HOTĂRÂRE nr. 160 din 14 februarie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 27 februarie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind portul, descrierea, condiţiile de acordare şi folosire a uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situaţii de urgenţă voluntare/private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Răspunderea pentru punerea în aplicare a prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 revine, potrivit competenţei, consiliului local, administratorului sau conducătorului instituţiei care a constituit serviciul pentru situaţii de urgenţă voluntar/privat.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 443/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, condiţiile de acordare şi descrierea uniformei, echipamentului de protecţie şi însemnelor distinctive ale pompierilor civili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 1999, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 14 februarie 2007.Nr. 160.  +  AnexăREGULAMENT 14/02/2007