LEGE nr. 44 din 6 martie 2007pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 13 martie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 19 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 5 se abrogă.2. Alineatul (4) al articolului 9 se abrogă.3. Alineatul (5) al articolului 17 se abrogă.4. Alineatul (4) al articolului 22 se abrogă.5. După articolul 33 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzând articolele 33^1 - 33^4, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Dispoziţii privind asistenţa judiciară dintre România şi statele membre ale Uniunii EuropeneArt. 33^1 - În aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 privind notificarea asupra documentelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială în statele membre, procedura de comunicare a actelor judiciare şi extrajudiciare se efectuează după cum urmează: a) instanţele române comunică actele judiciare şi extrajudiciare direct către autorităţile primitoare ale statelor membre ale Uniunii Europene, cu transmiterea unei copii a cererii de comunicare Ministerului Justiţiei, pentru evidenţă; b) notarii, executorii judecătoreşti şi alte autorităţi, în competenţa cărora intră comunicarea de acte în străinătate, efectuează transmiterea cererilor prin intermediul judecătoriilor în a căror circumscripţie îşi au sediul profesional, dispoziţiile lit. a) fiind aplicabile în mod corespunzător; c) autoritatea română primitoare a cererii de comunicare de acte judiciare şi extrajudiciare din statele membre ale Uniunii Europene este judecătoria în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul destinatarul. La restituirea actelor, judecătoria informează în copie Ministerul Justiţiei, pentru evidenţă.Art. 33^2. - În aplicarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001 privind cooperarea dintre organele jurisdicţionale ale statelor membre în vederea obţinerii de probe în materie civilă sau comercială, cererile de obţinere a probelor prin comisie rogatorie internaţională se efectuează după cum urmează: a) instanţele române transmit cererile direct către instanţele solicitate competente din statele membre ale Uniunii Europene, iar o copie a cererii de obţinere de probe se transmite Ministerului Justiţiei, pentru evidenţă; b) de către judecătoria în a cărei circumscripţie urmează a se obţine proba solicitată din statele membre ale Uniunii Europene. La restituirea actelor, judecătoria trimite o copie Ministerului Justiţiei, pentru evidenţă.Art. 33^3. - În aplicarea dispoziţiilor art. 33^1 lit. a) şi b) şi ale art. 33^2 lit. a), pentru a obţine informaţii privind limba folosită pentru completarea formularelor, precum şi limba folosită pentru traducerea actelor anexate acestora, acceptate şi notificate Comisiei Europene de către statele membre ale Uniunii Europene, autorităţile române competente accesează pagina specializată de internet a Comisiei Europene şi consultă punctele de contact ale Reţelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială.Art. 33^4. - (1) Ministerul Justiţiei este autoritate centrală română în temeiul art. 3 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 şi al art. 3 alin. 1 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001. (2) Ministerul Justiţiei efectuează comunicările în legătură cu informaţiile care sunt necesare în temeiul art. 23 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000, precum şi al art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001. (3) În temeiul art. 3 alin. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 mai 2001, Ministerul Justiţiei îndeplineşte atribuţiile referitoare la luarea unei decizii privind cererile formulate în baza art. 17 din acelaşi regulament."6. Alineatul (2) al articolului 35 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 19 mai 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,EUGEN NICOLICEAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 martie 2007.Nr. 44.----