DECIZIE nr. 99 din 13 februarie 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 28 februarie 2007    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorMarilena Mincă - procurorFlorentina Geangu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstitu-ţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ciprian George Bratu Negru în Dosarul nr. 5.837/2006 al Judecătoriei Oradea.La apelul nominal răspunde autorul excepţiei, prin avocat. Procedura de citare este legal îndeplinită.Având cuvântul, reprezentantul autorului excepţiei solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 din Codul de procedură penală, reiterând argumentele expuse în faţa instanţei de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilă.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 7 septembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 5.837/2006, Judecătoria Oradea a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ciprian George Bratu Negru.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că "prevederile art. 522^1 din Codul de procedură penală sunt neconstituţionale în măsura în care fac distincţie între persoanele care au fost judecate şi condamnate în lipsă şi pentru care s-a solicitat extrădarea şi persoanele judecate şi condamnate în lipsă pentru care nu s-a solicitat extrădarea şi care s-au predat de bunăvoie autorităţilor". Arată că "dispoziţiile cuprinse în textul de lege criticat au caracter discriminatoriu, întrucât pentru prima categorie de condamnaţi arătată mai sus legea permite un proces de rejudecare echitabil, în timp ce celei de-a două categorii de condamnaţi nu li se asigură acest drept doar pentru faptul că nu a fost cerută extrădarea lor".Judecătoria Oradea apreciază că excepţia de neconstitu-ţionalitate invocată este întemeiată, deoarece prin dispoziţiile art. 522^1 din Codul de procedură penală "se instituie un tratament discriminatoriu şi inechitabil nu pentru două categorii de condamnaţi, ci pentru aceeaşi categorie de condamnaţi, unde, într-un caz, organele judiciare române solicită extrădarea şi unde, în celălalt caz, organele judiciare române nu solicită extrădarea".În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece "creează o discriminare între persoanele aflate în străinătate, judecate şi condamnate în lipsă, care s-au predat de bunăvoie autorităţilor, şi persoanele aflate în străinătate, judecate şi condamnate în lipsă, care au fost extrădate, fără ca aceasta să aibă o motivare obiectivă". De asemenea, arată că textul de lege criticat "îngrădeşte dreptul persoanei judecate şi condamnate în lipsă, care ulterior s-a predat de bunăvoie, de a apela la instanţele judecătoreşti şi de a beneficia de toate drepturile şi garanţiile procesuale care condiţionează într-o societate democratică dreptul la un proces echitabil, precum şi la judecarea acestuia într-un termen rezonabil".Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicată.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, susţinerile autorului excepţiei, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 522^1 din Codul de procedură penală, conform cărora: "În cazul în care se cere extrădarea unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.Dispoziţiile art. 405-408 se aplică în mod corespunzător." În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie şi ale art. 20 alin. (1) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, raportate la art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul acesteia solicită, în realitate, adoptarea unei noi soluţii legislative.În acest caz, aşa cum Curtea Constituţională a reţinut în mod constant, acceptarea acestei critici ar echivala cu transformarea instanţei de contencios constituţional într-un legislator pozitiv, lucru care ar contraveni art. 61 alin. (1) din Constituţie, potrivit căruia "Parlamentul este [...] unica autoritate legiuitoare a ţării". De asemenea, este de observat că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".Faţă de cele arătate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca fiind inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 522^1 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Ciprian George Bratu Negru în Dosarul nr. 5.837/2006 al Judecătoriei Oradea.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 13 februarie 2007.PREŞEDINTELE CURŢIICONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr.IOAN VIDAMagistrat-asistent,Florentina Geangu------