HOTĂRÂRE nr. 176 din 20 februarie 2007privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 28 februarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 99 alin. (1) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2005, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 20 februarie 2007.Nr. 176.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde calcul al contribuţiei de asigurarepentru accidente de muncă şi boli profesionale  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1În sensul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) clasa de risc reprezintă gradul de risc de accidentare în muncă şi de îmbolnăvire profesională; b) tariful de risc reprezintă procentul din fondul total de salarii brute lunare realizate corespunzător clasei de risc, respectiv cota de contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale; c) contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă exprimarea valorică a tarifului de risc; d) perioada de referinţă reprezintă anul 2005.  +  Capitolul II Stabilirea claselor de risc  +  Articolul 2Clasele de risc se stabilesc pe categorii de activităţi ale economiei naţionale, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă: a) I(1) - indicele care reprezintă frecvenţa de accidentare, respectiv numărul de accidentaţi ce revin la 1.000 de salariaţi; b) I(2) - indicele care reprezintă frecvenţa accidentelor de muncă soldate cu invaliditate şi/sau deces, respectiv numărul de accidentaţi cu invaliditate şi/sau deces ce revin la 1.000 de salariaţi; c) I(3) - indicele care reprezintă frecvenţa îmbolnăvirilor profesionale, respectiv numărul de cazuri noi de îmbolnăviri profesionale ce revin la 1.000 de salariaţi; d) I(4) - indicele care reprezintă frecvenţa salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi deosebite, la 1.000 de salariaţi. (2) Numărul accidentaţilor luaţi în considerare la determinarea indicilor I(1) şi I(2) este dat de numărul formularelor pentru înregistrarea accidentelor de muncă respective - FIAM. (3) Numărul cazurilor noi de îmbolnăviri profesionale este dat de numărul fişelor de declarare a bolilor profesionale înregistrate în perioada de referinţă - BP2. (4) Indicii de frecvenţă prevăzuţi la alin. (1) se calculează pe baza datelor statistice din perioada de referinţă.  +  Articolul 4 (1) Fiecărui indice de frecvenţă prevăzut la art. 3 alin. (1) îi corespunde o clasă de risc. Pe baza claselor de risc corespunzătoare celor 4 indici de frecvenţă se determină, ca medie aritmetică, clasa de risc aferentă sectorului de activitate, potrivit anexei nr. 1. Formula de calcul al clasei de risc, denumită în continuare CR, este următoarea:CR = [CR(1) + CR(2) + CR(3) + CR(4)]:4,unde:CR(1) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(1);CR(2) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(2);CR(3) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(3);CR(4) - clasa de risc aferentă indicelui de frecvenţă I(4). (2) Clasa de risc aferentă fiecărui indice de frecvenţă se stabileşte pe baza mediei indicilor de frecvenţă respectivi din perioada de referinţă. (3) Clasele de risc aferente indicilor de frecvenţă au valori cuprinse între 1 şi 20 pentru fiecare dintre cei 4 indici. Intervalele dintre valorile celor 4 indici de frecvenţă ce stau la baza determinării claselor de risc corespund intervalelor dintre termenii unei progresii, potrivit grilei prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul III Stabilirea tarifului de risc  +  Articolul 5 (1) Fiecărei clase de risc îi corespunde un tarif de risc, conform grilei prevăzute în anexa nr. 3. (2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuţie, are valoarea cuprinsă între 0,4 şi 3,6%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate. (3) Tariful minim de risc corespunde clasei de risc 1, iar tariful maxim de risc corespunde clasei de risc 20. (4) Tariful de risc este stabilit la nivel de sector de activitate - clasă CAEN şi este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Angajatorii care îşi modifică activitatea principală, implicit codul CAEN aferent, vor plăti cota de contribuţie aferentă noului tarif de risc începând cu luna următoare schimbării activităţii principale, în baza declaraţiei pe propria răspundere depuse.  +  Capitolul IV Stabilirea contribuţiei de asigurare  +  Articolul 7Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată lunar de angajatori, denumită în continuare C, se determină după următoarea formulă:              TR x Fs         C = ───────,               100unde:TR - tariful de risc aferent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;F(s) - fondul total de salarii brute lunare realizate de angajator în luna anterioară perioadei de plată a contribuţiei.  +  Articolul 8Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajatori se calculează în conformitate cu prevederile art. 3, 4, 5 şi 7, pe baza datelor statistice din perioada de referinţă, aferente sectorului de activitate - clasei CAEN din care aceştia fac parte.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 9 (1) Instituţiile şi unităţile cărora nu li s-a atribuit cod CAEN se vor încadra, în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice şi ale anexei la Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, după cum urmează: a) instituţiile şi unităţile de administraţie publică şi apărare, precum şi cele de asigurări sociale din sistemul public, administrarea sistemului şcolar, financiar, de sănătate publică, direcţiile cultural-sportive, direcţiile agricole, sanitar-veterinare şi alte direcţii şi inspectorate din administraţia publică, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 75; b) instituţiile şi unităţile de învăţământ, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 80; c) instituţiile şi unităţile de sănătate şi asistenţă socială, în clasa CAEN corespunzătoare din diviziunea 85; d) asociaţiile de proprietari şi locatari, în clasa CAEN-7032. (2) Pentru instituţiile şi unităţile care nu sunt prevăzute la alin. (1), codul CAEN va fi identificat în cadrul clasificării activităţilor din economia naţională, în funcţie de specificul activităţii principale desfăşurate.  +  Articolul 10Termenul de declarare şi de plată a contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care plata contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu s-a efectuat până la termenul prevăzut la art. 10, cheltuielile pentru prestaţiile şi serviciile de asigurare prevăzute de lege şi efectuate de asigurător se recuperează de la angajator. (2) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1) se va face de către asigurător, conform prevederilor legale, după stabilirea caracterului de muncă al accidentului, respectiv caracterului profesional al bolii, şi primirea documentelor justificative de plată de la prestatorii de servicii.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 INCADRAREA SECTOARELOR DE ACTIVITATE DIN ECONOMIA NAŢIONALAIN CLASE DE RISC, PE BAZA INDICILOR DE FRECVENTA ŞIA DATELOR STATISTICE DIN ANUL 2005
  *Font 8*
  ┌───┬────────────────────────────────────────────┬────┬──────┬───┬─────┬───┬──────┬───┬───────┬───┬─────┐│Nr.│ │Cod │ I(1) │CR │ I(2)│CR │ I(3) │CR │ I(4) │CR │ CR ││crt│ Activitatea din economia naţionala │CAEN│ │(1)│ │(2)│ │(3)│ │(4)│[ΣCR ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1-4)││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ /4] │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│NC │ │ CC │ I(1) │CR │ I(2)│CR │ I(3) │CR │ I(4) │CR │ CR ││ │ AEN │ │ │(1)│ │(2)│ │(3)│ │(4)│ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 1 │Culivarea cerealelor, porumbului şi a altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plante n.c.a │0111│ 0,723│ 4 │0,189│ 6 │ 0,031│ 3 │13,7064│ 3 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 2 │Cultivarea legumelor, a specialităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │horticole şi a produselor de sera │0112│ 0,297│ 2 │0,148│ 5 │ 0,000│ 1 │ 7,424│ 2 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 3 │Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru băuturi şi mirodenii │0113│ 0,477│ 3 │0,119│ 5 │ 0,000│ 1 │ 2,978│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 4 │Creşterea animalelor, activitatea fermelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru obtinerea laptelui │0121│ 0,417│ 3 │0,417│ 9 │ 0,000│ 1 │ 41,719│ 5 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 5 │Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magarilor, catârilor şi asinilor │0122│ 1,575│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 31,496│ 5 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 6 │Creşterea porcinelor │0123│ 0,821│ 4 │0,164│ 6 │ 0,164│ 6 │ 20,536│ 4 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 7 │Creşterea pasarilor │0124│ 0,632│ 4 │0,070│ 4 │ 0,000│ 1 │ 14,054│ 3 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 8 │creşterea altor animale │0125│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 58,962│ 6 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 9 │Activităti în ferme mixte (cultura vegetala │0130│ 0,465│ 3 │0,232│ 7 │ 0,077│ 4 │ 15,492│ 3 │ 4,25││ │combinata cu cresterea animalelor) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 10│Activităti de servicii anexe agriculturii; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grădinărit peisagistic │0141│ 0,611│ 4 │0,141│ 5 │ 0,611│ 11│ 9,399│ 3 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 11│Activităţi de servicii pentru cresterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor │0142│ 2,222│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 22,222│ 4 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 12│Vânătoare, ocrotirea vânatului │0150│11,494│ 15│5,747│ 20│ 0,000│ 1 │ 86,207│ 8 │11,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 13│Silvicultura şi exploatarea forestiera │0201│ 2,011│ 6 │0,435│ 9 │ 0,027│ 2 │ 6,250│ 2 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 14│Servicii auxiliare silviculturii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │exploatarii forestiere │0202│ 5,236│ 10│2,618│ 20│ 0,000│ 1 │ 10,471│ 3 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 15│Pescuitul │0501│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 21,598│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 16│Piscicultura │0502│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 5,400│ 2 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 17│Extractia şi prepararea carbunelui superior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(PCS=>23865kJ/kg) │1010│19,621│ 20│0,480│ 10│ 0,540│ 10│456,318│ 17│14,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 18│Extractia şi prepararea carbunelui inferior │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(PCS<23865kJ/kg) │1020│ 5,194│ 10│0,433│ 9 │ 0,062│ 4│423,828│ 17│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 19│Extracţia şi prepararea turbei │1030│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │222,222│ 12│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 20│Extracţia hidrocarburilor │1110│ 0,499│ 3 │0,026│ 2 │ 0,184│ 6 │ 71,867│ 7 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 21│Activităţi de servicii anexe extractiei │1120│ 3,789│ 9 │0,211│ 7 │ 0,474│ 10│ 84,202│ 8 │ 8,50││ │petrolului şi gazelor naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 22│Extractia şi prepararea minereurilor │1200│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │820,669│ 20│ 5,75││ │radioactive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 23│Extractia şi prepararea minereurilor feroase│1310│ 5,865│ 11│0,000│ 1 │ 8,798│ 20│296,188│ 14│11,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 24│Extractia şi prepararea minereurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │neferoase şi rare │1320│ 4,556│ 10│0,337│ 8 │11,053│ 20│244,684│ 13│12,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 25│Extractia pietrei pentru constructii │1411│ 4,360│ 9 │0,727│ 12│ 4,360│ 20│232,558│ 12│13,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 26│Extractia pietrei calcaroase, ghipsului şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cretei │1412│ 2,827│ 8 │0,000│ 1 │ 0,707│ 12│190,813│ 11│ 8,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 27│Extractia ardeziei │1413│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │40,000│ 20│200,000│ 12│ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 28│Extractia pietrisului şi nisipului │1421│ 2,142│ 7 │0,714│ 12│ 0,000│ 1 │178,486│ 11│ 7,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 29│Extractia argilei şi caolinului │1422│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 40,404│ 5│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 30│Extracţia şi prepararea minereurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru industria chimica │1430│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │38,835│ 20│194,175│ 11│ 8,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 31│Extracţia sării │1440│ 1,323│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1│163,211│ 10│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 32│Alte activităţi extractive │1450│ 7,299│ 12│0,000│ 1 │ 5,474│ 20│379,562│ 16│12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 33│Producţia şi conservarea cărnii │1511│ 1,502│ 6 │0,429│ 9 │ 0,215│ 7 │ 12,873│ 3 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 34│Producţia şi conservarea cărnii de pasare │1512│ 0,922│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 15,370│ 3 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 35│Prepararea produselor din carne │1513│ 1,003│ 5 │0,308│ 8 │ 0,154│ 6 │ 7,712│ 2 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 36│Prelucrarea şi conservarea peştelui │1520│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 18,560│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 37│Prelucrarea şi conservarea cartofilor │1531│ 6,645│ 12│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 38│Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │1532│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 39│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi │1533│ 1,962│ 6 │0,392│ 9 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,25││ │legumelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 40│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute │1541│ 2,460│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 30,750│ 5 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 41│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor │1542│ 0,444│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 22,202│ 4 │ 2,25││ │rafinate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 42│Fabricarea margarinei şi produselor │1543│ 2,193│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,50││ │comestibile similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 43│Fabricarea produselor lactate şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │branzeturilor │1551│ 1,011│ 5 │0,389│ 9 │ 0,078│ 4 │ 3,889│ 2 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 44│Fabricarea inghetatei │1552│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 45│Fabricarea produselor de morărit │1561│ 1,704│ 6 │0,085│ 4 │ 0,341│ 8 │ 40,971│ 5 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 46│Fabricarea amidonului şi a produselor din │1562│ 3,752│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,00││ │amidon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 47│Fabricarea produselor pentru hrana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor de fermă │1571│ 1,531│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 25,510│ 4 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 48│Fabricarea produselor pentru hrana │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animalelor de companie │1572│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 49│Fabricarea pâinii: fabricarea produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proaspete de patiserie │1581│ 0,784│ 4 │0,055│ 3 │ 0,091│ 4 │ 2,278│ 1 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 50│Fabricarea biscuitilor, pişcoturilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │altor produse similare │1582│ 3,171│ 8 │0,176│ 6 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 51│Fabricarea zahărului │1583│ 3,583│ 8 │0,000│ 1 │ 0,448│ 9 │ 44,783│ 5 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 52│Fabricarea produselor din cacao, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciocolatei şi a produselor zaharoase │1584│ 1,488│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,307│ 2 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 53│Fabricarea macaroanelor, taiteilor, │1585│ 2,597│ 7 │1,299│ 16│ 0,000│ 1 │ 12,987│ 3 │ 6,75││ │cus-cus-ului şi a altor produse fainoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 54│Fabricarea ceaiului şi cafelei │1586│ 0,418│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 20,877│ 4 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 55│Fabricarea condimentelor │1587│ 2,734│ 7 │0,684│ 12│ 0,000│ 1 │ 20,506│ 4 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 56│Fabricarea preparatelor alimentare │1588│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00││ │omogenizate şi alimentelor dietetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 57│Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. │1589│ 0,603│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 58│Fabricarea băuturilor alcoolice distilate │1591│ 0,699│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 24,453│ 4 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 59│Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie │1592│ 0,584│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 26,270│ 4 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 60│Fabricarea vinurilor │1593│ 2,026│ 6 │0,760│ 12│ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 61│Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fructe │1594│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 62│Fabricarea altor bauturi nedistilate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │obtinute prin fermentare │1595│10,101│ 14│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 63│Fabricarea berii │1596│ 1,687│ 6 │0,000│ 1 │ 0,937│ 14│ 23,435│ 4 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 64│Fabricarea maltului │1597│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 65│Producţia de ape minerale şi bauturi │1598│ 1,020│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,00││ │racoritoare nealcoolice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 66│Fabricarea produselor din tutun │1600│ 0,432│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │120,950│ 9 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 67│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bumbac şi tip bumbac │1711│ 1,096│ 5 │0,000│ 1 │ 0,365│ 9 │ 36,550│ 5 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 68│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lana cardata şi tip lana cardata │1712│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 49,261│ 6 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 69│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lana pieptanata şi tip lana │1713│ 2,602│ 7 │0,000│ 1 │ 0,651│ 11│143,136│ 10│ 7,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 70│Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tip în │1714│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 35,907│ 5 │ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 71│Prelucrarea şi răsucirea matasii naturale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi artificiale │1715│ 2,484│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 74,534│ 7 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 72│Fabricarea aţei de cusut │1716│ 4,167│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │111,111│ 9 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 73│Pregătirea fibrelor şi filarea altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipuri de fire │1717│21,739│ 20│0,000│ 1 │ 5,435│ 20│108,696│ 9 │12,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 74│Teşături din bumbac şi din fire tip bumbac │1721│ 0,896│ 4 │0,000│ 1 │ 0,299│ 8 │ 80,621│ 7 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 75│Teşături din lana cardata şi din fire tip │1722│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 5,976│ 20│199,203│ 12│ 8,50││ │lana cardata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 76│Teşături din lana pieptanata şi din fire │1723│ 1,694│ 6 │0,424│ 9 │ 0,000│ 1│ 42,355│ 5 │ 5,25││ │tip lana pieptanata │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 77│Tesături din mătase şi din fire tip mătase │1724│ 1,074│ 5 │0,000│ 1 │ 3,221│ 20│295,223│ 14│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 78│Tesături din alte textile │1725│ 4,065│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 81,301│ 7 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 79│Finisarea materialelor textile │1730│ 0,420│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 16,789│ 3 │ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 80│Fabricarea de articole confecţionate din │1740│ 0,492│ 3 │0,000│ 1 │ 0,246│ 7 │ 61,501│ 6 │ 4,25││ │textile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 81│Fabricarea de covoare şi mochete │1751│ 2,999│ 8 │0,600│ 11│ 1,800│ 19│ 89,982│ 8 │11,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 82│Fabricarea de frânghii, sfori şi plase │1752│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 83│Fabricarea de textile neţesute şi articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din acestea │1753│ 3,937│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 52,493│ 6 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 84│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │1754│ 0,580│ 3 │0,000│ 1 │ 0,290│ 8 │ 28,994│ 4 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 85│Fabricarea de metraje prin tricotare sau │1760│ 1,481│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 74,074│ 7 │ 3,50││ │crosetare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 86│Fabricarea de ciorapi, sosete şi ciorapi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pantalon, tricotati sau crosetati │1771│ 0,439│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 87│Fabricarea de pulovere, veste şi articole │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare tricotate sau crosetate │1772│ 1,509│ 6 │0,000│ 1 │ 0,050│ 3 │ 10,062│ 3 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 88│Fabricarea articolelor de îmbrăcaminte │1810│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00││ │din piele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 89│Fabricarea de articole de imbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru lucru │1821│ 0,265│ 2 │0,000│ 1 │ 0,133│ 5 │ 0,663│ 1 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 90│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte │1822│ 0,353│ 3 │0,016│ 2 │ 0,037│ 3 │ 0,548│ 1 │ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 91│Fabricarea de articole de lenjerie de corp │1823│ 0,333│ 3 │0,000│ 1 │ 0,026│ 2 │ 0,256│ 1 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 92│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi accesorii n.c.a. │1824│ 0,159│ 2 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,743│ 1 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 93│Prepararea şi vopsirea blanurilor; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fabricarea articolelor din blana │1830│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 11,429│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 94│Tabacirea şi finisarea pieilor │1910│ 9,450│ 14│6,014│ 20│ 0,000│ 1 │131,443│ 9 │11,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 95│Fabricarea de articole de voiaj şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │marochinarie şi a articolelor de harnaşament│1920│ 0,608│ 4 │0,122│ 5 │ 0,122│ 5 │ 3,041│ 2 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 96│Fabricarea incălţămintei │1930│ 0,551│ 3 │0,024│ 2 │ 0,060│ 4 │ 1,798│ 1 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 97│Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lemnului │2010│ 3,053│ 8 │0,447│ 9 │ 0,298│ 8 │ 12,162│ 3 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 98│Fabricarea de produse stratificate din lemn │2020│ 6,831│ 12│1,118│ 15│ 0,248│ 7 │ 3,726│ 2 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│ 99│Fabricarea de elemente de dulgherie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tamplarie pentru constructii │2030│ 2,126│ 7 │0,125│ 5 │ 0,063│ 4 │ 1,876│ 1 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│100│Fabricarea ambalajelor din lemn │2040│ 2,355│ 7 │0,785│13 │ 0,000│ 1 │ 7,849│ 2 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│101│Fabricarea altor produse din lemn │2051│ 5,079│ 10│0,154│ 6 │0,154 │ 6 │ 4,464│ 2 │ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│102│Fabricarea articolelor din pluta, paie şi │2052│ 2,203│ 7 │0,000│ 1 │2,203 │ 20│ 0,000│ 1 │ 7,25││ │impletituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│103│Fabricarea celulozei │2111│23,885│ 20│6,369│ 20│ 0,000│ 1 │222,930│ 12│13,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│104│Fabricarea hârtiei şi cartonului │2112│ 3,309│ 8 │0,331│ 8 │ 0,000│ 1 │132,363│ 9 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│105│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi a ambalajelor din hârtie sau carton │2121│ 3,436│ 8 │0,172│ 6 │ 0,172│ 6 │126,804│ 9 │ 7,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│106│Fabricarea produselor de uz gospodaresc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi sanitar, din hârtie sau carton │2122│ 2,165│ 7 │0,000│ 1 │ 0,082│ 15│ 32,468│ 5 │ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│107│Fabricarea articolelor de papetarie │2123│ 3,953│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 19,763│ 4 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│108│Fabricarea tapetului │2124│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│109│Fabricarea altor articole din hârtie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │carton n.c.a. │2125│ 1,887│ 6 │0,943│14 │ 0,000│ 1 │ 18,868│ 4 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│110│Editarea cărţilor │2211│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 5,028│ 2 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│111│Editarea ziarelor │2212│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 4,002│ 2 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│112│Editarea revistelor şi periodicelor │2213│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 8,889│ 2 │ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│113│Editarea înregistrărilor sonore │2214│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│114│Alte activităţi de editare │2215│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 27,174│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│115│Tipărirea ziarelor │2221│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 12,500│ 3 │ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│116│Alte activităţi de tipărire n.c.a. │2222│ 0,320│ 3 │0,080│ 4 │ 0,160│ 6 │ 9,213│ 3 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│117│Legătorie │2223│ 2,577│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 12,887│ 3 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│118│Servicii pregătitoare pentru pretipărire │2224│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│119│Alte lucrări de tipografie │2225│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 22,288│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│120│Reproducerea înregistrărilor audio │2231│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│121│Reproducerea inregistrărilor video │2232│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│122│Reproducerea înregistrărilor informatice │2233│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│123│Fabricarea produselor de cocserie │2310│ 1,855│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │371,058│ 16│ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│124│Fabricarea produselor obţinute din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarea ţiţeiului │2320│ 1,145│ 5 │0,229│ 7 │ 0,000│ 1 │267,216│ 13│ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│125│Prelucrarea combustibililor nucleari │2330│ 0,000│ │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │855,556│ 20│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│126│Fabricarea gazelor industriale │2411│ 1,136│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │340,909│ 15│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│127│Fabricarea colorantilor şi a pigmentilor │2412│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 2,331│ 20│349,650│ 15│ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│128│Fabricarea altor produse chimice │2413│ 2,047│ 6 │0,315│ 8 │ 0,472│ 10│275,612│ 14│ 9,50││ │anorganice de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│129│Fabricarea altor produse chimice │2414│ 2,152│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │215,169│ 12│ 5,25││ │organice de baza │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│130│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ azotoase │2415│ 2,417│ 7 │0,161│ 6 │ 0,322│ 8 │257,815│ 13│ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│131│Fabricarea materialelor plastice în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forme primare │2416│ 2,350│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │235,018│ 13│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│132│Fabricarea cauciucului sintetic în forme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primare │2417│ 0,708│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │212,465│ 12│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│133│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agrochimice │2420│ 1,479│ 5 │0,000│ 1 │ 1,479│ 17│295,858│ 14│ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│134│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tipografice şi masticurilor │2430│ 1,821│ 6 │0,000│ 1 │ 0,228│ 7 │273,100│ 14│ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│135│Fabricarea produselor farmaceutice de baza │2441│ 0,788│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │275,699│ 14│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│136│Fabricarea preparatelor farmaceutice │2442│ 1,547│ 6 │0,516│ 10│ 0,172│ 6 │218,363│ 12│ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│137│Fabricarea sapunurilor, detergentilor şi │2451│ 0,945│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │236,295│ 13│ 4,75││ │a produselor de întreţinere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│138│Fabricarea parfumurilor şi a produselor │2452│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │204,496│ 12│ 3,75││ │cosmetice (de toaleta) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│139│Fabricarea explozivilor │2461│ 2,751│ 7 │1,376│ 17│ 0,000│ 1 │275,103│ 14│ 9,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│140│Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor │2462│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │193,548│ 11│ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│141│Fabricarea uleiurilor esentiale │2463│ 2,695│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │269,542│ 13│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│142│Fabricarea preparatelor chimice de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │fotografic │2464│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │300,000│ 14│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│143│Fabricarea suportilor destinati │2465│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00││ │înregistrărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│144│Fabricarea altor produse chimice n.c.a. │2466│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │278,846│ 14│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│145│Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │artificiale │2470│ 0,579│ 3 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │268,540│ 13│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│146│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer│2511│ 4,655│ 10│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 95,617│ 8 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│147│Reşaparea anvelopelor │2512│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 95,694│ 8 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│148│Fabricarea altor produse din cauciuc │2513│ 3,420│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 65,147│ 7 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│149│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profilelor din material plastic │2521│ 2,698│ 7 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 47,210│ 6 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│150│Fabricarea articolelor de ambalaj din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │material plastic │2522│ 3,477│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 47,408│ 6 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│151│Fabricarea articolelor din material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plastic pentru constructii │2523│ 1,124│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 32,108│ 5 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│152│Fabricarea altor produse din material │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plastic │2524│ 3,269│ 8 │0,272│ 7 │ 0,000│ 1 │ 27,244│ 4 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│153│Fabricarea sticlei plate │2611│ 2,675│ 7 │0,000│ 1 │ 0,535│ 10│224,719│ 12│ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│154│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │2612│ 3,666│ 9 │1,375│ 17│ 0,000│ 1 │183,318│ 11│ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│155│Fabricarea articolelor din sticlă │2613│ 2,275│ 7 │0,108│ 5 │ 0,867│ 13│268,501│ 13│ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│156│Fabricarea fibrelor din sticlă │2614│ 1,665│ 6 │0,833│ 13│ 0,000│ 1 │266,445│ 13│ 8,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│157│Fabricarea de sticlărie tehnică │2615│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 3,300│ 20│231,023│ 12│ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│158│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodaresc şi ornamental │2621│ 1,367│ 5 │0,137│ 5 │ 0,137│ 5 │ 82,046│ 7 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│159│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica│2622│ 1,908│ 6 │0,477│ 10│ 0,954│ 14│152,672│ 10│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│160│Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din ceramica │2623│ 8,499│ 13│1,416│ 17│ 0,000│ 1 │169,972│ 11│10,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│161│Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic │2624│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │222,222│ 12│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│162│Fabricarea altor produse ceramice │2625│22,727│ 20│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │227,273│ 12│ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│163│Fabricarea produselor ceramice refractare │2626│ 5,358│ 10│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │122,465│ 9 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│164│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramica │2630│ 0,844│ 4 │0,422│ 9 │ 0,844│ 13│139,299│ 10│ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│165│Fabricarea caramizilor,tiglelor şi altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produse pentru constructii, din argila arsa │2640│ 3,237│ 8 │0,883│ 13│ 0,000│ 1 │ 70,619│ 7 │ 7,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│166│Fabricarea cimentului │2651│ 1,558│ 6 │0,000│ 1 │ 0,519│ 10│187,435│ 11│ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│167│Fabricarea varului │2652│ 4,451│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │222,552│ 12│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│168│Fabricarea ipsosului │2653│ 5,556│ 11│5,556│ 20│ 0,000│ 1 │ 16,667│ 3 │ 8,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│169│Fabricarea elementelor din beton pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constructii │2661│ 2,721│ 7 │0,544│ 10│ 0,000│ 1 │ 94,843│ 8 │ 6,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│170│Fabricarea elementelor din ipsos pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constructii │2662│ 0,000│ 1 │0,000│ 20│ 0,000│ 1 │137,363│ 10│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│171│Fabricarea betonului │2663│ 1,489│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │163,751│ 10│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│172│Fabricarea mortarului │2664│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │142,857│ 10│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│173│Fabricarea produselor din azbociment │2665│ 1,802│ 6 │0,000│ 1 │ 1,802│ 19│396,396│ 16│10,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│174│Fabricarea altor elemente din beton, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciment şi ipsos │2666│ 2,825│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │169,492│ 11│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│175│Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei │2670│ 0,699│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │122,292│ 9 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│176│Fabricarea de produse abrazive │2681│ 3,378│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │168,919│ 11│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│177│Fabricarea altor produse din minerale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nemetalice │2682│ 3,176│ 8 │0,706│ 12│ 0,000│ 1 │141,143│ 10│ 7,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│178│Producţia de metale feroase sub forme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │primare şi cea de feroaliaje │2710│ 2,682│ 7 │0,123│ 5 │ 0,247│ 7 │532,335│ 19│ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│179│Producţia de tuburi (tevi) din fonta │2721│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │28,369│ 20│585,106│ 20│10,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│180│Producţia de tuburi (tevi) din otel │2722│ 4,948│ 10│0,000│ 1 │ 2,999│ 20│512,821│ 18│12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│181│Tragere la rece │2731│14,706│ 17│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │367,647│ 16│ 8,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│182│Laminare la rece │2732│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │418,006│ 17│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│183│Producţia altor profile obţinute la rece │2733│19,802│ 20│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │396,040│ 16│ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│184│Trefilare │2734│13,378│ 16│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │551,839│ 19│ 9,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│185│Producţia metalelor preţioase │2741│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │14,286│ 20│500,000│ 18│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│186│Metalurgia aluminiului │2742│ 5,614│ 11│0,148│ 5 │5,762 │ 20│533,314│ 19│13,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│187│Producţia plumbului, zincului şi cositorului│2743│ 2,755│ 7 │0,000│ 1 │76,584│ 20│826,446│ 20│12,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│188│Metalurgia cuprului │2744│ 3,770│ 9 │0,000│ 1 │ 4,713│ 20│565,504│ 19│12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│189│Producţia altor metale neferoase │2745│18,519│ 19│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │555,556│ 19│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│190│Turnarea fontei │2751│ 3,480│ 8 │0,232│ 7 │10,209│ 20│699,536│ 20│13,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│191│Turnarea oţelului │2752│15,113│ 17│0,000│ 1 │ 7,557│ 20│680,101│ 20│14,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│192│Turnarea metalelor neferoase usoare │2753│ 1,866│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │559,701│ 19│ 6,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│193│Turnarea altor metale neferoase │2754│ 2,538│ 7 │0,000│ 1 │ 2,538│ 20│611,675│ 20│12,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│194│Fabricarea de constructii metalice şi părţi │2811│ 3,119│ 8 │0,206│ 6 │ 0,411│ 9 │ 70,939│ 7 │ 7,50││ │componente ale structurilor metalice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│195│Fabricarea de elemente de dulgherie şi │2812│ 2,241│ 7 │0,320│ 8 │ 0,000│ 1 │ 69,363│ 7 │ 5,75││ │tamplarie din metal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│196│Producţia de rezervoare, cisterne şi │2821│ 2,559│ 7 │0,512│ 10│ 0,000│ 1 │ 71,648│ 7 │ 6,25││ │containere metalice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│197│Producţia de radiatoare şi cazane pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incalzire centrala │2822│ 1,612│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 64,481│ 7 │ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│198│Producţia generatoarelor de aburi (cu │2830│ 1,488│ 5 │0,496│ 10│ 0,496│ 1 │ 66,948│ 7 │ 8,00││ │excepţia cazanelor pentru incalzire centrala│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│199│Fabricarea produselor metalice obtinute prin│2840│ 7,246│ 12│0,000│ 1 │ 0,315│ 8 │ 64,902│ 7 │ 7,00││ │deformare plastica; metalurgia pulberilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│200│Tratarea şi acoperirea metalelor │2851│ 5,096│ 10│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 66,641│ 7 │ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│201│Operaţiuni de mecanica generală │2852│ 4,551│ 10│0,427│ 9 │ 0,284│ 8 │ 73,948│ 7 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│202│Fabricarea produselor de tăiat şi de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │casnic │2861│ 1,786│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 53,571│ 6 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│203│Fabricarea uneltelor de mana │2862│ 2,068│ 6 │0,230│ 7 │ 0,000│ 1 │ 68,918│ 7 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│204│Fabricarea articolelor de feronerie │2863│ 7,926│ 13│0,330│ 8 │ 0,661│ 12│ 72,655│ 7 │10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│205│Fabricarea de recipienti, containere şi │2871│ 2,618│ 7 │2,618│ 20│ 0,000│ 1 │ 52,356│ 6 │ 8,50││ │alte produse similare din otel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│206│Fabricarea ambalajelor din metale usoare │2872│ 1,377│ 5 │1,377│ 17│ 0,000│ 1 │ 27,548│ 4 │ 6,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│207│Fabricarea articolelor din fire metalice │2873│ 4,036│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 64,860│ 7 │ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│208│Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi arcuri │2874│ 3,248│ 8 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 48,721│ 6 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│209│Fabricarea altor articole din metal │2875│ 1,200│ 5 │0,000│ 1 │ 0,267│ 7 │ 80,032│ 7 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│210│Fabricarea de motoare şi turbine (cu │2911│ 2,155│ 7 │0,144│ 5 │ 0,575│ 11│ 96,278│ 8 │ 7,75││ │excepţia mot, pentru avioane, autovehic, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi motociclete) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│211│Fabricarea de pompe şi compresoare │2912│ 1,521│ 6 │0,000│ 1 │ 0,253│ 7 │101,394│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│212│Fabricarea de articole de robinetarie │2913│ 0,765│ 4 │0,000│ 1 │ 0,383│ 9 │103,290│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│213│Fabricarea lagarelor, angrenajelor şi │2914│ 1,568│ 6 │0,000│ 1 │ 0,470│ 10│ 90,132│ 8 │ 6,25││ │organelor mecanice de transmisie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│214│Fabricarea cuptoarelor industriale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │arzatoarelor │2921│ 6,329│ 11│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 94,937│ 8 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│215│Fabricarea echipamentelor de ridicat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi manipulat │2922│ 2,082│ 6 │0,000│ 1 │ 0,297│ 8 │ 96,654│ 8 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│216│Fabricarea echipam, industriale de │2923│ 6,433│ 11│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │107,219│ 8 │ 5,25││ │ventilatie şi frigorifice (cu excepţia │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │celor pentru uz casnic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│217│Fabricarea altor echipamente de utilizare │2924│ 2,228│ 7 │0,557│ 11│ 0,000│ 1 │111,421│ 9 │ 7,00││ │generală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│218│Fabricarea tractoarelor │2931│ 2,593│ 7 │0,000│ 1 │ 3,566│ 20│106,969│ 8 │ 9,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│219│Fabricarea altor masini şi utilaje │2932│ 2,861│ 8 │0,220│ 7 │1,540 │ 18│110,035│ 9 │10,50││ │agricole şi forestiere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│220│Fabricarea maşinilor-unelte portabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │actionate electric │2941│ 0,883│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 88,261│ 8 │ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│221│Fabricarea altor maşini-unelte pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrarea metalului │2942│ 1,325│ 5 │0,000│ 1 │ 0,331│ 8 │ 99,387│ 8 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│222│Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. │2043│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 3,171│ 20│105,708│ 8 │ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│223│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │2951│ 2,269│ 7 │0,000│ 1 │ 1,602│ 18│ 97,450│ 8 │ 8,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│224│Fabricarea utilajelor pentru extractie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi constructii │2952│ 1,636│ 6 │0,068│ 4 │ 0,273│ 7 │ 98,186│ 8 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│225│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor alimentare, bauturilor │2953│ 2,107│ 7 │0,000│ 1 │ 3,511│ 20│105,337│ 8 │ 9,00││ │şi tutunului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│226│Fabricarea utilajelor pentru industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │textila, a imbracamintei şi a pielariei │2954│ 0,684│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │102,529│ 8 │ 3,50││ │şi tutunului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│227│Fabricarea utilajelor pentru industria │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │hârtiei şi cartonului │2955│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │126,582│ 9 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│228│Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice│2958│ 1,436│ 5 │0,000│ 1 │ 0,180│ 6 │107,720│ 8 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│229│Fabricarea armamentului şi munitiei │2960│ 0,477│ 3 │0,000│ 1 │ 0,858│ 13│105,825│ 8 │ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│230│Fabricarea de masini şi aparate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrocasnice │2971│ 2,616│ 7 │0,138│ 5 │ 0,000│ 1 │ 89,482│ 8 │ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│231│Fabricarea de aparate neelectrice, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │uz casnic │2972│ 1,247│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 37,406│ 5 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│232│Fabricarea masinilor de birou │3001│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│233│Fabricarea calculatoarelor şi a altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente electronice │3002│ 0,739│ 4 │0,369│ 9 │ 0,369│ 9 │ 0,000│ 1 │ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│234│Producţia de motoare, generatoare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transformatoare electrice │3110│ 1,550│ 6 │0,103│ 5 │ 1,240│ 16│ 36,157│ 5 │ 8,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│235│Producţia de aparate pentru distribuţie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │comanda electricitatii │3120│ 1,399│ 5 │0,000│ 1 │ 0,431│ 9 │ 34,334│ 5 │ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│236│Producţia de fire şi cabluri electrice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │optice │3130│ 3,871│ 9 │0,000│ 1 │ 0,258│ 7 │ 33,548│ 5 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│237│Producţia de acumulatori, baterii şi pile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrice │3140│ 1,600│ 6 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 32,000│ 5 │ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│238│Producţia de lampi electrice şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de iluminat │3150│ 1,231│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 30,779│ 5 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│239│Producţia de componente electrice pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │motoare şi vehicule n.c.a. │3161│ 1,291│ 5 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 27,566│ 4 │ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│240│Producţia altor componente electrice n.c.a. │3162│ 0,914│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 27,422│ 4 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│241│Producţia tuburilor electronice şi a altor │3210│ 0,919│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 2,986│ 1 │ 1,75││ │componente electronice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│242│Producţia de emitatoare radio-televiziune, │3220│ 0,710│ 4 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 3,550│ 2 │ 2,00││ │echipam. şi aparate telefonice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │telegrafice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│243│Producţia de receptoare de radio şi televiz,│3230│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 6,383│ 2 │ 1,25││ │aparate de înregistrare şi reprod, audio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau video │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│244│Producţia de aparatura şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │medicale │3310│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 24,762│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│245│Prod. de aparat. şi instrum, de măsura │3320│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 21,104│ 4 │ 1,75││ │verif. şi control (cu excepţia echip. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de mas., reglare şi control │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│246│Producţia de echipamente de măsura, reglare │3330│ 2,061│ 6 │0,883│ 13│ 0,294│ 8 │ 35,325│ 5 │ 8,00││ │şi control pentru procese industriale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau video │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│247│Producţia de aparatură şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │optice şi fotografice │3340│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 28,681│ 4 │ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│248│Producţia de ceasuri │3350│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000 │ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│249│Producţia de autovehicule │3410│ 2,008│ 6 │0,067│ 4 │ 6,426│ 20│258,384│ 13│10,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│250│Producţia de caroserii, remorci şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │semiremorci │3420│ 4,464│ 9 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │178,571│ 11│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│251│Producţia de piese şi accesorii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule şi motoare de autovehicule │3430│ 1,424│ 5 │0,052│ 3 │ 0,699│ 12│139,307│ 10│ 7,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│252│Constructii şi reparaţii de nave │3511│ 4,168│ 9 │0,290│ 8 │ 0,326│ 8 │148,605│ 10│ 8,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│253│Constructii şi reparatii de ambarcatiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sportive şi de agrement │3512│ 6,349│ 11│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │158,730│ 10│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│254│Construcţia şi repararea materialului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │rulant │3520│ 1,657│ 6 │0,255│ 7 │ 1,317│ 16│185,881│ 11│10,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│255│Constructii şi reparaţii de aeronave şi nave│3530│ 1,553│ 6 │0,173│ 6 │ 0,000│ 1 │123,404│ 9 │ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│256│Producţia de motociclete │3541│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│257│Producţia de biciclete │3542│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 80,321│ 7 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│258│Producţia de vehicule pentru invalizi │3543│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 76,923│ 7 │ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│259│Producţia altor mijloace de transport, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │3550│ 0,000│ 1 │0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │111,111│ 9 │ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│260│Producţia de scaune │3611│ 1,959│ 6 │0,093│ 4 │ 0,000│ 1 │ 32,655│ 5 │ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│261│Producţia mobilierului pentru birou şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazine │3612│ 1,093│ 5 │0,156│ 6 │ 0,000│ 1 │ 32,802│ 5 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│262│Producţia mobilierului pentru bucatarii │3613│ 4,592│ 10│0,000│ 1 │ 0,000│ 1 │ 35,714│ 5 │ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│263│Producţia altor tipuri de mobilier │3614│ 2,751│ 7 │0,164│ 6 │ 0,344│ 8 │ 36,981│ 5 │ 6,50││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│264│Producţia de saltele şi somiere │3615│ 8,711│ 13│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 34,843│ 5│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│265│Baterea monedelor şi medaliilor │3621│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 29,412│ 4│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│266│Fabricarea bijuteriilor şi articolelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare din metale şi pietre │3622│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 24,331│ 4│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│267│Fabricarea instrumentelor muzicale │3630│ 1,429│ 5│0,714│ 12│ 0,714│ 12│ 28,571│ 4│ 8,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│268│Fabricarea articolelor pentru sport │3640│ 1,168│ 5│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 29,206│ 4│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│269│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │3650│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 23,121│ 4│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│270│Fabricarea bijuteriilor de fantezie │3661│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 18,248│ 4│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│271│Confecţionarea măturilor şi periilor │3662│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 32,787│ 5│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│272│Fabricarea altor produse manufacturiere │3663│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,524│ 10│ 39,277│ 5│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│273│Recuperarea deşeurilor şi resturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │metalice reciclabile │3710│ 5,315│ 10│0,725│ 12│ 0,000│ 1│ 1,449│ 1│ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│274│Recuperarea deşeurilor şi resturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nemetalice reciclabile │3720│ 1,311│ 5│0,655│ 11│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│275│Producţia de energie electrică │4011│ 1,526│ 6│0,201│ 6│ 0,241│ 7│130,955│ 9│ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│276│Transportul energiei electrice │4012│ 1,900│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 80,760│ 7│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│277│Distribuţia şi comercializarea energiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electrice │4013│ 0,950│ 4│0,091│ 4│ 0,136│ 5│ 78,291│ 7│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│278│Producţia gazelor │4021│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 82,919│ 7│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│279│Distribuţia şi comercializarea combustibi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lilor gazosi, prin conducte │4022│ 0,423│ 3│0,053│ 3│ 0,158│ 6│ 18,490│ 4│ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│280│Producţia şi distribuţia energiei termice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi a apei calde │4030│ 1,191│ 5│0,119│ 5│ 0,040│ 3│ 91,310│ 8│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│281│Captarea, tratarea şi distribuţia apei │4100│ 1,047│ 5│0,077│ 4│ 0,051│ 3│ 51,079│ 6│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│282│Demolarea construcţiilor, terasamente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │organizare de şantiere │4511│10,350│ 14│4,777│ 20│ 0,000│ 1│ 11,943│ 3│ 9,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│283│Lucrari de foraj şi sondaj pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │construcţii │4512│ 5,338│ 10│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 17,794│ 3│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│284│Construcţii de cladiri şi lucrări de geniu │4521│ 1,865│ 6│0,346│ 8│ 0,088│ 4│ 7,301│ 2│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│285│Lucrări de învelitori, şarpante şi terase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la constructii │4522│ 3,337│ 8│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 9,533│ 3│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│286│Constructii de autostrăzi, drumuri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aerodroame şi baze sportive │4523│ 1,296│ 5│0,150│ 6│ 0,000│ 1│ 3,739│ 2│ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│287│Construcţii hidrotehnice │4524│ 3,772│ 9│0,666│ 12│ 0,000│ 1│ 8,874│ 2│ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│288│Alte lucrări speciale de constructii │4525│ 2,524│ 7│0,266│ 7│ 0,066│ 4│ 7,971│ 2│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│289│Lucrări de instalaţi electrice │4531│ 2,607│ 7│0,401│ 9│ 0,000│ 1│ 1,203│ 1│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│290│Lucari de izolaţii şi protecţie anticoroziva│4532│ 1,854│ 6│0,185│ 6│ 0,000│ 1│ 5,562│ 2│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│291│Lucrari de instalaţii tehnico-sanitare │4533│ 1,624│ 6│0,288│ 8│ 0,026│ 2│ 3,928│ 2│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│292│Alte lucrări de instalaţii │4534│ 1,790│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,114│ 2│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│293│Lucrari de ipsoserie │4541│ 3,003│ 8│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 7,508│ 2│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│294│Lucrari de tamplarie şi dulgherie │4542│ 3,937│ 9│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,625│ 1│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│295│Lucrări de pardosire şi placarea a peretilor│4543│ 0,431│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,310│ 2│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│296│Lucrari de vopsitorie, zugrăveli şi montari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de geamuri │4544│ 3,419│ 8│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,884│ 2│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│297│Alte lucrări de finisare │4545│ 4,095│ 9│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,095│ 2│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│298│Închirierea utilajelor de construcţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │demolare, cu personal de deservire aferent │4550│ 1,525│ 6│0,191│ 6│ 0,000│ 1│ 5,720│ 2│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│299│Comerţ cu autovehicule │5010│ 9,971│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│300│Întreţinerea şi repararea autovehiculelor │5020│ 0,904│ 4│0,134│ 5│ 0,000│ 1│ 3,350│ 2│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│301│Comerţ cu piese şi accesorii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule │5030│ 0,282│ 2│0,106│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│302│Comert cu motociclete, piese şi accesorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferente, şi reparatii │5040│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│303│Comert cu amanuntul al carburanţilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │autovehicule │5050│ 0,740│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,582│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│304│Intermedieri în com. cu materii prime agric.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │animale vii, mat. prime textile şi semiprod.│5111│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 9,169│ 3│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│305│Intermedieri în comerţul cu combustibili, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi produse chimice pentru industrie │5112│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 36,900│ 5│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│306│Intermedieri în comertul cu material lemnos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de constructii │5113│ 1,259│ 5│0,315│ 8│ 0,000│ 1│ 4,721│ 2│ 4,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│307│Intermedieri în comerţul cu maşini, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente industriale, nave şi avioane │5114│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│308│Intermedieri în comerţul cu mobila, articole│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de menaj şi de fierărie │5115│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│309│Intermedieri în comerţul cu textile, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │confectii, încălţăminte şi articole │5116│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│310│Intermedieri în comerţul cu produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare, băuturi şi tutun │5117│ 1,035│ 5│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│311│Intermedieri în comerţul specializat în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vânzarea produselor cu caracter specific, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a. │5118│ 0,668│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│312│Intermedieri în comertul cu produse diverse │5119│ 0,495│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,989│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│313│Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi furajelor │5121│ 3,160│ 8│1,011│ 14│ 0,000│ 1│ 1,896│ 1│ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│314│Comerţ cu ridicata al florilor şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plantelor │5122│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│315│Comerţ cu ridicata al animalelor vii │5123│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 38,961│ 5│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│316│Comerţ cu ridicata a pieilor brute şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pieilor prelucrate │5124│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 67,829│ 7│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│317│Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat │5125│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│318│Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor│5131│ 0,272│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│319│Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din carne │5132│ 0,215│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│320│Comerţ cu ridicata al produselor lactate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ouălor, uleiurilor şi grasimilor comestibile│5133│ 1,956│ 6│0,978│ 14│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│321│Comerţ cu ridicata al bauturilor │5134│ 0,516│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│322│Comerţ cu ridicata al produselor din tutun │5135│ 0,964│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│323│Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi produselor zaharoase │5136│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│324│Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │condimente │5137│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│325│Comerţ cu ridicata, specializat, al altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimente, inclusiv peşte, crustacee şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │moluşte │5138│ 0,199│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│326│Comerţ cu ridicata, nespecializat de produse│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │alimentare, băuturi şi tutun │5139│ 0,532│ 3│0,089│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│327│Comerţ cu ridicata al produselor textile │5141│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│328│Comerţ cu ridicata al îmbracamintei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │încaltamintei │5142│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│329│Comert cu ridicata al aparatelor electrice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de uz gospod. al aparat, de radio şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │televiz. │5143│ 0,570│ 3│0,143│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│330│Comert cu ridicata al produselor din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ceramica, sticlarie, tapete şi produse de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │întreţinere │5144│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│331│Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de parfumerie │5145│ 0,372│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│332│Comerţ cu ridicata al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmaceutice │5146│ 0,190│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│333│Comert cu ridicata al altor bunuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │consum, nealimentare, n.c.a, │5147│ 0,505│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│334│Comerţ cu ridicata al combustibililor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │derivate │5151│ 0,212│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│335│Comerţ cu ridicata al metalelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │minereurilor metalice │5152│ 1,500│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│336│Comerţ cu ridicata al materialului lemnos │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de construcţii │5153│ 1,002│ 5│0,182│ 6│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│337│Comert cu ridicata al echipam. şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │furniturilor de fierărie pentru instal. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sanit. şi de încălzire │5154│ 0,801│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│338│Comert cu ridicata al produselor chimice │5155│ 0,644│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│339│Comert cu ridicata al altor produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │intermediare │5156│ 1,310│ 5│0,655│ 11│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│340│Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │resturilor │5157│ 0,355│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│13,1485│ 3│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│341│Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte │5181│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│342│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industria minieră şi construcţii │5182│ 1,550│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│343│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │industria textilă şi al maşin. de cusut şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tricotat │5183│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│344│Comert cu ridicata al calculatoarelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamentelor periferice şi software-ului │5184│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│345│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente de birou │5185│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│346│Comerţ cu ridicata al altor componente şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │echipamente electrice │5186│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│347│Comerţ cu ridicata al altor aparaturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilizate în industrie, comerţ şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │transporturi │5187│ 2,474│ 7│0,309│ 8│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│348│Comert cu ridicata al maşinilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │accesorilor şi uneltelor agricole, inclusiv │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al tractoarelor │5188│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│349│Comert cu ridicata al altor produse │5190│ 0,558│ 3│0,140│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│350│Comert cu amanuntul în magaz. nespecializ. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu vânz., predomin. de prod. alim., │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │băuturi, tutun │5211│ 0,250│ 2│0,020│ 2│ 0,007│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│351│Comerţ cu amanuntul în magaz. nespecializate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu vânzare predominanta de prod. nealim. │5212│ 0,048│ 1│0,024│ 2│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│352│Comert cu amănuntul al fructelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │legumelor proaspete │5221│ 0,684│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│353│Comerţ cu amănuntul al carnii şi al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │produselor din carne │5222│ 0,444│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│354│Comerţ cu amănuntul al peştelui, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │crustaceelor şi moluştelor │5223│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│355│Comert cu amănuntul al pâinii, produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de patiserie şi produselor zaharoase │5224│ 1,030│ 5│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│356│Comerţ cu amănuntul al bauturilor │5225│ 0,390│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│357│Comerţ cu amanuntul al produselor din tutun │5226│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│358│Comerţ cu amanuntul, în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate, al produselor alimentare │5227│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│359│Comert cu amănuntul al produselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │farmaceutice │5231│ 0,050│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│360│Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi ortopedice │5232│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│361│Comerţ cu amanuntul al produselor cosmetice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de parfumerie │5233│ 0,529│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│362│Comert cu amănuntul al textilelor │5241│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│363│Comerţ cu amanuntul al imbracamintei │5242│ 0,171│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│364│Comerţ cu amanuntul al incaltamintei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articolelor din piele │5243│ 0,748│ 4│0,249│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│365│Comert cu amanuntul al mobilei, al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articolelor de iluminat şi al altor artic. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de uz casnic │5244│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│366│Comerţ cu amanuntul al artic. şi aparat. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │electro-menajere, al aparat. de radio şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │televiz. │5245│ 0,324│ 3│0,108│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│367│Comerţ cu amanuntul cu articole de fierărie,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu artic. din sticlă şi cu cele pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vopsit │5246│ 0,146│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│368│Comert cu amanuntul al cărţilor, ziarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi articolelor de papetărie │5247│ 0,093│ 1│0,093│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│369│Comert cu amanuntul, în magazine │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │specializate, al altor produse n.c.a. │5248│ 0,029│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│370│Comerţ cu amanuntul al bunurilor de ocazie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vândute prin magazine │5250│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│371│Comerţ cu amanuntul prin corespondenţa │5261│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│372│Comerţ cu amanuntul prin standuri şi pieţe │5262│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│373│Comerţ cu amanuntul care nu se efectuează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prin magazine │5263│ 0,265│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│374│Reparaţii de incalţăminte şi ale altor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │articole din piele │5271│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│375│Reparaţii de articole electrice de uz │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodaresc │5272│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│376│Reparatii de ceasuri şi bijuterii │5273│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│377│Alte reparaţii de articole personale n.c.a. │5274│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│378│Hoteluri │5510│ 0,210│ 2│0,035│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│379│Tabere de tineret şi refugii montane │5521│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│380│Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote │5522│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│381│Alte mijloace de cazare │5523│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│382│Restaurante │5530│ 1,092│ 5│0,000│ 1│ 0,059│ 3│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│383│Baruri │5540│ 0,049│ 1│0,049│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│384│Cantine │5551│ 2,231│ 7│0,000│ 1│ 1,673│ 18│ 0,000│ 1│ 6,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│385│Ale unităţi de preparare a hranei │5552│ 0,370│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│386│Transporturi pe calea ferata │6010│ 0,922│ 4│0,315│ 8│ 0,024│ 2│280,609│ 14│ 7,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│387│Alte transporturi terestre de calatori, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pe bază de grafic │6021│ 1,266│ 5│0,178│ 6│ 0,036│ 3│129,234│ 9│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│388│Transporturi cu taxiuri │6022│ 0,459│ 3│0,115│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│389│Transporturi terestre de călători, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ocazionale │6023│ 1,798│ 6│0,138│ 5│ 0,000│ 1│ 93,901│ 8│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│390│Transporturi rutiere de marfuri │6024│ 1,239│ 5│0,356│ 8│ 0,015│ 2│ 8,687│ 2│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│391│Transporturi prin conducte │6030│ 1,296│ 5│0,259│ 7│ 0,000│ 1│ 26,558│ 4│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│392│Transporturi maritime şi de coastă │6110│ 0,735│ 4│0,735│ 12│ 0,000│ 1│ 58,780│ 6│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│393│Transporturi pe cai navigabile │6120│ 1,672│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 19,504│ 4│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│394│Transporturi aeriene după grafic │6210│ 0,404│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│390,461│ 16│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│395│Transporturi aeriene ocazionale │6220│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│226,244│ 12│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│396│Manipulări │6311│13,867│ 17│1,198│ 15│ 0,171│ 6│ 42,801│ 5│10,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│397│Depozitari │6312│ 4,854│ 10│1,214│ 16│ 0,000│ 1│ 42,476│ 5│ 8,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│398│Alte activităţi anexe transporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terestre │6321│ 1,482│ 5│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 45,982│ 6│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│399│Alte activităţi anexe transporturilor pe apă│6322│ 2,310│ 7│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 50,534│ 6│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│400│Alte activităţi anexe transporturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aeriene │6323│ 1,824│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 49,617│ 6│ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│401│Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tur-operatorilor; activităţi de asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │turistică n.c.a │6330│ 0,299│ 2│0,149│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│402│Activităti ale altor agenţii de transport │6340│ 0,440│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│403│Activităţile postei naţionale │6411│ 1,262│ 5│0,065│ 4│ 0,065│ 4│ 0,453│ 1│ 3,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│404│Alte activităţi de curier (altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cele de poşta naţională) │6412│ 2,049│ 6│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│405│Telecomunicatii │6420│ 0,887│ 4│0,177│ 6│ 0,025│ 2│ 0,431│ 1│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│406│Activităţi ale băncii centrale (naţionale) │6511│ 0,800│ 4│0,400│ 9│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│407│Alte activităţi de intermedieri monetare │6512│ 0,184│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│408│Activităţi de creditare pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(Leasing financiar) │6521│ 0,079│ 1│0,079│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│409│Alte activităţi de creditare │6522│ 0,080│ 1│0,000│ 1│ 0,080│ 4│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│410│Alte tipuri de intermedieri financiare │6523│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│411│Activităţi de asigurări de viaţă │6601│ 0,093│ 1│0,093│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│412│Activităţi ale caselor de pensii (cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │excepţia celor din sist. public de asigurări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sociale) │6602│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│413│Alte activităţi de asigurări (exceptând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurările de viaţă) │6603│ 0,645│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│414│Administrarea pieţelor financiare │6711│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│415│Activităţi de intermed. a tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare şi administrare a fond. (agenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiari) │6712│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│416│Activităţi auxiliare intermedierilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │financiare (cu excepţia caselor de asig. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi de pensii) │6713│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│417│Activităţi auxiliare ale caselor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │asigurări şi de pensii │6720│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│418│Dezvoltare (promovare) imobiliara │7011│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│419│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │proprii │7012│ 0,733│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│420│Inchirierea şi subînchirierea bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │imobiliare proprii sau închiriate │7020│ 0,636│ 4│0,091│ 4│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│421│Agentii imobiliare │7031│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│422│Administrarea imobilelor pe bază de tarife │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau contract │7032│ 0,243│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│423│Închirierea autoturismelor şi utilitarelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de capacitate mica │7110│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│424│Închirierea altor mijloace de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │terestru │7121│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│425│Închirierea mijloacelor de transport pe apă │7122│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│426│Închirierea mijloacelor de transport aerian │7123│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│427│Închirierea masinilor şi echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │agricole │7131│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│428│Închirierea masinilor şi echipam. pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │constructii, fără personal de deservire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aferent │7132│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│429│Închirierea maşinilor şi echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │birou, inclusiv a calculatoarelor │7133│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│430│Închirierea altor maşini şi echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │n.c.a │7134│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│431│Închirierea bunurilor personale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gospodăreşti n.c.a │7140│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│432│Consultanţa în domeniul echipamentelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │calcul (hardware) │7210│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│433│Editare de programe │7221│ 0,283│ 2│0,141│ 5│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│434│Consultanţa şi furnizare de alte produse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │software │7222│ 0,760│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│435│Prelucrarea informatica a datelor │7230│ 0,512│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│436│Activităţi legate de bazele de date │7240│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│437│Întreţinerea şi repararea maşinilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │birou, de contabilizat şi a calculatoarelor │7250│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│438│Alte activităţi legate de informatică │7260│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│ ├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│439│Cercetare dezvoltare în ştiinte fizice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │naturale │7310│ 0,338│ 3│0,085│ 4│ 0,085│ 4│ 56,437│ 5│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│440│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │umaniste │7320│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│441│Activităţi juridice │7411│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│442│Activităţi de contabilitate, revizie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │contabila consultanţă în domeniul fiscal │7412│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│443│Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj│7413│ 0,535│ 3│0,535│ 10│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│444│Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │management │7414│ 0,371│ 3│0,212│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│445│Activităţi de management ale holdingurilor │7415│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│446│Activităţi de arhitectură, inginerie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii de consultanţa tehnica legate de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acestea │7420│ 0,648│ 4│0,036│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│447│Activităţi de testari şi analize tehnice │7430│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,311│ 8│ 17,129│ 3│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│448│ Publicitate │7440│ 0,205│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│449│Selecţia şi plasarea forţei de muncă │7450│ 0,490│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│450│Activităţi de investigaţie şi protecţie a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunurilor şi persoanelor │7460│ 0,950│ 4│0,058│ 3│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│451│Activităţi de întreţinere şi curatare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cladirilor │7470│ 1,024│ 5│0,000│ 1│ 0,102│ 5│ 3,073│ 2│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│452│Activităţi fotografice │7481│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 10,695│ 3│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│453│Activităţi de ambalare │7482│ 0,598│ 3│0,000│ 1│ 0,598│ 11│ 17,943│ 3│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│454│Activităţi de secretariat şi traducere │7485│ 0,629│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│455│Activităţi ale centrelor de intermediere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │telefonica │7486│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│456│Alte activităti de servicii prestate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │principal întreprinderilor │7487│ 0,202│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│457│Servicii de administraţie generală │7511│ 0,090│ 1│0,009│ 1│ 0,000│ 1│ 2,669│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│458│Reglem. activit. organismelor care prestează│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │servicii în dom. îngrijirii sanăt. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │invaţam. │7512│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,128│ 5│ 28,360│ 4│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│459│Controlul activităţilor economice │7513│ 0,241│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 3,137│ 2│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│460│Servicii de susţinere a administraţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │publice │7514│ 1,703│ 6│0,851│ 13│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│461│Activităţi de afaceri externe │7521│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│462│Activităţi de justiţie │7523│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,060│ 4│ 2,033│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│463│Activităţi de ordine publică │7524│ 1,780│ 6│0,254│ 7│ 0,000│ 1│ 38,149│ 5│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│464│Activităţi de protecţie civilă │7525│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 54,113│ 6│ 2,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│465│Activităţi de protecţie sociala obligatorie │7530│ 0,397│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│466│Învaţamânt primar │8010│ 0,293│ 2│0,098│ 4│ 0,098│ 4│ 0,000│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│467│Învaţamânt secundar general │8021│ 0,006│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│468│Învaţamânt secundar teoretic, tehnic sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │profesional │8022│ 3,191│ 8│0,798│ 13│ 0,000│ 1│ 1,861│ 1│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│469│Învaţamântul superior │8030│ 0,207│ 2│0,041│ 3│ 0,041│ 3│ 9,087│ 2│ 2,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│470│Scoli de conducere (pilotaj) │8041│ 0,267│ 2│0,267│ 7│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│471│Alte forme de invaţamânt │8042│ 0,695│ 4│0,695│ 12│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│472│Activităţi de asistenţă spitalicească şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sanatoriala │8511│ 0,125│ 2│0,027│ 2│ 0,250│ 7│ 63,106│ 7│ 4,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│473│Activităţi de asistenţa medicală ambulatorie│8512│ 0,676│ 4│0,000│ 1│ 0,270│ 7│ 67,613│ 7│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│474│Activităţi de asistenţa stomatologica │8513│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 93,867│ 8│ 2,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│475│Alte activităţi referitoare la sănătatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │umana │8514│ 0,979│ 4│0,000│ 1│ 0,245│ 7│122,429│ 9│ 5,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│476│Activităţi veterinare │8520│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,611│ 11│183,234│ 11│ 6,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│477│Activităţi de asistenţa sociala, cu cazare │8531│ 0,943│ 4│0,063│ 4│ 0,000│ 1│ 22,000│ 4│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│478│Activităţi de asistenţă sociala, fără cazare│8532│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,001│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│479│Colectarea şi tratarea apelor uzate │9001│ 3,320│ 8│1,660│ 18│ 0,830│ 13│146,888│ 10│12,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│480│Colectarea şi tratarea altor reziduuri │9002│ 1,143│ 5│0,088│ 4│ 0,088│ 4│ 27,612│ 4│ 4,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│481│Salubritate, depoluare şi activităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │similare │9003│ 1,069│ 5│0,000│ 1│ 0,032│ 3│ 23,709│ 4│ 3,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│482│Activităţi ale organizaţiilor economice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │patronale │9111│ 0,970│ 4│0,970│ 14│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│483│Activităţi ale organizaţiilor profesionale │9112│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│484│Activităţi ale sindicatelor salariatilor │9120│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│485│Activităţi ale organizaţiilor religioase │9131│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 18,914│ 4│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│486│Activităţi ale organizaţiilor politice │9132│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│487│Alte activităţi asociative n.c.a │9133│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│488│Producţia de filme cinematografice şi video │9211│ 1,371│ 5│1,097│ 15│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│489│Distributia de filme cinematografice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │video │9212│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│490│Proiectia de filme cinematografice │9213│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│491│Activităţi de radio şi televiziune │9220│ 0,300│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,018│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│492│Creante şi interpretare artistica şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │literara │9231│ 0,987│ 4│0,000│ 1│ 0,247│ 7│194,869│ 11│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│493│Activităţi de gestionare a salilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │spectacol │9232│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│494│Balciuri şi parcuri de distracţii │9233│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│495│Alte activităţi de spectacole n.c.a │9234│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 1,361│ 17│ 61,224│ 6│ 6,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│496│Activităţi ale agenţiilor de presă │9240│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│497│Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor │9251│ 5,464│ 10│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 71,038│ 7│ 4,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│498│Activităţi ale muzeelor, conservarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │monumentelor şi cladirilor │9252│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│499│Activităţi ale grădinilor botanice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │zoologice şi ale rezervatiilor │9253│ 0,658│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│500│Activităţi ale bazelor sportive │9261│ 1,071│ 5│1,071│ 15│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│501│Alte activităţi sportive │9262│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│502│Jocuri de noroc şi pariuri │9271│ 0,223│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│503│Alte activităţi recreative │9272│ 0,413│ 3│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,50│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│504│Spalarea, curăţarea şi vopsirea textilelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi blănurilor │9301│ 0,887│ 4│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│505│Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare │9302│ 0,147│ 2│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,25│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│506│Activităţi de pompe funebre şi similare │9303│ 1,224│ 5│1,224│ 16│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 5,75│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│507│Activităţi de întreţinere corporala │9304│ 0,000│ 1│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 1,00│├───┼────────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───┼─────┼───┼──────┼───┼───────┼───┼─────┤│508│Alte activităţi de servicii personale n.c.a.│9305│ 4,514│ 10│0,000│ 1│ 0,000│ 1│ 6,597│ 2│ 3,50│└───┴────────────────────────────────────────────┴────┴──────┴───┴─────┴───┴──────┴───┴───────┴───┴─────┘
   +  Anexa 2 GRILApentru stabilirea claselor de risc┌─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Clasa │ Indici de frecventa la 1000 de salariati ││de risc ├────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┤│ │ Pentru total │Pentru accidente│ Pentru │Pentru salariaţii││ │ accidentati în │ soldate cu │ boli │incadrati în con-││ │ munca │invaliditate sau│ profesionale │ ditii de muncă ││ │ │ deces │ │ speciale şi ││ │ │ │ │ deosebite │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│CR(1,2,3,│ I(1) │ I(2) │ I(3) │ I(4) ││4) │ │ │ │ │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 1 │≥ 0,00 -< 0,10 │ ≥ 0,00 -< 0,010│≥ 0,00 -< 0,010 │ ≥ 0,00 - < 3,00 │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 2 │≥ 0,10 -< 0,30 │ ≥ 0,010-< 0,030│≥ 0,010 -< 0,030│ ≥ 3,00 - < 9,00 │├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 3 │≥ 0,30 - < 0,60 │ ≥ 0,030-< 0,060│≥ 0,030 -< 0,060│ ≥ 9,00 - < 18,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 4 │≥ 0,60 - < 1,00 │ ≥ 0,060-< 0,100│≥ 0,060 -< 0,100│ ≥ 18,00 -< 30,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 5 │≥ 1,00 - < 1,50 │ ≥ 0,100-< 0,150│≥ 0,100 -< 0,150│ ≥ 30,00- < 45,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 6 │≥ 1,50 - < 2,10 │ ≥ 0,150-< 0,210│≥ 0,150 -< 0,210│ ≥ 45,00- < 63,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 7 │≥ 2,10 -< 2,80 │ ≥ 0,210-< 0,280│≥ 0,210-< 0,280 │ ≥ 63,00- < 84,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 8 │≥ 2,80 - < 3,60 │ ≥ 0,280-< 0,360│≥ 0,280- < 0,360│ ≥ 84,00-< 108,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 9 │≥ 3,60 - < 4,50 │ ≥ 0,360-< 0,450│≥ 0,360- < 0,450│ ≥ 108,00-<135,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 10 │≥ 4,50 -< 5,50 │ ≥ 0,450-< 0,550│≥ 0,450- < 0,550│ ≥ 135,00-<165,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 11 │≥ 5,50-< 6,60 │ ≥ 0,550-< 0,660│≥ 0,550- < 0,660│ ≥ 165,00-<198,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 12 │≥ 6,60- < 7,80 │ ≥ 0,660-< 0,780│≥ 0,660- < 0,780│ ≥ 198,00-<234,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 13 │≥ 7,80 -< 9,10 │ ≥ 0,780-< 0,910│≥ 0,780 -< 0,910│ ≥ 234,00-<273,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 14 │≥ 9,10 -< 10,50 │ ≥ 0,910-< 1,050│≥ 0,910 -< 1,050│ ≥ 273,00-<315,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 15 │≥ 10,50-< 12,00 │ ≥ 1,050-< 1,200│≥ 1,050-< 1,200 │ ≥ 315,00-<360,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 16 │≥ 12,00-< 13,60 │ ≥ 1,200-< 1,360│≥ 1,200-< 1,360 │ ≥ 360,00-<408,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 17 │≥ 13,60-< 15,30 │ ≥ 1,360-< 1,530│≥ 1,360-< 1,530 │ ≥ 408,00-<459,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 18 │≥ 15,30-< 17,10 │ ≥ 1,530-< 1,710│≥ 1,530-< 1,710 │ ≥ 459,00-<513,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 19 │≥ 17,10-< 19,00 │ ≥ 1,710-< 1,900│≥ 1,710-< 1,900 │ ≥ 513,00-<570,00│├─────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤│ 20 │ ≥ 19,00 │ ≥ 1,900 │ ≥ 1,900 │ ≥ 570,00 │└─────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘    NOTĂ: Formula ce sta la baza stabilirii intervalelor pentru indicii de          frecventa este urmatoarea:    X(i+1) = X(i) + r(i+1), unde: i = 0 - 18, corespunzător celor 19 intervale                                   X(0) = 0 - limita minima a primului interval                                   r(i+1) - ratia de crestere a intervalelor  +  Anexa 3 GRILA DE STABILIRE A TARIFULUI DE RISCPE BAZA CLASEI DE RISC
  Nr. crt. Clasa de risc CR Tariful de risc (% din FS*)
  1 1,00 0,400
  2 1,25 0,442
  3 1,50 0,484
  4 1,75 0,526
  5 2,00 0,568
  6 2,25 0,611
  7 2,50 0,653
  8 2,75 0,695
  9 3,00 0,737
  10 3,25 0,779
  11 3,50 0,821
  12 3,75 0,863
  13 4,00 0,905
  14 4,25 0,947
  15 4,50 0,989
  16 4,75 1,032
  17 5,00 1,074
  18 5,25 1,116
  19 5,50 1,158
  20 5,75 1,200
  21 6,00 1,242
  22 6,25 1,284
  23 6,50 1,326
  24 6,75 1,368
  25 7,00 1,410
  26 7,25 1,453
  27 7,50 1,495
  28 7,75 1,537
  29 8,00 1,579
  30 8,25 1,621
  31 8,50 1,663
  32 8,75 1,705
  33 9,00 1,747
  34 9,25 1,789
  35 9,50 1,831
  36 9,75 1,874
  37 10,00 1,916
  38 10,25 1,958
  39 10,50 2,000
  40 10,75 2,042
  41 11,00 2,084
  42 11,25 2,126
  43 11,50 2,168
  44 11,75 2,210
  45 12,00 2,252
  46 12,25 2,295
  47 12,50 2,337
  48 12,75 2,379
  49 13,00 2,421
  50 13,25 2,463
  51 13,50 2,505
  52 13,75 2,547
  53 14,00 2,589
  54 14,25 2,631
  55 14,50 2,673
  56 14,75 2,716
  57 15,00 2,758
  58 15,25 2,800
  59 15,50 2,842
  60 15,75 2,884
  61 16,00 2,926
  62 16,25 2,968
  63 16,50 3,010
  64 16,75 3,052
  65 17,00 3,094
  66 17,25 3,137
  67 17,50 3,179
  68 17,75 3,221
  69 18,00 3,263
  70 18,25 3,305
  71 18,50 3,347
  72 18,75 3,389
  73 19,00 3,431
  74 19,25 3,473
  75 19,50 3,515
  76 19,75 3,558
  77 20,00 3,600
    *FS - Fondul de salarii brute realizate
   +  Anexa 4 TARIFUL DE RISCpe sectoare de activitate ale economiei naţionale, pentru anul 2007┌────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────┬─────┐│Nr. │ │Cod │Clasa│Tarif││Crt.│ Activitatea din economia naţionala │CAEN│de │de ││ │ │ │risc │risc ││ │ │ │ │(% ││ │ │ │ │FS*) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ NC │ AEN │ CC │ CR │ TR │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 1│Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante │ │ │ ││ │n.c.a. │0111│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 2│Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole şi │ │ │ ││ │a produselor de sera │0112│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 3│Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru │ │ │ ││ │bauturi şi mirodenii │0113│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 4│Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţi- │ │ │ ││ │nerea laptelui │0121│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 5│Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, │ │ │ ││ │catârilor şi asinilor │0122│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 6│Creşterea porcinelor │0123│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 7│Creşterea păsărilor │0124│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 8│Creşterea altor animale │0125│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 9│Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală combinată │ │ │ ││ │cu creşterea animalelor) │0130│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 10│Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit │ │ │ ││ │peisagistic │0141│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 11│Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor │0142│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 12│Vânătoare, ocrotirea vânatului │0150│11,00│2,084│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 13│Silvicultura şi exploatare forestieră │0201│ 4,75│1,032│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 14│Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării │ │ │ ││ │forestiere │0202│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 15│Pescuitul │0501│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 16│Piscicultura │0502│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 17│Extracţia şi prepararea cărbunelui superior │ │ │ ││ │(PCS=>23865 kJ/kg) │1010│14,25│2,631│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 18│Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior │ │ │ ││ │(PCS<23865 kJ/kg) │1020│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 19│Extracţia şi prepararea turbei │1030│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 20│Extracţia hidrocarburilor │1110│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 21│Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi │ │ │ ││ │gazelor naturale │1120│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 22│Extractia şi prepararea minereurilor radioactive │1200│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 23│Extracţia şi prepararea minereurilor feroase │1310│11,50│2,168│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 24│Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare │1320│12,75│2,379│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 25│Extracţia pietrei pentru construcţii │1411│13,25│2,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 26│Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei │1412│ 8,00│1,579│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 27│Extracţia ardeziei │1413│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 28│Extracţia pietrişului şi nisipului │1421│ 7,75│1,537│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 29│Extracţia argilei şi caolinului │1422│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 30│Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria │ │ │ ││ │chimica │1430│ 8,25│1,621│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 31│Extracţia sării │1440│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 32│Alte activităţi extractive │1450│12,25│2,295│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 33│Producţia şi conservarea cărnii │1511│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 34│Producţia şi conservarea cărnii de pasare │1512│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 35│Prepararea produselor din carne │1513│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 36│Prelucrarea şi conservarea peştelui │1520│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 37│Prelucrarea şi conservarea cartofilor │1531│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 38│Fabricarea sucurilor de fructe şi legume │1532│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 39│Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor │1533│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 40│Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute │1541│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 41│Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate │1542│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 42│Fabricarea margarinei şi produselor comestibile │1543│ 2,50│0,653││ │similare │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 43│Fabricarea produselor lactate şi a branzeturilor │1551│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 44│Fabricarea îngheţatei │1552│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 45│Fabricarea produselor de morarit │1561│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 46│Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon │1562│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 47│Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă │1571│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 48│Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de │ │ │ ││ │companie │1572│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 49│Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de │ │ │ ││ │patiserie │1581│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 50│Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse │ │ │ ││ │similare │1582│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 51│Fabricarea zahărului │1583│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 52│Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a │ │ │ ││ │produselor zaharoase │1584│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 53│Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a │ │ │ ││ │altor produse făinoase similare │1585│ 6,75│1,368│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 54│Prelucrarea ceaiului şi cafelei │1586│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 55│Fabricarea condimentelor │1587│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 56│Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi │1588│ 1,00│0,400││ │alimentelor dietetice │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 57│Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. │1589│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 58│Fabricarea băuturilor alcoolice distilate │1591│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 59│Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie │1592│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 60│Fabricarea vinurilor │1593│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 61│Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe │1594│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 62│Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin │ │ │ ││ │fermentare │1595│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 63│Fabricarea berii │1596│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 64│Fabricarea malţului │1597│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 65│Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare │ │ │ ││ │nealcoolice │1598│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 66│Fabricarea produselor din tutun │1600│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 67│Pregătirea fibrelor şi filtrarea în fire de bumbac şi │ │ │ ││ │tip bumbac │1711│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 68│Pregătirea fibrelor şi filtrarea în fire de lână │ │ │ ││ │cardată şi tip lână cardată │1712│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 69│Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână │ │ │ ││ │pieptănată şi tip lână │1713│ 7,25│1,453│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 70│Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip în │1714│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 71│Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale│1715│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 72│Fabricarea aţei de cusut │1716│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 73│Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire │1717│12,50│2,337│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 74│Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac │1721│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 75│Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată │1722│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 76│Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână │ │ │ ││ │pieptănata │1723│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 77│Ţesături din mătase şi din fire tip mătase │1724│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 78│Ţesături din alte textile │1725│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 79│Finisarea materialelor textile │1730│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 80│Fabricarea de articole confecţionate din textile │1740│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 81│Fabricarea de covoare şi mochete │1751│11,50│2,168│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 82│Fabricarea de frânghii, sfori şi plase │1752│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 83│Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea │1753│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 84│Fabricarea altor articole textile n.c.a. │1754│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 85│Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare │1760│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 86│Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, │ │ │ ││ │tricotaţi sau croşetaţi │1771│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 87│Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare │ │ │ ││ │tricotate sau croşetate │1772│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 88│Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele │1810│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 89│Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru │1821│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 90│Fabricarea altor articole de imbracaminte │1822│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 91│Fabricarea de articole de lenjerie de corp │1823│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 92│Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii │ │ │ ││ │n.c.a. │1824│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 93│Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea artico- │ │ │ ││ │lelor din blană │1830│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 94│Tăbăcirea şi finisarea pieilor │1910│11,00│2,084│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 95│Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a │ │ │ ││ │articolelor de harnaşament │1920│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 96│Fabricarea încălţamintei │1930│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 97│Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului │2010│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 98│Fabricarea de produse stratificate din lemn │2020│ 9,00│1,747│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 99│Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru │ │ │ ││ │construcţii │2030│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 100│Fabricarea ambalajelor din lemn │2040│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 101│Fabricarea altor produse din lemn │2051│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 102│Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri │2052│ 7,25│1,453│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 103│Fabricarea celulozei │2111│13,25│2,463│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 104│Fabricarea hârtiei şi cartonului │2112│ 6,50│1,326│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 105│Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalaje- │ │ │ ││ │lor din hârtie sau carton │2121│ 7,25│1,453│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 106│Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din │ │ │ ││ │hârtie sau carton │2122│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 107│Fabricarea articolelor de papetărie │2123│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 108│Fabricarea tapetului │2124│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 109│Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. │2125│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 110│Editarea cărţilor │2211│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 111│Editarea ziarelor │2212│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 112│Editarea revistelor şi periodicelor │2213│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 113│Editarea înregistrărilor sonore │2214│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 114│Alte activităţi de editare │2215│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 115│Tipărirea ziarelor │2221│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 116│Alte activităţi de tiparire n.c.a. │2222│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 117│Legătorie │2223│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 118│Servicii pregătitoare pentru pretipărire │2224│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 119│Alte lucrări de tipografie │2225│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 120│Reproducerea înregistrărilor audio │2231│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 121│Reproducerea înregistrărilor video │2232│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 122│Reproducerea înregistrărilor informatice │2233│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 123│Fabricarea produselor de cocserie │2310│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 124│Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului│2320│ 6,50│1,326│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 125│Prelucrarea combustibililor nucleari │2330│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 126│Fabricarea gazelor industriale │2411│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 127│Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor │2412│ 9,25│1,789│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 128│Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza │2413│ 9,50│1,831│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 129│Fabricarea altor produse chimice organice de baza │2414│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 130│Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase │2415│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 131│Fabricarea materialelor plastice în forme primare │2416│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 132│Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare │2417│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 133│Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice │2420│ 9,25│1,789│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 134│Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice │ │ │ ││ │şi masticurilor │2430│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 135│Fabricarea produselor farmaceutice de baza │2441│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 136│Fabricarea preparatelor farmaceutice │2442│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 137│Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de│ │ │ ││ │întreţinere │2451│ 4,75│1,032│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 138│Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice │ │ │ ││ │(de toaletă) │2452│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 139│Fabricarea explozivilor │2461│ 9,75│1,874│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 140│Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor │2462│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 141│Fabricarea uleiurilor esenţiale │2463│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 142│Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic │2464│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 143│Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor │2465│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 144│Fabricarea altor produse chimice n.c.a │2466│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 145│Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale │2470│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 146│Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer │2511│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 147│Reşaparea anvelopelor │2512│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 148│Fabricarea altor produse din cauciuc │2513│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 149│Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor │ │ │ ││ │din material plastic │2521│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 150│Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic │2522│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 151│Fabricarea articolelor din material plastic pentru │ │ │ ││ │construcţii │2523│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 152│Fabricarea altor produse din material plastic │2524│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 153│Fabrirea sticlei plate │2611│ 7,50│1,495│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 154│Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate │2612│ 9,50│1,831│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 155│Fabricarea articolelor din sticlă │2613│ 9,50│1,831│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 156│Fabricarea fibrelor din sticlă │2614│ 8,25│1,621│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 157│Fabricarea de sticlărie tehnică │2615│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 158│Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc │2621│ 5,50│1,158││ │şi ornamental │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 159│Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica │2622│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 160│Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din │ │ │ ││ │ceramica │2623│10,50│2,000│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 161│Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic │2624│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 162│Fabricarea altor produse ceramice │2625│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 163│Fabricarea produselor ceramice refractare │2626│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 164│Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică │2630│ 9,00│1,747│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 165│Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru│ │ │ ││ │construcţii, din argilă arsă │2640│ 7,25│1,453│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 166│Fabricarea cimentului │2651│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 167│Fabricarea varului │2652│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 168│Fabricarea ipsosului │2653│ 8,75│1,705│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 169│Fabricarea elementelor din beton pentru constructii │2661│ 6,50│1,326│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 170│Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii │2662│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 171│Fabricarea betonului │2663│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 172│Fabricarea mortarului │2664│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 173│Fabricarea produselor din azbociment │2665│10,50│2,000│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 174│Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos │2666│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 175│Tăierea,fasonarea şi finisarea pietrei │2670│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 176│Fabricarea de produse abrazive │2681│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 177│Fabricarea altor produse din minerale nemetalice │2682│ 7,75│1,537│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 178│Producţia de metale sub forme primare şi cea de │ │ │ ││ │feroaliaje │2710│ 9,50│1,831│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 179│Producţia de tuburi (ţevi) din fonta │2721│10,50│2,000│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 180│Producţia de tuburi (ţevi) din oţel │2722│12,25│2,295│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 181│Tragere la rece │2731│ 8,75│1,705│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 182│Laminare la rece │2732│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 183│Producţia altor profile obtinute la rece │2733│ 9,50│1,831│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 184│Trefilare │2734│ 9,25│1,789│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 185│Producţia metalelor pretioase │2741│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 186│Metalurgia aluminiului │2742│13,75│2,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 187│Producţia plumbului, zincului şi cositorului │2743│12,00│2,252│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 188│Metalurgia cuprului │2744│12,25│2,295│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 189│Producţia altor metale neferoase │2745│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 190│Turnarea fontei │2751│13,75│2,547│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 191│Turnarea oţelului │2752│14,50│2,673│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 192│Turnarea metalelor neferoase uşoare │2753│ 6,75│1,368│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 193│Turnarea altor metale neferoase │2754│12,00│2,252│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 194│Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente │ │ │ ││ │ale structurilor metalice │2811│ 7,50│1,495│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 195│Fabricarea de elemente de dulgherie şi tamplarie din │ │ │ ││ │metal │2812│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 196│Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice│2821│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 197│Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire │ │ │ ││ │centrala │2822│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 198│Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor│ │ │ ││ │pentru încălzire centrală) │2830│ 8,00│1,579│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 199│Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare │ │ │ ││ │plastica; metalurgia pulberilor │2840│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 200│Tratarea şi acoperirea metalelor │2851│ 4,75│1,032│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 201│Operaţiuni de mecanică generală │2852│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 202│Fabricarea produselor de taiat şi de uz casnic │2861│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 203│Fabricarea uneltelor de mana │2862│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 204│Fabricarea articolelor de feronerie │2863│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 205│Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse │ │ │ ││ │similare din oţel │2871│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 206│Fabricarea ambalajelor din metal usoare │2872│ 6,75│1,368│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 207│Fabricarea articolelor din fire metalice │2873│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 208│Fabricarea de şuruburi, buloane, lanturi şi arcuri │2874│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 209│Fabricarea altor articole din metal │2875│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 210│Fabric. de motoare şi turbine (cu excepţia mot. pentru │ │ │ ││ │avioane, autovehic. şi motociclete) │2911│ 7,75│1,537│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 211│Fabricarea de pompe şi compresoare │2912│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 212│Fabricarea de articole de robinetarie │2913│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 213│Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice│ │ │ ││ │de transmisie │2914│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 214│Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzatoarelor │2921│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 215│Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat │2922│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 216│Fabric. echipam. industriale de ventilaţie şi frigori- │ │ │ ││ │fice (cu excepţia celor pentru uz casnic) │2923│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 217│Fabricarea altor echipamente de utilizare generală │2924│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 218│Fabricarea tractoarelor │2931│ 9,00│1,747│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 219│Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi │ │ │ ││ │forestiere │2932│10,50│2,000│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 220│Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric│2941│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 221│Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea │ │ │ ││ │metalului │2942│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 222│Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. │2943│ 7,50│1,495│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 223│Fabricarea utilajelor pentru metalurgie │2951│ 8,50│1,663│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 224│Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi constructii │2952│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 225│Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor │ │ │ ││ │alimentare, băuturilor şi tutunului │2953│ 9,00│1,747│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 226│Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a │ │ │ ││ │imbracamintei şi a pielariei │2954│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 227│Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi │ │ │ ││ │cartonului │2955│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 228│Fabricarea altor masini şi utilaje specifice │2956│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 229│Fabricarea armamentului şi munitiei │2960│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 230│Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice │2971│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 231│Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic │2972│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 232│Fabricarea maşinilor de birou │3001│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 233│Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente │ │ │ ││ │electronice │3002│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 234│Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare │ │ │ ││ │electrice │3110│ 8,00│1,579│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 235│Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda │ │ │ ││ │electricităţii │3120│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 236│Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice │3130│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 237│Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice │3140│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 238│Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat │3150│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 239│Producţia de componente electrice pentru motoare şi │ │ │ ││ │vehicule n.c.a. │3161│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 240│Producţia altor componente electrice n.c.a. │3162│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 241│Producţia tuburilor electronice şi a altor componente │ │ │ ││ │electronice │3210│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 242│Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente, │ │ │ ││ │şi aparate telefonice şi telegrafice │3220│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 243│Prod. de receptoare de radio şi televiz., aparate de │ │ │ ││ │înregistrare şi reprod. audio sau video │3230│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 244│Producţia de aparatura şi instrumente medicale │3310│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 245│Prod. de aparat. şi instrum. de măs., verif. şi │ │ │ ││ │control (cu excepţia echip. de mas., reglare) │3320│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 246│Producţia de echipamente de măsura, reglare şi control │ │ │ ││ │pentru procese industriale │3330│ 8,00│1,579│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 247│Producţia de aparatura şi instrumente optice şi │ │ │ ││ │fotografice │3340│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 248│Producţia de ceasuri │3350│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 249│Producţia de autovehicule │3410│10,75│2,042│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 250│Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci │3420│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 251│Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi │ │ │ ││ │motoare de autovehicule │3430│ 7,50│1,495│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 252│Constructii şi reparatii de nave │3511│ 8,75│1,705│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 253│Constructii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de │ │ │ ││ │agrement │3512│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 254│Construcţia şi repararea materialului rulant │3520│10,00│1,916│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 255│Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave │3530│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 256│Producţia de motociclete │3541│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 257│Producţia de biciclete │3542│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 258│Producţia de vehicule pentru invalizi │3543│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 259│Producţia altor mijloace de transport, n.c.a. │3550│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 260│Producţia de scaune │3611│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 261│Producţia mobilierului pentru birou şi magazine │3612│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 262│Producţia mobilierului pentru bucătării │3613│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 263│Producţia altor tipuri de mobilier │3614│ 6,50│1,326│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 264│Producţia de saltele şi somiere │3615│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 265│Baterea monedelor şi medaliilor │3621│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 266│Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din │ │ │ ││ │metale şi pietre │3622│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 267│Fabricarea instrumentelor muzicale │3630│ 8,25│1,621│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 268│Fabricarea articolelor pentru sport │3640│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 269│Fabricarea jocurilor şi jucăriilor │3650│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 270│Fabricarea bijuteriilor de fantezie │3661│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 271│Confecţionarea măturilor şi periilor │3662│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 272│Fabricarea altor produse manufacturiere │3663│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 273│Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice │ │ │ ││ │reciclabile │3710│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 274│Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice │ │ │ ││ │reciclabile │3720│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 275│Producţia de energie electrica │4011│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 276│Transportul energiei electrice │4012│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 277│Distribuţia şi comercializarea energiei electrice │4013│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 278│Producţia gazelor │4021│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 279│Distribuţia şi comercializarea combustibililor gazosi │ │ │ ││ │prin conducte │4022│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 280│Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei │ │ │ ││ │calde │4030│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 281│Captarea, tratarea şi distribuţia apei │4100│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 282│Demolarea construcţiilor, terasamente şi organizare de │ │ │ ││ │şantiere │4511│ 9,50│1,831│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 283│Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii │4512│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 284│Construcţii de cladiri şi lucrări de geniu │4521│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 285│Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la constructii│4522│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 286│Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame şi baze │ │ │ ││ │sportive │4523│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 287│Construcţii hidrotehnice │4524│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 288│Alte lucrări speciale de constructii │4525│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 289│Lucrări de instalaţii electrice │4531│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 290│Lucrari de izolaţii şi protecţie anticorozivă │4532│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 291│Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare │4533│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 292│Alte lucrări de instalaţii │4534│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 293│Lucrari de ipsoserie │4541│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 294│Lucrări de tâmplărie şi dulgherie │4542│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 295│Lucrări de pardosire şi placare a peretilor │4543│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 296│Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montari de geamuri │4544│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 297│Alte lucrări de finisare │4545│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 298│Inchirierea utilajelor de construcţii şi demolare, cu │ │ │ ││ │personal de deservire aferent │4550│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 299│Comerţ cu autovehicule │5010│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 300│Intreţinerea şi repararea autovehiculelor │5020│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 301│Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule │5030│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 302│Comert cu motociclete, piese şi accesorii aferente, şi │ │ │ ││ │reparatii │5040│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 303│Comert cu amanuntul al carburanţilor pentru │ │ │ ││ │autovehicule │5050│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 304│Intermedieri în com., cu materii prime agric., animale │ │ │ ││ │vii, mat., prime textile şi semiprod. │5111│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 305│Intermedieri în comerţul cu combustibili, minerale şi │ │ │ ││ │produse chimice pentru industrie │5112│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 306│Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi de │ │ │ ││ │constructii │5113│ 4,00│0,905│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 307│Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente │ │ │ ││ │industriale, nave şi avioane │5114│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 308│Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi│ │ │ ││ │de fierărie │5115│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 309│Intermedieri în comerţul cu textile, confectii, │ │ │ ││ │încălţăminte şi articole │5116│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 310│Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi │ │ │ ││ │şi tutun │5117│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 311│Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea │ │ │ ││ │produselor cu caracter specific, n.c.a. │5118│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 312│Intermedieri în comerţul cu produse diverse │5119│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 313│Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor şi │ │ │ ││ │furajelor │5121│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 314│Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor │5122│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 315│Comerţ cu ridicata al animalelor vii │5123│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 316│Comerţ cu ridicata a pieilor brute şi al pieilor │ │ │ ││ │prelucrate │5124│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 317│Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat │5125│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 318│Comert cu ridicata al fructelor şi legumelor │5131│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 319│Comert cu ridicata al cărnii ş produselor din carne │5132│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 320│Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, │ │ │ ││ │uleiurilor şi grăsimilor comestibile │5133│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 321│Comert cu ridicata al băuturilor │5134│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 322│Comerţ cu ridicata al produselor din tutun │5135│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 323│Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi │ │ │ ││ │produselor zaharoase │5136│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 324│Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente │5137│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 325│Comerţ cu ridicata, specializat, al altor alimente, │ │ │ ││ │inclusiv peşte, crustacee şi moluşte │5138│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 326│Comerţ cu ridicata, nespecializat de produse alimentare,│ │ │ ││ │băuturi şi tutun │5139│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 327│Comert cu ridicata al produselor textile │5141│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 328│Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei │5142│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 329│Com. cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz │ │ │ ││ │gospod., al aparat. de radio şi televiz. │5143│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 330│Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie│ │ │ ││ │, tapete şi produse de întreţinere │5144│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 331│Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de │ │ │ ││ │parfumerie │5145│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 332│Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice │5146│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 333│Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, │ │ │ ││ │nealimentare, n.c.a. │5147│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 334│Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi│ │ │ ││ │gazoşi şi al produselor derivate │5151│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 335│Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice│5152│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 336│Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de │ │ │ ││ │construcţii │5153│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 337│Com. cu ridicata al echipam. şi furniturilor de fierărie│ │ │ ││ │pentru instal. sanit. şi de încălzire │5154│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 338│Comert cu ridicata al produselor chimice │5155│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 339│Comert cu ridicata al altor produse intermediare │5156│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 340│Comerţul cu ridicata al deşeurilor şi resturilor │5157│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 341│Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte │5181│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 342│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră│ │ │ ││ │şi construcţii │5182│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 343│Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă│ │ │ ││ │şi al maşinilor de cusut şi tricotat │5183│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 344│Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor │ │ │ ││ │periferice şi software-ului │5184│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 345│Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de │ │ │ ││ │birou │5185│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 346│Comerţ cu ridicata al altor componente şi echipamente │ │ │ ││ │electronice │5186│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 347│Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate în │ │ │ ││ │industrie, comerţ şi transporturi │5187│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 348│Comert cu ridicata al maşinilor, accesoriilor şi │ │ │ ││ │uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor │5188│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 349│Comert cu ridicata al altor produse │5190│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 350│Com. cu amăn. în magaz., nespecializ., cu vânz., │ │ │ ││ │predomin., de prod. alim., băuturi, tutun │5211│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 351│Comerţ cu amăn. în magaz. nespecializate, cu vânzare │ │ │ ││ │predominanta de prod. nealim. │5212│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 352│Comert cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete │5221│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 353│Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne│5222│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 354│Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi │ │ │ ││ │moluştelor │5223│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 355│Comert cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie │ │ │ ││ │şi produselor zaharoase │5224│ 2,00│0,568│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 356│Comerţ cu amănuntul al bauturilor │5225│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 357│Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun │5226│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 358│Comerţ cu amănuntul, în magazine specializate, al │ │ │ ││ │produselor alimentare │5227│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 359│Comert cu amănuntul al produselor farmaceutice │5231│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 360│Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi │ │ │ ││ │ortopedice │5232│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 361│Comert cu amanuntul al produselor cosmetice şi de │ │ │ ││ │parfumerie │5233│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 362│Comerţul cu amănuntul al textilelor │5241│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 363│Comerţ cu amănuntul al imbracamintei │5242│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 364│Comerţ cu amanuntul al incaltamintei şi articolelor din │ │ │ ││ │piele │5243│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 365│Comert cu amănuntul al mobilei, al articolelor de │ │ │ ││ │iluminat şi al altor artic. de uz casnic │5244│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 366│Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electro-menajere│ │ │ ││ │, al aparat. de radio şi televiz. │5245│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 367│Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu artic. │ │ │ ││ │din sticlă şi cu cele pentru vopsit │5246│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 368│Comert cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor│ │ │ ││ │de papetărie │5247│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 369│Comert cu amănuntul, în magazine specializate, al altor │ │ │ ││ │produse n.c.a. │5248│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 370│Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin │ │ │ ││ │magazine │5250│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 371│Comerţ cu amănuntul prin corespondenţa │5261│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 372│Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe │5262│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 373│Comert cu amanuntul care nu se efectuează prin │ │ │ ││ │magazine │5263│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 374│Reparaţii de incălţăminte şi ale altor articole din │ │ │ ││ │piele │5271│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 375│Reparaţii de articole electrice de uz gospodaresc │5272│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 376│Reparatii de ceasuri şi bijuterii │5273│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 377│Alte reparaţii de articole personale n.c.a. │5274│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 378│Hoteluri │5510│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 379│Tabere de tineret şi refugii montane │5521│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 380│Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote │5522│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 381│Alte mijloace de cazare │5523│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 382│Restaurante │5530│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 383│Baruri │5540│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 384│Cantine │5551│ 6,75│1,368│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 385│Alte unităţi de preparare a hranei │5552│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 386│Transporturi pe calea ferata │6010│ 7,00│1,410│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 387│Alte transporturi terestre de calatori, pe bază de │ │ │ ││ │grafic │6021│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 388│Transporturi cu taxiuri │6022│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 389│Transporturi terestre de călători, ocazionale │6023│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 390│Transporturi rutiere de marfuri │6024│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 391│Transporturi prin conducte │6030│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 392│Transporturi maritime şi de coastă │6110│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 393│Transporturi pe cai navigabile interioare │6120│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 394│Transporturi aeriene după grafic │6210│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 395│Transporturi aeriene ocazionale │6220│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 396│Manipulări │6311│10,75│2,042│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 397│Depozitări │6312│ 8,00│1,579│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 398│Alte activităţi anexe transporturilor terestre │6321│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 399│Alte activităţi anexe transporturilor pe apă │6322│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 400│Alte activităţi anexe transporturilor aeriene │6323│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 401│Activităţi ale agenţiilor de voiaj şi a tur-operatorilor│ │ │ ││ │; activităţi de asistenţă turistică n.c.a. │6330│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 402│Activităti ale altor agenţii de transport │6340│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 403│Activităţile postei naţionale │6411│ 3,50│0,821│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 404│Alte activităţi de curier (altele decât cele de poşta │ │ │ ││ │naţională) │6412│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 405│Telecomunicatii │6420│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 406│Activităţi ale băncii centrale (naţionale) │6511│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 407│Alte activităţi de intermedieri monetare │6512│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 408│Activităţi de creditare pe bază de contract (Leasing │ │ │ ││ │financiar) │6521│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 409│Alte activităţi de creditare │6522│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 410│Alte tipuri de intermedieri financiare │6523│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 411│Activităţi de asigurări de viaţă │6601│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 412│Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din │ │ │ ││ │sist. public de asigurări sociale) │6602│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 413│Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de │ │ │ ││ │viaţă) │6603│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 414│Administrarea pieţelor financiare │6711│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 415│Activităţi de intermed. a tranzacţiilor financiare şi │ │ │ ││ │administrare a fond., (agenţi financiari) │6712│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 416│Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu │ │ │ ││ │excepţia caselor de asig. şi de pensii) │6713│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 417│Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări şi │ │ │ ││ │de pensii │6720│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 418│Dezvoltare (promovare) imobiliara │7011│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 419│Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii │7012│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 420│Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare │ │ │ ││ │proprii sau închiriate │7020│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 421│Agentii imobiliare │7031│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 422│Administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract │7032│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 423│Ichirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate │ │ │ ││ │mică │7110│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 424│Inchirierea altor mijloace de transport terestru │7121│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 425│Inchirierea mijloacelor de transport pe apă │7122│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 426│Inchirierea mijloacelor de transport aerian │7123│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 427│Inchirierea masinilor şi echipamentelor agricole │7131│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 428│Inchirierea masinilor şi echipam. pentru constructii, │ │ │ ││ │fără personal de deservire aferent │7132│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 429│Inchirierea maşinilor şi echipamentelor de birou, │ │ │ ││ │inclusiv a calculatoarelor │7133│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 430│Inchirierea altor maşini şi echipamente n.c.a. │7134│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 431│Inchirierea bunurilor personale şi gospodăreşti n.c.a │7140│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 432│Consultanţă în domeniul echipamentelor de calcul │ │ │ ││ │(hardware) │7210│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 433│Editare de programe │7221│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 434│Consultanţă şi furnizare de alte produse software │7222│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 435│Prelucrarea informatica a datelor │7230│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 436│Activităţi legate de bazele de date │7240│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 437│Intreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de │ │ │ ││ │contabilizat şi a calculatoarelor │7250│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 438│Alte activităţi legate de informatică │7260│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 439│Cercetare-dezvoltare în ştiinte fizice şi naturale │7310│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 440│Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste │7320│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 441│Activităţi juridice │7411│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 442│Activităţi de contabilitate, revizie contabilă, │ │ │ ││ │consultanţă în domeniul fiscal │7412│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 443│Activităţi de studiere a pieţei şi de sondaj │7413│ 3,75│0,863│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 444│Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management │7414│ 3,00│0,737│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 445│Activităţile de management ale holdingurilor │7415│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 446│Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de │ │ │ ││ │consultanţă tehnica legate de acestea │7420│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 447│Activităţi de testări şi analize tehnice │7430│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 448│Publicitate │7440│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 449│Selecţia şi plasarea forţei de muncă │7450│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 450│Activităţi de investigaţie şi protecţie a bunurilor şi │ │ │ ││ │persoanelor │7460│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 451│Activităţi de întreţinere şi curatare a cladirilor │7470│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 452│Activităţi fotografice │7481│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 453│Activităţi de ambalare │7482│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 454│Activităţi de secretariat şi traducere │7485│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 455│Activităţi ale centrelor de intermediere telefonica │7486│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 456│Alte activităti de servicii prestate în principal │ │ │ ││ │întreprinderilor │7487│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 457│Servicii de administraţie generală │7511│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 458│Reglem. activit. organismelor care prestează servicii în│ │ │ ││ │dom. îngrijirii sănăt., invăţăm. │7512│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 459│Controlul activităţilor economice │7513│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 460│Servicii de susţinere a administraţiilor publice │7514│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 461│Activităţi de afaceri externe │7521│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 462│Activităţi de justiţie │7523│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 463│Activităţi de ordine publică │7524│ 4,75│1,032│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 464│Activităţi de protecţie civilă │7525│ 2,25│0,611│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 465│Activităţi de protecţie socială obligatorie │7530│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 466│Invăţământ primar │8010│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 467│Invăţământ secundar general │8021│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 468│Invăţământ secundar teoretic, tehnic sau profesional │8022│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 469│Invăţământul superior │8030│ 2,50│0,653│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 470│Scoli de conducere (pilotaj) │8041│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 471│Alte forme de invăţământ │8042│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 472│Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială │8511│ 4,50│0,989│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 473│Activităţi de asistenţa medicală ambulatorie │8512│ 4,75│1,032│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 474│Activităţi de asistenţa stomatologica │8513│ 2,75│0,695│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 475│Alte activităti referitoare la sănătatea umana │8514│ 5,25│1,116│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 476│Activităţi veterinare │8520│ 6,00│1,242│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 477│Activităţi de asistenţa sociala, fără cazare │8531│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 478│Activităţi de asistenţă socială, fără cazare │8532│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 479│Colectarea şi tratarea apelor uzate │9001│12,25│2,295│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 480│Colectarea şi tratarea altor reziduuri │9002│ 4,25│0,947│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 481│Salubritate, depoluare şi activităţi similare │9003│ 3,25│0,779│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 482│Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale │9111│ 5,00│1,074│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 483│Activităţi ale organizaţiilor profesionale │9112│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 484│Activităţi ale sindicatelor salariatilor │9120│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 485│Activităţi ale organizaţiilor religioase │9131│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 486│Activităti ale organizaţiilor politice │9132│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 487│Alte activităţi asociative n.c.a. │9133│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 488│Producţia de filme cinematografice şi video │9211│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 489│Distributia de filme cinematografice şi video │9212│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 490│Directia de filme cinematografice │9213│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 491│Activităţi de radio şi televiziune │9220│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 492│Creatie şi interpretare artistica şi literara │9231│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 493│Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol │9232│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 494│Bâlciuri şi parcuri de distracţii │9233│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 495│Alte activităţi de spectacole n.c.a. │9234│ 6,25│1,284│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 496│Activităţi ale agenţiilor de presă │9240│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 497│Activităti ale bibliotecilor şi arhivelor │9251│ 4,75│1,032│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 498│Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi │ │ │ ││ │cladirilor │9252│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 499│Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale │ │ │ ││ │rezervatiilor │9253│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 500│Activităţi ale bazelor sportive │9261│ 5,50│1,158│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 501│Alte activităţi sportive │9262│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 502│Jocuri de noroc şi pariuri │9271│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 503│Alte activităţi recreative │9272│ 1,50│0,484│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 504│Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor│9301│ 1,75│0,526│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 505│Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare │9302│ 1,25│0,442│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 506│Activităţi de pompe funebre şi similare │9303│ 5,75│1,200│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 507│Activităţi de întreţinere corporala │9304│ 1,00│0,400│├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────┼─────┤│ 508│Alte activităţi de servicii personale n.c.a. │9305│ 3,50│0,821│└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────┴─────┘----* FS - fondul brut de salarii realizatNotă:1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial (cod CAEN 6230), tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 6220.2. Tariful aferent clasei CAEN 9500 se asimilează cu tariful clasei 93053. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful clasei 7521--------