REGULAMENT din 22 octombrie 2004 (*actualizat*)pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale(actualizat până la data de 30 decembrie 2005*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: DECIZIA nr. 551 din 11 iulie 2005; DECIZIA nr. 1.144 din 20 decembrie 2005.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale1.1. Scop  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea condiţiilor şi procedurilor de acordare, suspendare şi retragere a autorizaţiilor care atesta calitatea de instalator autorizat pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana a gazelor naturale precum şi pentru obiective aferente transportului, distributiei şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale. (2) Acordarea, suspendarea şi retragerea autorizaţiilor precizate la alin. (1) precum şi aplicarea sanctiunilor contraventionale se face de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale.1.2. Domeniul de aplicare  +  Articolul 2 (1) Prezentul regulament se aplică persoanelor fizice care solicită autorizarea, în vederea desfăşurării activităţilor de proiectare, execuţie şi exploatare în domeniile precizate la art. 1 alin. (1). (2) În scopul respectarii legislaţiei în vigoare instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate şi exploatate exclusiv de instalatori autorizati de ANRGN, în condiţiile prezentului regulament. (3) Totodata, prin prezentul act normativ sunt reglementate relatiile şi schimbul de informaţii dintre ANRGN şi solicitanţii de autorizaţii.  +  Capitolul 2 Tipuri de autorizaţii  +  Articolul 3Calitatea de instalator autorizat, conferita prin legitimatie, se acordă pentru urmatoarele tipuri de activităţi: a) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana a gazelor naturale precum şi a obiectivelor aferente transportului gazelor naturale care au regimul de presiune mai mare de 6 bar; autorizatiile sunt structurate pe urmatoarele grade: gradul I.T, gradul II.T şi gradul III.T. b) proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente sistemelor de distribuţie şi/sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care au regimul de presiune mai mica de sau egala cu 6 bar; autorizatiile sunt structurate pe urmatoarele grade: gradul I.D, gradul II.DA, gradul II.DB şi gradul III.D;  +  Capitolul 3 Condiţiile, procedurile şi termenele de acordare a autorizaţiilor3.1. Condiţii  +  Articolul 4 (1) Autorizarea persoanelor fizice se face pe bază de examen. (2) Actele necesare pentru înscrierea la examenul de instalator autorizat sunt: a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe actele de pregatire profesionala; d) lista cuprinzand lucrarile efectuate în sectorul gazelor naturale semnata de angajator, care să ateste vechimea şi experienta dobandite de către solicitant, conform cerințelor gradului de autorizare solicitat, după caz; e) copie/extras din carnetul de muncă sau adeverinta eliberata de organele competente, care să ateste activitatea mentionata la litera d), după caz; f) copie de pe autorizatia precedenta, după caz; g) doua fotografii format 3/4; h) copia dovezii achitarii tarifului de examinare. (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se depun la sediul ANRGN.  +  Articolul 5Condiţiile de studii şi practica în sectorul gazelor naturale pentru proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana şi a obiectivelor aferente transportului gazelor naturale, având regimul de presiune mai mare de 6 bar, care trebuie dovedite cu acte pentru înscrierea la examenul de autorizare, sunt: a) gradul I.T:- ingineri având una dintre specialitatile petrol-gaze, instalaţii, constructii civile şi industriale sau politehnic care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II T minimum 6 ani;- ingineri având una dintre specialitatile petrol-gaze, instalaţii, constructii civile şi industriale sau politehnic care au o practica în acest domeniu de minimum 12 ani;- ingineri având una din specialitatile petrol-gaze, instalaţii, constructii civile şi industriale sau politehnic care au obţinut gradul ID şi au o vechime în acest grad de minimum 6 ani; b) gradul II.T- ingineri având una din specialitatile petrol-gaze, instalaţii care au o practica în domeniu de minimum 5 ani;- ingineri având una din specialitatile constructii civile şi industriale sau politehnic care au o practica în domeniu de minimum 6 ani;- subingineri având una din specialitatile petrol-gaze, instalaţii care au o practica în domeniu de minimum 6 ani;- subingineri având una din specialitatile constructii civile şi industriale sau politehnic care au o practica în domeniu de minimum 8 ani;- tehnicieni şi maistri având una din specialitatile petrol-gaze sau instalaţii care au o practica în domeniu de minimum 7 ani;- tehnicieni şi maistri având una din specialitatile, constructii civile şi industriale sau politehnic care au o practica în domeniu de minimum 9 ani;- persoane fizice autorizate care au obţinut gradul ID şi au o vechime în acest grad de minimum 3 ani;- persoane fizice autorizate care au obţinut gradul II DA şi au o vechime în acest grad de minimum 6 ani; c) gradul III.T- tehnicieni şi maistri având una din specialitatile petrol-gaze sau instalaţii care au o practica în domeniu de minimum 1 an;- tehnicieni şi maistri având una din specialitatile, constructii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizari sau metrologie, care au o practica în domeniu de minimum 2 ani;- lucrători calificati având una din specialitatile petrol-gaze sau instalaţii cu o practica în domeniu de minimum 2 ani;- lucrători calificati având una din specialitatile constructii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizari sau metrologie, cu o practica în domeniu de minimum 4 ani;- persoane fizice autorizate care au obţinut gradul II DA şi au o vechime în acest grad de minimum 1 an;- persoane fizice autorizate care au obţinut gradul II DB şi au o vechime în acest grad de minimum 2 ani.  +  Articolul 6Condiţiile de studii şi practica în proiectare, execuţie şi/sau exploatare a obiectivelor/sistemelor de distribuţie (având regimul de presiune mai mica sau egala cu 6 bar) respectiv proiectare şi/sau execuţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale care trebuie dovedite cu acte pentru înscrierea la examenul de autorizare, sunt: a) gradul I.D:- ingineri având una din specialitatile petrol-gaze, instalaţii, constructii civile şi industriale sau politehnic care au lucrat ca instalator autorizat gradul II.DA minimum 3 ani;- subingineri având una din specialitatile petrol-gaze, instalaţii, constructii civile şi industriale sau politehnic care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II.DA minimum 6 ani;- ingineri care sunt autorizati gradul IT, indiferent de vechime. b) gradul II.DA:- ingineri, având una dintre specialitatile petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;- ingineri având una din specialitatile constructii civile şi industriale sau politehnic, care au vechime minimum 2 ani;- subingineri care au lucrat ca instalatori autorizati gradul II DB minimum 2 ani;- ingineri sau subingineri care sunt autorizati gradul IIT, care au lucrat minimum 1 an în domeniu; c) gradul II.DB:- subingineri având una dintre specialitatile petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;- subingineri având una dintre specialitatile constructii civile şi industriale sau politehnic, care au vechime minimum 1 an;- tehnicieni şi maistri care au lucrat ca instalatori autorizati gradul III D, minimum 1 an;- lucrători calificati care au lucrat ca instalatori autorizati gradul III D, minimum 2 ani. d) gradul III.D:- tehnicieni şi maistri având una din specialitatile petrol-gaze sau instalaţii, indiferent de vechime;- tehnicieni şi maistri având una din specialitatile constructii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizari sau metrologie care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum l an sau au absolvit un curs de calificare de specialitate;- lucrători calificati în domeniul petrol-gaze, instalaţii, indiferent de vechime;- lucrători calificati în domeniul constructii civile şi industriale, mecanic, electromecanic, automatizari sau metrologie, care au lucrat în domeniul gazelor naturale minimum 2 ani sau au absolvit un curs de calificare de specialitate.  +  Articolul 7 (1) La depunerea documentatiei pentru înscrierea la examen, solicitantul va achita tariful de autorizare stabilit conform Anexei nr. 2. (2) Tariful de autorizare poate fi restituit la solicitarea expresa a candidatului care nu se poate prezenta la examen, în acest sens, candidatul va notifica ANRGN imposibilitatea de prezentare la examen cu cel puţin 15 zile înainte de data programarii examenului.3.2. Proceduri şi termene  +  Articolul 8Examinarea persoanelor fizice se face de către comisii numite prin ordin al presedintelui ANRGN.  +  Articolul 9 (1) Comisia de examinare are în componenta 5 membri, dintre care: patru reprezentanti ai ANRGN şi un reprezentant al învăţământului superior de specialitate. (2) ANRGN va asigura din fonduri proprii cheltuielile aferente transportului, cazarii şi indemnizatiei pentru activitatea prestata de către membrii comisiilor care nu au calitatea de angajaţi ai ANRGN.  +  Articolul 10 (1) Tematica pe baza careia se va sustine examenul va fi afisata la sediul ANRGN precum şi pe pagina de internet a institutiei cu 30 de zile calendaristice înainte de data acestuia. (2) Anunţul referitor la organizarea de către ANRGN a unei sesiuni de examinare a persoanelor fizice se publică într-un cotidian de nivel naţional.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate acorda unor persoane fizice, în situaţii justificate, dreptul de prezentare la examen în regim derogatoriu faţă de prevederile prezentului regulament. (2) Prevederile alin. (1) se vor aplica în mod corespunzător şi persoanelor fizice straine care îşi desfăşoară activitatea la un agent economic, titular de autorizaţii şi/sau licente în sectorul gazelor naturale în România.  +  Articolul 12 (1) Candidatul declarat admis în urma examenului sustinut primeste calitatea de instalator autorizat, atestata prin legitimatie. (2) După 60 de zile calendaristice de la promovarea examenului persoanele admise îşi vor ridica legitimatiile, achitand contravaloarea acestora. (3) Termenul de valabilitate al autorizaţiilor este de 3 ani de la data promovarii examenului. (4) După expirarea valabilităţii autorizatiei, titularul urmeaza a se prezenta la examen în vederea obtinerii unei noi autorizaţii. (5) Prin derogare de la prevederile prezentului regulament, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale poate prelungi, în situaţii temeinic justificate, durata de valabilitate a autorizaţiilor acordate persoanelor fizice.--------------Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de art. I din DECIZIA nr. 551 din 11 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 16 iulie 2005.  +  Articolul 13Legitimatia este nominala, netransmisibila şi valabila pe intreg teritoriul tarii.  +  Articolul 14Legitimatiile instalatorilor se înregistrează în registre de evidenta, care pot fi consultate la sediul ANRGN cu acordul acesteia.  +  Capitolul 4 Competentele instalatorilor autorizati pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale  +  Articolul 15Pentru obiectivele aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana precum şi pentru transportul gazelor naturale, care funcţionează în regim de presiune mai mare de 6 bar, persoanele fizice autorizate au urmatoarele competente: a) pentru gradul I.T - proiectarea, avizarea proiectelor precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente acestor obiective; b) pentru gradul II.T - execuţia, exploatarea precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente acestor obiective; c) pentru gradul III.T - execuţia şi exploatarea acestor obiective  +  Articolul 16În domeniul proiectarii, executiei şi/sau exploatarii sistemelor de distribuţie precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, persoanele fizice autorizate au urmatoarele competente:pentru gradul I.D - proiectarea, avizarea proiectelor precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente acestor obiective;pentru gradul II.DA - proiectarea instalaţiilor de utilizare precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi exploatare aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale;pentru gradul II.DB - execuţia, exploatarea şi avizarea acestor categorii de lucrari;pentru gradul III.D - execuţia şi exploatarea acestor categorii de lucrari.  +  Articolul 17 (1) Instalatorii autorizati care au proiectat, au executat sau au avizat lucrarile aferente obiectivelor aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana a gazelor naturale, a obiectivelor aferente transportului şi/sau distributiei gazelor naturale au obligaţia sa participe la receptia şi la punerea în functiune a instalatiei respective la data stabilita de executant, de comun acord cu beneficiarul. (2) Pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale executantul, prin înţelegere cu beneficiarul vor fixa data receptiei la care vor invita obligatoriu operatorul licentiat de distribuţie.  +  Articolul 18 (1) Activitatea de instalator autorizat poate fi exercitata de titularul autorizatiei, numai ca salariat/asociat unic/administrator al unui agent economic autorizat conform prevederilor Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi/sau exploatare în sectorul gazelor naturale. (2) Pentru activitatea de exploatare a instalaţiilor de utilizare, instalatorul autorizat poate exercita aceasta activitate ca salariat/asociat unic/administrator al agentului economic sau a institutiei care detine instalatia. (3) Instalatorul autorizat are dreptul sa puna la dispoziţia unui singur agent economic, la care este salariat/asociat unic/administrator, legitimatia de instalator, în scopul autorizarii acestuia, conform Regulamentului de autorizare şi verificare a agentilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare şi/sau execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, în acest scop, instalatorul autorizat va da o declaratie, pe propria raspundere, privind acceptul sau de uz a legitimatiei de către agentul economic, în vederea autorizarii acestuia din urma, conform modelului din Anexa nr. 3. (4) Instalatorul autorizat are dreptul de a realiza lucrari numai în limita gradului obţinut şi numai pentru agentul economic în cadrul caruia îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul 5 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 19Incalcarea prevederilor prezentului regulament atrage raspunderea civila, contraventionala şi penala, după caz, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Stabilirea şi constatarea, precum şi sanctionarea contraventiilor se fac potrivit prevederilor Legii gazelor nr. 351/2004 şi a Regulamentului de constatare, notificare şi sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise în sectorul gazelor naturale.  +  Articolul 21 (1) Nerespectarea de către persoanele fizice autorizate a prevederilor legale specifice sectorului gazelor naturale, în functie de gravitatea abaterii, atrage aplicarea de către ANRGN a urmatoarelor măsuri: a) avertisment scris; b) amenda contraventionala; c) suspendarea calităţii de instalator autorizat conferita prin legitimatie; d) retragerea calităţii de instalator autorizat (conferita prin legitimatie) cu drept de prezentare la o noua examinare; e) retragerea calităţii de instalator autorizat (conferita prin legitimatie), fără drept de prezentare la o noua examinare; (2) Măsura prevăzută la alin.(l) lit. b) poate fi aplicata cumulativ cu una din masurile prevăzute la lit. c), d) sau e). (3) Sanctiunile se vor consemna în registrul de evidenta a autorizaţiilor întocmit de ANRGN, aceste informaţii sunt publice şi pot fi consultate pe pagina de internet a institutiei.  +  Capitolul 6 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) ANRGN efectueaza periodic sau ori de cate ori este necesar, verificarea cunoştinţelor profesionale, teoretice şi practice, ale instalatorilor autorizati. (2) ANRGN organizeaza cursuri de pregatire şi perfectionare în domeniul gazelor naturale cu colaborarea agentilor economici, instituţiilor de invatamant superior sau asociaţiilor profesionale.  +  Articolul 23Prin activitatea de exploatare în contextul prezentului act normativ se înţelege şi activitatea de revizie, reparatii curente, întreţinere, mentenanta.  +  Articolul 24Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1la REGULAMENTCEREREpentru inscriere la examenul de instalator autorizatDomnule presedinte,Subsemnatul ................... domiciliat în localitatea .......... str. ......... nr. ...... posesor al actului de identitate seria ...... nr. ........ cod numeric personal............eliberat de Politia ......... la data de ............ nascut în anul............... luna ........ ziua ........ în localitatea ............ judeţul........... va rog să-mi aprobati înscrierea la examenul de instalator autorizat gradul........Sunt absolvent al ............. din localitatea ........... posed actul de studii nr. .......... eliberat de ........... .Sunt calificat în meseria de ............ posed actul de calificare nr. .......... eliberat de ................ .Am o practica de ...... ani şi........ luni în sectorul gazelor naturale, efectuata la:- Societatea ...................................... în perioada ..................- Societatea ...................................... în perioada ..................- Societatea ...................................... în perioada ..................Sunt (Nu sunt) instalator autorizat şi am Autorizatia nr. ........ .Până în prezent am efectuat urmatoarele lucrari de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale:.............................Pentru inscriere anexez: a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) copie de pe actul de identitate; c) copie de pe actele de pregatire profesionala; d) lista cuprinzand lucrarile efectuate în sectorul gazelor naturale semnata de angajator, care să ateste vechimea şi experienta dobandite de către solicitant, conform cerințelor gradului de autorizare solicitat, după caz; e) copie-extras din carnetul de muncă sau adeverinta eliberata de organele competente, care să ateste activitatea mentionata la litera d), după caz. f) copie de pe autorizatia precedenta, după caz; g) doua fotografii format 3/4; h) copie de pe chitanta de achitare a tarifului de examinare.Subsemnatul ........ declar pe propria răspundere că documentele depuse în vederea participării la examen sunt conforme cu realitatea.Data Semnatura  +  Anexa 2la REGULAMENTTARIFELE *)pentru acordarea de autorizaţii instalatorilor care desfăşoarăactivităţi de proiectare, execuţie şi exploatareîn sectorul gazelor naturale1. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru obiective aferente instalaţiilor tehnologice de suprafaţa pentru producţia şi/sau inmagazinarea subterana a gazelor naturale precum şi pentru obiective aferente transportului gazelor naturale: a) pentru autorizare gradul I.T 1.500.000 lei b) pentru autorizare gradul II.T 1.200.000 lei c) pentru autorizare gradul III.T 1.000.000 lei2. Autorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru sisteme de distribuţie şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale: a) pentru autorizare gradul I.D 1.500.000 lei b) pentru autorizare gradul II.DA 1.200.000 lei c) pentru autorizare gradul II.DB 1.200.000 lei d) pentru autorizare gradul III.D 900.000 lei-------*) Tarifele se actualizeaza prin ordin al presedintelui ANRGN, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.  +  Anexa 3la REGULAMENTDECLARATIESubsemnata(ul) .............. instalator autorizat gradul ......., posesor al legitimatiei nr.......... declar pe propria răspundere că sunt de acord ca S.C. .............. sa utilizeze legitimatia mea de instalator autorizat în scopul autorizarii societatii.Prezentul document anulează orice declaratii anterioare date în favoarea altor agenti economici.Data Semnatura---------