HOTĂRÎRE Nr. 19 din 17 ianuarie 1996privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, tirgurilor şi oboarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 21 din 30 ianuarie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor, tirgurile şi oboarelor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În aplicarea atribuţiilor ce revin autorităţilor publice locale potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991 şi ţinând seama de prevederile legale în domeniu, se recomanda consiliilor locale sa elaboreze regulamente proprii privind organizarea şi funcţionarea pieţelor, tirgurilor şi oboarelor, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Petru CrisanSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1REGULAMENTUL - CADRUde organizare şi funcţionare a pieţelor, tirgurilor şi oboarelorI. Dispoziţii generaleObiectul şi scopul regulamentului-cadru  +  Articolul 1Prezentul regulament-cadru stabileşte modalităţile de organizare a comerţului în zonele publice, condiţiile minime de dotare şi regulile generale de funcţionare a formelor specifice de comerţ şi de prestări de servicii în aceste zone.  +  Articolul 2Scopul regulamentului-cadru este organizarea comerţului în zonele publice, în condiţii de protecţie optima a consumatorilor şi de concurenta loiala între agenţii economici.  +  Articolul 3Utilizatorii pieţei sunt:- comercianţii cu amănuntul, persoane fizice sau juridice, care prestează activitate de comerţ cu amănuntul;- producătorii agricoli individuali, care îşi comercializează propriile produse agroalimentare şi unele produse meşteşugăreşti;- agenţii economici prestatori de servicii;- alţi potenţiali utilizatori care exercită o activitate comercială cu amănuntul, potrivit legii.II. Organizarea comerţului în zone publice1. Forme de comerţ specifice zonelor publice  +  Articolul 4Comerţul în zone publice poate fi desfăşurat în pieţe locale, precum şi în perimetre teritoriale delimitate de consiliile locale, special amenajate pentru desfăşurarea unor activităţi de comerţ cu amănuntul sau de prestări de servicii.  +  Articolul 5 (1) Tipurile de pieţe care pot fi organizate în zone publice sunt: a) pieţe agroalimentare: ansambluri sau, în unele cazuri, numai locuri special amenajate, organizate pentru aprovizionarea populaţiei cu legume, fructe, lapte şi produse lactate, carne şi preparate din carne, miere, produse conservate, peste, flori, seminţe, cereale, păsări şi animale mici şi altele asemenea, precum şi unele articole de uz gospodăresc, realizate de mica industrie sau de micii mestesugari, precum şi cu alte articole nealimentare de cerere curenta; b) tîrguri: zone publice unde se vînd şi se cumpara legume, fructe, vite, lina, produse artizanale şi meşteşugăreşti, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, materiale de construcţii, furaje etc.; c) oboare: zone publice destinate comerţului cu ovine, caprine, porcine, bovine, bubaline, cabaline, precum şi cu furaje; d) bâlciuri: zone publice destinate comercializării produselor agroalimentare, artizanale, meşteşugăreşti, în asociere cu activităţi de prestare de servicii destinate petrecerii timpului liber (jocuri distractive sau de noroc autorizate, unităţi de alimentaţie publică cu servire rapida); e) pieţe mixte: zone publice destinate comerţului specific în tîrguri şi oboare. (2) Tipurile de pieţe prevăzute la alin. (1) se regăsesc în cuprinsul prezentului regulament-cadru sub denumirea generica de piaţa.2. Piaţa: tipodimensiuni şi amplasare  +  Articolul 6 (1) Piaţa agroalimentara va fi amplasata, cu precădere, în mediul urban şi, potrivit necesităţilor locale, funcţionează după un program zilnic, de doua-trei ori pe saptamina sau săptămînal. (2) În funcţie de locul de amplasare şi de mărimea localităţii urbane, pieţele agroalimentare pot fi de mai multe tipuri: a) pieţe de tipul I, cu peste 500 locuri de vînzare pe platoul pieţei; este eficient ca acestea să fie organizate în marile aglomeratii urbane; b) pieţe de tipul II, cu 250-500 locuri de vînzare; sunt specifice oraşelor mijlocii şi mici, precum şi în cartierele marilor aglomeratii urbane; c) pieţe de tipul III, cu până la 250 locuri de vînzare; se pot organiza în oraşele mici şi mijlocii; d) pieţe volante, amplasate, după necesităţile locale, îndeosebi în apropierea centrelor comerciale şi cu durata limitată de funcţionare în timpul zilei.  +  Articolul 7 (1) Tirgul poate fi organizat în localităţi urbane şi rurale, cu un program de funcţionare de doua-trei ori pe saptamina, o dată pe saptamina sau la anumite date traditionale. (2) Tirgurile pot fi de mai multe tipuri: a) generale, cuprinzând alături de grupele de produse specifice alimentare şi o gama mai mult sau mai puţin diversificata de produse industriale; b) specializate, oferind spre vînzare o diversitate de produse din sectorul industrial; c) strict specializate, organizate pentru o grupa de produse bine individualizata: de exemplu, tirgul de maşini auto, tirgul de ceramica etc.  +  Articolul 8Oborul se organizează în mediul rural şi, în cazuri excepţionale, la periferia localităţilor urbane.  +  Articolul 9Bâlciul se poate organiza în special în mediul rural, în anumite perioade sau la date traditionale ale anului.  +  Articolul 10La amplasarea şi la realizarea pieţei se va tine seama şi de următoarele principii:- încadrarea, inclusiv din punct de vedere constructiv, în planul urbanistic general;- accesul facil al populaţiei în piaţa;- asigurarea de legături cu arterele principale de penetratie din zonele de producţie;- rezervarea unui spaţiu suficient pentru desfăşurarea întregii activităţi;- asigurarea locurilor de parcare pentru autovehicule şi a semnalizarilor corespunzătoare.  +  Articolul 11În contextul general al necesităţii încadrării în prevederile planului de urbanism general al unei localităţi, se impune amplasarea pieţelor agroalimentare în zonele de locuit cu o densitate mare a populaţiei, pe artere de circulaţie majoră, pe artere de acces sau în punctele de convergenta ale traficului pietonal.3. Administrarea şi gestionarea pieţei  +  Articolul 12Piaţa poate funcţiona numai în baza unei autorizaţii de funcţionare eliberate de primar, după obţinerea avizelor legale (certificat de urbanism, autorizaţie de construcţie, avizul Poliţiei sanitar-veterinare şi al Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi Medicina Preventivă, avizul poliţiei, al centrului judeţean de metrologie, al Agenţiei pentru protecţia mediului, al inspecţiilor teritoriale de prevenire a incendiilor, avizele pentru utilităţi etc.).  +  Articolul 13Piaţa se organizează şi funcţionează pe baza regulamentului propriu, elaborat de administraţia pieţei în concordanta cu prevederile legii, ale prezentului regulament-cadru şi aprobat de primar.  +  Articolul 14 (1) Gestionarea activităţilor care se desfăşoară în perimetrul unei pieţe agroalimentare se realizează de către administraţia pieţei, care poate să reprezinte, după caz: a) servicii publice ale consiliilor locale; b) instituţii de interes public; c) persoane juridice cu capital de stat, privat sau mixt. (2) Administraţia pieţei se poate organiza numai în oraşele mari în care sunt organizate şi funcţionează un număr minim de cinci pieţe agroalimentare. În celelalte localităţi, autoritatea pieţei va fi denumita responsabil al pieţei.  +  Articolul 15 (1) Pe raza unei localităţi, funcţionarea fiecărui tirg, bilci şi obor va fi supravegheată de către primar. (2) Primarul poate numi o comisie pentru funcţionarea tirgurilor, bâlciurilor şi a oboarelor, formată din 2-3 persoane de specialitate, în funcţie de mărimea şi de durata tirgului, bâlciului şi oborului, cu sarcini concrete pentru buna funcţionare a acestora.III. Disciplina pieţei1. Atribuţiile şi responsabilităţile administraţiei pieţei, precum şi ale Comisiei pentru funcţionarea tirgurilor, a bâlciurilor şi a oboarelor  +  Articolul 16Pentru buna funcţionare a pieţei, trebuie respectate următoarele reguli de tehnologie comercială: a) ansamblul unei pieţe se constituie dintr-un platou, acoperit sau descoperit, dimensionat în raport cu un anumit număr de locuri de vînzare pentru comercianţi ambulanti şi producători, precum şi, unde este cazul, cu hale, magazine, unităţi prestatoare de servicii, exploatate de societăţi comerciale; b) platoul pieţei se realizează ca o platforma asfaltata şi amenajată, cu posibilităţi de control asupra mărfurilor care intră în piaţa, cu utilităţi, dotare şi echipare corespunzătoare desfacerii mărfurilor: instalaţii sanitare, electrice, de apa potabilă şi canalizare; mobilier specific; copertine; dotări P.S.I.; c) mobilierul din dotarea platourilor se recomanda a fi construit din mese realizate din plăci de beton mozaicat, fixate pe schelet metalic sau postament din beton, având prevăzute sub blaturi spaţii de păstrare a mărfurilor cu posibilitate de ventilare, închidere şi de asigurare a lor; d) în funcţie de specificul local al ofertei de produse ce se comercializează în perimetrul pieţei, se impune ca platoul acesteia să fie sectorizat pe grupa de produse, în relaţii compatibile de vecinătate, cu asigurarea de utilităţi şi dotări adecvate. Pentru comercializarea produselor de uz gospodăresc, spaţiul ocupat trebuie să fie de maximum 10% din suprafaţa platoului pieţei; e) pentru vânzarea de lapte şi produse lactate este obligatorie asigurarea condiţiilor legale de igiena; f) pe platoul tirgului sau al oborului se vor atribui sectoare distincte pentru vânzarea pasarilor şi a animalelor, dotate corespunzător cu custi, adapatori, tarusi pentru legarea animalelor etc.; g) în cadrul halei sau în alte construcţii special amenajate, preponderenta va fi suprafaţa afectată vinzarii produselor agroalimentare specifice: carne, preparate din carne, peste proaspăt şi congelat, brânzeturi, conserve şi semiconserve de orice fel, legume-fructe, flori; se poate realiza şi o secţie de preparate culinare în care să se prelucreze, în vederea vinzarii, o parte din produsele alimentare care se aduc în piaţa.  +  Articolul 17 (1) Piaţa va fi dotată, după caz, cu toate serviciile care facilitează desfăşurarea activităţii în condiţii optime, potrivit legii, dimensionate în funcţie de numărul locurilor de vînzare şi de tipul de piaţa, respectiv:- depozitarea mărfurilor şi a ambalajelor;- punct de control sanitar-veterinar;- păstrarea şi închirierea cântarelor;- locuri pentru amplasarea cântarelor de control;- bazine pentru spalarea produselor;- ateliere de întreţinere şi de reparatie a instalaţiilor electrice, termice, frigorifice, de apa;- fântâni cu jeturi de apa potabilă amplasate pe platou;- punct sanitar de prim-ajutor;- birou administrativ;- punct destinat activităţilor organelor de control;- posturi telefonice publice;- spaţii pentru păstrarea materialelor de întreţinere şi de curăţenie;- teren de parcare;- punct de stringere a deşeurilor (eventual crematoriu);- spaţii pentru cazarea producătorilor;- punct cu mijloace de prima intervenţie pentru P.S.I.;- punct de paza;- WC-uri publice. (2) Administraţia pieţei va stabili, după caz, şi atribuţii specifice ale serviciilor prevăzute la alin. (1), care intră în dotarea pieţei.  +  Articolul 18În oboare şi în pieţe mixte, pe lângă dotările prevăzute la art. 17, se mai asigura şi:- spaţiu special amenajat pentru animalele suspecte a fi bolnave;- conteiner ermetic, preferabil din oţel, pentru animalele moarte.  +  Articolul 19Activitatea de alimentaţie publică în incinta pieţei se organizează numai prin unităţi specializate şi clasificate, potrivit legii.  +  Articolul 20Pentru asigurarea unor informaţii de piaţa privind oferta, preţurile practicate etc., se poate organiza un serviciu adecvat acestui scop.  +  Articolul 21Boxele din hale, magazinele, unităţile prestatoare de servicii din incinta pieţei pot fi date în administrare privată prin licitaţie publică, pe bază de contract, potrivit legii.  +  Articolul 22Programul pieţei va fi stabilit şi va fi afişat vizibil în perimetrul biroului administrativ al pieţei.  +  Articolul 23Pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat şi pentru menţinerea unor raporturi corecte între utilizatorii pieţei şi cumpărători, se vor supraveghea corectitudinea cântăririlor efectuate, precum şi legalitatea mijloacelor de măsurare folosite.  +  Articolul 24Salubrizarea pieţei va fi efectuată zilnic şi ori de cîte ori este necesar.2. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor pieţei  +  Articolul 25Activităţile de comerţ şi de prestări de servicii în piaţa se realizează numai în spaţiile afectate fiecărui comerciant/producător/prestator de servicii. Sunt interzise vânzările pe suprafaţa căilor de circulaţie (străzi, trotuare etc.) sau în parcari.  +  Articolul 26Orice persoană fizica sau juridică, care doreşte sa exercite o activitate de comerţ şi/sau de prestări de servicii pe platoul pieţei, se va prezenta la administraţia pieţei pentru înregistrarea sa într-un registru special al acesteia, primind un tichet nominal de utilizare a unui loc de vînzare în piaţa.  +  Articolul 27Fiecare utilizator va plati pentru locul ocupat în piaţa un tarif de utilizare stabilit şi făcut public potrivit reglementărilor legale în vigoare şi va declara - sub regimul confidenţialităţii - cantităţile de produse aduse spre comercializare.  +  Articolul 28Comercianţii şi producătorii care vînd în piaţa sunt obligaţi sa posede documente legale privind calitatea de producător/comerciant, autorizaţia sanitar-veterinara şi/sau certificat sanitar-veterinar, documente de provenienţă sau de origine a mărfurilor: factura, aviz de însoţire a mărfurilor etc.  +  Articolul 29 (1) Utilizatorul autorizat sa desfăşoare comerţ sau prestări de servicii în piaţa exploatează spaţiile pe care le ocupa, pe propria răspundere. Acestuia i se interzice să permită unui terţ sa utilizeze, chiar parţial, locul de vînzare atribuit, sau sa-l subinchirieze. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 21 din prezentul regulament.  +  Articolul 30Utilizatorii pieţei vor efectua cintarirea şi măsurarea mărfurilor numai cu mijloacele de măsurare legale, verificate metrologic în termen şi adecvate scopului, potrivit legii.  +  Articolul 31Orice utilizator al pieţei va afişa datele de identificare a mărfurilor, a preţurilor şi a tarifelor practicate, la loc vizibil şi pentru fiecare produs/serviciu comercializat.  +  Articolul 32Persoanele juridice cu activitate în perimetrul pieţei îşi vor afişa datele de identificare a societăţii comerciale pe care o reprezintă.  +  Articolul 33Este interzisă vânzarea în piaţa a substanţelor toxice, inflamabile sau explozive, de orice fel, a celor care dauneaza mărfurilor aflate la vînzare, precum şi a armelor de foc şi a muniţiei.  +  Articolul 34Fiecare utilizator al pieţei va păstra curăţenia în perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea.IV. Dispoziţii finale  +  Articolul 35Extrase din regulamentul propriu referitoare la obligaţiile şi la drepturile utilizatorilor se vor afişa în perimetrul biroului administrativ al pieţei.  +  Articolul 36Administraţia pieţei va sprijini organele de control autorizate în activitatea acestora.  +  Articolul 37Nerespectarea de către administraţia pieţei a atribuţiilor şi a responsabilităţilor ce îi revin din prezentul regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.---------------------------