HOTĂRÂRE nr. 235 din 7 martie 2007privind gestionarea uleiurilor uzate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 22 martie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 54 lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie reglementarea activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate, inclusiv a filtrelor de ulei uzate, pentru evitarea efectelor negative asupra sănătăţii populaţiei şi asupra mediului. (2) Se exceptează de la prevederile prezentei hotărâri uleiurile uzate conţinând bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari în concentratii mai mari de 50 ppm, care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policlorurati şi ale altor compuşi similari, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune Directiva 96/59/CEE privind eliminarea bifenililor policlorurati şi a trifenililor policlorurati, precum şi uleiurile uzate contaminate cu substanţe care intra sub incidenţa definitiei deşeurilor periculoase potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2La baza activităţilor de gestionare a uleiurilor uzate stau obiectivele prioritare ale gestionării deşeurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) colectare - toate operaţiunile prin care uleiurile uzate pot fi transferate de la deţinători la operatori economici care efectuează colectarea, valorificarea sau eliminarea acestor uleiuri; b) coincinerare/combustie - utilizarea uleiurilor uzate drept combustibil, cu recuperarea adecvată a caldurii generate; c) carburant - combustibilul lichid volatil care, în amestec cu aerul, este folosit la alimentarea motoarelor cu ardere interna; d) generator - orice persoană fizica sau operatori economici din a căror activitate rezultă uleiuri uzate; e) recipiente - rezervoarele, cisternele, autocisternele şi butoaiele metalice; f) regenerare - orice procedeu care permite producerea de uleiuri de baza printr-o rafinare a uleiurilor uzate, implicând în special separarea de impuritati, produse de oxidare şi aditivi; g) uleiuri - toate uleiurile industriale şi lubrifianţii, pe baza minerala, semisintetice, sintetice sau biogene; h) ulei de baza - uleiul mineral rafinat în care se introduc diferite adaosuri, cum ar fi aditivi sau alte substanţe organice ori anorganice, pentru obţinerea unor proprietăţi speciale; i) uleiuri uzate - toate uleiurile prevăzute la lit. h) care au devenit improprii destinaţiei iniţiale, în special acele uleiuri provenite de la motoarele cu combustie şi de la sistemele de transmisie, uleiurile lubrifiante, uleiurile pentru turbine, pentru sistemele hidraulice, industriale, emulsiile şi filtrele de ulei. (2) Termenii şi expresiile prevăzute la alin. (1) se completează cu termenii definiţi în anexa nr. IA la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Interdicţii şi obligaţii  +  Articolul 4 (1) Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici: a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafaţa, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare; b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora; c) valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care generează poluare peste valorile limita admise de legislaţia în vigoare; d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevăzute în anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase; e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant; f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifica uleiurile; g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; h) colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri; i) gestionarea uleiurilor uzate de către persoane neautorizate; j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor. (2) Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligaţi sa întocmească planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale şi să asigure condiţiile de aplicare a acestora. Planurile de intervenţie pentru situaţii accidentale se depun la sediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la solicitarea eliberării sau revizuirii autorizaţiei de mediu.  +  Articolul 5 (1) Generatorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii: a) să asigure colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, şi stocarea corespunzătoare până la predare; b) să asigure valorificarea întregii cantităţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacă acest lucru este posibil şi dacă sunt autorizaţi în acest sens, sau sa predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare; c) să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate; d) sa păstreze evidenta privind uleiul proaspăt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, provenienţă, localizarea şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b); e) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile prevăzute la lit. d). (2) Deţinătorii de uleiuri uzate au următoarele obligaţii: a) sa predea uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare; b) sa păstreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienţă şi înregistrarea stocării şi predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a); c) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. b).  +  Articolul 6Persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri uzate sunt obligate sa predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.  +  Articolul 7Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de colectare a uleiurilor uzate au următoarele obligaţii: a) să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate, conform prevederilor anexei nr. 1, precum şi stocarea în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi protecţia mediului; b) sa predea toată cantitatea de ulei uzat operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de valorificare sau eliminare, însoţită de declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi sa păstreze o proba de ulei prelevata din fiecare transport. Proba se păstrează până când analiza acesteia confirma calitatea declarata de colector şi uleiul uzat poate fi valorificat sau eliminat; c) sa inscriptioneze vizibil pe recipiente categoria de ulei uzat colectat, potrivit prevederilor anexei nr. 1; d) sa păstreze evidenta privind cantitatea, calitatea, provenienţă, localizarea şi înregistrarea colectării uleiurilor uzate, precum şi înregistrarea predării acestora în conformitate cu prevederile lit. b); e) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. d).  +  Articolul 8 (1) Staţiile de distribuţie a produselor petroliere şi alţi operatori economici care comercializează uleiuri de motor şi de transmisie au următoarele obligaţii: a) sa amenajeze în incinta un spaţiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zona aflată la o distanta acceptabilă pentru clienţi şi să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate; b) sa predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevăzuţi la art. 9 alin. (1); c) sa afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spaţiilor de colectare. (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativa şi prin terţi care sunt situaţi la o distanta acceptabilă pentru clienţi şi sunt autorizaţi în acest sens.  +  Articolul 9 (1) Producătorii şi importatorii de uleiuri, denumiţi în continuare persoane responsabile, sunt obligaţi să asigure organizarea sistemului de gestionare a uleiurilor uzate, corespunzător cantităţilor şi tipurilor de uleiuri introduse pe piaţa. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se poate realiza individual sau prin terţii indicaţi autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului de către persoanele responsabile. (3) În scopul stabilirii unui sistem coerent de gestionare a uleiurilor uzate, persoanele responsabile pot încheia acorduri voluntare cu autorităţile publice centrale şi/sau locale. (4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia sa ţină evidenta privind: a) datele de identificare ale operatorilor economici prin care se comercializează uleiul introdus pe piaţa, precum şi cantitatea, tipul şi provenienţă uleiului; b) datele de identificare ale operatorilor economici care colectează uleiurile uzate în numele persoanelor responsabile; c) cantitatea, calitatea uleiurilor uzate şi datele de identificare ale operatorilor economici cărora le-au fost predate în vederea valorificării/eliminării. (5) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia: a) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la alin. (4); b) sa pună la dispoziţie beneficiarilor informaţiile necesare pentru utilizarea în siguranţa a uleiurilor.  +  Articolul 10Operatorilor economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de transport al uleiurilor uzate le sunt aplicabile prevederile art. 23 şi 24 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 2/211/118/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 11 (1) Valorificarea uleiurilor uzate se realizează cu prioritate prin regenerare, în cazul în care uleiurile uzate se preteaza acestei operaţii. (2) În cazul în care condiţiile tehnice şi economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizează prin coincinerare şi prin alte operaţii de valorificare, potrivit anexei nr. IIB din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul în care procedeele prevăzute la alin. (1) şi (2) nu sunt aplicabile, se realizează eliminarea prin incinerare, cu respectarea valorilor limita de emisie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 12Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin regenerare sau prin alte operaţii de valorificare a acestora, în conformitate cu anexa nr. IIB din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii: a) sa valorifice uleiurile uzate utilizând tehnologii şi instalaţii care să asigure protecţia corespunzătoare a sănătăţii populaţiei şi a mediului; b) sa regenereze uleiurile uzate cu conţinut de bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari, conform art. 1 alin. (2), numai în cazul în care prin regenerare fie se elimina bifenilii policlorurati sau alţi compuşi similari, fie rezultă ulei de baza cu un conţinut de bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari în concentratii mai mici de 50 ppm; c) sa preleve probe şi să efectueze analiza uleiului uzat la recepţie conform legislaţiei în vigoare, în vederea verificării calităţii declarate, precum şi respectării prevederilor lit. b); d) sa regenereze uleiurile uzate astfel încât uleiul de baza obţinut sa nu conţină substanţe a căror concentraţie sa îl clasifice ca deseu periculos, conform anexelor nr. IC, ID şi IE la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare; e) sa verifice şi sa controleze dacă uleiul de baza obţinut prin procesul de regenerare corespunde specificatiilor tehnice de calitate în vigoare pentru sortimentul respectiv; f) sa păstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte ulei uzat în vederea valorificării, cantitatea regenerata, respectiv valorificată printr-o alta operaţie, precum şi înregistrarea cantităţii de ulei uzat care nu poate fi valorificat; g) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. f).  +  Articolul 13 (1) Operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de valorificare a uleiurilor uzate prin coincinerare, precum şi cei autorizaţi sa desfăşoare activităţi de eliminare prin incinerare a uleiurilor uzate sunt obligaţi: a) sa utilizeze tehnologii şi instalaţii care asigura protecţia sănătăţii populaţiei şi a mediului; b) să respecte valorile limita de emisie prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 128/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) în desfăşurarea activităţii de coincinerare să efectueze controlul concentratiilor substanţelor poluante atât în uleiul uzat, cat şi în amestecul de ulei uzat cu alţi combustibili, ţinând seama de caracteristicile tehnice ale instalaţiilor; d) la coincinerare sunt acceptate uleiurile uzate colectate pe categorii, conform anexei nr. 1; e) la incinerare sunt acceptate pentru eliminare doar uleiuri uzate amestecate cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati sau alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de compuşi periculosi; f) sa păstreze evidenta privind cantitatea de ulei uzat primit, calitatea acestuia şi datele de identificare ale operatorilor economici de la care primeşte uleiul uzat în vederea coincinerării/eliminării; g) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresă a autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevăzute la lit. f). (2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) este permisă amestecarea între ele a diferitelor categorii de uleiuri uzate, în situaţia valorificării acestora prin coincinerare sau eliminare prin incinerare.  +  Articolul 14 (1) Producătorii şi importatorii de uleiuri şi lubrifianţi sunt obligaţi sa informeze publicul asupra necesităţii colectării, valorificării şi/sau eliminării adecvate a uleiurilor uzate. Orice tip de reclama referitoare la aceste aspecte trebuie amplasat în locuri vizibile la toate punctele de comercializare şi trebuie să conţină următorul text:"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare!" (2) Uleiurile de motor şi de transmisie destinate comercializării trebuie să aibă inscripţionat pe ambalaj următorul text:"Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solventi, lichid de frana şi lichid de răcire. Este interzisă utilizarea acestuia drept carburant în amestec cu motorina.Acest produs după utilizare are codul ............................, conform Hotărârii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, şi se încadrează în categoria de colectare ................................... ."  +  Capitolul III Autorizarea  +  Articolul 15Autorizarea din punct de vedere al protecţiei mediului a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de gestionare a uleiurilor uzate se realizează în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 16Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi ale art. 5, cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice; b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c), d), f), g), h), i) şi j), art. 7, 8, 9, 11, 12 şi ale art. 13 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice; c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), f), g) şi j) şi ale art. 6, cu amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoane fizice; d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. e), cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 7.500 lei la 22.500 lei pentru persoanele juridice; e) nerespectarea prevederilor art. 14, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele juridice.  +  Articolul 17 (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 16 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al: a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 13; b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 14. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la contravenţii se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contravenientul poate achită în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. (4) Actele de constatare a contravenţiilor întocmite de agenţii constatatori din cadrul autorităţilor prevăzute la alin. (1) sunt acte procedurale, potrivit reglementărilor legale, cu toate efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 18Agenţiile locale pentru protecţia mediului asigura afişarea listei cuprinzând operatorii economici autorizaţi sa desfăşoare activităţi de gestionare a uleiurilor uzate.  +  Articolul 19 (1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) lit. c), art. 7 lit. e), art. 9 alin. (5) lit. a), art. 12 lit. g) şi ale art. 13 alin. (1) lit. g), datele se raportează autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului. (2) Pe baza datelor prevăzute la alin. (1) şi centralizate la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor înaintează Comisiei Europene la fiecare 3 ani un raport privind situaţia gestionării uleiurilor uzate, prima raportare acoperind perioada 2007-2009.  +  Articolul 20Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, în calitate de autoritate centrala pentru protecţia mediului, are responsabilitatea comunicării către Comisia Europeană a reglementărilor şi dispoziţiilor administrative adoptate pentru implementarea Directivei nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendata prin directivele nr. 87/101/CEE şi nr. 91/692/CEE .  +  Articolul 21Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22 (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 662/2001 privind gestiunea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 8 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga. (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 20, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.*Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 194/1975, modificată prin Directiva nr. 87/101/CEE , publicată în Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Marian ZloteaDepartamentul pentru Afaceri EuropeneAdrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 7 martie 2007.Nr. 235.  +  Anexa 1 CONDIŢIIde colectare şi asocierea în categorii de colectare a următoarelortipuri de uleiuri uzate, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiuniideşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,inclusiv deşeurile periculoaseColectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etans, rezistente la soc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, imprejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deşeuri prezentate în continuare:Categoria de colectare 1:12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate12.01.19*) - uleiuri de ungere uşor biodegradabile13.01 - deşeuri de uleiuri hidraulice,cu excepţia:- 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB;- 13.01.04*) - emulsii clorurate;- 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;- 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere, cu excepţia:- 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere;- 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.13.03. - deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii,cu excepţia:- 13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB;- 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*);- 13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii.13.04. - uleiuri de santina.Categoria de colectare 2:12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte;13.07. - deşeuri de combustibili lichizi.13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB13.01.04*) - emulsii clorurate13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii cu conţinut de PCB13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a caldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*)13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a caldurii13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa13.08. - alte deşeuri uleioase nespecificate,cu excepţia:- 13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.Categoria de colectare 3:13.05. - deşeuri de la separarea ulei/apa, cu excepţia:- 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apa.13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.---- Notă *) Deşeuri periculoase.NOTĂ:Uleiurile uzate, colectate conform categoriilor prezentate mai sus, pot fi destinate regenerarii, valorificării energetice, altor reutilizari sau eliminării, în funcţie de caracteristicile fiecărei categorii, ţinându-se cont de condiţiile tehnico-economice şi de protecţie a mediului.  +  Anexa 2 DECLARAŢIEpentru livrarea uleiurilor uzateSe completează de generatorul, deţinătorul şi/sau de colectorul de uleiuri uzate.Tipul de ulei uzat/Categoria de colectareVa rugăm sa completati corect denumirea şi codul deseului, conform codurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase şi/sau categoria de colectare conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Codul deseului |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Categoria |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Cantitatea ...............................................................Date referitoare la producătorul de deşeuri. În casuta treceti cifra corespunzătoare.|_| 1 = Generatori/Deţinători 2 = Unitatea colectoareFirma|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|Codul poştal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|Uleiurile uzate predate nu sunt impurificate cu alte produse, cum sunt uleiurile cu conţinut de PCB sau alţi compuşi similari, în concentratii mai mari de 50 ppm, care nu sunt adecvate pentru preluare.Localitatea Data Semnatura............... ..................... ..................(ştampila firmei)NOTĂ:1. Acest document se păstrează 3 ani de la data emiterii.2. Originalul însoţeşte marfa, iar copia se păstrează de emitent.-------