NORME DE IGIENĂ din 20 februarie 2007privind apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 1 martie 2007     +  Capitolul 1 Domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezentele norme de igienă stabilesc condițiile generale de colectare, tratare, condiționare, păstrare, transport, etichetare și punere spre vânzare a diverselor ape potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă, în vederea consumului direct.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:1. apa potabilă îmbuteliată/condiționată - apa care se îmbuteliază în recipiente de compoziție, formă și dimensiuni diverse, închise ermetic, fiind curată și potrivită pentru consumul direct, fără tratament suplimentar; apa potabilă îmbuteliată este considerată un aliment;2. apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor - ape destinate consumului uman și care pot conține minerale în mod natural sau adăugate în mod intenționat; pot conține dioxid de carbon în mod natural sau adăugat în mod intenționat; nu conțin niciun fel de zaharuri, arome sau alți produși alimentari;3. sisteme de apă potabilă - sisteme publice sau private care aprovizionează consumatorul cu apă la robinet, apa fiind destinată consumului direct;4. construcție - orice construcție, instalație sau suprafețe potrivite, în care apa este prelevată, tratată și îmbuteliată;5. aliment - în prezentele norme de igienă acest termen înseamnă și apa potabilă îmbuteliată;6. manipularea alimentelor - orice operațiune legată de colectarea, tratarea, îmbutelierea/condiționarea sticlelor, depozitarea, transportul, distribuția și punerea în vânzare a apei potabile îmbuteliate;7. ape subterane - ape cum ar fi arteziana, fântâna sau alte ape care au ca origine un acvifer subteran; apele subterane pot fi protejate sau neprotejate, apele subterane protejate nefiind în mod direct influențate de apa de suprafață și nici de mediul de la suprafață;8. ape de suprafață - ape în contact cu atmosfera, cum ar fi râurile, lacurile, mările și oceanele;9. ingredient - orice substanță, inclusiv aditivi alimentari, folosită pentru fabricarea sau prepararea alimentelor, adăugată în mod intenționat unui produs finit, câteodată sub forma modificată;10. apa nedestinată îmbutelierii - apa folosită în procesele de curățare și dezinfecție a spațiului de producție și a utilajelor.  +  Articolul 3(1) După origine, apele potabile îmbuteliate se clasifică astfel:a) apa de fântână este apa care provine dintr-un acvifer în urma forării stratului/stratelor permeabile sau prin altă metodă;b) apa arteziană este apa care provine dintr-un izvor sau dintr-un acvifer sub presiune, deschis prin foraje (o apă subterană cu extindere locală/regională situată din punct de vedere litologic în roci permeabile sau semipermeabile), iar nivelul apei de izvor este deasupra nivelului superior al acviferului.(2) Apele clasificate după origine, chiar dacă sursa este subterană sau de suprafață, definite în prezentele norme de igienă au următoarele caracteristici:a) ele provin din resurse din mediu specifice, fără a trece printr-un sistem de alimentare cu apă a unei regiuni;b) în zonele de protecție a sursei au fost luate toate măsurile de precauție necesare pentru a evita orice poluare sau influență externă asupra calității chimice, microbiologice ori fizice a acestei surse de apă;c) condițiile de captare garantează puritatea microbiologică originală și stabilitatea elementelor esențiale ale compoziției chimice originale;d) din punct de vedere microbiologic sunt perfect și în mod constant potrivite pentru consum uman, așa cum provin ele din sursă, și apoi sunt conservate în această stare în condiții speciale de igienă, până când sunt ambalate potrivit prevederilor art. 5 și 8;e) nu vor face obiectul unor modificări sau tratamente ulterioare, decât al celor prevăzute în art. 5.  +  Articolul 4După procedeele de tratare, apele preparate se clasifică astfel:1. apa potabilă este apa destinată consumului uman și care poate proveni din orice sistem de aprovizionare cu apă;2. apa purificată este apa produsă prin distilare, deionizare, osmoză inversă sau alt procedeu adecvat care conduce la purificarea ei microbiologică;3. apa deionizată este apa produsă printr-un proces de deionizare și care îndeplinește condițiile de calitate ale unei ape purificate microbiologic;4. apa distilată este apa produsă printr-un proces de distilare și care îndeplinește condițiile de calitate conform Farmacopeei române, ediția a X-a 1993, cap. F2;5. apa de osmoză inversă este apa produsă printr-un proces de osmoză inversă și care îndeplinește condițiile de calitate ale unei ape purificate microbiologic;6. apa spumoasă sau efervescentă este apa îmbuteliată care după tratare și după o eventuală înlocuire sau adăugare de dioxid de carbon conține aceeași cantitate de dioxid de carbon ca sursa.  +  Capitolul 2 Condiții de calitate și de tratare  +  Articolul 5Calitatea apei potabile îmbuteliate trebuie să corespundă cerințelor de calitate prevăzute în tabelele 1B, 2 și 3 din anexa nr. 1 la Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Modificările fizico-chimice și procedeele de tratare antimicrobiană și de dezinfecție permise pentru apele clasificate după origine sunt următoarele:1. înaintea îmbutelierii, apele clasificate după origine nu trebuie să fie modificate sau supuse unor procedee de tratare, altele decât cele prevăzute în prezentele norme de igienă, procedeele de tratare folosite și modificările aduse trebuie să asigure că nu schimbă caracteristicile fizico-chimice de bază și nici nu compromit securitatea chimică, radiologică și microbiologică a acestor ape atunci când ele sunt îmbuteliate;2. apele clasificate după origine pot fi supuse următoarelor procedee de tratare selectivă pentru modificarea compoziției originale:a) reducerea și/sau eliminarea gazelor dizolvate, rezultând posibile schimbări ale pH-ului;b) adăugarea de dioxid de carbon, rezultând schimbarea pH-ului sau reîncorporarea dioxidului de carbon original prezent în sursa de apă;c) reducerea și/sau eliminarea constituenților instabili, cum ar fi fierul, manganul, compușii sulfuroși S^0 sau S^ - și carbonații în exces în condiții normale de temperatură și presiune a echilibrului calciu-carbonat;d) adăugarea de aer, oxigen sau ozon, cu condiția ca produșii rezultați din tratarea cu ozon să aibă o concentrație sub toleranța stabilită în art. 5;e) scăderea sau creșterea temperaturii;f) reducerea și/sau separarea elementelor prezente inițial în exces la concentrații maxime sau elemente la niveluri maxime de radioactivitate, stabilite conform prevederilor art. 5;3. tratamentele antimicrobiene pentru apele clasificate după origine se pot folosi singular sau în combinație, astfel încât să conserve proprietățile microbiologice originale, potrivite pentru consumul uman, puritatea originală și siguranța apelor clasificate după origine:a) tratare chimică: clorare, ozonizare, carbonatare etc.;b) tratare fizică: tratare la temperatură înaltă, ionizare UV, filtrare etc.  +  Articolul 7Modificările fizice și chimice și procedeele de tratare antimicrobiană permise pentru apele preparate sunt următoarele:a) apele preparate pot fi supuse oricăror procedee de tratare antimicrobiană și/sau care modifică caracteristicile fizice și chimice ale apei originale, cu condiția ca din astfel de tratamente să rezulte "ape preparate" care se încadrează în prevederile art. 5 privind siguranța chimică, radiologică și microbiologică a apelor potabile îmbuteliate;b) adăugarea de minerale înainte de îmbuteliere trebuie să respecte prevederile prezentelor norme de igienă privind calitatea apei potabile îmbuteliate și ale reglementărilor legale în vigoare privind aditivii alimentari, precum și referitoare la alimentele cu destinație nutrițională specială.  +  Capitolul 3 Condiții igienice  +  Articolul 8Apele îmbuteliate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:1. toate apele potabile îmbuteliate trebuie să fie colectate, transportate, depozitate și, atunci când este necesar, tratate și îmbuteliate conform reglementărilor în vigoare;2. sursele de apă utilizate pentru a fi îmbuteliate ca apă potabilă trebuie să fie avizate sanitar conform prevederilor legale în vigoare;3. unei surse de apă, înainte de a fi utilizată ca apă potabilă îmbuteliată, trebuie să i se determine compoziția chimică și microbiologică a apei pe o perioadă destul de lungă, de cel puțin un an, pentru a se observa variațiile sezoniere de calitate și cantitate;4. rezultatele studiilor hidrogeologice decid dacă bazinul hidrologic și perimetrul [zona din jurul emergențelor naturale (izvoare) sau artificiale (puțuri, drenuri, foraje)] sunt expuse unor surse de contaminare;5. aceste zone critice trebuie protejate la maximum, conform prevederilor legale în vigoare:a) în zona perimetrului de protecție trebuie luate toate măsurile de precauție posibile pentru a fi evitată orice poluare sau influență externă asupra calității apei din sursa subterană sau a apei de suprafață, inclusiv eliminarea tuturor deșeurilor lichide, solide sau gazoase care ar putea polua aceste ape;b) în bazinul hidrologic trebuie supravegheată și eliminarea poluanților, cum ar fi: microorganisme, îngrășăminte, hidrocarburi, detergenți, pesticide, compuși fenolici, metale toxice, substanțe radioactive și alte substanțe organice și anorganice solubile;c) resursele de apă potabilă nu trebuie să se afle în imediata vecinătate a surselor de contaminare subterane posibile, cum ar fi: reziduuri, fose septice, ape industriale reziduale, tancuri chimice, pungi de gaz natural sau conducte de gaz și locuri de depozitare a deșeurilor solide;6. sursele de apă subterană utilizate pentru îmbuteliere trebuie controlate și testate în mod regulat pentru a determina caracterul constant al caracteristicilor microbiologice, chimice, fizice și, atunci când este necesar, radiologice; frecvența testelor este determinată de evaluarea hidrologică și de schema de uniformitate istorică a sursei de apă în cauză;7. dacă în urma testelor efectuate se determină o contaminare, procesul de îmbuteliere a apei trebuie întrerupt până în momentul în care calitatea apei revine la parametrii stabiliți;8. modul de selecționare a apelor de suprafață pentru îmbuteliere trebuie să fie în general foarte sever, chiar dacă apa va fi supusă unui tratament ulterior.  +  Articolul 9Igiena la extracție sau la colectarea apei care urmează a fi îmbuteliată se supune următoarelor condiții:1. la punctul de origine, extracția sau prelevarea apei destinate îmbutelierii trebuie astfel realizată încât să nu permită pătrunderea altei ape decât a celei prevăzute în dispozitivul de extracție sau de recoltare;2. extragerea sau prelevarea apei destinate îmbutelierii trebuie să se facă într-un mod igienic pentru a împiedica orice contaminare;3. de asemenea, este necesar ca în zonele unde se prelevează probele de apă pentru control să fie evitată orice fel de contaminare;4. zonele învecinate celei de extracție sau de prelevare trebuie să fie protejate, limitându-se acolo numai accesul persoanelor autorizate;5. capetele superioare ale puțurilor și izvoarelor care străbat suprafața terestră până ajung la punctul de recoltare trebuie protejate cu structuri adecvate, pentru a interzice accesul persoanelor neautorizate sau răuvoitorilor și a împiedica contactul cu alte surse de contaminare, cum ar fi: deșeuri, drenuri, nămoluri și ape de infiltrație;6. metodele și procedeele de întreținere a instalațiilor de extracție trebuie să fie igienice, să nu prezinte niciun risc potențial pentru sănătatea umană și nici să constituie o sursă de contaminare a apei;7. puțurile trebuie să fie dezinfectate în urma lucrărilor de construcție, de realizare a unor noi puțuri învecinate sau după repararea ori înlocuirea pompelor;8. puțurile trebuie să fie dezinfectate după oricare activitate de întreținere și supraveghere, după prelevările de probe pentru determinarea organismelor indicatoare și/sau a organismelor patogene; atunci când prin analizele efectuate se observă o înmulțire anormală a coloniilor de bacterii în apă sau de fiecare dată când are loc o proliferare biologică care dăunează bunei funcționări;9. dispozitivele de prelevare a apei trebuie să fie dezinfectate în timp util, înainte de folosire;10. dispozitivele de extracție, cum ar fi cele utilizate pentru puțurile de foraj, trebuie să fie construite și întreținute astfel încât să se evite contaminarea apei și să se reducă la minimum riscurile pentru sănătatea umană;11. depozitarea și transportul apei destinate îmbutelierii;12. depozitarea sau transportul apei destinate îmbutelierii de la punctul de origine la instalațiile de tratare trebuie să se realizeze igienic pentru a preveni orice contaminare;13. asigurarea unei aprovizionări cu apă, de fiecare dată când aceasta este posibilă, prin conducte legate direct la punctul de origine, constituie una dintre metodele prin care se pot evita riscurile de contaminare privitoare la transportul în vrac;14. dispozitivele de transport și recipientele conținând produse în vrac, ca de exemplu conducte și camioane-cisternă, trebuie concepute astfel încât:a) să nu contamineze apa destinată îmbutelierii;b) să poată fi curățate și dezinfectate în mod corect;c) să asigure o bună protecție împotriva contaminării, inclusiv cu praf sau gaze;d) să permită controlul riguros al tuturor situațiilor care pot surveni;15. dispozitivele și recipientele utilizate la transportul în vrac al apei destinate îmbutelierii trebuie ținute în stare bună, în curățenie și întreținere permanentă;16. recipientele pentru depozitare în vrac și dispozitivele de transport, în special cele pentru transportul în vrac, trebuie utilizate doar pentru transportul apei destinate îmbutelierii; în situația în care acest lucru nu este posibil, dispozitivele și recipientele pentru depozitare în vrac trebuie rezervate exclusiv transportului de alimente și trebuie curățate și dezinfectate astfel încât să se evite contaminarea.  +  Articolul 10Construcțiile se supun următoarelor condiții:1. în amenajarea zonei de captare, a platformei de încărcare și a procedeelor de încapsulare a recipientelor se vor aplica măsurile preventive specifice pentru evitarea oricărei contaminări a recipientelor sau a conținutului acestora;2. instalațiile de tratare a apei destinate îmbutelierii, de îmbuteliere și încapsulare trebuie să respecte normele de igienă în vigoare;3. apa nedestinată îmbutelierii trebuie transportată prin conducte separate de cele conținând apa destinată îmbutelierii și identificate, de preferință, prin culori diferite; nu trebuie să existe conexiuni între circuitul apei destinate îmbutelierii și apa nedestinată îmbutelierii;4. apa destinată folosirii la curățare și dezinfectare trebuie să fie potabilă, conform prevederilor Legii nr. 458/2002, cu modificările și completările ulterioare, dacă intră în contact direct sau indirect cu apa destinată îmbutelierii; în situația în care nu există contact direct sau indirect cu apa destinată îmbutelierii, ea poate să nu fie potabilă.  +  Articolul 11În scopul controlului operațiunilor de exploatare trebuie respectate următoarele condiții:1. să se ia măsuri, în toate etapele de producție, pentru a se asigura că siguranța alimentară și salubritatea nu sunt compromise de pericole sau de alți contaminanți, în timpul operațiunilor, apa constituind un excelent vehicul pentru transportul substanțelor în formă solubilă, dispersată sau emulsionată;2. evaluarea pericolelor, ținându-se cont de micro-organismele patogene și de substanțele toxice, trebuie efectuată în contextul global de aplicare a principiilor din sistemul HACCP de producție a alimentelor; această evaluare trebuie să formeze baza pentru stabilirea celei mai potrivite combinații de măsuri de reducere, eliminare sau chiar, după caz, de împiedicare a contaminării microbiologice, chimice ori radiologice pentru o producție cât mai sigură a apei îmbuteliate;3. nu trebuie acceptată nicio apă pentru îmbuteliere dacă aceasta conține agenți patogeni, reziduuri de pesticide în cantități excesive sau alte substanțe toxice;4. tratarea, inclusiv prin bariere multiple, ca o combinație de procedee de filtrare, dezinfecție chimică sau fizică, a acestei ape în cursul producției sale trebuie să dea ca produs finit apa potabilă îmbuteliată, care trebuie să fie curată, sanogenă și de o calitate potrivită pentru consumul uman; în general, cu cât calitatea apei destinate îmbutelierii este mai bună, cu atât tratarea pe care o necesită este mai simplă și produsul finit este mai bun;5. apa îmbuteliată, produsă cu ajutorul unei tehnici adecvate de tratament cu bariere multiple, va fi mai puțin susceptibilă de a conține microorganisme, neprezentând risc pentru sănătatea publică;6. după nevoi, tratarea apei ce urmează a fi îmbuteliată în vederea reducerii, eliminării sau împiedicării creșterii numărului de microorganisme constă în: procedee chimice, precum clorarea, ozonizarea, carbonatarea, folosirea procedeelor sau agenților fizici, cum ar fi: tratare termică la temperatură înaltă, ionizare UV, filtrare;7. dacă este necesar, procedeele de tratare folosite pentru eliminarea sau reducerea substanțelor chimice pot conține filtrarea chimică și mecanică ca cea obținută cu ajutorul filtrelor de suprafață, cum ar fi filtre cu membrană canelată sau filtre de profunzime precum cele nisipoase, granuloase sau cu fibre comprimate, ca de exemplu cartușele filtrante, filtrarea prin carbon activ, demineralizarea prin deionizare, dedurizarea sau îndulcirea apei, osmoza inversă, nanofiltrarea, precum și carbonatarea;8. toate procedeele de tratare a apei destinate îmbutelierii trebuie efectuate în condiții controlate pentru a se evita orice contaminare și formarea unor subproduși toxici, cum ar fi bromații, și prezența reziduurilor de tratare chimică în cantități care pot constitui pericol pentru sănătate.  +  Articolul 12Procedeul îmbutelierii se supune următoarelor condiții:1. recipientele de unică folosință se pot utiliza și fără a fi spălate și dezinfectate înainte de utilizare;2. recipientele noi trebuie controlate și, după caz, curățate și dezinfectate;3. recipientele reutilizabile și, în caz de nevoie, alte recipiente trebuie spălate și dezinfectate într-un dispozitiv potrivit și așezate astfel încât să se reducă la maximum posibilitățile de contaminare a recipientelor înainte de umplerea lor cu apă și încapsulare; recipientele reutilizabile nu trebuie să fi fost folosite în alte scopuri care ar putea provoca contaminarea produselor și trebuie controlate în mod separat dacă respectă normele;4. operațiunile de îmbuteliere: umplerea și încapsularea recipientelor trebuie efectuate astfel încât să nu permită contaminarea apei sau a recipientelor; trebuie folosit un dispozitiv protejat de îmbuteliere și un sistem de încapsulare separat de celelalte operațiuni desfășurate în incintă, pentru a se evita orice contaminare;5. praful, celelalte impurități, microorganismele și condensarea excesivă trebuie supravegheate, controlate și eliminate;6. sistemele de închidere și de încapsulare sunt în general furnizate gata de folosire, nu necesită distrugere fizică și nu sunt reutilizabile.  +  Articolul 13În domeniul igienei personalului se vor respecta prevederile legale în vigoare.  +  Capitolul 4 Condiții de etichetare  +  Articolul 14Etichetarea se supune următoarelor condiții:1. să se respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările și completările ulterioare;2. numele produsului trebuie să fie potrivit pentru acesta și să depindă de clasificarea menționată la art. 3 și 4;3. numai apele clasificate după origine, conform prezentelor norme de igienă, pot prelua numele sursei de origine sau denumirea acesteia;4. orice denumire dată, în cazul apelor care corespund criteriilor de ape clasificate după origine și care se supun criteriilor stabilite de fiecare țară, au numele limitat la câteva cuvinte sau la un singur cuvânt; în cazul amestecurilor sau mixturilor de apă din surse diferite din mediu, fiecare sursă trebuie specificată;5. numele folosite sau alese de țări, în acod cu prezentele norme de igienă, și care reprezintă ape tratate nu pot avea nume ca apele clasificate după origine și viceversa; în situația în care trebuie aplicate criterii suplimentare stabilite de fiecare țară, definirea numelor alese nu poate să contravină prevederilor prezentelor norme de igienă;6. orice denumiri potrivite care să desemneze apele preparate descrise la art. 4 și care să se conformeze criteriilor suplimentare stabilite de fiecare țară trebuie să se reducă doar la anumite nume sau doar la unul singur;7. eticheta trebuie să conțină următoarele mențiuni:a) în cazul apelor de profunzime clasificate după origine, să apară înscris, înaintea denumirii apei respective, cuvântul "carbogazoasă", dacă după ambalare dioxidul de carbon în mod spontan și vizibil este prezent în condiții normale de temperatură și presiune, iar dioxidul de carbon provine din sursa de origine sau prin adăugare de dioxid de carbon alimentar;b) se poate scrie "necarbogazoasă" dacă după ambalare nu există în mod spontan și vizibil dioxid de carbon în condiții normale de temperatură și presiune când ambalajul se deschide;c) apele potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, vor fi etichetate sub denumirea de "apă de masă";8. se poate declara pe eticheta principală reziduul fix al apei îmbuteliate; în ceea ce privește apele clasificate după origine, compoziția chimică ce conferă caracteristicile produsului poate fi și ea declarată pe etichetă;9. atunci când este cerută de autoritățile care dețin jurisdicția, amplasarea geografică a sursei de mediu specifice și/sau a sursei de apă clasificate după origine trebuie să fie declarată conform legislației în vigoare;10. când apa preparată provine dintr-o sursă privată și este îmbuteliată, dar nu a fost supusă vreunui procedeu de tratare care să-i fi modificat compoziția originală sau în care a fost adăugat dioxid de carbon ori fluor, trebuie să apară pe etichetă sintagma "dintr-o sursă privată" lângă numele produsului de pe eticheta principală;11. când se cere de către autorități ca o apă îmbuteliată să fie tratată înainte de îmbuteliere, modificarea rezultată în urma tratamentului trebuie să fie declarată pe etichetă.  +  Articolul 15Eticheta nu va conține:1. afirmații privind efectele medicale, cum ar fi cele preventive, paleative, curative sau alte efecte, decât dacă respectă proprietățile acestui produs, menționate în prezentele norme de igienă;2. precizări în legătură cu efectele benefice pentru sănătatea consumatorilor, până când acestea nu sunt demonstrate științific;3. numele localității sau un loc anume specificat, care nu trebuie să facă parte din numele definitoriu al produsului decât dacă se referă la o apă clasificată după origine, captată de la locul al cărui nume este menționat pe etichetă;4. folosirea oricăror precizări sau a oricăror pictoriale care pot crea confuzii ori pot induce în eroare consumatorii în legătură cu natura, originea, compoziția sau proprietățile apelor potabile îmbuteliate este interzisă la punerea acestora în vânzare.  +  Capitolul 5 Condiții de notificare  +  Articolul 16(1) Este interzisă comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei de masă provenite din aceeași sursă.(2) Producătorul de apă potabilă îmbuteliată comercializată sub denumirea de apă de masă va solicita în scris înregistrarea produsului în Registrul apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor, prezentând următoarele:a) datele de identificare a producătorului: numele, adresa, telefonul etc.;b) denumirea și compoziția produsului, conform buletinelor de analiză fizico-chimice;c) copia etichetei produsului.---------