LEGE nr. 45 din 6 martie 2007pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 9 martie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27 din 29 martie 2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Pentru vechimea în muncă, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi beneficiază de un spor de vechime calculat la indemnizaţia de încadrare brută lunară, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel:- de la 3 la 5 ani - 5%;- de la 5 la 10 ani - 10%;- de la 10 la 15 ani - 15%;- de la 15 la 20 ani - 20%;- peste 20 ani - 25%. (2) Sporul de vechime în muncă se plăteşte cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă şi se ia în calcul la acordarea, recalcularea şi actualizarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi care posedă titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent beneficiază de un spor de 15% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat."3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Indemnizaţiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale judecătorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora şi ale magistraţilor-asistenţi se stabilesc, după caz, de ministrul justiţiei, de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia cazurilor în care prin lege specială sau prin prezenta ordonanţă de urgenţă se prevede altfel."4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sunt salarizaţi potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexă, în raport cu funcţiile pe care le deţin sau cu care sunt asimilaţi potrivit legii. (2) Salariul de bază pentru specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism se stabileşte potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din anexă. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de celelalte drepturi salariale prevăzute de lege pentru funcţionarii publici. Specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază şi de prevederile art. 23. (3) Salariul de bază se stabileşte potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din anexă pentru agenţii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, nr. crt. 28 pentru ofiţerii de poliţie judiciară, nr. crt. 27 pentru şefii de birou şi nr. crt. 26 pentru şefii de serviciu. Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară din Direcţia Naţională Anticorupţie beneficiază de drepturile prevăzute în anexa nr. 4 la Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Ofiţerii şi agenţii de poliţie judiciară, precum şi specialiştii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 13. (5) Indemnizaţiile de încadrare brute lunare sau salariile de bază brute, precum şi alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se stabilesc de procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, potrivit legii."5. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.6. La articolul 13, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Prevederile alin. (1) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice."7. La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, precum şi alte categorii de personal salarizate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, delegate sau detaşate în sistemul penitenciar, beneficiază pe durata delegării sau detaşării şi de drepturile prevăzute de legile speciale pentru activitatea desfăşurată efectiv în penitenciar."8. La articolul 15 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Judecătorii şi procurorii numiţi, în urma concursurilor, în funcţii de conducere în cadrul instanţelor şi parchetelor îşi păstrează indemnizaţia şi celelalte drepturi salariale corespunzătoare funcţiei de execuţie pe care o deţin, dacă acestea sunt mai favorabile."9. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Asistenţii judiciari beneficiază în mod corespunzător de drepturile prevăzute la art. 4 1 , 5, 7, 18, 24 şi 25."10. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, cărora nu li s-a acordat locuinţă de serviciu de către ordonatorii principali de credite, au dreptul, în condiţiile art. 22, la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinţă de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în condiţiile legii. Acest drept nu are caracter salarial şi nu se impozitează. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situaţii excepţionale, determinate de inexistenţa unui fond locativ adecvat în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinţă situată în altă localitate din circumscripţia aceluiaşi tribunal."11. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24^1, cu următorul cuprins:"Art. 24^1. - La plecarea în concediu de odihnă, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul, în condiţiile legii, pe lângă indemnizaţia de concediu aferentă acestei perioade, şi la o primă de concediu egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară din luna anterioară plecării în concediu. Indemnizaţia de concediu şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel mult 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracţionat, prima de concediu şi indemnizaţia de concediu se acordă o singură dată."12. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi, în activitate sau pensionari, beneficiază în mod gratuit de asistenţă medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate."13. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Absolvenţii, la încadrarea ca judecători, procurori sau personal asimilat acestora, imediat după terminarea studiilor superioare juridice sau, după caz, a Institutului Naţional al Magistraturii, în unităţi din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de o indemnizaţie de instalare egală cu indemnizaţia de încadrare brută lunară corespunzătoare funcţiei în care sunt încadraţi. (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizaţia va fi egală cu două indemnizaţii de încadrare brute lunare. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după caz, se poate aproba acordarea indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi în cazul încadrării în localităţi în care atragerea juriştilor se face cu dificultate. (4) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să îşi exercite funcţia în care a fost numit în unitate pentru o perioadă de cel puţin 2 ani. În cazul nerespectării acestei obligaţii, drepturile acordate potrivit alin. (1)-(3) se restituie."14. La articolul 27, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Dacă pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă a survenit din alte cauze decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), neimputabile salariatului, persoanele din categoriile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor beneficia pe perioada invalidităţii, la cerere, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, de o pensie egală cu 80% din indemnizaţia de încadrare brută lunară avută la data survenirii invalidităţii. La data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii pensiei de invaliditate pot solicita pensie de serviciu."15. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - În caz de deces al judecătorului, procurorului, personalului asimilat acestora şi magistratului-asistent, membrii familiei care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmaş primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizaţiei de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat."16. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:"Art. 30^1. - (1) Judecătorii, procurorii şi personalul de specialitate juridică, membri ai unor comisii de examinare, de soluţionare a contestaţiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remuneraţi prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat în cadrul acestor comisii. (2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevăzute la alin. (1) se face luându-se în considerare indemnizaţia de încadrare lunară brută a funcţiei în care este încadrat cel în cauză. (3) Drepturile prevăzute la alin. (1) se impozitează separat. (4) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1), care se deplasează în altă localitate decât cea în care îşi au locul de muncă, beneficiază de diurnă, cheltuieli de transport şi cazare, potrivit legii."17. Articolul 35 se abrogă.18. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Valoarea de referinţă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4 şi 5 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu majorările şi indexările ulterioare, se majorează cu 4% începând cu data de 1 aprilie 2006, faţă de nivelul din luna martie 2006, şi cu 5% începând cu data de 1 septembrie 2006, faţă de nivelul din luna august 2006."19. La anexă, litera B va avea următorul cuprins:"B. Coeficienţii de multiplicare pentru personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi pentru personalul de specialitate din Şcoala Naţională de Grefieri
  Nr. crt. Funcţia Coeficient de multiplicare
  1. Secretar general în aparatul Consi- liului Superior al Magistraturii, director general în cadrul Ministe- rului Justiţiei, consilier al ministrului justiţiei Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 8
  2. Secretar general adjunct în aparatul Consiliului Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9, majorat cu 0,250
  3. Director la direcţii de specialitate Consiliului Superior al Magistraturii juridică din cadrul aparatului Consi- liului Superior al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, directorul Institutului Naţional al Magistra- turii, directorul Şcolii Naţionale de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9
  4. Director adjunct la direcţii de spe- cialitate juridică din Ministerul Justiţiei sau din aparatul Consiliu- lui Superior al Magistraturii, director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10
  5. Inspector şef în Ministerul Justiţiei şi în Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 9
  6. Inspector şef serviciu în Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10, majorat cu 0,250
  7. Inspector în Ministerul Justiţiei şi în Consiliul Superior al Magistraturii Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 10
  8. Şef serviciu de specialitate juridică Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 11
  9. Şef birou de specialitate juridică Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 12
  10. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurori- lor cu peste 3 ani vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28
  11. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurori- lor cu peste 1-3 ani vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 29
  12. Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurori- lor cu 0-1 an vechime Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 31
  13. Personal de instruire de specialitate juridică la Şcoala Naţională de Grefieri Coeficientul de multiplicare prevăzut la lit. A nr. crt. 13, 19, 24, 28-31"
   +  Articolul II (1) Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie beneficiază de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru aceştia prin alte acte normative. (2) Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism beneficiază de toate drepturile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006, astfel cum a fost aprobată cu modificări şi completări prin prezenta lege, de Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de drepturi stabilite expres pentru aceştia prin alte acte normative.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 martie 2007.Nr. 45.----