LEGE nr. 55 din 13 martie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 19 martie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 28 iunie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici din Administrația Națională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 29 iunie 2006, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 38, articolul 51^1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51^1Funcționarii publici din sistemul administrației penitenciare pot fi transferați, la cererea acestora sau cu acordul lor scris, în aceeași ori în altă funcție publică din alte unități ale sistemului administrației penitenciare sau în Ministerul Justiției.2. La articolul I după punctul 55 se introduce punctul 55^1, cu următorul cuprins:55^1. La articolul 74 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare pot fi delegați sau detașați în cadrul Ministerului Justiției, pe posturi de funcționar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuțiilor și responsabilităților funcției pe care sunt delegați sau detașați, cu păstrarea drepturilor salariale corespunzătoare funcției avute la data delegării sau a detașării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  EUGEN NICOLICEA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 13 martie 2007.Nr. 55.
  --------------