HOTĂRÂRE nr. 219 din 28 februarie 2007privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar promovării şi dezvoltării cogenerării de înaltă eficienţă a energiei termice şi a energiei electrice, bazată pe cererea de energie termică utilă şi pe economisirea energiei primare pe piaţa de energie, în scopul creşterii eficienţei energetice şi al îmbunătăţirii securităţii alimentării cu energie, ţinând seama de condiţiile climatice şi economice specifice României.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică cogenerării, definită la art. 3, şi tehnologiilor de cogenerare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) cogenerare - producerea simultană, în acelaşi proces, de energie termică şi energie electrică şi/sau de energie mecanică; b) energie termică utilă - energia termică produsă în vederea satisfacerii unei cereri justificabile economic de energie termică pentru procese de încălzire sau de răcire; c) cerere justificabilă economic - cererea care nu depăşeşte necesarul de energie termică pentru procese de încălzire/răcire şi care, în absenţa cogenerării, ar fi satisfăcută în condiţii de piaţă prin procese de producere a energiei termice, altele decât cogenerarea; d) energie electrică produsă în cogenerare - energia electrică produsă simultan şi în acelaşi proces cu energia termică utilă şi calculată în conformitate cu metoda prevăzută în anexa nr. 2; e) eficienţă globală - suma producţiilor anuale de energie electrică, de energie mecanică şi de energie termică utilă, raportată la cantitatea de energie conţinută în combustibilii utilizaţi pentru producerea acestor energii într-un proces de cogenerare; f) eficienţă - randamentul unui proces de producere a energiei, calculat pe baza puterii calorifice inferioare a combustibililor; g) cogenerare de eficienţă înaltă - procesul de cogenerare care îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 3; h) valoare de referinţă a eficienţei pentru producerea separată - eficienţa producerii separate a energiei termice, respectiv a energiei electrice şi/sau energiei mecanice, în procese alternative, pe care cogenerarea intenţionează să le înlocuiască; i) raport energie electrică/energie termică - raportul dintre energia electrică şi energia termică utilă produse în regim exclusiv de cogenerare, folosindu-se datele de funcţionare ale respectivei unităţi de cogenerare; j) unitate de cogenerare - unitatea care poate funcţiona în regim de cogenerare; k) unitate de microcogenerare - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 50 kWe; l) unitate de cogenerare de mică putere - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 MWe; m) producţie în cogenerare - suma dintre energia electrică, energia mecanică şi energia termică utilă produse în cogenerare; n) garanţie de origine - documentul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, prin care se atestă unui producător de energie electrică faptul că la originea unei cantităţi de energie electrică se află un proces de cogenerare de eficienţă înaltă; o) schemă de sprijin pentru cogenerare - mecanismul de promovare a cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă; p) schemă de sprijin de tip bonus - schema de sprijin în care producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare primeşte pentru fiecare unitate de energie electrică produsă în condiţii de eficienţă înaltă şi care este destinată consumului intern o sumă fixă de bani (lei/kWh), denumită bonus; q) ministere de resort - Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor; r) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; s) ARCE - Agenţia Română pentru Conservarea Energiei.  +  Capitolul II Criterii de eficienţă pentru cogenerare  +  Articolul 4 (1) Determinarea eficienţei procesului de cogenerare, conform criteriilor prevăzute în anexa nr. 3, se stabileşte pe baza valorilor de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv de energie termică. (2) Valorile prevăzute la alin. (1), aplicabile la nivel naţional, sunt valorile de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată a energiei electrice şi termice, stabilite prin Decizia Comisiei Europene 2007/74/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 32 din 6 februarie 2007. (3) Valorile de referinţă armonizate prevăzute la alin. (2) şi factorii de corecţie aplicabili la nivel naţional se adoptă prin ordin al preşedintelui ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Capitolul III Garanţii de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă  +  Articolul 5 (1) Garanţia de origine definită la art. 3 lit. n) se emite la solicitarea scrisă a producătorilor care vând energie electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă. (2) Pe baza valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei, prevăzute la art. 4 alin. (3), ANRE elaborează cadrul de reglementare necesar în vederea asigurării că originea energiei electrice produse în cogenerare de eficienţă înaltă poate fi garantată pe baza unor criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii. (3) ANRE elaborează, în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, procedura de emitere a garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (4) Cadrul de reglementare prevăzut la alin. (2) şi procedura prevăzută la alin. (3) trebuie să asigure corectitudinea şi credibilitatea garanţiilor de origine emise. Raportul prevăzut la art. 13 alin. (1) trebuie să cuprindă măsurile luate pentru asigurarea acestor cerinţe. (5) Criteriile pe baza cărora se emit garanţiile de origine nu implică de la sine dreptul de a beneficia de scheme naţionale de sprijin.  +  Articolul 6Garanţia de origine specifică: a) puterea calorifică inferioară a combustibilului utilizat pentru producerea energiei electrice, modul de utilizare a energiei termice produse simultan cu energia electrică, precum şi perioada şi locul de producere; b) cantitatea de energie electrică produsă în regim de cogenerare de eficienţă înaltă acoperită de garanţie, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 2; c) economiile de energie primară determinate conform prevederilor anexei nr. 3, pe baza valorilor de referinţă ale eficienţei stabilite conform art. 4 alin. (2); d) alte date pe care ANRE le poate considera utile.  +  Articolul 7Garanţiile de origine pentru cogenerarea de eficienţă înaltă, emise în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Directiva 2004/8/CE în statele membre ale Uniunii Europene, sunt recunoscute pe teritoriul României pe bază de reciprocitate. Orice refuz de recunoaştere a garanţiei de origine, în special din motive care ţin de prevenirea fraudelor, trebuie să se bazeze pe criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii.  +  Capitolul IV Potenţialul naţional de cogenerare de eficienţă înaltă  +  Articolul 8 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor desemnează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, o comisie de experţi care să analizeze potenţialul naţional de cogenerare de eficienţă înaltă, inclusiv cel al microcogenerării de eficienţă înaltă. (2) Analiza potenţialului naţional prevăzut la alin. (1): a) se bazează pe date ştiinţifice bine documentate şi trebuie să fie realizată avându-se în vedere criteriile prevăzute la anexa nr. 4; b) identifică cererea de energie termică utilă pentru care se poate aplica cogenerarea de înaltă eficienţă, precum şi disponibilitatea instalaţiilor energetice existente sau preconizate a se instala, a combustibililor şi a surselor regenerabile de energie care pot fi utilizate în producerea energiei electrice şi termice în cogenerare; c) include o analiză separată a obstacolelor în realizarea potenţialului naţional de cogenerare de înaltă eficienţă; se vor avea în vedere în special aspectele referitoare la preţuri, costuri şi accesul la combustibili, accesul la reţeaua electrică, procedurile administrative, precum şi aspectele legate de situaţia internalizării costurilor externe în preţul energiei. (3) Prima raportare a potenţialului naţional de cogenerare de eficienţă înaltă se definitivează până la 30 iunie 2008. Periodic, se evaluează progresele realizate, urmărindu-se creşterea cotei de producţie în cogenerare de eficienţă înaltă. Datele de finalizare ale raportărilor se coordonează cu cerinţele de raportare ale Comisiei Europene.  +  Capitolul V Schema de sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare pe baza cererii de energie termică utilă  +  Articolul 9 (1) Avându-se în vedere oportunităţile de reducere a cererii globale de energie şi impactul favorabil asupra mediului, schema de sprijin pentru energia electrică produsă în cogenerare, atât pentru unităţi existente, cât şi viitoare, trebuie să se bazeze pe cererea de energie termică utilă şi pe economia de energie primară pe care producerea combinată şi simultană o realizează. (2) În scopul promovării cogenerării de înaltă eficienţă şi pentru a asigura un cadru investiţional şi de dezvoltare stabil, se instituie o schemă de sprijin de tip bonus, aplicată producţiei de energie electrică în cogenerare. (3) Ministerele de resort şi ANRE stabilesc criteriile şi condiţiile necesare implementării schemei de sprijin de tip bonus prevăzute la alin. (2). Schema de sprijin se notifică Comisiei Europene de către Ministerul Economiei şi Comerţului şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, după obţinerea deciziei Comisiei Europene. (4) La stabilirea criteriilor şi condiţiilor prevăzute la alin. (3), pentru unităţile de producere a energiei electrice în cogenerare, care nu îndeplinesc în totalitate criteriile pe baza cărora se emit garanţiile de origine, se au în vedere calculele alternative prevăzute la art. 15.  +  Capitolul VI Accesul la reţea  +  Articolul 10 (1) Operatorii de reţea sunt obligaţi să asigure conectarea cu prioritate a tuturor unităţilor de producere de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, la cererea producătorului, fără a periclita fiabilitatea şi siguranţa reţelelor, şi să asigure, pe bază de contract, transportul şi distribuţia energiei electrice produse. (2) Pentru unităţile de cogenerare de mică putere şi unităţile de microcogenerare, ANRE emite reglementări specifice care să faciliteze accesul acestora la reţea şi preluarea cu prioritate a energiei electrice produse, cu condiţia nepericlitării fiabilităţii şi siguranţei reţelelor electrice. (3) Ministerul Economiei şi Comerţului notifică Comisiei Europene reglementările specifice prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 11ANRE adaptează regulile de funcţionare a pieţei de energie electrică pentru preluarea cu prioritate în vederea comercializării a energiei electrice produse în cogenerare de eficienţă înaltă, cu condiţia menţinerii siguranţei în funcţionare a Sistemului energetic naţional.  +  Capitolul VII Proceduri administrative  +  Articolul 12 (1) Ministerele de resort, ANRE şi ARCE, sub coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului, evaluează cadrul legislativ şi de reglementare existent în vederea îmbunătăţirii şi alinierii la regulile de bună practică europene, în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Această evaluare include şi analiza procedurilor de autorizare în vigoare, precum şi a oricăror alte prevederi legale aplicabile unităţilor de cogenerare de eficienţă înaltă, în scopul: a) încurajării instalării de unităţi de cogenerare de înaltă eficienţă şi/sau modernizării unităţilor de cogenerare existente, strict în limita acoperirii cererii justificabile economic de energie termică; b) reducerii barierelor de reglementare sau de alt tip în calea promovării cogenerării; c) reducerii numărului şi accelerării procedurilor la nivel administrativ pentru obţinerea autorizărilor necesare; d) asigurării ca reglementările stabilite să fie obiective, transparente şi nediscriminatorii, cu luarea în considerare a particularităţilor diferitelor tehnologii de cogenerare. (2) Ministerele de resort examinează periodic şi raportează conform prevederilor art. 13 stadiul atins şi progresele înregistrate privind: a) coordonarea dintre diversele organe administrative în ceea ce priveşte termenele, primirea şi rezolvarea solicitărilor de autorizare; b) elaborarea unor eventuale ghiduri directoare pentru activităţile prevăzute la alin. (1) şi posibilitatea implementării unei proceduri accelerate de planificare a capacităţilor de producere de energie electrică şi termică în cogenerare; c) procesul de mediere în litigiile dintre autorităţile responsabile pentru eliberarea autorizaţiilor şi solicitanţii de autorizaţii.  +  Capitolul VIII Raportări la Comisia Europeană  +  Articolul 13 (1) Ministerele de resort elaborează şi publică un raport cuprinzând rezultatul analizelor şi evaluărilor efectuate conform prevederilor art. 5 alin. (4), art. 8 alin. (1) şi ale art. 12, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Ministerele de resort publică primul rezultat al evaluărilor efectuate conform art. 8 alin. (3) în termen de maximum un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi apoi periodic, în conformitate cu cerinţele de raportare ale Comisiei Europene. (3) ANRE centralizează şi comunică anual Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Comisiei Europene statistici privind producţia naţională de energie electrică şi termică în cogenerare, determinate conform metodei de calcul al energiei electrice produse în cogenerare, prevăzută în anexa nr. 2. Prima comunicare va fi transmisă în luna decembrie 2007 pentru anul 2006 şi apoi anual. (4) Anual, ANRE transmite Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Comisiei Europene date statistice referitoare la capacităţile de cogenerare şi la combustibilii utilizaţi în cogenerare. De asemenea, ANRE poate transmite statistici privind economiile de combustibil primar obţinute prin utilizarea cogenerării şi determinate conform metodologiei prezentate în anexa nr. 3.  +  Articolul 14În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ANRE elaborează metodologia de raportare, monitorizare şi control privind modul de implementare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Capitolul IX Calcule alternative  +  Articolul 15 (1) Pentru determinarea energiei electrice produse în cogenerare, ANRE poate utiliza, până la sfârşitul anului 2010 şi cu condiţia aprobării anterioare de către Comisia Europeană, şi o altă metodă decât cea prevăzută în anexa nr. 2 lit. b), pentru a scădea din cifrele raportate posibila cantitate de energie electrică care nu a fost produsă în procesul de cogenerare. Cu toate acestea, în sensul celor prevăzute la art. 5 alin. (2) şi (3) şi la art. 13 alin. (3), la determinarea cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare se utilizează metoda de calcul prevăzută în anexa nr. 2. (2) Economia de energie primară rezultată ca urmare a producerii de energie termică şi energie electrică şi mecanică se poate calcula în conformitate cu anexa nr. 3 lit. c), fără a se utiliza calculele din anexa nr. 2 pentru a exclude din acest proces cantităţile de energie electrică şi energie termică ce nu sunt rezultate din cogenerare. O astfel de producţie poate fi considerată ca fiind cogenerare de eficienţă înaltă, cu condiţia să satisfacă criteriile de calificare prevăzute în anexa nr. 3 lit. a) şi pentru unităţile în cogenerare cu o capacitate electrică mai mare de 25 MW, eficienţa globală să fie peste 70%. Cu toate acestea specificarea cantităţii de energie electrică produse în cogenerare, în contextul acestei producţii, pentru emiterea unei garanţii de origine şi în scop statistic, se determină în conformitate cu anexa nr. 2. (3) Până la sfârşitul anului 2010, pentru a stabili dacă un proces de cogenerare este de înaltă eficienţă se poate folosi o metodă alternativă, fără a se verifica dacă producerea prin cogenerare îndeplineşte criteriile de calificare prevăzute în anexa nr. 3 lit. a), atunci când se dovedeşte la nivel naţional că producerea în sistem de cogenerare identificată de o astfel de metodologie alternativă de calcul îndeplineşte în medie criteriile de calificare prevăzute în anexa nr. 3 lit. a). Dacă se emite o garanţie de origine pentru o astfel de producere de energie, atunci eficienţa procesului de cogenerare specificată în garanţie nu trebuie să depăşească valorile limită ale criteriilor cuprinse în anexa nr. 3 lit. a), cu excepţia cazului în care calculele efectuate în conformitate cu anexa nr. 3 dovedesc contrariul. Cu toate acestea, specificarea cantităţii de energie electrică produse în cogenerare, în contextul acestei producţii, pentru emiterea unei garanţii de origine şi în scop statistic, se determină în conformitate cu anexa nr. 2.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piaţa internă a energiei şi de modificare a Directivei 92/42/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 52 din 21 februarie 2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Meşca,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaPreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Nicolae OprişMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 28 februarie 2007.Nr. 219.  +  Anexa 1 TEHNOLOGIIde cogenerare reglementate de prezenta hotărâre a) turbină cu gaze într-un ciclu combinat prevăzut cu recuperarea de energie termică; b) turbină cu abur de contrapresiune; c) turbină cu abur, de condensaţie, cu prize de cogenerare; d) turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică; e) motor cu combustie internă; f) microturbine; g) motor Stirling; h) pile de combustie; i) motoare cu abur; j) cicluri Rankine pentru biomasă; k) orice alt tip de tehnologie sau combinaţii ale acestora, care intră sub incidenţa definiţiei prevăzute la art. 3 lit. a).  +  Anexa 2 CALCULULenergiei electrice produse în cogenerareDe regulă, valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse în cogenerare se determină pe baza:* funcţionării reale, în condiţii normale de utilizare, a unităţilor de cogenerare aflate în exploatare de cel puţin un an;* funcţionării preconizate a unităţilor de cogenerare în condiţii normale de utilizare, în primul an de funcţionare după punerea în funcţiune a unităţilor noi sau reabilitate.Pentru unităţile de microcogenerare, calculul se poate baza pe valori certificate. a) Energia electrică produsă în cogenerare se consideră ca fiind egală cu producţia anuală de energie electrică a unităţii de cogenerare, măsurată la bornele generatoarelor, dacă:(i) pentru unităţile de cogenerare de tipul b)-h), prevăzute în anexa nr. 1, eficienţa globală anuală este de cel puţin 75%;(îi) pentru unităţile de cogenerare de tipul a) şi c), prevăzute în anexa nr. 1, eficienţa globală anuală este de cel puţin 80%. b) Pentru unităţile de cogenerare cu o eficienţă globală anuală sub valorile prevăzute la lit. a) pct. (i) sau sub valorile prevăzute la lit. a) pct. (îi), energia electrică produsă în cogenerare este determinată cu următoarea relaţie de calcul:    E(Cog) = H(Cog) x C,    unde:    E Cog - cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare;    C - raportul energie electrică/energie termică;    H Cog - cantitatea de energie termică utilă produsă în cogenerare            (calculată ca fiind producţia totală de energie termică utilă minus            orice cantitate de energie termică produsă în surse separate            sau prin extracţia de abur viu înainte de intrarea în turbină).Calculul energiei electrice produse în cogenerare trebuie să se bazeze pe raportul efectiv energie electrică/energie termică, determinat pe baza caracteristicilor tehnice ale unităţii de cogenerare. Dacă raportul efectiv energie electrică/energie termică al unităţii de cogenerare nu poate fi determinat pe baza caracteristicilor tehnice, pentru unităţile de cogenerare de tipul a)-e), prevăzute în anexa nr. 1, pot fi folosite, mai ales în scopuri statistice, următoarele valori prestabilite, cu condiţia ca energia electrică determinată ca fiind produsă în cogenerare să fie mai mică sau egală cu producţia totală de energie electrică a unităţii:
       
    Tipul unităţiiRaportul prestabilit energie electrică/ energie termică, C
    Ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de căldură0,95
    Turbină cu abur cu contrapresiune0,45
    Turbină cu abur cu condensaţie şi prize0,45
    Turbină cu gaze, cu recuperare de căldură0,55
    Motor cu ardere internă0,75
  Pentru unităţile de cogenerare de tipul f)-k), prevăzute în anexa nr. 1, se pot introduce valori prestabilite pentru raportul energie electrică/energie termică, cu condiţia ca acestea să fie făcute publice şi notificate Comisiei Europene. c) Dacă o parte din conţinutul de energie al combustibilului consumat în procesul de cogenerare este recuperată în produse chimice şi reciclată, aceasta poate fi scăzută din consumul de combustibil înainte de calcularea eficienţei globale utilizate la lit. a) şi b). d) în cazul funcţionării în regim de cogenerare la sarcină redusă, raportul energie electrică/energie termică se poate determina folosindu-se datele de funcţionare specifice grupului respectiv la sarcină redusă. e) Calculele presupuse de aplicarea criteriilor prevăzute la lit, a) şi b) pot avea la bază şi perioade de raportare diferite de cea anuală.
   +  Anexa 3 METODOLOGIEde stabilire a eficienţei procesului de cogenerareDe regulă, valorile folosite pentru calculul eficienţei procesului de cogenerare se determină pe baza:* funcţionării reale a unităţilor de cogenerare în condiţii normale de utilizare, în cazul unei funcţionări de cel puţin un an;* funcţionării preconizate a unităţilor de cogenerare în condiţii normale de utilizare, în primul an de funcţionare după punerea în funcţiune a unităţilor noi sau reabilitate. a) Cogenerare de eficienţă înaltăÎn sensul prezentei hotărâri, criteriile de calificare drept cogenerare de eficienţă înaltă sunt următoarele:- producţia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie primară, calculate conform lit. b) sau c), de cel puţin 10% faţă de valorile de referinţă ale producţiei separate de energie electrică şi energie termică;- producţia din unităţi de cogenerare de mică putere sau din unităţi de microcogenerare, care asigură realizarea unor economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei procedurii separate de energie electrică şi energie termică se consideră ca provenind din cogenerarea de eficienţă înaltă. b) Determinarea economiei de energie primarăValoarea economiei de energie primară realizate datorită producţiei în cogenerare, determinată conform prevederilor anexei nr. 2, se calculează cu următoarea formulă:                               1    EEP = (1 - ──────────────────────────────── ) x 100%                  eta(t), Cog eta(e), Cog                 ───────────── + ─────────────                  eta(t), Ref eta(e), Ref    unde:    EEP - economia de energie primară;    eta(t), Cog - valoarea eficienţei termice a producerii în cogenerare,  definită ca raportul dintre energia termică utilă anuală, produsă în  cogenerare, şi energia din combustibilii utilizaţi în procesul de cogenerare  pentru producerea energiei termice utile şi a energiei electrice;    eta(e), Ref - valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată  de energie termică;    eta(e), Cog - valoarea eficienţei electrice a producerii în cogenerare,  definită ca raportul dintre energia electrică anuală, produsă în cogenerare,  şi energia din combustibilii utilizaţi în procesul de cogenerare pentru  producerea energiei termice utile şi a energiei electrice. În cazul în care  o unitate de cogenerare furnizează direct energie mecanică, se poate majoră  producţia anuală de energie electrică în cogenerare cu un element suplimentar  reprezentând cantitatea de energie electrică echivalentă cu energia mecanică  produsă. Acest element suplimentar nu creează drepturi de emitere a unor  garanţii de origine conform art. 5;  eta(e), Ref - valoarea de referinţă a eficienţei pentru producerea separată  de energie electrică. c) Determinarea economiei de energie în cazul utilizării calculelor alternative conform art. 15 alin. (2)În cazul în care criteriile pentru aplicarea schemei de sprijin de tip bonus, stabilită conform art. 9 alin. (3), se bazează pe prevederile art. 15 alin. (2), economia de energie primară unui proces de cogenerare se calculează cu următoarea formulă:                               1    EEP = (1 - ──────────────────────────────── ) x 100%                     eta(t) eta(e)                 ───────────── + ─────────────                  eta(t), Ref eta(e), Ref   unde, în afara notaţiilor de la lit. b):   eta(t) - valoarea eficienţei termice a procesului de cogenerare, definită ca  raportul dintre energia termică utilă anuală produsă şi energia din  combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice utile şi a  energiei electrice;   eta(e) - valoarea eficienţei electrice a procesului de cogenerare, definită  ca raportul dintre energia electrică anuală produsă şi energia din  combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice utile şi a  energiei electrice. În cazul în care o unitate în cogenerare furnizează  direct energie mecanică, se poate majoră producţia anuală de energie  electrică cu un element suplimentar reprezentând cantitatea de energie  electrică echivalentă cu energia mecanică produsă. Acest element suplimentar  nu creează drepturi de emitere a unor garanţii de origine conform art. 5. d) Calculele presupuse de aplicarea criteriilor cuprinse la lit. b) şi c) pot avea la bază şi perioade de raportare diferite de cea anuală. e) Pentru unităţile de microcogenerare, calcularea economiilor de energie primară se poate face pe baza datelor certificate. f) Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termicăValorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică, prevăzute la art. 4 alin. (2) şi în formula de la lit. b) din prezenta anexă, stabilesc eficienţa de exploatare a producerii separate de energie electrică şi termică pe care cogenerarea intenţionează să o înlocuiască.Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică se selectează în conformitate cu principiile următoare:1. Pentru unităţile de cogenerare definite la art. 3, compararea cu producerea separată de energie electrică trebuie să aibă la bază principiul comparării aceloraşi tipuri de combustibil.2. Fiecare unitate de cogenerare se compară cu tehnologia cea mai bună şi justificabilă din punct de vedere economic pentru producerea separată de energie electrică şi termică, disponibilă pe piaţă în anul construirii unităţii de cogenerare.3. Pentru unităţile de cogenerare mai vechi de 10 ani, valorile de referinţă ale eficienţei se stabilesc pe baza valorilor de referinţă corespunzătoare unităţilor cu vechime de 10 ani.4. Valorile de referinţă ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică şi termică reflectă caracteristicile climatice specifice ale fiecărui stat membru.  +  Anexa 4 CRITERIIde analiză a potenţialului naţional pentru cogenerare de eficienţă înaltă a) Analiza potenţialului naţional prevăzută la art. 8 ia în considerare:- tipul combustibililor care s-ar putea utiliza pentru realizarea potenţialului naţional de cogenerare de eficienţă înaltă, cu un accent special privind posibilitatea creşterii ponderii surselor regenerabile de energie în producerea energiei termice prin procese de cogenerare;- tipurile de tehnologii de cogenerare, enumerate în anexa nr. 1, care s-ar putea utiliza pentru realizarea potenţialului naţional de cogenerare de eficienţă înaltă;- tipurile posibile de tehnologii de producere separată a energiei electrice, energiei termice sau, acolo unde este cazul, a energiei mecanice, pe care cogenerarea de eficienţă înaltă le poate înlocui;- o împărţire a potenţialului între modernizarea capacităţilor existente şi construcţia de noi capacităţi. b) Analiza trebuie să includă mecanismele corespunzătoare pentru evaluarea rentabilităţii, exprimată în economii de energie primară, a creşterii ponderii cogenerării de eficienţă înaltă în configuraţia energetică naţională. Analiza rentabilităţii trebuie să ţină seama şi de angajamentele naţionale asumate în contextul angajamentelor privind schimbările climatice acceptate de Comunitatea Europeană în temeiul Protocolului de la Kyoto, anexat la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice. c) Analiza potenţialului naţional pentru cogenerare de eficienţă înaltă trebuie să specifice potenţialele la orizontul anilor 2010, 2015 şi 2020 şi să includă, unde este posibil, estimări ale costurilor corespunzătoare fiecărui orizont.-------