REGULAMENT nr. 26 din 14 decembrie 2006privind tratamentul riscului de credit aferent expunerilor securitizate şi al pozitiilor din securitizare*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Nr. 21 din 14 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 26 din 14 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 bis din 28 decembrie 2006    --------- Notă *) Aprobat de Ordinul nr. 115 din 14 decembrie 2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1035 din 28 decembrie 2006.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileste metodologia de determinare a valorii ponderate la risc a expunerilor care fac obiectul securitizarii, denumite pe parcursul prezentului regulament expuneri securitizate şi pentru pozitiile din securitizare, în vederea calculului cerințelor minime de capital pentru riscul de credit şi, după caz, riscul de diminuare a valorii creantei potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii. (2) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terte. (3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent cerințelor minime de capital ale cooperativelor de credit din cadrul retelelor cooperatiste. Reglementarile emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveste determinarea cerințelor minime de capital ale cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decat cele prevăzute de acesta. În acest sens, reglementarile emise de casa centrala vor fi transmise spre avizare Băncii Naţionale a României. (4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societatilor de servicii de investitii financiare, precum şi societatilor de administrare a investitiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investitii. În acest sens, orice referire la Banca Naţionala a României se considera a fi facuta, după caz, la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (5) Prezentul regulament se aplică la nivel individual şi, după caz, la nivel consolidat, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi a firmelor de investitii. (6) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de retea cooperatista.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile folosite în prezentul regulament au semnificatia prevăzută de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (2) Expresiile protecţie finanţată a creditului şi protecţie nefinantata a creditului au semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, iar expresiile institutie externa de evaluare a creditului, institutie externa de evaluare a creditului eligibila, expunere şi rating au semnificatia prevăzută de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard. (3) Termenii risc de diminuare a valorii creantei, pierdere asteptata şi factor de conversie au semnificatia prevăzută în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. (4) În scopul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) securitizare - o tranzactie sau o schema prin care riscul de credit asociat unei expuneri sau unui portofoliu de expuneri este segmentat pe transe şi care are urmatoarele caracteristici:- plăţile în cadrul tranzactiei sau schemei depind de performanţă aferenta expunerii sau portofoliului de expuneri; şi- subordonarea transelor determina modul de alocare a pierderilor pe parcursul intregii durate de viaţa a tranzactiei sau a schemei. b) securitizare clasica - securitizarea ce presupune transferul economic al expunerilor securitizate către o entitate special constituita în scopul securitizarii, care emite titluri. Aceasta se realizează prin transferul proprietăţii asupra expunerilor securitizate de la institutia de credit initiatoare, sau prin tehnica sub-participării. Titlurile emise nu reprezinta obligaţii de plată ale institutiei de credit initiatoare; c) securitizare sintetica - securitizarea în cadrul careia segmentarea riscului de credit pe transe se realizează prin utilizarea instrumentelor financiare derivate de credit sau a garantiilor şi în care portofoliul de expuneri rămâne în bilantul institutiei de credit initiatoare; d) transa - un segment, stabilit pe baza contractuala, al riscului de credit asociat unei expuneri sau unui portofoliu de expuneri, în condiţiile în care o pozitie din cadrul segmentului implica un risc de pierdere din credit superior sau inferior celui pe care îl implica o pozitie de valoare egala din orice alt segment, fără a lua în considerare protectia creditului furnizata de terti în mod direct deţinătorilor de pozitii din respectivul segment sau din alte segmente ale riscului de credit; e) pozitie din securitizare - o expunere dintr-o operaţiune de securitizare; f) initiator - oricare dintre urmatoarele:- o entitate care, fie ea insasi, fie prin intermediul entitatilor legate, a fost implicata direct sau indirect în contractul initial care a dat nastere obligaţiilor sau obligaţiilor potentiale ale debitorului sau ale debitorului potenţial, reprezentand expunerile care fac obiectul securitizarii; sau- o entitate care achizitioneaza expunerile unei terţe părţi, le include în propriul sau bilant şi apoi le securitizeaza; g) sponsor - o institutie de credit, alta decat o institutie de credit initiatoare, care infiinteaza şi administreaza un program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active sau o alta schema de securitizare ce implica achizitionarea de expuneri de la entităţi terte; h) crestere a calităţii creditului - o înţelegere contractuala prin care calitatea creditului aferenta unei pozitii dintr-o securitizare este ameliorata faţă de cum ar fi fost aceasta dacă nu s-ar fi produs cresterea şi include cresterea furnizata de transele din securitizare de rang inferior şi de alte tipuri de protecţie a creditului; i) entitate special constituita în scopul securitizarii - o entitate cu sau fără personalitate juridica, alta decat o institutie de credit, organizata pentru desfăşurarea uneia sau mai multor operaţiuni de securitizare, ale carei activităţi sunt limitate la acelea corespunzătoare pentru atingerea acestui obiectiv, a carei structura vizeaza izolarea obligaţiilor sale de cele ale institutiei de credit initiatoare şi în care detinatorii de interese generatoare de beneficii au dreptul sa gajeze sau sa schimbe respectivele interese nerestrictionat; j) marja neta - suma veniturilor de natura financiară şi a altor venituri din comisioane încasate aferente expunerilor securitizate, nete de costuri şi cheltuieli; k) optiune de retragere anticipata (clean-up call option) - o optiune contractuala care permite initiatorului sa rascumpere sau sa inchida pozitiile din securitizare înainte de rambursarea integrală a expunerilor suport, în cazul în care valoarea expunerilor rămase de rambursat scade sub un nivel determinat; l) facilitate de trezorerie - pozitia din securitizare care provine dintr-o înţelegere contractuala de finanţare care vizeaza să asigure plata la timp a fluxurilor de numerar către investitori; m) K(irb) - 8% din suma dintre valoarea ponderata la risc a expunerilor securitizate care ar fi fost calculată potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, dacă acestea nu ar fi fost securitizate şi valoarea pierderilor asteptate asociate respectivelor expuneri calculate potrivit aceluiasi regulament; n) metoda bazata pe rating-uri - metoda de calcul a valorii ponderate la risc a expunerilor aferente pozitiilor din securitizare, potrivit prevederilor Cap. V, Secţiunea a 2-a, par. 2.5; o) metoda formulei reglementate - metoda de calcul a valorii ponderate la risc a expunerilor aferente pozitiilor din securitizare, potrivit prevederilor Cap. V, Secţiunea a 2-a, par. 2.6; p) pozitie care nu beneficiaza de rating - o pozitie din securitizare care nu beneficiaza de o evaluare eligibila a creditului facuta de către o institutie externa de evaluare a creditului eligibila; q) pozitie care beneficiaza de rating - o pozitie din securitizare care beneficiaza de o evaluare eligibila a creditului facuta de către o institutie externa de evaluare a creditului eligibila; r) program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active - un program de securitizare în cadrul caruia titlurile emise au, în principal, forma de titluri pe termen scurt cu o scadenta initiala de cel mult un an; s) formalizare - descrierea şi, după caz, fundamentarea unui proces, sistem, a unei metodologii sau decizii, regasite la nivelul institutiei de credit sub forma unei prezentari scrise cu un grad adecvat de complexitate şi detaliere.  +  Capitolul II Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cadrul unei operaţiuni de securitizare  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale  +  Articolul 3 (1) În cazul în care o institutie de credit utilizeaza abordarea standard prevăzută de Regulament BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, în vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor pentru clasa de expuneri careia i-ar fi atribuite, potrivit prevederilor art. 4 ale acelui Regulament, expunerile securitizate, institutia de credit în cauza calculeaza valoarea ponderata la risc a expunerii aferenta unei pozitii din securitizare potrivit prevederilor prezentului capitol şi cap. V, secţiunea 1. (2) În toate cazurile în afară de cel de la alin. 1, institutia de credit calculeaza valoarea ponderata la risc a expunerii în conformitate cu prevederile prezentului capitol şi cap. V, secţiunea a 2-a.  +  Articolul 4 (1) În cazul în care un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat de la institutia de credit initiatoare în condiţiile prevederilor cap. III, acea institutie de credit poate: a) în cazul unei securitizari clasice, sa excluda expunerile pe care le-a securitizat de la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor şi, dacă este cazul, al valorii pierderilor asteptate; şi b) în cazul unei securitizari sintetice, sa calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor şi, dacă este cazul, valoarea pierderilor asteptate, pentru expunerile securitizate, potrivit prevederilor secţiunii a 2-a din prezentul capitol. (2) În cazul în care se aplică prevederile alin. 1, institutia de credit initiatoare calculeaza pentru eventualele pozitii din securitizare pe care le detine valoarea ponderata la risc a expunerilor potrivit prevederilor prezentului capitol şi cap. V. (3) În cazul în care institutia de credit initiatoare nu realizează transferul unui nivel semnificativ al riscului de credit potrivit prevederilor alineatului 1, aceasta nu trebuie să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru nicio pozitie pe care eventual o detine în respectiva securitizare.  +  Articolul 5 (1) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare, valorii expunerii aferente pozitiei îi sunt atribuite ponderi de risc în conformitate cu prevederile cap. IV şi V, pe baza calităţii creditului respectivei pozitii. (2) În vederea determinarii calităţii creditului aferenta unei pozitii din securitizare, în sensul alin. 1, se poate utiliza ratingul furnizat de o institutie externa de evaluare a creditului sau o alta metoda, potrivit prevederilor cap. IV şi V.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care în cadrul unei operaţiuni de securitizare exista o expunere faţă de diferite transe, expunerea faţă de fiecare transa este considerata o pozitie distincta din securitizare. (2) În sensul prezentului regulament, furnizorii de protecţie a creditului pentru pozitiile din securitizare sunt considerati deţinători de pozitii în securitizare. (3) Pozitiile din securitizare trebuie să includa expunerile faţă de o operaţiune de securitizare care provin din instrumente financiare derivate pe rata dobanzii sau pe valute.  +  Articolul 7În cazul în care o pozitie din securitizare face obiectul unei protectii finantate sau nefinantate a creditului, ponderea de risc aplicabila pentru pozitia respectiva poate fi modificata potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, coroborate cu cele ale prezentului regulament.  +  Articolul 8În cazul în care o pozitie din securitizare face obiectul unei protectii finantate a creditului, valoarea expunerii acelei pozitii poate fi modificata în conformitate cu şi potrivit cerințelor din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, completate cu cele ale prezentului regulament.  +  Articolul 9Pentru scopul calculului cerințelor de capital pentru riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creantei potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care primeste un coeficient de ponderare de 1250% este inclusa în valoarea totala ponderata la risc a expunerilor institutiei de credit, fără a aduce atingere prevederilor art. 22 alin. 1 lit. g din Regulamentul BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii.  +  Articolul 10 (1) În vederea determinarii ponderii de risc a unei pozitii din securitizare potrivit prevederilor art. 5-7 şi art. 9, se poate utiliza un rating furnizat de o institutie externa de evaluare a creditului, numai dacă aceasta din urma a fost recunoscută ca eligibila în acest scop de către Banca Naţionala a României denumita în continuare "institutie externa de evaluare a creditului eligibila". (2) Banca Naţionala a României recunoaste o institutie externa de evaluare a creditului ca fiind eligibila pentru scopurile alin. 1 numai dacă aceasta poate demonstra ca indeplineste condiţiile şi criteriile tehnice prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard şi numai dacă aceasta dispune de experienta dovedita în domeniul securitizarii, care poate fi probata printr-un grad ridicat de acceptare din partea pieţei. (3) În situaţia în care o institutie externa de evaluare a creditului a fost recunoscută ca fiind eligibila pentru scopul alin. 1 de către autorităţile competente dintr-un stat membru, Banca Naţionala a României poate recunoaste respectiva institutie externa de evaluare a creditului ca fiind eligibila pentru acest scop, fără a mai pune în aplicare un proces propriu de evaluare. (4) Banca Naţionala a României va publică procedura de recunoastere a instituţiilor externe de evaluare a creditului, precum şi lista unor astfel de institutii recunoscute ca fiind eligibile. (5) Pentru a putea fi utilizat în scopul prevăzut la alin. (1), un rating furnizat de o institutie externa de evaluare a creditului eligibila trebuie să respecte principiile de credibilitate şi transparenta prevăzute în cap. IV.  +  Articolul 11 (1) În vederea aplicarii ponderilor de risc pentru pozitiile din securitizare, Banca Naţionala a României determina corespondenta dintre nivelele scalei de calitate a creditului prevăzute în cap. V şi ratingurile relevante furnizate de institutii externe de evaluare a creditului eligibile. (2) Determinarea corespondentei în sensul alin. 1 trebuie să fie obiectiva şi consecventa. (3) În situaţia în care autorităţile competente dintr-un stat membru sau Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare au facut o determinare a corespondentei în sensul alin. 1, Banca Naţionala a României poate recunoaste respectiva determinare, fără a mai pune în aplicare un proces propriu de determinare a corespondentei.  +  Articolul 12 (1) Utilizarea ratingurilor furnizate de institutii externe de evaluare a creditului în vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor unei institutii de credit potrivit prevederilor art. 5-7 şi art. 9 trebuie să fie consecventa şi în conformitate cu prevederile cap. IV. (2) Ratingurile nu trebuie să fie selectate urmarindu-se diminuarea arbitrara a cerinței de capital.  +  Articolul 13 (1) În cazul securitizarii unor expuneri reinnoibile supuse unei clauze de rambursare anticipata, institutia de credit initiatoare calculeaza, potrivit prevederilor cap. V, o valoare ponderata la risc a expunerii suplimentara pentru riscul de crestere a nivelului riscului de credit la care este expusa respectiva institutie de credit, ca urmare a producerii efectelor clauzei de rambursare anticipata. (2) Pentru scopul alin. 1, o expunere reinnoibila reprezinta expunerea în cazul careia soldurile sumelor rămase de rambursat ale clientilor pot fluctua în functie de deciziile acestora de a lua cu împrumut şi de a rambursa, până la o limita convenita cu institutia de credit, iar o clauza de rambursare anticipata reprezinta o clauza contractuala care impune ca, la producerea unor evenimente definite, pozitiile investitorilor să fie rascumparate înainte de scadenta convenita initial pentru titlurile emise.  +  Articolul 14 (1) O institutie de credit initiatoare care în legătură cu o operaţiune de securitizare a utilizat prevederile art. 4 la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor, sau o institutie de credit sponsor nu trebuie să sustina o operaţiune de securitizare peste oblibaţiile sale contractuale, în vederea reducerii pierderilor potentiale sau reale ale investitorilor. (2) În situaţia în care o institutie de credit initiatoare sau o institutie de credit sponsor nu respecta dispozitiile alin. 1 în ceea ce priveste o operaţiune de securitizare, Banca Naţionala a României trebuie să îi solicite acesteia cel puţin să deţină capital pentru toate expunerile securitizate, ca şi cum acestea nu ar fi fost securitizate. (3) Institutia de credit aflata în situaţia prevăzută la alin. 2 trebuie să faca public faptul ca a furnizat suport peste oblibaţiile sale contractuale precum şi impactul acestei sustineri asupra capitalului reglementat.  +  Articolul 15Valoarea expunerii aferente unei pozitii din securitizare care provine dintr-un instrument financiar derivat prevăzut de Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja, se determina în conformitate cu prevederile regulamentului respectiv.  +  Articolul 16Fără a aduce atingere prevederilor art. 15: a) în cazul în care o institutie de credit calculeaza valoarea ponderata la risc a expunerilor conform prevederilor Secţiunii 1 din capitolul V, valoarea expunerii aferenta unei pozitii din securitizare din bilant este valoarea sa bilantiera; b) în cazul în care o institutie de credit calculeaza valoarea ponderata la risc a expunerilor conform prevederilor Secţiunii a 2-a din capitolul V, valoarea expunerii aferenta unei pozitii din securitizare din bilant este luata în calcul la valoarea sa înainte de deducerea ajustarilor de valoare;şi c) valoarea expunerii aferenta unei pozitii din securitizare din afara bilantului este produsul dintre valoarea sa nominala şi un factor de conversie, asa cum este prevăzut în cap. V. Dacă nu este specificat altfel, factorul de conversie este 100%.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care o institutie de credit detine doua sau mai multe pozitii din securitizare care se suprapun, aceasta trebuie ca, pentru partea care se suprapune, sa includa în calculul valorii ponderate la risc a expunerilor numai pozitia sau partea din pozitie care produce valoarea ponderata la risc a expunerii cea mai ridicata. (2) În sensul alin. 1, suprapunere înseamnă ca pozitiile reprezinta, total sau parţial, o expunere faţă de acelasi risc, astfel încât partea care se suprapune este considerata o singura expunere.  +  Secţiunea a 2-a Calculul de către institutia de credit initiatoare a valorii ponderate la risc a expunerilor securitizate şi a valorii pierderilor asteptate aferente, după caz, în cadrul unei securitizari sintetice  +  Articolul 18 (1) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor securitizate, în situaţia în care sunt indeplinite condiţiile prevăzute la cap. III, secţiunea a 2-a, institutia de credit initiatoare a unei securitizari sintetice utilizeaza, potrivit prevederilor art. 20-21, metodologiile de calcul prevăzute la Capitolul V şi nu pe cele prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard şi în Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating. (2) În cazul instituţiilor de credit care calculeaza valoarea ponderata la risc a expunerilor şi valoarea pierderilor asteptate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, valoarea pierderilor asteptate referitoare la astfel de expuneri este zero. (3) Dispozitiile alin. 1 şi 2 se referă la intregul portofoliu de expuneri care fac obiectul securitizarii.  +  Articolul 19Fără a aduce atingere prevederilor art. 20-21, institutia de credit initiatoare trebuie să calculeze valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente fiecarei transe din securitizare în conformitate cu prevederile Capitolului V, inclusiv cu cele referitoare la diminuarea riscului de credit (de exemplu, în situaţia în care o transa este transferata unei terţe părţi, prin intermediul unei protectii nefinantate a creditului, la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor institutiei de credit initiatoare, pentru transa respectiva se aplică ponderea de risc aferenta tertei părţi.)  +  Articolul 20 (1) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor în conformitate cu prevederile art. 18, orice decalaj de scadenta între scadenta protectiei creditului prin intermediul careia se realizează segmentarea riscului de credit pe transe şi scadenta expunerilor securitizate este tratata în conformitate cu prevederile alin. 2 şi 3 ale prezentului articol şi cu cele ale art. 21. (2) Scadenta protectiei creditului se determina în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii. (3) Scadenta portofoliului de expuneri securitizate este cea mai mare scadenta a oricareia dintre expunerile respective, dar nu mai mare de 5 ani.  +  Articolul 21 (1) O institutie de credit initiatoare trebuie să ignore orice decalaj de scadente la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor pentru transele cărora le-a fost atribuita o pondere de risc de 1250% în conformitate cu prevederile Capitolului V. (2) Pentru toate celelalte transe, tratamentul decalajului de scadente prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii se aplică potrivit urmatoarei formule:          RW(SP) x (t-t*) RW(Ass) x (T-t)    RW* = --------------- + ---------------               T-t* T-t*unde:- RW* reprezinta valoarea ponderata la risc a expunerilor în vederea calculului cerințelor de capital potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii;- RW(Ass) reprezinta valoarea ponderata la risc a expunerilor care s-ar fi calculat în mod proportional dacă expunerile nu ar fi fost securitizate;- RW(SP) reprezinta valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată potrivit prevederilor art. 18, dacă nu ar fi existat decalaj de scadente;- T reprezinta scadenta expunerilor suport, exprimata în ani;- t reprezinta scadenta protectiei creditului, exprimata în ani;- t* este 0,25.  +  Capitolul III Cerinţe minime pentru recunoasterea unui transfer semnificativ al riscului de credit  +  Secţiunea 1 Cerinţe minime pentru recunoasterea unui transfer semnificativ al riscului de credit în cazul unei securitizari clasice  +  Articolul 22Institutia de credit initiatoare a unei securitizari clasice poate exclude expunerile securitizate de la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor şi al valorii pierderilor asteptate dacă un nivel semnificativ al riscului de credit asociat expunerilor securitizate a fost transferat către terţe părţi şi transferul indeplineste urmatoarele condiţii: a) documentaţia aferenta securitizarii reflecta substanţa economica a tranzactiei; b) institutia de credit initiatoare şi creditorii acesteia nu mai au niciun drept asupra expunerilor securitizate, inclusiv în caz de faliment sau de punere sub administrare judiciara, indeplinirea acestei condiţii trebuie să fie confirmata printr-o opinie juridica de specialitate; c) titlurile emise nu reprezinta obligaţii de plată ale institutiei de credit initiatoare; d) transferul este efectuat către o entitate special constituita în scopul securitizarii; e) institutia de credit initiatoare nu păstrează controlul, efectiv sau indirect, asupra expunerilor transferate. Se considera ca un initiator a pastrat controlul efectiv asupra expunerilor transferate dacă are dreptul de a rascumpara de la destinatarul transferului expunerile transferate anterior în vederea realizării profiturilor aferente sau dacă are obligaţia de a-şi asuma din nou riscul transferat. Menţinerea de către institutia de credit initiatoare a drepturilor sau obligaţiilor aferente administrarii expunerilor transferate nu reprezinta un control indirect al expunerilor; f) în cazul unei optiuni de retragere anticipata (clean-up call option), urmatoarele condiţii trebuie să fie indeplinite:- dreptul de exercitare a optiunii este la discretia institutiei de credit initiatoare;- opţiunea poate fi exercitata numai dacă cel mult 10% din valoarea initiala a expunerii securitizate rămâne nerambursata; şi- opţiunea nu este structurata astfel încât sa evite alocarea pierderilor asupra pozitiilor de crestere a calităţii creditului sau asupra altor pozitii deţinute de investitori şi nici nu este structurata într-un alt mod care să furnizeze o crestere a calităţii creditului; şi g) documentaţia aferenta securitizarii nu contine clauze care:- sa impuna ca, în alte cazuri decat rambursarea anticipata prevăzută, să fie ameliorate pozitiile din securitizare de către institutia de credit initiatoare, prin metode care includ, dar nu se limiteaza la modificarea expunerilor suport sau la cresterea dobanzii de platit către investitori pentru a contracara efectul deteriorării calităţii creditului aferenta expunerilor securitizate; sau- sa conduca la cresterea dobanzii de platit către detinatorii de pozitii din securitizare pentru a contracara efectul deteriorării calităţii creditului aferenta portofoliului de expuneri suport.  +  Secţiunea a 2-a Cerinţe minime pentru recunoasterea unui transfer semnificativ al riscului de credit în cazul unei securitizari sintetice  +  Articolul 23Institutia de credit initiatoare a unei securitizari sintetice poate calcula valoarea ponderata la risc a expunerilor şi, dacă este cazul, valoarea pierderilor asteptate aferente expunerilor securitizate, în conformitate cu prevederile art. 18 şi art. 19, dacă un nivel semnificativ al riscului de credit a fost transferat către terţe părţi, fie prin intermediul unei protectii finantate a creditului, fie prin intermediul unei protectii nefinantate a creditului şi dacă transferul indeplineste urmatoarele condiţii: a) documentaţia aferenta securitizarii reflecta substanţa economica a tranzactiei; b) protectia creditului prin intermediul careia se realizează transferul riscului de credit indeplineste cerinţele de eligibilitate şi celelalte cerinţe prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, pentru recunoasterea unei astfel de protectii a creditului. Pentru scopul prezentei secţiuni, entitatile special constituite în scopul securitizarii nu sunt recunoscute în calitate de furnizori eligibili de protecţie nefinantata a creditului; c) instrumentele utilizate pentru transferul riscului de credit nu conţin clauze sau condiţii care:- sa impuna praguri de semnificaţie, sub al caror nivel protectia creditului sa nu se considere a fi declansata de un eveniment de credit;- să permită rezilierea protectiei ca urmare a deteriorării calităţii creditului expunerilor suport;- sa impuna ca, în alte cazuri decat rambursarea anticipata prevăzută, pozitiile din securitizare să fie ameliorate de către institutia de credit initiatoare;- sa majoreze costurile institutiei de credit legate de protectia creditului sau dobânda de platit către detinatorii de pozitii din securitizare, pentru a contracara efectul deteriorării calităţii creditului aferenta portofoliului de expuneri suport; şi d) a fost confirmat, printr-o opinie juridica de specialitate, caracterul executoriu al protectiei creditului în oricare dintre jurisdictiile relevante.  +  Capitolul IV Evaluari externe ale creditului  +  Secţiunea 1 Cerinţe aplicabile ratingurilor furnizate de instituţiile externe de evaluare a creditului (ECAI)  +  Articolul 24Pentru a fi utilizat în scopul calculului valorii ponderate la risc a expunerilor, potrivit prevederilor Capitolului II şi V, un rating furnizat de o institutie externa de evaluare a creditului eligibila trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) sa nu existe niciun decalaj între categoriile de plati luate în considerare în cadrul procesului de evaluare a creditului şi categoriile de plati la care institutia de credit este indreptatita potrivit contractului care da nastere respectivei pozitii din securitizare; b) ratingurile trebuie să fie în mod public disponibile participantilor de pe piaţa. Se considera ca ratingurile sunt în mod public disponibile participantilor de pe piaţa numai dacă au fost publicate intr-o formă accesibila publicului şi au fost incluse în matricea de tranzitie a instituţiilor externe de evaluare a creditului. Ratingurile care sunt disponibile numai unui numar limitat de entităţi nu sunt considerate ca fiind disponibile în mod public.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea ratingurilor  +  Articolul 25O institutie de credit poate nominaliza una sau mai multe institutii externe de evaluare a creditului eligibile ale caror ratinguri să fie utilizate la calculul valorii ponderate la risc a expunerilor potrivit prevederilor cap. II, secţiunea 1 ("institutie externa de evaluare a creditului nominalizata").  +  Articolul 26Fără a aduce atingere prevederilor art. 28-30, o institutie de credit care utilizeaza ratingurile furnizate de institutii externe de evaluare a creditului nominalizate pentru pozitiile sale din securitizare, trebuie să o faca în mod consecvent.  +  Articolul 27Fără a aduce atingere prevederilor art. 28 şi 29, o institutie de credit nu poate utiliza ratingurile furnizate de o institutie externa de evaluare a creditului pentru pozitiile sale din anumite transe ale unei structuri de securitizare şi ratingurile furnizate de o alta institutie externa de evaluare a creditului pentru pozitiile sale din alte transe din cadrul aceleiasi structuri, indiferent dacă acestea din urma beneficiaza sau nu de un rating furnizat de prima institutie externa de evaluare a creditului.  +  Articolul 28În cazul în care o pozitie din securitizare a institutiei de credit dispune de doua ratinguri furnizate de institutii externe de evaluare a creditului nominalizate, institutia de credit utilizeaza ratingul cel mai puţin favorabil.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care o pozitie din securitizare a institutiei de credit dispune de mai mult de doua ratinguri furnizate de institutii externe de evaluare a creditului nominalizate, institutia de credit utilizeaza cele mai favorabile doua ratinguri. (2) În cazul în care cele doua ratinguri prevăzute la alin. 1 sunt diferite, institutia de credit utilizeaza cel mai puţin favorabil rating dintre cele doua.  +  Articolul 30 (1) În situaţia în care o protecţie a creditului eligibila potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii este furnizata în mod direct entitatii special constituite în scopul securitizarii şi acea protecţie este luata în considerare în procesul de evaluare a creditului aferent unei pozitii din securitizare, efectuat de către o institutie externa de evaluare a creditului nominalizata, ponderea de risc asociata acelui rating poate fi utilizata. (2) Dacă protectia furnizata în sensul alin. 1 nu este eligibila conform prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, ratingul furnizat nu trebuie să fie recunoscut. (3) În situaţia în care protectia creditului nu este furnizata entitatii special constituite în scopul securitizarii, ci în mod direct unei pozitii din securitizare, ratingul furnizat nu trebuie să fie recunoscut.  +  Secţiunea a 3-a Punerea în corespondenta a ratingurilor cu nivelele scalei de calitate a creditului (Mapping)  +  Articolul 31 (1) În scopul determinarii corespondentei prevăzute la art. 11, Banca Naţionala a României trebuie să diferentieze gradele de risc relative exprimate de fiecare rating. (2) În vederea determinarii corespondentei prevăzute la art. 11, Banca Naţionala a României ia în considerare factori cantitativi (cum ar fi ratele de nerambursare şi/sau rata pierderilor) şi factori calitativi (cum ar fi gama de tranzactii evaluate în procesul de atribuire a unui rating de către institutia externa de evaluare a creditului şi semnificatia ratingului).  +  Articolul 32 (1) În cadrul procesului de determinare a corespondentei, Banca Naţionala a României urmareste să se asigure ca pozitiile din securitizare cărora le este atribuita aceeasi pondere de risc pe baza ratingurilor furnizate de institutii externe de evaluare a creditului eligibile, prezinta un grad de risc de credit echivalent. (2) În sensul alin. 1, Banca Naţionala a României poate modifica în mod corespunzător determinarea corespondentei dintre nivelele scalei de calitate a creditului şi ratinguri.  +  Capitolul V Metodologia de calcul  +  Secţiunea 1 Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizarii abordarii standard  +  Articolul 33Fără a aduce atingere prevederilor art. 35, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care beneficiaza de rating se calculeaza prin aplicarea la valoarea expunerii a ponderii de risc asociate nivelului scalei de calitate a creditului cu care a fost pus în corespondenta ratingul de către Banca Naţionala a României, în conformitate cu prevederile art. 11, asa cum este prevăzut în tabelele 1 şi 2.Tabelul nr. 1Pozitii, altele decat cele care beneficiaza de rating pe termen scurt┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────────┐│ Nivelul scalei de │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ Cel mult 5 ││calitate a creditului │ │ │ │ │ │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────────┤│ Pondere de risc │ 20% │ 50% │ 100% │ 350% │ 1250% │└──────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────────┘Tabelul nr. 2Pozitii care beneficiaza de rating pe termen scurt┌──────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────────────────┐│ Nivelul scalei de │ 1 │ 2 │ 3 │ Toate celelalte ││calitate a creditului │ │ │ │ ratinguri │├──────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────────────────┤│ Pondere de risc │ 20% │ 50% │ 100% │ 1250% │└──────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────────────────┘  +  Articolul 34Fără a aduce atingere prevederilor art. 37-42, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care nu beneficiaza de rating se calculeaza prin aplicarea unei ponderi de risc de 1250%.  +  Articolul 35În cazul unei institutii de credit initiatoare sau care are calitatea de sponsor, valoarea ponderata la risc a expunerilor aferenta propriilor pozitii din securitizare poate fi limitata la valoarea ponderata la risc a expunerilor care ar fi fost calculată pentru expunerile securitizate dacă acestea nu ar fi fost securitizate, condiţionat de aplicarea unei ponderi de risc de 150% asupra tuturor elementelor restante şi elementelor incadrate în categoria "risc reglementat ridicat" din cadrul expunerilor securitizate.1.1. - Tratamentul pozitiilor care nu beneficiaza de rating  +  Articolul 36Instituţiile de credit care deţin o pozitie din securitizare care nu beneficiaza de rating pot să aplice, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii pentru pozitia respectiva, tratamentul prevăzut la art. 37, cu condiţia ca, în orice moment, să fie cunoscuta componenta portofoliului de expuneri securitizate.  +  Articolul 37 (1) O institutie de credit poate aplica o pondere de risc medie ponderata ce ar fi aplicata expunerilor securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard de către o institutie de credit care ar detine expunerile, multiplicata cu un coeficient de concentrare. (2) Coeficientul de concentrare prevăzut de alin. 1 este egal cu raportul dintre suma valorilor nominale ale tuturor transelor securitizarii şi suma valorilor nominale ale transelor de rang inferior sau de rang egal faţă de cel al transei în care este deţinută pozitia, inclusiv valoarea nominala a respectivei transe. (3) Ponderea de risc rezultata din aplicarea alin. 1 nu poate depăşi 1250% şi nu poate fi mai mica decat orice pondere de risc aplicabila unei transe de rang superior care beneficiaza de rating. (4) În situaţia în care institutia de credit nu poate să determine ponderile de risc aplicabile expunerilor securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, respectivei pozitii i se aplică o pondere de risc de 1250%.1.2. - Tratamentul pozitiilor din securitizare deţinute în cadrul unei transe ce suporta a doua pierdere ("second loss") sau intr-o transa mai favorabila în cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active  +  Articolul 38Fără a aduce atingere posibilităţii aplicarii unui tratament mai avantajos în temeiul dispoziţiilor referitoare la facilitatile de trezorerie prevăzute la par. 1.3 al prezentei secţiuni, o institutie de credit poate aplica pozitiilor din securitizare care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 39 o pondere de risc reprezentand maximul dintre 100% şi cea mai mare dintre ponderile de risc care ar fi fost aplicate oricareia dintre expunerile securitizate potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, de către o institutie de credit care ar detine respectivele expuneri.  +  Articolul 39Tratamentul prevăzut la art. 38 poate fi aplicat dacă pozitia din securitizare: a) este încadrată intr-o transa care din punct de vedere economic suporta a doua pierderea ("second loss") sau intr-o transa mai favorabila a securitizarii, iar transa care suporta prima pierderea ("first loss") trebuie să-i furnizeze acesteia o crestere semnificativa a calităţii creditului; b) este de o calitate cel puţin echivalenta ratingului aferent unei investitii cu risc scăzut; şi c) este deţinută de o institutie de credit care nu detine nicio pozitie în transa care suporta prima pierderea ("first loss").1.3. - Tratamentul facilitatilor de trezorerie care nu beneficiaza de rating  +  Articolul 40 (1) În vederea determinarii valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilităţi de trezorerie care nu beneficiaza de rating, asupra valorii nominale a facilitatii se poate aplica un factor de conversie de 20%, în cazul în care facilitatea de trezorerie are o scadenta initiala de cel mult un an, şi un factor de conversie de 50%, în cazul în care facilitatea de trezorerie are o scadenta initiala mai mare de un an, dacă facilitatea de trezorerie este eligibila. (2) O facilitate de trezorerie care nu beneficiaza de rating este eligibila în sensul alin. 1, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) documentaţia aferenta facilitatii de trezorerie identifica şi delimiteaza în mod clar circumstantele potrivit cărora facilitatea de trezorerie poate fi utilizata; b) facilitatea de trezorerie nu poate fi utilizata pentru a sustine creditul prin acoperirea pierderilor deja înregistrate la momentul tragerii (de exemplu, prin procurarea de lichiditati pentru expunerile aflate în stare de nerambursare la momentul tragerii sau pentru achizitionarea de active la un pret superior valorii lor juste); c) facilitatea de trezorerie nu poate fi utilizata pentru a furniza finanţare permanenta sau periodica pentru securitizare; d) rambursarea lichiditatilor trase în cadrul facilitatii de trezorerie nu este subordonata creanţelor investitorilor, altele decat cele legate de instrumentele financiare derivate pe rata dobanzii sau pe valute sau de comisioane sau alte astfel de plati, şi nici nu face obiectul unor excepţii sau amanari; e) recurgerea la facilitatea de trezorerie ulterior epuizarii tuturor modalitatilor disponibile de crestere a calităţii creditului de care respectiva facilitate poate beneficia nu este posibila; f) facilitatea de trezorerie trebuie să includa o clauza care să conduca la o reducere automata a sumei care mai poate fi utilizata, cu valoarea expunerilor care se afla în stare de nerambursare, în sensul prevăzut de Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating, sau sa conduca, atunci când portofoliul de expuneri securitizate este alcătuit din instrumente care beneficiaza de rating, la revocarea facilitatii în situaţia în care calitatea medie a portofoliului se situeaza sub ratingul aferent unei investitii cu risc scăzut. (3) Ponderea de risc care se aplică în cazul unei expuneri aferente unei facilităţi de trezorerie eligibile care nu beneficiaza de rating este cea mai mare pondere care s-ar aplica oricareia dintre expunerile securitizate conform Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, de către o institutie de credit care ar detine respectivele expuneri.  +  Articolul 41 (1) În vederea determinarii valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilităţi de trezorerie care nu beneficiaza de rating şi care nu poate fi utilizata decat în situaţia unei crize generale a pieţei, asupra valorii nominale a facilitatii de trezorerie respective se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 40. (2) În sensul alin. 1, prin criza generală a pieţei se înţelege situaţia în care mai multe entităţi special constituite în scopul securitizarii, care deruleaza tranzactii diferite, se afla în imposibilitatea de a reinnoi titlurile pe termen scurt scadente, iar aceasta imposibilitate nu este rezultatul unei deprecieri, nici a calităţii creditului respectivelor entităţi special constituite în scopul securitizarii, nici a calităţii creditului expunerilor securitizate.  +  Articolul 42În vederea determinarii valorii ponderate la risc a expunerii aferente unei facilităţi de trezorerie care nu beneficiaza de rating şi care poate fi revocata neconditionat, asupra valorii nominale a respectivei facilităţi de trezorerie se poate aplica un factor de conversie de 0%, dacă sunt indeplinite condiţiile prevăzute la art. 40 şi dacă rambursarea lichiditatilor trase în cadrul facilitatii de trezorerie are rang superior în raport cu orice alte creante asupra fluxurilor de numerar generate de expunerile securitizate.1.4. - Cerinţe de capital suplimentare pentru securitizarea expunerilor reinnoibile cu clauza de rambursare anticipata  +  Articolul 43În afară de valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozitiile sale din securitizare, o institutie de credit initiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută în prezentul paragraf, în situaţia în care transfera expuneri reinnoibile în cadrul unei securitizari care contine o clauza de rambursare anticipata.  +  Articolul 44În sensul acestui paragraf, institutia de credit calculeaza valoarea ponderata la risc a expunerii pentru suma interesului initiatorului şi intereselor investitorilor.  +  Articolul 45Pentru structurile de securitizare în care expunerile securitizate sunt atât expuneri reinnoibile cat şi expuneri care nu sunt reinnoibile, o institutie de credit initiatoare aplica pentru partea de portofoliu formata din expuneri reinnoibile tratamentul prevăzut la art. 46-56.  +  Articolul 46 (1) Pentru scopurile art. 43-56, prin interesul initiatorului se înţelege valoarea expunerii pentru partea notionala a portofoliului de sume trase, transferate în cadrul securitizarii, a carei proportie în raport cu valoarea portofoliului total transferat în cadrul structurii de securitizare, determina proportia fluxurilor de numerar generate de incasarea principalului şi a dobanzii, precum şi a altor sume asociate care nu sunt disponibile pentru efectuarea de plati către cei care deţin pozitii din securitizare în cadrul securitizarii. (2) Pentru a putea fi calificat drept interes al initiatorului în sensul alin. 1, acesta nu trebuie să fie subordonat interesului investitorilor. (3) Prin interesele investitorilor se înţelege valoarea expunerii pentru partea notionala rămasă din portofoliul de sume trase.  +  Articolul 47Expunerea institutiei de credit initiatoare, asociata drepturilor sale care decurg din interesul initiatorului nu trebuie să fie considerata o pozitie din securitizare, ci o expunere proporţională din expunerile securitizate, ca şi cum acestea nu ar fi fost securitizate.  +  Articolul 48Initiatorii urmatoarelor structuri de securitizare care conţin o clauza de rambursare anticipata sunt exceptati de la cerinţa de capital suplimentara prevăzută la art. 43: a) securitizarea expunerilor reinnoibile în cazul cărora investitorii rămân expusi în totalitate la toate tragerile viitoare ale imprumutatilor, astfel încât riscul aferent facilitatilor suport nu revine la institutia de credit initiatoare nici chiar după producerea unui eveniment care declanseaza o rambursare anticipata; şi b) securitizarea în cadrul careia rambursarea anticipata este declansata numai de producerea unor evenimente care nu sunt legate de performanţă activelor securitizate sau a institutiei de credit initiatoare, cum ar fi modificari semnificative în legislatie sau în reglementarile fiscale.  +  Articolul 49În cazul unei institutii de credit initiatoare supusă cerinței de capital suplimentare prevăzute la art. 43, totalul dintre valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozitiilor sale în interesele investitorilor şi valoarea ponderata la risc a expunerilor calculat conform art. 43, nu trebuie să depăşească cea mai mare dintre: a) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente pozitiilor sale în interesele investitorilor; şi b) valoarea ponderata la risc a expunerilor aferenta expunerilor securitizate, asa cum ar fi aceasta calculată de către o institutie de credit care ar detine respectivele expuneri fără a le securitiza, pentru o valoare egala cu interesul investitorilor.  +  Articolul 50Câştigurile nete potentiale aferente activelor securitizate, recunoscute în capitalurile proprii, deduse la calculul fondurilor proprii potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii, sunt tratate independent de valoarea maxima indicată la art. 49.  +  Articolul 51Valoarea ponderata la risc a expunerii calculată în conformitate cu art. 43, este produsul dintre valoarea intereselor investitorilor, factorul de conversie corespunzător, conform prevederilor de la art. 53-57 şi media ponderata a ponderilor de risc care s-ar fi aplicat expunerilor securitizate, în cazul în care acestea nu ar fi fost securitizate.  +  Articolul 52O clauza de rambursare anticipata este considerata "controlata" dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) institutia de credit initiatoare a implementat un program adecvat referitor la capital/lichiditate, pentru a se asigura ca dispune de suficiente capital şi lichiditati ce pot fi utilizate în cazul unei rambursari anticipate; b) pe tot parcursul tranzactiei se păstrează o distribuire proporţională între interesul initiatorului şi interesele investitorilor, în ceea ce priveste plăţile de dobânda şi principal, cheltuielile, pierderile şi recuperarile, pe baza soldurilor de rambursat ale creanţelor existente la una sau mai multe date de referinţa din cadrul fiecarei luni; c) perioada de rambursare este considerata suficienta pentru 90% din totalul datoriilor (interesul initiatorului şi interesele investitorului) de rambursat la inceputul perioadei de rambursare anticipata, care trebuie să fie rambursate sau recunoscute ca fiind în stare de nerambursare; d) ritmul rambursarilor nu este mai rapid decat cel produs de o rambursare liniara pe parcursul perioadei prevăzute la lit. c).  +  Articolul 53 (1) - În cazul securitizarilor care conţin o clauza de rambursare anticipata a expunerilor de tip retail, care nu sunt angajate ferm şi pot fi revocate neconditionat fără notificare prealabila, în situaţia în care rambursarea anticipata este declansata de scaderea nivelului marjei nete sub un nivel de referinţa, institutia de credit trebuie să compare marja neta medie pe trei luni cu nivelul marjei nete de la care ea trebuie să renunte la respectiva marja (nivel limita). (2) - În cazul în care securitizarea nu prevede obligaţia de a renunta la marja neta, nivelul limita se considera a fi cu 4.5 puncte procentuale mai mare decat nivelul marjei nete care declanseaza rambursarea anticipata.  +  Articolul 54Factorul de conversie care trebuie aplicat în sensul art. 51 este determinat de nivelul marjei nete medii efective pe trei luni în conformitate cu tabelul nr. 3.Tabelul nr. 3┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐│ │ Securitizare care │ Securitizare care ││ │ contine o clauza de │ contine o clauza de ││ │ rambursare anticipata │ rambursare anticipata ││ │ controlata │ necontrolata │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Marja neta medie pe │ Factor de conversie │ Factor de conversie ││trei luni │ │ │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Nivel superior nivelului A│ 0% │ 0% │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Nivelul A │ 1% │ 5% │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Nivelul B │ 2% │ 15% │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Nivelul C │ 10% │ 50% │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Nivelul D │ 20% │ 100% │├──────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤│Nivelul E │ 40% │ 100% │└──────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘unde:- Nivelul A reprezinta nivelul marjei nete care se încadrează între 100% din nivelul limita şi 133,33% din respectivul nivel;- Nivelul B reprezinta nivelul marjei nete pozitive care se încadrează între 75% din nivelul limita şi 100% din respectivul nivel;- Nivelul C reprezinta nivelul marjei nete pozitive care se încadrează între 50% din nivelul limita şi 75% din respectivul nivel;- Nivelul D reprezinta nivelul marjei nete pozitive care se încadrează între 25% din nivelul limita şi 50% din respectivul nivel;- Nivelul E reprezinta nivelul marjei nete pozitive mai mic de 25% din nivelul limita.  +  Articolul 55În cazul securitizarilor care conţin o clauza de rambursare anticipata a expunerilor de tip retail care nu sunt angajate ferm şi pot fi revocate neconditionat, fără notificare prealabila, în situaţia în care rambursarea anticipata este declansata de o limita cantitativa referitoare la un element, altul decat marja neta medie pe trei luni, pentru determinarea factorului de conversie corespunzător Banca Naţionala a României poate aplica un tratament asemanator celui prevăzut la art. 53 şi 54.  +  Articolul 56 (1) În cazul în care pentru o anumita securitizare Banca Naţionala a României intenţionează să aplice un tratament în conformitate cu prevederile art. 55, aceasta trebuie să informeze în prealabil autorităţile competente relevante din toate celelalte state membre. (2) Înainte ca aplicarea unui astfel de tratament sa devina parte a politicii generale a Băncii Naţionale a României pentru securitizarile ce conţin clauze de rambursare anticipata de natura celei în cauza, Banca Naţionala a României se consulta cu autorităţile competente relevante din toate celelalte state membre şi tine cont de opiniile exprimate de acestea. (3) Opiniile exprimate de autorităţile competente relevante din toate celelalte state membre în urma consultarilor prevăzute la alin. 3 şi tratamentul aplicat sunt facute publice de către Banca Naţionala a României.  +  Articolul 57 (1) Pentru toate celelalte securitizari care cuprind o clauza controlata de rambursare anticipata a expunerilor reinnoibile se aplică un factor de conversie de 90%. (2) Pentru toate celelalte securitizari care cuprind o clauza necontrolata de rambursare anticipata a expunerilor reinnoibile, se aplică un factor de conversie de 100%.1.5. - Recunoasterea diminuarii riscului de credit asupra pozitiilor din securitizare  +  Articolul 58În cazul în care o pozitie din securitizare beneficiaza de protecţie a creditului, calculul valorii ponderate la risc a expunerilor poate fi modificat în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii.1.6. - Reducerea valorii ponderate la risc a expunerilor  +  Articolul 59 (1) În cazul unei pozitii din securitizare careia îi este atribuita o pondere de risc de 1250%, instituţiile de credit pot, în locul includerii respectivei pozitii în calculul valorii ponderate la risc a expunerilor, sa deduca valoarea expunerii respective din fondurile proprii, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii. (2) În sensul alin. 1, calculul valorii expunerii poate lua în considerare protectia finanţată a creditului eligibila, intr-o modalitate conforma cu prevederile art. 58.  +  Articolul 60În cazul în care o institutie de credit utilizeaza alternativa prevăzută la art. 59 alin. 1, o sumă egala cu de 12,5 ori suma dedusa conform prevederii menţionate trebuie dedusa, pentru scopurile art. 35, din valoarea ponderata la risc maxima a expunerii, specificata la art. 35, care trebuie calculată de instituţiile de credit în cauza.  +  Secţiunea a 2-a Calculul valorii ponderate la risc a expunerilor în cazul utilizarii abordarii bazate pe modele interne de rating2.1. Ierarhia metodelor  +  Articolul 61Pentru scopurile prevederilor art. 5-7 şi 9, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare se calculeaza în conformitate cu prevederile prezentei secţiuni.  +  Articolul 62 (1) În cazul unei pozitii care beneficiaza de rating sau al unei pozitii pentru care se poate utiliza un rating implicit, pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerii se utilizeaza metoda bazata pe ratinguri prevăzută la par. 2.5 din prezenta secţiune. (2) În cazul unei pozitii care nu beneficiaza de rating, se utilizeaza metoda formulei reglementate, prevăzută la par. 2.6 din prezenta secţiune, cu excepţia cazurilor în care, potrivit prevederilor par. 2.3 din prezenta secţiune, este permisa utilizarea abordarii bazate pe ratinguri interne.  +  Articolul 63O institutie de credit, alta decat o institutie de credit initiatoare sau o institutie de credit sponsor, poate utiliza metoda formulei reglementate numai cu aprobarea Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 64În cazul unei institutii de credit initiatoare sau al unei institutii de credit sponsor, care se afla în imposibilitatea de a calcula K(irb) şi care nu a obţinut aprobarea de a utiliza abordarea bazata pe ratinguri interne pentru pozitiile sale din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, precum şi în cazul altor institutii de credit care nu au obţinut aprobarea de a utiliza metoda formulei reglementate sau abordarea bazata pe ratinguri interne, pentru pozitiile din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, o pondere de risc de 1250% este atribuita pozitiilor din securitizare care nu beneficiaza de rating şi pentru care nu se poate utiliza un rating implicit.2.2. Utilizarea ratingurilor implicite  +  Articolul 65O institutie de credit atribuie unei pozitii care nu beneficiaza de rating un rating implicit, echivalent evaluării de credit atribuite pozitiilor care beneficiaza de rating ("pozitii de referinţa") şi care au rangul cel mai înalt între pozitiile total subordonate pozitiei din securitizare în cauza care nu beneficiaza de rating, în cazul în care urmatoarele cerinţe operationale minime sunt indeplinite: a) pozitiile de referinţa trebuie să fie total subordonate pozitiilor din securitizare care nu beneficiaza de rating; b) scadenta aferenta pozitiilor de referinţa trebuie să fie cel puţin egala cu cea aferenta respectivei pozitii care nu beneficiaza de rating; şi c) orice rating implicit trebuie să fie actualizat în permanenta pentru a reflecta orice schimbari intervenite în ratingul atribuit pozitiilor de referinţa.2.3. Utilizarea abordarii bazate pe ratinguri interne în cazul pozitiilor din cadrul programelor de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active  +  Articolul 66 (1) O institutie de credit poate să atribuie unei pozitii care nu beneficiaza de rating din cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active un rating derivat, potrivit prevederilor art. 67, dacă se obtine aprobarea prealabila a Băncii Naţionale a României şi dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) pozitiile din titlurile pe termen scurt emise în cadrul programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active sunt pozitii care beneficiaza de rating; b) institutia de credit demonstreaza Băncii Naţionale a României ca ratingurile sale interne cu privire la calitatea creditului pozitiei respective reflecta metodologia de evaluare, disponibila în mod public, a uneia sau mai multor institutii externe de evaluare a creditului eligibile, pentru atribuirea de ratinguri titlurilor garantate cu expuneri de tipul expunerilor securitizate; c) instituţiile externe de evaluare a creditului a caror metodologie de evaluare este luata în considerare la stabilirea ratingurilor interne ale instituţiilor de credit, în sensul lit. b), includ acele institutii externe de evaluare a creditului care au acordat un rating extern titlurilor pe termen scurt emise în cadrul programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active. Elementele cantitative (precum parametrii pentru simularea condiţiilor de criza) utilizate pentru atribuirea unei anumite calităţi a creditului pozitiei din securitizare trebuie să fie cel puţin la fel de prudente precum cele utilizate de instituţiile externe de evaluare a creditului în cauza în metodologiile lor de evaluare; d) la elaborarea metodologiei de evaluare interna, institutia de credit ia în considerare metodologiile de rating relevante publicate, pe care instituţiile externe de evaluare a creditului eligibile le utilizeaza pentru atribuirea de ratinguri titlurilor pe termen scurt din cadrul programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active. Acest proces trebuie să fie formalizat de către institutia de credit şi actualizat cu regularitate, asa cum este prevăzut la lit. g); e) metodologia de evaluare interna a institutiei de credit include clasele de rating şi trebuie să existe o corespondenta între aceste clase de rating şi ratingurile furnizate de instituţiile externe de evaluare a creditului eligibile. Aceasta corespondenta trebuie să fie formalizata în mod explicit; f) metodologia de evaluare interna este utilizata de institutia de credit în cadrul proceselor interne de administrare a riscului, inclusiv în cadrul proceselor decizionale, de informare a conducerii şi de alocare a capitalului; g) auditorii interni sau externi, o institutie externa de evaluare a creditului sau functia din cadrul institutiei de credit care realizează controlul intern al creditului sau administrarea riscurilor efectueaza examinari regulate ale procesului de evaluare interna şi a calităţii evaluarilor interne în ceea ce priveste calitatea creditului aferenta expunerilor institutiei de credit în cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active. În situaţia în care examinarea este efectuata de auditorii interni, sau de functia din cadrul institutiei de credit care realizează controlul intern al creditului sau administrarea riscurilor, aceste functii trebuie să fie independente de activităţile legate de derularea programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active, şi sa nu aiba niciun fel de legătură cu clientii; h) institutia de credit monitorizează performanta ratingurilor interne în timp pentru a evalua calitatea metodologiei de evaluare interna şi ajusteaza, după caz, metodologia respectiva, în situaţia în care comportamentul expunerilor deviaza în mod regulat de la cel indicat de ratingurile interne; i) programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active include standarde de subscriere sub forma de ghiduri în domeniul creditului şi investitiilor (de ex. pentru a decide asupra achizitiei unui activ, administratorul programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active trebuie să ia în considerare tipul activului ce urmeaza să fie achizitionat, tipul şi valoarea monetara a expunerilor ce rezultă din furnizarea facilitatilor de trezorerie şi a mijloacelor de crestere a calităţii creditului, distributia pierderii şi separarea din punct de vedere economic şi juridic a activelor transferate de entitatea care vinde activele; o analiza de credit asupra profilului de risc al vânzătorului activului este efectuata, care va include analiza performantei financiare trecute şi viitoare a pozitiei curente de piaţa, a competitivitatii viitoare previzionate, a gradului de îndatorare, a fluxurilor de numerar, a ratei de acoperire a dobanzilor şi a ratingului datoriei; în plus, este efectuata o examinare a standardelor de subscriere ale vânzătorului, a capacităţii sale de a administra datoria şi a procedurilor sale de încasare); j) standardele de subscriere ale programului de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active stabilesc criterii minime de eligibilitate a activelor care, în special:- sa nu permita achizitia activelor care înregistrează intarzieri semnificative la plata sau se afla în stare de nerambursare;- sa limiteze concentrarile excesive faţă de acelasi debitor sau aceeasi zona geografica; şi- sa delimiteze tipul activelor ce urmeaza a fi achiziţionate; k) programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active dispune de politici şi proceduri de încasare care iau în considerare capacitatea operationala şi calitatea creditului administratorului creditului. Programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active trebuie să diminueze riscul vânzătorului/administratorului creditului prin diferite mijloace, cum ar fi stabilirea de praguri de declansare bazate pe calitatea curenta a creditului, care să impiedice orice confuzie cu privire la fonduri; l) estimarea agregata a pierderilor pentru un portofoliu de active ce se intenţionează a fi achiziţionate în cadrul unui program de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active trebuie să ia în considerare toate sursele de risc potenţial, cum ar fi riscul de credit şi riscul de diminuare a valorii creanţelor. În situaţia în care cresterea calităţii creditului furnizata de vânzător este dimensionata doar pe baza pierderilor aferente creditului, trebuie să se constituie o rezervă distincta pentru riscul de diminuare a valorii creanţelor, atunci când acest risc de diminuare a valorii creantei este semnificativ pentru portofoliul de expuneri respectiv. Pentru cuantificarea nivelului cresterii calităţii creditului necesar, programul trebuie să analizeze seriile de informaţii istorice înregistrate pe parcursul mai multor ani, inclusiv pierderile, intarzierile la plata, diminuarile de valoare a creanţelor şi rata de rotatie a creanţelor; şi m) programul de emisiune de titluri pe termen scurt garantate cu active include elemente structurale (cum ar fi praguri de inchidere) pentru achizitionare de expuneri în vederea diminuarii riscurilor de deteriorare a calităţii creditului pentru portofoliul suport. (2) În procesul de aprobare prealabila prevăzut la alin. 1, Banca Naţionala a României poate acorda o derogare de la cerinţa ca metodologia de evaluare a unei institutii externe de evaluare a creditului să fie disponibila în mod public, în situaţia în care institutia de credit demonstreaza ca datorita caracteristicilor specifice securitizarii (spre exemplu structura unica a acesteia) nu exista inca o astfel de metodologie de evaluare accesibila publicului.  +  Articolul 67 (1) Institutia de credit atribuie pozitia care nu beneficiaza de rating unui nivel de rating descris la art. 66. (2) În sensul alin. 1, pozitiei care nu beneficiaza de rating îi este atribuit un rating derivat identic evaluarilor de credit corespunzătoare acelui nivel de rating, asa cum s-a prevăzut la art. 66. (3) Pentru scopurile calcularii valorii ponderate la risc a expunerilor, în cazul în care la iniţierea securitizarii ratingul derivat este cel puţin la nivelul unui rating aferent unei investitii cu risc scăzut, respectivul rating este considerat identic cu un rating eligibil furnizat de o institutie externa de evaluare a creditului eligibila.2.4. Valorile maxime ponderate la risc ale expunerilor  +  Articolul 68În cazul unei institutii de credit initiatoare, al unei institutii de credit sponsor, sau al altor institutii de credit care pot calcula K(irb), valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozitiile proprii din securitizare poate fi limitata la suma care ar determina, în aplicarea prevederilor art. 2 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii, o cerinţa de capital egala cu suma urmatoarelor doua elemente: 8% din valoarea ponderata la risc a expunerilor aferente activelor securitizate, dacă acestea nu ar fi fost securitizate şi ar fi fost pastrate în bilantul institutiei de credit şi valoarea pierderilor asteptate aferente acestor expuneri.2.5. Metoda bazata pe ratinguri  +  Articolul 69Potrivit metodei bazate pe ratinguri, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare care beneficiaza de rating se calculeaza prin aplicarea asupra valorii expunerii a ponderii de risc asociate nivelelor scalei de calitate a creditului cu care Banca Naţionala a României a pus în corespondenta ratingul, în conformitate cu prevederile art. 11, asa cum este prevăzut în tabelele 4 şi 5, multiplicata cu un coeficient de 1,06.Tabelul nr. 4Pozitii, altele decat cele care beneficiaza de rating pe termen scurt┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ Nivelul scalei de │ Pondere de risc ││ calitate a creditului │ │├───────────────────────┼─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┤│ │ A │ B │ C │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 7% │ 12% │ 20% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 2 │ 8% │ 15% │ 25% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 3 │ 10% │ 18% │ 35% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 4 │ 12% │ 20% │ 35% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 5 │ 20% │ 35% │ 35% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 6 │ 35% │ 50% │ 50% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 7 │ 60% │ 75% │ 75% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 8 │ 100% │ 100% │ 100% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 9 │ 250% │ 250% │ 250% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 10 │ 425% │ 425% │ 425% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ 11 │ 650% │ 650% │ 650% │├───────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤│ Sub 11 │ 1250% │ 1250% │ 1250% │└───────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘Tabelul nr. 5Pozitii care beneficiaza de rating pe termen scurt┌─────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐│ Nivelul scalei de │ Pondere de risc ││calitate a creditului│ │├─────────────────────┼──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤│ │ A │ B │ C │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 1 │ 7% │ 12% │ 20% │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 2 │ 12% │ 20% │ 35% │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ 3 │ 60% │ 75% │ 75% │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤│ Orice alte evaluari │ 1250% │ 1250% │ 1250% ││ ale creditului │ │ │ │└─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘  +  Articolul 70 (1) Fără a se aduce atingere prevederilor art. 71 şi 72, ponderile de risc din coloana A a fiecarui tabel de la art. 69 se aplică în cazul în care pozitia se situeaza în transa cu cel mai ridicat rang. (2) Pentru a determina dacă o transa are cel mai ridicat rang nu este necesar să fie luate în considerare sumele datorate în baza contractelor aferente instrumentelor financiare derivate pe rata dobanzii sau pe valute, comisioanele datorate sau alte plati similare.  +  Articolul 71 (1) Asupra unei pozitii dintr-o transa din securitizare având cel mai ridicat rang se poate aplica o pondere de risc de 6%, în situaţia în care respectiva transa este de rang superior din toate punctele de vedere faţă de o alta transa de pozitii din securitizare cărora le-ar fi atribuita o pondere de risc de 7% conform prevederilor art. 69. (2) Prevederile alin. 1 devin aplicabile dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) Băncii Naţionale a României i se demonstreaza ca aceasta este justificata de calitatea de absorbtie a pierderilor pe care o au transele subordonate din securitizare; şi b) fie pozitia beneficiaza de un rating extern al creditului cu care a fost asociat nivelul 1 al scalei de calitate a creditului din tabelele 4 sau 5 fie, în cazul în care nu beneficiaza de rating, sunt indeplinite cerinţele prevăzute la lit. a)-c) de la art. 65. În cel de-al doilea caz, prin "pozitii de referinţa" se înţeleg pozitiile din transa subordonata, cărora le-ar fi atribuita o pondere de risc de 7% potrivit prevederilor art. 69.  +  Articolul 72 (1) Ponderile de risc din coloana C a fiecarui tabel de la art. 69 se aplică în cazul în care pozitia se raporteaza la o securitizare în care numărul efectiv al expunerilor securitizate este mai mic de 6. (2) În vederea calculului numarului efectiv al expunerilor securitizate, toate expunerile faţă de acelasi debitor trebuie să fie tratate ca o singura expunere. (3) Numărul efectiv al expunerilor se calculeaza astfel:        ┌ ┐2        │ Σ EAD(i) │        └ i ┘    N = ──────────────,                    2          Σ EAD(i)          iunde EAD(i) reprezinta suma valorilor tuturor expunerilor înregistrate faţă de debitorul "i". (4) În cazul securitizarii expunerilor care fac deja obiectul unei securitizari, institutia de credit trebuie să ia în considerare numărul expunerilor securitizate din cadrul portofoliului şi nu pe cel al expunerilor suport din portofoliile initiale din care provin expunerile suport care fac deja obiectul unei securitizari. (5) În situaţia în care se cunoaste partea din portofoliu careia îi corespunde cea mai mare expunere, C1, institutia de credit poate determina N ca fiind 1/C1.  +  Articolul 73Ponderile de risc prevăzute în coloana B ale fiecarui tabel de la art. 69 se aplică tuturor celorlalte pozitii.  +  Articolul 74Diminuarea riscului de credit pentru pozitiile din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 83-85.2.6. Metoda formulei reglementate  +  Articolul 75Fără a aduce atingere prevederilor art. 81 şi 82, potrivit metodei formulei reglementate, ponderea de risc aplicabila unei pozitii din securitizare este maximul dintre 7% şi ponderea de risc determinata potrivit prevederilor art. 76.  +  Articolul 76 (1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 81 şi 82, ponderea de risc aplicabila asupra valorii expunerii este:*Font 8*           S[L+T] - S[L]    12,5 x ─────────────, unde:                 T           ┌ ┐           │x dacă x <= K(irbr)│    S[x] = ├ ┤           │K(irbr)+K[x]-K[K(irbr)]+[d x K(irbr)/omega][1-e^omega[K(irbr)-L]/K(irbr)] dacă K(irbr) < x │           └ ┘unde:h = [1-K(irbr)/ELGD]^Nc = K(irbr)/(1-h)        [LGD - K(irbr)] K(irbr) + 0.25(1- LGD) K(irbr)    v = ──────────────────────────────────────────────                              N        ┌ ┐        │ v + K(irbr)2 │ [1 - K(irbr)] K(irbr) - v    f = │ ──────────── - c2 │ + ─────────────────────────        │ 1-h │ (1-h)tau        └ ┘        (1-c) c    g = ─────── - 1           f    a = g x c    b = g x (1-c)    d = 1- (1 - h) x (1 - Beta [K(irbr); a,b])    K[x] = (1 - h) x (1 - Beta [x; a,b]) x + Beta [x; a+1, b] c)    tau = 1000 şi omega = 20 (2) În sensul alin. 1: a) Beta [x; a,b] reprezinta distributia beta cumulata cu parametrii "a" şi "b" în punctul x; b) T reprezinta densitatea transei în care este deţinută pozitia şi se masoara ca raport între:- valoarea nominala a transei şi- suma valorilor tuturor expunerilor care au fost securitizate.În scopul calculului indicatorului T, valoarea expunerii unui instrument financiar derivat prevăzut în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja, atunci când costul curent de inlocuire nu are o valoare pozitiva, este expunerea la credit potentiala viitoare, calculată în conformitate cu prevederile acelui regulament; c) K(irbr) reprezinta raportul dintre: K(irb) şi suma valorilor expunerilor care au fost securitizate. K(irbr) se exprima în forma zecimala (de exemplu, K(irbr) egal cu 15% din portofoliu este exprimat ca 0,15); d) L reprezinta nivelul cresterii calităţii creditului şi se masoara ca raport între valoarea nominala a tuturor transelor subordonate transei în care este deţinută pozitia şi suma valorilor expunerilor care au fost securitizate. Profitul viitor capitalizat nu este luat în considerare la determinarea indicatorului L. Sumele datorate de contrapartide în cazul instrumentelor financiare derivate prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzactiilor de rascumparare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/marfuri cu împrumut, al tranzactiilor cu termen lung de decontare şi al tranzactiilor de creditare în marja care reprezinta transe de rang inferior faţă de transa respectiva pot fi luate în considerare la determinarea indicatorului L la costul curent de inlocuire (excluzand expunerea la credit potentiala viitoare); e) N reprezinta numărul efectiv de expuneri securitizate, determinat în conformitate cu prevederile art. 72; f) ELGD, valoarea medie ponderata în functie de expunere a pierderii în caz de nerambursare, se determina astfel:           Σ LGD(i) x EAD(i)           i    ELGD = ───────────────────,                Σ EAD(i)                iunde LGD(i) reprezinta LGD mediu pentru ansamblul expunerilor până la debitorul "i", iar LGD se determina în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating.În cazul securitizarii expunerilor care au facut deja obiectul unei securitizari, pentru pozitiile securitizate se aplică un LGD de 100%.În situaţia în care riscul de nerambursare şi riscul de diminuare a valorii creantei aferente creanţelor achiziţionate sunt tratate în mod agregat în cadrul unei securitizari (de ex. este disponibila o singura rezerva sau o singura garantie reala suplimentara excedentara pentru acoperirea pierderilor din oricare dintre surse), parametrul de intrare LGD(i) este media ponderata a pierderilor în caz de nerambursare (LGD) pentru riscul de credit şi a unei pierderi în caz de nerambursare (LGD) de 75% pentru riscul de diminuare a valorii creantei.Ponderile aplicate sunt cerinţele de capital la nivel individual pentru riscul de credit, şi, respectiv, pentru riscul de diminuare a valorii creantei. (3) În situaţia în care valoarea expunerii celei mai mari expuneri securitizate, C1, nu depăşeşte 3% din suma valorii expunerilor securitizate, institutia de credit poate, în scopul aplicarii metodei formulei reglementate, sa atribuie pierderii în caz de nerambursare (LGD) o valoare de 50% şi pentru N una dintre urmatoarele doua valori, potrivit lit. a sau b:                          ┌ ┐                          │ C(m) - C(1)│ -1    a) a) N = (C(1)C(m) + │ ───────────│ max [+1 - mC(1,0)]) sau                          │ m - 1 │                          └ ┘    b) b) N = 1/C(1) (4) În sensul alin. 3, C(m) reprezinta raportul între suma valorilor expunerilor celor mai mari expuneri "m" şi suma valorilor expunerilor aferente tuturor expunerilor securitizate. Valoarea parametrului "m" poate fi stabilita de către institutia de credit. (5) În situaţia în care securitizarile includ expuneri de tip retail, Banca Naţionala a României poate permite implementarea metodei formulei reglementate cu urmatoarele simplificari: h = 0 şi v = 0.  +  Articolul 77Diminuarea riscului de credit aferent pozitiilor din securitizare poate fi recunoscută în conformitate cu prevederile art. 83, art. 84 şi 86-89.2.7. Facilităţi de trezorerie  +  Articolul 78În vederea determinarii valorii expunerii unei pozitii din securitizare care nu beneficiaza de rating şi care ia forma anumitor tipuri de facilităţi de trezorerie, se aplică prevederile prezentului paragraf.  +  Articolul 79Asupra valorii nominale a unei facilităţi de trezorerie care nu poate fi utilizata decat în cazul unei crize generale a pieţei şi care indeplineste condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 40 se poate aplica un factor de conversie de 20%.  +  Articolul 80Asupra valorii nominale a unei facilităţi de trezorerie care indeplineste condiţiile prevăzute la art. 42 se poate aplica un factor de conversie de 0%.  +  Articolul 81În situaţia în care o institutie de credit nu are posibilitatea de a calcula valoarea ponderata la risc a expunerilor pentru expunerile securitizate ca şi cum acestea nu ar fi fost securitizate, respectiva institutie de credit poate, în mod excepţional şi numai cu aprobarea Băncii Naţionale a României, să aplice, pentru o perioadă limitata, metoda prevăzută la art. 82 pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor pentru o pozitie din securitizare care nu beneficiaza de rating reprezentata sub forma unei facilităţi de trezorerie care indeplineste condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 40 sau care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 79.  +  Articolul 82 (1) Cea mai mare pondere de risc care s-ar aplica, potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, expunerilor securitizate în cazul în care acestea nu ar fi fost securitizate, poate fi aplicata pozitiei din securitizare reprezentate de o facilitate de trezorerie. (2) Pentru a determina valoarea expunerii pozitiei se poate aplica un factor de conversie de 50% asupra valorii nominale a facilitatii de trezorerie, dacă respectiva facilitate are o scadenta initiala de cel mult un an. (3) În situaţia în care facilitatea de trezorerie indeplineste condiţiile prevăzute la art. 79 se poate aplica un factor de conversie de 20%. (4) În toate celelalte cazuri, în afară de cele de la alin. 2 şi 3, se aplică un factor de conversie de 100%.2.8. Recunoasterea diminuarii riscului de credit în cazul pozitiilor din securitizare  +  Articolul 83O protecţie finanţată a creditului eligibila în vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerilor potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, se limiteaza la cea care este eligibila potrivit Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, iar recunoasterea sa este condiţionată de indeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivele regulamente.  +  Articolul 84Protectia nefinantata eligibila a creditului şi furnizorii unei astfel de protectii se limiteaza la acelea care sunt eligibile potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, iar recunoasterea acestora este condiţionată de indeplinirea cerințelor minime relevante prevăzute în respectivul regulament.  +  Articolul 85În situaţia în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizand metoda bazata pe ratinguri, valoarea expunerii şi/sau valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare, pentru care a fost obtinuta o protecţie a creditului, pot fi modificate în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, asa cum se aplică acestea la calculul valorii ponderate la risc a expunerii potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard.  +  Articolul 86 (1) În situaţia în care valoarea ponderata la risc a expunerilor este calculată utilizand metoda formulei reglementate, institutia de credit determina "ponderea de risc efectiva" a respectivei pozitii. (2) Pentru scopurile aplicarii alin. 1, se raporteaza valoarea ponderata la risc a expunerii aferenta pozitiei la valoarea expunerii pozitiei respective, iar rezultatul obţinut se multiplica cu 100.  +  Articolul 87În cazul protectiei finantate a creditului, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente pozitiei din securitizare este produsul dintre valoarea expunerii aferente pozitiei, ajustate cu protectia finanţată aferenta pozitiei (E*, calculat potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, în scopul calculului valorii ponderate la risc a expunerii potrivit prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, considerand ca valoarea pozitiei din securitizare este egala cu E) şi ponderea de risc efectiva.  +  Articolul 88În cazul protectiei nefinantate a creditului, valoarea ponderata la risc a expunerii aferente pozitiei din securitizare este suma dintre: a) produsul dintre valoarea protectiei ajustate, în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, în cazul în care exista un decalaj în ceea ce priveste deviza şi scadenta [G(A)] şi ponderea de risc aferenta furnizorului protectiei; şi b) produsul dintre valoarea pozitiei din securitizare mai puţin G(A) şi ponderea de risc efectiva.  +  Articolul 89 (1) În cazul în care prin diminuarea riscului de credit se acopera "prima pierdere" aferenta pozitiei din securitizare sau totalitatea pierderilor pe o baza proporţională aferente pozitiei din securitizare, institutia de credit poate aplica prevederile de la art 86-88. (2) În celelalte cazuri, institutia de credit trateaza pozitia din securitizare ca reprezentand doua sau mai multe pozitii, partea neacoperita fiind considerata pozitia cu cea mai scazuta calitate a creditului. (3) În vederea calculului valorii ponderate la risc a expunerii pentru pozitia de la alin. 2 se aplică prevederile art. 75-77, cu urmatoarele modificari: a) în cazul unei protectii finantate a creditului, "T" este ajustat la e*; b) în cazul unei protectii nefinantate a creditului, T este ajustat la T-g. (4) Indicatorii prevăzuţi la alin. 3 au urmatoarele semnificatii: a) e* reprezinta raportul dintre E* şi valoarea notionala totala a portofoliului suport; b) E* reprezinta valoarea expunerii ajustate pentru pozitia din securitizare, calculată în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii, asa cum se aplică acestea pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii standard, considerand valoarea pozitiei din securitizare ca fiind E; c) g este raportul dintre valoarea nominala a protectiei creditului (ajustata în conformitate cu prevederile Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investitii pentru eventualele decalaje de devize sau scadente) şi suma valorilor expunerilor pentru expunerile securitizate. (5) În cazul protectiei nefinantate a creditului, ponderea de risc aferenta furnizorului protectiei se aplică acelei părţi a pozitiei care nu este luata în considerare de valoarea ajustata a lui T.2.9. Cerinţe suplimentare de capital pentru securitizarea expunerilor reinnoibile cu clauza de rambursare anticipata  +  Articolul 90În afară de valoarea ponderata la risc a expunerilor calculată pentru pozitiile sale din securitizare, o institutie de credit initiatoare trebuie să calculeze o valoare ponderata la risc a expunerii în conformitate cu metodologia prevăzută la par. 1.4, secţiunea 1 a prezentului capitol, în situaţia în care expunerile reinnoibile transferate în cadrul unei securitizari care contine o clauza de rambursare anticipata.  +  Articolul 91Pentru scopurile art. 90, art. 92 şi 93 inlocuiesc art. 46 şi 47.  +  Articolul 92 (1) Pentru scopul prevederilor acestui paragraf, prin interesul initiatorului se înţelege suma urmatoarelor elemente: a) valoarea expunerii pentru partea notionala a portofoliului de sume trase, transferate în cadrul securitizarii, a carei proportie în raport cu valoarea portofoliului total transferat în cadrul structurii de securitizare, determina proportia fluxurilor de numerar generate de incasarea principalului şi a dobanzii, precum şi a altor sume asociate care nu sunt disponibile pentru efectuarea de plati către cei care deţin pozitii din securitizare în cadrul securitizarii; şi b) valoarea expunerii pentru partea portofoliului de sume netrase aferente liniilor de credit ale caror sume trase au fost transferate în cadrul securitizarii, a carei proportie în raport cu valoarea totala a sumelor netrase este egala cu raportul între valoarea expunerii prevăzute la lit. a) şi valoarea expunerii pentru portofoliul de sume trase transferate în cadrul securitizarii. (2) Pentru a raspunde definitiei prevăzute la alin. 1, interesul initiatorului nu se poate subordona intereselor investitorilor. (3) Prin interese ale investitorilor se înţelege valoarea expunerii pentru partea notionala a portofoliului de sume trase care nu se încadrează în prevederile alin. 1 lit. a), la care se adauga şi valoarea expunerii pentru partea din portofoliului de sume netrase aferente liniilor de credit ale caror sume trase au fost transferate în cadrul securitizarii, care nu se încadrează în prevederile alin. 1 lit. b).  +  Articolul 93 (1) Expunerea institutiei de credit initiatoare, asociata drepturilor care îi conferă partea din interesul initiatorului, descrisa la art. 92 alin. 1 lit. a), nu este tratata precum o pozitie din securitizare, ci precum o expunere proporţională la sumele trase securitizate, ca şi cum acestea nu ar fi fost securitizate, pentru o valoare egala cu cea prevăzută la art. 92 alin. 1 lit. a). (2) Se considera ca institutia de credit initiatoare detine o expunere proporţională la sumele netrase aferente liniilor de credit ale caror sume trase au fost transferate în cadrul securitizarii, pentru o valoare egala cu cea prevăzută la art. 92 alin. 1 lit. b).2.10. Reducerea valorii ponderate la risc a expunerilor  +  Articolul 94 (1) Valoarea ponderata la risc a expunerii aferente unei pozitii din securitizare careia îi este atribuita o pondere de risc de 1250% poate fi redusa cu de 12,5 ori suma tuturor ajustarilor de valoare aplicate de institutia de credit în ceea ce priveste expunerile securitizate. (2) În măsura în care ajustarile de valoare sunt luate în considerare pentru scopurile alin. 1 acestea nu sunt luate în considerare în scopul efectuării calculelor menţionate la art. 65 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 15/20/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii potrivit abordarii bazate pe modele interne de rating.  +  Articolul 95Valoarea ponderata la risc a expunerii aferenta unei pozitii din securitizare poate fi redusa cu de 12,5 ori suma tuturor ajustarilor de valoare aplicate de institutia de credit în ceea ce priveste pozitia respectiva.  +  Articolul 96 (1) În cazul unei pozitii din securitizare careia îi este atribuita o pondere de risc de 1250%, instituţiile de credit pot, în locul includerii respectivei pozitii în calculul valorii ponderate la risc a expunerilor, sa deduca valoarea expunerii aferente pozitiei din fondurile proprii, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investitii. (2) În sensul alin. 1: a) valoarea expunerii unei pozitii poate fi determinata pornind de la valoarea ponderata la risc a expunerilor, ţinând cont de orice eventuale reduceri efectuate în conformitate cu prevederile art. 94 şi 95; b) calculul valorii expunerii poate lua în considerare protectia finanţată a creditului eligibila în conformitate cu metodologia prevăzută la paragraful 2.8 din prezenta secţiune; şi c) în cazul în care pentru calculul valorii ponderate la risc a expunerilor se foloseşte metoda formulei reglementate şi L <= K(irbr) şi [L + T] > K(irbr), pozitia poate fi tratata ca reprezentand doua pozitii distincte în care L este egal cu K(irbr) pentru pozitia cu cel mai ridicat rang.  +  Articolul 97În cazul în care o institutie de credit utilizeaza alternativa prevăzută de art. 96 alin. 1, o sumă egala cu de 12,5 ori suma dedusa conform prevederii menţionate este dedusa, pentru scopurile art. 68, din valoarea ponderata la risc maxima a expunerii specificata la art. 68 care trebuie calculată de instituţiile de credit în cauza.  +  Capitolul VI Sancţiuni şi dispozitii finale  +  Articolul 98Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor şi/sau a sanctiunilor prevăzute la art. 226, art. 227, art. 229, precum şi la art. 284 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Articolul 99Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investitii, prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.*Prezentul regulament transpune prevederile art. 94-101 şi ale Anexei IX din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.-----------