LEGE nr. 50 din 13 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 21 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 februarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt obligatorii pentru persoanele care ocupă o funcţie publică în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în cadrul autorităţilor administrative autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice."2. La articolul 7, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii, sau ca o derogare de la dreptul funcţionarului public de a face sesizări în baza Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii."3. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIICoordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională"4. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici coordonează, monitorizează şi controlează aplicarea normelor prevăzute de prezentul cod de conduită, exercitând următoarele atribuţii: a) urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, a prevederilor prezentului cod de conduită; b) elaborează studii şi analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduită; c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şi apărarea intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici."5. După articolul 20, se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:"Art. 20^1. - Rolul autorităţilor şi instituţiilor publice (1) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduită, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice vor desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) exercită următoarele atribuţii: a) acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la respectarea normelor de conduită; b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul autorităţii sau instituţiei publice; c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice. (3) Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se exercită în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice sau prin completarea fişei postului cu atribuţia distinctă de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită. (4) Rapoartele prevăzute la alin. (2) lit. c), aprobate de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, se comunică funcţionarilor publici din cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi se transmit trimestrial, la termenele şi în forma standard stabilite prin instrucţiuni de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. (5) Rapoartele autorităţilor şi instituţiilor publice privind respectarea normelor de conduită vor fi centralizate într-o bază de date necesară pentru: a) identificarea cauzelor care determină încălcarea normelor de conduită profesională, inclusiv a constrângerilor sau ameninţărilor exercitate asupra unui funcţionar public pentru a-l determina să încalce dispoziţii legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător; b) identificarea modalităţilor de prevenire a încălcării normelor de conduită profesională; c) adoptarea măsurilor privind reducerea şi eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale."6. Articolele 21 şi 22 se abrogă.7. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Publicitatea cazurilor de încălcare a normelor de conduită (1) Raportul anual cu privire la managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, care se întocmeşte de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, trebuie să cuprindă şi următoarele date: a) numărul şi obiectul sesizărilor privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională; b) categoriile şi numărul de funcţionari publici care au încălcat normele de conduită morală şi profesională; c) cauzele şi consecinţele nerespectării prevederilor prezentului cod de conduită; d) evidenţierea cazurilor în care funcţionarilor publici li s-a cerut să acţioneze sub presiunea factorului politic. (2) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici poate să prezinte în raportul anual, în mod detaliat, unele cazuri care prezintă un interes deosebit pentru opinia publică."8. La articolul 24, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru sesizarea cu bună-credinţă a comisiei de disciplină competente, în condiţiile legii, cu privire la cazurile de încălcare a normelor de conduită."  +  Articolul IILegea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 13 martie 2007.Nr. 50.__________