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 15 (1) Decizia prevăzută la art. 13 alin. (2) poate fi eliberata de C.N.V.M. în baza unei cereri intocmite conform anexelor nr. 1J şi 1K, completata şi însoţită, după caz, de urmatoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.; b) actul aditional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizata; c) dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancara şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorarii/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a); d) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) pentru fiecare dintre actionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participa la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 13 lit. a); e) dovada detinerii capitalului initial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizarii, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. b); f) contracte de cesiune, extras din registrul acţionarilor, noua structura a actionariatului, în cazul modificarii prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c); g) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificarii prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d); h) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar funcţionarii, în copie legalizata, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, şi alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f); i) regulamentul de organizare şi functionare care va cuprinde organigrama sediului secundar şi proceduri speciale privind evidenta şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi raspunderea personalului şi agentilor pentru servicii de investitii financiare care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f); j) nota explicativa privind situaţia arhivei, a agentilor de servicii de investitii financiare şi, după caz, a reprezentantilor compartimentului de control intern care şi-au desfăşurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitarii retragerii autorizatiei respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum şi dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei; k) declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f); l) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/completarea autorizatiei. (2) Actul care atesta detinerea spatiului sediului secundar va fi reinnoit şi depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere în participatiune ca dovada a detinerii spatiului sediilor secundare. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaratia autentificata a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spatiului subinchiriat, însoţită de copia legalizata a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscala. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. g), S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în urmatoarele cazuri: a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducator este deja autorizata ca membru în consiliul de administratie al societatii; b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administratie este deja autorizata în calitate de conducator al societatii.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M şi 1N va fi însoţită de urmatoarele documente: a) declaratia, sub semnatura olografa, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii societatii absorbite, însoţită de:1. adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem în care să se mentioneze, după caz, incheierea relatiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agentilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;2. dovada achitarii datoriilor faţă de clienti şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienti; b) hotărârile adunarilor generale extraordinare ale acţionarilor societatilor participante; c) proiectul de fuziune/divizare; d) actul aditional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante sau, după caz, actul constitutiv al/ale S.S.I.F. rezultata/rezultate; e) bilanturile contabile de fuziune/divizare ale societatilor participante; f) raportul administratorilor şi al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare; g) orice alte informaţii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizarii documentatiei; h) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei. (2) În cazul în care S.S.I.F. fuzioneaza cu o societate comerciala cu obiect diferit de activitate, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1), cererea va fi însoţită de declaratia, sub semnatura olografa, a reprezentantului legal al societatii comerciale cu obiect diferit de activitate cu privire la încetarea activităţii şi încetarea obligaţiilor contractuale asumate anterior. (3) În cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta nu poate presta servicii de investitii financiare fără autorizarea C.N.V.M. (4) S.S.I.F. rezultata/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizarii vor solicita C.N.V.M., după caz: a) retragerea autorizatiei de functionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 11; b) autorizarea funcţionarii, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 17 (1) S.S.I.F. poate înfiinţa sedii secundare (sucursale sau agentii), cu respectarea, după caz, a cerințelor operationale menţionate la alin. (2) - (8). (2) Sucursala trebuie să aibă o structura organizatorica care să permită prestarea serviciilor de investitii financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmeaza: a) sa dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa sa nu fie mai mica de 50 mp. Spatiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor; b) să aibă telefon şi fax; c) să asigure o dotare tehnica adecvata desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei; d) să aibă angajaţi cel puţin 2 agenti pentru servicii de investitii financiare şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizati de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament; e) să aibă un regulament propriu de organizare şi functionare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agentiile subordonate, respectiv la evidenta şi controlul activităţii agentiilor; f) să aibă un sistem de evidenta şi prelucrare a ordinelor de tranzactionare. (3) În cazul în care S.S.I.F. presteaza de la sediul sucursalei toate serviciile de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., spatiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerinţele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz. (4) În cadrul agentiei pot fi prestate numai serviciile prevăzute la pct. 1 lit. a), d) şi e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9. Ordinele de tranzactionare preluate de la clienti vor fi transmise, în vederea executarii, către sucursala S.S.I.F. de care aparţine agentia sau către sediul social/central. (5) Agentia va fi astfel organizata încât: a) sa dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului agentiei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa sa nu fie mai mica de 15 mp; b) să aibă telefon şi fax; c) să aibă dotarea tehnica necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central; d) să aibă cel puţin un agent pentru servicii de investitii financiare autorizat. (6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central asigura şi supravegherea activităţilor efectuate de către agentiile S.S.I.F. din subordine. (7) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor şi, respectiv, agentiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum şi balantele de verificare aferente activităţii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situaţiei financiare generale a S.S.I.F. (8) Lunar, toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzactionare primite la agentie vor fi transmise, în original, în vederea arhivarii, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire şi în copie către sucursala. (9) S.S.I.F. are obligaţia sa menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toata durata de functionare a acestora, notificand C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexand copii ale documentelor justificative.  +  Secţiunea 3 Agentii pentru servicii de investitii financiare şi agentii delegaţi ai S.S.I.F.  +  Articolul 18Agentii pentru servicii de investitii financiare sunt persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investitii financiare în nume propriu.  +  Articolul 19 (1) S.S.I.F. poate delega unor agenti pentru servicii de investitii financiare, denumiti în continuare agenti delegaţi, activitatea de promovare a serviciilor de investitii financiare prestate, de preluare şi transmitere a ordinelor primite de la clienti sau de la potentialii clienti şi de furnizare de informaţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investitii financiare prestate de S.S.I.F. (2) În vederea promovarii serviciilor de investitii financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agentii delegaţi desemnaţi de S.S.I.F. vor fi inscrisi în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi inscris în Registrul C.N.V.M. (3) S.S.I.F. are obligaţia sa verifice dacă agentii delegaţi ce vor actiona în numele acesteia au o buna reputatie şi poseda suficiente cunoştinţe profesionale şi comerciale pentru a fi în măsura sa comunice cu acuratete clientilor sau potentialilor clienti toate informaţiile relevante privind serviciile de investitii financiare propuse. (4) S.S.I.F. care angajează agenti delegaţi este pe deplin şi în mod neconditionat răspunzătoare de orice actiune sau omisiune a agentului care acţionează în numele respectivei S.S.I.F. (5) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca agentul delegat va face cunoscut clientilor sau potentialilor clienti, la momentul contactarii acestora sau inaintea prestarii serviciilor, calitatea în care acesta lucreaza şi denumirea societatii în numele careia lucreaza. (6) S.S.I.F. are obligaţia supravegherii activităţii agentilor delegaţi pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi va verifica dacă agentii delegaţi au capacitatea de a comunică cu acuratete clientilor toate informaţiile relevante în legătură cu serviciile ce urmeaza a fi promovate sau prestate. (7) S.S.I.F. care utilizeaza agenti delegaţi trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţionează în numele S.S.I.F.  +  Articolul 20Agentii delegaţi nu pot fi implicati în operaţiunile de tranzactionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plati de la sau pentru clientii S.S.I.F.  +  Articolul 21 (1) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare o notificare privind agentii pentru servicii de investitii financiare care acţionează ca agenti delegaţi, însoţită, după caz, de dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital. (2) Agentii delegaţi vor fi evidentiati distinct în secţiunea agentilor pentru servicii de investitii financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicata şi pe site-ul pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare.  +  Articolul 22 (1) Pentru a fi autorizata de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investitii financiare, o persoană fizica trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.; b) să fie angajat cu contract de muncă; relaţia contractuala dintre persoana care îşi va desfăşura activitatea în calitate de agent delegat şi S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă, fie a unui contract de mandat sau de agent; c) să aibă cel puţin studii medii; d) sa fi promovat cursul de pregatire specific agentului pentru servicii de investitii financiare, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.; e) sa nu fie acţionar semnificativ şi sa nu detina nici o alta functie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar; f) sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica. (2) O persoana fizica care acţionează ca agent pentru servicii de investitii financiare al unei S.S.I.F. şi desfăşoară serviciile de investitii financiare prevăzute la pct. 1 lit. e) şi pct. 2 lit. c) şi e) din anexa nr. 9, prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d) al prezentului articol, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diploma şi sa promoveze cursul de pregatire pe piaţa de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.  +  Articolul 23Prevederile titlului II, capitolul IV, secţiunea 2 se aplică corespunzător şi S.S.I.F. care presteaza servicii de consultanţă pentru investitii.  +  Articolul 24În vederea autorizarii şi inscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investitii financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însoţită de urmatoarele documente: a) copia actului de identitate; b) copia legalizata a actului de studii; c) declaratie pe propria raspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografa, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 3B; d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata; e) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregatire, recunoscut de C.N.V.M.; g) declaratia conducătorului S.S.I.F. cu privire la indeplinirea şi respectarea cerințelor menţionate la art. 19 alin. (3), pentru agentii delegaţi; h) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investitii financiare.  +  Articolul 25 (1) Persoanele fizice care acţionează ca agenti pentru servicii de investitii financiare ai unei S.S.I.F. şi desfăşoară serviciile de investitii financiare prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. e) şi pct. 2 lit. c) şi e) vor respecta regulile de conduita prevăzute la art. 49 din prezentul regulament. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzis: a) sa recomande investitii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai caror angajaţi sunt; b) sa actioneze ca şi contraparte în tranzactiile efectuate în urma recomandarilor.  +  Articolul 26 (1) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare şi radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel tarziu la data încetării raporturilor de muncă. (2) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare o notificare privind agentii pentru servicii de investitii care nu mai acţionează ca agenti delegaţi, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării acestor atribuţii, în vederea radierii acestora din secţiunea corespunzătoare a Registrului C.N.V.M. şi de pe site-ul pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare.  +  Articolul 27 (1) Retragerea autorizatiei şi radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investitii financiare pot fi efectuate în urmatoarele cazuri: a) ca urmare a solicitarii scrise formulate de către S.S.I.F., întocmită conform anexei nr. 3C; b) ca sanctiune. (2) Cererea de retragere a autorizatiei şi de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investitii financiare va fi însoţită de: a) precizarea motivului solicitarii retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă; b) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei; c) dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital.  +  Capitolul II Instituţiile de credit  +  Articolul 28 (1) Instituţiile de credit autorizate de B.N.R. presteaza serviciile de investitii financiare prevăzute în anexa nr. 9 numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. (2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de inscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoţită de autorizatia eliberata de B.N.R. cuprinzand serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate şi de urmatoarele documente: a) procedurile interne care să prevada cel puţin urmatoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care presteaza servicii de investitii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, identificarea spatiilor în care se presteaza astfel de servicii, precum şi evidenta distincta a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activităţii bancare; b) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a reprezentantului legal privind acceptarea de către institutia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spatiile menţionate în procedurile interne, la personalul care presteaza servicii de investitii financiare conform prevederilor anexei nr. 9, precum şi la evidentele aferente activităţii desfăşurate pe piaţa de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către institutia de credit a legislaţiei privind piaţa de capital; c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca agenti pentru servicii de investitii financiare şi, după caz, notificarea agentilor delegaţi, precum şi transmiterea documentatiei în vederea autorizarii agentilor pentru servicii de investitii financiare şi inscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevăzute la titlul II, capitolul I, secţiunea 3; d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital, precum şi a persoanei/persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca reprezentant al/reprezentanti ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzute la titlul III, capitolul I, secţiunea 2; e) obtinerea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea şi functionarea Fondului de compensare a investitorilor; f) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii institutiei de credit în relaţia cu C.N.V.M. g) dovada achitarii tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.  +  Articolul 29 (1) Instituţiile de credit au obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menţionate la art. 28 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data producerii acestora, şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea agentilor de servicii de investitii financiare/agentilor delegaţi în/din Registrul C.N.V.M., precum şi autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentantilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (2) Instituţiile de credit au obligaţia sa inregistreze şi să arhiveze distinct toate evidentele privind serviciile de investitii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectarii cerințelor organizatorice şi a regulilor de conduita în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 30 (1) Lista instituţiilor de credit inscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicata pe site-ul C.N.V.M. (2) La încetarea activităţii, institutia de credit are obligaţia să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentand în acest sens documentele prevăzute la art. 11. (3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situaţia în care hotaraste măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situaţia încetării activităţii sau a retragerii autorizatiei unei institutii de credit, cu privire la masurile adoptate în vederea protejarii fondurilor banesti şi ale instrumentelor financiare ale clientilor acesteia, pentru care institutia de credit a prestat servicii de investitii financiare.  +  Articolul 31Tarifele şi comisioanele percepute de către C.N.V.M. de la instituţiile de credit vor fi cele aplicabile societatilor de servicii de investitii financiare.  +  Articolul 32 (1) Prevederile titlului III, IV şi V, cu excepţia art. 153 şi art. 192, se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile de investitii financiare prestate de acestea. (2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică instituţiilor de credit care efectueaza operaţiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzactioneaza numai pe piaţa monetara. (3) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. urmatoarele situaţii şi documente: a) raportul mentionat la art. 79 pentru activitatea desfăşurată pe piaţa de capital; b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital cu privire la activitatea desfăşurată de institutia de credit în acest domeniu.  +  Capitolul III Traderii  +  Articolul 33 (1) Traderul este persoana juridica constituita sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu raspundere limitata, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, autorizata de C.N.V.M. în condiţiile prevederilor titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament. (2) În vederea autorizarii în calitate de trader şi a inscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridica mentionata la alin. (1) trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzactionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures şi cu optiuni; b) să aibă un capital initial reprezentand echivalentul a minimum 50.000 euro, calculat la cursul de referinţa al B.N.R. din ziua varsarii. La înfiinţare, capitalul initial este egal cu capitalul social integral varsat în contul deschis în acest scop la o societate bancara; c) sa dispună de o dotare tehnica corespunzătoare care să-i permita conectarea la sistemul pieţei reglementate; d) actionarii/asociaţii, conducerea administrativa şi executiva:1. sa nu fie actionari semnificativi şi sa nu detina nicio functie sau să fie angajaţi ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;2. sa nu se afle sub interdictia vreunei sancţiuni date de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi similare;3. sa nu fi fost condamnati pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica; e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 35 alin. (1).  +  Articolul 34 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 33, şi societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea marfurilor aflate în legătură economica cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzactionate în piaţa reglementata pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzactionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele marfuri. (2) Societatea comerciala mentionata la alin. (1) va fi autorizata să efectueze tranzactii, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) respecta prevederile art. 33 alin. (2) lit. b)-e); b) nu se afla în una din fazele procedurii de reorganizare judiciara sau faliment; c) organizeaza şi evidentiaza distinct operaţiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport marfurile; d) asigura accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele şi inregistrarile specifice operaţiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport marfurile şi în spatiile în care îşi desfăşoară activităţile.  +  Articolul 35 (1) Autorizatia acordată unui trader se elibereaza în baza unei cereri intocmite conform anexei nr. 5A, însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizata; b) copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului de constituire şi de înregistrare a societatii; c) copie de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste obiectul de activitate, actionarii semnificativi şi administratorii societatii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) pentru fiecare administrator al societatii:1. copia actului de identitate;2. curriculum vitae;3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata;4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; f) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social; g) dovada varsarii integrale a capitalului social sau ultimul bilant contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului, după caz; h) acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societatii în cadrul sistemului de tranzactionare; i) contractul de compensare incheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare; j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin unui agent pentru servicii de investitii financiare care va efectua tranzactii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societatii; k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi inscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader. (2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizarii, în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data producerii acestora.  +  Articolul 36 (1) Traderul va transmite C.N.V.M. urmatoarele raportări: a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M, care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar. (2) Anual, traderul va transmite C.N.V.M., până cel tarziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizata şi completata integral.  +  Articolul 37 (1) Traderul trebuie să intocmeasca şi sa tina la zi cel puţin urmatoarele: a) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare derivate, ale intrarilor/iesirilor de numerar şi documentele primare care au stat la baza acestora; b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate pozitiile deschise pe care le detine şi marja necesară pentru acoperirea acestora; c) confirmarile tuturor cumpararilor/vanzarilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite; d) evidente privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situaţia contului în marja. (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum şi rapoartele şi notificarile primite de la piaţa reglementata, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie pastrate pentru o perioadă de minimum 5 ani şi să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucratoare.  +  Articolul 38 (1) Prevederile art. 9, art. 10, art. 11 art. 22, art. 24, art. 26 şi art. 27 se aplică corespunzător traderilor şi respectiv agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati în numele acestora. (2) La încetarea activităţii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 34 alin. (1), traderul are obligaţia să solicite retragerea autorizatiei, intocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C, însoţită de dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.  +  Capitolul IV Consultantii de investitii  +  Secţiunea 1 Proceduri de autorizare şi de retragere a autorizatiei  +  Articolul 39 (1) Consultantii de investitii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile titlului II, capitolul VII din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care presteaza cu titlu profesional servicii de consultanţă de investitii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 pct. 1 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale C.N.V.M., în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene. (2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personala data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din iniţiativa consultantului de investitii, în legătură cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în legătură cu vanzarea şi cumpararea de instrumente financiare.  +  Articolul 40Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investitii, persoana fizica, trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diploma; b) să aibă experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. Experienta profesionala se calculeaza începând cu primul an după promovarea examenului de licenţă; c) sa fi promovat cursul de pregatire pe piaţa de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.; d) sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/sotul, precum şi cu rudele de gradul I o pozitie semnificativa în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o functie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societatii de consultanţă de investitii; e) sa nu fie salariat al unei institutii din administratia publică centrala sau locala; f) sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica; h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 41 alin. (1).  +  Articolul 41 (1) În vederea autorizarii şi inscrierii în Registrul C.N.V.M., solicitantul persoana fizica va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoţită de urmatoarele documente: a) copia actului de identitate; b) copia legalizata a actului de studii; c) copia carnetului de muncă sau adeverinte de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienta mentionata la art. 40 lit. b); d) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, cu privire la indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 40, întocmită conform anexei nr. 6B; e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata; f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; g) prospectul de consultanţă care să conţină cel puţin urmatoarele informaţii: un rezumat al pregatirii şi experientei profesionale, adresa şi numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care acorda consultanţă, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanţă percepute; h) angajamentul de a inmana clientilor sau potentialilor clienti prospectul mentionat la lit. g), anterior prestarii de servicii de consultanţă; i) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/sotului, precum şi rudelor de gradul I sau declaratia semnata olograf, în cazul în care nu exista astfel de detineri; j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investitii, recunoscut de C.N.V.M.; k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii. (2) În termen de maximum 30 de zile de la obtinerea deciziei de autorizare, consultantul de investitii va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscala eliberata de administratia financiară teritoriala. (3) Consultantul de investitii, persoana fizica, poate presta servicii de consultanţă în nume propriu sau în numele unei singure societăţi de consultanţă de investitii.  +  Articolul 42 (1) Persoanele juridice, altele decat intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investitii, dacă indeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului ca societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată; b) obiectul de activitate al societatii se circumscrie exclusiv domeniului financiar şi cuprinde explicit consultanţă de investitii; c) societatea are un capital social reprezentand echivalentul în lei a minimum 20.000 euro, calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii; d) societatea are cel puţin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii; e) actionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administratie sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/sotul, precum şi cu rudele de gradul I o pozitie semnificativa în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital, cu excepţia societatii de consultanţă de investitii; f) membrii consiliului de administratie indeplinesc condiţiile stipulate la art. 40 lit. f) şi g); g) prezinta toate documentele prevăzute la art. 43. (2) Consultantii de investitii autorizati la data intrarii în vigoare a prezentului regulament au obligaţia de a-şi majoră capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c) până la data de 31 decembrie 2007.  +  Articolul 43În vederea obtinerii autorizatiei de consultant de investitii, reprezentantul legal al persoanei juridice va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv al societatii, în original sau în copie legalizata; b) copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă oficiul registrului comerţului, de constituire şi de înregistrare a societatii; c) copia certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului; d) extras sau certificat de la oficiul registrului comerţului care să ateste inregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, administratorii societatii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata, pentru administratorii societatii; f) dovada varsarii integrale a capitalului social sau bilantul contabil înregistrat la oficiul registrului comerţului sau la administratia financiară teritoriala, după caz, aferent ultimilor 2 ani de activitate, dacă societatea a functionat anterior solicitarii autorizatiei; g) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/sotului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care detine în societate o pozitie cel puţin semnificativa sau declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, în cazul în care nu exista astfel de detineri; h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultantii de investitii, persoane fizice, angajaţi ai societatii; i) prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: datele de identificare ale societatii, numele administratorilor societatii, numele consultantului/consultantilor de investitii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajaţi ai societatii şi rezumatul pregatirii şi experientei profesionale a acestora, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acorda consultanţă, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanţă percepute; j) angajamentul consultantilor de investitii, persoane fizice, angajaţi ai societatii de a inmana clientilor sau potentialilor clienti prospectul mentionat la lit. i), anterior prestarii de servicii de consultanţă; k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii a persoanei juridice; l) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a membrilor consiliului de administratie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. e) şi f).  +  Articolul 44 (1) Consultantul de investitii are obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor şi condiţiilor avute în vedere la acordarea autorizatiei, în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectiva. (2) Prospectul de consultanţă trebuie actualizat şi retransmis clientilor ori de cate ori apar modificari în conţinutul acestuia.  +  Articolul 45 (1) Retragerea autorizatiei unui consultant de investitii are loc în urmatoarele situaţii: a) la solicitarea consultantului de investitii; b) în situaţia în care consultantul de investitii nu a desfăşurat în ultimele 6 luni activitatea pentru care a fost autorizat; c) în cazul încălcării reglementarilor în vigoare. (2) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresa a consultantului de investitii se efectueaza în baza unei cereri semnate, după caz, de consultantul de investitii, persoana fizica, sau de reprezentantul legal al consultantului de investitii, persoana juridica. Cererea va fi însoţită de dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.  +  Articolul 46C.N.V.M este în drept sa suspende autorizatia unui consultant de investitii pentru o perioadă cuprinsa între 5 şi 90 de zile, în cazul nerespectarii prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dacă nu sunt intrunite condiţiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sancţiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 47C.N.V.M. va dispune retragerea autorizatiei unui consultant de investitii în situaţia în care constata incalcarea repetata a regulilor de conduita, precum şi în situaţia în care se constata imposibilitatea asigurarii supravegherii activităţii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Secţiunea 2 Reguli privind conduita consultantilor de investitii  +  Articolul 48 (1) În aplicarea definitiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j), recomandarea personala este o recomandare care este facuta către o persoană în calitatea acesteia de investitor sau potenţial investitor ori în calitatea sa de reprezentant al unui investitor sau potenţial investitor. (2) Recomandarea personala trebuie prezentată adecvat persoanei careia i se adreseaza sau trebuie să fie bazata pe luarea în considerare a caracteristicilor acelei persoane şi trebuie să ia în considerare una din urmatoarele operaţiuni: a) cumpararea, vanzarea, subscrierea (subscribe), schimbul, rascumpararea, detinerea sau subscrierea (underwrite) unui instrument financiar; b) exercitarea sau neexercitarea oricărui drept conferit de un instrument financiar de a cumpara, vinde, subscrie, schimba sau rascumpara un instrument financiar. (3) Exprimarea unei recomandari exclusiv prin intermediul canalelor de distribuţie sau către public nu reprezinta o recomandare personala în sensul definitiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j).  +  Articolul 49 (1) Consultantii de investitii au obligaţia respectarii regulilor de conduita prevăzute la titlul III, aplicabile serviciilor de consultanţă de investitii, precum şi urmatoarele cerinţe prevăzute la alin. (2)-(15). (2) Consultantul de investitii trebuie să presteze serviciile de consultanţă cu profesionalism, sa manifeste competenţa şi obiectivitate în rapoartele intocmite şi aprecierile formulate. (3) Consultantul de investitii va menţine un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate. (4) Consultantul de investitii va da dovada de constiinciozitate şi seriozitate în prestarea serviciilor de consultanţă. (5) Consultantul de investitii va utiliza surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandarilor elaborate, fiind interzisa folosirea unor informaţii nereale, eronate, în rapoartele sau recomandarile sale. (6) Consultantul de investitii va pastra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment sa faca dovada bunei sale credinte. (7) Consultantul de investitii va prezenta clientului trasaturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza crearii, analizarii şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare. (8) Consultantul de investitii va folosi cel mai potrivit rationament cu privire la includerea unor factori importanti în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborarii studiilor şi recomandarilor sale. (9) Consultantul de investitii va face distinctia între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandarile sale, abordand cu maxima obiectivitate domeniul analizat. (10) Consultantul de investitii va indica caracteristicile de baza ale investitiei în cazul publicarii unor studii de analiza, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client. (11) Consultantul de investitii va ţine seama de caracteristicile de baza ale investitiei, ale portofoliului specific, precum şi de particularitatile clientului la intocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandarilor şi opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client. (12) Consultantul de investitii nu va prelua materiale din studiile elaborate şi publicate de alti specialisti fără a indica sursa şi autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale. (13) Consultantul de investitii nu va face nicio declaratie care să induca în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea şi calitatile sale profesionale sau la performantele viitoare ale instrumentelor financiare analizate. (14) Consultantul de investitii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nicio garantie asupra calităţii sau profitului investitiei analizate, ci doar va transmite cu acuratete informaţii, va elabora studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate. (15) Consultantul de investitii are obligaţia sa pastreze confidentialitatea informaţiilor privitoare la clientii săi.  +  Secţiunea 3 Supravegherea consultantilor de investitii  +  Articolul 50 (1) Consultantii de investitii sunt obligati sa tina o evidenta stricta a operaţiunilor pe care le desfăşoară şi să îşi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Consultantii de investitii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M. urmatoarele raportări: a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar; c) raportul de activitate privind serviciile de consultanţă prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul mentionat la lit. b).  +  Articolul 51Consultantii de investitii persoane fizice vor transmite anual, până cel tarziu la data de 31 martie a anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţă de investitii desfăşurate în anul precedent.  +  Articolul 52Consultantii de investitii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situaţii, evidente şi rapoarte solicitate şi nu vor ingradi în niciun fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuţiilor sale de supraveghere şi inspecţie în vederea verificării activităţii şi a realitatii raportarilor transmise.  +  Capitolul V Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea 1 Servicii şi activităţi de investitii financiare desfăşurate de S.S.I.F. pe teritoriul altor state membre  +  Articolul 53 (1) S.S.I.F. poate presta servicii şi activităţi de investitii financiare în alte state membre în baza deciziei de autorizare eliberate de C.N.V.M.: a) prin înfiinţarea unei sucursale în condiţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004; b) în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004. (2) Serviciile şi activităţile de investitii financiare ce pot fi desfăşurate pe teritoriul altui stat membru sunt cele prevăzute în autorizatia de functionare a S.S.I.F. Serviciile conexe pot fi prestate numai împreună cu un serviciu sau o activitate de investitii. (3) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii şi activităţi de investitii de natura celor prevăzute în anexa nr. 9 pct. 1 lit. b) şi c) poate deveni membru al unor piete reglementate dintr-un alt stat membru sau poate avea acces în cadrul acestor piete, conform uneia din urmatoarele modalităţi: a) direct, prin înfiinţarea unei sucursale în respectivul stat membru; b) devenind membru la distanta sau având acces de la distanta la piaţa reglementata, fără a mai fi necesară stabilirea pe teritoriul acelui stat membru.  +  Articolul 54 (1) Orice S.S.I.F. care intenţionează sa presteze servicii sau activităţi de investitii pe teritoriul unui stat membru, pentru prima data, sau care doreste să îşi modifice pachetul de servicii sau de activităţi de investitii prestate, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, va comunică C.N.V.M. urmatoarele informaţii: a) statul membru în care intenţionează sa opereze; b) un plan de afaceri, în limba română şi în traducere legalizata în limba engleza, precizand, în special, serviciile şi/sau activităţile de investitii şi serviciile conexe pe care intenţionează să le presteze şi dacă intenţionează sa foloseasca agenti delegaţi pe teritoriul acelui stat membru; c) identitatea agentilor delegaţi, dacă este cazul. (2) C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazda, la solicitarea acesteia, informaţiile cu privire la identitatea agentilor delegaţi pe care S.S.I.F. intenţionează sa îi foloseasca pe teritoriul respectivului stat. (3) Informaţiile menţionate la alin. (1) vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorităţii competente din statul membru gazda în termen de maximum o luna. După expirarea acestui termen, S.S.I.F. poate începe sa presteze serviciile de investitii în cauza, în statul membru gazda. (4) În situaţia în care se modifica conţinutul informaţiilor transmise în conformitate cu alin. (1), S.S.I.F. va comunică aceasta modificare, în scris, C.N.V.M., cu cel puţin o luna înainte de aplicarea acesteia. Aceste modificari vor fi comunicate de către C.N.V.M. autorităţii competente din statul membru gazda.  +  Articolul 55 (1) S.S.I.F. care intenţionează sa deschidă o sucursala într-un stat membru va notifica în prealabil C.N.V.M., împreună cu urmatoarele informaţii: a) statul membru pe teritoriul caruia intenţionează să îşi stabileasca o sucursala; b) un plan de afaceri, în limba română şi în traducere legalizata în limba engleza, care va cuprinde, printre altele, serviciile şi activităţile de investitii şi serviciile conexe ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei, structura organizatorica a acesteia şi dacă sucursala intenţionează sa apeleze la agenti delegaţi; c) adresa din statul membru de la care pot fi obtinute documente; d) identitatea persoanelor desemnate să asigure conducerea sucursalei. (2) În cazul în care S.S.I.F. foloseşte un agent delegat stabilit în alt stat membru, acesta va fi asimilat sucursalei aplicandu-se prevederile corespunzătoare aplicabile sucursalei. (3) În termen de 3 luni de la primirea comunicarii şi informaţiilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazda informaţiile primite sau, după caz, va refuza transmiterea acestora şi va informa S.S.I.F. în consecinţa, împreună cu motivele refuzului. (4) C.N.V.M. poate emite o decizie privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F., dacă pe baza informaţiilor deţinute şi a documentatiei prezentate de S.S.I.F., constata ca: a) S.S.I.F. nu dispune de capacitate administrativa sau de o situaţie financiară adecvata, în raport cu serviciile şi activităţile de investitii ce urmeaza a fi prestate prin intermediul sucursalei; b) S.S.I.F. înregistrează o evolutie necorespunzatoare a situaţiei financiare. (5) Pe lângă informaţiile menţionate la alin. (1), C.N.V.M. va comunică autorităţii competente din statul membru gazda şi informaţiile referitoare la schema de compensare a investitorilor la care respectiva S.S.I.F. este membra. (6) Până la data la care Societatea Comerciala "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A. va asigura investitorilor membrilor săi un plafon de compensare reprezentand echivalentul în lei a 20.000 euro/investitor individual, S.S.I.F. prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte legislatia naţionala din statul membru gazda în scopul suplimentarii compensatiei conform normelor europene. (7) În cazul modificarii continutului uneia dintre informaţiile prevăzute la alin. (1), S.S.I.F. va comunică, în scris, aceasta modificare C.N.V.M. cu cel puţin o luna înainte de implementarea schimbarii. (8) C.N.V.M. va comunică autorităţii competente din statul membru gazda orice modificare a informaţiilor transmise anterior, în conformitate cu alin. (1) şi (3). (9) Sucursala S.S.I.F. poate începe activitatea la data notificarii primite din partea autorităţii competente din statul membru gazda sau, în absenta acestei notificari, în termen de doua luni de la data transmiterii de către C.N.V.M. a informaţiilor menţionate la alin. (1). (10) C.N.V.M. nu supraveghează respectarea de către sucursala S.S.I.F. infiintata într-un stat membru a prevederilor menţionate la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2. Autoritatea competenţa din statul membru gazda în care S.S.I.F. infiinteaza o sucursala va supraveghea respectarea de către sucursala a prevederilor legale aplicabile în respectivul stat membru, similare celor enumerate anterior. (11) În exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere şi control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabila a autorităţii competente din statul membru gazda, să efectueze inspecţii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiinţate într-un stat membru.  +  Secţiunea 2 Servicii şi activităţi de investitii financiare desfăşurate în România de firmele de investitii din alte state membre  +  Articolul 56 (1) Firmele de investitii autorizate şi supravegheate de autoritatea competentă dintr-un alt stat membru pot presta în România, în limita autorizatiei acordate de statul membru de origine, servicii şi activităţi de investitii financiare, în temeiul liberei circulatii a serviciilor sau prin înfiinţarea de sucursale, în condiţiile prevăzute la titlul II, capitolul VIII, secţiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004. (2) Serviciile conexe prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 9, menţionate în autorizatie, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menţionate la pct. 1 din aceeasi anexa. (3) Firmele de investitii din statele membre şi sucursalele acestora se inscriu în Registrul C.N.V.M., achitand în acest sens tariful de inscriere. (4) Prevederile art. 54 şi art. 55 alin. (1)-(3) şi alin. (5)-(8) se aplică corespunzător firmelor de investitii din statele membre, C.N.V.M. urmand a fi notificata în prealabil de către autorităţile competente din statele membre de origine ale firmelor de investitii care intenţionează sa presteze servicii şi activităţi de investitii financiare pe teritoriul României.  +  Articolul 57 (1) Informaţiile privind identitatea agentilor delegaţi care vor promova servicii de investitii financiare în numele firmelor de investitii din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autorităţile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul şi în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul pietelor reglementate/sistemelor alternative de tranzactionare sau oricăror alte sisteme supravegheate la care are acces la tranzactionare. (2) În situaţia în care firma de investitii dintr-un stat membru va utiliza agenti delegaţi situaţi într-un alt stat membru decat statul membru de origine al respectivei firme de investitii, acestia vor fi asimilati sucursalei aplicandu-se corespunzător prevederile referitoare la înfiinţarea unei sucursale pe teritoriul altui stat membru.  +  Articolul 58 (1) Firmele de investitii autorizate în statele membre sa presteze servicii şi activităţi de investitii de natura celor prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c) din anexa nr. 9 au dreptul de a deveni membre ale pietelor reglementate sau să aibă acces în cadrul acestor piete, prin una din urmatoarele modalităţi: a) direct, prin stabilirea unei sucursale în România; b) devenind membri la distanta sau având acces de la distanta la piaţa reglementata, fără a fi necesară stabilirea pe teritoriul României. (2) Firmele de investitii autorizate în statele membre au dreptul de a avea acces la sistemele de compensare-decontare administrate de depozitarul central sau de casa de compensare/contrapartea centrala din România în scopul finalizarii sau al organizarii finalizarii tranzactiilor cu instrumente financiare. (3) Regulile de acces ale firmelor de investitii autorizate în statele membre pe o piaţa reglementata sau în cadrul sistemului de compensare-decontare/casa de compensare din România nu pot fi mai restrictive decat cele aplicabile S.S.I.F. conform reglementarilor aplicabile în vigoare. (4) Accesul pe o piaţa reglementata, într-un sistem alternativ de tranzactionare sau într-un sistem de compensare-decontare al firmelor de investitii prevăzute la alin. (1) este condiţionat de respectarea reglementarilor emise de operatorul de piaţa sau de operatorul de sistem şi de depozitarul central, casa de compensare/contrapartea centrala, aprobate de C.N.V.M, a regulilor de conduita şi a standardelor profesionale impuse persoanelor care desfăşoară activităţi în numele acestor firme de investitii.  +  Articolul 59 (1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele firmelor de investitii din statele membre înfiinţate în România a prevederilor 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145, art. 148-151, art. 162, art. 234 şi ale titlului III, cap. VIII, secţiunea 2 şi va putea sa verifice, sa adopte măsuri şi să solicite modificările necesare pentru aplicarea corecta a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investitii financiare prestate pe teritoriul României. (2) Autoritatea competenţa din statul membru de origine a firmei de investitii care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României poate, în exercitarea responsabilitatilor sale şi cu informarea prealabila a C.N.V.M., să efectueze inspecţii la sediul acelei sucursale. (3) În vederea întocmirii unor situaţii statistice, firmele de investitii care au înfiinţat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul acelor sucursale. (4) Sucursalele firmelor de investitii din statele membre au obligaţia sa furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informaţiile necesare pentru monitorizarea respectarii de către acestea a prevederilor alin. (1).  +  Secţiunea 3 Sucursalele intermediarilor din statele nemembre  +  Articolul 60 (1) Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004. (2) În vederea obtinerii autorizatiei, inaintea înregistrării la oficiul registrului comerţului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 1A, însoţită de documentaţia care atesta indeplinirea cerințelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmeaza: a) autorizatia eliberata de autoritatea competentă din statul de origine; b) actul constitutiv al societatii, în original sau în copie legalizata; c) prezentarea structurii acţionarilor semnificativi, până la nivel de persoana fizica; d) adeverinta de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în acelasi stat cu autoritatea competentă emitenta a autorizatiei;2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute în anexa nr. 9;3. capitalul social subscris şi integral varsat al societatii care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului initial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;4. certificarea faptului ca societatea a fost auditata de către un auditor financiar la sfârşitul ultimului exercitiu financiar şi a faptului ca aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii 2 ani; e) regulamentul de organizare şi functionare al sucursalei, precum şi procedurile interne care asigura respectarea prevederilor titlului III; f) actele care atesta detinerea legala a sediului sucursalei; g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operaţiunilor ce urmeaza să fie desfăşurate, conducerea sucursalei, structura organizatorica cu precizarea responsabilitatilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii şi planul de finanţare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investitiei; h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata, pentru conducătorii sucursalei; i) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru conducătorii sucursalei în relaţia cu C.N.V.M. şi pentru reprezentantul/reprezentantii compartimentului de control intern; j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursala; k) documentele prevăzute la art. 24 şi art. 72 pentru autorizarea a cel puţin 2 agenti pentru servicii de investitii financiare şi a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern; l) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de inscriere în Registrul C.N.V.M.; m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectarii cerințelor de autorizare.  +  Articolul 61 (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004. (2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este Societatea Comerciala "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordarii autorizatiei, sub condiţia prezentarii la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului. (3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este Societatea Comerciala "Fondul de Compensare a Investitorilor" - S.A., dovada calităţii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusa împreună cu datele de identificare ale acesteia şi cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensarii investitiilor realizate pe teritoriul României, odata cu cererea şi documentaţia aferenta autorizarii sucursalei.  +  Articolul 62Sucursala are obligaţia sa notifice C.N.V.M., în termen de maximum doua zile lucratoare de la data producerii acestora, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentatiei care au stat la baza acordarii autorizatiei şi să solicite autorizarea/retragerea autorizatiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agentilor pentru servicii de investitii financiare şi a reprezentantilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Titlul III Cerinţe organizatorice şi reguli de conduita  +  Capitolul I Cerinţe organizatorice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 63 (1) În exercitarea activităţii şi serviciilor de investitii, S.S.I.F. are obligaţia respectarii cerințelor organizatorice prevăzute în prezentul regulament. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinţe: a) sa stabileasca, sa implementeze şi sa menţină proceduri privind procesul decizional şi o structura organizatorica care precizeaza în mod clar şi documentat structurile ierarhice de raportare, precum şi sa aloce functiile şi responsabilitatile aferente acestor structuri; b) să se asigure ca persoanele relevante ale S.S.I.F. cunosc procedurile pe care trebuie să le urmeze în scopul aducerii la indeplinire în mod concret a responsabilitatilor acestora; c) sa stabileasca, sa implementeze şi sa menţină mecanisme corespunzătoare de control intern destinate asigurarii respectarii deciziilor şi procedurilor la toate nivelele ierarhice ale S.S.I.F; d) sa angajeze personal calificat cu aptitudini, cunoştinţe şi experienta necesare pentru aducerea la indeplinire a responsabilitatilor alocate acestora; e) sa stabileasca, sa implementeze şi sa menţină un sistem efectiv (effective) de raportare şi comunicare interna la toate nivelele ierarhice relevante ale S.S.I.F; f) sa menţină înregistrări corespunzătoare şi ordonate ale activităţii şi ale organizarii interne a S.S.I.F; g) să se asigure ca desfăşurarea unor functii multiple de către persoanele relevante S.S.I.F. nu afectează sau nu va afecta ducerea la indeplinire a oricareia dintre functiile asumate. (3) În vederea respectarii prevederilor alin. (2), S.S.I.F. trebuie să ia în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societatii, precum şi natura şi pachetul de servicii şi activităţi desfăşurate pe parcursul desfăşurării activităţii societatii. (4) S.S.I.F. trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină sisteme şi proceduri adecvate pentru a asigura securitatea, integritatea şi confidentialitatea informaţiilor luand în considerare natura informatiei în cauza. (5) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme şi resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea şi regularitatea prestarii serviciilor de investitii financiare. (6) S.S.I.F. trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină un plan de continuitate a activităţii menit să asigure, în cazul unei intreruperi a sistemelor şi mecanismelor proprii, stocarea datelor şi a functiilor esentiale, menţinerea serviciilor şi activităţilor sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, recuperarea la timp a acestor date şi functiuni şi reinceperea imediata a serviciilor şi activităţilor de investitii. (7) S.S.I.F. trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină politici şi proceduri contabile care să le permita sa furnizeze, la cererea C.N.V.M., în timp rezonabil, rapoarte financiare care să reflecte o situaţie fidela şi reala a pozitiei lor financiare şi care să respecte toate standardele şi regulile contabile aplicabile. (8) S.S.I.F. trebuie să monitorizeze şi sa evalueze în mod continuu capacitatea şi eficacitatea de a corespunde cerințelor de functionare a sistemelor lor, a procedurilor şi mecanismelor de control intern stabilite conform alin. (2)-(7) şi sa dispună masurile necesare pentru rezolvarea oricăror deficiente (constatate).  +  Articolul 64S.S.I.F. are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politica adecvata suficienta pentru indeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajatii şi colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele: a) reguli şi proceduri adecvate privind mecanismele de control intern; b) reguli şi proceduri eficiente pentru evaluarea şi administrarea riscurilor; c) reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidentialitatii şi pastrarii în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru; d) reguli şi proceduri pentru incheierea tranzactiilor cu instrumente financiare în contul propriu şi în contul persoanelor relevante, inclusiv cu privire la tranzactiile personale în înţelesul art. 88; e) reguli şi proceduri interne privind includerea sau nu a clientilor în categoria clientilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8; f) reguli şi proceduri privind evidentierea separata a instrumentelor financiare şi a fondurilor aparţinând clientilor; g) reguli şi proceduri privind politica de executare a ordinelor; h) reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese; i) reguli şi proceduri cu privire la relatiile cu clientii în scopul de a se asigura ca administratorii, conducătorii, angajatii şi colaboratorii S.S.I.F. acţionează intotdeauna în cel mai bun interes al clientilor şi ca aceste persoane nu obtin niciun avantaj din utilizarea informaţiilor confidentiale de care iau cunoştinţa, în special acolo unde poate aparea o situaţie de conflict de interese între S.S.I.F. şi client; j) reguli şi proceduri aplicabile în situaţia externalizarii unor functii în scopul evitarii riscului operational suplimentar. Externalizarea functiilor operationale importante nu poate fi efectuata într-un mod care să prejudicieze esential calitatea controlului intern al S.S.I.F. şi capacitatea C.N.V.M. sa supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligaţiilor sale.  +  Articolul 65 (1) Membrii consiliului de administratie şi conducătorii S.S.I.F. sunt raspunzatori pentru asigurarea respectarii regulilor şi procedurilor S.S.I.F. şi trebuie să fie informati permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum şi cu privire la metodele de evaluare şi administrare a riscului. (2) S.S.I.F. este responsabila pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate. (3) Membrii consiliului de administratie şi conducătorii S.S.I.F. au obligaţia să asigure menţinerea unor standarde profesionale şi de conduita adecvate ale intregului personal al societatii.  +  Articolul 66 (1) S.S.I.F. are obligaţia pastrarii, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a tuturor evidentelor şi înregistrărilor referitoare la serviciile de investitii financiare prestate şi tranzactiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementarilor adoptate în aplicarea acesteia şi, în special, verificarea respectarii de către societate a obligaţiilor faţă de clienti sau potentialii clienti. (2) Inregistrarile şi evidentele care specifică drepturile şi oblibaţiile S.S.I.F. şi ale clientului în baza unui contract de prestare de servicii sau termenii în care S.S.I.F. furnizeaza serviciile clientului trebuie pastrate cel puţin pe durata relatiei cu clientul respectiv. (3) Inregistrarile şi evidentele S.S.I.F. trebuie pastrate într-un mod accesibil, pentru a permite C.N.V.M. verificări ulterioare, şi intr-o formă şi de o maniera în care să asigure respectarea urmatoarelor condiţii: a) accesul rapid şi reconstituirea fiecarui element al tranzactiei; b) efectuarea oricarei modificari sau a altui amendament, precum şi conţinutul înregistrărilor şi evidentelor înainte de astfel de modificari sau amendamente să fie usor constatate; c) manipularea sau alterarea înregistrărilor şi evidentelor în alt mod nu trebuie să fie posibila. (4) S.S.I.F. are obligaţia pastrarii cel puţin a evidentelor şi înregistrărilor menţionate în anexa nr. 10.  +  Secţiunea 2 Controlul intern  +  Articolul 67 (1) S.S.I.F. are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern care are ca atributie supravegherea respectarii de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementarilor entitatilor pieţei de capital şi a procedurilor interne, precum şi minimizarea riscurilor societatii de neindeplinire a obligaţiilor. (2) S.S.I.F. are obligaţia sa stabileasca, sa implementeze şi sa menţină politici şi proceduri adecvate menite sa detecteze orice risc al societatii de a nu îşi îndeplini oblibaţiile conform prevederilor prezentului regulament, precum şi riscurile asociate, sa puna în aplicare măsuri şi proceduri adecvate pentru minimizarea acestor riscuri şi să permită C.N.V.M. să îşi exercite operativ prerogativele. (3) În vederea indeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (2), S.S.I.F. va lua în considerare natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii societatii, precum şi natura şi gama serviciilor şi activităţilor de investitii efectuate în cursul desfăşurării activităţii societatii.  +  Articolul 68 (1) S.S.I.F. trebuie să stabileasca şi sa menţină în mod permanent şi operativ functia de control intern, care se va desfăşura în mod independent şi care va avea urmatoarele responsabilităţii: a) să monitorizeze şi sa evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a masurilor şi procedurilor stabilite conform art. 67 alin. (2), precum şi masurile dispuse pentru rezolvarea oricăror situaţii de neindeplinire a obligaţiilor societatii (deficiente constatate în aducerea la indeplinire a obligaţiilor societatii); b) sa acorde consultanţă şi asistenţa persoanelor relevante responsabile cu desfăşurarea serviciilor şi activităţilor de investitii pentru respectarea cerințelor impuse S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament. (2) Fiecare persoana încadrată în compartimentul de control intern, denumita în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizarii C.N.V.M. şi va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. (3) Pentru a permite reprezentantului compartimentului de control intern să îşi aduca la indeplinire responsabilitatile în mod corect şi independent, S.S.I.F. trebuie să se asigure ca urmatoarele condiţii sunt respectate: a) persoana numita în functia de reprezentant al compartimentului de control intern trebuie să aibă autoritatea, resursele şi experienta necesară, precum şi acces la toate informaţiile relevante; b) persoana numita în functia de reprezentant al compartimentului de controlul intern poarta responsabilitatea respectarii atribuţiilor aferente functiei de control intern şi pentru orice raportare referitoare la respectarea reglementarilor în vigoare conform art. 84 alin. (3). c) persoanele numite în functia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să fie implicate în desfăşurarea serviciilor şi activităţilor pe care le monitorizează; d) metoda de stabilire a remuneratiei persoanelor numite în functia de reprezentant al compartimentului de control intern nu trebuie să le compromita obiectivitatea şi nu trebuie să conduca la aceasta posibilitate. (4) S.S.I.F. poate fi exceptata de la aplicarea prevederilor alin. (3) lit. c) sau d), în situaţia în care poate demonstra ca în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale, precum şi în raport cu natura şi gama serviciilor şi activităţilor de investitii desfăşurate/efectuate, cerinţele impuse conform acelor prevederi nu sunt proportionale (potrivite) şi ca functia de control continua să fie pusa în aplicare în mod efectiv.  +  Articolul 69S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investitii financiare prevăzute la pct. 1 lit. a), b), d) şi e) şi pct. 2 lit. a), c), d) şi e) din anexa nr. 9 şi care nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare prevăzute în anexa nr. 9 vor avea cel puţin 2 reprezentanti în cadrul compartimentului de control intern.  +  Articolul 70În indeplinirea atribuţiilor, reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administratie, informand imediat conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F.  +  Articolul 71Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie angajata cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.; b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă ori de diploma, sau studii postuniversitare economice ori juridice de lunga durata, după caz, şi experienta de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienta în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decat economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulţi reprezentanti ai compartimentului de control intern, experienta de minimum 2 ani trebuie indeplinita de cel puţin unul dintre acestia; c) sa fi participat la stagiile de pregatire şi sa fi promovat testul privind cunoasterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M.; d) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica; e) sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.  +  Articolul 72 (1) În vederea autorizarii reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoana, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoţită de urmatoarele documente: a) curriculum vitae, cu specificarea pregatirii şi experientei profesionale; b) copia actului de identitate; c) copia legalizata a actelor de studii; d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C.N.V.M.; e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata; f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; g) declaratia pe propria raspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecarui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 71; h) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei şi pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M. (2) În situaţia în care S.S.I.F. va supune autorizarii mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţită de responsabilitatile detaliate ale fiecarei persoane din cadrul compartimentului de control intern.  +  Articolul 73 (1) Retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în urmatoarele situaţii: a) la cererea societatii, conform anexei nr. 2C; b) ca sanctiune. (2) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern cel tarziu la data încetării sau schimbarii raporturilor de muncă. (3) Retragerea la cerere a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisa de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii insotite de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbarii raporturilor de muncă şi de dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.  +  Articolul 74După retragerea, în condiţiile art. 73 alin. (1) lit. a), a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisa pe numele unei societăţi, persoana respectiva va putea fi autorizata în aceeasi calitate pe numele unei alte societăţi nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizatiei.  +  Articolul 75Reprezentantul compartimentului de control intern îşi va desfăşura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurarii respectarii de către S.S.I.F. şi angajatii săi a legilor, regulamentelor, instructiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societatii.  +  Articolul 76În aplicarea responsabilitatilor prevăzute la art. 68 alin. (1), reprezentantul compartimentului de control intern are urmatoarele atribuţii: a) să monitorizeze şi sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor descoperite; b) să asigure informarea societatii şi a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital; c) sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obtinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementarile C.N.V.M., precum şi raportarile transmise C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital; d) sa previna şi sa propuna măsuri de remediere a oricarei situaţii de încălcare a legilor şi reglementarilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de către S.S.I.F. sau de către angajatii acesteia; e) sa tina evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti şi a modului de solutionare a acestora; f) sa analizeze şi sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.; g) să se asigure de utilizarea exclusiv personala de către fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entitatile pieţei de capital; h) să raporteze consiliului de administratie, conducătorilor şi auditorilor interni situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementarilor în vigoare sau a procedurilor interne.  +  Articolul 77 (1) S.S.I.F. trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină proceduri efective şi transparente în scopul administrarii rezonabile şi prompte a reclamatiilor primite de la clientii de retail sau de la potentialii clienti de retail, precum şi sa pastreze o evidenta şi înregistrare a fiecarei reclamatii şi a masurilor luate pentru solutionarea acesteia. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru la sediul social/central, precum şi la fiecare sucursala, în care eventualele reclamatii ale clientilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie să fie public şi sa conţină cel puţin urmatoarele informaţii: a) identitatea clientului care transmite reclamatia şi serviciul prestat la care se referă reclamatia; b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamatiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investitii financiare; c) data reclamatiei; d) faptele reclamate; e) prejudiciul reclamat de client; f) data şi modul de solutionare a reclamatiei. Termenul de rezolvare a reclamatiei nu poate depăşi 30 de zile de la data înregistrării acesteia. (3) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursala are obligaţia de a transmite lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F., Registrul reclamatiilor tinut la respectiva sucursala. Informaţiile din Registrul reclamatiilor se centralizeaza lunar la sediul social/central al S.S.I.F. (4) Registrul de evidenta a reclamatiilor va fi pus în orice moment la dispoziţia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.  +  Articolul 78 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 76, reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru în care va evidentia investigatiile efectuate, durata acestor investigatii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigatiilor, propunerile inaintate în scris consiliului de administratie/conducătorilor S.S.I.F. şi deciziile luate de persoanele abilitate sa ia măsuri de solutionare. (2) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţa în timpul activităţii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societatii, acesta are obligaţia sa informeze consiliul de administratie/conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. (3) În cazul unor abateri de la reglementarile în vigoare, membrii consiliului de administratie/conducătorii şi auditorii interni ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgenta C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital implicate situaţia constatata şi masurile adoptate.  +  Articolul 79La sfârşitul fiecarui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administratie al S.S.I.F. un raport cuprinzand activitatea desfăşurată, investigatiile efectuate, abaterile constatate, propunerile facute şi programul/planul investigatiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigatii aprobat de consiliul de administratie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.  +  Secţiunea 3 Evaluarea şi administrarea riscului  +  Articolul 80 (1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. b) referitoare la administrarea riscurilor, S.S.I.F. trebuie să dispună urmatoarele măsuri: a) sa stabileasca, sa implementeze şi sa menţină politici adecvate de administrare a riscului şi proceduri care identifica riscurile aferente activităţilor S.S.I.F., operaţiunilor şi sistemelor sale şi, dacă este cazul, sa stabileasca nivelul riscului pe care societatea îl poate suporta; b) sa adopte proceduri, metode şi mecanisme pentru administrarea riscurilor aferente activităţilor, operaţiunilor şi sistemelor S.S.I.F. în raport cu nivelul riscului suportat; c) să monitorizeze urmatoarele:(i) eficacitatea şi controlul adecvat al politicilor şi procedurilor de evaluare a riscului S.S.I.F.;(îi) măsura în care S.S.I.F. şi persoanele relevante respecta procedurile, metodele şi mecanismele adoptate conform lit. b);(iii) eficacitatea şi caracterul adecvat al masurilor luate pentru rezolvarea oricarei nereguli în raport cu politicile, procedurile, masurile, metodele şi mecanismele, incluzând nerespectarea acestor măsuri, metode şi mecanisme sau neaplicarea acestor politici şi proceduri de către persoanele relevante. (2) S.S.I.F. trebuie să stabileasca şi sa menţină o functie de administrare a riscului care este exercitata în mod independent, în situaţia în care acest lucru este adecvat şi proportional în raport cu natura, dimensiunea şi complexitatea activităţilor sale, precum şi cu natura şi gama serviciilor şi activităţilor desfăşurate. Aceasta functie presupune indeplinirea urmatoarelor atribuţii: a) implementarea politicii şi procedurilor prevăzute la alin. (1); b) furnizarea rapoartelor şi consultantei acordate conducătorilor în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3). (3) În situaţia în care, în raport cu dimensiunea activităţii sale, S.S.I.F. stabileste sa nu menţină o functie independenta de administrare a riscului, trebuie să poată demonstra ca politicile şi procedurile pe care le-a adoptat indeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (2) şi sunt efective în mod consecvent.  +  Articolul 81 (1) Conducătorii S.S.I.F. se vor asigura ca persoana desemnata să asigure functia de evaluare şi administrare a riscului are studii superioare absolvite cu examen de licenţă sau de diploma, după caz, şi are experienta suficienta pentru indeplinirea atribuţiilor stabilite conform prezentului regulament. (2) În cazul în care functia de administrare a riscului nu este exercitata în mod independent, reprezentantul compartimentului de control intern poate exercita şi functia de administrare a riscului. (3) S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. inlocuirea persoanei desemnate pentru functia de administrare a riscului, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activităţii acesteia împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.  +  Secţiunea 4 Auditul intern  +  Articolul 82S.S.I.F. trebuie să stabileasca şi sa menţină o functie de audit intern care este separata şi independenta de alte functii şi activităţi ale S.S.I.F. Indeplinirea acestei functii presupune urmatoarele responsabilităţii: a) stabilirea, implementarea şi menţinerea unui plan de audit pentru a evalua şi a examina eficacitatea şi caracterul adecvat al sistemelor, controlului intern, mecanismelor şi procedurilor S.S.I.F.; b) emiterea de recomandari bazate pe rezultatul activităţii desfăşurate conform lit. a); c) verificarea respectarii recomandarilor prevăzute la lit. b); d) raportarea cu privire la problemele de audit intern în conformitate cu art. 84 alin. (3).  +  Articolul 83S.S.I.F. are obligaţia de a notifica C.N.V.M. inlocuirea persoanei desemnate pentru functia de audit intern, în termen de maximum 3 zile de la data încetării activităţii acesteia, împreună cu CV-ul persoanei nou desemnate.  +  Secţiunea 5 Conducătorii  +  Articolul 84 (1) S.S.I.F. are obligaţia să se asigure ca persoanele numite în functia de conducatori şi în functia de membri ai consiliului de administratie sunt responsabile pentru asigurarea respectarii de către societate a obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament. (2) Conducătorii şi membrii consiliului de administratie trebuie să evalueze şi sa verifice periodic eficacitatea politicilor, masurilor şi procedurilor în vigoare implementate pentru respectarea obligaţiilor stabilite conform prevederilor prezentului regulament şi sa dispună masurile corespunzătoare pentru remedierea deficientelor. (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca persoanele având calitatea de conducatori şi membrii consiliului de administratie primesc, în mod frecvent şi cel puţin anual, rapoarte scrise cu privire la situaţiile menţionate la secţiunile 2, 3 şi 4 din prezentul capitol care prevad în mod distinct dacă, în situaţia constatarii oricarei deficiente, au fost luate măsuri de remediere adecvate. (4) Membrii consiliului de administratie au obligaţia supravegherii conducătorilor S.S.I.F.  +  Secţiunea 6 Externalizarea unor activităţi şi/sau servicii de investitii  +  Articolul 85 (1) În aplicarea prevederilor art. 64 lit. j), o functie operationala este considerata esenţială sau importanţa dacă o deficienta ori neindeplinirea atribuţiilor aferente acestei functii ar putea prejudicia în mod substantial asigurarea continuitatii respectarii de către S.S.I.F. a condiţiilor şi obligaţiilor necesare acordarii autorizatiei sau a altor obligaţii stabilite conform prevederilor prezentului regulament ori a performantelor sale financiare sau desfăşurarea serviciilor şi activităţilor de investitii în mod adecvat şi continuu. (2) Fără a prejudicia statutul oricarei alte functii, urmatoarele functii nu vor fi considerate esentiale sau importante în sensul alin. (1): a) furnizarea către S.S.I.F. a unor servicii de consultanţă şi a altor servicii care nu fac parte din activitatea de investitii a S.S.I.F., incluzând consultanţă juridica acordată S.S.I.F., pregătirea personalului S.S.I.F., serviciile de facturare şi de asigurare a securitatii sediilor şi personalului S.S.I.F.; b) achizitionarea de servicii standardizate incluzând serviciile privind informarea despre piaţa şi cele referitoare la preţuri.  +  Articolul 86 (1) În situaţia externalizarii functiilor operationale esentiale sau importante ori a oricăror servicii sau activităţi de investitii, S.S.I.F. rămâne pe deplin responsabila pentru aducerea la indeplinire a tuturor obligaţiilor sale conform prevederilor prezentului regulament şi va respecta în mod distinct urmatoarele condiţii: a) externalizarea nu trebuie să aibă ca rezultat delegarea responsabilitatilor conducătorilor; b) relaţia cu clientii şi oblibaţiile S.S.I.F. faţă de clientii săi conform prevederilor prezentului regulament nu trebuie schimbate; c) condiţiile pe care S.S.I.F. trebuie să le indeplineasca în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 şi pe care trebuie să le menţină nu trebuie subminate; d) niciuna din celelalte condiţii impuse la autorizarea S.S.I.F. nu trebuie suprimata sau modificata. (2) S.S.I.F. trebuie să actioneze impartial şi cu diligenta profesionala atunci când initiaza, administreaza sau inceteaza orice contract privind externalizarea către un furnizor de servicii a functiilor operationale esentiale şi importante, precum şi a oricăror servicii şi activităţi de investitii. (3) S.S.I.F. trebuie să dispună, în mod distinct, masurile necesare pentru a se asigura ca urmatoarele condiţii sunt indeplinite: a) furnizorul de servicii trebuie să aibă abilitatea, capacitatea şi orice autorizatie prevăzută de lege pentru desfăşurarea în mod responsabil şi profesional a functiilor, serviciilor şi activităţilor externalizate; b) furnizorul de servicii trebuie să desfasoare efectiv serviciile externalizate şi pentru aceasta S.S.I.F. trebuie să stabileasca metode de evaluare a nivelului performantei furnizorului de servicii; c) furnizorul de servicii trebuie să supravegheze în mod corect desfăşurarea (exercitarea) functiilor externalizate şi sa administreze în mod adecvat riscurile asociate externalizarii; d) S.S.I.F. trebuie să dispună măsuri adecvate dacă se constată că furnizorul de servicii nu poate desfăşura functiile în mod efectiv şi în concordanta cu legile aplicabile şi cerinţele regulamentare; e) S.S.I.F. trebuie să deţină experienta necesară pentru supravegherea functiilor efectiv externalizate şi pentru administrarea riscurilor asociate externalizarii şi trebuie să supravegheze acele functii şi sa administreze acele riscuri; f) furnizorul de servicii trebuie să prezinte S.S.I.F. orice eveniment care ar avea un impact important asupra abilitatii sale de a desfăşura functiile externalizate în mod efectiv şi în conformitate cu legile aplicabile şi cerinţele de reglementare aplicabile; g) S.S.I.F. trebuie să aibă posibilitatea încetării contractului privind externalizarea, dacă este necesar, fără a prejudicia continuitatea şi calitatea serviciilor furnizate către clienti; h) furnizorul de servicii trebuie să coopereze cu C.N.V.M. în legătură cu activităţile externalizate; i) S.S.I.F., auditorii acesteia, C.N.V.M. şi alte autorităţi competente relevante trebuie să aibă acces efectiv la informaţiile referitoare la activităţile externalizate, precum şi la sediile în care îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii; C.N.V.M. trebuie să îşi poata exercita acele drepturi referitoare la acces; j) furnizorul de servicii trebuie să protejeze orice informatie confidentiala referitoare la S.S.I.F. şi clientii acesteia; k) S.S.I.F. şi furnizorul de servicii trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină un plan de reconstituire şi recuperare a datelor pierdute, în cazul unor evenimente neprevazute, care va fi testat periodic în cazul în care este necesar, având în vedere functia, serviciul sau activitatea care a fost externalizata. (4) Drepturile şi oblibaţiile S.S.I.F. şi ale furnizorului de servicii trebuie să fie în mod clar repartizate şi menţionate într-un contract scris. (5) În vederea respectarii prevederilor prezentului articol şi ale art. 87, în situaţia în care S.S.I.F. şi furnizorul de servicii sunt membri ai aceluiasi grup, S.S.I.F. poate lua în considerare măsura în care aceasta controlează furnizorul de servicii sau măsura în care are capacitatea de a-i influenţa activitatea. (6) La solicitarea C.N.V.M., S.S.I.F. trebuie să puna la dispoziţia acesteia toate informaţiile necesare pentru a permite C.N.V.M. sa supravegheze respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la desfăşurarea activităţilor externalizate.  +  Articolul 87 (1) S.S.I.F. care externalizeaza serviciul de investitii privind administrarea portofoliului clientilor de retail către un furnizor de servicii situat într-un stat nemembru trebuie să se asigure ca, în plus faţă de cerinţele prevăzute la art. 86, sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) furnizorul de servicii trebuie să fie autorizat sau înregistrat în statul sau de origine pentru a furniza acel serviciu şi trebuie să fie subiect al supravegherii prudentiale; b) C.N.V.M. a incheiat un acord de cooperare adecvat cu autoritatea de supraveghere a furnizorului de servicii. (2) În situaţia în care una sau ambele condiţii prevăzute la alin. (1) nu sunt indeplinite, S.S.I.F. poate externaliza serviciile de investitii unui furnizor de servicii situat într-un stat nemembru numai dacă aceasta a notificat în prealabil C.N.V.M. masurile de externalizare şi C.N.V.M. nu formuleaza obiectiuni cu privire la acele măsuri într-un timp rezonabil de la primirea notificarii. (3) C.N.V.M. va publică pe pagina sa de internet o nota privind politica acesteia în legătură cu externalizarea prevăzută la alin. (2). Nota va menţiona exemple ale cazurilor în care C.N.V.M. nu va obiecta sau nu ar putea obiecta cu privire la externalizarea prevăzută la alin. (2), atunci când una sau ambele condiţii menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) nu sunt indeplinite. (4) Aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) nu limiteaza oblibaţiile S.S.I.F. de a respecta cerinţele prevăzute la art. 86. (5) C.N.V.M. va publică o lista a autorităţilor de supraveghere din statele nemembre cu care a incheiat acorduri de cooperare care sunt adecvate pentru aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b).  +  Capitolul II Cerinţe de operare  +  Secţiunea 1 Tranzactiile personale  +  Articolul 88În aplicarea prezentului regulament, tranzactia personala înseamnă o tranzactie cu un instrument financiar efectuata de către sau în numele unei persoane relevante, în situaţia în care cel puţin unul din urmatoarele criterii este indeplinit: a) acea persoana relevanta acţionează în afara scopului (obiectului) activităţii pe care o desfăşoară în acea calitate; b) tranzactia este efectuata în contul oricareia din urmatoarele persoane:(i) persoana relevanta;(îi) orice persoană cu care aceasta are o relaţie de familie sau cu care are legaturi stranse;(iii) o persoană a carei legătură cu persoana relevanta atesta faptul ca persoana relevanta are un interes material direct sau indirect în efectuarea tranzactiei, altul decat tariful sau comisionul pentru executarea tranzactiei.  +  Articolul 89 (1) În situaţia în care oricare din persoanele relevante este implicata în activităţi care ar putea conduce la un conflict de interese sau are acces la informaţii privilegiate, având înţelesul prevăzut la art. 244 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 297/2004, sau la alte informaţii confidentiale referitoare la clienti sau la tranzactii cu sau pentru clienti, în virtutea unei activităţi desfăşurate de acea persoana în numele S.S.I.F., S.S.I.F. trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină proceduri adecvate menite sa previna urmatoarele situaţii: a) efectuarea unei tranzactii personale care indeplineste cel puţin unul din urmatoarele criterii:(i) acelei persoane îi este interzis să efectueze astfel de tranzactii în conformitate cu prevederile privind abuzul pe piaţa;(îi) implica folosirea abuziva sau dezvaluirea improprie a acelei informaţii confidentiale;(iii) intră în conflict sau ar putea intră în conflict cu o obligaţie a S.S.I.F. conform prevederilor prezentului regulament; b) sfatuirea sau determinarea, într-un alt mod decat în cursul desfăşurării activităţii corespunzătoare de angajat sau de furnizor de servicii în baza unui contract, oricarei alte persoane să efectueze o tranzactie cu instrumente financiare, care, dacă ar fi o tranzactie personala a persoanei relevante, ar intra sub incidenţa art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3); c) fără a prejudicia prevederile art. 246 lit. a) din Legea nr. 297/2004, dezvaluirea altfel decat în cursul normal al statutului sau de angajat sau de prestator de servicii în baza unui contract a oricarei informaţii sau opinii oricarei alte persoane, în situaţia în care persoana relevanta cunoaste sau în mod rezonabil trebuia sa cunoasca faptul ca urmare a acelei dezvaluiri acea persoana va proceda sau ar putea proceda la una din urmatoarele situaţii:(i) sa participe la o tranzactie cu instrumente financiare care, dacă ar fi o tranzactie personala a unei persoane relevante, ar intra sub incidenţa art. 101 alin. (2) lit. a) sau b) ori a art. 142 alin. (3);(îi) sa sfatuiasca sau sa determine o altă persoană sa participe la o asemenea tranzactie. (2) Procedurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie astfel concepute încât să asigure în mod distinct urmatoarele: a) fiecare persoana relevanta mentionata la alin. (1) cunoaste restrictiile cu privire la tranzactiile personale, precum şi masurile stabilite de către S.S.I.F. cu privire la tranzactiile personale şi la dezvaluirea informaţiilor, în conformitate cu prevederile alin. (1); b) S.S.I.F. este informata de îndată cu privire la orice tranzactie personala la care participa o persoană relevanta, fie în baza unei notificari cu privire la acea tranzactie, fie prin alte proceduri care permit S.S.I.F. sa identifice asemenea tranzactii. În cazul procedurilor de externalizare, S.S.I.F. trebuie să se asigure ca societatea către care este externalizata activitatea păstrează un registru al tranzactiilor personale la care participa orice persoană relevanta şi ca acele informaţii sunt furnizate de îndată la cererea S.S.I.F.; c) tranzactiile personale notificate S.S.I.F. sau identificate de S.S.I.F. sunt evidentiate într-un registru, incluzând orice autorizatie (aprobare) sau interdictie în legătură cu asemenea tranzactii. (3) Prevederile alin. (1) şi alin. (2) nu se vor aplica urmatoarelor tipuri de tranzactii personale: a) tranzactiile personale efectuate în baza prestarii serviciului de administrare a portofoliului în mod discretionar, în situaţia în care nu a existat o comunicare prealabila în legătură cu tranzactia între administratorul de portofoliu şi persoana relevanta sau o altă persoană în contul careia a fost executata tranzactia; b) tranzactiile personale cu titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare autorizate în conformitate cu legislatia comunitara sau alte organisme de plasament colectiv care sunt subiect al supravegherii conform legislaţiei naţionale dintr-un stat membru care prevede o dispersare a riscului echivalenta ("an equivalent level of risk spreading în their assets") cu cea mentionata în cazul OPCVM, în situaţia în care persoana relevanta şi orice altă persoană în contul careia sunt efectuate tranzactiile nu sunt implicate în administrarea acelui organism de plasament colectiv.SECŢUNEA 2Pastrarea în siguranţa a activelor clientilor  +  Articolul 90 (1) S.S.I.F. este obligata să evidenţieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienti şi sa utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu şi un cont în numele clientilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clientilor vor fi evidentiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F. (2) S.S.I.F. nu trebuie să actioneze astfel încât sa pericliteze, să poată fi considerat ca pericliteaza sau sa induca o situaţie care poate să prejudicieze fondurile şi/sau instrumentele financiare ale clientilor ori piaţa reglementata pe care tranzactioneaza şi trebuie să se asigure ca agentii pentru servicii de investitii financiare şi ceilalti angajaţi ai săi nu se vor comporta în acest mod. (3) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situaţiile, urmatoarele obligaţii: a) să asigure pastrarea în siguranţa a instrumentelor financiare pe care le tine în custodie; b) sa nu faca uz de niciunul din instrumentele financiare pe care le tine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi sa nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deţinătorilor; c) sa returneze clientilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi fondurile banesti încredinţate. (4) S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investitii financiare prevăzute la pct. 2 lit. a) din anexa nr. 9 este responsabila pentru plăţile şi decontarile aferente instrumentelor financiare pastrate în custodie.  +  Articolul 91 (1) S.S.I.F. are obligaţia pastrarii în siguranţa a drepturilor clientilor în legătură cu instrumentele financiare şi fondurile aparţinând acestora indeplinind în acest scop urmatoarele cerinţe: a) pastrarea înregistrărilor, evidentelor şi conturilor necesare pentru a putea în orice moment şi fără intarziere sa distinga activele deţinute de un client de activele deţinute pentru orice alt client şi faţă de propriile active; b) menţinerea evidentelor, înregistrărilor şi conturilor astfel încât să se asigure acuratetea acestora şi, în mod distinct, corespondenta acestora cu instrumentele financiare şi fondurile deţinute în numele clientilor; c) verificarea în mod regulat a concordantei dintre evidentele, inregistrarile şi registrele proprii şi cele ale oricarei terţe părţi în numele careia sunt deţinute acele active; d) dispunerea masurilor necesare pentru a se asigura ca orice instrumente financiare ale clientului depozitate la o terta parte, în conformitate cu prevederile art. 92, sunt identificate separat de instrumentele financiare aparţinând S.S.I.F. şi de instrumentele financiare aparţinând acelei terţe părţi, prin denumirea în mod diferit a conturilor în registrele (inregistrarile, evidentele) tertei părţi sau în alt mod echivalent care asigura acelasi nivel de protecţie; e) dispunerea masurilor necesare pentru a se asigura ca fondurile clientilor depozitate, în conformitate cu prevederile art. 93, la o banca centrala, o institutie de credit sau o banca autorizata într-un stat nemembru ori la un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare sunt pastrate într-un cont sau în conturi identificate separat de orice conturi folosite pentru pastrarea fondurilor aparţinând S.S.I.F.; f) existenta unei structuri organizatorice adecvate pentru a reduce riscul pierderii sau al diminuarii activelor clientilor sau a drepturilor aferente acelor active, ca urmare a folosirii necorespunzatoare a activelor, a fraudei, a slabei administrari, a modului inadecvat de pastrare a registrelor sau a neglijentei. (2) În situaţia în care, ca urmare a legii aplicabile, incluzând în mod distinct legea referitoare la proprietate şi insolventa (Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei), masurile dispuse de S.S.I.F. în conformitate cu alin. (1) pentru pastrarea în siguranţa a drepturilor clientilor nu sunt suficiente pentru a respecta cerinţele prevăzute în art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va dispune masurile pe care S.S.I.F. trebuie să le aplice pentru indeplinirea acestor obligaţii. (3) În situaţia în care legea aplicabila în jurisdictia în care sunt deţinute fondurile şi instrumentele financiare aparţinând clientilor împiedica S.S.I.F. să respecte prevederile alin. (1) lit. d) sau e), C.N.V.M. va dispune cerinţele care vor avea un efect echivalent în ceea ce priveste pastrarea în siguranţa a drepturilor clientilor.  +  Articolul 92 (1) S.S.I.F. poate să depoziteze instrumente financiare deţinute în numele clientilor săi într-un cont sau în conturi deschise la o terta parte cu condiţia ca S.S.I.F. sa actioneze cu toata competenţa, imparţialitatea şi diligenta profesionala în selectarea, desemnarea şi verificarea periodica a tertei părţi şi a masurilor necesare detinerii şi pastrarii în siguranţa a acelor instrumente financiare. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) S.S.I.F. va lua în considerare, în mod distinct, experienta şi reputatia în piaţa a tertei părţi, precum şi orice cerinţe legale sau practici de piaţa referitoare la detinerea acelor instrumente financiare care ar putea afecta drepturile clientilor. (3) În situaţia în care pastrarea în siguranţa a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane este o activitate supusă reglementarii şi supravegherii intr-o jurisdictie unde S.S.I.F. intenţionează sa utilizeze pentru prestarea acestui serviciu o terta persoana, S.S.I.F. nu va incredinta aceasta activitate unei terte persoane care nu este supusă reglementarii şi supravegherii în respectiva jurisdictie. (4) S.S.I.F. nu poate depozita instrumente financiare deţinute în numele clientilor la o terta parte dintr-un stat nemembru care nu reglementeaza detinerea şi pastrarea în siguranţa a instrumentelor financiare aparţinând contului unei alte persoane, cu excepţia situaţiei în care este indeplinita una din urmatoarele condiţii: a) natura instrumentelor financiare sau a serviciilor de investitii în legătură cu acele instrumente impune ca acestea să fie depozitate la o terta parte în acel stat nemembru; b) instrumentele financiare sunt deţinute în numele unui client profesional, acel client solicita în scris S.S.I.F. să le depoziteze la o terta parte în acel stat nemembru.  +  Articolul 93 (1) S.S.I.F. are obligaţia sa plaseze prompt fondurile primite de la clienti intr-unul sau mai multe conturi deschise la oricare din urmatoarele: a) banca centrala; b) institutie de credit autorizata conform legislaţiei comunitare; c) banca autorizata într-un stat nemembru; d) un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare. (2) Prevederile alin. (1) nu se vor aplica unei institutii de credit autorizate în conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenta nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, în legătură cu depozitele, astfel cum sunt acestea prevăzute în legea anterior mentionata, deţinute de acea institutie. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) şi ale art. 91 alin. (1) lit. e), prin fond specializat în instrumente ale pieţei monetare se înţelege un organism de plasament colectiv autorizat conform legislaţiei comunitare sau care este subiect al supravegherii şi, după caz, autorizat de către o autoritate conform legislaţiei naţionale a statului membru şi care indeplineste urmatoarele condiţii: a) obiectivul sau investitional prioritar trebuie să fie acela de a menţine valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv la o valoare medie constanta sau la valoarea capitalului initial al investitorilor la care se adauga profiturile; b) în vederea atingerii acelui obiectiv investitional prioritar, trebuie să investească exclusiv în instrumente performante ale pieţei monetare cu o maturitate sau perioada rămasă până la maturitate de cel mult 397 zile ori cu ajustari regulate ale veniturilor corespunzătoare unei asemenea maturitati şi cu o valoare medie ponderata a maturitatii de 60 de zile. Acest obiectiv poate fi de asemenea atins prin investirea în mod suplimentar în depozite la institutii de credit. c) trebuie să asigure lichiditatea în cadrul aceleiasi zile sau al zilei urmatoare decontarii. (4) În aplicarea alin. (3) lit. b), un instrument de piaţa monetara va fi considerat performant dacă a fost notat cu cel mai bun punctaj de către fiecare agentie de rating competenţa care a evaluat acel instrument. Instrumentul care nu este evaluat de nicio agentie de rating nu va fi considerat ca fiind performant. (5) În scopul aplicarii prevederilor alin. (4), o agentie de rating va fi considerata competenţa dacă emite în mod regulat şi cu titlu profesional ratinguri cu privire la fondurile specializate în instrumente ale pieţei monetare şi este o institutie externa de evaluare a creditului eligibila astfel cum este prevăzut în art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. (6) În situaţia în care nu depozitează fondurile clientilor la o banca centrala, S.S.I.F. trebuie să actioneze cu toata competenţa, imparţialitatea şi diligenta profesionala în selectarea, stabilirea şi verificarea periodica a institutiei de credit, băncii sau fondului specializat în instrumente ale pieţei monetare la care sunt plasate fondurile, precum şi cu privire la metodele privind detinerea acelor fonduri. (7) S.S.I.F. trebuie să ia în considerare experienta şi reputatia din piaţa ale acestor institutii sau fonduri specializate în instrumente ale pieţei monetare, în vederea asigurarii protectiei drepturilor clientilor, precum şi orice cerinţe legale sau reglementari ori practicile de piaţa referitoare la detinerea fondurilor clientilor care ar putea prejudicia drepturile clientilor. (8) Clientii au dreptul să se opuna plasarii fondurilor lor într-un fond specializat în instrumente ale pieţei monetare.  +  Articolul 94 (1) S.S.I.F. nu poate să se implice în finantarea tranzactiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare deţinute în numele unui client sau sa foloseasca într-un alt mod aceste instrumente financiare pentru contul propriu sau pentru contul altui client al S.S.I.F., cu excepţia situaţiei în care sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) clientul trebuie să îşi exprime acordul expres, în prealabil, cu privire la folosirea instrumentelor în condiţii clar specificate, în cazul clientului de retail, sub semnatura acestuia sau printr-un mecanism alternativ echivalent; b) folosirea instrumentelor financiare ale acelui client trebuie să respecte termenii specificati cu care clientul este de acord. (2) S.S.I.F. nu poate să se implice în finantarea tranzactiilor cu valori mobiliare cu privire la instrumentele financiare care sunt deţinute în numele unui client într-un cont global la o terta parte sau sa foloseasca în alt mod instrumentele financiare deţinute într-un astfel de cont pentru contul propriu sau pentru contul altui client, cu excepţia situaţiei în care, în completarea condiţiilor menţionate la alin. (1), cel puţin una din urmatoarele condiţii este indeplinita: a) fiecare client ale cărui instrumente financiare sunt deţinute într-un cont global trebuie să îşi fi exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a); b) S.S.I.F. trebuie să dispună de sisteme şi metode de control care să asigure ca numai instrumentele financiare aparţinând clientilor care şi-au exprimat în prealabil acordul expres în conformitate cu alin. (1) lit. a) sunt folosite astfel. (3) Inregistrarile şi evidentele S.S.I.F. trebuie să cuprindă detalii referitoare la clientul ale cărui instrucţiuni cu privire la folosirea instrumentelor financiare au fost efectuate, precum şi cu privire la numărul instrumentelor financiare folosite aparţinând fiecarui client care şi-a exprimat acordul, astfel încât să fie posibila repartizarea corecta a fiecarei pierderi.  +  Articolul 95S.S.I.F. trebuie să se asigure ca auditorii săi financiari raporteaza cel puţin anual C.N.V.M. cu privire la corectitudinea aplicarii art. 24 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 297/2004 şi a prezentei secţiuni.  +  Secţiunea 3 Conflictul de interese  +  Articolul 96 (1) S.S.I.F. trebuie să ia toate masurile astfel încât să se asigure ca situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariati şi agenti sau orice persoană aflata în mod direct sau indirect în pozitie de control faţă de societate, şi clientii societatii, între 2 clienti ai societatii, precum şi între combinatii ale situaţiilor de mai sus sunt identificate şi apoi prevenite şi gestionate astfel încât interesele clientilor sa nu fie afectate. (2) În vederea identificarii tipurilor de conflict de interese care apar în cursul furnizarii serviciilor de investitii şi a serviciilor conexe sau a combinarii acestora şi a caror existenta ar putea prejudicia interesele unui client, S.S.I.F. va lua în considerare, în baza unor criterii minime, situaţia în care aceasta, o persoană relevanta sau o persoană legata de aceasta în mod direct sau indirect prin control se afla în oricare din urmatoarele situaţii, ca rezultat al furnizarii de servicii de investitii sau servicii conexe ori al activităţii de investitii sau ca rezultat al unei alte situaţii: a) S.S.I.F. sau acea persoana ar putea obtine un castig financiar sau ar putea evita o pierdere financiară, pe cheltuiala clientului; b) S.S.I.F. sau acea persoana are un interes în legătură cu rezultatele serviciului furnizat clientului sau cu privire la o tranzactie efectuata în numele clientului, care este diferit de interesul clientului cu privire la acel rezultat; c) S.S.I.F. sau acea persoana beneficiaza de un stimulent financiar sau de un altfel de stimulent pentru a favoriza interesul unui alt client sau grup de clienti în detrimentul intereselor clientului; d) S.S.I.F. sau acea persoana este implicata în aceeasi activitate ca şi clientul; e) S.S.I.F. sau acea persoana primeste sau va primi de la o altă persoană decat clientul o recompensa aferenta unui serviciu furnizat clientului sub forma baneasca a unor bunuri sau servicii, alta decat comisionul sau tariful standard pentru acel serviciu.  +  Articolul 97 (1) S.S.I.F. trebuie să stabileasca, sa implementeze şi sa menţină o politica efectiva referitoare la conflictul de interese, prevăzută în cadrul unei proceduri scrise, luand în considerare dimensiunea şi organizarea societatii, precum şi natura, dimensiunea şi complexitatea activităţii sale. (2) În situaţia în care S.S.I.F. este membra a unui grup, politica acesteia trebuie să ia, de asemenea, în considerare orice circumstanţe pe care aceasta le cunoaste sau ar trebui să le cunoasca, care ar putea conduce la un conflict de interese determinat de structura şi activităţile altor membri ai grupului. (3) Politica privind conflictul de interese stabilita conform alin. (1) şi (2) va avea urmatorul continut: a) identificarea circumstantelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducand un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienti în functie de specificul activităţilor şi serviciilor de investitii şi a serviciilor conexe desfăşurate de S.S.I.F, în numele clientilor sau în nume propriu; b) specificarea procedurilor ce trebuie urmate şi masurile ce trebuie adoptate în vederea administrarii acestor conflicte. (4) Procedurile şi masurile prevăzute la alin. (3) lit. b) vor fi stabilite astfel încât să asigure faptul ca persoanele relevante ce efectueaza diferite activităţi care implica un conflict de interese de natura celui specificat la alin. (3) lit. a) desfăşoară acele activităţi la un nivel de independenta adecvat dimensiunii şi activităţilor S.S.I.F. şi grupului caruia îi aparţine, precum şi relevanta riscului privind daunele aduse intereselor clientilor. (5) În înţelesul prevederilor alin. (3) lit. b), procedurile ce trebuie urmate şi masurile adoptate includ urmatoarele cerinţe necesare şi adecvate pentru asigurarea gradului de independenta a S.S.I.F.: a) proceduri efective pentru prevenirea sau controlul schimbului de informaţii între persoanele relevante ce efectueaza activitatea implicand riscul unui conflict de interese în situaţia în care transmiterea acelei informaţii ar putea aduce prejudicii intereselor unuia sau mai multor clienti; b) supravegherea separata a persoanelor relevante ale caror principale atribuţii implica desfăşurarea de activităţi în numele clientilor sau furnizarea de servicii clientilor ale caror interese pot fi afectate sau care reprezinta într-un alt mod diferite interese care pot intră în conflict inclusiv cu interesele S.S.I.F.; c) eliminarea oricarei legaturi directe între remunerarea persoanelor relevante angajate în principal intr-o activitate şi remunerarea sau veniturile generate de alte persoane relevante angajate intr-o alta activitate, atunci când în legătură cu aceste activităţi poate lua nastere un conflict de interese; d) măsuri pentru prevenirea sau limitarea oricarei persoane de a exercita o influenţa inadecvata asupra modului în care o persoană relevanta desfăşoară servicii şi activităţi de investitii sau servicii conexe. e) măsuri pentru prevenirea sau controlul implicarii simultane sau succesive a unei persoane relevante în activitatea şi serviciile de investitii sau în servicii conexe atunci când o asemenea implicare poate prejudicia administrarea adecvata a conflictelor de interese. (6) În situaţia în care adoptarea sau aplicarea uneia sau a mai multora dintre masurile şi procedurile prevăzute la alin. (3) nu asigura nivelul necesar de independenta, S.S.I.F. va adopta acele măsuri şi proceduri alternative sau suplimentare care sunt necesare şi adecvate în acest scop.  +  Articolul 98 (1) Organizarea interna a S.S.I.F. trebuie să fie astfel conceputa încât să asigure urmatoarele cerinţe minime: a) departamentele de specialitate şi personalul implicat sa pastreze confidentialitatea oricarei informaţii de care iau cunoştinţa în cursul activităţii, în special informaţiile care nu au devenit inca publice şi care ar putea influenţa preţul de tranzactionare pe piaţa; b) oricare dintre informaţiile menţionate la lit. a) sa nu fie folosite în tranzactiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terti ori clienti interesati; c) separarea functiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii; d) separarea atribuţiilor principale astfel încât să se evite indeplinirea de către aceeasi persoana a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clientii acesteia; e) mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitatii şi pastrarii în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puţin urmatoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate; f) alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecarei categorii de salariati şi personalului de conducere. (2) Dacă structura organizatorica şi administrativa a societatii stabilita pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura prevenirea afectarii intereselor clientilor, S.S.I.F. are obligaţia sa notifice clientului în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, inaintea prestarii serviciilor de investitii financiare în numele acestuia. (3) Informarea clientilor în conformitate cu prevederile alin. (2) trebuie să fie facuta pe un suport durabil şi sa cuprindă detalii suficiente, luand în considerare tipul clientului, pentru a permite acelui client sa ia o decizie în cunoştinţa de cauza cu privire la serviciile de investitii sau serviciile conexe faţă de care apare un conflict de interese. (4) În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investitii financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului faţă de care se afla, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luandu-se în considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii în cadrul grupului din care face parte, decat dacă a dezvaluit, în prealabil, clientului natura şi intinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic, şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.  +  Articolul 99S.S.I.F. va pastra şi va actualiza în mod regulat un registru privind tipurile de servicii sau activităţi de investitii ori servicii conexe desfăşurate sau în curs de desfăşurare de către S.S.I.F. sau în numele S.S.I.F., care au condus sau ar putea conduce la un conflict de interese implicand un risc material sau un prejudiciu adus intereselor unuia sau mai multor clienti.  +  Secţiunea 4 Cercetarea pentru investitii  +  Articolul 100 (1) În aplicarea prezentei secţiuni, cercetarea pentru investitii înseamnă studiul/cercetarea sau alta informatie recomandand sau sugerand, explicit sau implicit, o strategie de investitii cu privire la unul sau mai multe instrumente financiare sau cu privire la emitentii instrumentelor financiare, incluzând orice opinie referitoare la valoarea sau preţul curent sau viitor al acelor instrumente, destinata canalelor de distribuţie sau publicului şi care indeplineste urmatoarele condiţii: a) este caracterizata sau descrisa ca cercetare pentru investitii sau în termeni similari ori este prezentată într-un alt mod ca o explicitare obiectiva sau independenta a problemei cuprinse în recomandare; b) dacă recomandarea în cauza a fost facuta unui client de către S.S.I.F., aceasta nu va constitui furnizarea serviciului de consultanţă pentru investitii în sensul definitiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. j). (2) O recomandare de tipul celei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 15/2006 privind prezentarea recomandarilor pentru investitii în instrumente financiare, referitoare la instrumentele financiare, care nu indeplineste condiţiile prevăzute la alin. (1), va fi tratata ca o diseminare a unui material publicitar şi orice S.S.I.F. care produce şi disemineaza o asemenea recomandare trebuie să se asigure ca este în mod clar identificata astfel. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), S.S.I.F. se va asigura şi cu privire la faptul ca orice asemenea recomandare contine o nota clara şi distincta cu privire la faptul ca aceasta nu a fost întocmită în conformitate cu cerinţele legale menite sa promoveze independenta activităţii de cercetare pentru investitii şi că nu este subiectul niciunei restrictii privind activitatea de diseminare a cercetării pentru investitii. Recomandarea verbala va cuprinde şi o declaratie având acelasi înţeles.  +  Articolul 101 (1) S.S.I.F. care produce sau faciliteaza producerea de cercetari pentru investitii destinate sau care ar putea fi în continuare diseminate clientilor societatii sau publicului se va asigura, pe proprie raspundere sau pe raspunderea unui membru al grupului din care face parte, de implementarea tuturor masurilor prevăzute în art. 97 alin. (4), (5) şi (6) în legătură cu analistii financiari implicati în producerea cercetării pentru investitii şi cu alte persoane relevante ale caror responsabilităţii sau activităţi pot intră în conflict cu interesele persoanelor cărora le este transmisa cercetarea pentru investitii. (2) S.S.I.F. mentionata la alin. (1) trebuie să dispună masurile şi procedurile necesare pentru a se asigura ca urmatoarele cerinţe sunt respectate: a) analistii financiari şi alte persoane relevante nu trebuie să se implice în tranzactii personale sau sa tranzactioneze în numele oricarei alte persoane, inclusiv S.S.I.F., instrumentele financiare la care se referă cercetarea sau orice instrument financiar cu care acestea se afla în legătură atunci când are cunoştinţe despre momentul distribuirii sau despre conţinutul acelei cercetari pentru investitii care nu este disponibil publicului sau clientilor şi nu poate fi dedus în mod prompt din informatia astfel disponibila până când beneficiarii cercetării pentru investitii au oportunitatea în mod rezonabil sa actioneze în baza acestora. Fac excepţie de la cele mai sus menţionate tranzactiile efectuate în calitate de formator de piaţa atunci când se acţionează cu buna-credinta în procesul obisnuit de formare a pieţei sau în cursul executarii unui ordin nesolicitat al clientului; b) în situaţiile neacoperite de prevederile menţionate la lit. a), analistii financiari şi orice alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investitii nu trebuie să se angajeze în tranzactii personale cu instrumentele financiare la care se referă activitatea de cercetare sau cu orice instrumente financiare legate de acestea, contrare recomandarilor curente. Fac excepţie situaţiile excepţionale aprobate în prealabil de un reprezentant al directiei juridice sau al controlului intern; c) S.S.I.F., analistii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investitii nu trebuie să accepte stimulente de la persoanele având un interes material legat de subiectul cercetării pentru investitii; d) S.S.I.F., analistii financiari şi alte persoane relevante implicate în producerea cercetării pentru investitii nu trebuie să promita emitenţilor asigurarea unei cercetari favorabile; e) înainte de diseminarea cercetării pentru investitii, emitenţilor, persoanelor relevante, altele decat analistii financiari, şi oricăror alte persoane nu trebuie să li se permita sa revizuiasca proiectul cercetării pentru investitii în sensul de a verifica acuratetea precizarilor/faptelor relatate în acea cercetare sau în orice alt scop decat verificarea respectarii obligaţiilor legale ale S.S.I.F, dacă respectivul proiect include o recomandare sau un pret vizat. (3) În aplicarea alin. (2), prin instrument financiar aflat în legătură cu alte instrumente financiare se înţelege un instrument financiar al cărui pret este sensibil afectat de modificările pretului celuilalt instrument financiar care este subiect al cercetării pentru investitii şi include un derivat pe acel instrument financiar. (4) S.S.I.F. care disemineaza publicului sau clientilor cercetarea pentru investitii produsa de o altă persoană vor fi exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) dacă sunt indeplinite urmatoarele criterii: a) persoana care produce cercetarea pentru investitii nu este membra a grupului din care face parte S.S.I.F.; b) S.S.I.F. nu modifica în mod substantial recomandarile continute de cercetarea pentru investitii; c) S.S.I.F. nu prezinta cercetarea pentru investitii ca fiind produsa de aceasta; d) S.S.I.F. verifica dacă producătorul cercetării este subiectul unor cerinţe echivalente cerințelor prevăzute în prezentul regulament cu privire la producerea acelei cercetari sau dacă şi-a stabilit o politica privind implementarea unor asemenea cerinţe.  +  Secţiunea 5 Stimulentele  +  Articolul 102 (1) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii de investitii financiare principale şi/sau conexe trebuie să actioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clientilor lor şi cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu. (2) S.S.I.F. trebuie să actioneze în asa fel încât să asigure o deplina egalitate de tratament faţă de clientii săi.  +  Articolul 103 (1) Se considera ca S.S.I.F. nu acţionează onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al unui client, dacă, în situaţia furnizarii unui serviciu de investitii sau a unui serviciu conex clientului, aceasta plateste sau primeste drept plata orice tarif sau comision ori furnizeaza sau îi sunt furnizate orice alte beneficii, altfel decat: a) un tarif, comision sau orice alt beneficiu platit sau furnizat clientului sau de către client sau unei persoane în numele clientului; b) un tarif, comision sau orice alt beneficiu platit sau furnizat către sau de către o terta parte sau o persoană actionand în numele acestei terţe părţi, atunci când sunt indeplinite urmatoarele condiţii:(i) existenta, natura şi suma tarifului, comisionului sau beneficiului ori, dacă suma nu poate fi determinata, metoda de calcul a acelei sume trebuie prezentată în mod clar clientului într-un mod cuprinzator, exact şi usor de înţeles înainte de furnizarea serviciilor de investitii sau serviciilor conexe relevante;(îi) plata tarifului şi comisionului sau furnizarea altui beneficiu trebuie să fie stabilita astfel încât sa sporeasca calitatea serviciului relevant furnizat clientului şi sa nu afecteze obligaţia S.S.I.F. de a actiona în cel mai bun interes al clientului. c) tarifele adecvate care permit sau care sunt necesare furnizarii serviciilor de investitii cum ar fi costurile pentru custodie, tarifele pentru decontare şi de schimb, impozitele reglementate sau tarifele legale şi care, prin natura lor, nu pot conduce la conflicte în ce priveste indeplinirea obligaţiilor S.S.I.F. de a actiona onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clientilor săi. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. b) pct. (i), S.S.I.F. va putea dezvălui termenii principali ai prevederilor referitoare la tarife, comisioane sau alte beneficii, sub forma unui sumar (rezumat), cu condiţia asumării dezvaluirii detaliilor suplimentare la cererea clientului şi cu condiţia de a-şi onora acea obligaţie.  +  Capitolul III Documente, informaţii şi raportări în relaţia cu clientii şi potentialii clienti  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 104 (1) În scopul aplicarii prezentului regulament, atunci când S.S.I.F. trebuie să furnizeze o informatie pe un suport durabil, va putea sa furnizeze acea informatie pe un alt suport durabil decat suportul de hartie numai dacă: a) furnizarea acelei informaţii pe acel suport este adecvata în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între S.S.I.F. şi client; şi b) persoana careia urmeaza a-i fi furnizata informatia a ales în mod special ca informatia sa îi fie remisa pe acel suport, atunci când i s-a oferit a alege între furnizarea informatiei pe suport de hartie sau pe un alt suport. (2) Atunci când, în conformitate cu prevederile art. 109, art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118, art. 119 şi art. 138 alin. (3) şi (4), S.S.I.F. furnizeaza informaţii unui client prin intermediul paginii de internet şi acele informaţii nu sunt adresate personal clientului, trebuie indeplinite urmatoarele condiţii: a) furnizarea acelor informaţii pe acel suport este corespunzătoare (adecvata) în raport cu relaţia de afaceri care se desfăşoară sau care se va desfăşura între societate şi client; b) clientul trebuie să consimta în mod expres cu privire la furnizarea acelor informaţii în acel format (sub acea forma); c) clientul trebuie notificat electronic cu privire la adresa paginii de internet şi cu privire la locul (calea) de pe pagina de internet unde poate fi accesata informatia; d) informaţiile trebuie actualizate la zi; e) informaţiile trebuie să poată fi accesate în mod continuu prin intermediul acelei pagini de internet pentru perioada de timp în care, în mod rezonabil, clientul are nevoie să le verifice. (3) În scopul aplicarii prezentului articol, comunicarea informaţiilor prin intermediul sistemului electronic va fi considerata adecvata în raport cu relaţia de afaceri ce se desfăşoară sau se va desfăşura între societate şi client, dacă exista certitudinea accesului regulat al clientului la internet. Furnizarea de către client a unei adrese de e-mail destinate desfăşurării acelei afaceri va fi considerata ca indeplineste o asemenea condiţie.  +  Articolul 105 (1) S.S.I.F. se va asigura de faptul ca toate informaţiile, inclusiv materialele publicitare, pe care le transmite sau le disemineaza într-un mod care ar putea determina receptionarea acestora de către clientii de retail indeplinesc condiţiile prevăzute în alin. (2)-(8). (2) Informaţiile menţionate la alin. (1), incluzând denumirea S.S.I.F., trebuie să respecte urmatoarele cerinţe: a) trebuie să fie precise şi, în mod special, sa nu sublinieze niciun potenţial profit/beneficiu referitor la un serviciu de investiţie sau un instrument financiar fără a oferi, de asemenea, indicatii corecte şi evidente cu privire la orice riscuri relevante; b) trebuie să fie suficiente şi prezentate într-un mod care să permită înţelegerea lor de către un numar mediu din membrii grupului caruia îi sunt adresate sau care ar putea receptiona aceste informaţii; c) nu trebuie să ascunda, sa diminueze sau sa tainuiasca detalii, precizări sau avertismente importante. (3) Atunci când informaţiile compara servicii de investitii sau servicii conexe, instrumente financiare sau persoane care furnizeaza servicii de investitii sau servicii conexe, trebuie indeplinite urmatoarele condiţii: a) comparatia trebuie să fie semnificativa şi trebuie prezentată într-un mod corect şi echilibrat; b) sursa informaţiilor utilizate pentru comparatie trebuie specificata; c) elementele semnificative şi menţiunile folosite pentru efectuarea comparatiei trebuie incluse. (4) În situaţia în care informatia cuprinde referiri la performantele trecute ale unui instrument financiar, ale unui indice financiar sau ale unui serviciu de investitii trebuie indeplinite urmatoarele condiţii: a) acea menţiune (referire) nu trebuie să fie cea mai evidentiata în cadrul comunicatului; b) informatia trebuie să cuprindă referiri corespunzătoare cu privire la performantele aferente:(i) perioadei precedente de 5 ani; sau(îi) intregii perioade pentru care instrumentul financiar a fost oferit, indicele financiar a fost stabilit sau serviciul de investitii a fost furnizat, dacă perioada de referinţa este mai mica de 5 ani;(iii) unei perioade mai mari, dacă S.S.I.F. decide astfel. c) în fiecare situaţie, referirile cu privire la performante trebuie să fie bazate pe perioade integrale de 12 luni; d) perioada de referinţa şi sursa informaţiilor trebuie precizate în mod clar; e) informatia trebuie să conţină un avertisment evidentiat distinct cu privire la faptul ca cifrele şi performantele anterioare nu reprezinta un indicator relevant pentru rezultatele viitoare; f) atunci când referinţele sunt prezentate în cifre denominate în alta moneda decat cea a statului membru în care clientul de retail sau potentialul client de retail este rezident, moneda respectiva trebuie clar mentionata împreună cu un avertisment cu privire la faptul ca venitul (câştigul estimat) poate să creasca sau sa scada ca urmare a fluctuatiilor monedei; g) atunci când referinţele sunt bazate pe rezultate brute, trebuie mentionat modul în care acestea sunt influentate de tarife, comisioane sau alte costuri. (5) Atunci când informatia include sau se referă la simularea unei performante anterioare, aceasta trebuie să se raporteze la un instrument financiar sau la un indice financiar şi sa indeplineasca urmatoarele condiţii: a) simularea unei performante anterioare trebuie să se bazeze pe performantele trecute reale a unuia sau mai multor instrumente financiare sau indici financiari care sunt de acelasi tip cu instrumentele financiare în cauza; b) referitor la performantele trecute reale prevăzute la lit. a), condiţiile menţionate la lit. a)-c), e) şi f) ale alin. (4) trebuie respectate; c) informatia trebuie să conţină un avertisment clar cu privire la faptul ca cifrele la care se referă performantele anterioare simulate şi performantele trecute nu reprezinta un indicator cert pentru performante viitoare. (6) Atunci când informatia contine referiri la performante viitoare, urmatoarele condiţii trebuie indeplinite: a) informatia nu trebuie să se bazeze sau să se refere la performante trecute simulate; b) informatia trebuie să se bazeze pe date rezonabile susţinute de alte obiective; c) atunci când informatia are la baza performanta bruta, trebuie mentionat modul în care aceasta este afectată de tarife, comisioane sau alte costuri; d) informatia trebuie să cuprindă un avertisment clar cu privire la faptul ca asemenea previziuni nu reprezinta un indicator cert pentru performante viitoare. (7) Atunci când informatia se referă la un tratament special privind impozitul, aceasta va sublinia clar faptul ca acest tratament privind impozitul depinde de circumstantele individuale ale fiecarui client, precum şi faptul ca aceasta situaţie poate suferi modificari în viitor. (8) Informatia nu va folosi denumirea niciunei autorităţi competente într-un mod care ar putea indica sau sugera garantarea sau aprobarea de către acea autoritate a produselor sau serviciilor S.S.I.F.  +  Articolul 106 (1) S.S.I.F. va informa clientii prin intermediul unui suport durabil cu privire la orice drept pe care acestia îl pot solicita. (2) S.S.I.F. poate, fie din proprie iniţiativă, fie la cererea unui client interesat, sa considere drept: a) client profesional sau client de retail un client care în mod obisnuit ar fi considerat contraparte eligibila în conformitate cu art. 146 alin. (1) şi (3); b) client de retail un client care este considerat client profesional în conformitate cu art. 1 din anexa nr. 8.  +  Articolul 107 (1) Informaţiile transmise de către S.S.I.F. clientilor trebuie să le permita acestora sa ia, în baza respectivelor informaţii, decizii investitionale, sa reactioneze prompt în legătură cu pierderile curente sau potentiale şi sa reflecte la corelatia dintre obiectivul, strategia investitionala propusa şi portofoliul de care dispun. (2) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clientilor săi informaţiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investitionale în cunoştinţa de cauza. (3) Pentru furnizarea la timp a informaţiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare: a) urgenta cu care trebuie solutionata o situaţie data; b) timpul necesar clientului sa perceapa şi sa reactioneze la informatia transmisa; c) termenii contractuali agreati de client. (4) Conţinutul şi scopul pentru care sunt transmise informaţiile trebuie să fie usor de înţeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidentiate. (5) S.S.I.F. poate publică şi distribui materiale ce nu fac recomandari specifice, ci doar conţin o lista a tuturor recomandarilor facute de aceasta în trecut. Lista trebuie să conţină urmatoarele elemente: a) denumirea fiecarui instrument financiar recomandat; b) data şi tipul recomandarii (de exemplu: vanzare sau cumparare); c) preţul sau intervalul de pret la momentul la care a fost facuta recomandarea; d) preţul sau intervalul de pret pentru care a fost facuta recomandarea.  +  Articolul 108 (1) În situaţia recomandarii unei tranzactii S.S.I.F. trebuie să faca cunoscute clientului toate informaţiile deţinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investitiei respective şi sa îi aduca la cunoştinţa acestuia ca performantele anterioare nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare. (2) S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandari legate de tranzactionare clientilor actuali sau potentiali numai dacă dispune de analize financiare şi de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandarii. S.S.I.F. nu are voie sa garanteze în niciun fel performantele instrumentului financiar respectiv. (3) Atunci când acorda consultanţă sau face recomandari unui client, S.S.I.F. trebuie să tina seama de obiectivul investitional şi de profilul respectivului client constituit pe baza informaţiilor furnizate de acesta conform art. 113.  +  Articolul 109 (1) S.S.I.F. are obligaţia sa transmita clientilor de retail şi potentialilor clienti de retail, în timp util inaintea incheierii unui contract ce prevede prestarea de servicii de investitii sau servicii conexe şi în prealabil furnizarii acestor servicii, urmatoarele informaţii: a) termenii respectivului contract; b) informaţiile menţionate la art. 110 alin. (2) şi (3) şi art. 114 alin. (2) cu privire la conţinutul contractului sau cu privire la serviciile de investitii sau conexe respective. (2) S.S.I.F. va transmite clientilor de retail şi potentialilor clienti de retail informaţiile prevăzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 în timp util inaintea momentului prestarii de servicii de investitii sau servicii conexe. (3) S.S.I.F. va oferi clientilor profesionali informaţiile menţionate la art. 118 alin. (5) şi (6) în timp util inaintea prestarii serviciilor în cauza. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi furnizate pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă acesta nu reprezinta un suport durabil, cu condiţia ca prevederile art. 104 alin. (2) să fie indeplinite. (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), S.S.I.F. poate să transmita informaţiile cerute conform alin. (1) către un client de retail imediat ce acesta intra sub incidenţa unui contract ce prevede prestarea de servicii de investitii sau servicii conexe, precum şi informaţiile cerute conform alin. (2) imediat după începerea prestarii respectivului serviciu, în urmatoarele situaţii: a) societatea nu a reusit să respecte limitele de timp menţionate la alin. (1) şi (2) deoarece, la cererea unui client, contractul a fost incheiat folosindu-se un mijloc de comunicare la distanta care împiedica societatea respectiva să ofere informaţiile prevăzute la respectivele alineate; b) în toate cazurile în care art. 171 nu stabileste altfel, S.S.I.F. cade sub incidenţa prevederilor respectivului articol în relaţie cu un client de retail sau un potenţial client de retail. (6) S.S.I.F. va notifica în timp util unui client orice modificare a informaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 şi care este relevanta pentru un serviciu pe care respectiva societate îl presteaza pentru acel client. Respectiva notificare va fi efectuata pe un suport durabil dacă informatia la care se referă este comunicata pe un asemenea suport. (7) S.S.I.F. se va asigura ca informaţiile continute în materialele publicitare sunt identice cu orice alte informaţii transmise clientilor în cadrul activităţii de prestare de servicii de investitii sau servicii conexe. (8) În cazul în care un material publicitar contine o ofertă sau o invitatie şi, de asemenea, specifică modalitatea de răspuns sau include un formular prin care se poate transmite un răspuns, aceasta va trebui sa includa suficiente informaţii prevăzute de art. 110 alin. (2) şi (3), art. 114 alin. (2), art. 116, art. 118 şi art. 119 pentru ca respectiva oferta sau invitatie să fie relevanta, în urmatoarele situaţii: a) o ofertă de a incheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investitii ori servicii conexe cu orice persoană care raspunde respectivei oferte; b) o invitatie facuta oricarei persoane care raspunde unei comunicari vizand efectuarea unei oferte de a incheia un contract referitor la un instrument financiar sau la prestarea de servicii de investitii ori servicii conexe. (9) Prevederile alin. (8) nu se vor aplica în cazul în care, pentru a raspunde unei oferte sau invitatii continute în materialul publicitar, potentialul client de retail trebuie să faca referire la un alt document sau documente care, independent sau împreună, conţin respectiva informatie.  +  Articolul 110 (1) Inaintea semnarii contractului şi a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va inmana clientului sau potentialului client un document de prezentare scris intr-o formă usor de înţeles, astfel încât acesta să fie în măsura sa inteleaga natura şi riscurile serviciilor de investitii şi serviciilor conexe, precum şi a specificitatii instrumentului financiar care este oferit şi, în consecinţa, sa ia decizii investitionale în cunoştinţa de cauza. (2) Documentul de prezentare mentionat la alin. (1) va cuprinde informaţii adecvate cu privire la cel puţin urmatoarele: a) datele de identificare a S.S.I.F., precum şi datele de contact necesare clientilor pentru a comunică efectiv cu clientii; b) limbile în care clientul poate comunică cu respectiva societate sau în care poate primi documente ori alte informaţii; c) modalitatile de comunicare ce urmeaza a fi folosite în relaţia dintre client şi societate, inclusiv, dacă este relevant, modalitatile de trimitere şi primire a ordinelor; d) o declaratie privind faptul ca societatea a fost autorizata, precum şi denumirea şi adresa de contact a autorităţii competente care a emis autorizatia; e) în cazul în care societatea acţionează prin intermediul unui agent delegat, o declaratie care să mentioneze acest fapt şi în care să fie specificat statul membru în care respectivul agent delegat este înregistrat; f) natura, frecventa precum şi perioada aferenta rapoartelor referitoare la prestarea serviciilor prevăzute a fi efectuate de către S.S.I.F. către clienti în conformitate cu art. 115 alin. (1); g) o descriere sumara a masurilor luate pentru protejarea activelor clientilor, inclusiv detalii sumare referitoare la orice sistem de compensare a investitorilor sau garantare a fondurilor depuse la care respectiva societate este parte în virtutea desfăşurării activităţii sale într-un stat membru, în cazul în care S.S.I.F. detine instrumente financiare sau fonduri ale clientilor; h) o descriere, ce poate fi facuta intr-o formă sumara, a politicii privind conflictele de interese, adoptata de către societate conform art. 97; i) o nota cu privire la faptul ca orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispoziţia clientului în orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, sub condiţia respectarii prevederilor art. 104 alin. (2); j) serviciile de investitii şi conexe autorizate; k) instrumentele financiare şi strategiile de investitii avute în vedere; l) informaţii cu privire la caracteristicile principale ale fiecarui instrument financiar şi avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investitii; m) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzactiile (piaţa reglementata, ATS etc.); n) comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate, în conformitate cu prevederile art. 119; o) informaţii cu privire la existenta compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia şi a posibilităţii transmiterii eventualelor reclamatii; p) elementele minime necesare derularii tranzactiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul. (3) În cazul în care S.S.I.F. propune unui client de retail sau unui potenţial client de retail prestarea de servicii de administrare a portofoliului, în completarea informaţiilor stabilite la alin. (2), documentul de prezentare va cuprinde şi urmatoarele informaţii, în măsura în care acestea sunt aplicabile: a) informaţii privind metoda şi frecventa evaluării instrumentelor financiare aflate în portofoliul clientului; b) detalii vizand orice eventuala delegare privind administrarea discretionara a tuturor sau a unei părţi a instrumentelor financiare ori a fondurilor din portofoliul unui client; c) specificarea oricărui standard de evaluare a performantei pentru portofoliul unui client; d) tipurile de instrumente financiare care pot fi incluse în portofoliul clientului, precum şi tipurile de tranzactii care pot fi efectuate cu aceste instrumente, inclusiv existenta oricarei limitari; e) obiectivele activităţii de administrare a portofoliului, nivelul de risc aferent administrarii discretionare a portofoliului, precum şi orice constrangere referitoare la administrarea discretionara. (4) Informaţiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.  +  Articolul 111 (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia. (2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentantilor persoanei juridice. (3) Contul de instrumente financiare trebuie să mentioneze datele de identificare a persoanei în numele careia este deschis şi, după caz, ale imputernicitilor/reprezentantilor acesteia.  +  Articolul 112 (1) S.S.I.F. va presta servicii de investitii financiare în numele şi pe contul clientilor numai în baza unui contract în forma scrisa, pe suport de hartie sau pe alt suport durabil, care va contine drepturile şi oblibaţiile S.S.I.F. şi ale clientului şi care se va referi la cel puţin urmatoarele: a) serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzactionate; b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reinnoit, modificat şi/sau reziliat; c) drepturile şi oblibaţiile părţilor, precum şi alti termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investitii financiare. Drepturile şi oblibaţiile părţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale; d) consimtamantul expres al clientului pentru inregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a instructiunilor/confirmarilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu inregistrarea şi stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic; e) declaratia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asuma riscul ce decurge din tranzactiile cu instrumente financiare; f) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investitii financiare convenite de părţi; g) menţiunile prevăzute în documentul de prezentare, prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. b), c), f) şi n) şi, după caz, la alin. (3) lit. b), d) şi e); h) în cazul în care instrucţiunile/confirmarile clientului sunt transmise prin e-mail, consimtamantul expres al acestuia privind transmiterea instructiunilor/confirmarilor prin e-mail şi specificatiile semnaturii electronice; i) în cazul în care clientul mandateaza S.S.I.F. să solicite şi să obţină extrasele de cont aferente tranzactiilor executate, consimtamantul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita şi de a obtine extrasele de cont aferente tranzactiilor executate; j) regimul dobanzii aferente sumelor depuse de clienti în conturile curente; k) cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuza acest curs; l) posibilitatea clientului de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza unui contract de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment, fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt sa induca plata unor despăgubiri. Clientul are obligaţia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzactiile efectuate în contul sau; m) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi stampila societatii. (2) Contractul care contine clauza prevăzută la alin. (1) lit. i) trebuie să fie incheiat în forma autentica sau sa poarte atestare avocatiala ori legalizare emisa de secretarul primariilor unde nu exista cabinete notariale.  +  Articolul 113 (1) Contractul mentionat la art. 112 va fi insotit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client şi va cuprinde cel puţin urmatoarele: a) datele de identificare a clientului persoana fizica sau juridica, după caz; b) informaţii privind profilul clientului, care se vor referi la: incadrarea sau nu în categoria clientilor profesionali, pregătirea profesionala, estimarea valorii investitiei, nivelul riscului pe care doreste sa şi-l asume (ridicat, mediu, scăzut) şi informaţiile prevăzute, după caz, la art. 130 alin. (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132; c) detinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare şi detinerile de pozitii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul; d) numele şi functia salariatului/agentului cu care clientul va tine legătură; e) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi stampila societatii; f) imputernicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoana juridica, după caz; g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau la institutia similara din statul de origine, după caz. (2) Cererea de deschidere de cont şi documentul de prezentare pot constitui anexe la contractul prevăzut la art. 112.  +  Articolul 114 (1) Pentru a dobandi autoritate discretionara asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client, S.S.I.F. are obligaţia de a obtine acordul scris şi declaratia acestuia cu privire la faptul ca acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discretionara a contului sau. (2) În cazul în care presteaza servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va stabili o metoda adecvata de evaluare şi comparatie, cum ar fi un standard de evaluare, bazata pe obiectivele investitionale ale clientului şi pe tipurile de instrumente financiare incluse în portofoliul clientului, pentru a permite respectivului client sa evalueze performanta respectivei societăţi.  +  Articolul 115 (1) Clientul trebuie să primeasca de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplică, costurile asociate tranzactiilor şi serviciilor efectuate în numele clientului. (2) Pentru a permite clientilor sa aprecieze în orice moment termenii unei tranzactii pe care intenţionează sa o desfasoare şi sa verifice, ulterior, condiţiile în care aceasta tranzactie a fost executata, S.S.I.F. va pune la dispoziţia clientilor toate informaţiile afisate în sistem, cu privire la preturile şi volumul de tranzactionare aferente instrumentului financiar subiect al tranzactiei.  +  Secţiunea 2 Informaţii privind instrumentele financiare  +  Articolul 116 (1) Informaţiile furnizate de S.S.I.F. prevăzute la art. 110 alin. (2) lit. l) vor contine o descriere generală a naturii şi a riscurilor asociate instrumentelor financiare, luand în considerare, în special, categoria din care face parte clientul - client de retail sau client profesional. Descrierea trebuie să explice natura tipului de instrument financiar în cauza, precum şi riscurile specifice tipului de instrumente financiare într-un mod suficient de detaliat astfel încât să permită clientului sa adopte o decizie investitionala în cunoştinţa de cauza. (2) Descrierea riscului va include, în cazul în care este relevant pentru tipul de instrument financiar în cauza, pentru situaţia şi nivelul de înţelegere al clientului, urmatoarele elemente: a) riscurile asociate respectivului tip de instrument financiar, inclusiv o explicatie privind efectul de levier, precum şi asupra riscului de pierdere totala a investitiei; b) volatilitatea pretului unor asemenea instrumente financiare şi orice limitari ale pieţei relativ la aceste instrumente; c) faptul ca un investitor poate dobandi, ca urmare a tranzactiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligaţii suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare faţă de costul dobândirii instrumentelor financiare; d) orice cerinţa privind marje sau alta obligaţie similara, aplicabila instrumentelor de acel tip. (3) Dacă S.S.I.F. transmite unui client de retail sau potenţial client de retail informaţii vizand un instrument financiar care face obiectul unei oferte publice curente pentru care a fost publicat un prospect conform legislaţiei comunitare, respectiva societate va informa clientul de retail sau potentialul client de retail cu privire la modalitatea în care prospectul este accesibil publicului. (4) În cazul în care riscurile asociate unui instrument financiar compus din două sau mai multe instrumente financiare sau servicii diferite sunt susceptibile să fie mai mari decat cele asociate oricarei dintre componente, S.S.I.F. va furniza o descriere adecvata a componentelor acelui instrument financiar, precum şi a modului în care interactiunea respectivelor componente mareste riscul aferent instrumentului financiar compozit. (5) În cazul instrumentelor financiare care includ o garantie a unei terţe părţi, informatia referitoare la garantie va include suficiente detalii privind garantul şi garantatul, astfel încât să permită unui client de retail sau potenţial client de retail sa faca o evaluare corecta a respectivei garantii.  +  Articolul 117În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. l) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investitii/societate de investitii, întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, este considerat ca furnizand informaţii corespunzătoare.  +  Secţiunea 3 Informaţii privind pastrarea în siguranţa a activelor clientilor  +  Articolul 118 (1) În aplicarea prevederilor art. 110, S.S.I.F. care detine instrumente financiare sau fonduri ce apartin clientilor de retail le comunică acestora sau potentialilor clienti de retail informaţiile care le sunt aplicabile dintre cele menţionate la alin. (2)-(7). (2) S.S.I.F. informeaza clientul de retail sau potentialul client de retail în situaţia în care instrumentele financiare sau fondurile respectivului client pot fi deţinute de un tert în numele S.S.I.F., precum şi asupra responsabilitatii asumate de S.S.I.F. în temeiul legii naţionale aplicabile pentru orice acţiuni sau omisiuni ale tertului şi cu privire la consecintele insolvabilitatii tertului asupra clientului. (3) În cazul în care instrumentele financiare ale clientului de retail sau ale potentialului client de retail pot fi deţinute, dacă legea naţionala permite, într-un cont global de către un tert, S.S.I.F. informeaza clientul cu privire la acest fapt prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din acesta. (4) În cazul în care legea naţionala nu permite identificarea separata a instrumentelor financiare ale unui client de retail, existent sau potenţial, deţinute de un tert, faţă de instrumentele financiare ale tertului sau de cele ale S.S.I.F., S.S.I.F. informeaza clientul prin prezentarea unui avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din aceasta situaţie. (5) S.S.I.F. informeaza clientul sau potentialul client asupra cazurilor în care conturile care conţin instrumente financiare sau fonduri ce apartin respectivului client sau client potenţial sunt ori vor fi supuse unei jurisdictii, alta decat cea a unui stat membru, şi precizeaza în ce măsura sunt afectate de aceasta situaţie drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare. (6) S.S.I.F. informeaza clientul cu privire la existenta şi la termenii oricărui interes sau gaj pe care îl detine sau l-ar putea detine S.S.I.F. asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului ori cu privire la orice drept de compensare pe care îl are în legătură cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Dacă este cazul, S.S.I.F. informeaza clientul şi cu privire la faptul ca un depozitar poate detine un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri ori un drept de compensare în legătură cu ele. (7) Înainte de a efectua finantarea tranzactiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le detine în numele unui client de retail ori de a utiliza în alt mod aceste instrumente financiare pe contul sau propriu sau pe contul altui client, S.S.I.F. trebuie să furnizeze în prealabil clientului, în timp util înainte de a utiliza aceste instrumente financiare şi pe un suport durabil, informaţii clare, complete şi exacte privind oblibaţiile şi responsabilitatile care revin S.S.I.F. ca urmare a utilizarii respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind condiţiile restituirii acestora şi riscurile asociate.  +  Secţiunea 4 Informaţii privind costurile şi alte tarife asociate  +  Articolul 119 (1) S.S.I.F. va furniza clientilor de retail sau potentialilor clienti de retail informaţii cu privire la costurile şi tarifele asociate, care să includa, după caz, urmatoarele elemente: a) preţul total care va fi platit de client în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investitii ori cu serviciul conex, incluzând toate cheltuielile, comisioanele, tarifele şi spezele asociate, precum şi toate taxele platibile prin intermediul S.S.I.F. sau, dacă nu se poate indica un pret exact, baza de calcul a pretului total, astfel încât clientul sa îl poata verifica; b) în cazul în care o parte din preţul total mentionat la lit. a) trebuie plătită sau este exprimata în valută, se indica valuta respectiva, precum şi cursul de schimb valutar aplicabil şi costurile; c) menţionarea posibilităţii aparitiei altor costuri pentru client, inclusiv taxe, asociate cu tranzactiile în legătură cu instrumentul financiar sau cu serviciul de investitii, care nu se platesc prin intermediul S.S.I.F. şi nu sunt impuse de societate; d) modalitatile de plată sau alte eventuale formalitati. (2) În aplicarea alin. (1) lit. a), comisioanele percepute de S.S.I.F. trebuie să fie prezentate separat pentru fiecare caz.  +  Articolul 120În aplicarea prevederilor art. 110 alin. (2) lit. n) cu privire la titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv autorizate conform legislaţiei comunitare, prospectul simplificat al unui fond deschis de investitii/societate de investitii întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. privind autorizarea şi functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, este considerat ca furnizand informaţii corespunzătoare cu privire la costurile şi tarifele asociate legate de OPCVM, inclusiv cu privire la comisioanele de subscriere şi de rascumparare.  +  Secţiunea 5 Obligaţii de raportare cu privire la executarea ordinelor clientilor  +  Articolul 121S.S.I.F. are obligaţia completarii unui formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzactionare şi pentru fiecare decizie de tranzactionare, luata în scopul furnizarii serviciului de administrare a portofoliului, care va cuprinde informaţiile corespunzătoare menţionate la art. 7 din Regulamentul CE nr. 1.287/2006, în conformitate cu prevederile anexei nr. 11.  +  Articolul 122 (1) S.S.I.F. care a executat ordinul clientului, altfel decat în condiţiile administrarii portofoliului, are urmatoarele obligaţii cu privire la respectivul ordin: a) sa transmita de îndată clientului, pe un suport durabil, informaţiile esentiale cu privire la executarea respectivului ordin în cadrul unui formular de confirmare a executarii ordinelor; b) în cazul unui client de retail, S.S.I.F. trebuie să transmita clientului formularul de confirmare a executarii ordinelor pe un suport durabil, prin care confirma executarea ordinului, de îndată ce este posibil şi cel mai tarziu în prima zi lucratoare ce urmeaza executarii ordinului sau, dacă S.S.I.F. primeste confirmarea de la o parte terta, cel mai tarziu în prima zi lucratoare ce urmeaza primirii confirmarii de la respectiva parte terta. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplică în cazul în care confirmarea contine aceleasi informaţii ca şi o alta confirmare pe care clientul de retail urmeaza sa o primeasca de îndată de la altă persoană. (3) Prevederile alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică în cazul în care ordinele executate în numele unor clienti se referă la obligaţiuni de finanţare a unor contracte de credit ipotecar incheiate cu respectivii clienti, caz în care raportarea tranzactiei se va face simultan cu comunicarea condiţiilor creditului ipotecar, dar nu mai tarziu de o luna după executarea ordinului. (4) S.S.I.F. are obligaţia, suplimentar faţă de prevederile alin. (1), sa informeze clientul, la cererea acestuia, cu privire la situaţia executarii ordinului sau. (5) În cazul ordinelor clientilor de retail privind unităţi de fond sau acţiuni ale unor organisme de plasament colectiv ce se executa periodic, S.S.I.F. fie aplica prevederile alin. (1) lit. b), fie furnizeaza clientului de retail, cel puţin o dată la 6 luni, informaţiile prezentate la alin. (6) cu privire la respectivele tranzactii. (6) Formularul de confirmare a executarii ordinelor prevăzut la alin. (1) lit. b) cuprinde, după caz, informaţiile enumerate mai jos şi, în măsura în care sunt aplicabile, informaţiile prevăzute în tabelul 1 din anexa I a Regulamentului CE nr. 1.287/2006: a) datele de identificare a S.S.I.F. care face raportarea; b) denumirea clientului sau orice informaţii asemanatoare cu privire la acesta; c) data tranzactiei; d) momentul tranzactiei; e) tipul ordinului; f) identificarea locului de tranzactionare; g) identificarea instrumentului; h) indicatorul cumparare/vanzare; i) natura ordinului, dacă este alta decat cumparare/vanzare; j) cantitatea; k) preţul unitar; l) preţul total; m) suma totala a comisioanelor şi a cheltuielilor facturate şi, la cererea clientului de retail, o prezentare defalcata; n) responsabilitatile clientului în ceea ce priveste decontarea tranzactiei, inclusiv data limita pentru plata sau livrare, precum şi informaţiile corespunzătoare cu privire la cont, în cazul în care aceste informaţii şi responsabilităţii nu au fost notificate anterior clientului; o) în cazul în care contrapartea clientului a fost S.S.I.F. insasi sau orice persoană din grupul S.S.I.F. ori un alt client al S.S.I.F., menţionarea acestui fapt, cu excepţia situaţiei când ordinul a fost executat printr-un sistem de tranzactionare care faciliteaza tranzactionarea anonima. (7) În sensul alin. (6) lit. k), atunci când ordinul se executa în transe, S.S.I.F. poate informa clientul fie cu privire la preţul fiecarei transe, fie cu privire la preţul mediu. Dacă se transmite preţul mediu, S.S.I.F. furnizeaza clientului de retail, la cerere, informaţii cu privire la preţul fiecarei transe. (8) S.S.I.F. poate furniza clientului informaţiile prevăzute la alin. (6) folosind coduri standardizate, dacă indica, de asemenea, semnificatia codurilor utilizate.  +  Secţiunea 6 Obligaţii de raportare cu privire la administrarea portofoliilor clientilor  +  Articolul 123 (1) S.S.I.F. care furnizeaza servicii de administrare a portofoliului trebuie să furnizeze periodic fiecarui client un formular de raportare privind administrarea portofoliului, pe un suport durabil, dacă un astfel de formular nu este furnizat de o altă persoană. (2) În cazul clientilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va include, dacă este relevant, informaţiile urmatoare: a) denumirea S.S.I.F.; b) numele sau alte informaţii cu privire la identificarea contului clientului de retail; c) situaţia privind conţinutul şi valoarea portofoliului, incluzând detalii ale fiecarui instrument financiar detinut, valoarea de piaţa sau valoarea corecta dacă valoarea de piaţa nu este disponibila şi soldul la inceputul şi la sfârşitul perioadei de raportare şi performanta portofoliului de-a lungul perioadei de raportare; d) suma totala a comisioanelor şi taxelor care au aparut în timpul perioadei de raportare, incluzând cel puţin tarifele totale de administrare şi costurile totale asociate cu executarea şi incluzând, dacă este relevant, o menţiune care precizeaza ca o prezentare mai detaliata va fi furnizata la cerere; e) compararea performantei în timpul perioadei de raportare acoperite de declaratie cu un punct de referinţa al performantei investitionale agreate între S.S.I.F. şi client; f) suma totala a dividendelor, a dobanzilor şi a altor plati primite în timpul perioadei de raportare în relaţie cu portofoliul clientilor; g) informaţii despre alte activităţi corporative care ofera drepturi în legătură cu instrumentele financiare deţinute în portofoliu; h) pentru fiecare tranzactie executata în timpul perioadei de raportare, informaţiile vizate în cadrul art. 122 alin. (6) lit. c)-l), dacă este relevant şi dacă clientul nu alege sa primeasca informaţii despre tranzactiile executate pe o baza "tranzactie cu tranzactie", caz în care se aplică prevederile alin. (6)-(8). (3) În cazul clientilor de retail, formularul de raportare privind administrarea portofoliului prevăzut la alin. (1) va fi furnizat o dată la 6 luni, cu excepţia cazurilor urmatoare: a) la cererea clientului, formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat la fiecare 3 luni; b) în cazul în care se aplică prevederile alin. (6)-(8), formularul de raportare privind administrarea portofoliului trebuie să fie furnizat o dată la fiecare 12 luni; c) în cazul în care contractul între S.S.I.F. şi clientul de retail pentru serviciul de administrare a portofoliului prevede existenta unui portofoliu constituit în baza unui împrumut ("levereged portofolio"), formularul de raportare privind administrarea portofoliului va fi furnizat cel puţin o dată pe luna. (4) S.S.I.F. va informa clientii de retail cu privire la dreptul acestora de a solicita informaţii în conformitate cu prevederile alin. (3) lit. a). (5) Excepţia prevăzută la alin. (3) lit. b) nu se aplică în cazul tranzactiilor cu instrumente financiare prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) sau orice instrument prevăzut la art. 2 pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale C.N.V.M., în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene. (6) În cazul în care clientul alege sa primeasca informaţii despre tranzactiile executate pe o baza "tranzactie cu tranzactie", S.S.I.F. trebuie să furnizeze prompt clientului, în momentul executarii tranzactiei de către administratorul portofoliului, informaţiile esentiale privind aceasta tranzactie pe un suport durabil. (7) În cazul în care clientul prevăzut la alin. (6) este un client de retail, S.S.I.F. trebuie să îi trimita clientului o nota prin care să confirme tranzactia şi care să conţină informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (6) şi (7), nu mai tarziu de prima zi lucratoare după executare sau, dacă confirmarea este primita de către S.S.I.F. de la o parte terta, nu mai tarziu de prima zi lucratoare după primirea confirmarii de la partea terta. (8) Prevederile alin. (7) nu se aplică în cazul în care confirmarea ar contine aceleasi informaţii ca şi confirmarea care fi va transmisa clientului de retail de către o altă persoană.  +  Articolul 124 (1) În cazul în care efectueaza tranzactii referitoare la administrarea portofoliului clientilor de retail sau opereaza conturi ale clientilor de retail care includ o pozitie deschisa neacoperita în cadrul unei tranzactii cu angajamente condiţionate, S.S.I.F. trebuie să raporteze clientilor de retail orice pierderi care depasesc un prag predeterminat, stabilit între S.S.I.F. şi client, nu mai tarziu de sfârşitul zilei lucratoare în care pragul este depasit sau, în cazul în care pragul este depasit intr-o zi nelucratoare, la sfârşitul urmatoarei zile lucratoare. (2) Prin tranzactie cu angajament condiţionat se înţelege o tranzactie cu instrumente financiare care implica pentru client orice obligaţie efectiva sau potentiala care ar depăşi costul de achizitie a instrumentului.  +  Secţiunea 7 Oblibaţiile de raportare cu privire la activele clientilor  +  Articolul 125 (1) S.S.I.F. care detine instrumentele financiare ale clientului sau fondurile clientilor trebuie să transmita fiecarui client, cel puţin o dată pe an, pe un suport durabil, formularul de raportare privind activele clientului cu privire la instrumentele financiare sau fondurile aparţinând clientului, dacă astfel de informaţii nu au fost furnizate prin intermediul altei raportări periodice. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică unei institutii de credit autorizate conform legislaţiei comunitare pentru depozitele deţinute de aceasta institutie. (3) Formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) va include urmatoarele informaţii: a) detalii cu privire la toate instrumentele financiare sau fondurile deţinute de S.S.I.F. pentru client la sfârşitul perioadei acoperite de formularul de raportare; b) măsura în care orice instrumente financiare ale clientului sau fondurile clientului au facut obiectul unor tranzactii de finanţare a valorilor mobiliare; c) cuantificarea oricărui beneficiu al clientului ca urmare a participării la orice tranzactie de finanţare a valorilor mobiliare şi pe baza careia beneficiul a crescut. (4) În cazul în care portofoliul unui client include câştigul din una sau mai multe tranzactii nedecontate, informaţiile la care se face referire la alin. (3) lit. a) pot fi bazate fie pe ziua de tranzactionare, fie pe ziua de decontare, cu condiţia ca aceeasi baza să fie aplicata tuturor informaţiilor din declaratie. (5) S.S.I.F. care detine instrumente financiare sau fonduri şi care realizează serviciul de administrare a portofoliului pentru un client poate să includa formularul de raportare privind activele clientului prevăzut la alin. (1) în formularul de raportare privind administrarea portofoliului pe care îl furnizeaza acestui client, în conformitate cu dispozitiile art. 123 alin. (1).  +  Secţiunea 8 Reguli privind publicitatea  +  Articolul 126 (1) Publicitatea facuta de către S.S.I.F. va contine denumirea completa a societatii, adresa sediului social/central, inclusiv statul de origine, numerele de telefon şi fax, numărul şi data deciziei de autorizare. (2) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiţie sau la o strategie investitionala nu va contine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garantii, pretentii exagerate sau cereri nefondate ori proiectii sau prognoze de rezultate pentru care nu exista o baza reala. În plus, toate proiectiile şi/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare. (3) În măsura în care S.S.I.F. dezvolta o pagina de internet, aceasta va cuprinde cel puţin urmatoarele informaţii: a) adresa sediului social/central şi a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea; b) capitalul social; c) numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor semnificativi, reprezentantului/ reprezentantilor compartimentului de control intern, agentilor pentru servicii de investitii financiare şi a agentilor delegaţi; d) serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. este autorizata de către C.N.V.M. să le presteze; e) cel puţin ultimul bilant contabil anual, precum şi contul de profit şi pierdere, certificate de auditori financiari; f) datele de contact ale reprezentantilor compartimentului de control intern; g) informaţii privind fondul de compensare a investitorilor. (4) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea şi caracterul complet ale tuturor informaţiilor care sunt afisate pe pagina de internet. (5) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizata de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piaţa poate obliga S.S.I.F. sa modifice informaţiile cuprinse pe pagina de internet ori poate interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementarilor C.N.V.M. sau ale pieţei reglementate. (6) S.S.I.F. trebuie să pastreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare şi ale continutului paginii de internet pentru o perioadă de 2 ani de la aparitie sau afisare şi să le puna la dispoziţia C.N.V.M. ori operatorului de piaţa, la cererea acestora.  +  Articolul 127Toate informaţiile, incluzând materialele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. şi de către agentii acesteia, clientilor ori potentialilor clienti, C.N.V.M. şi entitatilor pieţei, trebuie să fie corecte, exacte, clare şi adecvate, astfel încât să ofere o informare completa şi sa nu induca în eroare. Este interzisa comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui material publicitar despre care S.S.I.F. stie sau ar trebui sa stie ca include informaţii false, neclare, incomplete, afirmatii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Materialele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare.  +  Articolul 128În cazul materialelor publicitare de tip marturie referitoare la S.S.I.F. şi/sau a calităţii consultantei pentru investitii oferite de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidenţieze clar urmatoarele elemente: a) marturia respectiva nu trebuie considerata ca reprezentativa decat pentru experienta persoanei care o face, iar nu şi pentru alti clienti; b) marturia nici nu indica şi nici nu garanteaza performante viitoare de succes; c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plata pentru marturia respectiva; d) în cazul în care marturia respectiva implica aspecte de ordin tehnic referitoare la investitii, persoana care o face trebuie să dispună de cunoştinţele şi experienta necesare pentru a putea formula o opinie valabila.  +  Articolul 129 (1) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să faca referire la riscurile inerente tranzactiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativa, fluctuatia preturilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. (2) În măsura în care un S.S.I.F. foloseşte citate, cotaţii, tabele, harti, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informaţiilor respective trebuie indicată intotdeauna în mod clar. (3) Obligaţia respectarii prezentelor reguli revine S.S.I.F. şi/sau reprezentantilor acesteia şi în cazul participării la sau al sponsorizarii unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum şi în situaţia în care S.S.I.F. angajează o alta entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul sau.  +  Capitolul IV Evaluarea clientilor şi a oportunitatii serviciului de investitii prestat  +  Articolul 130 (1) Atunci când acorda consultanţă pentru investitii sau furnizeaza servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obtine de la client sau de la potentialul client informaţiile necesare cu privire la cunoştinţele şi experienta sa în domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii, situaţia financiară a acestuia şi obiectivele investitionale, astfel încât societatea să fie în măsura sa recomande respectivului client sau potenţial client serviciile de investitii şi instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. trebuie să obţină de la clienti sau de la clientii potentiali toate informaţiile necesare care să permită S.S.I.F. sa cunoasca faptele esentiale cu privire la client şi să aibă o baza suficienta pentru a considera, ţinând seama de natura şi de dimensiunea serviciului prestat, ca tranzactia pe care intenţionează sa o recomande sau sa o efectueze în cadrul unui serviciu de administrare de portofoliu indeplineste criteriile urmatoare: a) corespunde obiectivelor investitionale ale clientului respectiv; b) ia în considerare dacă clientul are posibilitatea financiară de a suporta orice risc de investiţie asumat în conformitate cu obiectivele sale investitionale; c) ia în considerare dacă clientul are experienta şi cunoştinţele necesare pentru a înţelege riscurile pe care le implica tranzactia sau administrarea portofoliului sau. (3) În cazul în care S.S.I.F. presteaza un serviciu de investitii pentru un client profesional, aceasta este indreptatita sa presupuna ca, în ceea ce priveste produsele, tranzactiile şi serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta şi de cunoştinţe necesar, mentionat la alin. (2) lit. c). (4) În cazul în care serviciul de investitii acordat unui client profesional consta în furnizarea de consultanţă pentru investitii prevăzută la pct. 1 lit. e) din anexa nr. 9, S.S.I.F. este indreptatita sa presupuna, în aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b), ca respectivul client este, din punct de vedere financiar, în măsura sa suporte orice risc legat de investiţie, asumat în conformitate cu obiectivele sale investitionale. (5) Informaţiile cu privire la situaţia financiară a clientului sau a clientului potenţial includ, după caz, informaţii privind sursa şi marimea venitului sau regulat, activele sale, inclusiv cele lichide, investitii şi proprietăţi imobiliare, precum şi angajamentele sale financiare regulate. (6) Informaţiile cu privire la obiectivele investitionale ale clientului sau ale clientului potenţial includ, după caz, informaţii privind durata pe care clientul doreste să îşi pastreze investitia, preferintele sale în materie de risc, profilul sau de risc, precum şi scopurile investitiei. (7) În cazul în care S.S.I.F. care presteaza un serviciu de investitii de tipul consultantei pentru investitii sau al administrarii de portofoliu nu obtine informaţiile necesare conform alin. (1), S.S.I.F. nu va recomanda clientului ori clientului potenţial servicii de investitii sau instrumente financiare.  +  Articolul 131 (1) Atunci când S.S.I.F. presteaza alte servicii de investitii financiare decat cele menţionate la art. 130 alin. (1), aceasta va solicita clientului sau potentialului client sa furnizeze informaţii privind cunoştinţele şi experienta acestuia în domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsura sa evalueze dacă serviciile de investitii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), pentru a evalua caracterul corespunzător pentru un client al unui serviciu de investitii, S.S.I.F. trebuie să stabileasca dacă respectivul client are nivelul de experienta şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate produsului sau serviciului de investitii oferit ori cerut. (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), S.S.I.F. este indreptatita sa asume ca un client profesional are nivelul de experienta şi de cunoştinţe necesar pentru a înţelege riscurile asociate acelor servicii de investitii sau tranzactii ori tipuri de tranzactii sau de produse pentru care clientul este calificat drept client profesional.  +  Articolul 132 (1) În cazul în care S.S.I.F. considera, pe baza informaţiilor primite conform prevederilor art. 131 alin. (1), ca instrumentul financiar şi serviciul de investitii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potentialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potenţial client. (2) În cazul în care clientul sau potentialul client decide sa nu furnizeze informaţiile prevăzute la art. 131 alin. (1) sau în cazul în care acesta furnizeaza informaţii insuficiente cu privire la cunoştinţele şi experienta investitionala, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potenţial client ca refuzul acestuia de a furniza informaţii complete va conduce la imposibilitatea societatii de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investitii avut în vedere este adecvat acestuia. (3) Avertismentele prevăzute la alin. (1) şi (2) adresate clientului sau potentialului client pot fi menţionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.  +  Articolul 133 (1) Informaţiile referitoare la cunoştinţele şi la experienta unui client sau ale unui client potenţial în domeniul investitiilor includ urmatoarele, în măsura în care corespund cu privire la natura clientului, natura şi extinderea serviciului care urmeaza a fi prestat şi la tipul produsului sau tranzactiei avute în vedere, inclusiv complexitatea şi riscurile asociate: a) tipurile de servicii, de tranzactii şi de instrumente financiare cu care este familiarizat clientul; b) natura, volumul şi frecventa tranzactiilor cu instrumente financiare realizate de client, precum şi perioada în care s-au realizat; c) nivelul de educatie şi profesia sau profesia anterioara, dacă este relevanta, a clientului ori a clientului potenţial. (2) S.S.I.F. nu va incuraja un client sau un client potenţial sa nu furnizeze informaţiile cerute pentru scopurile prevăzute la art. 130 alin (1), art. 131 alin. (1) şi art. 132. (3) S.S.I.F. este indreptatita să se bazeze pe informaţiile furnizate de clientii săi sau de clientii săi potentiali, în afara cazului în care are sau ar trebui să aibă cunoştinţa de faptul ca informaţiile sunt în mod evident perimate, eronate sau incomplete.  +  Articolul 134 (1) S.S.I.F. care presteaza servicii de investitii financiare constand doar în executarea şi/sau preluarea şi transmiterea ordinelor clientilor cu sau fără prestarea serviciilor conexe pot furniza clientilor lor respectivele servicii de investitii financiare, fără a fi necesară obtinerea informaţiilor sau evaluarea oportunitatii investitiei conform prevederilor art. 131 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) şi (2) dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) serviciile prestate se referă la acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni sau alte titluri de creanta, cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanta care reprezinta activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv şi alte instrumente similare non-complexe; b) serviciul de investitii financiare este furnizat la iniţiativa clientului sau potentialului client; c) clientul sau potentialul client a fost clar informat cu privire la faptul ca, la furnizarea acestui serviciu de investitii financiare, S.S.I.F. nu are obligaţia sa evalueze oportunitatea investitiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat şi, de aceea, acesta nu poate beneficia de protectia corespunzătoare prevăzută de regulile de conduita relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard; d) S.S.I.F. respecta oblibaţiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese. (2) Instrumentul financiar care nu este mentionat la alin. (1) lit. a) este considerat instrument financiar non-complex dacă indeplineste criteriile urmatoare: a) nu se încadrează la art. 2 pct. 2 lit. c) sau la pct. 1 lit. d)-h) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 31/2006 privind completarea unor reglementari ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementarii unor prevederi ale directivelor europene; b) exista ocazii frecvente pentru cesionarea, rascumpararea sau dispensarea în alt mod a respectivului instrument, la preţuri care sunt accesibile public pentru participantii la piaţa şi care sunt fie preţuri de piaţa, fie preţuri puse la dispoziţie sau validate de către sisteme de evaluare independente faţă de emitent; c) nu implica pentru client nicio obligaţie efectiva sau potentiala care ar depăşi costul de achizitie a instrumentului; d) informaţii corespunzătoare privind caracteristicile sale sunt accesibile public şi sunt de natura să fie înţelese cu usurinta, astfel încât să permită unui client de retail mediu sa adopte o decizie în cunoştinţa de cauza cu privire la oportunitatea realizării unei tranzactii cu respectivul instrument.  +  Articolul 135În cazul în care un serviciu de investitii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementari sau standarde conforme cu legislatia comunitara, aplicabile instituţiilor de credit şi creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clientilor şi/sau cerinţele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligaţiilor prevăzute la art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-134, art. 140 şi art. 234.  +  Capitolul V Reguli privind executarea ordinelor  +  Articolul 136 (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situaţia în care, în acest mod, se realizează o tranzactie mai avantajoasă pentru client şi/sau nu creşte nivelul comisioanelor şi al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instructiunilor clientului este responsabila pentru caracterul complet şi acuratetea informaţiilor transmise. (2) S.S.I.F. care primeste o instructiune să efectueze servicii pe numele unui client în condiţiile menţionate la alin. (1) va fi indreptatita să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzactiile care au fost furnizate clientului de către o alta S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instructiunilor este responsabila în ce priveste oportunitatea pentru client a recomandarilor şi consultantei furnizate. (3) S.S.I.F. care primeste instrucţiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabila pentru executarea serviciului sau a tranzactiei, bazata pe orice informatie sau recomandare formulata în conformitate cu prevederile prezentului titlu.  +  Articolul 137 (1) În cazul în care executa ordinele clientilor, S.S.I.F. trebuie să ia toate masurile necesare pentru obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clientii săi, luand în considerare preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executarii şi decontarii, volumul, natura tranzactiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situaţia în care clientul transmite o instructiune specifică, S.S.I.F. are obligaţia executarii ordinului conform acelei instrucţiuni. (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia sa intocmeasca şi sa implementeze reguli şi proceduri clare cuprinzand politica de executare a ordinelor, care trebuie să conduca la obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clientilor. (3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecarei categorii de instrumente financiare, informaţii cu privire la diferitele locuri de tranzactionare în care S.S.I.F. executa ordinele clientilor săi, factorii care afectează alegerea locului executarii ordinelor, precum şi cu privire la posibilitatea executarii ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzactionare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clientilor. (4) S.S.I.F. va furniza clientilor săi informaţii adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor şi va solicita acordul prealabil al clientilor cu privire la aceasta. (5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clientilor să poată fi executate în afara pieţei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzactionare, S.S.I.F. are obligaţia informării clientilor săi cu privire la aceasta posibilitate şi a obtinerii în prealabil a acordului expres al acestora, inaintea executarii ordinelor lor. S.S.I.F. poate obtine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzactie. (6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executarii ordinelor şi a politicii de executare a ordinelor, în scopul identificarii şi corectarii oricarei deficiente, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executarii tranzactiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizeaza cele mai bune rezultate posibile pentru clienti sau dacă sunt necesare modificari referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzactiilor. S.S.I.F. va notifica clientii cu privire la orice modificare a executarii ordinelor sau a politicii de executare a acestora. (7) S.S.I.F. sunt obligate sa demonstreze clientilor lor, la solicitarea acestora, ca ordinele acestora au fost executate în concordanta cu politica societatii de executare a ordinelor.  +  Articolul 138 (1) S.S.I.F. va revizui anual politica de executare a ordinelor prevăzută la art. 137 alin. (2), precum şi procedurile privind executarea ordinelor. (2) Politica de executare a ordinelor va fi revizuita ori de cate ori apare o modificare importanţa care afectează abilitatea S.S.I.F. de a continua să obţină cel mai bun rezultat posibil pentru executarea ordinelor clientilor săi în mod consecvent, folosind locurile de tranzactionare stabilite în politica de executare a ordinelor. (3) S.S.I.F. va oferi clientilor de retail, în timp util şi înainte de furnizarea serviciilor, urmatoarele informaţii în legătură cu politica proprie de executare a ordinelor: a) o descriere cu privire la importanţa pe care S.S.I.F. o atribuie factorilor prevăzuţi la art. 137 alin. (1) în conformitate cu criteriile specificate în art. 139 alin. (1) şi (2) sau procesul prin care S.S.I.F. determina importanţa acestor factori; b) o lista a locurilor de tranzactionare cărora S.S.I.F. le acorda o incredere semnificativa în vederea indeplinirii obligaţiei sale de a lua masurile necesare pentru obtinerea celui mai bun rezultat posibil în mod consecvent pentru executarea ordinelor clientilor săi; c) o avertizare clara şi evidentiata în mod distinct cu privire la faptul ca orice instrucţiuni specifice ale unui client pot împiedica S.S.I.F. să respecte criteriile stabilite şi implementate în politica sa de executare a ordinelor de a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru executarea acelor ordine referitoare la elementele acoperite de aceste instrucţiuni. (4) Informaţiile prevăzute la alin. (3) vor fi furnizate pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet, dacă aceasta nu este considerata un suport durabil, în cazul în care condiţiile specificate la art. 104 alin. (2) sunt indeplinite.  +  Articolul 139 (1) S.S.I.F. care executa ordinele clientilor trebuie să ia în considerare, pentru a determina importanţa factorilor prevăzuţi la art. 137 alin. (1), urmatoarele criterii: a) caracteristicile clientului incluzând clasificarea clientului în categoria clientilor de retail sau a clientilor profesionali; b) caracteristicile ordinului clientului; c) caracteristicile instrumentelor financiare care sunt obiectul acestui ordin; d) caracteristicile locurilor de tranzactionare către care acel ordin poate fi directionat. (2) Prin loc de tranzactionare, în sensul prezentului articol şi al art. 138, se înţelege o piaţa reglementata, un sistem alternativ de tranzactionare, un operator independent, un formator de piaţa ori alt furnizor de lichiditate sau o entitate care indeplineste într-un stat nemembru o functie similara oricarei functii indeplinite de entitatile enumerate anterior. (3) S.S.I.F. indeplineste obligaţia prevăzută la art. 137 alin. (1) de a lua toate masurile necesare pentru a obtine cel mai bun rezultat posibil pentru client în măsura în care executa un ordin sau un aspect specific al ordinului urmand instrucţiunile specifice de la client cu privire la ordin sau la aspectul specific al ordinului. (4) În situaţia în care S.S.I.F. executa un ordin în numele unui client de retail, cel mai bun rezultat posibil va fi determinat pe baza pretului total, reprezentand preţul instrumentului financiar şi costurile legate de executare, care trebuie să includa toate cheltuielile care incumba clientului şi care sunt direct legate de executarea ordinului, incluzând tarifele pentru locul de executare a ordinului, pentru compensare şi decontare şi orice alte tarife platite părţilor terte implicate în executarea ordinului. (5) În situaţia în care, pentru executarea unui ordin cu un instrument financiar, exista mai multe locuri de tranzactionare concurente, în scopul asigurarii celui mai bun rezultat pentru client, pentru a evalua şi a compara rezultatele care ar fi obtinute prin executarea ordinului în fiecare din locurile de tranzactionare cuprinse în politica de executare a ordinelor, S.S.I.F. care executa ordinul va lua în considerare comisioanele proprii şi costurile pentru executarea ordinului în cadrul fiecarui loc de tranzactionare eligibil. (6) S.S.I.F. nu trebuie să structureze sau sa perceapa comisioane astfel încât sa realizeze o discriminare inechitabila între locurile de tranzactionare.  +  Articolul 140 (1) S.S.I.F. are obligaţia respectarii prevederilor art. 102 alin. (1) de a actiona în cel mai bun interes al clientilor atunci când, în cursul prestarii serviciului privind administrarea portofoliului plaseaza spre executare altor entităţi ordinele ce rezultă din deciziile S.S.I.F. de a tranzacţiona instrumentele financiare în numele clientilor săi. (2) În situaţia administrarii unui cont discretionar, contrapartea în tranzactii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decat dacă se asigura un pret mai bun decat cel oferit de piaţa. (3) S.S.I.F. are obligaţia respectarii prevederilor art. 102 alin. (1) de a actiona în conformitate cu cel mai bun interes al clientilor în situaţia prestarii serviciilor de preluare şi transmitere a ordinelor clientilor atunci când ordinele acestora sunt transmise spre executare altor entităţi. (4) Pentru indeplinirea obligaţiilor menţionate la alin. (1) sau alin. (3), S.S.I.F. va respecta prevederile alin. (5)-(10). (5) S.S.I.F. va lua toate masurile necesare pentru a obtine cel mai bun rezultat pentru clientii săi luand în considerare factorii prevăzuţi la art. 137 alin. (1). Importanţa acestor factori va fi determinata prin referire la criteriile menţionate la art. 139 alin. (1) şi (2) şi, pentru clientii de retail, şi la art. 139 alin. (4) şi (5). (6) Prevederile alin. (1) sau alin. (3) se considera a fi respectate de către S.S.I.F., fără a fi necesară aplicarea masurilor stabilite la alin. (5), în situaţia în care S.S.I.F. aduce la indeplinire instrucţiunile specifice ale clientului sau atunci când plaseaza sau transmite un ordin spre a fi executat de către o alta entitate. (7) S.S.I.F. va stabili şi va implementa o politica prin care să asigure respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (5) şi (6). Aceasta politica va identifica, pentru fiecare categorie de instrumente financiare, entitatile la care sunt plasate ordinele sau către care S.S.I.F. transmite ordinele pentru a fi executate. Entitatile identificate trebuie să dispună de mijloace de executare care să permită S.S.I.F. să îşi asume oblibaţiile prevăzute în prezentul articol atunci când plaseaza sau transmite ordinele spre a fi executate de către acea entitate. (8) S.S.I.F. va furniza informaţii corespunzătoare clientilor săi referitoare la politica stabilita în conformitate cu prevederile alin. (7). (9) S.S.I.F. va monitoriza regulat eficienta politicii stabilite în conformitate cu alin. (7) şi, în special, calitatea executarii efectuate de entitatile identificate în acea politica şi, dacă este cazul, va corecta orice deficienta. (10) Politica S.S.I.F. stabilita în conformitate cu alin. (7) va fi revizuita anual şi ori de cate ori apare o modificare importanţa care afectează abilitatea S.S.I.F. de a obtine cel mai bun rezultat pentru clientii săi. (11) Prevederile prezentului articol nu se vor aplica atunci când S.S.I.F. care furnizeaza servicii de administrare a portofoliului şi/sau de preluare sau transmitere a ordinelor executa, de asemenea, ordinele primite sau deciziile de tranzactionare în contul aferent portofoliului clientului. În aceste cazuri se vor aplica prevederile art. 137.  +  Capitolul VI Administrarea ordinelor clientilor  +  Articolul 141 (1) S.S.I.F. autorizata să execute ordine în numele clientilor trebuie să implementeze reguli şi proceduri care să urmareasca executarea prompta, corecta şi expeditiva a ordinelor clientilor faţă de alte ordine ale clientilor sau faţă de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clientilor în concordanta cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F. (2) Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienti pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei. (3) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura inregistrarea pe banda magnetica sau pe un suport echivalent. (4) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului, împreună cu justificarea refuzului.  +  Articolul 142 (1) În situaţia executarii ordinelor clientilor S.S.I.F. trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să se asigure ca ordinele executate în numele clientilor sunt înregistrate şi alocate prompt şi corect; b) să execute ordinele clientilor, care sunt comparabile, în mod succesiv şi prompt, cu excepţia situaţiei în care caracteristicile ordinelor sau condiţiile predominante din piaţa fac acest lucru nerealizabil sau în situaţia în care interesele clientilor o cer altfel; c) sa informeze clientul de retail, imediat ce a luat cunoştinţa, cu privire la orice situaţie importanţa care ar putea afecta executarea prompta a ordinelor. (2) S.S.I.F. responsabila pentru supravegherea sau decontarea unui ordin executat va lua toate masurile necesare pentru a asigura faptul ca orice instrumente financiare sau fonduri ale clientului primite în vederea decontarii ordinului executat sunt corect şi prompt transferate în contul clientului corespunzător. (3) S.S.I.F. nu va abuza de informaţiile referitoare la ordinele în asteptare ale clientilor şi va lua toate masurile necesare pentru a preveni folosirea abuziva a acestor informaţii de către orice persoană relevanta a S.S.I.F.  +  Articolul 143 (1) S.S.I.F. poate să execute un ordin al clientului sau o tranzactie în nume propriu împreună cu ordinul altui client numai dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) trebuie să fie puţin probabil ca agregarea ordinelor şi tranzactiilor să fie în dezavantajul oricaruia din clientii ale caror ordine vor fi agregate; b) fiecare client al cărui ordin urmeaza să fie agregat trebuie să fie informat ca efectul agregarii poate fi în dezavantajul sau în ceea ce priveste respectivul ordin; c) trebuie să fie stabilita şi implementata efectiv o politica de alocare a ordinelor, prevazand termeni suficient de precisi pentru alocarea corecta a ordinelor şi tranzactiilor agregate, inclusiv modul în care volumul şi preţul ordinelor vor determina alocarea şi tratamentul executarii partiale. (2) S.S.I.F. care a agregat un ordin cu unul sau mai multe ordine ale altui client şi ordinul agregat este parţial executat trebuie să aloce tranzactiile menţionate în conformitate cu politica sa de alocare a ordinelor.  +  Articolul 144 (1) S.S.I.F. care a agregat tranzactii în nume propriu cu unul sau mai multe ordine ale clientilor nu va aloca tranzactiile menţionate în detrimentul unui client. (2) S.S.I.F. care a agregat un ordin al clientului cu o tranzactie în nume propriu şi ordinul agregat este parţial executat va aloca tranzactiile menţionate cu prioritate clientului faţă de S.S.I.F. (3) În situaţia în care S.S.I.F. poate să demonstreze intr-o maniera rezonabila faptul ca fără combinarea ordinului şi tranzactiei nu ar fi fost posibil să execute ordinele în mod avantajos sau nu le-ar fi executat deloc, prevederile alin. (2) nu se aplică şi S.S.I.F. poate aloca tranzactia în nume propriu proportional, în concordanta cu politica de alocare prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c). (4) S.S.I.F. trebuie să puna în aplicare, în completarea politicii de alocare a ordinelor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c), proceduri menite a preveni realocarea tranzactiilor efectuate în nume propriu şi care sunt executate în combinare cu ordinele clientului, într-un mod care să fie în detrimentul clientului.  +  Articolul 145În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţa existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileste altfel în mod expres, sa ia masurile necesare pentru a facilita executarea cat mai curand posibil a acelui ordin, facand public respectivul ordin limita intr-o maniera care să fie usor accesibila celorlalţi participanti la piaţa folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilitatii şi executarii cat mai rapide a ordinului.  +  Capitolul VII Contraparti eligibile  +  Articolul 146 (1) În aplicarea acestei secţiuni, sunt considerate contraparti eligibile urmatoarele entităţi: a) societăţile de servicii de investitii financiare, instituţiile de credit şi societăţile de asigurare; b) organismele de plasament colectiv şi societăţile lor de administrare; c) fondurile de pensii şi societăţile lor de administrare; d) alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale ale unui stat membru; e) persoanele fizice sau juridice ale caror activităţi principale constau în tranzactionarea în cont propriu a marfurilor şi/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport marfurile; f) traderii; g) guvernele naţionale şi entitatile publice subordonate acestora, inclusiv autorităţile publice care gestioneaza datoria publică; h) băncile centrale şi organizaţiile transnationale. (2) Prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-144 şi art. 234 nu se aplică S.S.I.F. autorizate să execute ordine în numele clientilor şi/sau să efectueze tranzactii în cont propriu şi/sau sa primeasca şi sa transmita ordine, atunci când respectivele operaţiuni sunt efectuate cu sau între contraparti eligibile. (3) Entitatile clasificate ca şi contraparti eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzactie cu tranzactie, tratarea lor ca şi clienti ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 100, art. 102, art. 103, art. 105, art. 106, art. 109, art. 110, art. 112 alin. (1) lit. c), art. 114 alin. (2), art. 115 alin. (1), art. 116-120, art. 122-125, art. 127, art. 130-135, art. 137-145 şi art. 234. (4) În situaţia unei tranzactii în care posibilele contraparti se afla sub jurisdictii diferite, S.S.I.F. va amana aplicarea statutului de contraparte eligibila al respectivei entităţi conform prevederilor legale şi masurilor din statul membru în care respectiva entitate este situata, până la obtinerea confirmarii exprese a posibilei contraparti ca aceasta este de acord să fie tratata drept contraparte eligibila. S.S.I.F. poate obtine aceasta confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzactie în parte. (5) Sunt considerate contraparti eligibile şi alte entităţi decat cele prevăzute la alin. (1) dacă intrunesc condiţii predeterminate corespunzătoare, incluzând marimea detinerilor, stabilite conform art. 147. (6) Sunt considerate contraparti eligibile şi entitatile din statele nemembre, echivalente categoriilor de entităţi menţionate la alin. (1) şi respectiv a celor menţionate la alin. (5), dacă sunt indeplinite aceleasi condiţii prevăzute pentru incadrarea acestora din urma conform alin. (5).  +  Articolul 147 (1) Dacă o entitate este inclusa în categoria clientilor profesionali în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a)-c) din anexa nr. 8, excluzand orice categorie care este mentionata explicit la art. 146 alin. (1), acea entitate este considerata de S.S.I.F. drept contraparte eligibila. (2) Entitatile care sunt incluse în categoria de clienti care sunt considerati clienti profesionali în conformitate cu prevederile art. 2 din anexa nr. 8 pot fi considerate de S.S.I.F., la cerere, drept contraparti eligibile. În astfel de cazuri, totusi, entitatile în cauza vor fi recunoscute drept contraparte eligibila numai în ceea ce priveste serviciile sau tranzactiile pentru care ar putea fi considerate clienti profesionali. (3) În cazul în care, în conformitate cu prevederile art. 146 alin. (1), o contraparte eligibila solicita aplicarea prevederilor menţionate la art. 146 alin. (3), dar nu solicita expres un tratament de client de retail, şi S.S.I.F. este de acord cu aceasta solicitare, S.S.I.F. va trata contrapartea eligibila ca un client profesional. (4) În cazul în care acea contraparte eligibila solicita în mod expres să fie tratata ca un client de retail, se vor aplica prevederile privind solicitarile entitatilor de a nu fi tratate drept clienti profesionali stipulate în art. 1 alin. (3)-(6) din anexa nr. 8.  +  Capitolul VIII Cerinţe privind transparenta şi integritatea operaţiunilor cu instrumente financiare  +  Secţiunea 1 Obligaţii privind asigurarea integritatii pietelor, raportarea tranzactiilor şi pastrarea înregistrărilor  +  Articolul 148 (1) S.S.I.F. are obligaţia sa pastreze şi sa puna la dispoziţia C.N.V.M., pentru cel puţin 5 ani, rapoartele şi evidentele cuprinzand datele şi informaţiile relevante pentru toate tranzactiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clientilor. (2) În cazul tranzactiilor efectuate în contul clientilor, rapoartele şi evidentele trebuie să cuprindă, în afara informaţiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informaţiile şi detaliile privind identitatea clientului, precum şi informaţiile prevăzute de reglementarile în vigoare aplicabile prevenirii şi combaterii spalarii banilor prin folosirea sistemului financiar.  +  Articolul 149 (1) Operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi, după caz, societăţile de servicii de investitii financiare trebuie să intocmeasca şi sa transmita C.N.V.M., cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de sfârşitul urmatoarei zile lucratoare, rapoartele privind tranzactiile cu instrumente financiare, intocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmeaza: a) în cazul în care tranzactionarea se efectueaza în piaţa reglementata sau în sistemul alternativ de tranzactionare obligaţia transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piaţa sau operatorului de sistem; b) în cazul tranzactiilor efectuate în afara pietelor reglementate şi a sistemelor alternative de tranzactionare, obligaţia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde cel puţin detalii privind denumirea şi numărul instrumentelor financiare cumparate sau vandute, cantitatea, data şi momentul executarii fiecarei tranzactii, preţul de tranzactionare, precum şi datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.  +  Articolul 150În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportarii se tranzactioneaza în cadrul altei piete relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informaţiile prevăzute la art. 149 alin. (2) şi autorităţii competente care supraveghează respectiva piaţa, în conformitate cu legislatia comunitara aplicabila.  +  Articolul 151 (1) Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizati în statele membre, care desfăşoară activităţi în România, vor fi transmise şi autorităţilor competente din statele membre de origine, cu excepţia cazului în care acestea decid că nu doresc sa primeasca respectivele informaţii. (2) Rapoartele transmise autorităţii competente din alt stat membru de către sucursalele S.S.I.F. înfiinţate în acel stat membru vor fi transmise şi C.N.V.M.