ORDIN nr. 288 din 21 februarie 2007pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • nr. 290 din 20 februarie 2007
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • nr. 288 din 21 februarie 2007
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • nr. 127 din 20 februarie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 2 martie 2007  În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care primeşte sume de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, unitatea poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Societatea Naţională "Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.Ministrultransporturilor,construcţiilorşi turismului,Radu MirceaBerceanuMinistrulfinanţelorpublice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuMinistrul muncii,solidarităţiisociale şifamiliei,Gheorghe Barbu  +  Anexa
      MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
      SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI
      BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.
      Cod fiscal 3026110
                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
                                                                     - mii lei -
   
  INDICATOR Nr. rd. 2006 Preliminat 2007 Propuneri Diferenţe %
  0 1 2 3 4 5 6=5-4 7=5/4
  I VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) 1 24.361,65 34.420,37 10.058,72 141,29
  1 Venituri din exploatare- total, din care: 2 24.343,19 34.321,51 9.978,32 140,99
  a) producţia vândută 3 23.268,42 29.085,53 5.817,11 125,00
  b) venituri din vânzarea mărfurilor 4 2,48 2,85 0,37 114,92
  c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: 5 4.000,00 4.000,00
  - subvenţii, cf.prev. legale în vigoare 5a 4.000,00 4.000,00
  - transferuri, cf. prevederi legale în vigoare 5b
  d) producţia imobilizată 6
  e) alte venituri din exploatare, din care: 7 1.072,29 1.233,13 160,84 115,00
  - venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 8
  - alte venituri din exploatare 9 1072,29 1.233,13 160,84 115,00
  2 Venituri financiare - total, din care: 10 18,46 98,86 80,40 535,54
  a) venituri din interese de participare 11
  b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate 12
  c) venituri din dobânzi 13 17,72 78,48 60,76 442,89
  d) alte venituri financiare 14 0,74 20,38 19,64 2.754,05
  3 Venituri extraordinare 15
  II CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) 16 21.358,39 34.420,37 13.061,98 161,16
  1 Cheltuieli de exploatare total, din care: 17 21.272,43 33.139,50 11.867,07 155,79
  a) cheltuieli materiale 18 2.129,98 2.844,52 714,54 133,55
  b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi apa) 19 978,82 1.223,52 244,70 125,00
  c) cheltuieli privind mărfurile 20
  d) cheltuieli cu personalul, din care: 21 4.286,22 5.249,53 963,31 122,47
  - salarii 22 2.690,07 3.362,58 672,51 125,00
  - cheltuieli cu asigurări şi protecţia socială, din care: 23 822,62 1.092,84 270,22 132,85
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale 24 561,91 823,83 261,92 146,61
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 25 64,51 67,25 2,74 104,25
  - cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 196,10 201,75 5,65 102,88
  - alte cheltuieli cu personalul, din care: 27 773,63 794,11 20,48 102,65
  - fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: 28 150,44 104,24 -46,20 69,29
  - cheltuieli sociale 2%, din care: 28a 150,44 67,25 -83,19 44,70
  - tichete de creşă (cf art. 3 din L.193/2006)
  - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. 2 din L 193/2006) 28b
  - fd. accidente de muncă şi boli profesionale 28c 28,58 28,58
  - fd. garantare creanţe salariaţi 28d 8,41 8,41
  - tichete de masă 29 623,19 689,87 66,68 110,70
  e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale 30
  f) ajustarea valorii activelor circulante 31
  g) alte cheltuieli de exploatare, din care: 32 13.877,41 23.821,93 9.944,52 171,66
  - cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care: 33 13.877,41 23.821,93 9.944,52 171,66
  - cheltuieli de protocol din care: 34 55,03 60,00 4,97 109,03
  - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din L.193/2006) 34a
  - cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 35 26,82 140,00 113,18 522,00
  - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din L 193/2006) 35a
  - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf art. 2 din L.193/2006) 35b
  - cheltuieli cu sponsorizarea 36
  - alte cheltuieli, din care: 37
  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale 38
  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice 39
  2 Cheltuieli financiare - total, din care: 40 85,96 1.280,87 1.194,91 1.490,08
  - cheltuieli privind dobânzile 41 1.182,00 1.182,00
  - alte cheltuieli financiare 42 85,96 98,87 12,91 115,02
  3 Cheltuieli extraordinare 43
  III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 44 3.003,26 0,00 -3.003,26 0,00
  IV ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care: 45 150,16
  - fond de rezervă 46 150,16
  V ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI 47
  VI IMPOZIT PE PROFIT 48 456,50 -456,50
  VII PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 49 2.546,76 -2.546,76
  1 Rezerve legale 50 150,16 -150,16
  2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 51
  3 Alte rezerve reprezentând facilităţi facilităţi fiscale prevăzute de lege 52
  4 Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobanzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe 53
  5 Alte repartizări prevăzute de lege 54
  6 Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă 55 239,66 -239,66
  7 Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat 56 1.198,30 -1.198,30
  8 Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare 57 958,64 -958,64
  VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 58 1.950,00 8.946,00 6.996,00 458,77
  1 Surse proprii 59 950,00 1.250,00 300,00 131,58
  2 Alocaţii de la buget 60 1.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00
  3 Credite bancare 61 5.696,00 5.696,00
  - interne 62 5.696,00 5.696,00
  - externe 63
  4 Alte surse 64
  IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII din care: 65 1.950,00 8.946,00 6.996,00 458,77
  1 Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 66 1.950,00 8.946,00 6.996,00 458,77
  2 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii 67 5.696,00 5.696,00
  - interne 68 5.696,00 5.696,00
  - externe 69
  X REZERVE, din care: 70
  1 Rezerve legale 71
  2 Rezerve statutare 72
  3 Alte rezerve 73
  XI DATE DE FUNDAMENTARE 74
  1 Venituri totale 75 24.361,65 34.420,37 10.058,72 141,29
  2 Cheltuieli aferente veniturilor totale 76 21.358,39 34.420,37 13.061,98 161,16
  3 Nr. prognozat de personal la finele anului 77 218 218 0,00 100,00
  4 Nr. mediu de personal total 78 197 218 21,00 110,66
  5 Fond de salarii, din care: 79 2.690,07 3.362,58 672,51 125,00
  a) fondul de salarii aferent posturilor blocate 80
  b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic, potrivit art. 7(1) din OUG nr.79/2001, din care: 81 56,86 125,00 68,14 219,84
  - sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 82 20,12 25,00 4,88 124,25
  - premiul anual, potrivit art. 7 (4) din OUG nr. 179/2001 83 40,00 40,00
  c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitată de timp 84 2.491,39 3.058,40 567,01 122,76
  d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitată de timp 85
  e) alte cheltuieli cu personalul 86 141,81 179,18 37,37 126,35
  6 Caştigul mediu lunar pe salariat 87 1.059,26 1.174,50 115,24 110,88
  7 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri curente 88
  8 Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) - în preţuri comparabile 89
  9 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană) 90 52,72 65,90 13,18 125,00
  10 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000] 91 876,72 1.000,00 123,28 114,06
  11 Plăţi restante - total 92 4.812,24 4.800,00 -12,24 99,75
  - preţuri curente 93 4.812,24 4.800,00 -12,24 99,75
  - preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 94 5.028,79 4.800,00 -228,79 95,45
  12 Creanţe restanţe-total 95 2.210,01 2.200,00 -10,01 99,55
  - preţuri curente 96 2.210,01 2.200,00 -10,01 99,55
  - preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de creştere al preţurilor prognozat) 97 2.309,45 2.200,00 -109,45 95,26
  Indicator fizic = curse comerciale externe-----