ORDIN nr. 301 din 22 decembrie 2006 (*actualizat*)privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directa de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor(actualizat până la data de 17 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 8 ianuarie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 7 din 17 ianuarie 2007.Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002,luând în consideraţie prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţionala a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE ,în baza Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul de aprobare nr. 87.478 din 21 decembrie 2006, întocmit de Direcţia de igiena şi sănătate publică veterinara şi de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor privind procedurile de înregistrare a activităţilor de vânzare directa de produse primare, a activităţilor de vânzare cu amănuntul şi a activităţilor de fabricare a alimentelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 a fost elaborata în vederea stabilirii procedurii de înregistrare sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor din unităţile de vânzare directa de produse primare sau vânzare cu amănuntul, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2005 pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sănătate şi de protecţie a animalelor, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţionala a prevederilor Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 882/2004/CE .  +  Articolul 3Norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 nu se aplică produselor primare obţinute de către producătorii particulari şi care sunt destinate consumului propriu.  +  Articolul 4Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 10 zile de la publicare. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul unităţilor prevăzute la pct. 2, 3 şi 4 din cap. I al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1, prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la 6 luni de la publicare. (3) Activităţile de vânzare directa a produselor primare şi activităţile de vânzare cu amănuntul de produse de origine animala se înregistrează în termen de 6 luni de la data publicării prezentului ordin. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile de vânzare cu amănuntul desfăşurate de unităţile menţionate la pct. 1 din cap. I al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinara şi pentru siguranţa alimentelor prevăzută la art. 1 se înregistrează în termen de 10 zile de la data publicării prezentului ordin.-------------Art. 6 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. 7 din 17 ianuarie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 17 ianuarie 2007.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 301.  +  AnexăNORMA 22/12/2006