DECIZIE nr. 88 din 8 februarie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorKozsokar Gabor - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorIon Tiucă - procurorPatricia Marilena Ionea - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Ştefănică Druiu în Dosarul nr. 4.062/90/2006 (nr. vechi 1.889/Cv/2006) al Tribunalului Vâlcea - Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, considerând că actul normativ criticat nu contravine textelor din Constituţie invocate de autorul excepţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 9 octombrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 4.062/90/2006 (nr. vechi 1.889/Cv/2006), Tribunalul Vâlcea - Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Ştefănică Druiu cu ocazia soluţionării contestaţiei formulate împotriva deciziei de recalculare a pensiei.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că actul normativ criticat încalcă prevederile Constituţiei, întrucât are caracter retroactiv şi instituie discriminări între diferite categorii de beneficiari ai drepturilor de pensie. Fără a preciza care anume dispoziţii din ordonanţă produc efecte cu caracter retroactiv şi care instituie discriminări, arată că, spre deosebire de legislaţia anterioară, când cuantumul pensiei era calculat în raport cu veniturile realizate într-o perioadă de 5 ani consecutivi, aleasă de beneficiarul pensiei, ori în funcţie de ultimii 5 ani din activitate, în prezent se iau în calcul veniturile realizate pe toată perioada ce face obiectul vechimii realizate de către pensionar, fapt ce creează o serie de dezavantaje, dat fiind că veniturile salariale cresc direct proporţional cu vechimea în muncă, ca urmare a specializării, a experienţei şi a altor factori. De asemenea, consideră că se creează o "discriminare mascată" între angajaţii cu funcţii de conducere şi ceilalţi angajaţi, întrucât legea nu ia în calcul şi veniturile realizate din prestarea orelor suplimentare şi ca urmare a lucrului în acord, în schimb ia în calcul sporul de conducere ce a revenit unui număr restrâns de persoane.Tribunalul Vâlcea - Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale apreciază că excepţia ridicată este neîntemeiată, având în vedere că autorul acesteia nu invocă în mod explicit dispoziţiile legale care ar fi contrare prevederilor constituţionale.În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că niciuna dintre criticile de neconstituţionalitate nu este întemeiată, deoarece Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 nu conţine dispoziţii de natură să producă efecte cu caracter retroactiv şi nu instituie nici privilegii şi nici discriminări.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 11 aprilie 2005.În opinia autorului excepţiei, ordonanţa de urgenţă criticată contravine prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitoare la principiul neretroactivităţii legii şi ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetăţenilor, fără privilegii şi fără discriminări.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei nu a indicat explicit care dintre dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 sunt contrare prevederilor constituţionale, astfel că nu poate face o analiză pe fondul şi pe conţinutul niciunei reglementări concrete.Analizând ordonanţa în ansamblu, Curtea constată că aceasta urmăreşte punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, referitoare la recalcularea pensiilor stabilite pe baza legislaţiei anterioare în scopul eliminării inechităţilor şi diferenţelor nejustificate între drepturile de pensie acordate diferitelor categorii de beneficiari.Conform noilor principii ale sistemului public de pensii, ordonanţa criticată prevede recalcularea pensiilor provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat prin luarea în calcul a întregii vechimi în muncă considerate stagiu de cotizare la asigurările sociale şi a tuturor veniturilor salariale cu caracter permanent, realizate în această perioadă.Operaţiunea de recalculare priveşte în mod inevitabil trecutul, pentru că stagiul de cotizare a fost realizat în trecut, dar se efectuează doar după data intrării în vigoare a ordonanţei şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată întrând în plată numai de la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti acesta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior.Schimbarea condiţiilor de exercitare a dreptului la pensie nu poate avea nici ea semnificaţia încălcării principiului constituţional al neretroactivităţii legii, atâta vreme cât, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) din Constituţie, condiţiile de exercitare a dreptului la pensie, a celorlalte drepturi de asigurări sociale şi a altor forme de asistenţă socială sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul este în drept să stabilească şi să modifice, ori de câte ori apare această necesitate, condiţiile şi criteriile de acordare a pensiilor, modul de calcul şi cuantumul acestora, cu respectarea condiţiei ca aceste noi reglementări să fie aplicate de la intrarea legii în vigoare, pentru viitor, condiţie pe care ordonanţa de urgenţă a Guvernului o îndeplineşte.Curtea nu reţine nici existenţa vreunor dispoziţii prin care să fi fost instituite privilegii ori discriminări, dispoziţiile ordonanţei aplicându-se în mod uniform tuturor persoanelor aflate în aceeaşi situaţie. Aplicarea unui tratament juridic diferenţiat unor situaţii diferite nu poate fi privită ca o încălcare a principiului constituţional al egalităţii în drepturi. De altfel, Curtea constată că susţinerea autorului excepţiei potrivit căreia s-ar crea o "discriminare mascată" între angajaţii cu funcţii de conducere şi ceilalţi angajaţi, întrucât legea nu ia în calcul şi veniturile realizate din prestarea orelor suplimentare şi ca urmare a lucrului în acord, în schimb ia în calcul sporul de conducere ce a revenit unui număr restrâns de persoane, nu este susţinută de vreme ce în actul normativ criticat sunt prevăzute şi alte categorii de persoane în afara celor care au avut funcţii de conducere şi care beneficiază, potrivit art. 4 alin. (2) din ordonanţă, de luarea în calculul punctajului mediu anual a unor sporuri, indemnizaţii şi majorări de retribuţii tarifare.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, excepţie ridicată de Ştefănică Druiu în Dosarul nr. 4.062/90/2006 (nr. vechi 1.889/Cv/2006) al Tribunalului Vâlcea - Secţia civilă, conflicte de muncă şi asigurări sociale.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 februarie 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Patricia Marilena Ionea-------