INSTRUCŢIUNEA nr. 1 din 7 martie 2007emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 23 martie 2007     +  Articolul 1Prezenta instrucţiune este emisă în aplicarea art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată şi completată prin Legea nr. 208/2005 şi Legea nr. 97/2006, denumită în continuare Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 2 (1) Prevederile art. 286^1 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 referitoare la suspendarea exerciţiului dreptului de vot sunt aplicabile în situaţia în care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 97/2006 sau ulterior, o persoană, singură sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, deţine mai mult de 1% din capitalul social al unei societăţi de investiţii financiare, denumită în continuare SIF. (2) Persoana prevăzută la alin. (1) va transmite către SIF şi operatorul de piaţă o declaraţie privind persoanele cu care aceasta acţionează în mod concertat în ceea ce priveşte SIF, autentificată, întocmită conform anexei la prezenta instrucţiune. (3) În situaţia în care declaraţia menţionată la alin. (2) este transmisă de o societate-mamă, filialele acestei societăţi sunt exceptate de la obligaţia de a transmite declaraţia respectivă. (4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) va fi transmisă în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni sau, după caz, de la data dobândirii respectivei deţineri. (5) Orice modificare a declaraţiei prevăzute la alin. (2) se transmite, în aceleaşi condiţii ca şi declaraţia iniţială, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data apariţiei respectivei modificări. (6) Depozitarul central are obligaţia de a notifica de îndată conducerea SIF/societăţii de administrare a investiţiilor, denumită în continuare SAI, care administrează SIF cu privire la orice depăşire a limitei de 1% prevăzute la art. 286^1 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, apărută ca urmare a unei operaţiuni pe piaţă sau a unui transfer direct efectuat în conformitate cu prevederile legale incidente. (7) SIF are obligaţia ca în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii declaraţiei menţionate la alin. (2) să aducă la cunoştinţa publicului, prin publicare pe site-ul propriu, informaţiile din cuprinsul acesteia. (8) SIF are obligaţia de a transmite Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, lista persoanelor menţionate la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 3 (1) În vederea suspendării prevăzute la alin. (2) al art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, drepturile de vot deţinute de o persoană se calculează cu luarea în considerare a următoarelor: a) drepturi de vot deţinute de o terţă persoană cu care respectiva persoană fizică sau juridică a încheiat un acord prin care cei doi se obligă să adopte o politică comună în ceea ce priveşte respectiva societate, prin exercitarea concertată a drepturilor de vot deţinute; b) drepturi de vot aferente acţiunilor deţinute de respectiva persoană fizică sau juridică care sunt constituite în garanţie, cu condiţia ca aceasta să controleze drepturile de vot şi să îşi declare intenţia de a le exercita; c) drepturi de vot deţinute sau care pot fi exercitate în conformitate cu lit. a) şi b) de o entitate controlată de respectiva persoană fizică sau juridică; d) drepturi de vot aferente acţiunilor aflate în posesia respectivei persoane fizice sau juridice, pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la proprietarii acţiunilor, poate să le exercite fără restricţii; e) drepturi de vot exercitate de respectiva persoană fizică sau juridică în calitate de mandatar pe care aceasta, în lipsa unor instrucţiuni specifice de la proprietarii acţiunilor, poate să le exercite fără restricţii; f) drepturi de vot deţinute de o terţă persoană, alta decât cea prevăzută la lit. a) şi c), care acţionează în mod concertat cu respectiva persoană fizică sau juridică. (2) Când SIF dobândeşte sau înstrăinează, direct ori indirect, propriile acţiuni, aceasta face public procentul acţiunilor proprii deţinute, cât de curând posibil, dar nu mai târziu de 4 zile lucrătoare de la respectiva înstrăinare sau dobândire, dacă acest procent atinge, depăşeşte ori scade sub pragul de 1% din capitalul social. (3) În vederea calculării pragului prevăzut la art. 2 alin. (1), SIF va face public numărul total al acţiunilor emise şi al drepturilor de vot asociate acestora la sfârşitul fiecărei luni calendaristice dacă în cursul acesteia a avut loc o majorare sau o reducere a capitalului social/numărului drepturilor de vot. (4) Prevederile art. 2 alin. (1) se aplică şi în cazul unei persoane fizice sau juridice care deţine, direct ori indirect, instrumente financiare care îi dau dreptul să achiziţioneze acţiuni la care sunt ataşate drepturile de vot, deja emise de un emitent ale cărui acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.  +  Articolul 4 (1) Responsabilitatea cu privire la calculul limitei de deţinere, precum şi la suspendarea drepturilor de vot în cazul în care sunt incidente prevederile art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni revine conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF. (2) Anterior adunărilor generale ale acţionarilor, conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF are obligaţia să verifice pentru acţionarii înregistraţi la data de referinţă drepturile de vot care sunt suspendate în conformitate cu prevederile art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 şi să informeze corespunzător depozitarul central, în vederea operării în evidenţe a suspendării. (3) Drepturile de vot se suspendă cu respectarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentei instrucţiuni, astfel încât respectiva persoană să nu poată exercita în adunarea generală a acţionarilor poziţia deţinută cu nerespectarea art. 2 alin. (1). (4) Conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF va proceda de îndată la suspendarea drepturilor de vot aferente valorilor mobiliare ce depăşesc pragul de 1% din capitalul social al SIF, după caz, astfel: a) începând cu data primirii declaraţiei prevăzute la art. 2 alin. (2); sau b) începând cu data primirii notificării din partea CNVM în conformitate cu alin. (6); sau c) începând cu data la care a luat cunoştinţă, din documentele aflate la dispoziţia sa, despre situaţia prevăzută la art. 2 alin. (1); sau d) începând cu data primirii notificării din partea depozitarului central, prevăzută la art. 2 alin. (6). (5) Conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF are obligaţia de a introduce în contractul încheiat cu depozitarul central clauze, condiţii şi termeni care să permită părţilor contractante aplicarea dispoziţiilor prezentei instrucţiuni. (6) CNVM dispune conducerii SIF sau a SAI care administrează o SIF să suspende drepturile de vot în cazul în care constată neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (6) şi/sau la alin. (1) al prezentului articol. (7) Conducerea SIF sau a SAI care administrează o SIF procedează la ridicarea imediată a suspendării dreptului de vot în situaţia în care primeşte o declaraţie întocmită conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (6) însoţită de documentele justificative, din care rezultă că depăşirea limitelor de deţinere directă sau indirectă de 1% a fost înlăturată în termenul prevăzut la alin. (4) al art. 286^1 din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 5După expirarea termenului menţionat la art. 286^1 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 se aplică în mod corespunzător procedura prevăzută la art. 283 din aceeaşi lege.  +  Articolul 6 (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei instrucţiuni se sancţionează potrivit prevederilor titlului X din Legea nr. 297/2004. (2) Încălcarea prevederilor art. 2 şi 4 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 5.000 lei în cazul persoanelor fizice şi, respectiv, cuprinsă între 0,5% şi 5% din capitalul social vărsat pentru persoanele juridice. (3) Odată cu sancţiunea prevăzută la alin. (2) se poate aplica şi sancţiunea suspendării/retragerii autorizaţiei sau a interzicerii temporare a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenţa Legii nr. 297/2004. (4) Includerea în cuprinsul declaraţiilor/notificărilor prevăzute în prezenta instrucţiune a unor informaţii false intră sub incidenţa art. 292 din Codul penal, republicat, referitor la falsul în declaraţie.  +  Articolul 7Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se publică în Buletinul CNVM şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni se abrogă Instrucţiunea nr. 10/2005 emisă în aplicarea prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificată prin Legea nr. 208/2005 pentru modificarea art. 285 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 40/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 31 august 2005.  +  Anexa la instrucţiune        Model de declaraţie deţineri conform   prevederilor art. 286^1 din Legea nr. 297/2004,     cu modificările şi completările ulterioare                DECLARAŢIE DEŢINERI    Societatea de investiţii financiare ..............................................................................    Codul unic de înregistrare ................................................    Simbol piaţă reglementată .................................................    Tipul valorii mobiliare ...................................................    Identificarea deţinătorului de acţiuni SIF:    Persoana fizică ...........................................................            (numele şi prenumele) (codul numeric personal)                              (B.I./paşaport seria/nr.) (adresa)    Persoana juridică .........................................................                     (denumirea completă) sediul social (adresa)                                   (cod unic de înregistrare)    Descrierea relaţiei deţinătorului de valori mobiliare cu persoanele cu care acţionează în mod concertat în conformitate cu art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare ................................................................... .............................................................................. ..............................................................................    Număr acţiuni deţinute în mod concertat: ..................................    Procentul din capitalul social reprezentat de acţiunile deţinute în mod concertat şi numărul de voturi în AGA SIF ....................................    Prezenta declaraţie este dată cunoscându-se consecinţele legale ale declaraţiilor false prevăzute şi pedepsite de art. 292 din Codul penal.                       Semnătura persoanei/reprezentantului legal al persoanei                             ..........................................    Ştampila (pentru persoana juridică)    Data ............................-----