ORDIN nr. 655 din 7 martie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 201 din 26 martie 2007    Având în vedere necesitatea modificării şi completării unor dispoziţii ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995,văzând şi adresele nr. 2.423 din 25 septembrie 2006 şi nr. 205 din 29 ianuarie 2007 ale Uniunii Naţionale a Notarilor Publici de înaintare a propunerilor de modificare şi completare a dispoziţiilor Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Numărul notarilor publici şi al birourilor notariale din localităţile aflate în circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. La formularea propunerilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va avea în vedere propunerile Camerelor notarilor publici, precum şi cerinţele rezultate din întinderea teritoriului, numărul locuitorilor, volumul şi tipul procedurilor notariale solicitate de către public, precum şi onorariile încasate. (2) Ministrul justiţiei va proceda la actualizarea numărului notarilor publici şi al birourilor notariale în primul trimestru al fiecărui an, la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. Ordinul de actualizare va cuprinde: a) numărul notarilor publici în funcţie; b) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care se vor angaja în birourile notariale; c) numărul locurilor vacante pentru notarii stagiari care vor participa la examenul de definitivat; d) numărul locurilor vacante pentru cei care au îndeplinit timp de 5 ani funcţiile juridice prevăzute la art. 16 lit. g) din lege şi care au promovat concursul prevăzut la art. 4 alin. (3) din prezentul regulament; e) numărul locurilor vacante pentru schimbări de sediu. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică notarilor publici cărora le-a încetat suspendarea din exerciţiul funcţiei de notar public."2. Articolul 3 se abrogă.3. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:"(3) Verificarea cunoştinţelor se efectuează prin concurs organizat anual, de regulă în perioada 1-30 noiembrie, de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justiţiei, de către o comisie formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, desemnat de către acesta; un notar public desemnat de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici; 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei desemnaţi prin ordin de ministrul justiţiei; un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept acreditate din ţară. Data desfăşurării concursului se stabileşte de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justiţiei. (4) Tematica pentru fiecare concurs se va stabili din domeniile prevăzute la art. 16 alin. (3) din prezentul regulament de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, împreună cu direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu consultarea unui cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept acreditate din ţară."4. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Procedura desfăşurării concursului este stabilită prin Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public............................................................................................. (4) În cazul în care constată că desfăşurarea concursului s-a făcut potrivit legii, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici îl validează şi înaintează Ministerului Justiţiei propunerile de numire a candidaţilor declaraţi admişi."5. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Propunerile de numire a notarilor publici se vor înainta Ministerului Justiţiei de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, împreună cu următoarele documente care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 16 din lege:- cererea de numire în funcţia de notar public;- declaraţia pe propria răspundere a candidatului că are numai cetăţenia română;- dovada domiciliului în România;- copie legalizată de pe diploma de studii;- cazierul judiciar;- referatul notarului public îndrumător şi notele sau calificativele obţinute pe perioada de stagiu, pentru notarul stagiar; recomandare de la ultimul loc de muncă privind reputaţia profesională şi socială, pentru candidaţii admişi la concursul prevăzut la art. 4 din prezentul regulament;- adeverinţa medicală eliberată de o instituţie medicală desemnată de Biroul executiv al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, care să ateste că este apt din punct de vedere medical;- dovada că a fost declarat admis la examenul sau la concursul de notar public;- dovada privind exercitarea timp de 5 ani a uneia dintre funcţiile juridice prevăzute de lege, pentru candidaţii admişi la concursul prevăzut la art. 4 din prezentul regulament."7. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Notarul public este numit prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza referatului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei privind îndeplinirea condiţiilor de numire prevăzute de lege."8. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) La cererea de înregistrare se va ataşa ordinul de numire a notarului public, dovada existenţei sediului biroului notarial - prin act de proprietate, contract de închiriere sau alt act, confirmarea Colegiului director al Camerei notarilor publici, în cazul în care activitatea se desfăşoară în baza unui contract de societate civilă, precum şi cu privire la faptul că biroul notarial dispune de spaţiu corespunzător desfăşurării activităţii şi conservării arhivei în bune condiţii. Dovada existenţei sediului biroului notarial în localitatea în care notarul public a fost numit şi în localitatea în care se asociază nu este necesară în cazul în care se asociază cu un notar public care are înregistrat sediul biroului notarial."9. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) În registrul special prevăzut la art. 8 alin. (1) se vor înscrie şi următoarele operaţiuni:- modificări în modul de desfăşurare a activităţii în cadrul biroului notarial;- schimbarea sediului biroului notarial;- radierea biroului notarial;- înregistrarea şi încetarea activităţii sediilor secundare, potrivit art. 115 din lege."10. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Notarul stagiar este persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la art. 16 lit. a)-f) din lege, a promovat examenul sau concursul de notar stagiar organizat anual, de regulă în perioada 1-15 septembrie, de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul Ministerului Justiţiei, şi este angajat de notarul public îndrumător. Data susţinerii examenului sau concursului de notar stagiar se stabileşte de preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, cu acordul ministrului justiţiei."11. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 12 vor avea următorul cuprins:"(2) Cererea de angajare, avizată de Colegiul director al Camerei notarilor publici, va fi însoţită de dovezile corespunzătoare îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 16 lit. a)-f) din lege şi de dovada promovării examenului sau concursului de notar stagiar............................................................................................ (4) Examenul sau concursul va consta într-o probă scrisă cu caracter teoretic. Tematica se va stabili din domeniile dreptului civil şi legislaţiei notariale de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, împreună cu direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, cu consultarea unui cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept acreditate din ţară.Comisia de examinare este formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, desemnat de către acesta; 2 notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, dintre care unul din Camera notarilor publici unde s-au înscris cei mai mulţi candidaţi; un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat prin ordin de ministrul justiţiei; un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept acreditate din ţară. Rezultatele examenului sau concursului se validează de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici."12. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Uniunea Naţională a Notarilor Publici organizează anual, de regulă în perioada 1-31 octombrie, examenul de notar public pentru notarii care, până la data examenului, au îndeplinit stagiul de pregătire de 2 ani. Durata de pregătire a notarilor stagiari poate fi considerată îndeplinită după cel puţin un an de activitate, dacă s-au distins în profesie şi, anterior angajării lor, au exercitat şi alte funcţii de specialitate juridică timp de cel puţin un an............................................................................................ (3) Camerele notarilor publici vor înainta Uniunii Naţionale a Notarilor Publici cererile candidaţilor pentru susţinerea examenului de notar public, împreună cu referatele notarilor publici îndrumători, notele sau calificativele obţinute pe perioada de stagiu şi dovezile privind îndeplinirea condiţiilor de la art. 16 lit. a)-f) din lege."13. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"(2) Respingerea sau, după caz, lipsa nejustificată a notarului stagiar la două examene de notar public consecutive, după efectuarea stagiului, atrage încetarea contractului individual de muncă şi pierderea calităţii de notar stagiar."14. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 16 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Comisia de examinare va fi formată din:- un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, desemnat de către acesta;- un reprezentant al Ministerului Justiţiei desemnat de ministrul justiţiei;- un cadru didactic universitar în specialitatea drept civil de la una dintre facultăţile de drept din ţară;- 2 notari publici desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici............................................................................................ (3) Examenul va consta din probe scrise cu caracter teoretic şi practic din domeniile dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial, dreptului internaţional privat, procedurii notariale, dreptului constituţional, precum şi legislaţiei notariale."15. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) În toate cazurile de încetare a calităţii de notar public, de suspendare din funcţie pe o perioadă mai mare de 6 luni, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege în care notarul public nu îşi poate exercita profesia pe o perioadă mai mare de 6 luni, în lipsa unui notar public asociat sau a unui alt notar public în aceeaşi circumscripţie teritorială, Colegiul director al Camerei notarilor publici poate delega un notar public pentru îndeplinirea activităţii notariale, în condiţiile statutului, până la numirea unui notar public, încetarea suspendării din funcţie sau, după caz, încetarea cauzei care a impus delegarea."16. Alineatul (2) al articolului 21 se abrogă.17. Articolul 22 se abrogă.18. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Sediul biroului notarial se stabileşte în localitatea prevăzută în ordinul de numire în funcţie a notarului public sau la sediul unuia dintre notarii publici asociaţi. (2) Asocierea notarilor publici în cadrul aceleiaşi Camere a notarilor publici se aprobă de către Colegiul director, iar a notarilor publici din Camere diferite, de către Consiliul Uniunii, la propunerea Camerelor notarilor publici.În cazul în care în localitatea din care urmează să îşi schimbe temporar sediul notarul public, în vederea asocierii, nu îşi mai desfăşoară activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat să asigure continuitatea serviciului notarial, precum şi preluarea arhivei."19. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea în care îşi desfăşoară activitatea într-o localitate din cadrul aceleiaşi circumscripţii sau din altă circumscripţie judecătorească se face prin examen sau concurs pe post vacant, prevăzut în ordinul de actualizare. În cazul decesului sau încetării calităţii de notar public a unuia dintre asociaţi, locul rămas vacant va fi ocupat de asociatul care, anterior asocierii, a fost numit în altă localitate, la cererea acestuia. În cazul existenţei mai multor asociaţi care, anterior asocierii, şi-au desfăşurat activitatea în alte localităţi, locul rămas vacant va fi ocupat prin concurs organizat de Camera respectivă. La concurs pot participa numai notarii publici care au avut calitatea de asociat al notarului public decedat sau căruia i-a încetat calitatea.În cazul în care în localitatea din care urmează să îşi schimbe sediul notarul public nu îşi mai desfăşoară activitatea un alt notar public, Colegiul director al Camerei notarilor publici este obligat să asigure continuitatea serviciului notarial, precum şi preluarea arhivei. (2) Examenul sau concursul de schimbare de sedii se organizează anual, de regulă în perioada 1-30 mai, de către Camerele notarilor publici, şi constă într-o probă practică scrisă. Examenul sau concursul de schimbare de sedii se susţine în faţa unei comisii formate din 3-5 notari publici din cadrul Camerei notarilor publici respective. La examenul sau concursul de schimbare de sediu va participa, în calitate de observator, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat prin ordin al ministrului justiţiei. Acesta va întocmi un raport privind desfăşurarea examenului sau concursului de schimbare de sedii, pe care îl va înainta ministrului justiţiei şi Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici. (3) Rezultatele examenului sau concursului de schimbare de sedii se validează de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, pe baza propunerilor Camerelor notarilor publici şi a raportului întocmit de observator. (4) Procedura desfăşurării examenului sau concursului de schimbare de sedii este stabilită prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (5) După emiterea ordinului ministrului justiţiei de schimbare a sediului, notarul public are obligaţia de a face înscrierile corespunzătoare potrivit prevederilor art. 8 din prezentul regulament; cu privire la arhivă sunt aplicabile dispoziţiile art. 18 alin. (3) din prezentul regulament. (6) Locurile rămase vacante după actualizare, în urma concursului prevăzut la art. 4 din prezentul regulament, a examenului sau concursului pentru schimbările de sedii, precum şi ca urmare a decesului sau încetării calităţii de notar public vor fi prevăzute în următorul ordin de actualizare, în situaţia în care menţinerea acestora se mai justifică."20. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIBiroul notarial. Evidenţele activităţii notariale. Evidenţele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici"21. După alineatul (2) al articolului 36 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul încetării activităţii notarului public, arhiva biroului notarial va fi preluată, după caz, de alt notar din circumscripţia aceleiaşi judecătorii sau de Camera notarilor publici."22. La articolul 37, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Evidenţele biroului notarilor publici asociaţi se ţin în partidă comună, iar arhiva creată pe durata asocierii va rămâne notarului public în al cărui sediu aceştia îşi desfăşoară activitatea. În cazul în care sediul biroului notarului public este coproprietatea notarilor publici asociaţi, arhiva va rămâne notarului public care îşi continuă activitatea în acel sediu."23. Alineatul (2) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"(2) Traducerile se efectuează de persoane autorizate de Ministerul Justiţiei şi de interpreţii şi traducătorii autorizaţi în specialitatea ştiinţe juridice în statele membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European de origine ori de provenienţă, ale căror certificate sau alte documente similare sunt recunoscute de Ministerul Justiţiei."24. La articolul 40 alineatul (1), literele e) şi f) se abrogă.25. Alineatul (4) al articolului 40 va avea următorul cuprins:"(4) Dacă în biroul notarial funcţionează mai mulţi notari publici asociaţi, în registrele prevăzute la alin. (1) vor fi evidenţiate separat lucrările şi onorariile pe numele fiecărui notar public."26. La articolul 40, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) Notarul public întocmeşte evidenţa statistică a lucrărilor şi operaţiunilor notariale."27. Alineatul (4) al articolului 41 se abrogă.28. Articolul 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - În opisul registrului general se trec numele şi prenumele tuturor părţilor care figurează în actele întocmite, în ordine alfabetică. Legalizările copiilor şi traducerile nu se opisează."29. Articolul 45 se abrogă.30. După secţiunea a II-a "Evidenţele biroului notarial" a capitolului III se introduce o nouă secţiune, secţiunea a III-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a III-aEvidenţele Uniunii Naţionale a Notarilor PubliciArt. 56^1 . - La nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România se înfiinţează următoarele registre: a) Registrul naţional de evidenţă a succesiunilor, în care se înregistrează cauzele succesorale referitoare la cetăţenii străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în România (RNSE); b) Registrul naţional de evidenţă a testamentelor autentice (RNTA), în care se înregistrează toate dispoziţiile testamentare şi revocarea lor; c) Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNOS), în care se înregistrează toate actele notariale referitoare la acceptarea pură şi simplă, acceptarea sub beneficiu de inventar şi renunţarea la succesiune; d) Registrul naţional de evidenţă a revocării procurilor (RNPR), în care se înregistrează toate actele de revocare expresă a procurilor date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale.Art. 56^2. - (1) Registrele prevăzute la art. 56^1 se ţin în format material şi electronic. (2) Înregistrările se fac în momentul şi în ordinea primirii lucrărilor. (3) Erorile de înregistrare se îndreaptă fără a se şterge vechiul text, doar prin bararea acestuia.Art. 56^3. - Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici va aproba prin hotărâre normele metodologice privind procedura de operare în registrele prevăzute la art. 56^1 şi dovezile care se eliberează în urma verificărilor.Art. 56^4. - (1) Notarii publici sunt obligaţi să comunice de îndată Uniunii Naţionale a Notarilor Publici informaţiile care au legătură cu actele şi procedurile menţionate la art. 56^1 , în vederea înregistrării. (2) Notarii publici au obligaţia ca, înainte de finalizarea actelor şi procedurilor notariale, să procedeze la consultarea registrelor naţionale corespunzătoare, prevăzute la art. 56^1 , solicitând în acest scop şi pe cheltuiala părţilor un certificat eliberat de Uniunea Naţională a Notarilor Publici în condiţiile stabilite prin normele metodologice."31. Alineatul (1) al articolului 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - (1) Identitatea părţilor se stabileşte în condiţiile art. 50 din lege, cu menţionarea numelui, prenumelui şi a codului numeric personal ale persoanelor fizice sau, după caz, a denumirii, a codului unic de înregistrare sau a codului fiscal şi a calităţii reprezentantului îndreptăţit să încheie actul în numele persoanei juridice."32. Alineatul (2) al articolului 58 se abrogă.33. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - (1) În cazul actelor supuse publicităţii mobiliare sau imobiliare, notarul public este obligat să întreprindă de îndată în numele titularilor acestor drepturi, direct ori prin angajaţii săi, demersurile necesare la biroul de publicitate competent şi să înmâneze părţilor dovezile referitoare la înscrierea drepturilor."34. Alineatul (3) al articolului 60 se abrogă.35. Alineatul (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) În actele de transmisiuni sau constituiri de drepturi reale imobiliare notarul public este obligat să verifice situaţia proprietăţii şi sarcinile bunului. În acest scop, notarul public va pretinde prezentarea titlurilor de proprietate ale înstrăinătorului şi, după caz, extrasul de carte funciară sau certificatul de sarcini, precum şi certificatul de atestare fiscală."36. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Declaraţiile de renunţare la succesiune, de acceptare pură şi simplă sau sub beneficiu de inventar se fac în formă autentică şi se înscriu pentru opozabilitate în Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNOS) prevăzut la art. 56^1 ."37. După alineatul (1) al articolului 80 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Fac excepţie de la dispoziţiile alin. (1) declaraţiile de acceptare pură şi simplă făcute în cadrul dezbaterii succesorale şi consemnate în încheierea de şedinţă."38. Alineatul (2) al articolului 80 se abrogă.39. Alineatul (3) al articolului 80 va avea următorul cuprins:"(3) Declaraţiile de opţiuni succesorale înscrise în Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale se păstrează în mape ţinute de Uniunea Naţională a Notarilor Publici."40. Alineatul (2) al articolului 81 se abrogă.41. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.42. Articolul 96 va avea următorul cuprins:"Art. 96. - (1) Încheierea de legalizare a copiei de pe un înscris întocmit într-o altă limbă decât cea română se semnează de notarul public care a făcut confruntarea, în cazul în care limba străină este limba sa maternă sau pentru care a fost autorizat ca traducător şi interpret. În cazul în care confruntarea se face de către traducător, încheierea va fi semnată de acesta în faţa notarului public, în afară de cazul în care traducătorul are depus specimenul de semnătură la biroul notarial, la care se va anexa traducerea în limba română a înscrisului, semnată de traducător. (2) Copia înscrisului tradus se anexează la exemplarul traducerii legalizate a acestuia, care rămâne în arhiva notarului public."43. Alineatul (1) al articolului 109 va avea următorul cuprins:"Art. 109. - (1) Evidenţele privind numărul notarilor publici, al notarilor stagiari, al birourilor notariale, numirea, suspendarea şi încetarea suspendării, asocierea şi încetarea asocierii, schimbarea sediului biroului notarial, încetarea calităţii de notar public, înregistrarea şi încetarea activităţii birourilor notariale sunt îndeplinite sau, după caz, ţinute, potrivit legii, de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei."44. După articolul 127 se introduce un nou articol, articolul 127^1 , cu următorul cuprins:"Art. 127^1 . - Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Camerele notarilor publici pot elibera persoanelor interesate, la cerere, copii certificate de pe actele pe care le deţin."  +  Articolul II (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se vor stabili condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului de schimbare de sedii, prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) În acelaşi termen, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari şi a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public se va modifica şi se va completa în mod corespunzător, urmând a stabili şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului de notar stagiar.  +  Articolul IIICamerele notarilor publici şi notarii publici, care ţin registrele speciale de renunţări la succesiune, opisele acestora, precum şi declaraţiile înscrise în aceste registre, le vor transmite Uniunii Naţionale a Notarilor Publici în vederea creării bazei de date centralizate.  +  Articolul IVOrdinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare.Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 655/C.-----