PROCEDURA DE NOTIFICARE din 20 februarie 2007a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2007   +  Articolul 1Apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, aflate pe piață sunt notificate la Ministerul Sănătății Publice, prin institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara.  +  Articolul 2(1) Ministerul Sănătății Publice asigură accesul publicului la formularul electronic de notificare și la Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, prin afișarea acestora pe site-ul oficial al Ministerului Sănătății Publice.(2) Ministerul Sănătății Publice organizează Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, și administrează baza de date aferentă, aflată pe site-ul Ministerului Sănătății Publice.  +  Articolul 3În vederea notificării, producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piață pentru prima dată depune la institutele de sănătate publică prevăzute la art. 1 formularul de notificare prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură de notificare, completat, împreună cu modelul de etichetă utilizat pentru produsul în cauză.  +  Articolul 4Personalul din instituțiile prevăzute la art. 2, responsabil cu activitatea de notificare a apelor potabile îmbuteliate, este desemnat prin decizie de către conducătorul instituției și are următoarele atribuții:a) evaluează conformitatea documentației depuse cu prevederile legale privind notificarea și transmite solicitantului, în termen de 72 de ore lucrătoare, formularul de confirmare a notificării, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură de notificare;b) asigură notificarea directă în baza de date aflată pe site-ul Ministerului Sănătății Publice.  +  Articolul 5(1) Personalul din cadrul inspecției sanitare de stat efectuează controlul conformității apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) În vederea exercitării controlului pe piață al apelor potabile îmbuteliate producătorul, importatorul sau responsabilul cu punerea pe piață pentru prima dată a produsului deține la adresa indicată pe etichetă dosarul de produs conținând documentele care atestă conformitatea produsului, asigurând accesul personalului menționat la alin. (1) la acest dosar.(3) În cazul constatării unor neconcordanțe cu reglementările legale în vigoare, Inspecția Sanitară de Stat informează Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății Publice în vederea anulării notificării din Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor.  +  Articolul 6Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură de notificare.  +  Anexa nr. 1la procedura de notificareFORMULAR DE NOTIFICAREîn Registrul apelor potabile îmbuteliate, alteledecât apele minerale naturale sau decât apele de izvor1. Datele persoanei fizice/juridice care solicită notificarea (numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare în registrul comerțului):Producător/Importator*)--------- Notă *) Importatorul sau persoana responsabilă cu punerea pe piață pentru prima dată a produsului va prezenta dovada înregistrării sau a oricărei alte proceduri similare din țara de origine pentru completarea pct. 5.........................................................................................................................................................2. Denumirea comercială a produsului........................................................................................................................................................3. Tipul de apă îmbuteliată........................................................................................................................................................4. Denumirea sursei........................................................................................................................................................5. Documente necesare:Autorizație sanitară pentru producerea de apă îmbuteliată (conform Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecție sanitară și monitorizare a calității apei potabile și a Procedurii de autorizare sanitară a producției și distribuției apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004) nr. .........., eliberată de ............................. la data ..................... .6. Informații privind compoziția produsului:6.1. Apa se conformează cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.[] DA / [] NU .......................................................... .6.2. Dacă apa are și alte caracteristici [conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 458/2002, cu modificările și completările ulterioare], precizați care sunt acestea:........................................................................................................................................................conform buletinului anexat ................................................,7. Etichetarea) copia în format electronic/pe hârtie într-o formă lizibilă;b) completați următoarele rubrici printr-un x, conform art. 14 din anexa nr. I la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 341/2007:
  Apă carbogazoasă îmbogățită cu dioxid de carbon alimentar
  Apă carbogazoasă îmbogățită cu dioxid de carbon de la sursa de origine
  Apă necarbogazoasă
  Apă provenind dintr-o sursă:
  - publică
  - privată
  Apă naturală:
  - netratată
  - tratată
  Apă preparată (art. 4 din anexa nr. I)
  Cu adaos de minerale [art. 7 lit. b) din anexa nr. I]
  8. Monitorizarea, conform Legii nr. 458/2002, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 974/2004:[] DA / [] NU .......................................................... .9. Există plan de control în puncte critice după model HACCP[] DA / [] NU ........................................................... .10. Declarația notificatorului:Declar pe propria răspundere că datele și informațiile de mai sus sunt corecte; produsul fabricat respectă prevederile reglementărilor în vigoare.......................Numele și prenumele ................ (semnătura directorului general)Data ......................
   +  Anexa nr. 2la procedura de notificareMINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICEINSTITUTUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ................................FORMULAR DE CONFIRMARE A NOTIFICĂRIIîn Registrul apelor potabile îmbuteliate, alteledecât apele minerale naturale sau decât apele de izvorNotificare nr. ............. din ..................1. Datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a solicitat notificarea (numele, adresa, telefon, fax, nr. de înregistrare în registrul comerțului):...................................................................... .2. Denumirea comercială a produsului:...................................................................... .3. Notificarea primită pe data de: ................................... .Director general,......................--------