DECIZIE nr. 120 din 15 februarie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorAntonia Constantin - procurorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Ioan Rotărescu în Dosarul nr. 2.687/57/2006 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal.La apelul nominal se prezintă consilier juridic Daniela Popescu pentru partea Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. Lipseşte autorul excepţiei şi partea Guvernul României, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, arătând că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 nu aduc în niciun fel atingere dreptului la pensie, întrucât, în cazul când în urma recalculării ar rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel obţinut anterior, se va păstra cuantumul mai avantajos. De asemenea, aminteşte considerentele reţinute de Curtea Constituţională cu prilejul analizării diferitelor dispoziţii din actul normativ criticat.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiată. În acest sens, arată că dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 se aplică de la data intrării sale în vigoare, pentru viitor, fără a avea efecte retroactive. De asemenea, arată că adoptarea unui tratament juridic diferenţiat este justificată de situaţiile diferite în care se află diferitele categorii de pensionari. În sfârşit, consideră că prevederile art. 1, 34 şi 50 din Constituţie nu au incidenţă în cauză.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea nr. 12 din 3 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 2.687/57/2006, Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat. Excepţia a fost ridicată de Ioan Rotărescu cu prilejul soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei.În motivarea excepţiei autorul acesteia susţine, în esenţă, că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 15, art. 16 alin. (1), art. 47 alin. (1) şi (2), art. 34 alin. (1) şi art. 50 din Constituţie. În acest sens, arată că dispoziţiile acestui act normativ sunt discriminatorii, întrucât nu stabilesc pensii egale pentru persoane care au exercitat diferite profesii, dar despre care consideră că au depus o muncă egală. De asemenea, consideră că ordonanţa este retroactivă, deoarece obligă pensionarul să dovedească veniturile obţinute în trecut, deşi nu mai are această posibilitate, actele doveditoare nemaiaflându-se în arhivă sau fiind pierdute. În sfârşit, pentru susţinerea neconstituţionalităţii ordonanţei în raport cu celelalte principii şi dispoziţii din Constituţie invocate, arată că a avut de aşteptat mult timp pentru a obţine recalcularea pensiei, că pensia rezultată are un cuantum foarte mic ce nu îi permite îngrijirea sănătăţii sale şi a handicapului de care suferă.Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că tratamentul juridic diferenţiat este justificat de situaţia diferită a beneficiarilor dreptului la pensie.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că niciuna dintre criticile de neconstituţionalitate nu este întemeiată, deoarece actul normativ criticat nu conţine dispoziţii de natură să producă efecte cu caracter retroactiv şi nu instituie nici privilegii şi nici discriminări, ci prevede un tratament juridic egal pentru toate persoanele aflate în aceeaşi situaţie, fără nicio deosebire pe criterii arbitrare. De asemenea, consideră că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 este conformă cu prevederile art. 47 alin. (2) din Constituţie, iar art. 1, 34 şi 50 din Legea fundamentală nu au incidenţă în cauză.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, înscrisurile depuse de autorul excepţiei de neconstituţionalitate la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005.În opinia autorului excepţiei, ordonanţa de urgenţă criticată contravine prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5), privind obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, ale art. 15, referitoare la principiile universalităţii drepturilor şi îndatoririlor şi al neretroactivităţii legii, ale art. 16 alin. (1), privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări, ale art. 34 alin. (1), privind ocrotirea sănătăţii, şi al art. 50, privind protecţia specială a persoanelor cu handicap.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei nu a indicat explicit care dintre dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 sunt contrare prevederilor constituţionale invocate.Analizând însă ordonanţa în ansamblu, Curtea constată că aceasta urmăreşte punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la recalcularea pensiilor stabilite pe baza legislaţiei anterioare în scopul eliminării inechităţilor şi diferenţelor nejustificate între drepturile de pensie acordate diferitelor categorii de beneficiari.Conform noilor principii ale sistemului public de pensii, ordonanţa criticată prevede recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat prin luarea în calcul a întregii vechimi în muncă considerate stagiu de cotizare la asigurările sociale şi a tuturor veniturilor salariale cu caracter permanent realizate în această perioadă.Operaţiunea de recalculare priveşte în mod inevitabil trecutul, pentru că stagiul de cotizare a fost realizat în trecut, dar se efectuează doar după data intrării în vigoare a ordonanţei şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată intrând în plată numai de la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior.În ceea ce priveşte susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia ar fi neconstituţională obligaţia ce revine pensionarilor de a dovedi veniturile realizate în trecut şi care nu au fost menţionate în cartea de muncă, Curtea reţine că acest aspect a mai fost analizat şi prin Decizia nr. 735 din 24 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007, şi prin Decizia nr. 611 din 21 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 din 16 noiembrie 2006, pronunţându-se în sensul netemeiniciei criticilor de neconstituţionalitate.Curtea nu reţine nici existenţa vreunor dispoziţii prin care să fi fost instituite privilegii ori discriminări, dispoziţiile ordonanţei aplicându-se în mod uniform tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie. Aplicarea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii diferite, determinate, între altele, şi de exercitarea unor profesii diferite, care generează venituri variate în cuantum în funcţie de care se apreciază pensia cuvenită, nu poate fi privită ca o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în drepturi.În sfârşit, Curtea reţine că dispoziţiile art. 34 alin. (1) şi ale art. 50 din Constituţie nu au incidenţă în cauză, ci sunt aspecte de fapt ce se circumscriu situaţiei personale a autorului excepţiei şi care nu fac obiectul reglementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005. De asemenea, critica legată de nerespectarea principiului obligativităţii legilor se bazează pe aspecte de aplicare a legii ce nu revin competenţei Curţii Constituţionale.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Ioan Rotărescu în Dosarul nr. 2.687/57/2006 al Curţii de Apel Alba Iulia - Secţia comercială de contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 15 februarie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea------