ORDIN nr. 1.265 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 bis din 9 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,luând în considerare necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului nr. 2002/54/CE privind comercializarea seminţelor de sfeclă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193/12 din 20.07.2002,văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră nr. 87454 din 18 noiembrie 2005, al Direcţiei Generale de Implementare Politici Agricole şi de Piaţă,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorulORDIN:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulile şi normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul, certificarea calităţii şi comercializarea seminţelor de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 2002/54/CE din 13 iunie 2002 privind comercializarea seminţelor de sfeclă, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 193 din 20.07.2002, ultima dată amendată prin Directiva Consiliului 2004/117/CE din 22 decembrie 2004. (3) Prezentul ordin se aplică producerii în vederea comercializării, prelucrării, certificării şi comercializării seminţelor de sfeclă în cadrul Comunităţii Europene (denumită în continuare "Comunitate"). (4) Prezentul ordin nu se aplică seminţei de sfeclă care urmează să fie exportată în terţe ţări din afara Comunităţii.  +  Articolul 2 (1) În cadrul prezentului ordin termenii utilizaţi se definesc astfel: a) 1) comercializare: vânzarea, păstrarea spre vânzare, expunerea sau oferta spre vânzare, vânzarea şi/sau livrarea către o altă persoană, fie că este sau nu remunerată. Comercializarea seminţelor care nu vizează exploatarea comercială a soiului nu reprezintă comercializare, precum următoarele operaţiuni: i) furnizarea de seminţe autorităţilor de inspecţie şi testare; ii) furnizarea de seminţe prestatorilor de servicii în vederea procesării sau ambalării, în cazul în care prestatorul nu obţine nici un drept asupra respectivelor seminţe.iii) furnizarea de seminţe prestatorilor de servicii, în anumite condiţii, în vederea producerii anumitor materii prime agricole, destinate scopurilor industriale, sau multiplicarea seminţelor pentru acest scop, nu se va privi ca fiind comercializare, în cazul în care prestatorul nu devine proprietarul seminţelor sau produsului recoltat. Furnizorul seminţelor va furniza autorităţii de certificare o copie a părţilor relevante din contractul încheiat cu prestatorul de servicii, ce va cuprinde standardele şi condiţiile pe care sămânţa furnizată le îndeplineşte. 2) condiţiile pentru aplicarea prevederilor de la lit. a) pct. 1 din acest alineat se vor determina în concordanţă cu procedurile Comunităţii. b) sfeclă: înseamnă sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră din specia Beta vulgaris L.; c) Sămânţa Bază înseamnă sămânţa: i) care a fost produsă de sau sub responsabilitatea amelioratorului în concordanţă cu practicile recunoscute de menţinere a unui soi; ii) care este destinată producerii de seminţe din categoria Certificată;iii) care, sub rezerva prevederilor art. 5, satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru sămânţa Bază; şi iv) care a fost găsită în urma unei examinări oficiale sau, în cazul prevederilor din Anexa nr. 1. lit. B, fie prin examinare oficială fie prin supraveghere oficială, că satisface condiţiile prevăzute la punctele i), ii) şi iii) din prezentul alineat, lit. c); d) Sămânţa Certificată este sămânţa: i) care provine direct din sămânţa Bază; ii) care este destinată producţiei de sfeclă;iii) care, sub rezerva prevederilor art. 5, satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 pentru sămânţa Certificată; şi iv) care a fost găsită prin examinare oficială sau sub supraveghere oficială, că satisface condiţiile prevăzute la punctele i), ii) şi iii); e) "sămânţa monogermă" este sămânţa genetic monogermă; f) "sămânţa de precizie" este sămânţa destinată utilizării în semănători de precizie care, aşa cum este prevăzut în Anexa nr. 1 lit. B alin. (3) lit. b), pct. bb), dă o singură plantulă; g) măsuri oficiale sunt măsurile luate de către: i) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale prin autorităţile oficiale responsabile: a) autoritatea oficială centrală desemnată prin Legea nr. 266/2002 responsabilă cu calitatea seminţelor şi a materialului săditor este Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare INCS; b) autorităţile oficiale stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorităţii centrale oficiale, - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor denumite în continuare ITCSMS şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor - denumit în continuare LCCSMS; c) autorităţile oficiale fitosanitare care funcţionează în baza legislaţiei fitosanitare. ii) persoane juridice, publice sau private, ce funcţionează sub responsabilitatea statului; sauiii) în cazul unor activităţi auxiliare care de asemenea fac obiectul controlului INCS, de către orice persoană fizică autorizată în acest scop, cu condiţia ca o astfel de persoană să nu aibă interese personale în luarea deciziilor; h) "ambalaje mici CE": ambalaje ce conţin următoarele seminţe Certificate: i) sămânţă monogermă sau de precizie: până la 100000 glomerule sau seminţe sau în greutate netă de 2,5 kg excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alţi aditivi solizi; ii) alte seminţe decât cele monogerme sau de precizie: până la o greutate netă de 10 kg, excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alţi aditivi solizi. (2) Diferitele tipuri de soiuri, incluzând componenţii, eligibile pentru certificare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, se pot specifica şi defini în concordanţă cu procedurile Comunitare. (3) În cazul în care se efectuează examinarea sub supraveghere oficială prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. iv) şi la alin. (1) lit. d) pct. iv), următoarele cerinţe trebuie să fie îndeplinite:A. Inspecţia în câmp: a) inspectorii, trebuie să: i) aibă calificarea tehnică necesară; ii) nu aibă interese personale în efectuarea inspecţiilor;iii) fie acreditaţi oficial de către autoritatea de certificare a seminţelor, această acreditare va cuprinde declaraţia pe propria răspundere sau contractul, scrise şi semnate, privind respectarea de către inspector a reglementărilor privind examinările oficiale; iv) efectueze inspecţii sub supraveghere oficială în concordanţă cu reglementările aplicabile inspecţiilor oficiale. b) Cultura seminceră ce trebuie inspectată trebuie să provină din seminţe care au fost verificate în post-control, iar rezultatele au fost satisfăcătoare. c) O proporţie din cultura seminceră va fi verificată de către inspectori oficiali. Acea proporţie va fi de minimum 5%. d) O proporţie din eşantioanele de seminţe recoltate din cultura seminceră vor fi prelevate pentru verificarea oficială în post-control şi, dacă este cazul, pentru verificarea într-un laborator oficial. e) Autoritatea oficială aplică regulile privind sancţionarea încălcării prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute vor fi efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include şi retragerea acreditării inspectorilor acreditaţi oficial, prevăzută la litera a) iii), care au fost găsiţi vinovaţi că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijenţă. Se va anula orice certificare a seminţei examinate cu excepţia cazului în care se demonstrează că sămânţa îndeplineşte toate prevederile relevante. f) Procedurile, condiţiile şi cerinţele privind examinarea sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 355/2002 din 5 august 2002.B. Testarea seminţelor a) Testarea seminţelor se va realiza în laboratoare de testare a seminţelor acreditate în acest scop de către autoritatea de certificare, în conformitate cu prevederile prezentate la lit. b)-d); b) Laboratorul de testare a seminţelor va avea un analist şef care va avea în responsabilitate directă operaţiunile tehnice ale laboratorului şi care trebuie să aibă calificarea necesară în managementul tehnic al laboratorului. Analiştii de laborator trebuie să aibă calificările tehnice necesare obţinute la cursuri de instruire organizate în aceleaşi condiţii ca şi cele pentru analiştii oficiali şi confirmaţi prin examinări oficiale. Laboratorul trebuie să fie situat în spaţii bine întreţinute şi echipat cu echipamente aprobate oficial de către autoritatea de certificare ca fiind satisfăcătoare pentru testarea seminţelor, în scopul obţinerii acreditării. Laboratorul va efectua testarea seminţelor în concordanţă cu metodele internaţionale în vigoare (curente). c) Laboratorul de testare a seminţelor trebuie să fie: i) independent; sau ii) să aparţină unei companii.iii) în cazul prezentat la pct. ii), laboratorul poate efectua teste numai la loturile de seminţe produse de către compania respectivă şi care aparţin acesteia, sau în cazul în care există un acord încheiat între compania de seminţe, aplicantul certificării şi autoritatea de certificare laboratorul poate efectua teste şi la alte loturi de seminţe. d) Performanţa efectuării testelor de către laboratoarele de testare a seminţelor va fi subiectul supravegherii autorităţii de certificare a seminţelor. e) În scopul supravegherii prevăzute la litera d) o proporţie din loturile de seminţe intrate la certificarea oficială va fi verificat oficial. Acest procent va fi ales astfel încât pe cât posibil să acopere în mod egal persoanele fizice şi juridice care solicită certificarea seminţelor şi speciile intrate la certificare, dar de asemenea poate să fie ales astfel încât să se elimine orice dubii specifice. Acest procent va fi de cel puţin 5%. f) Autoritatea oficială aplică regulile privind sancţionarea încălcării prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute vor fi efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include şi retragerea acreditării laboratoarelor acreditate oficial, prevăzută la litera a), care au fost găsite vinovate că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijenţă. Se va anula orice certificare a seminţei examinate cu excepţia cazului în care se demonstrează că sămânţa îndeplineşte toate prevederile relevante. g) Procedurile, condiţiile şi cerinţele privind examinarea sub supraveghere oficială în România sunt stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 506/2002 din 28 noiembrie 2002. (4) Alte măsuri cu privire la examinarea sub supraveghere oficială se vor adopta în concordanţă cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 3 (1) Sămânţa de sfeclă se va comercializa numai dacă a fost certificată oficial ca sămânţă Bază sau sămânţă Certificată. (2) Autoritatea oficială se va asigura că examinările oficiale sunt efectuate în concordanţă cu metodele internaţionale în vigoare, dacă asemenea metode există.  +  Articolul 4Fără a aduce atingere art. 3 alin. (1), sămânţa amelioratorului din generaţiile anterioare seminţei Bază, şi sămânţa brută, comercializată în scopul condiţionării, cu asigurarea că identitatea seminţei este garantată, se poate comercializa.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea de certificare poate, prin derogare de la prevederile art. 3, să: a) autorizeze certificarea oficială şi comercializarea seminţei Bază care nu satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 cu privire la germinaţie, conform prevederilor din Anexa nr. 6 Capitolul II pct. V.1.; în acest scop se vor lua toate măsurile necesare pentru garantarea de către furnizor a unei germinaţii specifice, care se va imprima pe o etichetă specială împreună cu numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţă al lotului de seminţe; b) autorizeze certificarea oficială şi comercializarea categoriilor Bază şi Certificată la primul cumpărător, cu scopul de a pune cât mai repede pe piaţă seminţele, luând în considerare că examinările oficiale pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor din Anexa nr. 1 cu privire la germinaţie nu sunt finalizate. Certificarea va fi acordată numai în cazul prezentării unui buletin de analiză provizoriu asupra seminţei şi care conţine numele şi adresa primului destinatar; se vor lua toate măsurile necesare pentru garantarea de către furnizor a germinaţiei stabilite la analizele provizorii; această germinaţie se va imprima pe o etichetă specială împreună cu numele şi adresa furnizorului şi numărul de referinţă al lotului de seminţe. (2) Aceste dispoziţii nu se aplică seminţelor importate din terţe ţări, cu excepţia cazului în care se specifică altfel în art. 22 referitor la multiplicarea în afara Comunităţii. Statele membre se vor asista din punct de vedere administrativ cu privire la control.  +  Articolul 6 (1) Fără a ţine seama de prevederile art. 3 alin. (1), ITCSMS sau LCCSMS pot autoriza producătorii să comercializeze pe teritoriul României: a) mici cantităţi de seminţe destinate pentru scopuri ştiinţifice sau de selecţie; b) cantităţi potrivite de seminţe destinate pentru teste şi experienţe (loturi demonstrative), dacă aparţin unor soiuri pentru care s-a depus o cerere de înregistrare în catalogul României. c) în cazul organismelor modificate genetic, acest tip de autorizaţie poate fi acordat numai dacă au fost luate măsurile necesare în scopul evitării riscurilor pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător. Prevederile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se vor aplica în consecinţă pentru evaluarea riscului asupra mediului. (2) Scopurile în care autorizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi acordate, prevederile privind marcarea ambalajelor, şi cantităţile şi condiţiile în care autoritatea de certificare poate acorda aceste autorizaţii se vor aplica în concordanţă cu condiţiile din Anexa nr. 5 ce transpune prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 Decembrie 2004 privind implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza plasarea pe piaţă a seminţelor din varietăţi pentru care s-a depus o cerere de înregistrare în catalogul naţional al soiurilor de plante agricole sau specii legumicole. (3) Autorizaţiile acordate producătorilor în scopul prevăzut la alin. (1), înaintea datei adoptării prezentului ordin, vor rămâne valabile până la 1 august 2006. După această dată toate aceste autorizaţii (autorizări) trebuie să respecte prevederile stabilite în concordanţă cu alin. (2).  +  Articolul 7Prezentul ordin, cu privire la condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 2, stabileşte cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru certificarea seminţelor produse pe teritoriul României, prevăzute în Anexa nr. 6.  +  Articolul 8ITCSMS sau LCCSMS pot solicita descrierea componenţilor genealogici şi care este confidenţială, dacă amelioratorul o doreşte.  +  Articolul 9 (1) Pentru verificarea soiurilor, şi pentru examinarea seminţelor în vederea certificării, se prelevează eşantioane, oficial sau sub supraveghere oficială, în concordanţă cu metodele potrivite. Eşantioanele de seminţe necesare efectuării controalelor prevăzute la art. 25 se prelevează oficial. (2) În cazul în care prelevarea eşantioanelor se face sub supraveghere oficială aşa cum este prevăzut la alin. (1), următoarele cerinţe trebuie să fie respectate: a) prelevarea eşantioanelor se va efectua de eşantionori acreditaţi în acest scop de către autoritatea de certificare în condiţiile prevăzute la lit. b)-d) din prezentul articol; b) eşantionorii de seminţe trebuie să aibă calificările tehnice necesare obţinute la cursuri de instruire organizate în aceleaşi condiţii aplicabile eşantionorilor de seminţe oficiali şi confirmaţi prin examinări oficiale. Aceştia vor preleva eşantioane în concordanţă cu metodele internaţionale în vigoare; c) eşantionorii de seminţe pot fi: i) persoane fizice independente; ii) persoane angajate de către persoane fizice sau juridice ale căror activităţi nu implică producerea de seminţe, cultivarea seminţelor, condiţionarea sau comercializarea seminţelor; sauiii) persoane angajate de către persoane fizice sau juridice ale căror activităţi implică producerea de seminţe, cultivarea acestora, condiţionarea sau comercializarea seminţelor. În acest caz un eşantionor de seminţe poate preleva seminţe numai din loturile produse de către angajatorul său, cu excepţia cazului în care s-a încheiat un acord altminteri între angajatorul său, aplicantul cererii de certificare şi autoritatea de certificare a seminţelor; d) performanţa eşantionorilor de seminţe va fi supravegheată de autoritatea de certificare. În cazul în care prelevarea eşantioanelor se realizează automatizat trebuie respectate procedurile potrivite şi supravegheate oficial; e) în scopul supravegherii prevăzute la litera d) un procent din loturile de seminţe intrate la certificarea oficială se vor preleva de către eşantionori oficiali. Acest procent va fi ales astfel încât pe cât posibil să acopere în mod egal persoanele fizice şi juridice care solicită certificarea seminţelor, dar de asemenea poate să fie ales astfel încât să se elimine orice dubii specifice. Acest procent nu va fi mai mic de 5%. Aceasta verificare a prelevării de seminţe nu se aplică în cazul prelevărilor automatizate. Autoritatea de certificarea va compara eşantioanele de seminţe prelevate oficial cu cele prelevate din aceleaşi loturi sub supraveghere oficială; f) ITCSMS sau LCCSMS vor sancţiona încălcarea prevederilor legale privind examinarea sub supraveghere oficială. Sancţiunile prevăzute vor fi efective, proporţionale şi descurajatoare. Sancţiunile pot include şi retragerea acreditării prelevatorilor acreditaţi oficial, prevăzută la litera a), care au fost găsiţi vinovaţi că au încălcat prevederile legale, deliberat sau din neglijenţă. Se va anula orice certificare a seminţei prelevate cu excepţia cazului în care se demonstrează că sămânţa îndeplineşte toate prevederile relevante. g) Prevederile alin. (2) lit. a)-f) se vor aplica în România în concordanţă cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 283/2002 din 8 iulie 2002. (3) Alte măsuri cu privire la eşantionarea sub supraveghere oficială se vor adopta în concordanţă cu procedurile Comunităţii. (4) Eşantioanele se prelevează din loturi omogene; mărimea maximă a unui lot şi greutatea minimă a unui eşantion sunt prezentate în Anexa nr. 2.  +  Articolul 10 (1) Sămânţa Bază şi sămânţa Certificată se poate comercializa numai în loturi suficient de omogene şi ambalată în ambalaje sigilate printr-un sistem de sigilare şi marcare, aşa cum este prevăzut la art. 11-13. (2) În cazul comercializării de mici cantităţi de seminţe către consumatorul final, autoritatea de certificare poate prevedea derogări de la prevederile alin. (1) cu privire la ambalare, sigilare şi marcare.  +  Articolul 11 (1) a) Ambalajele pentru sămânţa Bază şi sămânţa Certificată, exceptând cazurile în care sămânţa este ambalată în "ambalaje mici CE", se vor închide oficial sau sub supraveghere oficială în aşa fel încât să nu poată fi deschise fără a se deteriora sistemul de închidere, iar eticheta oficială şi ambalajul să nu prezinte urmele violării acestora. b) În scopul asigurării închiderii (sigilării), sistemul de închidere trebuie să cuprindă cel puţin etichetă oficială sau un sigiliu oficial. c) În cazul în care se utilizează un sistem de închidere inviolabil (nereutilizabil), prevederile de la lit. b) a acestui alineat nu mai sunt necesare. d) În concordanţă cu procedurile Comunităţii, se poate stabili dacă un sistem de închidere particular corespunde cu prevederile prezentului alineat. (2) Nu se va proceda la una sau mai multe închideri noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială, cu excepţia "ambalajelor mici CE". În cazul resigilării, pe eticheta prevăzută la art. 12 se va menţiona că ambalajul a fost resigilat (reînchis), data noii închideri şi autoritatea responsabilă. (3) "Ambalajele mici CE" se vor închide în aşa fel încât să nu poată fi deschise fără a se deteriora sistemul de închidere, iar eticheta oficială şi ambalajul să nu prezinte urmele violării acestora. În concordanţă cu procedurile Comunităţii, se poate stabili dacă un sistem de închidere particular corespunde cu prevederile prezentului alineat. Nu se va proceda la una sau mai multe închideri noi decât sub supraveghere oficială.  +  Articolul 12Ambalajele pentru sămânţa Bază şi sămânţa Certificată, cu excepţia ambalajelor mici CE, trebuie să: a) fie etichetate cu o etichetă oficială care nu a mai fost folosită anterior şi care satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. A, iar menţiunile sunt făcute în limba română şi/sau într-una din limbile oficiale ale Comunităţii. Culoarea etichetei va fi: albă pentru sămânţa Bază şi albastră pentru sămânţa Certificată. În cazul folosirii etichetelor cu capse sau urechiuşă, acestea se sigilează cu plombe oficiale. Dacă, în cazul prevăzut la art. 5 lit. a), sămânţa Bază nu corespunde (satisface) condiţiilor prevăzute în Anexa nr. 1 cu privire la germinaţie, acest lucru se va menţiona pe etichetă. Utilizarea etichetelor oficiale adezive se va autoriza de către autoritate. Se va autoriza, în concordanţă cu procedurile Comunităţii, imprimarea de neşters pe ambalaj, sub supraveghere oficială, a informaţiilor (menţiunilor) prescrise în concordanţă cu modelul etichetei; b) conţină un document oficial, de aceeaşi culoare cu etichetă, şi care să cuprindă cel puţin informaţiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. A pct. (I) alin. (3), (5), (6), (11) şi (12). Acest document va fi confecţionat în aşa manieră încât să nu poată fi confundat cu eticheta oficială prevăzută la lit. a). Acest document nu este necesar în cazul în care menţiunile (informaţiile) sunt imprimate de neşters, pe ambalaj, sau dacă în concordanţă cu prevederile de la lit. a) se foloseşte o etichetă adezivă sau o etichetă dintr-un material rezistent la rupere.  +  Articolul 13 (1) "Ambalajele mici CE" trebuie să: a) aibă (poarte) la exterior, în concordanţă cu Anexa nr. 3 lit. B, o etichetă a furnizorului, cu informaţii printate sau tipărite în limba română şi/sau în altă limbă oficială a Comunităţii; în cazul ambalajelor transparente eticheta poate fi plasată în interior, dacă poate fi citită prin ambalaj; eticheta va fi albă pentru sămânţa Bază şi albastră pentru sămânţa Certificată. b) aibă la exterior sau pe eticheta furnizorului prevăzuta la litera a) un număr serial atribuit oficial; când se utilizează o etichetă adezivă oficială, eticheta trebuie să fie de culoare albă pentru sămânţa Bază şi albastră pentru sămânţa Certificată; metodele prin care numărul serial oficial se ataşează pe ambalaj se pot stabili în concordanţă cu procedurile Comunităţii. (2) Prezentul ordin prevede ca eticheta adezivă oficială ce conţine toate sau o parte din informaţiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. B, să fie utilizată pentru marcarea ambalajelor mici CE; în cazul în care informaţiile sunt date pe această etichetă, marcarea prevăzuta la alin. (1) lit. a) nu mai este necesară.  +  Articolul 14Autoritatea oficială prevede că ambalajele mici CE pentru sămânţa Certificată sunt închise (sigilate) şi marcate oficial sau sub supraveghere oficială, la cerere, în concordanţă cu art. 11 alin. (1) şi art. 12.  +  Articolul 15Autoritatea de certificare va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că, în cazul ambalajelor mici de seminţe, identitatea seminţelor să poată fi verificată, în special, în momentul în care lotul de seminţe se divizează. În acest scop, autoritatea solicită că ambalajele mici divizate pe teritoriul lor să se închidă oficial sau sub supraveghere oficială.  +  Articolul 16 (1) În concordanţă cu procedurile Comunităţii, se poate prevedea că, în alte cazuri decât cele prevăzute în prezentul ordin, ambalajele de orice tip pentru sămânţa Bază sau Certificată vor fi etichetate cu eticheta furnizorului (care poate fi o etichetă separată de eticheta oficială sau informaţiile se vor imprima direct pe ambalaj). Informaţiile care se vor prezenta pe o asemenea etichetă se vor stabili în concordanţă cu procedurile Comunităţii. (2) Eticheta prevăzută la alin. (1) se va realiza astfel încât să nu poată fi confundată cu eticheta oficială prevăzuta în art. 12.  +  Articolul 17În cazul seminţelor unui soi care a fost modificat genetic, orice documente sau etichete, oficiale sau al furnizorului, care însoţesc sau care sunt aplicate pe lotul de seminţe, în conformitate cu prevederile prezentului ordin, trebuie să indice clar că soiul a fost modificat genetic, precum şi codul de identificare al organismului modificat genetic.  +  Articolul 18Orice tratament chimic al seminţei Bază sau Certificată se va indica ori pe eticheta oficială ori pe eticheta furnizorului, precum şi pe ambalaj sau în interiorul acestuia.  +  Articolul 19În scopul căutării unor alternative îmbunătăţite la anumite prevederi din Directiva 2002/54/CE, se poate decide organizarea unor experimente temporare în condiţii specifice la nivelul Comunităţii, în concordanţă cu prevederile art. 28 (2). În contextul acestor experimente, statele membre pot fi scutite de anumite obligaţii prevăzute în Directiva 2002/54/CE. Măsura acestei scutiri se va stabili făcându-se referire la prevederile la care se aplică. Durata unui experiment nu va fi mai mare de 7 ani.  +  Articolul 20Sămânţa comercializată în conformitate cu prevederile Directivei 2002/54/CE, nu va face subiectul altor restricţii de comercializare privind caracteristicile sale, cerinţele de examinare, marcare şi închidere, altele decât cele prevăzute de Directiva 2002/54/CE sau alte directive CE.  +  Articolul 21Condiţiile în care sămânţa din generaţiile anterioare seminţei Bază, denumită în continuare sămânţă Prebază, se poate comercializa în concordanţă cu prevederile art. 4, sunt următoarele: a) a fost inspectată oficial de către autoritatea competentă de certificare în concordanţă cu prevederile ce se aplică la certificarea seminţei Bază; b) a fost ambalată în concordanţă cu prevederile prezentului ordin, şi c) ambalajele sunt etichetate cu o etichetă oficială care cuprinde cel puţin următoarele informaţii: i) numele autorităţii oficiale responsabile - INCS şi autoritatea teritorială ITCSMS şi LCCSMS; ii) numărul de referinţă a lotului;iii) luna şi anul închiderii, sau iv) luna şi anul ultimei prelevări oficiale; v) specia, indicată cel puţin în caractere române, denumirea botanică, care poate fi dată în formă prescurtată şi fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; se va indica sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră; vi) soiul, indicat cel puţin în caractere române,vii) menţiunea: «sămânţă Prebază»,viii) numărul de generaţii care preced sămânţa din categoria sămânţă Certificată; ix) eticheta este de culoare albă cu o diagonală violet.  +  Articolul 22 (1) Statele membre prevăd că sămânţa de sfeclă: a) care a fost produsă direct din sămânţa Bază certificată oficial în unul sau mai multe state membre sau într-o ţară terţă care a primit echivalenta în conformitate cu art. 23 (1) b), şi b) care a fost recoltată în alt stat membru, trebuie, la cerere şi fără a afecta prevederile Directivei 2002/53/CE, să fie certificată oficial ca sămânţă Certificată în oricare stat membru dacă acea sămânţă a fost inspectată în câmp şi a corespuns condiţiilor din Anexa nr. 1 lit. A, pentru categoria relevantă şi dacă în urma examinărilor oficiale a rezultat că sunt respectate condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B pentru aceeaşi categorie. c) de asemenea, în cazul în care sămânţa a fost produsă direct din sămânţa certificată oficial dintr-o generaţie anterioară seminţei Bază (din sămânţa Prebază), statele membre pot autoriza certificarea oficială ca sămânţă Bază, dacă condiţiile prevăzute pentru această categorie sunt satisfăcute. (2) Sămânţa de sfeclă recoltată în Comunitate şi care este destinată pentru certificare în concordanţă cu prevederile alin. (1) trebuie: a) să fie ambalată şi etichetată cu o etichetă oficială care satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4 lit. A şi lit. B, în concordanţă cu art. 11 alin. (1), şi b) să fie însoţită de un document oficial ce satisface condiţiile prevăzute în Anexa nr. 4 lit. C; c) se poate renunţa la prevederile de la litera a) privind ambalarea şi etichetarea dacă autorităţile responsabile cu inspecţia în câmp, cele responsabile cu emiterea documentelor pentru certificarea seminţelor care nu au fost certificate final şi cele responsabile cu certificarea sunt aceleaşi sau dacă acestea sunt de acord cu această scutire. (3) De asemenea, statele membre prevăd că sămânţa de sfeclă recoltată într-o ţară terţă se va certifica oficial, la cerere, dacă: a) a fost produsă direct din sămânţa Bază certificată oficial într-unul sau mai multe state membre sau într-o ţară terţă care a primit echivalenta în baza art. 23 (1) (b); b) în urma inspecţiei în câmp a rezultat că satisface condiţiile prevăzute într-o decizie de echivalare realizată în baza art. 23 (1) (a) pentru categoria respectivă; c) examinarea oficială a arătat că sunt satisfăcute condiţiile prevăzute în Anexa nr. 1 lit. B pentru aceeaşi categorie.  +  Articolul 23 (1) Consiliul, la propunerea Comisiei, va determina dacă: a) în cazul prevăzut la art. 22, inspecţiile în câmp efectuate într-o ţară terţă satisfac condiţiile din Anexa nr. 1 lit. A - Cultura; b) sămânţa de sfeclă recoltată într-o ţară terţă oferă aceleaşi garanţii privind caracteristicile sale şi aranjamentele pentru examinarea sa, pentru asigurarea identităţii acesteia, pentru marcare şi control, cu sămânţa recoltată în cadrul Comunităţii şi care este în concordanţă cu prevederile Directivei 2002/54/CE. (2) Alin. (1) se aplică, de asemenea, pentru orice stat membru nou, de la data aderării până la data la care intră în vigoare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare îndeplinirii condiţiilor din Directiva 2002/54/CE.  +  Articolul 24 (1) În scopul eliminării dificultăţilor temporare de aprovizionare cu sămânţă Bază sau Certificată în cadrul Comunităţii şi care nu pot fi altfel rezolvate, se poate decide, în concordanţă cu procedurile Comunităţii, ca statele membre să permită, pentru o perioadă determinată, comercializarea în cadrul Comunităţii a unor cantităţi de seminţe supuse unor exigenţe mai puţin stricte sau din soiuri care nu sunt înregistrate în Catalogul Comun al Soiurilor de Plante Agricole sau în cataloagele naţionale ale statelor membre. (2) Pentru o categorie de seminţe dintr-un anumit soi înregistrat, eticheta oficială va fi cea prevăzută la categoria corespondentă; pentru sămânţa dintr-un soi care nu este înregistrat în cataloagele mai sus menţionate, culoarea etichetei oficiale va fi maron, eticheta care va arăta întotdeauna că sămânţa aparţine unei categorii supuse unor exigenţe mai puţin stricte. (3) Reguli pentru aplicarea prevederilor alin. (1) se vor adopta în concordanţă cu procedurile Comunităţii şi prin ordin al ministrului.  +  Articolul 25 (1) În scopul verificării îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor prezentului ordin se vor efectua inspecţii oficiale, cel puţin prin sondaj, în timpul comercializării seminţelor. (2) Fără a afecta circulaţia liberă a seminţelor în cadrul Comunităţii, statele membre vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că în cazul comercializării unor cantităţi de seminţe, mai mari de 2 kg, importate din terţe ţări, următoarele informaţii sunt date: a) specia; b) soiul; c) categoria; d) ţara de producere şi autoritatea oficială de inspecţie; e) ţara de expediere; f) importatorul; g) cantitatea de seminţe. (3) Maniera în care se vor prezenta informaţiile prevăzute la alin. (2) din prezentul articol se poate determina în concordanţă cu procedurile Comunităţii. (4) În scopul aplicării prevederilor alin. (2), seminţele importate în România dintr-o ţară terţă vor fi însoţite de un document eliberat de autoritatea responsabilă de inspecţie din ţara de producere sau de expediere. Importatorul va prezenta o copie a acestui document la ITCSMS sau LCCSMS imediat după sosirea importului, dar înainte de comercializare. De asemenea, contractul de import trebuie să prevadă furnizarea acestui document care însoţeşte transportul, iar o copie a acestui document trebuie să însoţească cererea de import, înaintea efectuării importului, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002.  +  Articolul 26 (1) În cadrul Comunităţii se vor efectua teste şi încercări comparative Comunitare pentru post-controlul eşantioanelor de seminţe de sfeclă plasate pe piaţă în condiţiile Directivei 2002/54/CE. Testele şi încercările comparative pot include următoarele: a) seminţe recoltate în ţări terţe; b) seminţe adecvate culturilor organice; c) seminţe comercializate în relaţie cu conservarea in situ şi a utilizării resurselor genetice de plante. (2) Aceste teste şi încercări comparative se utilizează în vederea armonizării metodelor tehnice de certificare şi pentru verificarea satisfacerii condiţiilor pe care sămânţa trebuie să le îndeplinească. (3) Comisia, acţionând în concordanţă cu procedura prevăzută în art. 28 alin. (2), va face aranjamentele necesare pentru realizarea testelor şi încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul prevăzut în art. 28 alin. (1) cu privire la aranjamentele tehnice pentru efectuarea testelor şi a încercărilor şi de asemenea cu privire la rezultatele obţinute. (4) Comunitatea poate contribui financiar la organizarea testelor şi încercărilor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2). Contribuţia financiară nu va depăşi prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetară. (5) Testele şi încercările care pot beneficia de contribuţia financiară comunitară şi regulile detaliate pentru prevederile contribuţiei financiare se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunităţii. (6) Testele şi încercările prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) pot fi efectuate numai de autorităţile de stat sau de către persoane juridice care acţionează sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 27Amendamentele ce se vor face la conţinutul anexelor prezentului ordin, în lumina dezvoltării cunoştinţelor ştiinţifice sau tehnice, se vor adopta în concordanţă cu procedurile Comunităţii şi prin ordin al ministrului.  +  Articolul 28 (1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent pentru Seminţe şi Material de înmulţire pentru Agricultură, Horticultură şi Păduri, înfiinţat prin art. 1 al Deciziei Consiliului 66/399/CEE. (2) Când se face referire la acest alineat, se vor aplica art. 4 şi art. 7 din Decizia 1999/468/CE. Perioada prevăzută în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la o lună. (3) Comitetul va adopta propriile reguli de procedură. (4) Reprezentantul(ii) României în Comitetul permanent pentru Seminţe şi Material de înmulţire pentru Agricultură, Horticultură şi Păduri prevăzut la alin. (1) se stabileşte de ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.  +  Articolul 29Prezentul ordin nu afectează prevederile legislaţiei naţionale justificate prin raţiuni de protecţie a sănătăţii şi vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor, sau protecţiei proprietăţii industriale şi comerciale.  +  Articolul 30 (1) Se pot stabili condiţii specifice, în concordanţă cu procedurile Comunităţii şi prin ordin al ministrului, ţinând cont de dezvoltările în domeniile: a) condiţiile în care sămânţa tratată chimic poate fi comercializată; b) condiţiile în care seminţele pot fi comercializate în relaţie cu conservarea in situ şi utilizarea resurselor genetice de plante, incluzând mixturile de seminţe din specii care includ şi speciile prevăzute la art. 1 din Directiva 2002/53/CE, şi care sunt asociate cu habitate specifice naturale şi semi-naturale şi afectate de eroziunea genetică; c) condiţii în care seminţele adecvate culturilor organice (ecologice) pot fi comercializate. (2) Condiţiile specifice prevăzute la alin. (1) lit. b) vor include în particular următoarele puncte: a) seminţele acestor specii trebuie să fie de provenienţă cunoscută aprobată de autoritatea responsabilă în fiecare stat membru pentru comercializarea acestora în areale specifice (definite); b) restricţii cantitative adecvate.  +  Articolul 31În concordanţă cu procedura prevăzută la art. 28 alin. (2), un stat membru poate, la cererea acestuia, să fie scutit, parţial sau total, de la aplicarea prevederilor Directivei 2002/54/CE, cu excepţia art. 20, în cazul în care cultivarea sfeclei şi comercializarea seminţelor de sfeclă au o importanţă economică minimă pe teritoriul său.  +  Articolul 32Autoritatea oficială de certificare va prezenta Comisiei textul cu principalele prevederi din prezentul ordin care transpune şi implementează Directiva 2002/54/CE.  +  Articolul 33 (1) a) Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2.4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 se abrogă la data intrării în vigoare a prezentului ordin. b) Prin derogare de la prevederile lit. a), seminţele de sfeclă din recoltă 2005 sau din stocurile anilor anteriori pot fi certificate în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 şi comercializate până la 30 iunie 2006. (2) Prevederile din art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) pct. 2, art. 2 alin. (2) şi alin. (4), art. 6 alin. (1) lit. c) şi alin. (2), art. 9 alin. (3), art. 11 alin. (1) lit. d) şi alin. (3), art. 12 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. b), art. 16 alin. (1), art. 19, art. 20, art. 22 alin. (1) lit. b), art. 23 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 24 alin. (1) şi (3), art. 25 alin. (3), art. 26 alin. (1) şi (5), art. 27, art. 28 alin. (1) şi (2), art. 30 alin. (1) şi alin. (1) lit. b), art. 31, art. 32, Anexa nr. 1 lit. A pct. 6, Anexa nr. 5 pct. I şi Capitolul II pct. 15, cu referire la procedurile şi legislaţia Comunităţii se aplică de la data aderării României la Comunitate. (3) În cuprinsul prevederilor art. 1 alin. (3) şi alin. (4), art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (2), art. 12 lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 19, art. 22 alin. (1) şi alin. (1) lit. a)-c), alin. (2) şi alin. (3) şi alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (2), art. 26 alin. (1) şi (4), art. 30 alin. (2) lit. a), art. 31, Anexa nr. 3 lit. B pct. 4, Anexa nr. 5 pct. I şi Capitolul II "Controlul şi certificarea loturilor de seminţe" pct. 2 lit. b) pct. ii) şi pct. 6, 13, 14 lit. b), 15, 16 prin referirile la "Comunitate" şi "state membre" se va înţelege şi "România" de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate. (4) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 34 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării. (2) Prevederile prezentului ordin se adresează Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor, Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, precum şi agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor de sfeclă, care vor aplica prevederile prezentului ordin.

  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

  Gheorghe Flutur
  Bucureşti, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.265.  +  Anexa 1Condiţii de certificareA. Cultura1. Terenul pe care se înfiinţează o cultură seminceră din specia Beta vulgaris să nu fi fost cultivat cu o cultură incompatibilă cu sfecla, şi să fie suficient de liber de asemenea plante.2. Cultura trebuie să aibă suficientă identitate şi puritate varietală.3. Producătorii de seminţe vor notifica toate multiplicările de seminţe dintr-un anumit soi de sfeclă pentru a fi examinate de către autoritatea de certificare.4. În cazul seminţelor certificate din toate categoriile se va efectua cel puţin o inspecţie în câmp, oficială sau sub supraveghere oficială, iar în cazul seminţei Bază se vor efectua cel puţin două inspecţii oficiale în câmp, una la butaşi şi una la seminceri.5. Condiţiile culturale şi stadiul de dezvoltare a culturii trebuie să permită verificarea şi determinarea identităţii şi a purităţii varietale.6. Distanţele minime de izolare faţă de sursele de polen învecinate sunt următoarele:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐│ Cultură │Distanţă││ │ minimă │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│1. Pentru producerea de sămânţă Bază: │ ││- faţă de orice sursă de polen din genul Beta │ 1000 m │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤│2. Pentru producerea de sămânţă Certificată: │ ││(a) la sfecla de zahăr: │ ││ - faţă de orice sursă de polen din genul Beta neinclusă mai jos: │ 1000 m ││ - polenizatorul specificat sau unul din polenizatori fiind diploid,│ 600 m ││ în raport cu surse de polen de sfeclă de zahăr tetraploide │ ││ - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu │ 600 m ││ surse de polen de sfeclă de zahăr diploide │ ││ - faţă de orice sursele de polen de sfeclă de zahăr a căror ploidie│ 600 m ││ este necunoscută │ ││ - polenizatorul specificat sau unul dintre polenizatori fiind │ 300 m ││ diploid, în raport cu sursele de polen de sfeclă de zahăr diploidă │ ││ - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu │ 300 m ││ sursele de polen de sfeclă de zahăr tetraploidă │ ││ - între două culturi semincere de sfeclă de zahăr în care │ 300 m ││ sterilitatea masculină nu este utilizată │ ││(b) la sfeclă furajeră: │ ││ - faţă de orice sursă de polen din genul Beta neinclusă mai jos: │ 1000 m ││ - polenizatorul specificat sau unul din polenizatori fiind diploid,│ 600 m ││ în raport cu surse de polen de sfeclă furajere tetraploidă │ ││ - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu │ 600 m ││ surse de polen de sfeclă furajeră diploide │ ││ - faţă de orice sursă de polen de sfeclă furajeră a căror ploidie │ 600 m ││ este necunoscută │ ││ - polenizatorul specificat sau unul dintre polenizatori fiind în │ 300 m ││ diploid, raport cu sursele de polen de sfeclă furajeră diploidă │ ││ - polenizatorul specificat fiind exclusiv tetraploid, în raport cu │ 300 m ││ sursele de polen de sfeclă furajeră tetraploidă │ ││ - între două culturi semincere de sfeclă furajeră în care │ 300 m ││ sterilitatea masculină nu este utilizată │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘Distanţele de izolare pot fi eliminate sau reduse dacă există o suficientă protecţie faţă de orice polenizator străin nedorit. Nu mai este necesară izolarea între culturi semincere atunci când se foloseşte acelaşi polenizator.Ploidia ambilor componenţi ai culturii semincere se stabileşte prin referirea din Catalogul comun al soiurilor de plante agricole elaborat în baza Directivei 2002/53/CE, sau din catalogul naţional al soiurilor elaborat în baza aceleiaşi Directive. Dacă această informaţie nu este inclusă pentru orice soi, ploidia este considerată ca fiind necunoscută, iar distanţa minimă de izolare cerută este de 600 m.B. Sămânţa1. Sămânţa trebuie să aibe suficientă identitate şi puritate a soiului.2. Bolile care reduc valoarea de utilizarea a seminţelor trebuie să fie la un nivel cât mai redus posibil.3. Sămânţa trebuie de asemenea să îndeplinească următoarele condiţii: a)┌─────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┬─────────────┐│ │Puritatea fizică│Germinaţia minimă│ Umiditatea ││ Specia │minimă*1) (% din│ (% de glomerule │maximă*1) (% ││ │ greutate) │ sau sem. pure) │din greutate)│├─────────┬───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│Sfeclă de│Sămânţă monogermă │ 97 │ 80 │ 15 ││zahăr │ │ │ │ ││ ├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ │Sămânţă de precizie│ 97 │ 75 │ 15 ││ ├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ │Seminţe plurigerme │ │ │ ││ │ale soiurilor al │ 97 │ 73 │ 15 ││ │căror procent în │ │ │ ││ │diploidie │ │ │ ││ │depăşeşte 85 │ │ │ ││ ├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ │Alte seminţe │ 97 │ 68 │ 15 │├─────────┼───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│Sfeclă │Seminţe plurigerme │ │ │ ││furajeră │ale soiurilor al │ │ │ ││ │căror procent în │ 97 │ 73 │ 15 ││ │diploidie depăşeşte│ │ │ ││ │85, seminţe │ │ │ ││ │monogerme, seminţe │ │ │ ││ │de precizie │ │ │ ││ ├───────────────────┼────────────────┼─────────────────┼─────────────┤│ │Alte seminţe │ 97 │ 68 │ 15 │└─────────┴───────────────────┴────────────────┴─────────────────┴────────────-┘ Notă

  ──────────

  *1) excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate, substanţele de drajare sau alţi aditivi solizi.

  ──────────
  Procentul în greutate de seminţe de alte plante nu trebuie să depăşească 0,3%. b) condiţii speciale pentru sămânţa monogermă şi sămânţa de precizie: aa) sămânţa monogermă: minimum 90% glomerule germinate nu dau decât o singură plantulă. Procentul în glomerule ce dau trei plantule sau mai multe nu va depăşi 5%, calculat la număr de glomerule germinate; bb) sămânţa de precizie de sfeclă de zahăr: minimum 70% glomerule germinate nu dau decât o plantulă. Procentul în glomerule ce dau trei sau mai multe plantule nu va depăşi 5%, calculat la număr de glomerule germinate; cc) sămânţa de precizie de sfeclă furajeră: minimum 58% dintre glomerulele germinate trebuie să dea decât o singură plantulă pentru soiurile al căror procent în diploidie depăşeşte 85%. Pentru toate celelalte seminţe, minimum 63% dintre glomerulele germinate trebuie să dea o singură plantulă. Procentul în glomerule ce dau trei plantule sau mai multe nu va depăşi 5%, calculat la număr de glomerule germinate; dd) pentru seminţele din categoria Bază procentul în greutate de materii inerte nu va depăşi 1,0. Pentru seminţele din categoria Certificată procentul în greutate de materii inerte nu va depăşi 0,5. În ce priveşte seminţele drajate ale celor două categorii, respectarea acestor condiţii este verificată pe eşantioanele prelevate, în baza art. 9(1), pe seminţe condiţionate care au fost parţial decorticate (şlefuite sau sparte), dar care nu au fost însă drajate sau încrustate, fără a prejudicia examenul oficial al purităţii fizice minime al seminţei drajate sau încrustate; c) alte condiţii speciale:Autoritatea de certificare se va asigura că sămânţa de sfeclă nu poate fi introdusă în zone recunoscute ca "zone libere de rizomania", în conformitate cu procedurile Comunităţii, decât dacă procentul în greutate de materii inerte nu depăşeşte 0,5.
   +  Anexa 2Greutatea maximă a unui lot de seminţe: 20 tone.Greutatea minimă a unui eşantion: 500 grame.Greutatea maximă a unui lot de seminţe nu va fi depăşită cu mai mult de 5%.  +  Anexa 3MarcareaA. Eticheta oficialăI. Informaţii necesare:1. "Reguli şi norme CE". "Reguli şi norme România" până la data aderării României la Comunitate.2. Numele autorităţii oficiale responsabile - INCS şi numele autorităţii teritoriale ITCSMS şi LCCSMS şi România sau iniţialele RO3. Numărul de referinţă al lotului.4. Luna şi anul închiderii, exprimată prin cuvintele: «închis ... (luna şi anul)» sau luna şi anul când s-a efectuat ultima oară prelevarea oficială de eşantioane necesare certificării, exprimată prin cuvintele: «prelevat ... (luna şi anul)».5. Specia, indicată cel puţin în caractere române, denumirea botanică, ce poate fi dată în formă prescurtată şi fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.6. Soiul indicat cel puţin în caractere române.7. Categoria.8. Ţara de producere.9. Greutatea netă sau brută declarată sau numărul de glomerule declarat sau numărul de seminţe pure.10. În cazul indicării greutăţii şi folosirii de pesticide granulate, de substanţe pentru drajarea seminţelor sau alţi aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, ca şi raportul aproximativ între greutatea seminţelor pure şi greutatea totală.11. Pentru sămânţa monogermă: cuvântul "monogermă".12. Pentru sămânţa de precizie: cuvântul "precizie".13. În cazul în care cel puţin germinaţia a fost retestată, cuvintele "retestat ... (luna şi anul)" şi serviciul responsabil cu retestarea. Această informaţie poate fi dată pe o vignetă oficială ataşată la etichetă oficială.II. Dimensiuni minime: 110 x 67 mmB. Eticheta furnizorului sau informaţiile imprimate direct pe ambalaj (ambalaje mici CE)Informaţii necesare:1. "Ambalaj mic CE".2. Numele şi adresa furnizorului responsabil cu marcarea sau marca sa de identificare.3. Numărul serial atribuit oficial.4. Serviciul care a atribuit numărul serial şi numele statului membru sau iniţialele acestuia: INCS şi autoritatea teritorială ITCSMS şi LCCSMS şi România sau iniţialele RO.5. Numărul de referinţă al lotului dacă nu se poate identifica prin numărul serial oficial.6. Specia, indicată cel puţin în caractere române; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.7. Soiul indicat cel puţin în caractere române.8. Categoria.9. Greutatea netă sau brută sau numărul de glomerule sau seminţe pure.10. În cazul indicării greutăţii şi folosirii de pesticide granulate, de substanţe pentru drajarea seminţelor sau alţi aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, ca şi raportul aproximativ între greutatea seminţelor pure şi greutatea totală.11. Pentru sămânţa monogermă: cuvântul «monogermă».12. Pentru sămânţa de precizie: cuvântul «precizie».  +  Anexa 4Eticheta şi documentul prevăzut în cazul seminţelor necertificate final,recoltate în alt statA. Informaţii necesare pentru etichetă1. Autoritatea responsabilă cu inspecţia în câmp: INCS şi autoritatea teritorială ITCSMS şi LCCSMS şi România şi iniţialele RO, dacă sămânţa se recoltează în România.2. Specia, indicată cel puţin în caractere române, denumirea botanică, ce poate fi dată în formă prescurtată şi fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.3. Soiul indicat cel puţin în caractere române.4. Categoria.5. Parcela sau numărul de referinţă a lotului.6. Greutatea netă sau brută.7. Cuvintele «seminţe necertificate final».B. Culoarea etichetei.Eticheta este de culoare gri.C. Informaţiile necesare pentru document1. Autoritatea care emite documentul: INCS şi autoritatea teritorială ITCSMS şi LCCSMS şi România şi iniţialele RO, dacă sămânţă se recoltează în România.2. Specia, indicată cel puţin în caractere române, denumirea botanică, ce poate fi dată în formă prescurtată şi fără numele autorului, sau denumirea comună, sau ambele; trebuie precizat sfeclă de zahăr sau sfeclă furajeră.3. Soiul indicat cel puţin în caractere române.4. Categoria.5. Numărul de referinţă a seminţelor utilizate la însămânţare şi numele ţării sau ţărilor care au certificat acea sămânţă.6. Parcela sau numărul de referinţă a lotului.7. Suprafaţa cultivată pentru producerea lotului pentru care se emite documentul.8. Cantitatea de seminţe recoltate şi numărul de bagaje.9. Atestarea că, cultura din care provin seminţele îndeplineşte toate condiţiile.10. Rezultatele analizelor preliminare, dacă este cazul.  +  Anexa 5Reguli de autorizare a comercializării seminţelor de sfeclă din soiuripentru care s-a solicitat înregistrarea în catalogul naţional alsoiurilor de planteI. Prezenta Anexa transpune prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 Decembrie 2004 privind implementarea regulilor prin care statele membre pot autoriza plasarea pe piaţă a seminţelor din varietăţi pentru care s-a depus o cerere de înregistrare în catalogul naţional al soiurilor de plante agricole sau specii legumicole.  +  Capitolul I Prevederi generaleScopul acestor prevederi este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizaţii pentru punerea pe piaţă a seminţei din soiurile pentru care o cerere a fost depusă pentru înregistrare în catalogul naţional, în concordanţă cu prevederile din Capitolul II al acestei Anexe.  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizarea a) pentru sămânţa de sfeclă ITCSMS şi LCCSMS pot autoriza producătorii stabiliţi pe teritoriul lor să plaseze pe piaţă seminţe dintr-un soi pentru care a fost depusă o cerere pentru înregistrare în catalogul naţional al soiurilor, în concordanţă cu prevederile acestui capitol. b) ITCSMS şi LCCSMS se vor asigura că atunci când se acordă o autorizaţie conform prezentelor reguli, deţinătorul autorizaţiei se conformează cu fiecare condiţie sau restricţie menţionate în autorizaţie.2. Cererea a) autorizaţia poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiurilor în Catalogul naţional, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen şi reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectivă; b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informaţii: i) testele şi încercările prevăzute; ii) numele statului sau statelor membre în care se fac aceste teste şi încercări;iii) descrierea soiului; iv) menţinerea soiului.3. ScopulAutorizaţiile vor fi acordate numai pentru testări sau încercări efectuate în întreprinderi agricole pentru a se putea aduna informaţii despre cultură sau utilizarea varietăţii.4. Condiţii tehniceSămânţa de sfeclă trebuie să corespundă condiţiilor prevăzute în Anexa nr. 1 din prezentul ordin pentru sămânţa de sfeclă categoria Certificată.5. Examinarea a) Conformitatea cu condiţiile de la pct. 4 se stabilesc prin examinare oficială sau prin examinare sub supraveghere oficială. b) Pentru stabilirea conformităţii cu condiţiile privind identitatea şi puritatea varietală se folosesc: descrierea soiului aşa cum este furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii prevăzute în art. 7 al Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84/2003 privind aprobarea Regulamentului de testare şi înregistrare a soiurilor de plante. c) Examinarea se efectuează în conformitate cu metodele internaţionale actuale, dacă asemenea metode există. d) Pentru examinare, eşantioanele se prelevează oficial sau sub supraveghere oficială conform metodelor adecvate. e) eşantioanele se prelevează din loturi omogene. f) greutatea maximă a unui lot şi greutatea minimă a eşantionului este redată în Anexa nr. 2.6. CantităţiCantităţile autorizate pentru fiecare varietate nu trebuie să depăşească 0,1% din sămânţa utilizată anual pe întreaga ţară sau în statul membru unde este destinată. Totuşi, dacă asemenea cantităţi nu sunt suficiente pentru a se semăna 10 ha în statul respectiv, se poate autoriza o cantitate necesară pentru a acoperi această suprafaţă.7. Ambalarea şi sigilareaSeminţele pot fi comercializate numai în ambalaje sau containere care poartă un sistem de sigilare. Ambalajele şi containerele cu sămânţă trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficială astfel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lăsa urme de violare pe eticheta oficială prevăzută la pct. 8 sau pe ambalaj. În scopul asigurării sigilării sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puţin eticheta oficială sau fixarea unui sigiliu oficial. Ambalajele trebuie să fie noi şi containerele să fie curate.8. Etichetarea a) Ambalajele cu seminţe trebuie să poarte o etichetă oficială într-una din limbile oficiale ale Comunităţii. b) Informaţiile care se menţionează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele:- autoritatea de certificare INCS-ITCSMS sau LCCSMS şi România sau abrevierea RO;- numărul de referinţă al lotului;- luna şi anul sigilării;- specia;- denumirea varietăţii sub care urmează a fi comercializate seminţele (referirea amelioratorului, denumirea propusă sau aprobată) şi numărul oficial al cererii pentru înregistrare, după caz;- indicaţia «soiul nu este încă listat oficial»;- indicaţia «numai pentru teste şi încercări»;- după caz, cuvintele «soi modificat genetic»;- greutatea netă sau brută declarată sau numărul de seminţe pure sau de glomerule;- în cazul indicării greutăţii şi folosirii de pesticide granulate, de substanţe pentru drajarea seminţelor sau alţi aditivi solizi, indicarea naturii aditivului, ca şi raportul aproximativ între greutatea seminţelor pure şi greutatea totală. c) Eticheta prevăzuta la pct. a) este de culoare portocalie.9. Orice tratament chimic trebuie să fie menţionat fie pe eticheta oficială, fie pe o etichetă a furnizorului şi pe ambalaj, sau în interiorul acestuia, sau pe container.10. Perioada de timpFără a se afecta prevederile de la pct. 12 şi 13, autorizaţiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin sunt valabile pentru o perioadă de timp care să nu depăşească un an şi trebuie reînnoite pentru perioade care să nu depăşească un an, conform pct. 11.11. Cererea de reînnoire a) Fără a afecta prevederile pct. 12 şi 13, autorizaţiile la care se referă pct. 1 trebuie să fie reînnoite pentru perioade care nu depăşesc fiecare un an; b) Cererea de reînnoire trebuie însoţită de următoarele documente: i) o referire la autorizaţia originală; ii) orice informaţie disponibilă care suplimentează informaţia deja oferită asupra descrierii, menţinerii şi/sau cultivării sau folosirii soiului care face subiectul autorizaţiei originale;iii) dovada că evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă nu este disponibilă.12. Încetarea valabilităţiiAutorizaţiile trebuie să înceteze să mai fi valabile dacă cererea de înscriere în catalogul naţional este retrasă sau respinsă, sau varietatea este intrată în catalog.13. Măsuri de siguranţăCu toate că o autorizaţie a fost acordată conform pct. 1, un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe întreg teritoriul său, sau pe o parte a teritoriului său, sau poate stabili condiţii adecvate pentru cultivarea soiului, în cazurile prevăzute la pct. iii), în concordanţă cu condiţiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultivare: i) atunci când este stabilit că cultivarea soiului poate fi dăunătoare din punct de vedere al sănătăţii plantelor cultivării altor soiuri sau specii, sau ii) atunci când încercările oficiale de cultivare efectuate în statul unde s-a depus solicitarea arată că soiul nu produce, în nici o parte a teritoriului său, rezultate corespunzătoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul său, sau atunci când e bine ştiut că soiul nu este adaptat pentru a fi cultivată în nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate; sau;iii) atunci când are motive serioase să considere că soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului.14. Obligaţii de raportareDupă acordarea autorizaţiei, ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat autorizarea, sau ISTIS poate cere persoanei autorizate să raporteze: a) rezultatele testelor sau al încercărilor efectuate în unităţile agricole pentru a strânge informaţii asupra cultivării sau utilizării soiului; b) cantităţile de seminţe plasate pe piaţă în timpul perioadei de autorizare şi statul membru pentru care sămânţa a fost destinată. Aceste informaţii trebuie tratate confidenţial.15. Verificări de menţinereStatul membru care a acordat autorizaţia poate verifica menţinerea soiului. Atunci când menţinerea are loc într-un alt stat membru decât statul membru care autorizează, cele două state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce priveşte verificările necesare de menţinere. Un stat membru poate accepta menţinerea într-o terţă ţară, decizie luată în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (b) al Directivei 2002/53/CE, dacă verificările practicilor de menţinere oferă aceleaşi garanţii ca şi cele efectuate în statele membre.16. NotificareaStatele membre trebuie să notifice unul celuilalt şi Comisiei următoarele: i) fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea unei cereri de autorizare; şi ii) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizaţii.ITCSMS şi LCCSMS vor transmite informaţiile prevăzute la pct. i) şi ii) de mai sus, către INCS care va publica aceste informaţii prin sistemul informaţional computerizat, precum şi către ISTIS.17. Schimbul de informaţiiStatele membre trebuie să utilizeze sistemul informaţional computerizat pentru a facilita schimbul de informaţii cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naţionale şi autorizaţia pentru seminţele soiurilor neînscrise încă în listă.18. Publicarea unei liste a soiurilorComisia poate, pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, să publice o listă de varietăţi care au fost autorizate. INCS, în baza informaţiilor de la pct. 17, va publica pe internet o listă a soiurilor autorizate în România şi le va comunica Comisiei.  +  Anexa 6Cerinţe suplimentare sau mai stricte pentru producerea, certificarea şicomercializarea seminţei de sfeclă în România  +  Capitolul I Producerea seminţei de sfeclăA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru producerea de sămânţăAgenţii economici înregistraţi pentru producerea seminţelor (multiplicatorii) au următoarele obligaţii: a) să ceară autorităţii de certificare, prin "Declaraţia de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecţia în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării; b) să însoţească, prin responsabilul sau reprezentantul său, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecţia în câmp şi să contrasemneze de primirea unei copii a "Fişei de control"; c) să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţelor, inclusiv metoda de producere şi descrierea componenţilor sau a soiurilor; d) să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a seminţelor; e) să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrări şi ieşiri" conform modelului stabilit de autoritate; f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS şi LCCSMS; g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; h) în plus, menţinătorii trebuie să completeze la zi registrul de selecţie conservativă; i) menţinătorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticităţii pentru sămânţa Amelioratorului, destinată multiplicării; j) să respecte prevederile prezentului ordin şi a altor reglementari specifice naţionale şi internaţionale, şi dacă este cazul, pe cele privind carantina fitosanitară;B. Înscrierea la multiplicare a culturilor pentru sămânţă1. Agenţii economici producători de sămânţă pot cere înscrierea pentru multiplicare a unei culturi semincere pe un document denumit "Declaraţie de multiplicare", prevăzut în Anexa nr. 5, care se înaintează de către aceştia autorităţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde este amplasată cultura seminceră, până la data de 1 mai pentru culturile semincere de primăvară şi 15 iunie pentru culturile succesive de butaşi de sfeclă de zahăr. După aceste date, prin excepţie, dacă inspectarea culturii la acea dată permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetaţie, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea.2. O cultură seminceră se poate înscrie pentru multiplicare dacă Declaraţia de multiplicare este însoţită de: a) un contract de multiplicare între multiplicator (amelioratorul sau menţinătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei) şi un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); sau b) o declaraţie proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau menţinătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminţei) îşi multiplică singur sămânţa; sau c) o declaraţie sau contract de redevenţă din care să reiasă că menţinătorul îşi dă acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator. d) în cazul seminţei importate, conform sistemului OCDE, în vederea multiplicării: acordul menţinătorului sau furnizorului seminţei soiului respectiv pentru comercializarea seminţei multiplicate sau, acordul (acceptul) autorităţii de certificare din ţară din care provine sămânţa pentru multiplicarea soiului şi condiţiile sub care se multiplică sămânţa transmis la INCS.3. "Declaraţia de multiplicare" va fi, de asemenea, însoţită de următoarele documente: a) copie după documentele de calitate în care se stabileşte provenienţa sau originea şi categoria biologică; b) toate etichetele oficiale din care, după verificare, inspectorul reţine o etichetă din fiecare lot; c) schiţa topografică de amplasare a culturii şi a culturilor premergătoare; d) descrierea morfologică şi fiziologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul naţional sau nu sunt disponibile autorităţii de certificare.4. O cultură se consideră înscrisă dacă, în urma verificării documentelor şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, satisface condiţiile preliminare obligatorii pentru multiplicarea seminţelor.5. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.6. Fiecare cultură seminceră admisă în vederea certificării oficiale sau sub supraveghere oficială poartă unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declaraţia de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii şi a partidei de sămânţă.C. Obiectivele de control şi condiţiile de aprobare în câmp:I. Culturi producătoare de butaşi:1. La amplasare, inspectorul verifică dacă producătorul are acte de provenienţă a seminţei, respectă restricţiile tehnologice ale amelioratorului, rotaţia, distanţele de izolare şi dacă a identificat cultura producătoare de butaşi printr-o etichetă la fiecare lot (parcelă).2. Se fac minimum 2 inspecţii pe parcursul vegetaţiei şi înainte de recoltarea butaşilor pentru metoda indirectă (iernare în silozuri), sau de intrare în iarnă pentru metoda directă (iernare în câmp).3. Pe parcursul vegetaţiei se verifică uniformitatea culturii, starea de întreţinere.4. Înainte de recoltare, inspectorul verifică dacă producătorul a eliminat plantele care au emis lăstari floriferi şi cele atacate de organisme dăunătoare şi efectuează determinarea purităţii varietale prin recoltarea şi analizarea a minimum 200 de plante din 20 de puncte (câte 10 plante/punct control), dispuse randomizat sau pe diagonala unităţii de control. La butaşii care iernează în câmp inspecţia se efectuează de o manieră similară, înainte de intrarea în iarnă (sfârşitul lunii octombrie) şi/sau la desprimăvărare. Controlul purităţii varietale se poate repeta, în cazul în care există dubii, la recoltarea sau însilozarea butaşilor când se procedează şi la eliminarea butaşilor necorespunzători (bolnavi, ramificaţi, de altă culoare).5. Atacul de rizomania se verifică pentru ambele tipuri de culturi, toamna sau la intrare în iarnă, concomitent cu determinarea purităţii varietale conform metodei prezentate în Capitolul III punctul C.6. Condiţiile de aprobare sunt cuprinse în tabelul nr. 1.Tabelul Nr. 1Condiţiile de aprobare în câmp la sfeclă┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────-┐│ │ Sfeclă ││ ├─────────────────────────────────┤│ Specificare │ Butaşi de: ││ ├────────────────┬────────────────┤│ │ Prebază │ Bază │├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Unitatea de control, ha (maximum) │ 10 │ 50 │├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Rotaţia după aceeaşi specie, ani (minimum) │ 4 │ 4 │├─────────────────────┬──────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │culturi industriale │ 4 │ 4 ││Distanţa de izolare, │din aceeaşi specie │ │ ││m (minimum), faţă de ├──────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│ │alte culturi de butaşi│ 4 │ 4 │├─────────────────────┴──────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Puritatea varietală, % (minimum)*) │ 99 │ 98 │├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Butaşi cu tulpini florifere la însilozare │ lipsă │ lipsă ││(maximum) │ │ │├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤│Plante cu tulpini florifere în câmp, % │ 5 │ 5 ││(maximum)**) │ │ │└────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘ Notă

  ──────────

  Notă la tabelul nr. 1:

  *) Determinarea purităţii varietale şi a impurităţilor biologice a culturilor se vor efectua conform metodelor prezentate în Capitolul III punctele A şi E.

  **) Determinarea procentului de plante cu tulpini florifere în câmp se va efectua conform metodei prezentate în Capitolul III punctele A şi B.

  ──────────
  7. Prezenţa atacului de rizomania atrage respingerea de la multiplicare a culturii de butaşi în care aceasta a fost determinată.8. Nu se admit organisme dăunătoare de carantină specifice.9. Documentul de inspecţie în câmp se emite de inspector după efectuarea ultimei inspecţii.II. Culturi producătoare de sămânţă:1. La prima inspecţie se verifică: respectarea rotaţiei de minim 4 ani, amplasarea culturilor de seminceri (inclusiv cele prin metodă directă), distanţele de izolare, starea sanitară, în special atacul de afide şi dacă menţinătorul dispune prin tehnologia de cultură, verificare şi/sau purificarea biologică pentru monocarpia populaţională şi dacă producătorul a identificat cultura seminceră printr-o etichetă la fiecare lot (parcelă).2. În cursul vegetaţiei inspectorul efectuează minim 2 inspecţii pentru a verifica: a) dacă producătorul a respectat tehnologia specifică, a îndepărtat plantele bolnave şi plantele netipice; b) omogenitatea lăstăririi sau a înfloririi şi coincidenţa de înflorire a partenerilor dacă tehnologic hibridarea este realizată prin metoda sistematică; c) se examinează 100 de plante la o determinare. La o parcelă de până la 5 ha se fac 5 determinări stabilite randomizat. Peste 5 ha se fac 2 determinări suplimentare la fiecare 5 ha. d) când omogenitatea lăstăririi şi/sau înfloririi este mai mică de 50% sau cu o coincidenţă de înflorire mai mică de 25%, inspectorul poate decide respingerea culturii sau acceptarea sub rezervă a seminţei până la efectuarea unor determinări suplimentare în pre sau postcontrol.3. După ultima verificare inspectorul eliberează documentul de inspecţie în câmp.III. Condiţii generale:1. Documentele prin care inspectorul poate stabili, după caz, provenienţa sau originea şi categoria biologică la înfiinţarea unei culturi semincere sunt: a) Documente emise în România: i) Registrul de selecţie conservativă, pentru menţinerea seminţelor din categoriile biologice Sămânţa Amelioratorului, Prebază, Bază, după caz; ii) Act de garantarea autenticităţii, pentru sămânţa Amelioratorului;iii) Documentul oficial de certificare a seminţei pentru sămânţa certificată oficial sau sub supraveghere oficială, care poate fi formularul tipizat oficial sau documentul de calitate şi conformitate al furnizorului şi/sau eticheta oficială, vigneta oficială sau Documentul de inspecţie în câmp, emise în România; b) Documente emise în ţări membre CE: i) Eticheta oficială tip CE; ii) Certificat sau buletin de analiză eliberate de un laborator oficial sau de un laborator acreditat şi recunoscut de autoritatea din ţara respectivă;iii) Eticheta furnizorului pentru ambalajele mici CE A sau CE B; c) Documentele de calitate însoţitoare ale seminţelor din import din terţe ţări sunt: i) Certificat de puritate varietală, tip OCDE pentru ţările afiliate la acest sistem sau "Field inspection" pentru celelalte ţări; ii) Certificat (buletin) internaţional de analiză tip ISTA, eliberat de un laborator oficial sau de un laborator acreditat de Asociaţia Internaţională de Testare a Seminţelor (ISTA), sau alt tip de buletin recunoscut internaţional;iii) Eticheta tip OCDE.2. În cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin, inspectorul anunţă în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspecţie. Dacă şi în urma reinspecţiei cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin, aceasta se respinge şi inspectorul eliberează documentul "Document de inspecţie în câmp" cu decizia "respinsă".3. În cazul în care cultura seminceră nu îndeplineşte condiţiile din prezentul ordin pentru categoria respectivă, dar îndeplineşte condiţiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunţă în scris multiplicatorul prin "Fişa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă doreşte declasarea. În cazul în care se hotărăşte declasarea, inspectorul poate elibera documentul cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu doreşte declasarea, cultura se respinge şi inspectorul eliberează documentul cu decizia "respinsă".4. Declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunţată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare.5. În cazul în care culturile semincere nu îndeplinesc unele condiţii de aprobare în câmp datorită unor cauze care pot fi remediate până la certificarea finală sau dacă inspectorul consideră că sămânţa poate avea vicii ascunse, inspectorul poate accepta provizoriu cultura şi eliberează documentul de inspecţie în câmp cu decizia "admis sub rezervă", care presupune efectuarea unor examinări ulterioare recoltării seminţelor, în sarcina şi sub responsabilitatea producătorului.6. Se resping de la aprobarea în câmp culturile semincere care nu îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "respins".7. Se aprobă în câmp culturile semincere care îndeplinesc condiţiile din prezentul ordin, iar inspectorul eliberează "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia "admis".8. Se pot elibera, în cazul unei diferenţieri evidente a uniformităţii culturii, documente de inspecţie separate pentru fiecare porţiune caracteristică.9. Se poate elibera pentru acelaşi soi, categorie biologică şi provenienţa, pentru mai multe parcele care pot constitui o partidă, un singur document de inspecţie.10. Numărul "Documentului de inspecţie în câmp" este numărul de identitate al partidei de seminţe sau al câmpului.11. Inspectorul va ridica un eşantion martor din fiecare partidă recoltată înainte de expedierea seminţei pentru prelucrare sau de efectuarea amestecului şi care se divide în cel puţin doua subeşantioane pentru păstrare: una la producător sau, după caz, la prelucrător şi una la ITCSMS sau LCCSMS.12. Cazurile de litigiu, care presupun o nouă reinspecţie, se rezolvă în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezenţa directorului executiv şi a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, a INCS.13. Modelul "Documentului de inspecţie în câmp" este redat în Capitolul IV.B.Modelul "Documentului de inspecţie în câmp" utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare şi va fi recunoscut ca document oficial atâta timp cât seminţele sunt în stoc.
   +  Capitolul II Controlul şi certificarea loturilor de seminţeA. Recoltarea şi depozitarea seminţelor1. Recoltarea se efectuează pe partide din aceeaşi specie, soi şi categorie, conform deciziei inspectorului responsabil cu inspecţia în câmp consemnate în documentele de inspecţie în câmp, urmărindu-se evitarea oricăror impurificări ale seminţei.2. Operaţiunea de recoltare se efectuează cu acordul inspectorului responsabil cu inspecţia în câmp care eliberează "Documentul de inspecţie în câmp". Orice mijloc de transport al recoltei de seminţe de la producător la staţia de prelucrare trebuie să fie însoţit de documentul "Adeverinţă de transport seminţe", înseriat de autoritate, conform modelului din Capitolul IV.C, care se completează de producător pentru fiecare mijloc de transport.3. Depozitarea recoltei de seminţe, atât înainte de condiţionare cât şi după condiţionare, atât la producător cât şi la prelucrător se face strict pe specii, soiuri, categorii biologice, pe provenienţe respectiv pe partide, în măsura în care prezentele reguli şi norme nu prevăd altfel.4. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească spaţiul de depozitare şi recolta de sămânţă sunt următoarele: a) spaţiile de depozitare a recoltei de seminţe trebuie să fie curate, dezinfectate şi să ofere cerinţe de mediu specifice speciei; b) recolta depozitată va fi marcată pentru identificare cu o etichetă pe care vor fi înscrise următoarele: i) producătorul; ii) numărul de identitate al partidei;iii) specia; iv) soiul; v) categoria biologică; vi) cantitatea;vii) anul recoltei. c) recolta de sămânţă dintr-un anumit soi, din categoriile Prebază şi Bază poate fi constituită din partida unei singure parcele sau din partide ale aceluiaşi producător, din aceeaşi provenienţă, dacă nu sunt aplicabile alte restricţii legale; d) recolta de sămânţă dintr-un anumit soi, din categoria Certificată poate fi constituită din partide de la mai mulţi producători, în special dacă au aceeaşi provenienţă, cu condiţia evidenţierii cantităţilor care formează amestecurile pe producător şi a documentelor de inspecţie în câmp; e) amestecul se notifică de către producător sau prelucrător la ITCSMS sau LCCSMS. În cazul unui amestec, se înregistrează partidele cu numerele de identitate iniţiale care intră în amestec, iar amestecul va primi, după caz, numărul de identitate a partidei cu indicii de calitate inferiori sau un alt criteriu de identificare.B. Transportul, prelucrarea şi certificarea seminţelor1. Seminţele necondiţionate se vor transporta, depozita şi identifica pe partide.2. Pe parcursul prelucrării, inspectorii vor efectua controale prin sondaj, ori de câte ori consideră necesar.I. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru prelucrarea de sămânţă1. Agenţii economici înregistraţi pentru prelucrarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să ceara autorităţii de certificare, eşantionarea şi certificarea oficială a loturilor de seminţe prin documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă"; b) să aibă instalaţii şi echipamente specifice activităţii pe care o desfăşoară; c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a seminţelor, instruit şi atestat în cursurile efectuate de ITCSMS şi LCCSMS; d) să răspundă de menţinerea identităţii şi purităţii varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare; e) să permită menţinătorului, multiplicatorului sau reprezentanţilor acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menţinerea identităţii şi purităţii varietale şi a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a seminţelor; f) să depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore şi cantităţi, schimbarea soiului, categoriei biologice şi provenienţei, după caz; h) în cazul când posedă un laborator acreditat trebuie să respecte toate condiţiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum şi măsurile luate de autoritate; i) să utilizeze ambalaje, etichete şi sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli şi norme; j) să ţină evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un "Registru de intrări şi ieşiri"; k) să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activităţii în vederea certificării seminţei; l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare şi reambalare a unor loturi de seminţe şi să nu efectueze aceste operaţiuni înainte de verificarea şi acordul autorităţii; m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor; n) să stabilească şi să menţioneze pe eticheta proprie şi pe documentul de calitate şi conformitate, după caz, perioada de valabilitate, ţinând cont de condiţiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminţei şi de particularităţile speciei sau soiului şi să garanteze utilizatorului de sămânţă cantitatea şi calitatea seminţelor pe perioada de valabilitate.II. Înscrierea pentru certificarea seminţelor1. Agenţii economici multiplicatori proprietari de sămânţă pot cere eşantionarea şi certificarea oficială printr-un document denumit "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", conform modelului din Capitolul IV.D, care se înaintează de către aceştia autorităţii de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritorială unde se află staţia de prelucrare şi ambalare.2. Proprietarii de sămânţă pot cere eşantionarea şi certificarea oficială prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă", dacă deţin staţie de prelucrare (înregistraţi ca prelucrători) sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării şi ambalării, fără transferul proprietăţii asupra seminţei.3. Prelucrarea seminţelor se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare şi etichetare în conformitate cu prezentele reguli şi norme.4. "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă" va fi însoţită de următoarele: a) elemente de identificare şi puritate varietală din "Documentul de inspecţie în câmp" cu decizia admisă; b) contractul de prestare de servicii în cazul în care proprietarul seminţei nu deţine instalaţii proprii de prelucrare a seminţei; c) documentul care atestă acordul menţinătorului varietăţii brevetate; d) notificarea la autoritate de intenţia sa de a amesteca unele partide sau loturi; e) elemente de identificare a loturilor care rezultă.5. Cererea se consideră admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate şi a plăţii contravalorii prestaţiilor, condiţiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.III. Prelucrarea, formarea loturilor de sămânţă, ambalarea, sigilarea şi marcarea oficială1. Prelucrarea seminţelor, în scopul selectării acestora pentru a îndeplini condiţiile din prezentul ordin, pentru a fi pregătite pentru însămânţare, se efectuează de către prelucrători înregistraţi în acest scop de către ITCSMS sau LCCSMS.2. Loturile se formează pe specii, soiuri, categorii biologice şi, dacă e cazul, pe provenienţe, după condiţionare, având în vedere următoarele: a) loturile trebuie să fie omogene din punct de vedere al identităţii şi al condiţiilor tehnice de calitate; b) dintr-o partidă care are un număr de identitate se formează unul sau mai multe loturi; c) fiecare lot se identifică printr-un număr de referinţă. Numărul de referinţă se atribuie oficial; d) loturile trebuie marcate în depozit pentru identificare cu o etichetă de lot care cuprinde următoarele menţiuni: denumirea speciei, soiul, categoria biologică, numărul lotului, cantitatea şi data formării lotului sau, după caz, data modificării mărimii lotului; e) greutatea maximă a loturilor este redată în Anexa nr. 2.3. Loturile de sămânţă Bază şi Certificată pot fi obţinute prin amestecul seminţei mai multor loturi ale aceluiaşi soi şi categorie biologică.4. Amestecul seminţei loturilor certificate din soiuri diferite este permis în condiţiile în care acest amestec este precizat în mod expres de către ameliorator sau menţinător, ca făcând parte din tehnologia de obţinere a seminţei Certificate, caz în care trebuiesc menţionate de către aceştia fracţiile de amestec, caracteristica de valoare culturală care stă la baza amestecului, precum şi modalitatea prin care se verifică exactitatea amestecului.5. În toate cazurile compoziţia/structura amestecului se declară la ITCSMS sau LCCSMS. Amestecurile definite de ameliorator sau menţinător sunt confidenţiale.6. Ambalarea se efectuează în ambalaje de diverse mărimi şi confecţionate din materiale suficient de rezistente pentru a nu se deteriora în cursul manipulării, depozitării, transportului şi care să nu afecteze calitatea seminţelor, având în vedere: a) pentru un lot se foloseşte un singur tip de ambalaj, iar masa sau numărul seminţelor din fiecare ambalaj care formează un lot trebuie să fie aceeaşi, cu exceptia ultimei fracţii rămase; b) ambalajele din materiale neţesute care sunt închise prin coasere trebuie să aibă pe una din laturile deschiderii imprimate un şir de numere, litere sau un desen care să arate că ambalajul şi-a menţinut dimensiunile iniţiale; c) ambalajele din hârtie sau plastic, cu condiţia ca ele să nu poată fi deschise decât prin partea sistemului de umplere, sunt închise prin presiunea greutăţii seminţei umplute asupra sistemului de închidere, dar nu mai puţin de 22% din lăţimea ambalajului. Capacitatea ambalajelor este obligatorie pentru cazurile prevăzute în acest ordin.7. Sigilarea ambalajelor trebuie efectuată oficial sau sub supraveghere oficială având în vedere: a) nu se poate proceda la una sau la mai multe sigilări noi, decât oficial sau sub supraveghere oficială. Sistemul de sigilare utilizat este verificat de ITCSMS sau LCCSMS; b) sigiliul folosit de autoritate poate fi bandă autoadezivă cu menţiunea INCS, aceasta fiind folosită pentru sigilarea eşantioanelor oficiale, pentru acoperirea spărturilor în ambalajele de hârtie ca urmare a eşantionării, pentru sigilarea parţială sau totală a ambalajelor cu seminţe care au fost deschise de reprezentanţii ITCSMS, LCCSMS sau în alte situaţii de sigilare oficială sau alt tip de sigiliu stabilit de autoritate.8. Marcarea oficială a fiecărui ambalaj se efectuează cu eticheta oficială care poate fi o etichetă adezivă sau nu, fie o vignetă, stabilite de autoritate, având în vedere: a) eticheta trebuie confecţionată dintr-un material suficient de rezistent la rupere şi intemperii, şi fixată în aşa fel încât să facă imposibilă înlocuirea ei cu o altă etichetă sau să poată fi reutilizată. b) toate menţiunile vor fi imprimate, neadmiţându-se adăugiri prin manuscriere, iar mărimea literelor şi cifrelor să fie uşor lizibilă. Imprimarea se face cu caractere negre pe una sau pe ambele părţi ale etichetei. c) etichetele se prind la ambalajele de seminţe prin coasere, lipire, în interiorul unui ambalaj transparent cu înscrisul vizibil din exterior, prin imprimare direct pe ambalaj.IV. Controlul oficial, eşantionarea, testarea şi certificarea seminţelor1. Controlul oficial se efectuează de către inspectorii autorităţii, prin sondaj, pe fluxul de prelucrare pentru a se asigura că puritatea varietală s-a menţinut pe tot parcursul operaţiunilor de condiţionare, ambalare, sigilare şi etichetare, având în vedere: a) urmărirea, în urma stabilirii punctelor critice, în principal: schimbarea speciei, soiului, categoriei biologice, provenienţei, precum şi evidenţele din Registrul de intrări şi ieşiri; b) intervenţia în orice situaţie considerată a crea suspiciuni privind menţinerea purităţii varietale şi a condiţiilor tehnice de calitate a seminţelor şi pot respinge sau bloca lotul de sămânţă. Lotul poate fi blocat până la obţinerea rezultatelor din pre sau postcontrol. Loturile respinse sau blocate se sigilează. Se pot cere sau efectua orice fel de investigaţii tehnice, ştiinţifice sau de litigiu.2. Prelevarea eşantioanelor: a) prelevarea eşantioanelor în scopul testării şi certificării oficiale este efectuată de personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate în acest scop, sub supraveghere oficială. b) prelevarea eşantioanelor poate fi efectuată şi mecanic (automat) de către prelucrătorii care dispun de instalaţii prevăzute cu dispozitive automate, reglate corespunzător, sub controlul şi cu autorizarea autorităţii oficiale; c) prelevarea eşantioanelor pentru analize efectuate de persoane fizice sau juridice neautorizate, nu sunt oficiale, în care caz analiza informativă reprezintă numai eşantionul analizat şi nu e reprezentativă pentru întreaga cantitate de seminţe din care s-a prelevat. La cerere, se pot preleva eşantioane de către personalul autorizat al ITCSMS sau LCCSMS, sau de către persoane acreditate, din loturi sau partide de seminţe pentru analize informative, în care caz analiza informativă reprezintă lotul sau partida. Eşantioanele pentru analize informative nu fac obiectul certificării oficiale; d) eşantioanele pentru teste oficiale speciale se prelevează numai de personal oficial; e) pentru eliberarea unui Certificat de testare ISTA, în scopul exportului în sistem OCDE sau în alte scopuri, eşantioanele se prelevează de personalul din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, atestat şi împuternicit de LCCSMS; f) spărturile din ambalajele de hârtie rezultate în urma eşantionării seminţelor cât şi dacă pentru extragerea probelor oficiale este nevoie să se desfacă ambalajele, acestea se acoperă sau se vor resigila cu bandă adezivă cu sigla INCS; g) după efectuarea testelor oficiale de laborator, cantitatea de sămânţă rămasă, se sigilează ca probă martor la autoritatea oficială, cel puţin un an de la data eliberării documentelor; h) greutatea minimă a unui eşantion şi greutatea maximă a unui lot care se eşantionează este prezentată în Anexa nr. 2.3. Testarea seminţelor: a) testele efectuate la seminţele destinate comercializării se efectuează după metodele ISTA transpuse în standardele naţionale în vigoare. Testele pentru export se efectuează conform regulilor ISTA în funcţie de afilierea ţării de destinaţie la organizaţiile internaţionale, sau prevederilor din contract. b) în funcţie de rezultatele testării, loturile de seminţe pot fi acceptate sau respinse de la certificare, recomandate a fi declasate sau pentru schimbarea destinaţiei; c) testele oficiale se pot efectua la sămânţa netratată sau tratată specificându-se acest lucru pe documentele eliberate; d) stocurile de seminţe trebuie reanalizate oficial anual, înainte de începerea livrărilor pentru campaniile de însămânţări din fiecare an de piaţă; e) loturile de seminţe din stoc se restivuiesc cu ocazia reeşantionării, sau de câte ori se consideră necesar, dar nu mai târziu de 18 luni; f) testele care se efectuează în urma unor acţiuni de control, altele decât cele obligatorii sau la cerere, nu se plătesc de agenţii economici în cauză.4. Certificarea seminţelor. a) certificarea oficială finală se efectuează când sămânţa îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în acest ordin; b) certificarea oficială se efectuează, la cerere, de către proprietarul seminţei prin documentul "Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă" prevăzut ca model în Capitolul IV.D; c) sămânţa care corespunde prezentului ordin poate fi etichetată şi sigilată oficial sau sub supraveghere oficială. Inspectorul responsabil inspectează loturile de seminţe pregătite pentru livrare, în vederea certificării, şi întocmeşte documentul "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului" de seminţe, conform modelului prezentat în Capitolul IV.E, document care stă la baza eliberării documentului oficial de certificare. d) pentru certificarea oficială a unui lot de seminţe, autoritatea va elibera următoarele documente: "Documentul oficial de certificare a seminţei", eticheta oficială sau, eticheta oficială adezivă sau, vigneta oficială, după caz. "Documentul oficial de certificare a seminţei", prevăzut ca model în Capitolul IV.F, se întocmeşte în două exemplare, un exemplar la solicitantul declaraţiei de certificare şi un exemplar la emitent. În caz de necesitate se poate elibera încă un exemplar, duplicat; e) în cazul redeschiderii de către vânzător a ambalajelor cu seminţe certificate oficial, în scopul tratării înainte de vânzare, sămânţa se recertifică oficial sau sub supraveghere oficială, aceasta notificându-se autorităţii oficiale; f) în cazul redeschiderii de către utilizatorul de sămânţă în vederea tratării prin prestare de servicii, după vânzarea şi recepţia de către beneficiar, recomandarea privind perioada de timp în care trebuie efectuat semănatul va fi dată de persoana autorizată care execută tratamentul şi care va informa utilizatorul seminţei de acest lucru şi substanţa de tratare, pe un document propriu însoţitor al seminţei; g) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se efectuează de prelucrător în momentul sigilării ambalajelor şi al eşantionării; h) aplicarea etichetelor sau vignetelor oficiale se poate efectua înainte de obţinerea rezultatelor analizei oficiale a eşantionului oficial, la cerere, pe proprie răspundere a prelucrătorului, pe baza documentelor informative, cu riscul ca rezultatele analizei oficiale pentru certificare să indice necertificarea sau declasarea sau neconcordanţa între informaţiile menţionate pe eticheta şi documentul oficial de certificare, cazuri în care se impune retragerea etichetelor sau vignetelor de către ITCSMS sau LCCSMS sau înlocuirea lor, după caz; i) seminţele care nu întrunesc condiţiile de calitate din prezentul ordin se depozitează separat şi îşi vor schimba destinaţia, aceasta notificându-se autorităţii.4.1. Condiţii de certificare1. Testarea calităţii seminţelor se face conform metodelor internaţionale ISTA.2. Impurităţi genetice procentul maxim în număr: pentru sfecla de zahăr monogermă de precizie şi plurigermă este 2,0. Se consideră impurităţi genetice plantele aparţinând altei specii, hibrizi naturali cu altă subspecie şi plantele care se diferenţiază net de tipul de bază, susceptibile să diminueze valoarea de utilizare a seminţei.3. Analizele făcute pentru fiecare lot în parte, înainte de drajare sau încrustare nu elimină examenul oficial pentru loturile de sămânţă drajată şi/sau încrustată.4. Autoritatea de certificare poate să autorizeze, de la condiţia prevăzută în tabelul din Anexa nr. 1 lit. B punctul 3, certificarea oficială şi comercializarea seminţelor Prebază şi Bază cu o germinaţie de minim 65%, la cererea menţinătorului. Germinaţia determinată va fi menţionată pe eticheta oficială şi a furnizorului.V. Derogarea calităţii seminţelor, resondarea, fracţionarea, reambalarea, recondiţionarea şi declasarea1. Derogarea calităţii seminţelor:ITCSMS sau LCCSMS poate da derogări pentru certificarea şi comercializarea seminţelor Bază care nu îndeplinesc condiţiile de germinaţie, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din prezentul ordin. Această derogare se poate acorda de către ITCSMS sau LCCSMS pentru o germinaţie mai redusă cu maximum 10% din procentul de germinaţie normat în prezentul ordin. Peste acest procent agentul economic poate solicita derogare de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.Autoritatea va elibera "Documentul oficial de calitate a seminţei", eticheta oficială sau vigneta oficială, cu menţiunea "sămânţă cu derogare" şi procentul de germinaţie rezultat la analiza pentru care s-a acordat derogarea. Furnizorul trebuie să garanteze germinaţia pentru care s-a aprobat derogarea şi să menţioneze pe o etichetă proprie procentul germinaţiei, numele şi adresa sa, cât şi numărul de lot.2. Resondarea seminţelor: a) un prelucrător poate cerere o nouă eşantionare a unui lot prin menţiunea "resondare" pe documentul "Declaraţia de certificare a loturilor de seminţe". b) la sămânţa stocurilor din anii precedenţi sau în alte situaţii, precum şi la cerere, se efectuează testări la seminţe, în special pentru germinaţie şi se aplică o vignetă oficială pentru germinaţie cu menţiunea "reanalizat ... (luna şi anul)" şi ITCSMS sau LCCSMS emitent. Aceasta vignetă se aplică pe eticheta oficială. Furnizorul va stabili noul termen de valabilitate, dacă acesta se modifică.3. Fracţionarea şi reambalarea: a) Fracţionarea loturilor şi a conţinutului ambalajelor cu seminţe se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistraţi, la cererea acestora, şi sub supravegherea autorităţii, înainte de a se recurge la fracţionare şi reambalare, aceasta se notifica autorităţii, iar ambalajele vor purta intacte etichetele şi sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanţilor autorităţii; b) Se consideră fracţionarea lotului: i) când părţi dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot şi se efectuează reetichetarea şi resigilarea lotului; ii) când părţi dintr-un lot se reambalează şi resondează, partea reambalată are un număr nou de lot şi se reetichetează şi resigilează. c) Fracţionarea, reambalarea şi reetichetarea, exceptând sistemul OCDE, se efectuează în conformitate cu art. 11. d) Pentru fracţionarea, reambalarea şi reetichetarea unui lot de seminţe din import în sistem OCDE, trebuie acordul autorităţii naţionale din ţara de origine a seminţelor, care va fi transmis autorităţii oficiale INCS. e) în cazul reambalării şi reetichetării unui lot din import în sistem OCDE, etichetele şi sistemul de sigilare vor fi scoase şi toate operaţiunile se fac în prezenţa autorităţii oficiale care supraveghează reambalarea şi reetichetarea. Fiecare lot de sămânţă va fi eşantionat în timpul reambalării şi reetichetării. O parte din eşantion poate fi trimisă la laboratorul de analiză, iar o parte se va stoca cel puţin un an. Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referinţă, iar acestea reproduc toate informaţiile date pe eticheta de origine, incluzând ţara de provenienţă. Numărul de referinţă original nu se mai foloseşte. O copie a informaţiilor care au apărut pe etichetă poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferenţiată de eticheta OCDE de pe exteriorul ambalajului. Eticheta este de tip OCDE, iar culoarea va fi cea a categoriei biologice. f) în cazul amestecului, autoritatea oficială va ţine o listă cu toate numerele de referinţă a loturilor care compun amestecul şi proporţia fiecărui lot din amestec. Dacă loturile componente ale amestecului au fost produse în diferite ţări, toate ţările de producere trebuie menţionate pe etichetă. f) Ambalajele în care se reambalează seminţele pot fi de mărimi diferite. Pe etichetă se va menţiona "reambalat ... (luna şi anul)" şi numele autorităţii responsabile de noua etichetă.4. Recondiţionarea seminţelor: a) Prelucrătorul cere recertificarea unui lot după recondiţionare pe o nouă "Declaraţie de certificare a loturilor de seminţe". b) Ambalajele vor purta intactă eticheta şi sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanţilor autorităţii, iar etichetele iniţiale vor fi retrase de autoritate şi lotul va purta acelaşi număr de referinţă sau unul nou, după caz.5. Declasarea loturilor:1. Se declasează loturile de sămânţă Certificată monogermă nudă, drajată şi/sau încrustată, dacă nu realizează condiţia tehnică de calitate pentru monogermie astfel: a) de la sămânţa monogermă la categoria "sămânţă de precizie" dacă întruneşte totalitatea parametrilor de calitate ai acesteia; b) de la sămânţa monogermă la categoria "sămânţă plurigermă" dacă nu întruneşte restricţiile de calitate a seminţei de precizie în totalitatea lor.2. Se declasează loturile de sămânţă de precizie dacă nu realizează condiţia tehnică de calitate pentru monogermie, la categoria "sămânţă plurigermă" dacă îndeplineşte şi celelalte condiţii de calitate aferente acestei categorii. Nu se supun declasării pentru monogermie loturile de sămânţă Bază.3. Se declasează la "sămânţă plurigermă" loturile de sămânţă monogermă nudă drajată şi/sau încrustată, precum şi cele de sămânţă de precizie dacă abaterile de la calibrul declarat sunt mai mari de 10%, însumate la ambele extremităţi ale intervalului sau mai mari de 7%, la una din extremităţi. Nu se supun controlului abaterii de la calibrul declarat loturile de sămânţă Bază.4. Declasarea loturilor se poate face la propunerea sau cu acordul prelucrătorului. Declasarea trebuie menţionată pe eticheta fiecărui ambalaj component al lotului.5. Loturile dispuse a fi declasate de către ITCSMS sau LCCSMS pot fi recondiţionate de către prelucrător în sensul ameliorării valorii parametrilor care au dus la declasarea lor, caz în care lotul rezultat se redeclară în vederea certificării.VI. Documente oficiale şi documente neoficiale eliberate în urma testării seminţelor1. Documente oficiale pentru seminţele certificate oficial: a) "Documentul oficial de certificare a seminţei" destinat circulaţiei sau comercializării pentru însămânţare a seminţelor certificate oficial. Se eliberează de către autoritatea oficială prin ITCSMS sau LCCSMS, sau de un laborator acreditat cu numere înseriate de autoritate, conform modelului din Capitolul IV.F, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în cazul: i) loturilor certificate în care sămânţa îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentul ordin, fără restricţii de comercializare sau folosire. ii) reambalării loturilor, sau a unor părţi de lot, sub supraveghere oficială şi atunci cand documentele emise anterior atestă calitatea corespunzătoare a acestora, cu menţiunea "certificare prin supraveghere oficială", iar informaţiile se preiau din documentele oficiale ce însoţesc sămânţa, dacă aceasta se află în termen de valabilitate. b) "Buletinul de analiză oficială" este documentul tipizat de INCS, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă, prezentat ca model în Capitolul IV.G. Acest document se eliberează în următoarele cazuri: i) ca "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când condiţiile tehnice de calitate nu corespund prezentului ordin, cu menţiunea "Interzisă comercializarea pentru multiplicare"; ii) ca "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, pentru necesarul propriu în vrac, când condiţiile tehnice de calitate a seminţelor corespund prezentului ordin. Buletinul va purta menţiunea "Necesar propriu" şi "Interzisă comercializarea".iii) ca "Buletin de analiză oficială" eliberat de autoritatea oficială sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate sau unele dintre condiţiile tehnice de calitate a seminţelor. Când acestea corespund prezentului ordin, buletinul va purta menţiunea "Sămânţă admisă pentru însămânţare" şi este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare a seminţei" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă sămânţa provine din import. Când acestea nu corespund prezentului ordin, "Buletinul de analiză oficială" va purta menţiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânţare". În ambele cazuri, se va menţiona la denumirea buletinului "reanaliza parţială sau totală", după caz.2. Documentele oficiale prevăzute la punctul 1 arată calitatea seminţelor din lotul respectiv, la data eşantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.3. INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale şi le va adapta imprimării prin mijloace electronice şi cerinţelor sigilării.4. Documente neoficiale. Aceste documente sunt destinate testelor solicitate în scop informativ. a) "Buletinul de analiză informativ" este documentul destinat testărilor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie albă şi cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum şi menţiunile "acest buletin este informativ şi nu este valabil pentru comercializare". Buletinul nu conţine decizii sau concluzii şi arată calitatea seminţelor din eşantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.VII. Verificarea autenticităţii, purităţii varietale şi stării sanitare1. Câmpul de verificare se realizează în fiecare an de prelucrătorul-multiplicator pentru verificarea tuturor loturilor proprii certificate din recolta anului în curs, care trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) Mărimea parcelei în care se însămânţează sămânţa lotului din câmpul de verificare să fie suficientă pentru a produce cel puţin 100 de rădăcini; b) Martorul de referinţă va fi ales din sămânţa certificată a anului anterior sau din eşantionul etalon al menţinătorului.2. Verificarea autenticităţii, purităţii varietale şi a stării sanitare a seminţelor de sfeclă în postcontrol se efectuează conform precizărilor următoare de la punctul VIII.VIII. Postcontrolul1. Postcontrolul în microculturi în câmp se execută pe baza metodologiei ISTIS avizată de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, prin compararea cu eşantionul etalon (standard) din sămânţa amelioratorului sau din sămânţa de referinţă a soiurilor străine.2. Postcontrolul este obligatoriu atunci când lotul: a) este destinat producerii unei noi generaţii de seminţe (postcontrolul reprezintă în acest caz precontrolul generaţiei următoare); b) pentru sămânţa care provine din import, destinată multiplicării, se ridică un eşantion de referinţă din fiecare lot de sămânţă, înainte de semănat şi se va trimite în postcontrol o data cu eşantioanele prelevate din loturile de sămânţă multiplicată. Nu se ridică eşantioane de referinţă, înainte de semănat, la sămânţa importată la care soiurile sunt înregistrate în Catalogul oficial al României; c) se verifică în postcontrol seminţele din toate loturile destinate exportului, atât pentru cele certificate final, cât şi cele necertificate final.3. Pentru sămânţa de Prebază şi Bază de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră se verifică un eşantion din fiecare lot, pentru sămânţa Certificată se prelevează un eşantion din fiecare lot de sămânţă, iar o fracţiune din eşantioanele a 4 loturi dintr-o partidă, formează eşantionul care se trimite şi se verifică în postcontrol.4. Pentru loturile de seminţe care se reambalează se va ridica un eşantion, din fiecare lot de seminţe şi se trimite în postcontrol, prin sondaj.5. ITCSMS şi LCCSMS pot stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de seminţe când consideră necesară verificarea.6. La sămânţa de sfeclă de zahăr şi sfeclă furajeră pe lângă determinarea purităţii varietale a culturilor de butaşi, se efectuează şi determinarea impurităţii genetice la sămânţa, în camere de creştere, case de vegetaţie, sere, de către inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor.7. Eşantioanele destinate postcontrolului la sămânţa prelucrată se formează şi expediază astfel: a) se ridică din eşantionul compus, concomitent cu eşantionul pentru analizele oficiale de laborator; b) din sămânţa prelucrată, se prelevează câte un eşantion din fiecare lot sau partidă, după caz; c) eşantionul pentru postcontrol, va fi expediat imediat de către sondator la ITCSMS, acesta nu va fi lăsat la îndemâna prelucrătorului, iar la termenele stabilite, va fi trimis la ISTIS. Din eşantionul expediat, ISTIS-ul, va reţine jumătate, ca martor, pentru soluţionarea, în anul următor, a eventualelor litigii.8. Eşantioanele destinate postcontrolului la sămânţa brută se formează şi expediază astfel: a) se ridică câte un eşantion din fiecare partidă aprobată, înaintea expedierii seminţei pentru prelucrare, care nu se expediază la ISTIS şi care se divide în două subeşantioane pentru păstrare: una la producător şi una la ITCSMS sau LCCSMS; b) în anumite situaţii: în care producătorul nu este şi prelucrător, şi când este necesar un precontrol sau postcontrol din sămânţa brută, prin subdivizare se formează patru eşantioane, din care unul rămâne la producător, al doilea rămâne la agentul economic care prelucrează sămânţa, al treilea la ITCSMS sau LCCSMS, iar al patrulea se înaintează la ISTIS în vederea verificării. În cazul în care producătorul este şi prelucrător se formează trei eşantioane, din care unul rămâne la producător, unul la ITCSMS sau LCCSMS, iar al treilea se expediază la ISTIS; c) eşantioanele destinate pre sau postcontrolului din sămânţa brută se păstrează cel puţin până la obţinerea rezultatelor postcontrolului.9. Pentru seminţele destinate exportului se pot lua eşantioane în plus, care se dirijează conform instrucţiunilor Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor.10. Prelevarea eşantioanelor de seminţe pentru postcontrol se execută de o persoană oficială din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, în prezenţa reprezentantului producătorului, respectiv a agentului economic care prelucrează sămânţa.11. Pentru fiecare eşantion se întocmeşte de către reprezentantul oficial al ITCSMS sau LCCSMS, pe formulare tipizate, o fişă de ridicare a eşantionului de seminţe pentru verificarea purităţii varietale în microculturi. Fiecare eşantion va purta numărul lotului sau numărul de identitate al partidei, după caz. În cazul exportului eşantionul va purta numărul lotului de export.12. Eşantioanele de sămânţă ce se trimit pentru verificare în postcontrol în reţeaua I.S.T.I.S. se expediază, prin colet poştal, la CTS Sibiu.13. Centrele de testare a soiurilor pot fi modificate de comun acord între ISTIS şi INCS.14. Eşantioanele se expediază centrului de testarea soiurilor, în care urmează să se facă verificarea purităţii varietale şi stării sanitare, însoţite de un borderou în care se scrie specia, soiul (hibridul, linia), categoria biologică şi numărul de lot sau partida.15. Într-un borderou separat, care se trimite Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor se va înscrie în plus: agentul economic producător, numărul documentului de inspecţie în câmp, numele inspectorului oficial care a emis documentul.16. Fişele de prelevare a eşantioanelor şi copiile borderourilor se păstrează confidenţial de şeful ITCSMS, LCCSMS şi respectiv de INCS.17. Eşantioanele se trimit la centrul de verificare până la 20 februarie.18. Pentru postcontrol se trimite sămânţa ambalată obligatoriu într-un săculeţ de pânză rezistentă, sigilat, care să cuprindă cantitatea de 300 grame sămânţă. În săculeţ se va introduce o etichetă care va cuprinde: denumirea ITCSMS-ului sau LCCSMS, specia, soiul, categoria biologică şi numărul lotului sau partidei. O etichetă similară va fi aplicată pe săculeţ, la exterior.19. În momentul în care observaţiile efectuate în parcelele de control permit identificarea unor loturi necorespunzătoare din punct de vedere al autenticităţii sau purităţii varietale, responsabilul cu postcontrolul al centrului de verificare va informa telefonic, fax sau e-mail Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, care va lua operativ măsurile corespunzătoare în teritoriu.20. La seminţele importate pentru multiplicare din soiuri la care nu este disponibilă descrierea oficială sau aceasta nu este relevantă, eşantionul ridicat de ITCSMS sau LCCSMS din sămânţa importată va fi utilizat ca eşantion de referinţă pentru compararea cu eşantionul din sămânţa multiplicată în România.21. Datele rezultate din postcontrol se trimit de către ISTIS la INCS, însoţite de observaţiile şi concluziile responsabilului cu postcontrolul.22. La verificarea purităţii în postcontrol se admit corespunzătoare loturile de seminţe cu puritate varietală minimă prevăzută în prezentul ordin.IX. Condiţii de comercializareA. Obligaţiile agenţilor economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor1. Agenţii economici înregistraţi de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii: a) să facă dovada certificării, provenienţei, tranzacţiilor, a cantităţilor preluate şi vândute şi a stocurilor de seminţe în "Registrul de intrări şi ieşiri"; b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfăşurat în materie de seminţe, cu exceptia celor a căror activitate se rezumă la vânzarea de seminţe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesionişti dar care, totuşi, trebuie să cunoască regulile de comercializare a seminţelor, instruit şi atestat de ITCSMS şi LCCSMS; c) să asigure menţinerea identităţii şi purităţii varietale pe tot parcursul procesului de depozitare şi comercializare; d) să depoziteze seminţele în spaţii corespunzătoare, în conformitate cu regulile şi normele în vigoare; e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale şi să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicată pe ambalaj; f) să nu comercializeze seminţe necertificate oficial, neambalate, neetichetate şi nesigilate sau preluate de la agenţi economici neînregistraţi; g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenţia sa de reambalare şi reetichetare, dacă agentul economic este şi prelucrător înregistrat pentru ambalare; h) să retragă din circulaţie seminţele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli şi norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor şi să ia măsuri de îndepărtare urgentă a acestor cantităţi către alte scopuri, în prezenţa unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS; i) să solicite refacerea analizelor privind condiţiile tehnice de calitate a seminţelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul; j) să pună la dispoziţia inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activităţii în domeniul comercializării seminţei; k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situaţii deosebite care pot influenţa calitatea seminţelor;B. Condiţii pentru comercializarea seminţelor necertificate final1. Sămânţa poate circula ca "sămânţă necertificată final" de pe raza teritorială a unui ITCSMS pe raza teritorială a altui ITCSMS sau LCCSMS sau în altă ţară, înainte de a cunoaşte rezultatul certificării finale, cu condiţia să fi fost admisă în urma inspecţiei în câmp şi însoţită de eticheta oficială de culoare gri şi documentul oficial prevăzut în Anexa nr. 5.2. Sămânţa necertificată final poate fi: a) sămânţă brută, ambalată sau vrac în containere sau mijloace de transport curate, închise, sigilate şi trebuie însoţită de etichetă oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 5; b) sămânţa condiţionată, ambalată sau vrac, etichetată oficial, care nu a fost eşantionată oficial sau după eşantionare oficială dar înaintea obţinerii rezultatelor certificării finale, şi care trebuie însoţită de documentul din Anexa nr. 4;3. Sămânţa necertificată final, produsă într-o zona şi care se prelucrează în altă zonă, trebuie să fie însoţită de eticheta oficială şi documentul oficial din Anexa nr. 4, iar multiplicatorul va depune "Declaraţia de certificare a loturilor de sămânţă" la autoritatea pe raza căreia se prelucrează sămânţa.4. Sămânţa necertificată final care s-a produs şi se comercializează pentru prelucrare în aceiaşi zonă, sub aceeaşi autoritate responsabilă cu inspecţia în câmp şi cu certificarea oficială, trebuie să fie însoţită de documentul din Anexa nr. 4 lit. C şi Adeverinţă de transport.C. Condiţii pentru comercializarea seminţei certificată final1. Sămânţa poate fi plasată pe piaţă dacă a fost certificată oficial ca sămânţă Prebază, Bază, Certificată.2. Sămânţa certificată final se comercializează numai ambalată, sigilată, etichetată oficial şi însoţită de documente oficiale prevăzute la punctul VI.3. Ambalaje normale sunt cele care depăşesc capacitatea celor mici. Ambalaje mici CE sunt ambalajele care conţin seminţe Bază şi Certificată după cum urmează: a) seminţe monogerme sau de precizie: până la un număr de maxim 100.000 glomerule sau seminţe sau în greutate netă de maxim 2,5 kg excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alţi aditivi solizi; b) alte seminţe decât cele monogerme sau de precizie: până la o greutate netă de maxim 10 kg, excluzând, dacă este cazul, pesticidele granulate sau alţi aditivi solizi.4. Loturile de sămânţă care au făcut obiectul unui contract de export în sistemul OCDE şi au rămas în ţară, pot fi comercializate, dacă soiul este admis pentru comercializare, pe baza "Documentului oficial de certificare" şi a etichetei tip OCDE, dacă sămânţa corespunde condiţiilor din acest ordin, dacă nu se recurge la deschiderea ambalajelor.5. Sămânţa se comercializează însoţită de documentele de calitate, în termenul de valabilitate al acestora, şi anume: a) la livrarea en-gros: "Document de calitate şi conformitate al furnizorului", modelul tipizat din Capitolul IV.H, cu număr de ordine atribuit oficial de autoritate, eliberat de furnizor, completat cu elemente preluate din "Documentul oficial de certificare a seminţei" sau din documentele însoţitoare, sau numai de aceste documente pentru cele din alte state, şi/sau etichete oficiale, care sunt documente oficiale; b) la livrarea cu amănuntul eticheta oficială este obligatorie şi poate ţine loc de document de calitate şi conformitate, iar la cererea cumpărătorului furnizorul poate emite "Documentul de calitate şi conformitate al furnizorului".6. În cazul comercializării seminţelor din import în sistem OCDE trebuie respectate regulile şi normele de echivalenţă ale Comunităţii Europene, iar etichetele OCDE să conţină menţiunile: "Reguli şi norme CE" şi "Testate prin metoda ISTA (sau altă metodă echivalentă)".7. Sămânţa rămasă pe stoc după fiecare campanie va fi declarată de agenţii economici la autoritatea oficială teritorială, conform înregistrărilor din Registrul de intrări şi ieşiri, până la 31 decembrie şi 30 iunie.D. Seminţe destinate comerţului internaţional1. Importul de seminţe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează din statele membre CE până la data aderării României, în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi a Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 257/2002 privind organizarea controlului de calitate şi fitosanitar la importul şi exportul seminţelor, şi materialului săditor şi, din alte ţări cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 22 şi 23 din prezentul ordin şi în conformitate cu sistemul OCDE.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import ca seminţele să îndeplinească cel puţin condiţiile tehnice şi de calitate din prezentul ordin şi soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultură din România, sau alte soiuri înscrise în Catalogul OCDE care se multiplică în vederea exportului în sistem OCDE în ţări necomunitare.3. Importatorii care multiplică seminţele importate din terţe ţări afiliate la sistemul OCDE au obligaţia de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările OCDE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziţia ITCSMS sau LCCSMS o data cu "Declaraţia de multiplicare".4. În cazul importului în vederea multiplicării în sistem OCDE, multiplicatorii se vor asigura că acceptul de multiplicare al autorităţii naţionale al ţării respective va fi transmis la INCS.5. În cazul importurilor în cantităţi mai mari de 2 kg se aplică art. 25 alin. (2) din prezentul ordin.6. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o ţară terţă, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării seminţelor de către autoritatea oficială de certificare din ţara respectivă, cu condiţia ca aceasta să fie recunoscută ca echivalentă. Documentele care însoţesc Sămânţa care se exportă sunt prevăzute în regulile OCDE, eliberate de ITCSMS sau LCCSMS, sau alte organisme acreditate de acestea, în original sau duplicat.7. Exportul în terţe ţări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiţii mai puţin restrictive faţă de regulile şi normele din prezentul ordin.8. Pentru export se impune acordul menţinătorului soiului sau a titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referinţă pentru loturile care se exportă, eşantionarea, testarea şi eliberarea documentelor oficiale OCDE.  +  Capitolul III Condiţii suplimentareA. Determinarea plantelor lăstărite în primul an de vegetaţie, a purităţii varietale şi a atacului de rizomania la culturile de butaşi*Font 8*┌────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ │Plante lăstărite %│ Puritate varietală % │ Atacul de rizomania % │├────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ Abreviere (Db%) │ PLb (%) │ IBb (%) │ ARb (%) │├──────────┬─────────────┼──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┤│Perioada │C. indirecte │Septembrie - Octombrie ││de control├─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │C. directe │Octombrie - Noiembrie │├──────────┴─────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Nr. de plante analizate │Minimum 200 - din punctele de control │├────────────────────────┼──────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┤│Mod de lucru: │ Numărare │ Recoltare şi numărare*) │ Recoltare şi numărare │├────────────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────┤│ │ │- Rădăcini de altă culoare; │ ││ │ ├──────────────────────────────┤Plante cu proliferări de ││ │Plante lăstărite │- Rădăcini de altă formă; │radicele specifice, care ││Tipuri de plante │indiferent de ├──────────────────────────────┤la analiza microscopică ││reţinute pt. determinare│dimensiunea │- Rădăcini puternic ramificate│nu prezintă atac de ││ │lăstarului │(min. 4 ramificaţii) │Heterodera schachtii (ouă││ │ ├──────────────────────────────┤de parazit pe radicelele ││ │ │- Plante cu frunze/rădăcini │proliferate) ││ │ │net diferite de tipul de bază;│ │├────────────────────────┼──────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────┤│Mod de calcul: │Procentul de plante Db se determină după următorul algoritm: ││ │ ┌ ┐ ││ │% Db = │ Σ Pr/ Σ PR │ x 100, unde: ││ │ └ ┘ ││ │% Db - procentul de plante determinate pentru una din caracteristici; ││ │Σ Pr - Suma plantelor reţinute/determinate din fiecare punct de control; ││ │Σ PR - Suma plantelor recoltate/determinate din fiecare punct de control. │├────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Precizia de determinare:│O cifră semnificativă după virgulă │└────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┘ Notă

  ──────────

  *) la culturile de butaşi de PB şi B, aparţinând soiurilor cu parteneri fertili, sau a culturilor de butaşi a soiurilor la care se amestecă sămânţa partenerilor în veriga de bază nu se vor reţine drept impurităţi plantele din ultima categorie.

  ──────────
  B. Determinarea omogenităţii lăstăririi, omogenităţii înfloririi şi a coincidenţei de înflorire în culturile de seminceri de sfeclă*Font 7*┌────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┐│ │Omogenitatea lăstăririi │Omogenitatea înfloririi │Coincidenţa înfloririi │├────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│Abreviere (Ds %) │OLs % │Ois % │Cls │├────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│Perioada de control: │La declanşarea înfloritului│La 10-15 zile de la │Concomitent cu Ols ││ │ │determinarea OLs │ │├────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│Condiţie de efectuare │Condiţie tehnologică sau la│Condiţie tehnologică sau la│Condiţie tehnologică sau la││ │aprecierea inspectorului │aprecierea inspectorului │aprecierea inspectorului │├────────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┤│Nr. de plante analizate:│Minimum 200 de plante din punctele de control amplasate conform art. 4 (4) c) cu ││ │menţiunea ca în cazul varietăţilor a căror multiplicare are loc prin metoda ││ │sistematică se vor analiza cel puţin 70 de plante de pe rândurile formei ││ │polenizatoare (rândurile de tată). │├────────────────────────┼───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤│Mod de lucru: │Numărarea tuturor plantelor│Numărarea tuturor plantelor│Toate plantele cu florile ││ │răsărite din punctul de │lăstărite din punctul de │bazale ale lăstarului ││ │control - R │control - L │principal deschise separat ││ │ │ │pe forme: │├────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤lm - pl. înflorite pe forma││Tip de plante reţinute │Toate plantele cu habitusul│Toate plantele cu florile │mamă ││pentru determinare: │lăstarilor mai mare de 50 │bazale ale lăstarului │lt - pl. înflorite pe forma││ │cm - L │principal deschise - l │tată │├────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────────────────┤│Mod de calcul: │OLs se determină după │Ols se determină după │Cls se determină după ││ │următorul algoritm: │următorul algoritm: │următorul algoritm: ││ │ ┌ ┐ │ ┌ ┐ │ ┌ ┐ ││ │%OLs = │Σ L/ Σ R│ x 100 │%OLs = │Σ L/ Σ R│ x 100 │CLs = │Σ lm/ Σ lt│, ││ │ └ ┘ │ └ ┘ │ └ ┘ ││ │unde: │unde: │unde: ││ │ │ │ ││ │Σ L - suma plantelor │Σ l - suma plantelor │Σ lm - suma plantelor ││ │ lăstărite, din │ înflorite, din │ mamă înflorite, ││ │ toate punctele de │ toate punctele de │ din toate punctele ││ │ control; │ control; │ de control; ││ │ │ │ ││ │Σ R - suma plantelor │Σ L - suma plantelor │Σ lt - suma plantelor ││ │ răsărite, din toate │ lăstărite, din │ tată înflorite, ││ │ punctele de │ toate punctele de │ din toate punctele ││ │ control. │ control. │ de control. │├────────────────────────┼───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┤│Precizia de determinare:│O cifră semnificativă după virgulă │├────────────────────────┼───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────┤│Interpretarea │Se consideră ca omogen │Se consideră omogen │Se consideră coincidenţe ││rezultatelor: │lăstăritul a cărui valoare │înfloritul a cărui valoare │formele parentale a căror ││ │OLs este de cel puţin 67% │Ols este de cel puţin 67% │raport are valori cuprinse ││ │în momentul determinării │în momentul determinării*) │între 2 şi 4*) │└────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────-┘ Notă

  ──────────

  *) în cazul obţinerii unor valori mai mici decât cele considerate semnificative se repetă determinarea la cel puţin o săptămână de la data primei determinări.

  ──────────
  C. Controlul în vegetaţie al loturilor certificate în câmpul de verificare1. Controlul semănatului: Din eşantionul mediu, rezultant al eşantioanelor elementare prelevate pentru certificarea seminţelor unui lot, se reţine o cantitate de cca. 50 grame, care se sigilează de către inspectorul aprobator şi se lasă la prelucrătorul - multiplicator, pentru a fi semănată în câmpul de control. În ziua semănatului, în prezenţa inspectorului aprobator al ITCSMS sau LCCSMS, eşantioanele se desigilează şi se însămânţează în parcele de 22 mp (4 rânduri x 10 m x 0,45 cm), în teren pregătit corespunzător, în conformitate cu tehnologia de cultură.Se va proceda în mod identic şi pentru loturile la care s-a amânat certificarea în scopul verificării în postcontrol.2. Controlul purităţii varietale şi a tendinţei de lăstărire în primul an de vegetaţie - se vor efectua două controale: unul până la 30 iulie şi al doilea până la 30 septembrie.3. Loturi în aşteptare. Un lot în aşteptarea rezultatului final nu va fi admis la certificare decât dacă îndeplineşte restricţiile Capitolului III litera A - "Impurităţi biologice" iar pentru lăstărire în primul an nu depăşeşte valoarea de 2% însumată după efectuarea celor două controale. Determinările vor fi efectuate de inspectorul aprobator al ITCSMS sau LCCSMS prin sondaj.D. Determinarea calităţii loturilor destinate drajării sau încrustăriiLoturile de sămânţă destinate drajării sau încrustării, vor fi analizate în aceleaşi condiţii ca şi loturile de sămânţă monogermă nudă, cu menţiunea că aprecierea valorii lor culturale se va face după criteriile restrictive ale normelor privind Sămânţa drajată. Buletinul de analiză emis are valoarea informativă. După realizarea operaţiunii de drajare şi/sau încrustare, loturile rezultate din aceste operaţiuni se declară la ITCSMS sau LCCSMS pentru certificare. În cazul în care lotul nu mai este supus operaţiunii de drajare/încrustare, utilizarea lui ca sămânţă monogermă nudă se poate face prin emiterea unei noi declaraţii de lot, ITCSMS sau LCCSMS putând să decidă dacă se repetă analizele sau se reconsideră valorile rezultate din buletinul de analiză specificat anterior.E. Determinarea impurităţilor bilogice (genetice) la seminţeCondiţii de determinare: determinarea are loc pe plantele de sfeclă de zahăr aflate în stadiu de 4-6-8 frunze adevărate.Material necesar: - perlit, nisip de cuarţ sau amestec de pământ de flori (1/3 mraniţă, 1/3 pământ de pădure, 1/3 nisip).- tăvi de plastic cu dimensiuni de: lungime 30 cm, 16 cm lăţime, 5 cm înălţime sau din alte materiale (lemn, tablă etc.)- soluţie nutritivă Murashige-Skoog pentru testele efectuate în perlit sau nisip de cuarţ.Mod de lucru: în fiecare tavă de plastic se introduce un strat de nisip, perlit sau pământ de flori umectate, în strat de 2-3 cm care se tasează şi pe care se pun 100-120 de seminţe în 4 repetiţii de sfeclă de zahăr, furajeră sau cicoare din fiecare lot supus controlului, în rânduri paralele cu latura lungă, la 2 cm faţă de marginea tăvii. Distanţa între rânduri va fi de 2 cm, iar între seminţe pe rând de cca. 2 cm. Seminţele se acoperă cu grijă, pentru a nu fi deranjate, cu un strat afânat de nisip de cuarţ umectat, cu grosimea de 0,5-1,0 cm şi se introduc în camera de creştere, case de vegetaţie, sere etc., la temperatura de 20-30°C, în regim de iluminare 12/8. Zilnic se compensează consumul de apă al eşantioanelor prin irigări uşoare cu apă curentă la temperatura camerei. Umectarea nisipului sau cuarţului utilizat pentru substrat se face cu soluţie nutritivă Murashige-Skoog, iar a pământului de flori, cu apă curentă la temperatura camerei. Umectarea şi irigarea nu trebuie să fie foarte abundente pentru a nu provoca asfixierea seminţelor sau a plantelor.Pregătirea seminţelor: seminţele nude, netratate împotriva bolilor de germinare răsărire se vor trata cu una dintre substanţele de protecţie omologate, în doze specifice acestora. Seminţele drajate şi/sau încrustate nu se supun acestor tratamente.Observaţii şi notări: Determinarea propriu zisă are loc când majoritatea plantelor au atins stadiul de 4-6-8 frunze adevărate când se stabileşte procentul de "impurităţi genetice". Calculul procentual al impurităţilor genetice se efectuează astfel:          ig    %IG = ── x 100, (%), unde:          n- %IG - procentul de impurităţi genetice;- ig - numărul de plante considerate impurităţi genetice;- n - numărul total de plante existente la momentul controlului.Notă: valoare n este recomandabil să fie de min. 400 de plante.Observaţie: Valoarea de impurificare genetică a lotului de seminţe poate fi efectuată pe loturile de sămânţă brută, imediat după recepţie, înainte de prelucrare, utilizând pentru determinare Sămânţa rezultată din determinarea purităţii fizice. Cu acordul ITCSMS sau LCCSMS şi pentru loturile pentru care nu există dubii, valoarea determinată cu această ocazie se poate transmite seminţei certificate.F. Determinarea calităţii culturale a seminţelor drajate şi/sau încrustateI. MĂRIMEA EŞANTIOANELOR┌───────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┐│ Tipul de determinare │Mărimea eşantionului de│ Mărimea eşantionului de ││ │ laborator │ analiză │├───────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┤│Puritatea fizică (inclusiv │min. 7500 draj. │min. 2500 draj. ││determinarea speciei) masa │ 2500 draj. │4 x 100 drajeuri rezultate││a 1000 de drajeuri min. │ │din determinarea purităţii││Germinaţia drajeurilor min.│ 2500 draj. │4 x 100 drajeuri ││Seminţe de alte plante │ 25000 draj. │min. 2500 drajeuri ││drajate sau încrustate min.│ │ ││Calibrul drajeurilor min. │ 10000 draj. │min. 2000 drajeuri │└───────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┘II. RECOLTAREA EŞANTIOANELORRecoltarea eşantioanelor de sămânţă drajată sau încrustată are loc din containerele de depozitare intermediară după regula recoltării pentru seminţele depozitate în ambalaje mari.După eliberarea documentelor de certificare, sămânţa se poate ambala în pungi sau cutii de 1 U.G. sau mai mici (0,5 U.G.), ITCSMS sau LCCSMS rezervându-şi dreptul de a verifica prin sondare condiţiile tehnice de calitate a seminţei ambalate, reţinând pentru analiza de verificare o cutie din fiecare lot declarat, care după preluarea eşantionului de laborator se sigilează de către reprezentantul acestuia şi se constituie ca eşantion "martor".Punerea în circulaţie a seminţei lotului de sămânţă drajată (sau sublotului după caz) nu se poate face fără efectuarea ultimului control al ITCSMS sau LCCSMS, care poate respinge întreg lotul dacă diferenţele de analiză între valoarea certificatului şi valoarea "martorului" nu se încadrează în limitele tolerantelor admise între două analize paralele.Mărimea eşantionului elementar, trebuie aleasă funcţie de numărul de containere în care este depozitat lotul de seminţe drajate/încrustate, astfel ca prin reducerea eşantionului mediu, din care se constituie eşantionul de laborator să se asigure numărul total de drajeuri reclamat de totalitatea determinărilor efectuate pentru stabilirea valorii culturale (min. 0,5-0,6 U.G.).III. DETERMINAREA PURITĂŢII FIZICE A DRAJEURILORGreutatea eşantionului de analiză: - este definită de greutatea a cel puţin 2500 de drajeuri rezultate din înjumătăţirea prin metoda sferturilor sau a divizorului a eşantionului de laborator. Eşantionul rezultat se cântăreşte cu o precizie de 0,01 grame.Încadrarea elementelor componente ale eşantionului de analiză a) Drajeuri pure:- drajeuri întregi;- drajeuri sparte sau ciobite la care mai mult de jumătate este acoperită cu material de drajare exceptând faptul în care în mod evident sămânţa drajată nu aparţine speciei declarate şi care se încadrează la categoria "seminţe nedrajate": b) Seminţe nedrajate:- seminţe libere nedrajate/neîncrustate, chiar dacă aparţin speciei;- drajeuri sparte, conţinând o sămânţă ce poate fi recunoscută ca aparţinând altei specii decât cea declarată;- drajeuri sparte sau ciobite mai mult de jumătate, cu sămânţă ce poate fi recunoscută ca aparţinând speciei declarate, dar necuprinse în fracţia drajeurilor pure. c) Material inert:- material de drajare/încrustare liber;- drajeuri sparte în care este evident că nu există sămânţă, indiferent de mărimea lor;- alte materiale inerte, în conformitate cu regulile generale de determinarea purităţii fizice a seminţelor.Fiecare fracţie se cântăreşte cu precizie de 0,01 grame şi se raportează procentual la greutatea eşantionului de analiză.Dacă se solicită în mod expres se raportează şi componenta pe specii.Precizia de analiză 0,1%,IV. DETERMINAREA GRAVIMETRICĂSe procedează identic cu 10.2 sau se poate efectua determinarea concomitent cu determinarea procentului de seminţe pure. Seminţele de alte plante (sau fragmente ale acestora) se cântăresc după uscare cu o precizie de 0,01 grame şi se raportează procentual ca făcând parte din fracţia "impurităţilor".Nota: Se preferă determinarea numerică a procentului de seminţe din alte specii.V. DETERMINAREA MASEI A 1000 DE BOABESe numără 4 repetiţii a 100 de drajeuri (în cazul în care nu există un numărător de seminţe), fiecare repetiţie se cântăreşte cu o precizie de 0,01 grame, se calculează media şi prin integrare se determină MMB (regula trei simplă).În cazul în care laboratorul este dotat cu numărător de seminţe, se numără circa 800-1200 de drajeuri, care se cântăresc cu o precizie de 0,01 grame, după care prin integrare (regula de trei simplă) se determină MMB.Nota: Determinarea MMB la seminţele drajate şi/sau încrustate nu este obligatorie, acest indice de calitate culturală nefiind în acest caz expresia greutăţii (masei) naturale a seminţei. Ea poate fi determinată la cerere.VI. DETERMINAREA FACULTĂŢII GERMINATIVE A DRAJEURILOR/SEMINŢELOR ÎNCRUSTATEPregătirea eşantionului: Se pot utiliza cele 400 de drajeuri utilizate pentru determinarea MMB sau alte 400 de drajeuri reţinute din fracţia "drajeuri pure".Condiţii de lucru: Identice cu cele pentru sămânţa monogermă nudă, cu menţiunea că nu se mai procedează la prespălare (pentru sămânţa de sfeclă). În funcţie de capacitatea de absorbţie a substratului utilizat pentru determinarea facultăţii germinative cantitatea de apă/pliu se poate majora cu până la 25% (max. 40 cmc) faţă de cea 30 cmc utilizaţi la sămânţa nudă.Temperatura de germinare: 20°C, sau 20/30°C sau 15/25°C, funcţie de restricţiile impuse pentru soi de către ameliorator sau menţinător; în absenţa acestora se recomandă germinare la temperatura constantă de 20°C ± 2°C fără alternanţă noapte/zi.VII. DETERMINAREA CALIBRULUI DRAJEURILOR, A SEMINŢELOR ÎNCRUSTATE ŞI NUDEMaterial şi metodă: Pentru determinarea calibrului drajeurilor se utilizează site cu ochiuri rotunde cu diametrul de 0,25 mm în 0,25 mm, suprapuse de la sita cea mai mică la sita cea mai mare. Sita cea mai mică trebuie să fie mai mică cu 0,25 mm decât limita inferioară a calibrului minim declarat, iar sita cea mai mare trebuie să fie superioară cu 0,25 mm calibrului maxim declarat. Sitele trebuiesc să fie dreptunghiulare 200 x 300 mm. Se pot utiliza şi site rotunde cu diametrul de 276 mm.Pregătirea eşantionului: Din eşantionul de laborator de cca 10000 de drajeuri, se cântăresc cca 45-55 grame (astfel încât să cuprindă minimum 2000 de drajeuri), cu o precizie de 0,01 grame.Mod de lucru: Se asamblează sitele una peste alta, cu sita oarbă jos, urmată de celelalte site în ordine strict crescătoare până la sita maximă. Setul de site astfel asamblate se acoperă cu capacul de protecţie şi se cerne în plan orizontal cu o frecvenţa de minimum 60 oscilaţii complete/minut cu întreruperea mişcării din 15 în 15 secunde, cu o amplitudine de ± 40-50 cmTimp de cernere:- Sămânţa drajată şi încrustată: 1 minut- Sămânţa nudă: 3 minuteDupă terminarea cernerii, fracţiile de seminţe rămase pe fiecare sită se cântăresc cu o precizie de 0,01 grame şi se raportează procentual la masa eşantionului de analiză. Dacă suma greutăţii fracţiilor este mai mică sau mai mare cu 1,5% faţă de greutatea eşantionului de analiză, analiza de calibrare se repetă.
   +  Capitolul IV Modele de formulare pentru documentele utilizate pentru multiplicarea şi comercializarea seminţei de sfeclăA. Formular model "Declaraţie de multiplicare":*Font 8*    ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: .....................    Agent economic: .......................                     DECLARAŢIE DE MULTIPLICARE NR. ..............................┌────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────┬──────────────────┐│Agent economic multiplicator*) │Cod autorizaţie│Provenienţă, nr. lot:│1. ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │2. │3. │├────────────────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie│Categorie biologică │1. ││ │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │ │2. │3. │├──────────┬─────────────────────────┼───────────────┼─────────────────────┼──────────────────┤│Specia │Soiul │Categoria │Cantitate lot: │1. ││ │(se specifică dacă soiul │ ├─────────────────────┼──────────────────┤│ │este modificat genetic şi│ │2. │3. ││ │codul de identificare) │ │ │ │├──────────┼─────────────────────────┼───────────────┴─────────────────────┴──────────────────┤│Suprafaţa │Producţia propusă UM │Document de calitate şi conformitate, nr. dată, ││totală │ │emitent conf. Document oficial de certificare a ││(ha) │ │seminţei nr. │├──────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤│Menţinător│Contract (acord) │Etichete oficiale, serie şi număr Nr. buc/lot││ │multiplicare │ ││ │Număr şi dată │ │└──────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă

  ──────────

  *) în cazul în care nu există contract de multiplicare, rubrica se completează cu numele agricultorului multiplicator.

  ──────────
  Parcele semănate cu material având aceeaşi provenienţă (loturi provenite din aceeaşi partidă):*Font 8*┌───┬──────────────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬───────────┬──────────────────────┐│ │Denumirea parcelei│Rotaţie│Pl. premergătoare│Suprafaţa│Distanţa de│ Număr identitate ││ │ │ (ani) │ │ (ha) │ izolare │ atribuit │├───┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │├───┼──────────────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼───────────┼──────────────────────┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴───────────┴──────────────────────┘    Agent economic multiplicator, Agricultor multiplicator,        (numele şi prenumele, (numele şi prenumele,       semnătura şi ştampila) semnătura şi ştampila)_______________________________________________________________________________________________(se completează de ITCSMS/LCCSMS)INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR/LCCSMS: ..........Se repartizează pentru control şi │ÎNSCRIERE: │certificare conform Ordin MAPDR │ADMISĂ/RESPINSĂ │TARIF CONTROL în CÂMPnr. ............... inspectorului │INSPECTOR RESPONSABIL: │................. LEIresponsabil ..................... │...................... │................................. │ │ÎNREGISTRARE Data şi Nr.: DIRECTOR EXECUTIV,Nota: Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ............Formular tip Ordin MAPDR nr.B. Formular model "Document de inspecţie în câmp":*Font 8*    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    ITCSMS/LCCSMS ................................                   (adresa, telefon/fax, e-mail)                            DOCUMENT DE INSPECŢIE în câmp NR.:    Partidă compusă din: ..............................┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────┐│Agent economic multiplicator │Cod autorizaţie│Provenienţă sămânţă ││ │ │Număr referinţă lot:│├────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ││Contract (acord) de multiplicare nr. │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤ ││Agricultor multiplicator │Cod autorizaţie│ ││ │ │ │├──────────────────────────────┬─────────────────────────┴───────────────┤ ││Specia │Soiul │ ││ │(se specifică dacă soiul este modificat │ ││ │genetic şi codul de identificare) │ │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────────┤│Suprafaţa │Categ. biologică propusă │Categorie biologică ││ │ │ │├──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ ││Parcela: │Premergătoare: │ ││ │ │ │└──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────────┘    REZULTATE INSPECŢIE: (puritatea speciei şi puritatea varietală)              Specifice culturii    DECIZIA ITCSMS/LCCSMS    În urma inspecţiei în câmp, pe baza constatărilor şi determinărilor efectuate, în conformitate    cu prevederile Regulilor şi Normelor Ordin MAPDR nr. ..........., suprafaţa şi producţia    realizata este:┌───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│ADMISĂ: ha UM │RESPINSĂ: ha UM ││ │ ││ADMISĂ SUB REZERVĂ: ha UM │CAUZE: ││ │ ││ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM │ ││ │ ││CATEGORIA APROBATĂ: ha UM │ ││ │ │└───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘    Ridicat eşantion de verificare:    Eliberat la data:                                                   Inspector responsabil,Formular tip Ordin MAPDR nr.C. Formular model "Adeverinţă de transport":*Font 9*               ADEVERINŢĂ DE TRANSPORT SEMINŢE ŞI MATERIAL SĂDITOR                         SERIA: ......... NR.: ..........┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐│Agricultor multiplicator: │Cod autorizaţie: │├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│Specia: │Soiul: ││ │(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi ││ │codul de identificare) │├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│Categoria biologică: │Nr. identitate: │├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤│Cantitatea: │An recoltă: │└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘    Se expediază în condiţiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ....................cu mijlocul de transport nr.: ..................................................    Subsemnatul .................................... responsabil tehnic garantez că sămânţaprovine din producţia aprobată în câmp cu documentul nr. ............ eliberat de ITCSMS.............. şi că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice petimpul recoltării şi transportului la staţia de prelucrare.    Contract de prelucrare Nr. ................... (dacă este cazul)                                                      Recepţionat: kg    Responsabil tehnic, Responsabil prelucrător,    (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)      Certificat de atestare nr.: Cod autorizaţie:    Nota: Se întocmeşte în trei exemplare din care unul rămâne la multiplicator, al doilea    însoţeşte sămânţa la prelucrător, al treilea se depune la ITCSMS.Formular tip Ordin MAPDR nr.D. Formular model Declaraţie de certificare a loturilor de sămânţă:*Font 8*    ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ...............    Agent economic:                  DECLARAŢIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR Nr. .............┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────┐│Agent economic │Cod autorizaţie │Partidă/Agricultor multiplicator│├──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤(Document de inspecţie în ││Prelucrător (prestator de servicii) │Cod autorizaţie │câmp/UM) │├───────────────────────────┬──────────┴─────────────────────┤(Nr. identitate, kg) ││Specia: │Soiul: │ 1. ││ │(se specifică dacă soiul este │ ││ │modificat genetic şi codul de │ 2. ││ │identificare) │ │├───────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 3. ││Categoria biologică: │Puritate varietală: │ │├───────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 4. ││Cantitate partidă: to │Contract prestări servicii nr. │ ││ │ │ 5. │└───────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘    Sămânţa se tratează cu: ...................................    Solicităm eşantionarea oficială, certificarea şi atribuirea unui număr de ...............etichete oficiale (inclusiv rezervă), pentru următoarele loturi:                                          ┌───────────────────────────────────────────────────┐                                          │ (Se completează de către I.T.C.S.M.S.) │┌───┬────────┬───────┬────────┬───────────┼─────────────────┬─────────────────────────────────┤│ │ │ │ Număr/ │ Analiza │ │Etichete oficiale atribuite ││Nr.│Greutate│Ambalat│Greutate│informativă│ Număr referinţă ├─────────┬─────┬─────────┬───────┤│lot│ Kg. │ in: │ambalaj │ Nr./data │ lot │Nr. total│Seria│Nr. de la│Până la│├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 4.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 5.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 6.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 7.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 8.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│ 9.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────┼───────┼────────┼───────────┼─────────────────┼─────────┼─────┼─────────┼───────┤│10.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────┴───────┴────────┴───────────┴─────────────────┴─────────┴─────┴─────────┴───────┘    Prelucrătorul se angajează să respecte prevederile Regulilor şi Normelor din Ordinul MAPDRnr. .............    Garantăm păstrarea autenticităţii şi purităţii biologice a seminţelor avute înainte decondiţionare.    Observaţii:      Agent economic proprietar Prelucrător,    (sau împuternicit al acestuia),(numele şi prenumele, semnătura şi ştampila) (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   ITCSMS ................ TARIF PT. CERTIFICARE ................ LEI    ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: ............    Se repartizează pentru control şi certificare:    INSPECTOR RESPONSABIL ........................ DIRECTOR EXECUTIV,    Declaraţia va fi însoţită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. .............Formular tip Ordin MAPDR nr.E. Formular model: "Raport final de recepţie/control pentru certificarea lotului"*Font 8*    INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA    SEMINŢELOR ŞI MATERIALULUI SĂDITOR ......    (LCCSMS)                 RAPORT FINAL DE RECEPŢIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:                    ........................ din data: .................    Inspector oficial: ...................... Produs: ......................Agent economic: │Cod autorizaţie:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┬- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Prelucrător: │ │Cod autorizaţie:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┼- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Specia: │Soiul: │Categoria biologică:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┼- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Nr. lotului: │An recoltă: │Tratament:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┼- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Ambalaje tip: │Număr: │Loc depozitare:- - - - - - - - - - - - - - - - - -┴- - - - - - - - - ┼ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Cantitate: │Ţara de producţie:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ┴ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                        serie nr. de la până laEtichete/vignete oficiale atribuite: ................ .................. .............         Nr. total: ...........În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform:                      Fişei de analiză nr. ......... data ..................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Data recepţie lot: ..................    Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total ............... buc.                               - retrase, nr. total ................. buc.    Termen de valabilitate atribuit de deţinător: ........................    În urma verificării, cantitatea de: .................... kg/nr., ambalată în: .............,nr. ambalaje: ...................., greutate-nr./ambalaj ............... a fost recepţionată calot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu.    menţiuni:       Inspector responsabil, Agent economic,             Semnătura: Semnătura:Formular tip Ordin MAPDR nr.F. Formular model Document oficial de certificare a seminţei:*Font 8*    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development    Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Naţional Inspection for Quality of Seeds    Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti               DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânţă nr. ...............                  OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no .................┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresă) │Cod autorizaţie │Data eşantionării oficiale Eşantionor││Name of applicant (name, address) │Registration number│Date of official sampling Sampler ││ │ │ │├────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┤ ││Specia │Soiul │Categoria aprobată │Numărul de referinţă al lotului ││Species │(se specifică dacă soiul │Approved category │Reference lot number ││ │este modificat genetic şi│ │ ││ │codul de identificare) │ │ ││ │Variety │ │ │├────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Greutate lot│Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilării ││Lot weight │No. and type of packages │Storage place │Date of lot sealing ││ │ │ │ │├────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, │Tratamente │Data recepţie eşantion număr analiză ││tipul │efectuate │ ││Official labels, series, number, type │Treated with │Date of sample receiving Analysis number││ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────┘    Document de inspecţie în câmp nr.: ..........................................    Field Inspection Document no. ...............................................    Agricultor multiplicator ....................................................    Grower ......................................................................    Ţara de producţie:    Country of production:    REZULTATE ANALIZE:    ANALYSIS RESULTS┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ PURITATE PURITY │ germinaţie GERMINATION │ UMIDITATE ││ (% din greutate/weight) │ (% în număr/number) │ % │├─────────┬───────┬───────────────┼───────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬───────┤ ││ Sămânţă │Materii│Seminţe de alte│Germinaţia │Germeni │Seminţe│ Seminţe │Germeni │Seminţe│ MOISTURE ││ pură │inerte │ specii plante │ totală │normali │ tari │proaspete│anormali│moarte │ CONTENT ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Pure │ Inert │ Other crop │ Total │ Normal │ Hard │ Fresh │Abnormal│ Dead │ ││ coeds │matter │ seeds │Germination│seedings│ seeds │ seeds │seedings│ seeds │ │├─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┤└─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┘    Natura materiilor inerte:    Kind of inert matter:    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):    Other seeds:    Alte determinări:    Other tests:    Metoda de analiză:    Analysis method:                 SĂMÂNŢA PRODUSĂ ÎN CONFORMITATE CU REGULILE ŞI NORMELE RO (CE)                   SEED PRODUCED IN ACCORDANCE WITH RULES AND NORMS RO (CE)    Data: .................    Emitent: ..........................................           (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,                                                         (nume, prenume, semnătura, ştampila)Formular tip Ordin MAPDR nr.G. Formular model Buletin de analiză oficială:*Font 8*    ROMÂNIA    Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale    Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS)    Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - Bucureşti                                 BULETIN DE ANALIZĂ OFICIALĂ NR.:┌──────────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Agent economic (nume, adresă) │Cod autorizaţie │Data eşantionării oficiale Eşantionor││Name of applicant (name, address) │Registration number│Date of official sampling Sampler ││ │ │ │├────────────┬─────────────────────────┼───────────────────┤ ││Specia │Soiul │Categoria aprobată │Numărul de referinţă al lotului ││Species │(se specifică dacă soiul │Approved category │Reference lot number ││ │este modificat genetic şi│ │ ││ │codul de identificare) │ │ ││ │Variety │ │ │├────────────┼─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Greutate lot│Număr ambalaje şi tip │Loc depozitare │Data sigilării ││Lot weight │No. and type of packages │Storage place │Date of lot sealing ││ │ │ │ │├────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│Etichete oficiale, seria şi numărul, │Tratamente │Data recepţie eşantion număr analiză ││tipul │efectuate │ ││Official labels, series, number, type │Treated with: │Date of sample receiving Analysis number││ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────────────────────────┘    Document de inspecţie în câmp nr.:    Field Inspection Document no.    Agricultor multiplicator:    Grower    Ţara de producţie:    Country of production    REZULTATE ANALIZE:    ANALYSIS RESULTS┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐│ PURITATE PURITY │ germinaţie GERMINATION │ UMIDITATE ││ (% din greutate/weight) │ (% în număr/number) │ % │├─────────┬───────┬───────────────┼───────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬───────┤ ││ Sămânţa │Materii│Seminţe de alte│Germinaţia │Germeni │Seminţe│ Seminţe │Germeni │Seminţe│ MOISTURE ││ pură │inerte │ specii plante │ totală │normali │ tari │proaspete│anormali│moarte │ CONTENT ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Pure │ Inert │ Other crop │ Total │ Normal │ Hard │ Fresh │Abnormal│ Dead │ ││ coeds │matter │ seeds │Germination│seedings│ seeds │ seeds │seedings│ seeds │ │├─────────┼───────┼───────────────┼───────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┤└─────────┴───────┴───────────────┴───────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┴───────────┘    Natura materiilor inerte:    Kind of inert matter:    Seminţe de alte plante (numele ştiinţific):    Other seeds:    Alte determinări:    Other tests:    Metoda de analiză:    Analysis method:    CONCLUZII    Emitent: ..........................................            (denumirea, adresa, telefon/fax, e-mail) Director executiv,                                                        (nume, prenume, semnătura, ştampila)Formular tip Ordin MAPDR nr.H. Formular model Document de calitate şi conformitate al furnizorului:*Font 8*    ROMÂNIA    FURNIZOR:    COD AUTORIZAŢIE:                         DOCUMENT DE CALITATE ŞI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI                              Nr. .............. data ..................       Beneficiar ..................................................................┌──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Specia │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┬────────────┬────────────┤│Soiul │ │ │ ││(se specifică dacă soiul este modificat genetic şi │ │ │ ││codul de identificare) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Categoria biologică │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Nr. de referinţă al lotului │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Cantitatea livrată (kg) │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Nr. de ambalaje şi tip │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Document oficial de certificare a seminţei nr. │ │ │ ││emitent data │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Etichete oficiale, seria şi nr., de la până la │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Calitatea lotului: │ │ │ ││- puritate fizică: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- seminţe străine nr./% │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- umiditate % │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- germinaţia totală %: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- masa a 1000 boabe: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- stare sanitară: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Alte determinări: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│- Cold test: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Producător: │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│Ţara de producţie: │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘    - Sămânţă tratată cu ........................................................    - Termen de valabilitate (garanţie) .........................................    Menţiuni:    Sămânţa se livrează în condiţiile art. ... din Legea nr. 266/2002.    Sămânţa corespunde pentru însămânţare conform regulilor şi standardelor Ordin MAPDR nr.       Locul de depozitare - livrare .........................    Furnizor ........................... Beneficiar ......................                 (numele, prenumele, (numele, prenumele,                semnătură şi ştampilă) semnătură şi ştampilă)Formular tip Ordin MAPDR nr.
  --------