HOTĂRÎRE Nr. 20 din 17 ianuarie 1996pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 23 ianuarie 1996  În temeiul dispoziţiilor art. 28 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu Ministerul Finanţelor şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, precum şi prefectii şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura îndeplinirea măsurilor ce decurg din aplicarea Legii nr. 112/1995 şi a prezentelor norme metodologice.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianSecretarul general al Guvernului,Viorel HrebenciucSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului  +  Capitolul 1 Cu privire la conţinutul unor notiuni  +  Articolul 1 (1) Beneficiază de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr. 112/1995 numai foştii proprietari, persoane fizice, ai imobilelor cu destinaţia de locuinţe, trecute ca atare în proprietatea statului sau a altor persoane juridice, după 6 martie 1945, cu titlu, şi care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice la data de 22 decembrie 1989, precum şi moştenitorii acestora, potrivit legii. (2) Imobilele cu destinaţia de locuinţe trecute ca atare în proprietatea statului, cu titlu, sunt acele imobile care au fost preluate ca locuinţe în proprietatea statului în baza unei prevederi legale în vigoare la data respectiva, cum ar fi: Decretul nr. 92/1950, Decretul nr. 142/1952, Decretul nr. 111/1951, Decretul nr. 218/1960, Decretul nr. 712/1966, Legea nr. 4/1973, Decretul nr. 223/1974, precum şi alte asemenea acte normative, inclusiv hotărâri ale fostului Consiliu de Miniştri sau ale Guvernului. (3) Locuintele care au fost preluate de stat în fapt, în condiţiile inexistentei unei reglementări legale care să reprezinte temeiul juridic al constituirii dreptului de proprietate al statului, sunt considerate ca fiind trecute, fără titlu, în proprietatea statului şi nu intra sub incidenţa Legii nr. 112/1995.  +  Articolul 2În sensul dispoziţiilor art. 4 din lege, de prevederile acesteia beneficiază cetăţenii români, atât cei care îşi au domiciliul sau reşedinţa în ţara, cît şi cei care îşi au domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Calitatea de cetăţean român trebuie să existe la data intrării în vigoare a legii.  +  Articolul 3Rude până la gradul al doilea, prevăzute de dispoziţiile art. 5 alin. 5, art. 6 alin. 2, art. 7 alin. 4, art. 13 alin. 3 şi art. 16 alin. 3 din lege, sunt: a) în linie dreapta: părinţii şi copiii (gradul întâi); bunicii şi nepoţii (gradul al doilea); b) în linie colaterală: fraţii şi surorile.  +  Articolul 4În sensul prevederilor art. 9 alin. 4 din lege, prin tineri căsătoriti se înţelege situaţia în care nici unul dintre soţi nu a depăşit vârsta de 30 de ani la data exprimarii opţiunii de cumpărare, iar prin persoane trecute de 60 de ani se au în vedere numai titularii contractelor de închiriere care au împlinit aceasta vârsta înainte de data când pot opta, potrivit legii, pentru cumpărarea cu plata în rate a apartamentelor în care locuiesc.  +  Articolul 5Potrivit art. 9 alin. 5 din lege, comisionul cuvenit unităţilor specializate care evalueaza şi vînd apartamente este de 1% din valoarea apartamentului şi se încasează de către acestea, numai dacă s-a încheiat contractul de vînzare.  +  Articolul 6Sunt exceptate de la vînzare, potrivit art. 10 din lege, apartamentele care, la data intrării în vigoare a legii, aveau una sau mai multe dotări speciale, cum sunt: piscina, sauna, sera, crama, bar, vinoteca sau camera frigorifica, chiar dacă acestea nu mai sunt în funcţiune sau nu sunt utilizabile.  +  Articolul 7Intra sub incidenţa excepţiei prevăzute la art. 10 alin. 2 din lege locuintele care, până la data de 22 decembrie 1989, au avut destinaţia de case de oaspeti sau de protocol, precum şi cele care, după această dată, până la intrarea în vigoare a legii, au avut destinaţia de case de oaspeti sau de protocol, potrivit evidentelor existente la autorităţile administraţiei publice locale sau la unităţile specializate care le-au administrat.  +  Articolul 8 (1) Locuintele declarate monumente istorice şi din patrimoniul naţional sunt cele aflate în evidenta Ministerului Culturii şi/sau a serviciilor publice descentralizate ale acestuia, care sunt obligate sa ateste aceasta. (2) Ori de cîte ori unităţile specializate care vînd locuinţe în condiţiile Legii nr. 112/1995 au indicii ca locuinta solicitată ar putea face parte din categoria locuinţelor exceptate de la vînzare, au obligaţia să solicite precizări de la autoritatea administraţiei publice competente.  +  Articolul 9 (1) Resedinte atribuite în folosinţă pentru foştii şi actualii demnitari sunt locuintele care au fost sau sunt atribuite, cu aceasta destinaţie, pe durata îndeplinirii unei funcţii de demnitar. Acestea se stabilesc de către unităţile vânzătoare, pe baza menţiunilor din contractul de închiriere sau, în lipsa acestora, pe baza evidentelor existente la autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, sau la unităţile specializate pentru administrarea clădirilor ori la alte persoane juridice care le-au avut în administrare. (2) Nu intră în această categorie spaţiile de locuit atribuite, cu contract de închiriere, drept locuinta statornică.  +  Capitolul 2 Cu privire la criteriile şi metodologia de evaluare a apartamentelor şi a anexelor aferente  +  Articolul 10Fac obiectul restituirii în natura, al despăgubirii sau al vinzarii-cumpărării, după caz, următoarele categorii de locuinţe: a) locuintele construite din fondurile statului înainte de 1 ianuarie 1977 şi după 1 ianuarie 1977, cumpărate ulterior ca locuinţe proprietate personală şi trecute apoi în proprietatea statului; b) locuintele construite din fondurile populaţiei, cu sprijinul statului în credite şi execuţie şi trecute ulterior în proprietatea statului; c) locuintele construite din alte fonduri decît cele ale statului şi trecute ulterior în proprietatea statului.  +  Articolul 11Valoarea despăgubirilor care se acordă foştilor proprietari şi moştenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite în natura, valoarea apartamentelor care se restituie în natura, precum şi preţul de vînzare, după caz, se determina în acelaşi mod şi pe baza aceloraşi norme, cu precizarea ca, în cazul despăgubirilor se ia în calcul şi valoarea terenului, determinata potrivit Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 12 (1) Valoarea de despăgubire, valoarea apartamentelor care se restituie în natura sau preţul de vînzare al apartamentelor, după caz, se determina pe baza prevederilor Decretului nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. 3 din Decretul nr. 256/1984, ale Decretului-lege nr. 61/1990 şi ale Legii nr. 85/1992, republicată, tinindu-se seama de: tipul apartamentului, suprafaţa utila, regimul de înălţime, starea tehnica, dotarea, gradul de finisaj, vechimea construcţiei, gradul de uzura şi alte elemente de construcţie a apartamentelor prevăzute în actele normative sus-menţionate. (2) După depunerea cererilor, în condiţiile legii, de către persoanele îndreptăţite la restituirea în natura a apartamentelor sau, după caz, la acordarea despăgubirii, se va proceda la stabilirea valorii locuinţelor respective şi a anexelor acestora, conform prezentelor norme metodologice, după cum urmează: a) se determina suprafaţa utila a apartamentului pe baza măsurătorilor efectuate la faţa locului de către comisiile tehnice de specialitate, folosindu-se şi elementele din arhivele existente la societăţile comerciale şi/sau la unităţile specializate; b) măsurătorile se fac pe baza dimensiunilor interioare dintre fetele tencuite ale pereţilor, măsurate la o înălţime de 1 m de la nivelul pardoselilor; c) prin suprafaţa utila a locuinţei se înţelege suprafaţa tuturor încăperilor ce alcătuiesc locuinta. Ea cuprinde camere de zi, dormitoare, băi, bucatarii, încăperile pentru WC şi dus, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se cuprind în suprafaţa utila a locuinţei: pragurile, golurile de uşi şi ale trecerilor cu deschideri de până la 1 m, nisele de radiatoare, precum şi suprafeţele ocupate de sobe şi cazane de baie (cîte 0,50 mp pentru fiecare soba şi cazan de baie), în cazul în care încălzirea se face cu sobe. În cazul locuinţelor duplex, rampa, mai puţin plaierele, nu se cuprind în suprafaţa utila a locuinţei; d) suprafeţele ocupate de dulapuri inzidite, amplasate în interiorul apartamentului, se iau în considerare ca suprafeţe utile; e) la suprafaţa utila se adauga suprafeţele logiilor şi ale balcoanelor, corectate cu coeficientul 0,35, aplicat la suprafaţa lor. În cazul apartamentelor construite după 1 ianuarie 1977 şi care fac obiectul Legii nr. 112/1995, logiile şi balcoanele cu suprafaţa totală de până la 2,50 mp pe apartament nu intră în suprafaţa utila, fiind incluse în preţurile de vînzare, iar dacă aceasta suprafaţa este mai mare de 2,50 mp, diferenţa de suprafaţa se înmulţeşte cu coeficientul 0,35 şi se adauga la suprafaţa utila a locuinţei; f) se vor evidenţia separat (având alte preţuri) suprafeţele utile ale anexelor apartamentelor situate la subsoluri, demisoluri sau mansarde, ale teraselor, boxelor, garajelor şi ale altor dependinţe exterioare, precum şi lungimea imprejmuirilor etc.; g) în cazul clădirilor alcătuite din apartamente cu acces dinspre exterior, fără a fi utilizate în comun spaţii construite din cadrul clădirii, suprafaţa utila va cuprinde şi spaţiile de circulaţie care fac parte din apartamentul ce se evalueaza, exclusiv rampa scarilor.  +  Articolul 13Pentru stabilirea valorii de despăgubire, a valorii apartamentelor care se restituie în natura sau a preţului de vînzare al apartamentului, după caz, pentru locuintele realizate iniţial din fonduri de stat, cumpărate ulterior ca locuinţe proprietate personală şi apoi trecute în proprietatea statului, precum şi pentru apartamentele realizate din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, trecute în proprietatea statului şi care fac obiectul Legii nr. 112/1995, se folosesc normele prevăzute în Decretul-lege nr. 61/1990 (anexa nr. 1 şi anexa nr. 2), în funcţie de data realizării lor, înainte sau după 1 ianuarie 1977, cu completările prevăzute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicată.  +  Articolul 14Pentru evaluarea locuinţelor, altele decît cele executate din fondurile de stat sau din fondurile populaţiei cu sprijinul statului în credite şi execuţie, se folosesc preţurile pe mp suprafaţa utila şi normele prevăzute în Decretul nr. 93/1977, asa cum a fost modificat prin art. 3 pct. 1 şi 2, respectiv, în tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984, iar pentru anexele gospodăreşti ale acestora se folosesc normele din tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la acelaşi decret.  +  Articolul 15Evaluarea terenurilor se face pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, atât pentru apartamentele prevăzute la art. 13, cît şi pentru cele prevăzute la art. 14 din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 16Pentru existenta sau lipsa unor instalaţii ori elemente de construcţii, sau pentru cazurile în care locuintele ori părţi din acestea sunt situate la demisol sau la mansarda, se aplică termenii de corectie prevăzuţi în tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 sau, după caz, în tabelele nr. 1 şi 2 din anexele nr. 1 şi 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, cu completările prevăzute la art. 16 din Legea nr. 85/1992, republicată.  +  Articolul 17 (1) Gradul de finisaj al locuinţelor poate fi superior sau inferior, având elementele caracteristice prevăzute în tabelul nr. 5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977 şi, respectiv, gradele de confort care sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Decretul-lege nr. 61/1990. (2) Încadrarea în gradul de finisaj se face în funcţie de elementele caracteristice predominante ale unuia dintre cele doua grade de finisaj, justificindu-se încadrarea facuta, iar gradul de confort se stabileşte potrivit suprafeţei utile. (3) În cazul în care în apartamentele de tipul prevăzut la art. 14 din prezentele norme metodologice exista elemente ce depăşesc caracteristicile gradului de finisaj superior avut în vedere în norme (scări interioare din lemn de esenta de calitate superioară sau placate cu marmura, semineuri decorative, tavane bogat decorate şi altele asemenea), la valoarea rezultată din aplicarea preţurilor unitare din tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 se va adauga valoarea acestor elemente, determinata pe bază de deviz, conform cataloagelor de preţuri RpC populaţiei - seria 1982. (4) Elementele de arta şi ornamentele deosebite (uşi furnituri, timplarie sculptata sau incrustata, lambriuri, mobila fixa, sculpturi, tapiserii, picturi, fresce, vitralii şi altele asemenea) se vor evalua separat.  +  Articolul 18Valoarea ascensorului, în cazul locuinţelor prevăzute la art. 14 din prezentele norme metodologice, stabilită pe baza valorii de înlocuire şi de uzura, se împarte proporţional pe fiecare apartament, în raport cu suprafaţa utila a acestuia, şi se ia în considerare la determinarea preţului apartamentului.  +  Articolul 19În funcţie de nivelul la care este situata locuinta se aplică corecţia de nivel prevăzută în tabelele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.  +  Articolul 20 (1) Pentru locuintele de tipul celor prevăzute la art. 14 din prezentele norme metodologice, la valoarea de înlocuire se aplică coeficientul de uzura în timp, prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, corespunzător vechimii, grupei din care face parte clădirea şi stării tehnice a acesteia. (2) Grupele de clădiri sunt prevăzute în nota de la tabelul nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977, iar starea tehnica, în tabelul nr. 6 din anexa nr. 2 la acelaşi decret. (3) Pentru anexele gospodăreşti, coeficienţii de uzura sunt cei prevăzuţi în tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977.  +  Articolul 21Pentru locuintele de tipul celor prevăzute la art. 13 din prezentele norme metodologice se aplică coeficientul de uzura în timp prevăzut în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.  +  Articolul 22 (1) Vechimea construcţiei se stabileşte pe baza autorizaţiei de construcţie, a actelor eliberate de administraţiile financiare privind înscrierea în rolurile fiscale sau a oricărui act în care sunt consemnate date privind vechimea imobilului respectiv. (2) În lipsa actelor prevăzute la alin. (1), vechimea se stabileşte prin cercetări la faţa locului, îndeosebi pe baza eventualelor inscripţii de pe clădire sau mărturii.  +  Articolul 23În cazul apartamentelor realizate total sau parţial prin extindere în plan orizontal, la aplicarea coeficienţilor pentru uzura în timp se va ţine seama de vechimea corespunzătoare a părţilor de clădire. Pentru spaţiile supraetajate se considera ca acestea au o vechime egala cu media duratei consumate a celor două părţi, noua şi veche, ale clădirii.  +  Articolul 24În valoarea stabilită potrivit art. 12 din prezentele norme metodologice nu se cuprinde cota-parte aferentă din totalitatea reparaţiilor capitale făcute clădirii în care se afla locuinta, precum şi alte reparaţii efectuate în decursul timpului, în scopul conservării şi menţinerii în stare de funcţiune a clădirii pe durata existenţei acesteia.  +  Articolul 25 (1) Preţurile locuinţelor şi ale anexelor gospodăreşti, determinate în condiţiile prevăzute la articolele precedente, se menţin sau se diferentiaza cu +,-10%, în funcţie de amplasarea locuinţelor în cadrul localităţilor, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990. (2) Zonarea localităţilor este cea stabilită de către consiliile judeţene, respectiv al sectorului agricol Ilfov şi al municipiului Bucureşti, cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau al fostei Comisii Naţionale de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, în vederea vinzarii locuinţelor construite din fondurile statului.  +  Articolul 26Valoarea rezultată din aplicarea normelor de evaluare din Decretul nr. 93/1977, Decretul nr. 256/1984 (art. 3 de modificare a Decretului nr. 93/1977), Decretul-lege nr. 61/1990 şi Legea nr. 85/1992, republicată, în funcţie de structura de rezistenta şi materialele folosite, regimul de înălţime, gradul de finisaj, starea tehnica de întreţinere, tipul de încălzire, dotările suplimentare, nivelul la care este situata locuinta, gradul de uzura, precum şi de toate celelalte criterii prevăzute în prezentele norme metodologice, este la nivelul preţurilor în vigoare de la data de 1 ianuarie 1990.  +  Articolul 27Pentru stabilirea valorii despăgubirilor care se acordă foştilor proprietari şi moştenitorilor acestora pentru apartamentele nerestituite în natura, a valorii apartamentelor care se restituie în natura, precum şi pentru stabilirea preţului de vînzare, după caz, nivelul preţurilor la data de 1 ianuarie 1990, determinat potrivit prezentelor norme metodologice, se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii brute pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plăţii despăgubirii sau cumpărării locuinţei, faţă de cele existente în luna ianuarie 1990.  +  Articolul 28Comisia Naţionala pentru Statistica, prin direcţiile teritoriale, va comunică trimestrial, cu prioritate, societăţilor comerciale şi unităţilor specializate în vânzarea locuinţelor, consiliilor locale şi judeţene, abilitate să aplice Legea nr. 112/1995, coeficientul de creştere a veniturilor salariale medii brute pe economie din ultima luna a trimestrului expirat faţă de cele realizate în ianuarie 1990.  +  Articolul 29 (1) Vînzarea apartamentelor în condiţiile Legii nr. 112/1995 se face de către societăţile comerciale şi/sau unităţile specializate în vânzarea locuinţelor sau care administrează locuintele, existente la data intrării în vigoare a legii. (2) Unităţile prevăzute la alineatul precedent vor urmări încasarea ratelor şi a dobinzilor aferente, stabilite potrivit legii, şi îşi vor desfăşura activitatea pe toată perioada necesară.  +  Articolul 30Valoarea despăgubirilor care se acordă, potrivit legii, foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora pentru garaje, precum şi preţul de vînzare al garajelor sunt cele stabilite potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată.  +  Articolul 31În cazul apartamentelor locuite de mai mulţi chiriaşi, indiferent dacă, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat sau nu s-au efectuat modificări constructive, pentru vânzarea apartamentului către actualii titulari ai contractelor de închiriere, cu acordul acestora, se stabileşte valoarea întregului apartament şi apoi se calculează cota-parte indiviză aferentă fiecărui viitor proprietar, proporţională cu suprafaţa utila pe care o foloseşte în exclusivitate.  +  Articolul 32În cazurile de despăgubire a foştilor proprietari şi a moştenitorilor acestora, la valorile calculate potrivit prevederilor din prezentele norme metodologice, pentru construcţii (apartamente, anexe gospodăreşti şi garaje) se va adauga valoarea terenurilor aferente, stabilită pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 33În situaţiile de vînzare către chiriaşi a apartamentelor şi, când este cazul, a anexelor gospodăreşti şi a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândeşte şi asupra terenului situat sub aceste construcţii, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.  +  Articolul 34Nu fac obiectul despăgubirii către foştii proprietari sau al vinzarii către titularii contractelor de închiriere spaţiile cu alta destinaţie (spaţii comerciale, ateliere etc.), existente în imobilele care intra sub incidenţa Legii nr. 112/1995, dacă nu au avut destinaţia de locuinţe la data trecerii în proprietatea statului.  +  Capitolul 3Cu privire la constituirea şi utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995  +  Articolul 35 (1) În baza prevederilor art. 13 din lege, se constituie, la dispoziţia Ministerului Finanţelor, Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 din următoarele surse: a) sumele obţinute din vânzarea apartamentelor care nu s-au restituit în natura, după deducerea comisionului de 1% din valoarea apartamentelor, inclusiv penalităţile virate pentru nevărsarea în termen a sumelor obţinute din vânzarea apartamentelor; b) sumele obţinute din lansarea unor împrumuturi de stat cu aceasta destinaţie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 91/1993 privind datoria publică. (2) Constituirea şi utilizarea Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 se efectuează prin următoarele conturi: a) contul 50.21 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la trezoreriile statului (municipale, orăşeneşti şi perceptii), pe seama Direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene; b) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis în judeţul Mehedinti, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov (în care nu funcţionează trezorerii ale statului), la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, respectiv a administraţiei financiare, în cazul sectorului agricol Ilfov, după caz; c) contul 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", deschis la Centrala Băncii Naţionale a României, pe seama Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 36 (1) Fondul extrabugetar constituit în baza Legii nr. 112/1995, colectat în conturile de disponibil menţionate la art. 35, se utilizează pentru efectuarea cheltuielilor de natura şi în ordinea prevăzute la art. 13 din Legea nr. 112/1995. (2) Angajarea şi plata de cheltuieli pentru constituirea de locuinţe care să fie repartizate cu prioritate chiriaşilor aflaţi în situaţia prevăzută la art. 5 alin. 3 din Legea nr. 112/1995 se vor putea face numai după plata tuturor despăgubirilor, a rambursarii împrumuturilor şi după plata costurilor aferente împrumuturilor respective.  +  Articolul 37 (1) Unităţile specializate, care evalueaza şi vînd apartamentele care fac obiectul Legii nr. 112/1995, au obligaţia sa încaseze contravaloarea acestora de la cumpărător, sa retina comisionul de 1%, potrivit art. 13 lit. a) din legea sus-menţionată, iar suma rămasă sa o vireze, în termen de 3 zile lucrătoare, în contul 50.21, deschis la trezoreria statului din localitatea unde îşi are sediul vânzătorul sau în contul 64.74, deschis la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A., după caz. (2) Pe versoul ordinului de plată, vânzătorul va menţiona: suma încasată din vânzarea apartamentelor, suma reţinută, reprezentind comisionul de 1%, precum şi suma rămasă şi virata în contul Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995; comisionul de 1% se calculează şi se retine la fiecare încasare care se face în contul apartamentului vîndut - plata integrală, parţială ori rata, exclusiv dobinda. (3) Nerespectarea termenului de virare atrage aplicarea majorărilor de întârziere prevăzute de lege, ca şi în cazul veniturilor de stat. (4) Sumele încasate în contul 50.21 se virează de către trezoreriile municipale, orăşeneşti şi perceptii în acelaşi cont deschis la trezoreria municipiului reşedinţa de judeţ, pe seama direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat. În acelaşi mod procedează şi unităţile Băncii Comerciale Române - S.A.  +  Articolul 38Plata despăgubirilor se efectuează de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, astfel: a) pe baza hotărîrilor primite de la comisiile judeţene, a municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov sau a hotărîrilor judecătoreşti definitive, după caz, prin care sunt prevăzute despăgubirile aprobate, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, prin Direcţia trezoreriei, virează sumele aprobate drept despăgubiri, din contul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, deschis la trezoreria municipiului reşedinţa de judeţ sau la unitatea Băncii Comerciale Române - S.A., în contul indicat de beneficiarul despăgubirii, deschis la o banca comercială sau la Casa de Economii şi Consemnaţiuni, după caz; b) în cazul în care, la nivelul judeţului, suma despăgubirilor aprobate este mai mare decît sumele încasate din vânzarea apartamentelor, direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana va prezenta Ministerului Finanţelor o cerere pentru alimentarea contului Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, care va cuprinde următoarele date: sume încasate din vânzarea apartamentelor, sume virate drept despăgubiri, despăgubiri neacoperite financiar, sume necesare de virat prin redistribuire.  +  Articolul 39 (1) În vederea asigurării resurselor financiare aferente plăţii despăgubirilor în toate judeţele, în municipiul Bucureşti şi în sectorul agricol Ilfov, Ministerul Finanţelor este autorizat sa procedeze astfel: a) pe baza urmăririi, pe judeţe, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, a execuţiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, va analiza constituirea şi utilizarea fondului respectiv şi, în cazul în care la unele judeţe, la municipiul Bucureşti sau la sectorul agricol Ilfov rezultă surse mai mari decît cheltuieli, iar la alte judeţe, la municipiul Bucureşti sau la sectorul agricol Ilfov, necesitaţi de fonduri în plus pentru acoperirea despăgubirilor legal aprobate, se va proceda la retragerea disponibilităţilor existente în plus şi la alimentarea conturilor de disponibil în care s-au înregistrat minusuri de resurse; b) în cazurile în care, din calculele efectuate pe ansamblu, rezultă ca resursele Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 nu acoperă plata integrală a despăgubirilor şi a finanţării celorlalte cheltuieli prevăzute de lege, Ministerul Finanţelor va lansa împrumuturi de stat potrivit Legii nr. 91/1993 privind datoria publică, pentru finanţarea despăgubirilor foştilor proprietari, rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995. (2) Împrumuturile de stat se evidenţiază în contul Ministerului Finanţelor 64.74 "Disponibil din Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995", după care se alimentează conturile de disponibil ale acestui fond, deschise pe seama direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, a municipiului Bucureşti, ori pe seama Administraţiei financiare a sectorului agricol Ilfov, după caz, pentru plata despăgubirilor, precum şi pentru celelalte cheltuieli prevăzute de lege.  +  Articolul 40Direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi Administraţia financiară a sectorului agricol Ilfov vor raporta lunar Ministerului Finanţelor execuţia Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, pe structura contului de execuţie, anexat ca model la prezentele norme metodologice (anexa nr. 3).  +  Capitolul 4 Cu privire la organizarea şi funcţionarea comisiilor  +  Articolul 41 (1) În comune, oraşe, municipii şi judeţe se organizează comisii locale, comisii judeţene şi comisii tehnice de specialitate. (2) Comisiile locale se organizează în comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti, în care exista locuinţe care fac obiectul Legii nr. 112/1995. (3) Comisiile locale vor fi formate din 3-5 membri la comune şi 5-11 membri la oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti. (4) Consiliile locale vor face propuneri nominale privind componenta comisiilor locale. Presedinti ai comisiilor locale vor fi primării, iar în cazul în care aceştia se afla în imposibilitatea obiectivă de exercitare a funcţiei, viceprimarii. Secretarii comisiilor vor fi secretarii comisiilor locale. Propunerile nominale, făcute de consiliul local, se transmit, de îndată, prefectului, sub semnatura primarului. (5) Prefectul stabileşte, prin ordin, componenta nominală a fiecărei comisii, putind dispune, în cazuri justificate, înlocuirea oricărui membru al acesteia ori să solicite luarea de către autorităţile publice competente a altor măsuri de tragere la răspundere, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. (6) Comisia locală are următoarele atribuţii principale: a) primeşte şi înregistrează într-un registru special cererile şi actele prevăzute de lege; cererile se pot depune personal sau prin mandatar, cu procura specială, autentificată de notarul public; b) verifica dacă actele depuse sunt cele prevăzute de lege; c) întocmeşte cîte un dosar separat pentru fiecare solicitant şi numeroteaza actele primite; d) transmite în termen legal comisiei judeţene şi, după caz, Comisiei municipiului Bucureşti sau Comisiei sectorului agricol Ilfov, propunerile, împreună cu dosarul separat, sub semnatura preşedintelui comisiei; situaţiile deosebite care apar la primirea actelor prevăzute de lege vor fi analizate şi soluţionate de comisie, în prezenta majorităţii membrilor săi, acestea consemnindu-se într-un proces-verbal care se înaintează, împreună cu dosarul, comisiei judeţene; e) informează periodic consiliul local despre exercitarea atribuţiilor sale, prezentind un raport la încheierea activităţii. (7) Comisiile judeţene, Comisia municipiului Bucureşti şi Comisia sectorului agricol Ilfov se organizează pe baza propunerii nominale făcute, după caz, de către consiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti sau Consiliul Local al Sectorului Agricol Ilfov. (8) Comisiile judeţene, Comisia municipiului Bucureşti şi Comisia sectorului agricol Ilfov îşi pot constitui, dintre membrii lor, un secretariat tehnic care să pregătească lucrările necesare comisiei. (9) Prefectul stabileşte, prin ordin, componenta nominală a fiecărei comisii, putind dispune, în cazuri justificate, înlocuirea oricărui membru al acesteia ori să solicite luarea de către autorităţile publice competente a altor măsuri de tragere la răspundere, potrivit dispoziţiilor art. 18 alin. 2 din Legea nr. 112/1995, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. (10) Comisiile judeţene, Comisia municipiului Bucureşti şi Comisia sectorului agricol Ilfov exercita următoarele atribuţii principale: a) primesc propunerile şi dosarele întocmite în acest scop de la comisiile locale; b) solicita sau transmit, după caz, în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. 4 din Legea nr. 112/1995, relaţiile necesare, inclusiv evaluarile efectuate; c) desemnează, prin hotărâre, componenta nominală a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor; d) analizează fiecare cerere primită, temeinicia actelor prezentate, evaluarea efectuată de comisiile tehnice de specialitate şi hotărăsc, în fiecare caz, cu votul majorităţii membrilor lor; e) comunică hotărârile în termen de 5 zile de la adoptarea acestora, sub semnatura preşedintelui, persoanelor îndreptăţite care au făcut cerere, prevăzute la art. 17 alin. 1 din Legea nr. 112/1995, şi persoanelor juridice care deţin apartamentele. Hotărârile rămase definitive se comunică şi primarului localităţii în care se afla imobilul, precum şi serviciilor publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor; f) informează periodic consiliul judeţean, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului Agricol Ilfov, precum şi pe prefecţi despre exercitarea atribuţiilor şi prezintă, la încheierea activităţii, un raport; g) întocmesc un registru special, care cuprinde: numele şi prenumele persoanei care semnează cererea şi domiciliul acesteia; obiectul cererii; hotărârea comisiei; numărul şi data hotărârii; persoanele fizice şi juridice cărora li s-a transmis hotărârea. (11) Lucrările comisiilor judeţene, ale Comisiei municipiului Bucureşti şi ale Comisiei sectorului agricol Ilfov se consemnează într-un proces-verbal. În acesta se vor menţiona nominal, dacă este cazul, membrii comisiei care au votat împotriva adoptării hotărârii sau cei care s-au abtinut de la vot, cu motivarile susţinute. (12) Comisiile de la toate nivelurile sunt obligate să facă public sediul unde îşi desfăşoară lucrările. (13) Evaluarea apartamentelor se realizează de către comisiile tehnice de specialitate. Componenta nominală a comisiilor tehnice de specialitate pentru evaluarea apartamentelor se stabileşte prin hotărâre de către comisiile judeţene, Comisia municipiului Bucureşti şi Comisia sectorului agricol Ilfov. Numărul membrilor în aceste comisii este de: 3-5 la comune şi 5-9 la oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti. (14) Comisiile judeţene, a municipiului Bucureşti şi a sectorului agricol Ilfov pot organiza, în raport cu volumul activităţilor, mai multe comisii tehnice de specialitate. (15) Preşedintele comisiei tehnice de specialitate este un specialist în expertizari, reprezentant al consiliului judeţean, al Consiliului Local al Municipiului Bucureşti şi al Consiliului Local al Sectorului Agricol Ilfov, ceilalţi membri putind fi desemnaţi dintre specialiştii autorităţilor publice şi ai unităţilor vânzătoare de la nivel local. Comisiile tehnice de specialitate efectuează evaluarile potrivit criteriilor legale cuprinse în prezentele norme. (16) Rezultatul evaluării se consemnează într-un proces-verbal semnat de toţi membrii comisiei. Eventualele obiecţii ale unor membri se prezintă într-o nota separată. Procesul-verbal şi nota se înaintează comisiilor judeţene, Comisiei municipiului Bucureşti şi Comisiei sectorului agricol Ilfov, după caz, sub semnatura preşedintelui.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 42Nu pot fi membri ai comisiilor locale, ai comisiilor judeţene, ai Comisiei municipiului Bucureşti şi ai Comisiei sectorului agricol Ilfov, precum şi ai comisiilor tehnice de specialitate, persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 112/1995.  +  Articolul 43Membrii comisiilor menţionate la art. 42 îşi desfăşoară activitatea în cadrul atribuţiilor de serviciu. Aceste comisii îşi stabilesc un program special de lucru, astfel încât să se asigure derularea în condiţii optime a atribuţiilor pe care le au şi finalizarea acestora în termenele prevăzute de lege.  +  Articolul 44Sumele obţinute din vânzarea locuinţelor, reprezentind plati integrale, avansuri, rate şi dobinzi, după deducerea comisionului de 1% din valoarea locuinţelor, se constituie în Fondul extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 şi se depune la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor, urmînd a fi destinate exclusiv plăţii despăgubirilor cuvenite foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, în limita prevăzută de Legea nr. 112/1995.  +  Articolul 45Prefectii judeţelor, prefectul municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, în colaborare cu preşedinţii consiliilor judeţene şi cu primării, vor stabili măsurile corespunzătoare pentru asigurarea condiţiilor necesare activităţii comisiilor, precum şi instruirea membrilor acestora.  +  Articolul 46Anexele nr. 1 şi 2 cu privire la criteriile şi metodologia de evaluare a apartamentelor şi a anexelor aferente acestora, precum şi anexa nr. 3, modelul de raportare a execuţiei Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995, fac parte din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1- Model de calcul -FIŞA TEHNICA ŞI DE CALCUL pentru locuintele şi anexele aferente, aflate în proprietatea statului, altele decît cele executate din fondurile statului sau prin sprijinul statului cu credite şi execuţie
                 
    Locuinţa nr. .............. din clădirea situată în str. .................... nr. .......... localitatea .......................
     
    I. Caracteristicile locuinţei
     
    1. Structura de rezistenţă a clădirii în care este situată locuinţa şi descrierea elementelor de construcţii şi instalaţii:
    - fundaţie de ............................. stare ..................
    - zidărie de .............................. stare ..................
    - şarpantă de ............................. stare ..................
    - învelitoare din ......................... stare ..................
    - planşee de .............................. stare ..................
    - tâmplărie exterioară .................... stare ..................
    - tâmplărie interioară .................... stare ..................
    - tencuieli exterioare .................... stare ..................
    - glet de ................................. stare ..................
    - ştucaturi ............................... stare ..................
    - vopsitorii .............................. stare ..................
    - calcio vechio ........................... stare ..................
    - lambriuri ............................... stare ..................
    - ornamente şi decoraţiuni ................ stare ..................
    - pardoseli calde ......................... stare ..................
    - pardoseli reci .......................... stare ..................
    - instalaţii sanitare ..................... stare ..................
    - instalaţii electrice .................... stare ..................
    - instalaţii de încălzire ................. stare ..................
    Faţă de elementele de mai sus, starea locuinţei este .......... cu un grad de finisaj .........................
    2. Numărul de niveluri ale clădirii ..............................
    3. Numărul de locuinţe din cadrul clădirii .................
    4. Nivelul la care este situată locuinţa pentru care se acordă despăgubiri sau care se vinde ...........................
    5. Numărul de camere ale locuinţei ............................
    6. Sistemul de încălzire a locuinţei (centrală de zonă sau termoficare, centrală termică proprie care deserveşte exclusiv această clădire, cu gaze la sobe, sobe cu lemne) ..............................
    7. Vechimea clădirii în ani:
    (se va specifica în baza cărui act s-a stabilit vechimea) ...................
    8. Tipul locuinţei [Decretul nr. 256/1984 (anexa nr. 4, tabelul nr. 1)] .....
    9. Relevee anexate ..........................
    (plan de situaţie, plan de nivel curent)
     
    II. Suprafeţele locuinţei şi ale anexelor
     
    1. Suprafaţa utilă a locuinţei
    (măsurarea dimensiunilor interioare ale încăperilor şi calcularea suprafeţelor utile, conform art. 12 din prezentele norme metodologice)
      m2 ...........................
    2. Suprafaţa utilă a camerei de serviciu situată la subsol, demisol sau mansardă
      m2 .........................
    3. Suprafaţa utilă a pivniţei şi a boxelor de la subsol în folosinţa exclusivă a locuinţei
      m2 .........................
    4. Suprafaţa utilă a terasei rezultată din retragerea din gabarit
      m2 .........................
    5. Suprafaţa utilă a garajului
      m2 .........................
    6. Construcţii-anexe (tip, dimensiuni, vechime şi stare)
      .........................
     
    III. Evaluarea locuinţei
     
    1. Valoarea de înlocuire a locuinţei
    (cost/m2 corespunzător tipului construcţiei, regimului de înălţime şi gradului de finisaj - superior sau inferior - prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
     
    2. Valoarea de înlocuire
    - cameră de serviciu situată la subsol, demisol sau mansardă (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984);
    - pivniţe, boxe în subsol, în folosinţă exclusivă (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - terasă rezultată din retragere în gabarit (tabelul nr. 1 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984)
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
     
      TOTAL CAP. I - LOCUINŢE ŞI DEPENDINŢE: ............... lei.
     
    Se adaugă sau se scade, pentru existenţa sau lipsa unor instalaţii ori elemente de construcţii (tabelul nr. 2 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984).
    A. Se adaugă:
    - încălzire centrală
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - construcţia şi echipamentul centralei termice
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - încălzire cu gaze la sobe
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - obloane
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - valoarea elementelor deosebite ce depăşesc caracteristicile gradului de finisaj superior (evaluată pe bază de deviz de către comisia de specialişti) ................. lei.
    B. Se scad:
    - învelitoare de carton bitumat, şiţă, şindrilă, stuf sau paie
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - lipsa unor instalaţii:
      - cadă de baie ....................... lei/buc. .................... lei
      - lavoar ............................. lei/buc. .................... lei;
      - chiuvetă bucătărie ................. lei/buc. .................... lei
    - lipsa tencuielilor exterioare
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - lipsa fundaţiilor
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
    - pardoseli de pământ
      .......... m2 x .......... lei/m2 = .............. lei.
     
    TOTAL CAP. II - LOCUINŢE ŞI DEPENDINŢE: ............... lei.
     
    3. Corecţia de nivel
    (tabelele nr. 2 şi 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990)
      .......... lei x .......... = .............. lei.
      TOTAL: ....................... lei  
    4. Aplicarea coeficientului de uzură în timp (tabelul nr. 3 din anexa nr. 2
    la Decretul nr. 93/1977)
      .......... lei x .......... = .............. lei.
    5. Cotă-parte lift
      .......... lei x .......... = .............. lei.
     
      TOTAL CAP. III: ......................... lei.
     
    IV. Valoarea lucrărilor de artă şi a ornamentelor
     
    Evaluate de specialişti - se va anexa modul de calcul
     
      TOTAL CAP. IV: ..................... lei.
     
    V. Evaluarea anexelor locuinţelor
     
    (tabelul nr. 7 din anexa nr. 4 la Decretul nr. 256/1984 şi pentru uzură, tabelul nr. 8 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 93/1977)
     
    TOTAL EVALUARE CAP. V: ................ lei.
     
    VI. Total general locuinţe şi anexă
     
    VII. Menţinerea sau diferenţierea cu ± 10% a preţului apartamentului şi al anexelor acestuia, stabilit potrivit alineatului precedent în funcţie de amplasarea clădirilor în cadrul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 25 din prezentele norme.
    VIII. Totalul prevăzut la cap. VII este obţinut la nivelul datei de 1 ianuarie 1990.
    Acesta se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii brute din ultima lună a trimestrului expirat anterior plăţii sau cumpărării locuinţei faţă de cel existent în ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică prin direcţiile teritoriale (art. 27 din prezentele norme metodologice).
    IX. Se adaugă valoarea garajului, stabilită potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată.
    X. În cazul despăgubirii foştilor proprietari şi a moştenitorilor acestora, se va adăuga valoarea terenului aferent, stabilită pe baza Criteriilor privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.
    XI. Preţul astfel obţinut se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii brute din ultima lună a trimestrului expirat anterior plăţii faţă de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Naţională pentru Statistică prin direcţiile teritoriale.
   +  Anexa 2- Model de calcul -FIŞA TEHNICA ŞI DE CALCULpentru locuintele aflate în proprietatea statului, realizate iniţial din fondurile statului, cumpărate ulterior ca locuinţe proprietate personală şi apoi trecute în proprietatea statului, precum şi cele realizate prin sprijinul statului cu credite şi execuţieData calculului (ziua, luna, anul) ....................Localitatea ............ sectorul (judeţul) ...........Ansamblul .............................................Strada .................................... nr. .......Blocul ................................................Apartamentul ..........................................I. Caracteristicile locuinţei1. Clădirea recepţionată la: a) .... (ziua, luna, anul pentru clădiri recepţionate înainte de 1 ianuarie 1977 sau pentru cele proiectate şi începute înainte de 1 ianuarie 1977 şi recepţionate până la 31 decembrie 1989).Rezultă vechimea (ani) ..... b) .... (ziua, luna, anul pentru cele începute după 1 ianuarie 1977 şi recepţionate până la 31 decembrie 1989).Rezultă vechimea (ani) .....2. a) Gradul de confort (pentru locuintele prevăzute în clădiri conform pct. I.1.a) de mai sus)..... (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990). b) Tipul de mărime (pentru locuintele prevăzute în clădiri conform pct. I.1.b) de mai sus)...... (conform tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).3. Numărul de camere ale locuinţei ....4. Suprafaţa utila a locuinţei .... mp (calculată conform art. 12 alin. (2) din normele metodologice).5. Suprafaţa logiilor şi a balcoanelor locuinţei ....mp(se corecteaza cu coeficientul 0,35, conform art. 12 alin. (2) din normele metodologice şi se adauga la suprafaţa utila).6. Numărul de niveluri ale clădirii(se completează: parter, P + .... etaje, P + demisol + ... etaje sau P + ... etaje + mansarda).7. Nivelul la care este situata locuinta ....8. Gradul seismic al zonei unde este amplasata clădirea sau cel avut în vedere la data construirii clădirii .....9. Sistemul de încălzire a clădirii: .... (centrala, centrala termica proprie, care serveşte exclusiv clădirea, sau sobe cu gaze sau cu combustibil solid).10. Îmbunătăţiri ale locuinţei şi ale clădirii: a) ...... (timplarie metalică exterioară, tocuri metalice la uşile interioare sau rulouri (obloane) din lemn la ferestre - pentru locuinţe prevăzute în clădiri, conform pct. I.1.a) de mai sus); b) .... (plastica arhitecturala şi finisaje exterioare îmbunătăţite, timplarie metalică sau din mase plastice, tocuri metalice la uşile interioare - pentru locuinţe prevăzute în clădiri, conform pct. I.1.b) de mai sus).11. Suprafaţa utila boxa: ....mp.12. Suprafaţa utila garaj: .....mp.13. Finisaje interioare, superioare sau inferioare celor prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990:....................................................Dacă finisajele au fost realizate de chiriaş din fonduri proprii şi fără compensarea chiriei datorate, contravaloarea lor nu se cuprinde în preţul locuinţei.14. Lungimea imprejmuirii clădirii din care face parte locuinta: ...m.
           
    15.Suprafaţa utilă a locuinţei .............. m2─────────────────────────────────────────────────── Suprafaţa utilă totală a clădirii .............. m2=0,.........
  Rezultă cota-parte a imprejmuirii, care este egala cu cota-parte de proprietate asupra părţilor comune.16. Caracteristicile imprejmuirii: .....(din lemn, din zidărie şi beton, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).17. Anexe gospodăreşti: .................18. Amplasarea clădirii din care face parte locuinta, în cadrul localităţii: .........................(conform zonarii localităţii stabilite de consiliul judeţean, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti sau Consiliul Local al Sectorului Agricol Ilfov, după caz, pe baza criteriilor prevăzute la pct. 13 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990, avizată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sau de fosta Comisie Naţionala pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului).II. Calculul preţului locuinţei1. Preţul locuinţei: a) .... lei (pentru locuinţe prevăzute în clădiri, conform pct. I.1.a), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990 - în funcţie de gradul de confort, numărul de camere su suprafaţa utila); b) .... lei (pentru locuintele prevăzute în clădiri, conform pct. I.1.b), pe baza tabelului nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990 - în funcţie de numărul de camere, tipul de mărime şi suprafaţa utila).2. Adaosul/scăderea de preţ rezultat din diferenţa de suprafaţa utila a locuinţei, faţă de suprafaţa utila prevăzută în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990, pentru locuintele de confort sporit şi confort I şi II, precum şi faţă de suprafaţa utila prevăzută în tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.3. Adaosul de preţ pentru logii şi balcoane: a) pentru locuinţe prevăzute în clădiri conform pct. I.1.a): ....lei/mp x 0,35 x ...mp suprafaţa logii şi balcoane; b) pentru locuinţe prevăzute în clădiri conform pct. I.1.b): .... lei/mp x 0,35 x (....-2,50 mp) suprafaţa logii şi balcoane.La această categorie de locuinţe se ia în calcul numai suprafaţa logiilor şi a balcoanelor care depăşeşte 2,5 mp.4. La preţul obţinut conform pct. II.1., la care se adauga sau se scade conform pct. II.2., se adauga preţul logiilor şi al balcoanelor conform pct. II.3., obţinându-se preţul locuinţei de .... lei.5. Se aplica corecţia de preţ pentru regimul de înălţime a clădirii din care face parte locuinta (tabelele nr. 1 şi 2 din anexele nr. 1 şi nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990).6. Se aplica corecţia de preţ pentru gradul seismic al zonei în care se afla clădirea din care face parte locuinta, potrivit prezentelor norme metodologice.7. Corecţia de preţ pentru sistemul de încălzire a clădirii din care face parte locuinta:- încălzire cu sobe cu combustibil solid (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990);- centrala termica proprie care serveşte exclusiv clădirea din care face parte locuinta (conform anexei nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990).8. Adaosul de preţ pentru îmbunătăţiri ale locuinţei şi ale clădirii, de natura celor prevăzute la pct. I.10: a) timplarie exterioară metalică sau din mase plastice; b) tocuri metalice la uşile interioare; c) rulouri (obloane); d) plastica arhitecturala şi finisaje exterioare îmbunătăţite în limita maxima prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.9. Corectie de preţ pentru nivelul la care este situata locuinta, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 sau nr. 3 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.10. Corectie de preţ pentru uzura în timp a locuinţei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.11. Corectie de preţ pentru locuinta situata la demisol sau la mansarda, pe baza prevederilor pct. 12 din tabelul nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.12. Adaosul/scăderea de preţ pentru locuinta cu finisaje superioare/inferioare şi instalaţii, faţă de cele prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 2 la Decretul-lege nr. 61/1990.Nu se iau în considerare, deşi se evidenţiază separat în fişa tehnica, finisajele interioare şi instalaţiile aferente realizate din fondurile proprii ale chiriaşului şi care nu au fost compensate cu chiria.13. Corecţia de preţ pentru amplasarea clădirii în cadrul localităţii (art. 25 din prezentele norme metodologice).III. Calculul preţului boxei..... lei/mp x .... mp (suprafaţa utila a boxei) = .... lei.Se aplica corecţia de preţ pentru uzura în timp a boxei, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.IV. Calculul preţului imprejmuirii...... lei/m x .... m (cota-parte de împrejmuire) = ... lei.Se aplica corecţia de preţ pentru uzura în timp a imprejmuirii, pe baza prevederilor din tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la Decretul-lege nr. 61/1990.V. Calculul preţului anexelor gospodăreştiBaremurile de preţ/mp în funcţie de sistemul construcţiei şi de materialele de construcţie, precum şi de uzura, în funcţie de vechimea efectivă, sunt cele prevăzute în Decretul nr. 256/1984 (tabelul nr. 7 din anexa nr. 2).VI. Totalul preţului locuinţei, al imprejmuirii şi al anexelor gospodăreşti la nivelul datei de 1 ianuarie 1990Preţul se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii brute pe economie din ultima luna a trimestrului expirat anterior plăţii sau cumpărării locuinţei faţă de cel realizat în ianuarie 1990, conform datelor furnizate de Comisia Naţionala pentru Statistica prin direcţiile teritoriale (art. 27 din prezentele norme metodologice).VII. Se adauga valoarea garajului, stabilită potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 85/1992, republicată.VIII. Pentru despăgubirea foştilor proprietari şi a moştenitorilor acestora, în cazul în care au avut în proprietate terenul aferent, se va adauga valoarea acestuia, stabilită pe baza Criteriilor nr. 2.665/1C/311 din 28 februarie 1992, cu completările ulterioare, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.IX. Preţul astfel obţinut se înmulţeşte cu coeficientul de actualizare în funcţie de creşterea veniturilor salariale medii brute din ultima luna a trimestrului expirat anterior plăţii faţă de cel existent la 28 februarie 1992, conform datelor furnizate de Comisia Naţionala pentru Statistica, prin direcţiile teritoriale.
   +  Anexa 3- model -DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT CONT DE EXECUŢIE a Fondului extrabugetar conform Legii nr. 112/1995 la finele lunii ....
         
      - mii lei -
      Realizări
    1. Venituri - total -.........
      a) Încasări din contravaloarea apartamentelor vândute în condiţiile Legii nr. 112/1995  
      b) Majorări de întârziere  
      c) Sumele primite de la Ministerul Finanţelor prin redistribuire  
      d) Sumele primite de la Ministerul Finanţelor, din împrumuturi de stat, în condiţiile Legii nr. 112/1995  
    2. Cheltuieli total:.........
      a) Despăgubiri plătite conform hotărârilor comisiilor judeţene sau hotărârilor judecătoreşti  
      b) Sumele virate la Ministerul Finanţelor pentru redistribuire  
    3. Sold la finele lunii.........
    4. Documente privind despăgubiri aprobate şi neachitate până la finele lunii
  -------