REGULAMENT din 22 octombrie 2004 (*actualizat*)pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatareîn sectorul gazelor naturale(actualizat până la data de 30 decembrie 2005*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: DECIZIA nr. 551 din 11 iulie 2005; DECIZIA nr. 1.144 din 20 decembrie 2005.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale1.1. Scop  +  Articolul 1Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor şi procedurilor de acordare, verificare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor pentru agentii economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.1.2 Domeniul de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament se aplică agentilor economici care solicită autorizatie în vederea proiectarii, executiei şi exploatarii obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana a gazelor naturale precum şi pentru obiective aferente transportului, distributiei şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. (2) În scopul respectarii legislaţiei în vigoare, toate obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate şi exploatate exclusiv de agenti economici autorizati de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, în condiţiile prezentului regulament. (3) Prezentul regulament are în vedere şi lucrarile de modificare, modernizare sau extindere a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale. (4) Totodata, prin prezentul act normativ sunt reglementate relatiile şi schimbul de informaţii dintre ANRGN şi solicitanţii de autorizaţii.  +  Articolul 3 (1) Proiectarea, execuţia şi exploatarea obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana a gazelor naturale, precum şi a obiectivelor aferente transportului, distributiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către agenti economici, români sau straini, în limita competentelor conferite prin autorizatie. (2) Proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor din sectorul gazelor naturale se realizează în conformitate cu reglementarile în vigoare, după obtinerea acordurilor şi avizelor prevăzute de acestea. (3) Documentatiile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor din sectorul gazelor naturale asa cum au fost definite la art. 2 alin. (1) trebuie să fie intocmite şi semnate numai de instalatori autorizati de ANRGN, administrator/asociat/angajaţi ai unui agent economic autorizat în condiţiile prezentului regulament.  +  Capitolul 2 Competente  +  Articolul 4Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) emite, acorda, modifica, suspenda, revoca, retrage autorizatiile pentru agenti economici din sectorul gazelor naturale şi verifica în teren indeplinirea condiţiilor pentru acordarea/menţinerea valabilităţii autorizaţiilor.  +  Articolul 5Autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare execuţie şi/sau exploatare în sectorul gazelor naturale se face de ANRGN, pentru urmatoarele categorii de lucrari: a) obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa, statiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele colectoare din domeniul productiei şi inmagazinarii gazelor naturale; b) conducte de transport a gazelor naturale şi statii de comprimare aferente SNT; c) racorduri de înaltă presiune şi statii de reglare-masurare aferente SNT; d) sisteme de distribuţie a gazelor naturale; e) instalaţii de utilizare a gazelor naturale.  +  Capitolul 3 Procedurile, termenele şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor3.1. Documente solicitate pentru toate tipurile de autorizaţii  +  Articolul 6Pentru eliberarea autorizatiei se vor prezenta urmatoarele documente: a) statutul societatii şi după caz contractul de societate, inclusiv actele aditionale aferente acestora, în copie legalizata; b) certificatul de înregistrare (împreună cu anexele aferente din care rezultă inclusiv indeplinirea de către agentul economic a autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii) a agentilor economici la oficiul registrului comerţului; c) copie de pe bilantul contabil aferent anului anterior, vizat de organul financiar competent în a cărui raza teritoriala îşi are sediul solicitantul; d) curriculum vitae pentru echipa manageriala, care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniu; e) lista principalelor lucrari de proiectare, execuţie şi/sau exploatare, vizata de operatorii licentiati; pentru societăţile care nu au fost autorizate pentru lucrari în sectorul gazelor naturale, reprezentantul legal al societatii va prezenta o declaratie scrisa pe propria raspundere din care să rezulte ca societatea nu a executat astfel de lucrari. f) lista cuprinzand dotarea tehnico-materiala care să ateste capabilitatea solicitantului pentru activitatea de proiectare şi/sau execuţie; g) organigrama şi structura de personal, semnata şi stampilata de reprezentantul legal al societatii care să ateste capabilitatea solicitantului în domeniul pentru care solicită autorizarea; h) cazierul judiciar pentru conducatorul agentului economic, în original şi în termen de valabilitate; i) cazierul fiscal al persoanei juridice solicitante, în original şi în termen de valabilitate; j) contractele individuale de muncă vizate de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau carnetele de muncă, pentru instalatorii şi sudorii autorizati pe care îi prezinta conform cerințelor specifice tipului de autorizatie solicitat, în copie legalizata; k) declaratiile scrise ale instalatorilor şi sudorilor autorizati, conform modelului din Anexa nr.3 a Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale; 1) dovada achitarii sumei prevăzute la art. 21 alin. (1).3.2. Documentele specifice tipului de autorizatie  +  Articolul 7Pentru autorizatiile destinate proiectarii obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa, statiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele colectoare din domeniul productiei şi inmagazinarii gazelor naturale, tip PP, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul I.T, pentru minimum doi instalatori autorizati; b) contractul individual de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau carnetul de muncă al responsabilului ISCIR pentru tehnologia sudarii, în copie legalizata; c) contractul individual de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau carnetul de muncă al inginerului specialist în automatizari, în copie legalizata; d) copie de pe actul de certificare a sistemului de management al calităţii.  +  Articolul 8Pentru autorizatiile destinate executiei obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa, statiilor de comprimare a gazelor naturale, inclusiv racordurile la conductele colectoare din domeniul productiei şi inmagazinarii gazelor naturale, tip EP, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copie de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul I.T; b) copie de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul II.T; c) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul III.T, pentru minimum doi instalatori autorizati; d) contractul individual de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau carnetul de muncă al responsabilului ISCIR pentru tehnologia sudarii, în copie legalizata; e) copii de pe autorizatiile sudorilor autorizati de ISCIR, pentru minimum doi sudori; f) copii de pe actele de certificare a sistemului de management al calităţii şi a mediului; g) proceduri pentru sudare omologate de ISCIR pentru domeniul pentru care se solicita autorizarea societatii.  +  Articolul 9Pentru autorizatiile destinate proiectarii conductelor de transport a gazelor naturale şi a statiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente SNT, tip PTC, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul I.T, pentru minimum doi instalatori autorizati; b) carnetul de muncă/contractul individual de muncă al responsabilului ISCIR pentru tehnologia sudarii, vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în copie legalizata; c) carnetul de muncă/contractul individual de muncă al inginerului specialist în automatizari, vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în copie legalizata; d) copie de pe actul de certificare a sistemului de management al calităţii.  +  Articolul 10Pentru autorizatiile destinate executiei conductelor de transport al gazelor naturale şi a statiilor de comprimare a gazelor naturale, aferente SNT, tip ETC, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copie de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul I.T; b) copii de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul II.T; c) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul III.T, pentru minimum doi instalatori; d) copii de pe autorizatiile sudorilor autorizati de ISCIR , pentru minimum doi sudori; e) carnetul de muncă/contractul individual de muncă al responsabilului ISCIR pentru tehnologia sudarii, vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în copie legalizata; f) proceduri pentru sudare omologate de ISCIR pentru domeniul pentru care se solicita autorizarea societatii; g) copie de pe actul de certificare a sistemului de management al calităţii şi mediului;  +  Articolul 11Pentru autorizatiile destinate proiectarii racordurilor şi statiilor de reglare-masurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente SNT, tip PTR, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul I.T, pentru minimum doi instalatori; b) carnetul de muncă/contractul de muncă al responsabilului ISCIR pentru tehnologia sudarii, vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă, în copie legalizata; c) copie de pe actul de certificare a sistemului de management al calităţii.  +  Articolul 12Pentru autorizatiile destinate executiei racordurilor şi a statiilor de reglare-masurare a gazelor naturale având regimul de presiuni de lucru mai mare de 6 bar, aferente SNT, tip ETR, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul II.T, pentru minimum doi instalatori; b) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul III.T, pentru minimum 2 instalatori; c) copii de pe autorizatiile sudorilor autorizati de ISCIR - minimum doi sudori; d) proceduri pentru sudare omologate de ISCIR pentru domeniul pentru care se solicita autorizarea societatii. e) contractul individual de muncă vizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau carnetul de muncă al responsabilului ISCIR pentru tehnologia sudarii, în copie legalizata; f) copii de pe actele de certificare a sistemului de management al calităţii şi a mediului  +  Articolul 13Pentru autorizatiile destinate proiectarii sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul I.D, pentru minimum doi instalatori; b) copie de pe actul de certificare a sistemului de management al calităţii.  +  Articolul 14Pentru autorizatiile destinate executiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copie de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul I.D; b) copii de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul II.DA sau II.DB; c) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul III.D, pentru minimum doi instalatori; d) copii de pe autorizatiile sudorilor autorizati de ISCIR în otel - minimum doi sudori; e) copii de pe autorizatiile sudorilor autorizati de ISCIR în polietilena - minimum doi sudori; f) lista privind dotarea tehnico-materiala în care să fie evidentiate laboratoarele autorizate, conform Regulamentului pentru autorizarea laboratoarelor de analiza şi încercări în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi altor reglementari în vigoare pentru laboratoarele statiilor de izolare, probe de presiune şi control nedistructiv sau contractul/contractele de colaborare cu laboratoarele autorizate; g) documente care să ateste detinerea aparatelor de sudura pentru conducte din polietilena (atât pentru procedeul de sudare cap la cap, cat şi prin electrofuziune) în proprietate de către solicitant (se pot prezenta şi contracte de leasing); aparatele de sudare trebuie să fie agrementate/atestate tehnic conform prevederilor legale în vigoare şi să deţină verificarea tehnica periodica în termen de valabilitate; h) copii de pe actele de certificare a sistemului de management al calităţii şi a mediului.  +  Articolul 15Pentru autorizatiile destinate proiectarii instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDI, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copii de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul II.DA, pentru minimum doi instalatori; b) proceduri/instrucţiuni operationale pentru activitatea de proiectare a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.  +  Articolul 16Pentru autorizatiile destinate executiei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI, se prezinta şi urmatoarele documente: a) copie de pe legitimatia instalatorului autorizat gradul II DB sau II DA;-------------Litera a) a art. 16 a fost modificata de art. I din DECIZIA nr. 1.144 din 20 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.194 din 30 decembrie 2005. b) copie de pe legitimatiile instalatorilor autorizati gradul III.D, pentru minimum doi instalatori; c) copie de pe autorizatia sudorului autorizat de ISCIR în otel; d) proceduri/instrucţiuni operationale pentru activitatea de execuţie a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale.  +  Articolul 17Forma de prezentare a documentatiilor pentru autorizare: (1) Documentele solicitate pentru autorizare se depun la ANRGN insotite de cerere conform modelul din anexa 1. Documentele vor fi indosariate în ordinea precizata în prezentul regulament începând cu documentele comune şi continuand cu documentele specifice, având paginile numerotate şi un opis al continutului dosarului cu trimitere la paginatie. (2) În cazul solicitarii a doua sau mai multe tipuri de autorizaţii, de către un agent economic, documentele comune se vor prezenta într-un singur exemplar. (3) Documentele prevăzute la art. 6 lit. a) şi j) precum şi art. 7 lit. b), c), art. 8 lit. d), art. 9 lit. b), c), art. 10 lit. e), art. 11 lit. b), pot fi prezentate fie în copie legalizata fie în copie însoţită de documentul original pentru atestarea conformitatii de către ANRGN, urmand ca originalul să fie inapoiat solicitantului. Documentele prevăzute la art. 6 lit. h) şi i) se prezinta numai în original şi în termen de valabilitate. (4) Documentele intocmite pe propria raspundere de solicitant, vor fi datate, semnate şi stampilate de către reprezentantul legal al societatii. (5) Pentru justa apreciere a solicitantului în vederea autorizarii, ANRGN poate solicita şi alte documente şi informaţii suplimentare. (6) Agentii economici care nu au desfăşurat activităţi în baza tipurilor de autorizaţii pe care le solicita la ANRGN pot prezenta în locul certificatelor emise de către organismele de certificare, care atesta implementarea sistemului de management al calităţii şi/sau al mediului precizate la art.7 lit. d), art.8 lit.f), art. 9 lit.d), art.10 lit.g), art. 11 lit.c), art.12 lit. f),art.!3 lit.b), art.14 lit h) contractele incheiate cu aceste organisme de certificare, cu termen de finalizare, maximum 2 ani de la data semnarii acestora. (7) Agentii economici pot prezenta pentru autorizare, instalatori autorizati care au alte grade decat cele precizate în cadrul regulamentului, după cum urmeaza: a) gradul ID, poate inlocui gradul IIDA; b) gradul IIDB poate inlocui gradul IIID;3.3. Procedurile şi termenele de acordare a autorizaţiilor  +  Articolul 18 (1) Pentru obtinerea unei autorizaţii solicitanţii se vor adresa ANRGN cu o cerere tipizata, conform modelului prevăzut în anexa nr.l, însoţită de documentele justificative precizate în prezentul regulament. (2) Cererea va fi înregistrată la ANRGN şi înscrisă într-un registru special al Departamentului Autorizaţii, Licente Reglementari şi Atestari Tehnice. (3) Solicitantul trebuie să fie persoana juridica, română sau străină, cu sediul în România. Persoanele juridice straine solicitante trebuie să stabileasca şi sa menţină în România, în condiţiile legii, un sediu secundar pe întreaga durata de valabilitate a autorizatiei. (4) Nu pot primi autorizatie solicitanţii aflati în procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasa o autorizatie pentru acelasi domeniu ca cea solicitata, într-o perioadă de 5 ani anteriori înregistrării cererii.  +  Articolul 19 (1) La cererea titularilor de autorizaţii ANRGN poate decide, în conformitate cu prevederile legale, modificarea autorizaţiilor eliberate initial, în cazul modificarii statutului a obiectului de activitate, a sediului, a patrimoniului ( sau a altor modificari) care afectează autorizatia eliberata. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) titularul autorizatiei va notifica ANRGN, în termen de 30 de zile de la aparitia situaţiei nou-create, solicitarea de modificare. După primirea notificarii ANRGN va examina situaţia nou-creata şi va dispune, dacă solicitarea este intemeiata, modificarea corespunzătoare a autorizaţiilor, eliberand autorizaţii cu un continut modificat.  +  Articolul 20Autorizatiile vor fi eliberate în maximum 45 de zile de la data depunerii documentatiei complete de către solicitanţi, iar acestia vor fi instiintati în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data eliberarii.  +  Articolul 21 (1) La depunerea cererii de autorizare, însoţită de documentele justificative, solicitantul va achita 10% din valoarea tarifului de autorizare, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 2. (2) În cazul retragerii cererii de autorizare de către solicitant, precum şi în cazul neacordarii autorizatiei, suma achitata conform alin. (1), nu se inapoiaza solicitantului. (3) Achitarea integrală a tarifului de autorizare se va face în termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii înştiinţării de plată. (4) în cazul nerespectarii dispoziţiilor alin. (3), ANRGN suspenda autorizatia, până la achitarea integrală a tarifului, dar nu mai mult de 30 zile, perioada după care retrage autorizatia.  +  Articolul 22 (1) ANRGN, prin Departamentul Autorizaţii, Licente, Reglementari şi Atestari Tehnice, analizeaza dacă documentaţia depusa de solicitant corespunde prevederilor prezentului regulament; în cazul în care aceasta nu corespunde prevederilor prezentului Regulament, ANRGN îi transmite solicitantului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, o notificare privind neconformitatile constatate. Solicitantul va completa documentaţia pentru eliminarea tuturor neconformitatilor, în termen de maximum 15 zile de la primirea notificarii. (2) Responsabilul/responsabilii din partea ANRGN pot verifica la faţa locului realitatea datelor inscrise în documentatie. Rezultatul verificărilor de la faţa locului se inscrie într-un proces-verbal semnat de acesta/acestia şi de solicitant, în situaţia în care se constată că datele inscrise în documentatie nu corespund realitatii, acest lucru poate constitui motiv pentru neacordarea autorizatiei/autorizaţiilor. (3) După verificarea documentatiei, Departamentul Autorizaţii, Licente, Reglementari şi Atestari Tehnice întocmeşte un raport, prin care propune acordarea/refuzul de acordare a autorizatiei/autorizaţiilor. (4) Durata de valabilitate a autorizaţiilor prevăzute la art. 7-16 este de 3 ani.  +  Articolul 23 (1) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei se face prin decizie a presedintelui ANRGN, care va fi comunicata solicitantului în termen de maximum 5 zile lucratoare de la data emiterii acesteia. (2) Acordarea sau refuzul de acordare a autorizatiei se motiveaza, în baza urmatoarelor criterii: a) caracterul complet al documentatiei; b) existenta unui cadru tehnico-organizatoric care să permită indeplinirea condiţiilor prevăzute în autorizaţii; c) asigurarea resurselor financiare; d) asigurarea cu personal calificat şi competent; e) calitatea serviciilor asigurate clientilor; f) calitatea manageriala - experienta profesionala şi de conducere; g) asigurarea sănătăţii şi securitatii personalului; h) protectia mediului; (3) Autorizatiile vor fi insotite de condiţiile de valabilitate precizate de ANRGN.  +  Articolul 24Decizia presedintelui ANRGN privind refuzul acordarii autorizatiei poate fi atacata la instanţa de contencios administrativ competenţa, în condiţiile legii.  +  Articolul 25Autorizatiile agentilor economici se înregistrează în registre de evidenta, care pot fi consultate la sediul ANRGN.  +  Capitolul 4 Furnizarea de informaţii către ANRGN  +  Articolul 26 (1) Agentii economici titulari de autorizaţii au obligaţia de a notifica ANRGN, în situaţia intervenirii urmatoarelor modificari: a) schimbarea sediului social; b) numirea unui nou reprezentat legal; c) modificarea structurii personalului care a stat la baza obtinerii autorizatiei/autorizaţiilor (ex.: instalatori autorizati, sudori autorizati, responsabil ISCIR cu sudura, inginer specialist în automatizari); d) schimbari ale dotarii tehnice de natura sa afecteze desfăşurarea activităţii autorizate. (2) Notificarea privind aspectele stipulate la alin. (1), se face în termen de 7 zile de la data intervenirii modificarii.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni5.1. Contraventii  +  Articolul 27Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea contraventionala şi civila, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 28 (1) Stabilirea, constatarea şi sanctionarea contravenientilor se fac conform prevederilor Legii Gazelor nr. 351/2004 şi a Regulamentului de constatare, notificare şi sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia nr. 939/2002 a presedintelui ANRGN. (2) Aplicarea amenzii contraventionale nu limiteaza dreptul ANRGN de a suspenda/ retrage agentului economic autorizatia/ autorizatiile.5.2. Suspendarea / retragerea  +  Articolul 29 (1) În cazul nerespectarii obligaţiilor legale, precum şi a condiţiilor de valabilitate ale autorizatiei sau, după, caz indeplinirea necorespunzatoare a acestora din motive neimputabile titularului de autorizatie, constatate de ANRGN ori sesizate de către terti sau notificate de către titular, ANRGN va proceda după cum urmeaza: a) dacă situaţia creata se poate remedia, acorda un termen de conformare de maximum 30 zile calendaristice; b) dacă situaţia creata nu este remediata până la sfârşitul termenului de conformare, suspenda autorizatia pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice; c) dacă situaţia creata nu este remediata până la sfârşitul duratei de suspendare, retrage autorizatia. (2) În cazul nerespectarii obligaţiilor legale, precum şi a condiţiilor de valabilitate ale autorizatiei sau, după, caz indeplinirea necorespunzatoare a acestora, imputabile titularului autorizatiei, ANRGN va dispune: a) suspendarea autorizatiei pe o perioadă de maximum 30 de zile calendaristice, dacă situaţia creata se poate remedia; în acest sens, titularul autorizatiei are obligaţia de a depune la ANRGN, în termen de maximum 15 zile calendaristice, de la data comunicarii deciziei de suspendare, documentele care să ateste remedierea situaţiilor care au condus la suspendarea autorizatiei; b) suspendarea autorizatiei pe o perioadă nedeterminata, în cazul în care agentul economic este cercetat ca urmare a producerii unor accidente soldate cu pagube materiale şi/sau victime umane; perioada suspendarii în acest caz se poate prelungi până la finalizarea cercetarilor şi stabilirea responsabilitatilor; c) retragerea autorizatiei, dacă situaţia creata nu este remediata până la sfârşitul duratei de suspendare. (3) În situaţia în care agentul economic titular de autorizatie notifica, în termenul stipulat la art. 27, în legătură cu modificările intervenite în cadrul societatii, de natura celor precizate la art. 27 alin. (1) lit. c) şi d) şi dacă se constata neindeplinirea condiţiilor legale de autorizare, ANRGN va dispune: a) suspenda autorizatia pe o perioadă determinata; în acest sens, titularul autorizatiei are obligaţia de a depune la ANRGN, cu cel puţin 15 zile anterior expirarii termenului de suspendare, documentele care să ateste indeplinirea cerințelor legale de autorizare; b) revocarea autorizatiei, dacă situaţia creata nu este remediata până la sfârşitul duratei de suspendare. (4) în perioada de suspendare a autorizatiei agentii economici nu au dreptul sa desfasoare activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 29^1La cererea titularilor de autorizaţii, formulata în scris, Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate decide asupra retragerii autorizaţiilor deţinute de acestia, ca urmare a renuntarii exprese, notificate în condiţiile legii, la drepturile ce decurg din autorizatia deţinută/acordată.--------------Art. 29^1 a fost introdus de art. II din DECIZIA nr. 551 din 11 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005.  +  Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 30 (1) Agentii economici care au fost autorizati de ANRGN, pot desfăşura activităţi de proiectare şi execuţie în sectorul gazelor naturale până la data expirarii autorizatiei. (2) Agentii economici care doresc sa continue activităţile pentru care deţin autorizaţii trebuie să depună o noua documentatie, conforma cu prevederilor regulamentului de autorizare specific, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei.  +  Articolul 31Urmarirea aplicarii şi controlul respectarii prevederilor prezentului regulament se efectueaza de specialisti desemnaţi prin decizie a presedintelui ANRGN.  +  Articolul 32 (1) Prin activitatea de exploatare în contextul prezentului act normativ se înţelege şi activitatea de revizie, reparatii curente, întreţinere, mentenanta. (2) Activităţile de modernizare, modificare, extindere, reabilitare şi reparatii capitale a obiectivelor/ sistemelor existente din sectorul gazelor naturale se trateaza din punct de vedere al autorizarii agentilor economici la fel ca obiectivele / sistemele noi din sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 33Anexele nr. 1, 2, fac parte integrantă din prezentul regulament  +  Anexa 1la REGULAMENTCEREREpentru acordarea autorizatiei societatii comerciale caredesfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatareîn sectorul gazelor naturaleCătreAutoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor NaturaleSocietatea Comerciala .............. cu sediul în localitatea ............ str. ....... nr. ....... judeţul........... cod postal ............ telefon ......... fax .......... cod fiscal ........... înregistrată la registrul comerţului sub nr. ........... cod unic de înregistrare ..., cont nr. .......... deschis la .............. reprezentata prin .......... în conformitate cu prevederile art. 51 din Legea Gazelor nr. 351/2004, solicita eliberarea de autorizaţii pentru:.................................................................... *).Pentru inscriere anexam dosarul conţinând documentele solicitate în Regulamentul pentru autorizarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale.Reprezentant legal al societatii.................------*) se va completa în clar numărul articolului şi denumirea completa a fiecarui tip de autorizatie solicitata, conform prezentului regulament  +  Anexa 2la REGULAMENT                                   TARIFELE*)            pentru autorizarea/verificarea agentilor economici care          desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare                          în sectorul gazelor naturale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Nr Tariful  art Activitatea (mii lei)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  art.7 Autorizatie tip PP 20.000  art. 8 Autorizatie tip EP 32.000  art. 9 Autorizatie tip PTC 20.000  art. 10 Autorizatie tip ETC 20.000  art. 11 Autorizatie tip PTR 20.000  art. 12 Autorizatie tip ETR 20.000  art. 13 Autorizatie tip PDS 16.000  art. 14 Autorizatie tip EDS 47.000  art. 15 Autorizatie tip PDI 8.000  art. 16 Autorizatie tip EDI 12.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Tarifele se actualizeaza prin ordin al presedintelui ANRGN, care va fipublicat în Monitorul Oficial al României, partea I.---------