ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 14 martie 2007privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007    Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană au fost aprobate unele măsuri administrative necesare asigurării capacităţii de absorbţie ridicată a fondurilor comunitare.Avându-se în vedere faptul că în perioada 2007-2009 România va fi beneficiara unor importante transferuri financiare în cadrul politicii de coeziune a Uniunii Europene, se impune cu necesitate continuarea aplicării acestor măsuri şi în anul 2007, astfel încât toate structurile responsabile cu integrarea în Uniunea Europeană şi cu gestionarea fondurilor comunitare să beneficieze de un număr sporit de personal calificat.Aplicarea termenelor destul de îndelungate prevăzute în legislaţia naţională în vigoare la acest moment ar conduce la întârzieri în realizarea structurilor responsabile pentru întărirea capacităţii administrative a României şi, implicit, la întârzieri în ceea ce priveşte capacitatea de absorbţie a fondurilor comunitare.Se impune astfel adoptarea, în regim de urgenţă, a prezentului act normativ, care are drept scop consolidarea capacităţii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, prin întărirea structurii de personal, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin posturi cu atribuţii în îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene se înţelege: a) posturile aferente structurilor cu sarcini privind gestionarea fondurilor comunitare; b) posturile din aparatul sistemului judiciar şi celelalte categorii de personal din autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în implementarea angajamentelor asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 231/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2005 privind aprobarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar pe perioada 2005-2007.  +  Articolul 2 (1) Prin derogare de la prevederile art. 51 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţiile de desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării concursului. (2) Ocuparea posturilor prevăzute la art. 1 se va face în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru posturile prevăzute la art. 1 este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu următoarele excepţii: a) autorităţile şi instituţiile publice în ale căror state de funcţii se află postul scos la concurs au obligaţia să solicite avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu cel puţin 13 zile înainte de data susţinerii concursului; b) Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici are obligaţia să emită, în condiţiile legii, avizul prevăzut la lit. a) şi să transmită numele, prenumele şi funcţia deţinută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de două zile de la data primirii solicitării; c) autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului are obligaţia de a constitui comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului; d) autoritatea sau instituţia publică în al cărei stat de funcţii se află postul scos la concurs are obligaţia de a afişa la sediul său, precum şi, după caz, de a publică în presă şi, acolo unde există, pe pagina de internet, cu cel puţin 10 zile înainte de data susţinerii concursului, următoarele informaţii: denumirea instituţiei, data organizării concursului, numărul funcţiilor publice vacante pentru care se organizează concursul şi datele de contact pentru obţinerea de informaţii suplimentare; e) candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 2 alin. (1); f) comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e). (2) Pentru funcţiile publice din cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, care necesită un nivel ridicat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională, poate fi stabilită, la solicitarea justificată a autorităţii sau a instituţiei publice şi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, o probă de limbă străină. În acest caz, modalitatea de evaluare a probei se propune odată cu solicitarea avizului de către autoritatea sau instituţia publică şi se aprobă de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrulintegrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul muncii,solidarităţiisociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistruladministraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 14 martie 2007.Nr. 16.-----