ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 21 martie 2007pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 26 martie 2007    Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă a funcţionat iniţial ca unitate sanitară cu caracter ambulatoriu pe lângă Spitalul "Elias", instituţie ce se află în prezent în subordinea Academiei Române.Aceasta solicită crearea la nivelul Academiei Române a unui complex unitar de sănătate care să includă Spitalul "Elias" şi Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, realizându-se astfel posibilitatea acordării de asistenţă medicală integrată pentru pacienţi.În prezent Centrul asigură servicii medicale pentru un număr redus de personal care provine din Ministerul Apărării, cadre militare în activitate sau în rezervă ori în retragere şi membrii de familie ai acestora, aflat pe listele de capitaţie, ceilalţi pacienţi făcând parte din alte categorii sociale.Având în vedere necesitatea înfiinţării unui complex unitar de sănătate la cel mai înalt nivel, compus din spital şi ambulator, se impune crearea într-un termen cât mai scurt a cadrului legal care să permită funcţionarea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă la un nivel corespunzător şi să asigure asistenţa medicală şi protecţia sanitară pentru demnitarii români şi străini.Neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor prevăzute în prezentul act normativ ar putea avea consecinţe negative în ceea ce priveşte posibilitatea asigurării asistenţei medicale şi a protecţiei sanitare pentru demnitarii români şi străini, activităţi de importanţă deosebită pentru România în relaţiile cu statele ale căror demnitari solicită astfel de servicii pe teritoriul statului român.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă, unitate sanitară cu personalitate juridică, cu sediul central în municipiul Bucureşti, str. Washington nr. 8-10, sectorul 1, trece din subordinea Ministerului Apărării în subordinea Academiei Române.  +  Articolul 2Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă îşi schimbă denumirea în Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti.  +  Articolul 3 (1) Centrul Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă - Bucureşti, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică în domeniul sanitar, cu personalitate juridică. (2) Centrul asigură asistenţă medicală primară, de specialitate, de urgenţă pentru categorii de persoane aflate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi asistenţă medicală şi protecţie sanitară pentru demnitarii români şi străini, desfăşurând şi activităţi de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară de stat, în colaborare cu Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, având în vedere protocolul de colaborare interinstituţională în vigoare. (3) Activităţile de inspecţie sanitară şi de inspecţie sanitar-veterinară de stat prestate de personalul acreditat de Ministerul Sănătăţii Publice, respectiv Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, se efectuează în teritoriul operativ impus de situaţia asigurării protecţiei sanitare a demnitarilor protejaţi. (4) Centrul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 4 (1) Imobilele în care îşi desfăşoară activitatea Centrul, aflate în domeniul public al statului, cu excepţia celor în care desfăşoară activităţi de medicină preventivă, se trec, cu sarcinile de care sunt grevate, inclusiv notificările formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române, cu menţinerea destinaţiei de spaţii pentru activităţi medicale. (2) Mijloacele fixe, obiectele de inventar şi materialele aflate în dotarea Centrului, aparatura şi tehnica medicală aflate în folosinţa Centrului, precum şi alte bunuri patrimoniale trec din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Academiei Române prin protocol de predare-preluare. Protocolul de predare-preluare a patrimoniului se încheie între Ministerul Apărării şi Academia Română, pe baza situaţiei financiare încheiate la data de 31 decembrie 2006, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5 (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apărării pe anul 2007, alocate Centrului, se transferă cu aceeaşi destinaţie în bugetul Academiei Române. (2) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetelor Ministerului Apărării şi Academiei Române pe anul 2007.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea Centrului se asigură din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din: a) sume decontate de casele de asigurări de sănătate pentru serviciile medicale contractate şi furnizate; b) servicii medicale furnizate la cererea persoanelor fizice şi juridice; c) donaţii, sponsorizări şi ale surse atrase, în condiţiile legii. (3) Serviciile medicale furnizate de Centru sunt, în principal, următoarele: a) asistenţă medicală de urgenţă la domiciliu; b) asistenţă medicală primară; c) asistenţă medicală ambulatorie de specialitate; d) centru de dializă cronică; e) investigaţii paraclinice şi de laborator; f) servicii de farmacie; g) activităţi de chirurgie de o zi în domeniile chirurgie generală, chirurgie ortopedică, oftalmologie, ORL, ginecologie, chirurgie plastică şi reparatorie şi flebologie; h) activităţi de medicina muncii. (4) Centrul poate primi de la bugetul de stat, prin bugetul Academiei Române, fonduri pentru: a) activităţi de medicină preventivă; b) activităţi de inspecţie sanitară şi sanitar-veterinară de stat; c) asigurarea asistenţei medicale de urgenţă pentru demnitarii români şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, în ţară şi în străinătate; d) asigurarea asistenţei medicale pentru demnitarii străini şi membrii delegaţiilor din care aceştia fac parte, aflaţi în vizită oficială pe teritoriul României; e) dotarea cu echipamente medicale de înaltă performanţă; f) investiţii pentru construirea de noi clădiri, consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de cazuri de forţă majoră, precum şi transformarea, modernizarea şi extinderea construcţiilor existente.  +  Articolul 7Personalul civil angajat al Centrului îşi păstrează această calitate şi drepturile salariale după trecerea acestuia în subordinea Academiei Române.  +  Articolul 8Cadrele militare în activitate din Ministerul Apărării, detaşate pentru a executa misiuni în cadrul Centrului, beneficiază de drepturile băneşti prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 9Cadrele militare în activitate care îşi desfăşoară activitatea în Centru se încadrează pe statele anexă M ale Ministerului Apărării, aprobate în acest scop prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, şi sunt detaşate pentru a executa misiuni în afara acestui minister, în vederea exercitării atribuţiilor funcţiilor civile din cadrul Centrului.  +  Articolul 10Contractele de furnizare de servicii medicale pe anul 2007, încheiate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu Centrul, rămân în vigoare. Centrul face parte în continuare din furnizorii de servicii medicale pentru această casă.  +  Articolul 11În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Apărării şi Centrul încheie un protocol prin care beneficiarilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi pe listele de capitaţie ale medicilor de familie ai Centrului, li se vor acorda în continuare asistenţă medicală şi medicamente, în condiţiile legii.  +  Articolul 12 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Decretul nr. 16/1990 al Consiliului Frontului Salvării Naţionale privind trecerea în subordinea Ministerului Apărării Naţionale a Spitalului "Elias" şi a Oficiului Farmaceutic nr. 3, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 1990, cu modificările ulterioare, precum şi orice dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul apărării,Corneliu Dobriţoiusecretar de statPreşedintele Academiei Române,Ionel HaiducMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 martie 2007.Nr. 17.-------