REGULAMENT din 1 martie 2007de acordare a brevetului de pompier specialist personalului serviciilor de urgenţă profesioniste căruia i-au încetat raporturile de serviciu
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 9 martie 2007   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Personalul serviciilor de urgenţă profesioniste care a îndeplinit o perioadă de minimum 10 ani atribuţii privind apărarea împotriva incendiilor şi căruia i-au încetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu îi sunt imputabile acestuia, poate primi brevetul de pompier specialist.  +  Articolul 2Brevetul de pompier specialist se eliberează, la cererea solicitanţilor, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, pe baza verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a interviului susţinut în faţa comisiei de evaluare constituite în acest sens.  +  Capitolul II Modul de eliberare a brevetului de pompier specialist  +  Articolul 3 (1) Solicitantul depune la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Direcţia management resurse umane un dosar cuprinzând următoarele documente: a) cerere scrisă adresată inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul regulament, în care se specifică pentru ce drept (drepturi) se solicită eliberarea brevetului de pompier specialist; b) memoriu de activitate, avizat de către comandantul unităţii unde şi-a desfăşurat activitatea. (2) Dosarul întocmit conform alin. (1) se examinează şi se înregistrează de către secretarul comisiei de evaluare, comunicându-i-se solicitantului, în termen de 5 zile, eventualele neconformităţi.  +  Articolul 4Comisia de evaluare prevăzută la art. 2 se nominalizează anual, prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, şi are următoarea componenţă: a) preşedinte: şeful Direcţiei pompieri; b) membri:- şeful Serviciului securitate la incendiu, avizare şi autorizare din cadrul Direcţiei pompieri;- şeful Serviciului prevenirea incendiilor din cadrul Direcţiei pompieri;- şeful Serviciului strategii şi tactici specifice din cadrul Centrului Operaţional Naţional; c) secretar: şeful Serviciului gestiune personal sau un ofiţer din cadrul Direcţiei management resurse umane.  +  Articolul 5Comisia de evaluare se întruneşte în şedinţă, trimestrial, la o dată stabilită de către preşedintele acesteia, la propunerea secretarului, care se comunică în scris solicitanţilor, cu cel puţin 15 zile înainte.  +  Articolul 6Tematica şi bibliografia pentru susţinerea interviului se elaborează anual, de către secretarul comisiei, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pe categorii de personal şi drepturi conferite, se aprobă de către preşedintele comisiei şi se transmit inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti, unităţilor şi instituţiilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pentru a fi consultate de către persoanele interesate.  +  Articolul 7Comisia de evaluare elaborează ghiduri de interviu, distinct pentru fiecare drept conferit, în care membrii comisiei notează întrebările adresate solicitantului.  +  Articolul 8 (1) Rezultatul interviului se consemnează într-un tabel, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul regulament, ce stă la baza eliberării brevetului de pompier specialist. (2) Hotărârea comisiei constă în admiterea sau respingerea motivată a cererii de eliberare a brevetului de pompier specialist, consemnată în procesul-verbal de şedinţă. (3) Decizia de admitere sau respingere a cererii de eliberare a brevetului de pompier specialist se ia cu majoritate de voturi, fiecare membru al comisiei înscriind în tabel calificativul acordat ("Admis" sau "Respins") şi drepturile conferite celor admişi.  +  Articolul 9Pentru soluţionarea contestaţiilor se nominalizează anual o comisie de soluţionare a contestaţiilor, prin ordin de zi al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, care are următoarea componenţă: a) preşedinte: adjunctul inspectorului general; b) membri:- şeful Serviciului control;- şeful Serviciului juridic şi contencios;- şeful Serviciului informare publică, statistică şi analiză riscuri; c) secretar: şeful Serviciului gestiune personal sau un ofiţer din cadrul Direcţiei management resurse umane.  +  Articolul 10 (1) În cazul respingerii motivate a cererii de acordare a brevetului de pompier specialist, în urma interviului de evaluare, solicitantul se poate adresa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii interviului. (2) Soluţionarea contestaţiei de către membrii comisiei se consemnează într-o notă-raport care, împreună cu ghidul de interviu şi tabelul cu rezultatul evaluării, se prezintă preşedintelui comisiei de soluţionare a contestaţiilor, a cărui hotărâre se comunică solicitantului în termen de 15 zile de la data depunerii contestaţiei.  +  Articolul 11Solicitanţii respinşi la interviu se pot adresa inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cu o nouă cerere scrisă, dar nu mai devreme de un an de la data comunicării soluţionării contestaţiei.  +  Articolul 12 (1) Brevetul de pompier specialist se eliberează prin Direcţia management resurse umane din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. (2) Evidenţa brevetelor eliberate se ţine într-un registru special, întocmit de către secretarul comisiei de evaluare. (3) Modelul brevetului de pompier specialist este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Capitolul III Categoriile de personal şi drepturile conferite titularilor de brevet  +  Articolul 13Brevetul de pompier specialist se acordă diferenţiat, pe categorii de personal.  +  Articolul 14 (1) Categoriile de personal pentru care se acordă brevetul de pompier specialist şi drepturile conferite sunt: a) ofiţerii care au ocupat posturi de conducere în comenzile de unităţi şi de conducere şi execuţie în inspecţiile de prevenire, cărora brevetul de pompier specialist le conferă următoarele drepturi:1. pot elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări care, potrivit legii, nu necesită avize şi autorizaţii de securitate la incendiu;2. pot participa, în condiţiile legii, ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;3. pot ocupa, în condiţiile legii, funcţia de şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă;4. pot desfăşura activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor; b) ofiţerii care au ocupat posturi de execuţie în centrele operaţionale şi în subunităţile de intervenţie, cărora brevetul de pompier specialist le conferă următoarele drepturi:1. pot elabora planuri de intervenţie;2. pot participa, în condiţiile legii, ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;3. pot ocupa, în condiţiile legii, funcţia de şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă; c) ofiţerii care au ocupat posturi de execuţie în compartimentele de logistică, cărora brevetul de pompier specialist le conferă următoarele drepturi:1. pot participa, în condiţiile legii, ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;2. pot desfăşura activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor; d) subofiţerii care au ocupat posturi în inspecţiile de prevenire, cărora brevetul de pompier specialist le conferă următoarele drepturi:1. pot participa, în condiţiile legii, ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;2. pot desfăşura activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor; e) subofiţerii care au ocupat posturi în centrele operaţionale şi subunităţile de intervenţie, cărora brevetul de pompier specialist le conferă următoarele drepturi:1. pot elabora planuri de intervenţie;2. pot ocupa, în condiţiile legii, funcţia de şef serviciu voluntar/privat pentru situaţii de urgenţă; f) personalul contractual şi funcţionarii publici cu studii superioare care au ocupat posturi în inspecţiile de prevenire, cărora brevetul de pompier specialist le conferă următoarele drepturi:1. pot elabora scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi amenajări care, potrivit legii, nu necesită avize şi autorizaţii de securitate la incendiu;2. pot participa, în condiţiile legii, ca formatori în domeniul apărării împotriva incendiilor la programele de formare profesională organizate de către furnizorii de formare profesională autorizaţi;3. pot desfăşura activităţi de asistenţă tehnică de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor. (2) Drepturile conferite sunt menţionate pe brevet, prin înscriere de către secretarul comisiei de evaluare, odată cu tipărirea acestuia, în funcţie de concluziile comunicate de comisia de evaluare.  +  Articolul 15Deţinătorii brevetului de pompier specialist prevăzuţi la art. 14 lit. a) şi f) pot dobândi, în condiţiile legii, calitatea de verificator de proiecte şi expert tehnic privind securitatea la incendiu în construcţii.  +  Articolul 16Personalul care şi-a desfăşurat activitatea în structurile similare din Corpul Pompierilor Militari poate solicita acordarea brevetului de pompier specialist, dacă îndeplineşte condiţiile stabilite prin prezentul regulament.  +  Anexa 1 la regulamentCERERESubsemnatul/Subsemnata .........................., născut/născută la data de ........................ în localitatea .........................., judeţul/sectorul ....................., fiul/fiica lui .............................. şi al/a .........................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la interviul pentru obţinerea brevetului de pompier specialist pentru dreptul (drepturile) ................................................................ .Anexez dosarul cuprinzând documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.Data Semnătura................. ..........................  +  Anexa 2 la regulamentMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORINSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂTABELcu rezultatul evaluării pentru acordareadreptului de ...........................................
  Calificativul acordat
  Nr. Numele şi prenumele Hotărârea
  crt. solicitantului Membru Membru Membru comisiei
  comisie comisie comisie
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
                Preşedintele comisiei,
          (funcţia, gradul, numele şi prenumele)
          ......................................
                                               Membrii comisiei,
                                     (funcţia, gradul, numele şi prenumele)
                                     1. ..................................
                                     2. ..................................
                                     3. ..................................
                 Secretarul comisiei,
        (funcţia, gradul, numele şi prenumele)
         .....................................
      Data .............................
   +  Anexa 3 la regulament┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│││ ││││ MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR ││││ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ││││ ││││ ││││ ( STEMA ROMÂNIEI ) ││││ ││││ ││││ ││││ Brevet ││││ ││││ de ││││ ││││ POMPIER SPECIALIST ││││ ││││ ││││ ││││ Se acordă dl. (d-nei) _____________________________________, ││││ născut (născută) la data de _________________ în municipiul/oraşul/ ││││ comuna ___________________, judeţul/sectorul ______________________, ││││ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| în temeiul art. 54, alin. (1) şi (2) ││││ din Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor. ││││ Prezentul brevet conferă titularului, potrivit prevederilor legale, ││││ următoarele drepturi înscrise pe verso. ││││ ││││ ││││ ││││ INSPECTOR GENERAL, ││││ ││││ ││││ ││││ Nr._______ din ________ │││└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘     ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────┐     │Nr. │ DREPTURI CONFERITE │     │crt. │ │     ├─────┼────────────────────────────────────────────────────┤     │ 1 │ │     ├─────┼────────────────────────────────────────────────────┤     │ 2 │ │     ├─────┼────────────────────────────────────────────────────┤     │ 3 │ │     ├─────┼────────────────────────────────────────────────────┤     │ 4 │ │     ├─────┼────────────────────────────────────────────────────┤     │ 5 │ │     └─────┴────────────────────────────────────────────────────┘---------