LEGE Nr. 21 din 10 aprilie 1996legea concurentei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 88 din 30 aprilie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are drept scop protecţia, menţinerea şi stimularea concurentei şi a unui mediu concurential normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.  +  Articolul 2 (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care au sau pot avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei săvârşite de: a) agenţii economici sau asociaţii de agenţi economici - persoane fizice sau juridice - de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină, denumiţi în continuare agenţi economici; b) organele administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de piaţa, influenţând direct sau indirect concurenta, cu excepţia situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major. (2) Când agenţii economici, determinati conform alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizată pe cale conventionala prin acord, înţelegere, pact, protocol, contract şi altele asemenea, fie ea explicita, publică ori oculta, secreta, dar fără personalitate juridică şi indiferent de forma - antanta, coalitie, grup, bloc, federatie şi altele asemenea -, pentru actele şi faptele prevăzute la alin. (1), săvârşite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispoziţiile prezentei legi se aplică fiecărui agent economic, ţinând seama de principiul proportionalitatii. (3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică actelor şi faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârşite pe teritoriul României, precum şi celor săvârşite în afară teritoriului tarii, atunci când produc efecte pe teritoriul României. (4) Prezenta lege nu se aplică: a) pieţei muncii şi relaţiilor de muncă; b) pieţei monetare şi pieţei titlurilor de valoare, în măsura în care libera concurenta pe aceste pieţe face obiectul unor reglementări speciale.  +  Articolul 3Administrarea prezentei legi şi punerea ei în aplicare sunt încredinţate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativă autonomă, şi Oficiul Concurentei, organ de specialitate în subordinea Guvernului, investite în acest scop, în condiţiile, modalităţile şi limitele stabilite prin dispoziţiile ce urmează.  +  Articolul 4 (1) Preţurile produselor şi tarifele serviciilor şi lucrărilor se determina în mod liber prin concurenta, pe baza cererii şi ofertei. Preţurile şi tarifele practicate de regiile autonome, precum şi cele practicate în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural sau al unor activităţi economice supuse prin lege unui regim special se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei. (2) În sectoarele economice sau pe pieţele unde concurenta este exclusa sau substanţial restrînsa prin efectul unei legi sau datorită existenţei unei poziţii de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, sa instituie forme corespunzătoare de control al preţurilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de cîte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continua sa existe. (3) Pentru sectoare economice determinate şi în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criza, dezechilibru major între cerere şi oferta şi disfunctionalitate evidenta a pieţei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea creşterii excesive a preţurilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de cîte cel mult 3 luni, cît timp persista împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri. (4) Intervenţia Guvernului în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se face cu avizul Consiliului Concurentei.  +  Capitolul 2 Practici anticoncurentiale  +  Articolul 5 (1) Sunt interzise înţelegeri exprese sau tacite între agenţii economici sau asociaţii de agenţi economici, prin decizii de asociere sau practici concertate între aceştia, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc: a) fixarea concertata, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vînzare sau de cumpărare, a tarifelor, rabaturilor, adaosurilor, precum şi a oricăror alte condiţii comerciale inechitabile; b) limitarea sau controlul producţiei, distribuţiei, dezvoltării tehnologice sau investiţiilor; c) împărţirea pieţelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriul teritorial, al volumului de vinzari şi achiziţii sau pe alte criterii; d) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocind, în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurentiala; e) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptarea, de către parteneri, a unor clauze stipulind prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii sau la orice alte forme de concurs de oferte; g) eliminarea de pe piaţa a altor concurenţi, limitarea sau împiedicarea accesului pe piaţa şi a libertăţii exercitării concurentei de către alţi agenţi economici, precum şi înţelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde către anumiti agenţi economici fără o justificare rezonabila. (2) Pot fi exceptate de la interdicţia stabilită la alin. (1) înţelegerile, deciziile de asociere sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ condiţiilor de la lit. a)-d) şi una dintre condiţiile de la lit. e), după cum urmează: a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrîngerea concurentei provocate de respectivele înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate; b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigura un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere, decizie de asociere sau practica concertata; c) eventualele restringeri ale concurentei sunt indispensabile pentru obţinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva înţelegere, decizie de asociere sau practica concertata părţilor nu li se impun restrictii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e); d) respectiva înţelegere, decizie de asociere sau practica concertata nu da agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pieţei produselor sau serviciilor la care se referă; e) înţelegerea, decizia de asociere sau practica concertata în cauza contribuie sau poate contribui în mod semnificativ la:- ameliorarea producţiei ori distribuţiei de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;- promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor;- întărirea poziţiilor concurentiale ale întreprinderilor mici şi mijlocii pe piaţa interna;- creşterea gradului de competitivitate a produselor, lucrărilor şi serviciilor româneşti pe piaţa externa;- practicarea în mod durabil a unor preţuri substanţial mai reduse pentru consumatori. (3) Beneficiul exceptarii prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurentei, pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, şi se stabileşte prin regulament al Consiliului Concurentei, pentru unele categorii de înţelegeri, decizii de asociere pri practici concertate. (4) Pentru exceptari individuale de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici vor solicita Consiliului Concurentei dispensa, probând îndeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (2); regimul solicitării dispensei, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informaţiile de prezentat, durata şi condiţiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurentei prin regulament. (5) Categoriile de înţelegeri, decizii de asociere şi practici concertate, exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), precum şi condiţiile şi criteriile de încadrare pe categorii se stabilesc de Consiliul Concurentei prin regulament. (6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (2)-(4), vor specifică data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum şi condiţiile şi obligaţiile ce trebuie observate de către beneficiari. (7) Înţelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, considerate a se încadra în vreuna dintre categoriile exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), vor fi notificate de către agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici Consiliului Concurentei, care va verifica îndeplinirea condiţiilor de încadrare în criteriile şi procedurile stabilite de acesta prin regulament şi instrucţiuni. Necomunicarea răspunsului de către Consiliul Concurentei, în termenul stabilit prin regulament, echivaleaza cu încadrarea notificantului în categoria exceptată. (8) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o înţelegere, decizie de asociere ori practica concertata poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfacute în continuare condiţiile cerute, şi poate fi revocată, dacă circumstanţele în care a fost acordată s-au modificat; decizia de acordare a dispensei este nulă, dacă a fost acordată pe baza unor informaţii false, inexacte ori incomplete.  +  Articolul 6Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici pe piaţa românească sau pe o parte substantiala a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comerţului ori prejudicierea consumatorilor. Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în: a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preţurilor de vînzare sau de cumpărare, a tarifelor sau a altor clauze contractuale inechitabile şi refuzul de a trata cu anumiti furnizori sau beneficiari; b) limitarea producţiei, distribuţiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor sau consumatorilor; c) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente, provocind în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în poziţia concurentiala; d) condiţionarea încheierii unor contracte de acceptarea, de către parteneri, a unor clauze stipulind prestaţii suplimentare care, nici prin natura lor şi nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte; e) realizarea de importuri fără competiţie de oferte şi tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor şi serviciilor care determina nivelul general al preţurilor şi tarifelor în economie; f) practicarea unor preţuri excesive sau practicarea unor preţuri de ruinare, sub costuri, în scopul inlaturarii concurenţilor sau vânzarea la export sub costul de producţie, cu acoperirea diferenţelor prin impunerea unor preţuri majorate consumatorilor interni; g) exploatarea stării de dependenta economică în care se găseşte un client sau un furnizor faţă de un asemenea agent sau agenţi economici şi care nu dispune de o soluţie alternativa în condiţii echivalente, precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza să se supună unor condiţii comerciale nejustificate.  +  Articolul 7 (1) Dacă, prin măsurile luate şi prin sancţiunile aplicate de Consiliul Concurentei, conform prevederilor cap. IV-VI din prezenta lege, unui agent economic abuzând de poziţia sa dominantă, nu se obţine restabilirea situaţiei şi prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere Curţii de apel, în a carei circumscripţie teritorială se afla sediul principal al agentului economic abuzând de poziţia sa dominantă, sa ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziţiei dominante pe piaţa a acestuia, instanţa judecătorească putind dispune, după caz: a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv poziţia dominantă; b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrari creatoare de poziţie dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauza s-ar fi constituit o noua persoana juridică; c) limitarea sau interdicţia accesului pe piaţa; d) vânzarea de active; e) restructurarea prin divizare a agentului economic. (2) Consiliul Concurentei trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicita a fi ordonate de instanţa, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecaţii, a oricăreia dintre ele sau a tuturor, iar instanţa neputind dispune o alta măsura decît cea sau cele la care se referă cererea. (3) Instanţa judecătorească va putea ordonă una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub condiţia să fie evitata orice creştere a preţurilor din aceasta cauza sau afectarea executării de către agentul economic a obligaţiilor asumate faţă de terţi. (4) În cazul regiilor autonome, al societăţilor comerciale la care participarea de stat este majoritara, precum şi al unor instituţii sau altor organisme publice care realizează activităţi de producţie, distribuţie ori servicii, fără ca prin aceasta sa exercite prerogative de autoritate publică, Consiliul Concurentei va sesiza, în prealabil, organul competent al administraţiei publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzător în vederea restabilirii situaţiei şi prevenirii repetarii abuzului, prin restructurare sau prin alte modalităţi adecvate situaţiei, putind sesiza Curtea de apel competenţa numai în cazul neluării de către organul administrativ a unei decizii corespunzătoare în termen de 30 de zile de la sesizare. (5) Se considera interes public major, motivând cererea Consiliului Concurentei pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenţi economici independenţi, bunăstarea consumatorilor şi regulile prudentiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumba Consiliului Concurentei. (6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedură civilă. (7) Împotriva sentinţei Curţii de apel, sesizată conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Curtea Suprema de Justiţie Consiliul Concurentei, agenţii economici supuşi măsurilor dispuse prin aceasta, precum şi, în situaţiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administraţiei publice.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 5 şi 6 nu se aplică în cazul agenţilor economici sau grupărilor de agenţi economici la care cifra de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depăşeşte un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurentei, iar cota de piaţa deţinută de agentul economic sau agenţii economici participanţi la grupare nu depăşeşte 5% . (2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise prin prevederile art. 5 şi 6, atunci când acestea privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau licitaţii.  +  Articolul 9 (1) Sunt interzise orice acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale, având ca obiect sau putind avea ca efect restrîngerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei, în special: a) sa ia decizii care limitează libertatea comerţului sau autonomia agenţilor economici, ce se exercită cu respectarea reglementărilor legale; b) sa stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea agenţilor economici. (2) Dispoziţiile alin. (1) nu fac obiectul aplicării excepţiei stabilite la art. 2 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 10Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii abilitate prin lege sa restructureze prin fuziune sau divizare regiile autonome, societăţile comerciale în care participarea statului este majoritara sau alte persoane juridice de stat care realizează activităţi de producţie, distribuţie ori servicii, vor solicita Consiliului Concurentei aviz cu privire la crearea şi îmbunătăţirea climatului concurential în economie realizabil prin restructurarea vizata, cu reducerea dimensiunilor agenţilor economici în condiţiile conservării economiilor de scara şi cu creşterea numărului agenţilor economici care oferă bunuri sau servicii de acelaşi fel sau substituibile.  +  Capitolul 3 Concentrarea economică  +  Articolul 11 (1) Concentrarea economică se realizează prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia şi care, fie operează transferul proprietăţii sau al folosinţei asupra totalităţii ori a unei părţi a bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect să permită unui agent economic ori unei grupări de agenţi economici de a exercita, direct sau indirect, o influenţa determinanta asupra unui alt agent economic sau mai multor alţi agenţi economici. (2) O operaţiune de concentrare economică are loc atunci când: a) doi sau mai mulţi agenţi economici, anterior independenţi, fuzionează; b) una sau mai multe persoane care deţin deja controlul cel puţin asupra unui agent economic ori unul sau mai mulţi agenţi economici dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor agenţi economici ori asupra unor părţi ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace. (3) Operaţiunile de asociere, având ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al agenţilor economici participanţi care rămân independenţi, nu constituie concentrare prin dobindirea controlului, chiar când asemenea operaţiuni ar consta în crearea de entităţi economice comune. Dacă entitatea economică comuna este o persoană juridică indeplinind statornic toate funcţiile unei entităţi economice autonome, fără însă a realiza o coordonare a comportamentului concurential fie între agenţi economici fondatori, fie între ea şi aceştia, operaţiunea este o concentrare în sensul prevederilor alin. (2) lit. b). (4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau alte mijloace care conferă, fiecare în parte sau luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influenţa determinanta asupra unui agent economic, în special din: a) drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii sau a unei părţi a bunurilor unui agent economic; b) drepturi sau contracte care conferă o influenţa determinanta asupra constituirii, deliberărilor sau deciziilor organelor unui agent economic. (5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agenţii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari şi contractelor menţionate la alin. (4) sau care, nefiind titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenţa determinanta ce conferă asemenea drepturi sau contracte.  +  Articolul 12Nu constituie o operaţiune de concentrare economică situaţiile în care: a) controlul este dobândit şi exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatata de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau alta procedura similară; b) societăţile bancare, instituţiile de credit sau financiare, societăţile financiare (de investiţii, de administrare de investiţii, de intermediere de valori mobiliare) sau societăţile de asigurare, a căror activitate normală include tranzacţii şi negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul terţilor, deţin, cu titlu temporar, participari la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revinzarii lor, cît timp ele nu exercita drepturile de vot aferente acestor participari în scopul determinării comportamentului concurential al respectivului agent economic ori le exercita numai în vederea realizării acestei participari, cu condiţia ca realizarea respectivei participari sa intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurentei poate proroga termenul, dacă solicitantul produce justificarea ca realizarea participării dobîndite nu a fost rezonabil posibila în termenul fixat; c) controlul este dobândit de persoanele sau agenţii economici menţionaţi la art. 11 alin. (2) lit. b), cu condiţia ca drepturile de vot aferente participării deţinute sa nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere şi control ale agentului economic la care deţin participarea, decît în scopul salvgardarii valorii integrale a acestei investiţii, iar nu pentru a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat.  +  Articolul 13Sunt interzise concentrarile economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei poziţii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrîngerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia.  +  Articolul 14 (1) Pentru stabilirea compatibilitatii lor cu un mediu concurential normal, operaţiunile de concentrare economică se apreciază după următoarele criterii: a) necesitatea de a menţine şi de a dezvolta concurenta pe piaţa românească, ţinând seama de structura tuturor pieţelor în cauza şi de concurenta existenta sau potenţiala dintre agenţii economici situaţi în România sau în străinătate; b) cota de piaţa deţinută de către agenţii economici în cauza, puterea lor economică şi financiară; c) alternativele disponibile pentru furnizori şi utilizatori, accesul lor la pieţe şi la surse de aprovizionare, precum şi orice bariere instituite prin acte normative sau de alta natura la intrarea pe piaţa; d) tendinta cererii şi a ofertei pentru bunurile şi serviciile în cauza; e) măsura în care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor; f) contribuţia la progresul tehnic şi economic. (2) Concentrarile economice pot fi admise, dacă părţile interesate în operaţiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativa a următoarelor condiţii: a) operaţiunea de concentrare urmează a contribui la creşterea eficientei economice, la ameliorarea producţiei, distribuţiei sau progresului tehnic, ori la creşterea competitivitatii la export; b) efectele favorabile ale concentrarii compensează efectele nefavorabile ale restringerii concurentei; c) de avantajele rezultate profita într-o măsura rezonabila şi consumatorii, în special prin preţuri reale mai reduse.  +  Articolul 15Prevederile prezentului capitol nu se aplică concentrarilor economice, atunci când agenţii economici implicaţi în operaţiune totalizează o cifra de afaceri de până la 10 miliarde lei.  +  Articolul 16 (1) Concentrarile economice care depăşesc pragul prevăzut la art. 15 sunt supuse controlului şi trebuie notificate Consiliului Concurentei. (2) Concentrarile economice care se realizează printr-un acord trebuie notificate de către fiecare dintre părţile interesate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către agentul economic care a initiat concentrarea. (3) Procedura de notificare, termenele, documentele şi informaţiile de prezentat, comunicările şi prezentarea de observaţii de către agenţii economici interesaţi se stabilesc prin regulament şi instrucţiuni adoptate de Consiliul Concurentei. (4) Până la luarea, de către Consiliul Concurentei, a unei decizii privind concentrarea notificată, agenţii economici în cauza pot lua numai acele măsuri legate de concentrare, care nu sunt ireversibile şi nu modifica definitiv structura pieţei.  +  Capitolul 4  +  Secţiunea I Consiliul Concurentei  +  Articolul 17 (1) Se înfiinţează Consiliul Concurentei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Structura organizatorică şi de personal a Consiliului Concurentei, atribuţiile de conducere şi de execuţie ale personalului sau se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.  +  Articolul 18 (1) Consiliul Concurentei este format din 10 membri, după cum urmează: un preşedinte, 3 vicepreşedinţi şi 6 consilieri de concurenta. Membrii Consiliului Concurentei sunt numiţi în funcţie de către Preşedintele României, la propunerea comuna a Comisiei economice a Senatului şi a Comisiei pentru politica economică, reforma şi privatizare a Camerei Deputaţilor, care-i înaintează lista cu persoanele nominalizate pe funcţii. (2) Durata mandatului membrilor Consiliului Concurentei este de 5 ani, aceştia putind fi reînvestiţi de cel mult două ori. (3) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, înaltă competenţa profesională, o buna reputaţie şi vechime de minimum 10 ani în activităţi din domeniile: comercial, al preţurilor şi concurentei sau juridic. (4) Membrii Consiliului Concurentei sunt funcţionari publici şi calitatea lor este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii sau demnitati publice, cu excepţia activităţii didactice din învăţământul superior. (5) Membrilor Consiliului Concurentei le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activităţilor de comerţ şi participarea la administrarea sau conducerea unor societăţi comerciale, regii autonome sau a unor organizaţii cooperatiste. Ei nu pot fi desemnaţi experţi sau arbitri, nici de părţi şi nici de instanţa judecătorească sau de către o alta instituţie. (6) Membrii Consiliului Concurentei nu reprezintă autoritatea care i-a numit şi sunt independenţi în luarea deciziilor. (7) Membrii Consiliului Concurentei şi inspectorii de concurenta nu pot face parte din partide sau alte formaţiuni politice. (8) Mandatul de membru al Consiliului Concurentei încetează: a) la expirarea duratei; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constind într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive; e) la survenirea unei incompatibilităţi sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4)-(6), conform prevederilor alin. (10); f) prin revocare, pentru încălcarea dispoziţiilor prezentei legi ori pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârşirea unei infracţiuni. (9) Membrii Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (8) lit. f), de către autoritatea care i-a numit. Până la rămînerea definitivă a hotărârii judecătoreşti penale ei pot fi suspendaţi din funcţie de către aceeaşi autoritate. (10) În caz de vacanta a unui loc în Consiliul Concurentei pentru vreuna dintre situaţiile prevăzute la alin. (8) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea şi numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în funcţia devenită vacanta. (11) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligaţi sa notifice, de îndată, Consiliului, survenirea oricărei situaţii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (4)-(7), ei fiind de drept suspendaţi din funcţie din momentul survenirii acestei situaţii, iar dacă situaţia se prelungeşte peste 10 zile consecutive, mandatul încetează şi se procedează conform prevederilor alin. (8) şi (10).  +  Articolul 19 (1) Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat să depună în faţa Preşedintelui României, în prezenta celorlalţi membri numiţi şi după citirea decretului prezidential de numire în funcţie, următorul jurămînt:"Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, sa apar interesele României, drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate şi fără partinire atribuţiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu!". (2) Preşedintele Consiliului Concurentei prestează cel dintii jurămîntul. (3) În cazul neprestarii jurământului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmînd a se relua procedura desemnării şi numirii altei persoane pentru funcţia devenită vacanta. (4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei înainte de prestarea jurământului sunt nule de drept.  +  Articolul 20 (1) Mandatul primului Consiliu al Concurentei începe de la data depunerii jurământului de către preşedintele Consiliului Concurentei şi expira la împlinirea termenului de 5 ani, calculat de la această dată. (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, preşedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurămîntul cu respectarea dispoziţiilor art. 19, membrii Consiliului Concurentei în exerciţiu îşi vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către preşedintele Consiliului desemnat pentru mandatul următor.  +  Articolul 21 (1) Consiliul Concurentei îşi desfăşoară activitatea şi deliberează în plen şi în comisii. (2) Fiecare comisie este formată din 2 consilieri de concurenta în componenta stabilită de preşedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, şi este condusă de către un vicepreşedinte al Consiliului Concurentei. (3) Preşedintele Consiliului Concurentei ordonă efectuarea de investigaţii şi desemnează raportorul pentru fiecare investigatie. (4) Consiliul Concurentei examinează în plen: a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiecţii formulate la acestea, şi decide asupra măsurilor de luat; b) autorizarea concentrarilor economice; c) sesizarea instanţelor judecătoreşti în aplicarea prevederilor art. 7; d) punctele de vedere, recomandările şi avizele de formulat în aplicarea dispoziţiilor prezentei legi; e) categoriile de înţelegeri, decizii de asociere şi practici concertate propuse pentru exceptare; f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare; g) raportul anual asupra situaţiei concurentei. (5) În formaţiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor, soluţia votată de preşedinte prevalează. (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către preşedinte, în numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti; sentinta va fi pronunţată fără drept de apel, împotriva ei putind fi declarat recurs la Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 22 (1) Preşedintele Consiliului Concurentei angajează patrimonial, prin semnatura sa, Consiliul Concurentei ca persoana juridică şi-l reprezintă ca instituţie publică în faţa persoanelor fizice şi juridice, a autorităţilor legislative judiciare şi administrative, precum şi a altor instituţii româneşti, străine şi internaţionale. El exercita prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului Concurentei. (2) Ordinele şi deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun măsuri şi se aplică sancţiuni, se semnează de către preşedinte, iar reglementările adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al preşedintelui. (3) În caz de absenta ori de indisponibilitate a preşedintelui, reprezentarea legală a Consiliului Concurentei revine unuia dintre vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte pentru durata absentei sau a indisponibilitatii. (4) Preşedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre vicepreşedinţi, consilierii de concurenta, inspectorii de concurenta sau altor persoane, mandatul trebuind sa menţioneze expres puterile delegate şi durata exercitării lor.  +  Articolul 23 (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul Concurentei îşi elaborează şi îşi adopta regulamentul de organizare, funcţionare şi procedura şi îşi constituie aparatul propriu, a cărui încadrare pe funcţii va fi stabilită prin regulament. (2) Nomenclatorul de funcţii, condiţiile de încadrare pe funcţii şi de promovare în grad, precum şi atribuţiile fiecărei funcţii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei.  +  Articolul 24Funcţia de preşedinte al Consiliului Concurentei este asimilată celei de ministru, cea de vicepreşedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurenta celei de subsecretar de stat.  +  Articolul 25În organizarea Consiliului Concurentei funcţionează un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de către Consiliul Concurentei. Atribuţiile secretarului general se stabilesc prin regulament de organizare, funcţionare şi procedura adoptat de Consiliul Concurentei.  +  Articolul 26 (1) Consiliul Concurentei îşi întocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. (2) Pentru funcţionarea Consiliului Concurentei şi a aparatului sau teritorial, Guvernul şi, după caz, organele administraţiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile şi dotările din domeniul public de interes naţional sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii Consiliului Concurentei. (3) Sumele reprezentind taxe şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Consiliul Concurentei are următoarele atribuţii: a) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5, 6, 13 şi 16, constatate în urma investigatiilor efectuate; b) certifica, pe baza investigatiilor efectuate la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici şi pe baza dovezilor prezentate, că nu exista temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6; c) ia decizii de acordare a dispenselor de exceptari individuale de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum şi decizii de admitere de concentrari economice, conform prevederilor art. 14 alin. (2), ca urmare a investigatiei întreprinse în cazurile notificate de către agenţi economici sau asociaţii de agenţi economici interesaţi; d) asigura aplicarea efectivă a deciziilor proprii; e) efectuează, din proprie iniţiativă, investigaţii utile pentru cunoaşterea pieţei; f) sesizează Guvernul asupra existenţei unei situaţii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) şi (3); propune luarea măsurilor considerate necesare pentru controlul preţurilor; g) sesizează instanţele judecătoreşti asupra cazurilor în care acestea sunt competente; h) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi; i) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administraţiei publice centrale şi locale în aplicarea prezentei legi; j) avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului care pot avea impact anticoncurential şi propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect; k) avizează, din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, politica şi schemele de acordare a ajutorului de stat şi controlează respectarea acestor reguli; l) face recomandări Guvernului şi organelor administraţiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a concurentei; m) propune Guvernului sau organelor administraţiei publice locale luarea de măsuri disciplinare împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respecta dispoziţiile obligatorii ale Consiliului Concurentei; n) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizează Guvernului, publicului şi organizaţiilor internaţionale specializate informaţii privind aceasta activitate; o) reprezintă România şi promovează schimbul de informaţii şi de experienta în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenta străine şi comunitare.  +  Articolul 28 (1) Consiliul Concurentei adopta regulamente şi instrucţiuni, emite ordine, ia decizii şi formulează avize, face recomandări şi elaborează rapoarte. (2) Consiliul Concurentei adopta regulamente privind:- organizarea, funcţionarea şi procedura;- autorizarea concentrarilor economice;- exceptarea unor categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate;- regimul dispenselor;- constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta lege;- tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentaţie şi eliberare de copii sau extrase;- personalul de investigatie, ancheta şi control;- regimul disciplinar al personalului. (3) Consiliul Concurentei adopta instrucţiuni privind:- notificările de concentrari economice;- notificările de incadrari în categorii de înţelegeri, decizii de asociere sau practici concertate exceptate;- solicitarile de dispense şi prorogarea de dispense;- calcularea cifrei de afaceri şi a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege;- stabilirea părţii substanţiale de piaţa;- plata taxelor şi a tarifele stabilite prin prezenta lege şi prin regulamente. (4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileşte plafoanele valorice revizuibile periodic, prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspenda sau abroga reglementările adoptate, dispune efectuarea de investigaţii, ordonă anchete şi măsurile de luat în privinta agenţilor economici. (5) Deciziile sunt acte individuale de administrare, gestiune şi disciplina interna, de aplicare de sancţiuni, de autorizare, de acordare şi de prorogare de dispense. (6) Avizele sunt formulate, recomandările şi propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate şi comunicate, după caz publicate, conform dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 29 (1) Proiectele de regulamente şi instrucţiuni, precum şi modificările acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în plenul Consiliului Concurentei şi puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei. (2) Reglementările Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a carei raza teritorială domiciliază petentul.  +  Articolul 30Consiliul Concurentei va comunică punctul sau de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea: a) Preşedintelui României; b) comisiilor parlamentare, senatorilor şi deputaţilor; c) organelor administraţiei publice centrale şi locale; d) organizaţiilor profesionale, patronale şi sindicale, incluzind printre acestea şi Camera de Comerţ şi Industrie a României; e) organizaţiilor pentru protecţia consumatorilor; f) instanţelor judecătoreşti şi parchetelor.  +  Articolul 31 (1) Pentru realizarea atribuţiilor sale, Consiliului Concurentei va putea consulta Agenţia Naţionala pentru Privatizare, Fondul Proprietăţii de Stat, ministerele de resort şi alte organe ale administraţiei publice, precum şi organizaţii patronale cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramura sau sectoriale. (2) Organele şi organizaţiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat.  +  Articolul 30 (1) Consiliul Concurentei întocmeşte anual un raport privind activitatea sa şi modul în care agenţii economici şi autorităţile publice respecta regulile concurentei, potrivit prezentei legi. (2) Raportul se adoptă în plenul Consiliului Concurentei şi se da publicităţii.  +  Articolul 33 (1) Prin prezenta lege se instituie următoarele taxe: a) taxa de autorizare a concentrarilor economice; b) taxa de dispensa pentru exceptari individuale de înţelegeri, decizii de asociere şi practici concertate. (2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileşte la o cota de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a beneficiarilor concentrarii economice autorizate şi se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exerciţiul anual precedent deciziei de autorizare a concentrarii economice, determinata conform reglementărilor Consiliului Concurentei. (3) Taxa de dispensa prevăzută la alin. (1) lit. b) are regim de anuitate, fiind nefractionabila, indiferent în ce moment al anului dispensa ar fi acordată, prorogata, ar expira sau ar inceta din orice alta cauza, şi se stabileşte la o cota de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a beneficiarilor exceptarii individuale prin dispensa; calculul taxei se face pe baza cifrei de afaceri pentru exerciţiul financiar anual precedent anului pentru care se datorează, determinata conform reglementărilor Consiliului Concurentei. (4) Sumele provenind din plata taxelor prevăzute la alin. (1) se vărsa la bugetul de stat în termen şi conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale. (5) Sumele provenind din plata tarifelor pentru notificări şi solicitări constituie venituri ale Consiliului Concurentei.  +  Secţiunea a II-a Oficiul Concurentei  +  Articolul 34 (1) Se înfiinţează Oficiul Concurentei, organ de specialitate în domeniul concurentei în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică şi cu sediul în municipiul Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Structura organizatorică şi de personal a Oficiului Concurentei se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 35 (1) Oficiul este condus de şeful Oficiului Concurentei. Funcţia de şef al Concurentei este asimilată celei de secretar de stat. (2) Şeful Oficiului Concurentei are un adjunct a cărui funcţie este asimilată celei de subsecretar de stat. (3) Şeful Oficiului Concurentei sau persoana delegată de acesta reprezintă Guvernul la deliberările Consiliului Concurentei prevăzute la art. 21; când apreciază ca decizia Consiliului Concurentei ar putea afecta un interes public major, şeful Oficiului Concurentei sau persoana delegată de acesta poate cere Consiliului Concurentei o a doua deliberare.  +  Articolul 36 (1) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Oficiul Concurentei îşi elaborează şi adopta regulamentul de organizare şi funcţionare, îşi constituie aparatul propriu de control şi investigatie la nivel central şi teritorial, format din inspectori de concurenta, experţi şi alte funcţii prevăzute de reglementările privind salarizarea personalului din instituţiile publice. (2) La nivel teritorial, Oficiul Concurentei îşi constituie inspectorate de concurenta judeţene şi al municipiului Bucureşti. (3) Inspectoratul teritorial de concurenta este condus de un director, care trebuie să fie inspector de concurenta gradul I. (4) Funcţia publică de inspector de concurenta se înfiinţează cu trei grade - I, II, III -, iar regimul sau, în privinta condiţiilor de încadrare pe funcţii şi de promovare, precum şi a investirii şi prerogativelor pe care le comporta, se stabileşte prin regulament adoptat de şeful Oficiului Concurentei.  +  Articolul 37Oficiul Concurentei are următoarele atribuţii: a) efectuează, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei plângeri, sesizări sau notificări, investigaţiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 13 şi 16 din prezenta lege; b) avizează stabilirea preţurilor în situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1); c) urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale şi a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi; d) urmăreşte aplicarea efectivă a deciziilor Consiliului Concurentei şi informează asupra situaţiilor constatate; e) urmăreşte evoluţia preţurilor în economie, face cercetări în sectoarele economice în care evoluţia şi nivelul preţurilor, rigiditatea preţurilor sau orice alte împrejurări sugereaza o restringere a concurentei şi propune luarea de măsuri conform dispoziţiilor legale; f) realizează studii şi întocmeşte rapoarte privind domeniul sau de activitate şi furnizează Guvernului, Consiliului Concurentei, publicului şi organizaţiilor internaţionale informaţii privind aceasta activitate; g) inventariaza formele de ajutor de stat, monitorizează şi raportează în condiţii de transparenta ajutoarele de stat acordate; h) promovează schimbul de informaţii şi de experienta în relaţiile cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale de profil şi cooperează cu autorităţile de concurenta străine şi comunitare.  +  Articolul 38Prevederile art. 26 alin. (1) şi (2) şi ale art. 31 se aplică în mod corespunzător şi Oficiului Concurentei.  +  Capitolul 5 Procedura de investigare şi de luare a deciziilor  +  Articolul 39 (1) Descoperirea şi investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi incumba Consiliului Concurentei şi Oficiului Concurentei, care acţionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop. (2) În cazul infracţiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în condiţiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală. (3) Consiliul Concurentei şi Oficiul Concurentei se vor informa reciproc asupra investigatiilor pe care le iniţiază şi vor putea conlucra la desfăşurarea oricărei investigaţii.  +  Articolul 40Consiliul Concurentei sau, după caz, Oficiul Concurentei dispune efectuarea de investigaţii, potrivit atribuţiilor lor, în condiţiile art. 46 din prezenta lege: a) din oficiu; b) la plîngerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real şi direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 şi 16 ale prezentei legi; c) la cererea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici interesaţi, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2); d) la cererea oricăreia dintre autorităţile, instituţiile, organizaţiile sau a oricăruia dintre organele menţionate la art. 30 lit. a)-f).  +  Articolul 41În îndeplinirea atribuţiilor conferite în baza prezentei legi, personalul Consiliului Concurentei, respectiv cel al Oficiului Concurentei, poate solicita agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici informaţiile care-i sunt necesare, menţionînd baza legală şi scopul solicitării, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii să-i fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege.  +  Articolul 42 (1) Din rindul personalului de control prevăzut la art. 39 alin. (1), preşedintele Consiliului Concurentei sau, după caz, şeful Oficiului Concurentei desemnează persoanele pentru care solicită ministrului justiţiei abilitarea cu puteri de ancheta, respectiv drept de perchezitie şi ridicare de documente sau efectuare de copii de pe acestea, punere de sigilii şi luarea altor măsuri din cele prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi. (2) Personalul prevăzut la art. 39 alin. (1), împuternicit sa investigheze încălcarea prevederilor prezentei legi, poate să solicite declaraţii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, sigileze, sa ridice orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente, eliberând persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori să obţină copii, lasind originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspecţii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primească, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificări. (3) În caz de constatare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 63 alin. (1), anchetatorul abilitat conform alin. (1) de mai sus va proceda potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din prezenta lege.  +  Articolul 43În baza autorizării judiciare date prin ordonanţa preşedinţială, conform art. 44, anchetatorul poate efectua perchezitii: a) în spaţiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional aparţinând agenţilor economici, dacă exista indicii ca pot fi găsite documente sau obţinute informaţii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii sale; b) la domiciliul conducătorilor, administratorilor, agenţilor şi directorilor agenţilor economici supuşi investigatiei, precum şi la domiciliul persoanelor fizice însărcinate cu conducerea serviciilor: financiar, contabil sau de marketing, în condiţiile prevăzute de art. 27 alin. (3) din Constituţia României.  +  Articolul 44 (1) Anchetatorii nu pot proceda la perchezitii în orice locuri şi nici la ridicarea de documente sau punerea de sigilii decît în cadrul unei anchete cerute de către preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv de către şeful Oficiului Concurentei, şi cu autorizarea judiciară data prin ordonanţa de către preşedintele tribunalului judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti, în a cărui circumscripţie sunt situate locurile de controlat, sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscripţiile unor tribunale diferite şi acţiunea trebuie desfăşurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre preşedinţii tribunalelor competente poate emite o ordonanţa unica. (2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informaţiile de natura a justifica percheziţia, iar judecătorul sesizat este ţinut sa verifice dacă cererea este intemeiata. (3) Percheziţia şi actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea şi sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai mulţi ofiţeri de poliţie judiciară însărcinaţi sa asiste la aceste operaţiuni şi sa-l informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afară circumscripţiei tribunalului, preşedintele emitent al ordonanţei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către preşedintele tribunalului în a cărui circumscripţie trebuie efectuate respectivele acte. (4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse intervenţiei, putind decide în orice moment suspendarea sau încetarea percheziţiei. (5) Oricare ar fi împrejurările, percheziţia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 şi trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului sau a reprezentantului sau; numai anchetatorii, ocupantul locului sau reprezentantul sau şi ofiţerii de poliţie judiciară pot lua cunoştinţa de piese şi documente înaintea ridicării acestora. (6) Inventarele şi punerile de sigilii se fac conform dispoziţiilor Codului de procedura penală; originalele procesului-verbal şi ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat percheziţia, iar piesele şi documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului. (7) Ordonanţa menţionată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucureşti; recursul nu este suspensiv de executare. (8) Preşedintele Consiliului Concurentei sau, după caz, şeful Oficiului Concurentei este informat fără întârziere despre începerea percheziţiei şi despre operaţiunile efectuate. (9) Pe întreg parcursul efectuării percheziţiei, conform dispoziţiilor de mai sus, procedura este plenar contradictorie.  +  Articolul 45 (1) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită personalului de investigatie şi de ancheta al Consiliului Concurentei şi al Oficiului Concurentei accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei şi a Oficiului Concurentei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau de secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii. (2) Personalul de investigatie şi de ancheta, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (1), este ţinut la observarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii.  +  Articolul 46 (1) La primirea unei cereri sau plângeri denunţând, respectiv acuzând o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigaţii. (2) Dacă cererea sau plîngerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigaţii, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, o respinge, comunicând, în scris, autorului, decizia, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plingerii.  +  Articolul 47 (1) De cîte ori dispune pornirea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv şeful Oficiului Concurentei, desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui părţilor în cauza, primirea observaţiilor şi prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurentei, dacă este cazul. (2) Raportorul desemnat instrumenteaza toate actele procedurii de investigatie, propunind preşedintelui Consiliului Concurentei, respectiv şefului Oficiului Concurentei, dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acestora.  +  Articolul 48 (1) Orice persoană de investigatie necesita audierea agenţilor economici participanţi la înţelegerea, decizia de asociere ori practica concertata sau la concentrarea economică, obiect al investigatiei. Audierea este dispusă de preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv şeful Oficiului Concurentei. (2) Preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv şeful Oficiului Concurentei, poate desemna experţi şi poate admite audierea autorului plingerii sau al reclamaţiei, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane fizice sau juridice care declara ca deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigata. (3) Neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricărei depozitii sau declaraţii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.  +  Articolul 49 (1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunoştinţa, persoanelor a căror audiere a fost dispusă conform art. 48 alin. (1). Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform art. 48 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului Concurentei apreciază ca este util în interesul investigatiei. (2) Preşedintele Consiliului Concurentei poate permite părţilor în cauza consultarea dosarului la secretariatul Consiliului Concurentei şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase ale actelor procedurii de investigatie. (3) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidenţiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii sau extrase decît prin decizie a preşedintelui Consiliului Concurentei. (4) În cazul unei proceduri de investigatie, având ca obiect o concentrare economică, dispoziţiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociaţilor şi directorilor executivi ai entitatilor participante la concentrare, în măsura în care ei justifica în cauza un interes legitim.  +  Articolul 50După audierile dispune şi, dacă este cazul, admise şi după examinarea observatorilor părţilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide, după cum urmează: a) în cazul unei investigaţii dispuse din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, sa ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, sa formuleze recomandări, sa impună părţilor condiţii speciale şi alte obligaţii, să aplice agenţilor economici amenzi în condiţiile prevăzute la cap. VI; b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4), sa emita o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensa pentru înţelegerea, decizia de asociere ori practica concertata solicitată; c) în cazul unei notificări, conform prevederilor art. 5 alin. (7), sa emita o decizie motivată de încadrare sau neincadrare a înţelegerii, deciziei de asociere ori practicii concertate notificate într-o categorie exceptată.  +  Articolul 51 (1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării unei operaţiuni de concentrare economică, Consiliul Concurentei: a) va emite o decizie de admitere, când va ajunge la concluzia ca operaţiunea de concentrare economică notificată nu contravine prezentei legi; b) va emite o decizie de neobiectiune, când va constata ca, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi, nu exista motive pentru a fi refuzată; c) va decide deschiderea unei investigaţii, când va constata ca operaţiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenţa prezentei legi şi prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal. (2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării de concentrare economică pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigaţii datorită indoielilor privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei: a) va emite o decizie de refuz, dacă prin operaţiunea de concentrare economică se creează sau se consolideaza o poziţie dominantă în sensul art. 13; b) va emite o decizie de autorizare, dacă prin operaţiunea de concentrare economică nu se creează şi nici nu se consolideaza o poziţie dominantă în sensul art. 13; c) va emite o decizie prin care stabileşte obligaţiile şi/sau condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru autorizarea operaţiunii de concentrare economică, dacă constata ca aceasta, cu unele modificări, ar putea fi compatibila cu un mediu concurential normal. (3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) şi (2), operaţiunea de concentrare economică notificată poate avea loc, dreptul Consiliul Concurentei de a porni o investigatie şi de a lua o decizie, dacă şi atunci când considera necesar, raminind rezervat.  +  Articolul 52 (1) Măsurile de suspendare sau de interdicţie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum şi injonctiunile date agenţilor economici de a reveni la situaţia anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 50 şi 51 numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege şi care trebuie curmate fără întârziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav şi cert. (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie strict limitate, atât în durata cît şi în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifesta şi intolerabila a liberei concurente. (3) Deciziile luate de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 50 şi 51 vor fi notificate de îndată părţilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la notificare. Preşedintele instanţei poate ordonă, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.  +  Articolul 53 (1) Decizia luată de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 51 cu privire la o operaţiune de concentrare economică în care este implicata o regie autonomă va fi notificată şi ministrului de resort. (2) În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea ministrului de resort, poate lua, pe răspunderea sa, o decizie diferita de cea a Consiliului Concurentei pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie şi va fi publicată împreună cu decizia Consiliului Concurentei în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 6 Sancţiuni  +  Articolul 54Sunt nule de drept, fie ele exprese ori tacite, publice sau oculte, orice angajamente, convenţii sau clauze contractuale raportindu-se la o practica anticoncurentiala prohibita prin art. 5 şi 6 din prezenta lege.  +  Articolul 55Constituie contravenţii şi sunt sancţionate cu amendă de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni: a) omisiunea notificării unei concentrari economice cerute de art. 16; b) furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete prin solicitarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (4) ori prin notificarea facuta conform prevederilor art. 5 alin. (7) sau ale art. 16; c) furnizarea de informaţii inexacte sau nefurnizarea informaţiilor solicitate conform prevederilor art. 41; d) furnizarea de documente, înregistrări şi evidente într-o formă incompleta în timpul investigatiilor desfăşurate conform prevederilor art. 42 alin. (2); e) refuzul de a se supune unui control desfăşurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) şi ale art. 43.  +  Articolul 56Următoarele contravenţii se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agenţii economici cu o cifra de afaceri de peste 2.500.000.000 lei, cu o amenda în suma de până la 10% din cifra de afaceri: a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13 ale prezentei legi; b) încheierea unei operaţiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4); c) începerea unei acţiuni de concentrare economică declarata incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurentei, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a); d) neîndeplinirea unei obligaţii sau a unei condiţii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi.  +  Articolul 57Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii vreuneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 55 şi 56 se face ţinând seama de gravitatea faptei şi a consecinţelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului şi ale cotei de piaţa deţinute de acesta, gradate pe transe prin norme adoptate de Consiliul Concurentei.  +  Articolul 58Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, în conformitate cu prevederile prezentei legi, agentul economic în cauza nu se conformează măsurilor dispuse de acesta, Consiliul Concurentei îi poate aplica amenda maxima prevăzută la art. 56 ori poate cere instanţei judecătoreşti competente dispunerea uneia dintre măsurile stabilite la art. 7 alin. (1).  +  Articolul 59 (1) Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de până la 250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prind decizie, pentru a-i determina: a) sa furnizeze în mod complet şi corect informaţiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41; b) să se supună controlului prevăzut la art. 42-44 din prezenta lege. (2) Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de până la 750.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a-i determina: a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 şi ale art. 13 ale prezentei legi; b) să aplice măsurile enunţate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. c). (3) În baza deciziei Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, profiturile suplimentare realizate de agenţii economici ca urmare a încălcării prezentei legi vor fi confiscate şi vărsate la bugetul de stat.  +  Articolul 60 (1) Contravenţiile prevăzute în prezenta lege se constata de către personalul de control împuternicit de Consiliul Concurentei, respectiv de Oficiul Concurentei. (2) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. b) - e) şi la art. 56 lit. d) se aplică de către personalul de control împuternicit potrivit alin. (1). (3) Sancţiunile pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 lit. a) şi la art. 56 lit. a)-c), precum şi amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei sau, după caz, de către Oficiul Concurentei, prin decizii. (4) Împotriva deciziilor luate în condiţiile alin. (3) se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la notificare, la preşedintele Consiliului Concurentei, respectiv la şeful Oficiului Concurentei, care se pronunţa prin decizie motivată. (5) Deciziile preşedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale şefului Oficiului Concurentei, luate în aplicarea prevederilor alin. (4), pot fi atacate în faţa Secţiei de contencios administrativ a Curţii Supreme de Justiţie, în termen de 15 zile de la primirea notificării.  +  Articolul 61Contravenţiilor prevăzute la art. 55 lit. b)-e) şi la art. 56 lit. d) din prezenta lege li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia art. 25-27.  +  Articolul 62 (1) Deciziile emise conform art. 50, 51 şi 55 - 60 vor fi notificate părţilor în cauza de către secretariatul Consiliului Concurentei şi vor putea fi publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz. (2) La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale agenţilor economici în cauza, astfel încât secretul profesional sa nu fie divulgat.  +  Articolul 63 (1) Participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) şi de art. 6 şi care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la sesizarea Consiliului Concurentei. (3) Instanţa judecătorească poate dispune publicarea, în presa, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.  +  Articolul 64Independent de sancţiunile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei legi, dreptul la acţiune al persoanelor fizice şi/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita de prezenta lege rămâne rezervat.  +  Articolul 65Orice persoană care utilizează sau divulga, în alte scopuri decît cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunoştinţa în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putind fi obligată şi la repararea prejudiciului cauzat.  +  Capitolul 7 Dispoziţii comune şi finale  +  Articolul 66 (1) Orice dispoziţii referitoare la concurenta, stabilite prin legi speciale, sunt administrate de Consiliul Concurentei şi de Oficiul Concurentei. (2) Reglementările adoptate de Consiliul Concurentei şi deciziile pronunţate de acesta sunt obligatorii pentru Oficiul Concurentei.  +  Articolul 67 (1) Cifra de afaceri vizata în art. 8 şi 15 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse şi/sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exerciţiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligaţii fiscale şi valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar. (2) Când o operaţiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă participării - acţiuni ori părţi sociale - sau, după caz, activelor constituind obiect al tranzacţiei. (3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzacţii de felul celor menţionate la alin. (2) au loc între aceleaşi persoane fizice şi/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operaţiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzacţii.  +  Articolul 68Cifra de afaceri este înlocuită: a) pentru societăţi bancare, instituţii de credit sau financiare şi societăţi financiare - prin a zecea parte din valoarea bilanţului lor; b) pentru societăţile de asigurări - prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasiguratorilor, după deducerea impozitelor şi taxelor parafiscale percepute asupra sumei primelor sau volumului total al acesteia.  +  Articolul 69În scopul aplicării prevederilor art. 8 şi 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) şi (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societăţile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăţi comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a societăţilor participante la acel grup.  +  Articolul 70Plafoanele valorice, stabilite conform dispoziţiilor prezentei legi prin raportare la cifra de afaceri, vor fi actualizate periodic prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei, tinindu-se seama de evoluţia indicelui general al preţurilor şi tarifelor, dar la un interval nu mai mic de 6 luni.  +  Articolul 71Administratorii, managerii şi directorii executivi care deţin funcţii de conducere şi de decizie ori poziţii de control, direct sau prin interpusi la agenţi economici concurenţi, sunt obligaţi sa notifice Consiliului Concurentei aceasta situaţie în termen de 30 de zile de la crearea ei.  +  Articolul 72 (1) Pentru salarizarea membrilor şi a personalului Consiliului Concurentei se aplică, prin analogie, dispoziţiile Legii nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor şi personalului Curţii de Conturi. (2) Personalul Consiliului Concurentei şi cel al Oficiului Concurentei beneficiază de prevederile art. 29 alin. (3) şi ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 40/1991, republicată în anul 1993. (3) Personalul cu atribuţii privind preţurile şi protecţia concurentei din cadrul Ministerului Finanţelor, atât cel din aparatul central cît şi cel din reţeaua teritorială se preia de către Oficiul Concurentei prin transfer în interesul serviciului.  +  Articolul 73 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 9 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, cu excepţia dispoziţiilor care reglementează înfiinţarea şi şi organizarea Consiliului Concurentei şi a Oficiului Concurentei, care intră în vigoare la data publicării legii în Monitorul Oficial al României. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga art. 36-38 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, art. 4 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 74În termen de 6 luni de la constituirea sa, dar nu mai înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul Concurentei va adopta şi va pune în aplicare regulamentele şi instrucţiunile menţionate la art. 28 alin. (2) şi (3).Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-----------------------