ORDIN nr. 27 din 10 ianuarie 2007pentru modificarea și completarea unor ordine care transpun acquis-ul comunitar de mediu
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007  În temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul mediului și gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag și a criteriilor și metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot și oxizilor de azot, pulberilor în suspensie [PM(10) și PM2,5)], plumbului, benzenului, monoxidului de carbon și ozonului în aerul înconjurător, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 21 octombrie 2002, se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Metodele de evaluare preliminară și rezultatele obținute se transmit Comisiei Europene.2. După articolul 7 se introduce mențiunea:Prezentul ordin transpune:a) art. 2 pct. 6, art. 5, art. 6(2)-(5), art. 10, art. 11(1) lit. d), art. 13(1) și anexa nr. 1 secțiunea I și secțiunea a II-a pct. 7 și 8 din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea și managementul calității aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996;b) art. 2 pct. 10-14 și 16, art. 3(1)-(3), art. 4(1) și (2), art. 5(1)-(3), art. 6, art. 7(1)-(6), art. 8(1), art. 8(3) și (4), art. 12(1) și anexele nr. 1-9 din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie și plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 163 din 29 iunie 1999;c) art. 2, art. 3(1), art. 4, art. 5(1) alin. 1, art. 5(2)-(6), art. 7(1), art. 7(3), art. 10(1) și anexele nr. 1-7 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen și monoxid de carbon în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 313 din 13 decembrie 2000;d) art. 2 pct. 3, 6, 9, 10, 12 și 13, art. 3(1), art. 4(1), art. 6(1)-(3), art. 7(1), art. 9(1)-(4), art. 10, art. 15(1) și anexele 1, 2, 3 pct. II, 4, 6, 7, 8 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.3. La anexa, după alineatul (5) al articolului 65 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Odată cu raportarea privind concentratiile orare conform prevederilor articolelor 24^1 -24^5 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecția atmosferei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea publică centrala pentru protecția mediului informează Comisia Europeană cu privire la datele prevăzute la alin. (3).4. La anexa, după articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66^1, cu următorul cuprins:66^1. - (1) Autoritatea publică centrala pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene următoarele informații cu privire la nivelul concentratiilor de ozon:a) pentru fiecare luna, din aprilie și până în septembrie, astfel:– cel mai târziu la sfârșitul lunii următoare, pentru fiecare zi de depasire a pragului de informare și/sau alerta, următoarele informații: data, numărul total de ore de depasire, valorile maxime de ozon pe 1 h;– cel mai târziu la data de 31 octombrie a fiecărui an, orice alte informații specificate în anexa nr. 1 secțiunea B, anexa nr. 1 secțiunea C pct. C.3 și secțiunea D, anexa nr. 4 secțiunea C pct. C.2, anexa nr. 2 secțiunile B și C;b) pe fiecare an calendaristic și nu mai târziu de 30 septembrie din anul următor, informațiile validate prevăzute în anexa nr. 1 secțiunea B, anexa nr. 1 secțiunea C pct. C.3 și secțiunea D, anexa nr. 4 secțiunea C pct. C2, anexa nr. 2 secțiunile B și C și concentratiile medii anuale pe anul respectiv, pentru substantele precursoare ale ozonului prevăzute în anexa nr. 6.(2) Autoritatea publică centrala pentru protecția mediului înaintează Comisiei Europene din 3 în 3 ani, în cadrul raportului sectorial prevăzut la art. 4 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE și cel mai târziu la 30 septembrie următor fiecărei perioade de 3 ani, următoarele:– informații cu analiza nivelurilor de ozon observate sau evaluate, după caz, în zonele și aglomerarile prevăzute la art. 18 alin. (1);– informații privind măsurile de orice fel luate sau planificate conform art. 4 alin. (2); și– informații privind deciziile asupra planurilor de acțiune pe termen scurt și privind elaborarea și conținutul, precum și estimarea efectelor acestor planuri întocmite conform art. 19 alin. (1) și (2).5. La capitolul V, secțiunea 3 "Formular de raportare a rezultatelor evaluării" se abroga.6. Articolul 67 se abroga.  +  Articolul IIOrdinul ministrului apelor și protecției mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor și clasificarea aglomerarilor și zonelor pentru evaluarea calității aerului în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 9 octombrie 2002, se modifica după cum urmează:1. După articolul 7 se introduce mențiunea:Prezentul ordin transpune:– art. 9, art. 13(1) din Directiva Consiliului nr. 96/62/CE privind evaluarea și managementul calității aerului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 296 din 21 noiembrie 1996;– art. 2 pct. 15, art. 3(4), art. 5(4) și (5), art. 7(1) alin. 2 și art. 12(1) din Directiva Consiliului nr. 99/30/CE privind valorile limita pentru dioxid de sulf, dioxid de azot și oxizi de azot, particule în suspensie și plumb în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 163 din 29 iunie 1999;– art. 5(1) alin. 2 și art. 10(1) din Directiva Consiliului nr. 2000/69/CE privind valorile limita pentru benzen și monoxid de carbon în aerul atmosferic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 313 din 13 decembrie 2000;– art. 3(2), art. 4(2), art. 5 și art. 15(1) din Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2002/3/CE privind poluarea aerului cu ozon, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 67 din 9 martie 2002.  +  Articolul IIIOrdinul ministrului mediului și gospodării apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea Listei localităților izolate care pot depozita deșeurile municipale în depozitele existente ce sunt exceptate de la respectarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, se completează, după cum urmează:– La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Autoritatea competența pentru protecția mediului transmite Comisiei Europene, în termen de 2 ani de la data aderării, lista așezărilor izolate care sunt exceptate de la unele prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cuprinse în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IVOrdinul ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, se modifica și se completează după cum urmează:1. După articolul 5, mențiunea se modifica după cum urmează:Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului nr. 86/278/CEE privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 181 din 4 iulie 1986, modificată prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea și rationalizarea rapoartelor asupra implementarii anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 377 din 31 decembrie 1991, și Regulamentul Consiliului nr. 807/2003/CE de adaptare la Decizia 1999/468/CE a dispozițiilor privind comitetele care asista Comisia în exercitarea atribuțiilor sale de executare prevăzute în actele Consiliului adoptate în conformitate cu procedura de consultare (unanimitate), publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003.2. În anexa "Norme tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în agricultura", capitolul III "Atribuții și raspunderi ale autorității competente", la atribuțiile Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor se introduce o noua litera, litera c), cu următorul cuprins:c) pregătește, odată la 3 ani, un raport elaborat pe baza chestionarului sau a oricărui alt format comunicat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura prevăzută la art. 6 din Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea și rationalizarea rapoartelor asupra implementarii anumitor directive referitoare la mediu și îl transmite Comisiei Europene.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul mediului
  și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  București, 10 ianuarie 2007.Nr. 27.------