NORMA SANITARĂ VETERINARA din 11 decembrie 2006privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 bis din 24 ianuarie 2007     +  Articolul 1Prezenta norma sanitară veterinara stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu animale din speciile ovine şi caprine.  +  Articolul 2 (1) Definiţiile descrise la art. 2 din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003 ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE şi la art. 2 din Norma sanitară veterinara privind protecţia animalelor în timpul transportului, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.071 din 29 noiembrie 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 91/628/CEE , trebuie să se aplice în măsura în care sunt aplicabile. (2) În înţelesul prezentei norme sanitare veterinare, se aplică următoarele definiţii: a) ovine sau caprine pentru tăiere - animalele din speciile ovine şi caprine destinate a fi transportate fie direct, fie printr-un centru de colectare aprobat oficial la un abator pentru a fi tăiate; b) ovine sau caprine pentru reproducţie - ovine şi caprine, altele decât cele menţionate la lit. a) şi c), destinate a fi transportate către locul de destinaţie fie direct, fie trecând printr-un centru de colectare autorizat, pentru reproducţie şi producţie; c) ovine sau caprine pentru ingrasare - ovine şi caprine destinate a fi transportate către locul de destinaţie fie direct, fie trecând printr-un centru de colectare autorizat, altele decât cete menţionate la lit. a) şi b), pentru a fi ingrasate pentru tăiere ulterioară; d) exploatatie oficial libera de bruceloza ovina sau caprina - exploatatie de ovine şi caprine care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Cap. I din anexa nr. 1; e) exploatatie libera de bruceloza ovina şi caprina - exploatatie de ovine şi caprine care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Cap. II din anexa nr. 1; f) boala notificabila obligatoriu - boala menţionată în secţiunea 1 din anexa nr. 2; g) medic veterinar oficial - medic veterinar de stat desemnat de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor; h) exploatatie de origine - orice exploatatie în care sunt prezente permanent ovine şi caprine, asa cum este menţionat de prezenta norma sanitară veterinara şi în care sunt păstrate registre ce demonstreaza prezenta animalelor ce pot fi controlate de autorităţile competente; i) centru de colectare - centre de colectare şi pieţe, unde sunt grupate, sub supravegherea medicului veterinar oficial, ovinele şi caprinele ce provin din diferite exploataţii în vederea constituirii loturilor de animale destinate miscarii pe teritoriul României. j) centru de colectare aprobat - spaţiile în care sunt grupate ovine sau caprine ce provin din diferite exploataţii în vederea constituirii loturilor de animale destinate comerţului intra comunitar; k) comerciant - orice persoană fizica sau juridică ce cumpara şi vinde fie direct, fie indirect animale în scopuri comerciale, care obţine un venit din comercializarea acestor animale şi care într-o perioadă de maximum 29 de zile de la achiziţionarea animalelor, le revinde sau le transfera din spaţiile iniţiale în alte spaţii sau direct către un abator în afară proprietăţii acestuia; l) spaţii autorizate ale comerciantului - spaţii exploatate de un comerciant, asa cum este definit la lit. k), şi autorizate de autorităţile competente, în care sunt grupate ovine sau caprine ce provin din diferite exploataţii în vederea constituirii loturilor de animale destinate comerţului intracomunitar; m) transportator - orice persoană fizica sau juridică menţionată la art. 5 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005. n) regiune - parte a teritoriului României care este supusă inspecţiei autorităţilor competente şi include ca forma administrativă judeţul.  +  Articolul 3 (1) Ovinele şi caprinele pentru tăiere pot fi destinate comerţului, numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 4, 5, 6 şi 7. (2) Ovinele şi caprinele pentru ingrasare pot fi destinate comerţului numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 4, 5, 6 şi 8, fără a aduce atingere garanţiilor suplimentare ce pot fi solicitate în conformitate cu procedura comunitara. (3) Ovinele şi caprinele pentru reproducţie pot fi destinate comerţului, numai dacă acestea îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 4, 5, 6, 8 şi 9, fără a aduce atingere garanţiilor suplimentare care pot fi solicitate în conformitate cu procedura comunitara. (4) Prin derogare de la prevederile alin. (2) şi (3) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, ca autoritate competentă a României ca stat membru de destinaţie poate acorda derogări generale sau limitate pentru miscarea ovinelor şi caprinelor pentru reproducţie şi ingrasare destinate exclusiv pentru pastorit temporar lângă frontierele interne ale Comunităţii Europene. Dacă Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor aplica o astfel de derogare trebuie să informeze Comisia Europeană despre conţinutul derogarilor acordate. (5) Ovinele şi caprinele la care se face referire în prezenta norma sanitară veterinara nu trebuie în nici un moment, între plecarea din exploatatie şi sosirea la destinaţie, să între în contact cu animale biongulate, altele decât animalele ce au acelaşi status de sănătate.  +  Articolul 4 (1) Ovinele şi caprinele trebuie: a) să fie identificate şi înregistrate în conformitate cu legislaţia comunitara; b) să facă obiectul unei inspecţii efectuate de către un medic veterinar oficial în cursul a 24 de ore anterioare descărcării animalelor şi sa nu prezinte nici un semn clinic de boala; c) sa nu provină dintr-o exploatatie şi nici sa nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie care face obiectul unei restrictii din motive de sănătate a animalelor; după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise mai jos, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin:(i) 42 de zile, în cazul brucelozei,(îi) 30 de zile, în cazul rabiei,(iii) 15 zile, în cazul antraxului; d) sa nu provină dintr-o exploatatie şi nici sa nu fi fost în contact cu animale dintr-o exploatatie situata într-o zona care din motive de sănătate este supusă unei interdicţii sau restrictii ce afectează speciile în cauza în conformitate cu legislaţia comunitara şi/sau cu legislaţia naţionala; e) sa nu fie supuse restrictiilor de sănătate privind febra aftoasa în conformitate cu legislaţia comunitara şi nici sa nu fi fost vaccinate împotriva febrei aftoase. (2) Nu sunt destinate comerţului următoarele animale: a) ovinele şi caprinele care sunt tăiate în baza unui program naţional pentru eradicarea bolilor care nu sunt menţionate în anexa nr. 3 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului, agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 sau în Cap. I al anexei nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara. b) ovinele şi caprinele care nu pot fi comercializate pe propriul teritoriu din motive de sănătate sau sănătate animala justificate de art. 30 al Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) C 325, 24.12.2002, p. 33. (3) Ovinele şi caprinele trebuie: a) sa fi fost fatate şi crescute de la fatare în Comunitatea Europeană, sau b) sa fi fost importate dintr-o ţara terta în conformitate cu legislaţia comunitara.  +  Articolul 5 (1) Ovinele şi caprinele pentru tăiere, reproducţie şi ingrasare sunt expediate către alt stat membru al Uniunii Europene numai dacă animalele: a) au fost în exploatatia de origine cel puţin 30 de zile sau de la fatare, dacă animalele au o vârsta mai mica de 30 de zile; b) nu provin dintr-o exploatatie în care ovinele şi caprinele au fost introduse în decurs de 21 de zile anterioare expedierii; c) nu provin dintr-o exploatatie în care animalele biongulate importate dintr-o ţara terta au fost introduse în decurs de 30 de zile anterioare expedierii. (2) Prin derogare de la alin. (1) lit. b) şi c), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate autoriza expedierea de ovine şi caprine către alt stat membru, dacă animalele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) au fost izolate complet de celelalte animale prezente în exploatatie.  +  Articolul 6 (1) Condiţiile stabilite la alin. (2)-(6) sunt aplicate comerţului intracomunitar cu ovine şi caprine. (2) Animalele nu trebuie să fie în afară exploatatiei de origine mai mult de 6 zile înainte de a obţine ultimul certificat pentru comerţ pentru expediere către destinaţia finala în alt stat membru, asa cum s-a specificat în certificatul de sănătate. (3) Fără a se aduce atingere art. 15 alin. (1) în cazul transportului maritim, limita de timp de 6 zile trebuie să fie prelungită de durata călătoriei maritime. (4) După părăsirea exploatatiei de origine, animalele trebuie să fie expediate direct către destinaţie în alt stat membru. (5) Prin derogare de la alin. (4), după ce părăsesc exploatatia de origine şi înaintea sosirii la destinaţie în alt stat membru, ovinele şi caprinele pot trece printr-un singur centru de colectare aprobat situat în statul membru de origine. (6) În cazul ovinelor şi caprinelor pentru tăiere, centrul de colectare aprobat poate fi substituit de spaţii autorizate ale comerciantului situate în statul membru de origine. (7) Animalele pentru tăiere care au fost duse într-un abator la sosirea în România ca stat membru de destinaţie, trebuie să fie tăiate acolo cat mai curând posibil, în cel puţin 72 de ore de la sosire. (8) Fără a se aduce atingere art. 3 alin. (5) animalele care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, între momentul părăsirii exploatatiei de origine şi momentul sosirii acestora la destinaţie, nu compromit în nici un moment statusul de sănătate al ovinelor şi caprinelor cu care intră în contact şi care nu sunt destinate comerţului intracomunitar.  +  Articolul 7 (1) Prin derogare de la art. 5 alin. (1) lit. a) ovinele şi caprinele pentru tăiere pot fi destinate comerţului după ce acestea au stat permanent în exploatatia de origine cel puţin 21 de zile. (2) Prin derogare de la art. 5 alin. (1) lit. b) şi fără a se aduce atingere alin. (1) şi art. 6 alin. (2), ovinele şi caprinele pentru tăiere pot fi expediate dintr-o exploatatie de origine în care ovinele sau caprinele au fost introduse în decurs de 21 de zile anterioare expedierii, dacă acestea sunt transportate direct către un abator în alt stat membru pentru tăiere imediata fără sa treacă printr-un centru de colectare sau punct de oprire stabilit în conformitate cu norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005. (3) Prin derogare de la art. 6 alin. (4) şi (5) şi fără a se aduce atingere prevederilor art. 6 alin. (2), ovinele şi caprinele pentru tăiere, după părăsirea exploatatiei de origine, pot trece printr-un centru de colectare suplimentar în următoarele condiţii alternative: a) animalele, înainte de trecerea prin centrul de colectare aprobat menţionat la art. 6 alin. (5) care este situat în statul membru de origine, respecta următoarele condiţii:(i) după părăsirea exploatatiei de origine animalele trec printr-un singur centru de colectare aprobat sub supraveghere veterinara oficială care admite în acelaşi timp numai animalele care au cel puţin acelaşi status de sănătate;(îi) fără a se aduce atingere legislaţiei comunitare privind identificarea ovinelor şi caprinelor, animalele sunt individual identificate cel mai târziu la centrul de colectare aprobat, astfel încât să se permită în fiecare caz urmărirea exploatatiei de origine;(iii) de la centrul de colectare aprobat, animalele însoţite de un document veterinar oficial sunt transportate către centrul de colectare autorizat menţionat la art. 6 alin. (5) în vederea eliberării unui certificat şi expedierii direct către un abator din statul membru de destinaţie; sau b) după expediere, animalele din statul membru de origine pot tranzita un centru de colectare aprobat înainte de a fi expediate către un abator din statul membru de destinaţie în următoarele condiţii:(i) centrul de colectare aprobat este situat în România ca stat membru de destinaţie de unde animalele trebuie să fie transportate, sub responsabilitatea medicului veterinar oficial, direct către un abator, pentru a fi tăiate în 5 zile de la sosirea în centrul de colectare aprobat; sau(îi) centrul de colectare aprobat este situat în România ca stat membru de tranzit, de unde animalele sunt expediate direct către un abator din statul membru de destinaţie indicat în certificatul de sănătate a animalelor emis în conformitate cu art. 15 alin. (6).  +  Articolul 8Fără a se aduce atingere garanţiilor suplimentare ce pot fi solicitate în conformitate cu art. 10 şi 11, ovinele şi caprinele pentru reproducţie şi ingrasare trebuie să îndeplinească, în plus faţă de condiţiile menţionate la art. 4, pentru a fi introduse într-o exploatatie de ovine sau caprine oficial libera de bruceloza sau într-o exploatatie de ovine sau caprine libera de bruceloza, cerinţele Cap. I lit. D sau ale Cap. II lit. D din anexa nr. 1.  +  Articolul 9Fără a se aduce atingere garanţiilor suplimentare solicitate în conformitate cu art. 10 şi 11, animalele pentru reproducţie trebuie să îndeplinească în plus, următoarele condiţii: a) acestea trebuie să fi fost provenite dintr-o exploatatie şi sa fi fost în contact numai cu animale dintr-o astfel de exploatatie:(i) în care următoarele boli nu au fost diagnosticate clinic:1. cu 6 luni înainte, agalaxia contagioasa a oilor (Mycoplasma agalactiae) sau agalaxia contagioasa a caprelor (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp mycoides "Large Colony");2. cu 12 luni înainte, paratuberculoza, limfadenita cazeoasa;3. cu 3 ani înainte, adenomatoza pulmonara, Maedi Visna sau artrita/encefalita virala caprina. Totuşi, această perioadă trebuie să fie redusă la 12 luni, dacă animalele infectate cu Maedi Visna sau artrita/encefalita virala caprina au fost tăiate şi animalele care au rămas au reactionat negativ la doua teste recunoscute conform procedurii comunitare;(îi) care furnizează, pentru una sau mai multe din bolile menţionate, garanţii de sănătate care sunt echivalente pentru boala/bolile în cauza, fără a se aduce atingere respectării condiţiilor prevăzute pentru alte boli, în cadrul unui program aprobat în conformitate cu art. 10 şi 11;(iii) în care nu a fost adus în atenţia medicului veterinar oficial responsabil cu eliberarea certificatului de sănătate nici un fapt ce sugereaza ca cerinţele de la pct. (i) nu au fost îndeplinite;(iv) a căror proprietari declara că nu au avut cunoştinţa de un astfel de fapt şi care, în plus, au declarat în scris ca animalul sau animalele destinate comerţului intra comunitar respecta cerinţele prevăzute la pct. (i); b) în ceea ce priveşte epididimita contagioasa (B. ovis), berbecii necastrati pentru reproducţie trebuie:(i) sa provină dintr-o exploatatie în care nu a fost diagnosticat nici un caz de epididimita contagioasa (B. ovis) în cursul ultimelor 12 luni;(îi) sa fi fost ţinuţi în permanenta în acea exploatatie timp de 60 de zile înainte de expediere;(iii) în intervalul de 30 de zile înainte de expediere, sa fi fost supuşi cu rezultate negative unei testări serologice efectuate în conformitate cu anexa nr. 4 sau sa îndeplinească garanţii de sănătate echivalente recunoscute în baza procedurii comunitare; c) certificatul corespunzător modelului III din anexa nr. 5 stipulează ca aceste cerinţe au fost îndeplinite.  +  Articolul 10 (1) Atunci când România are, pentru întreg teritoriul sau sau pentru o parte a acestuia, un program naţional obligatoriu sau voluntar de control sau un program naţional de monitorizare pentru una din bolile contagioase sau infectioase menţionate la secţiunea 2 din anexa nr. 2, poate să trimită programul menţionat Comisiei Europene indicând în special: a) distribuţia bolii în România; b) motivele elaborării programului, luându-se în considerare importanţa bolii şi beneficiile probabile ale programului în relaţie cu costurile acestuia; c) zona geografică în care va fi implementat programul; d) diferitele categorii de status care sunt acordate exploataţiilor, standardele care trebuie să fie atinse de fiecare categorie şi procedurile de testare ce vor fi utilizate; e) procedurile de monitorizare a programului; f) acţiunile ce trebuie să fie întreprinse dacă, din orice motiv, o exploatatie îşi pierde statusul de sănătate; g) măsurile ce trebuie să fie luate, dacă rezultatele testelor efectuate în conformitate cu prevederile programului sunt pozitive. (2) Programul aprobat conform procedurii comunitare beneficiază de finanţarea comunitara prevăzută de art. 24 al Deciziei Consiliului 90/424/CEE cu privire la cheltuielile în domeniul veterinar, pentru bolile şi în condiţiile prevăzute de aceasta decizie.  +  Articolul 11 (1) Dacă Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor considera ca teritoriul României sau o parte a acestuia este liber de bolile menţionate în secţiunea 2 din anexa nr. 2, la care sunt susceptibile ovinele şi caprinele, prezintă Comisiei Europene documentaţia de sustinere corespunzătoare, menţionând în special: a) natura bolii şi istoricul apariţiei în teritoriul sau; b) rezultatele testelor de supraveghere, bazate pe investigaţii serologice, microbiologice, anatomopatologice sau epidemiologice şi pe faptul ca boala trebuie să fie notificată prin lege autorităţilor competente; c) perioada pentru care a fost efectuată supravegherea; d) după caz, perioada în care vaccinarea împotriva acestei boli a fost interzisă şi zona geografică la care se referă aceasta interzicere; e) măsurile pentru verificarea absentei acestei boli. (2) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene orice schimbare în documentaţia de sustinere specificată la alin. (1), care se referă la boala.  +  Articolul 12 (1) Pentru a fi aprobate de autoritatea competentă, centrele de colectare trebuie cel puţin: a) să fie sub controlul unui medic veterinar oficial care trebuie să se asigure ca sunt respectate în special prevederile art. 3 alin. (5). b) să fie localizate într-o zona care nu este supusă unei interdicţii sau restrictiilor în conformitate cu legislaţia comunitara şi/sau cu legislaţia naţionala; c) să fie curatate şi dezinfectate înainte de utilizare, asa cum a solicitat medicul veterinar oficial; d) sa dispună, ţinând cont de capacitatea centrului de colectare, de:(i) un spaţiu destinat exclusiv acestui scop, atunci când este utilizat un astfel de centru de colectare;(îi) spaţii corespunzătoare pentru încărcare, descărcare şi un adapost adecvat la un standard corespunzător pentru animale pentru adaparea şi hranirea acestora şi pentru administrarea oricărui tratament necesar; aceste spaţii trebuie să fie uşor de curatat şi dezinfectat;(iii) spaţii pentru inspecţie corespunzătoare;(iv) spaţii pentru izolare corespunzătoare;(v) echipament corespunzător pentru curatarea şi dezinfectia camerelor şi camioanelor;(vi) o suprafaţa de depozitare corespunzătoare pentru furaje, gunoi şi balegar;(vii) un sistem corespunzător pentru colectarea apelor reziduale;(viii) un birou pentru medicul veterinar oficial. e) sa admită numai animale care sunt identificate în conformitate cu legislaţia comunitara şi să respecte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de prezenta norma sanitară veterinara pentru categoria respectiva de animale. În acest scop, când animalele sunt admise, proprietarul sau persoana responsabilă de centru trebuie să se asigure ca acestea sunt însoţite de documente de sănătate sau certificate corespunzătoare pentru specia şi categoriile implicate. f) să fie supuse inspecţiei în mod regulat de autoritatea competentă pentru a se asigura ca cerinţele pentru aprobare continua să fie îndeplinite. (2) Proprietarul sau persoana responsabilă de centrul de colectare trebuie să fie solicitată în baza documentelor de însoţire pentru animale, a numerelor de identificare sau a marcilor animalelor, sa înscrie într-un registru sau într-o baza de date şi sa păstreze pentru o perioadă de minimum 3 ani următoarele informaţii:(i) numele proprietarului, originea, data intrării şi iesirii, numărul de identificare a ovinelor şi caprinelor sau numărul de înregistrare al exploatatiei de origine a animalelor ce intră în centru, după caz, numărul de autorizare sau numărul de înregistrare al centrului de colectare prin care animalele au trecut anterior intrării în centru şi destinaţia respectiva a acestora.(îi) numărul de înregistrare al transportatorului şi numărul de înmatriculare al camionului care livreaza sau colectează animale din centru. (3) Autoritatea competenţa trebuie să emita un număr de aprobare fiecărui centru de colectare aprobat. O astfel de aprobare poate fi limitată la una sau mai multe speciile reglementate de prezenta norma sanitară veterinara sau la animalele pentru reproducţie, ingrasare sau tăiere. Autoritatea competenţa trebuie să notifice Comisiei Europene lista centrelor de colectare aprobate şi toate actualizarile. (4) Autoritatea competenţa poate suspenda sau retrage aprobarea în caz de nerespectare a prezentului articol, a altor prevederi corespunzătoare prezentei norme sanitare veterinare sau a altor norme sanitare veterinare ce transpun legislaţia comunitara referitoare la restrictii de sănătate. Aprobarea poate fi restabilita când autoritatea competentă constata ca centrul de colectare respecta în totalitate prevederile corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare. (5) Atunci când sunt functionale, centrele de colectare aprobate trebuie să dispună de un număr suficient de medici veterinari autorizaţi pentru a efectua toate sarcinile care le revin.  +  Articolul 13 (1) Toţi comercianţii trebuie să fie înregistraţi şi aprobaţi şi, în scopul comerţului intracomunitar, trebuie să li se acorde un număr de aprobare de către autoritatea competentă, iar aceştia trebuie să respecte cel puţin următoarele condiţii: a) sa realizeze schimburi comerciale numai cu animale ce au fost identificate şi care provin din exploataţii care sunt conforme cu condiţiile prevăzute de art. 4, 5, 6, 7, 8 şi 9. În acest scop, comerciantul trebuie să se asigure ca animalele sunt corespunzător identificate şi sunt însoţite, după caz, de documente de sănătate, în conformitate cu prezenta norma sanitară veterinara; b) comerciantul este solicitat, în baza unui document de însoţire a animalului sau a numerelor sau marcilor de identificare a animalelor, sa ţină un registru sau o baza de date şi sa păstreze timp de cel puţin 3 ani următoarele date:(i) numele proprietarului, originea, data achiziţionării, categoriile, numărul de identificare a ovinelor şi caprinelor sau numărul de înregistrare al exploatatiei de origine a animalelor achiziţionate, după caz, numărul de înregistrare sau aprobare al centrului de colectare prin care animalele au trecut anterior achiziţionării precum şi destinaţia acestora;(îi) numărul de înregistrare al transportatorului şi/sau numărul de înmatriculare al camionului care livreaza şi colectează animale;(iii) numele şi adresa cumpărătorului şi destinaţia animalului;(iv) copiile planului de ruta şi/sau numărul de serie al certificatelor de sănătate, după caz; c) atunci când comerciantul deţine animale în spaţiile proprii trebuie să se asigure ca:(i) personalul responsabil de animale primeşte o instruire specifică în vederea aplicării cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru asigurarea îngrijirii şi bunastarii animalelor;(îi) testele şi controalele necesare sunt efectuate în mod regulat pe animale de către medicul veterinar oficial şi ca sunt luate toate măsurile necesare pentru a preveni răspândirea de boli. (2) Toate spaţiile în care comerciantul îşi desfăşoară activitatea trebui să fie înregistrate şi li se acordă un număr de aprobare de către autoritatea competentă şi respecta cel puţin următoarele condiţii: a) să fie sub controlul medicului veterinar oficial; b) să fie localizate într-o zona care nu este supusă unei interdicţii sau restrictiilor în conformitate cu legislaţia comunitara sau cu legislaţia naţionala; c) sa dispună de:(i) spaţii corespunzătoare cu o capacitate suficienta şi în special, spaţii pentru inspecţie şi de izolare, astfel încât toate animalele să poată fi izolate în cazul unui focar de boala contagioasa,(îi) spaţii corespunzătoare pentru descărcare şi după caz, un adapost adecvat la un standard corespunzător pentru animale, pentru adaparea şi hranirea acestora şi pentru administrarea tratamentului necesar; aceste spaţii trebuie să fie uşor de curatat şi dezinfectat,(iii) o suprafaţa corespunzătoare pentru recepţia gunoiului şi balegarului,(iv) un sistem corespunzător pentru colectarea apei reziduale. d) acestea trebuie să fie curatate şi dezinfectate înainte de utilizare, asa cum se solicita de medicul veterinar oficial. (3) Autoritatea competenţa poate suspenda sau retrage aprobarea în caz de nerespectare a prezentului articol, a altor prevederi corespunzătoare prezentei norme sanitare veterinare sau a altor norme sanitare veterinare transpuse în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene referitoare la restrictii de sănătate a animalelor. Aprobarea poate fi restabilita când autoritatea competentă este convinsa ca, în fapt, comerciantul respecta în totalitate prevederile corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare. (4) Autoritatea competenţa trebuie să efectueze inspecţii în mod regulat pentru a se asigura ca sunt îndeplinite cerinţele prezentului articol.  +  Articolul 14 (1) Transportatorii menţionaţi la art. 5 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii suplimentare: a) pentru transportul animalelor, aceştia trebuie să utilizeze mijloace de transport care sunt:(i) construite într-o astfel de maniera încât materiile fecale, gunoiul sau furajele sa nu se scurgă sau sa nu cada în afară vehiculului;(îi) curatate şi dezinfectate imediat utilizând dezinfectanti autorizaţi oficial de autoritatea competentă, după fiecare transport de animale sau orice produse care ar putea afecta sănătatea animalelor şi după caz, înainte de orice noua încărcare a animalelor; b) aceştia trebuie să dispună de spaţii de dezinfecţie şi curatare autorizate de autoritatea competentă pentru depozitarea gunoiului şi balegarului sau sa furnizeze evidente documentare ca aceste operaţiuni sunt efectuate de o parte terta autorizata de autoritatea competentă. (2) Transportatorul trebuie să se asigure ca pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul de animale este ţinut un registru care trebuie să fie păstrat o perioadă de minimum 3 ani, ce conţine cel puţin următoarele informaţii:(i) locul şi data încărcării, numele sau numele comercial şi adresa exploatatiei sau a centrului de colectare de unde sunt încărcate animalele;(îi) locul şi data livrării şi numele sau numele comercial şi adresa destinatarului/destinatarilor;(iii) specia şi numărul animalelor transportate;(iv) data şi locul de dezinfecţie;(v) detalii privind documentaţia de însoţire, număr, etc. (3) Transportorii trebuie să se asigure ca în nici un moment, între părăsirea exploatatiei sau centrului de colectare de origine şi sosirea la destinaţie a acestora, lotul de animale nu trebuie să vina în contact cu animale cu status de sănătate inferior. (4) Transportatorii trebuie să dea o declaraţie scrisă, declarand, în special ca:(i) trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a se conformă prezentei norme sanitare veterinare, în special cu prevederile stabilite de prezentul articol, raportate la documentaţia corespunzătoare care trebuie să însoţească animalele;(îi) transportul de animale este încredinţat personalului care are aptitudinea, competenţa şi cunoştinţele profesionale necesare. (5) Art. 13 din norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 119/2005, trebuie să se aplice prin analogie în caz de încălcare a prezentului articol.  +  Articolul 15 (1) Ovinele şi caprinele trebuie să fie însoţite în timpul transportului la destinaţie de un certificat de sănătate care este în conformitate cu unul din modelele l, II sau III, după caz, prevăzute de anexa nr. 5. Certificatul trebuie să conţină o singura foaie de hârtie sau, atunci când este nevoie, mai mult de o pagina şi trebuie să fie într-o asemenea forma încât doua sau mai multe pagini sa constituie un întreg, să fie indivizibile şi sa conţină un număr de serie. Acesta trebuie să fie întocmit în ziua inspecţiei privind sănătatea animalelor, cel puţin într-una din limbile oficiale ale tarii de destinaţie. Certificatul trebuie să fie valabil 10 zile de la data inspecţiei privind sănătatea animalelor. (2) Inspecţia privind sănătatea animalelor pentru emiterea certificatului de sănătate ce include garanţii suplimentare pentru un lot de animale, poate fi efectuată în exploatatia de origine sau într-un centru de colectare aprobat sau, în cazul animalelor pentru tăiere, în spaţiile autorizate ale comerciantului, în acest scop certificatul este întocmit de un medic veterinar oficial după inspecţii, vizite şi controale, asa cum este prevăzut de prezenta norma sanitară veterinara. (3) Medicul veterinar oficial, responsabil de centrul de colectare aprobat, trebuie să efectueze toate controalele necesare pe animale, la sosirea acestora. (4) Pentru ovinele şi caprinele pentru ingrasare şi reproducţie expediate către alt stat membru dintr-un centru de colectare aprobat localizat în România ca stat membru de origine, certificatul de sănătate menţionat la alin. (1) ce este în conformitate cu unul din modelele II sau III, după caz, stabilite la anexa nr. 5, poate fi emis numai în baza controalelor prevăzute la alin. (3) şi în baza unui document oficial ce conţine informaţii necesare completate de medicul veterinar oficial responsabil de exploatatia de origine. (5) În cazul în care România este stat membru de origine, pentru ovinele şi caprinele destinate tăierii expediate către alt stat membru dintr-un centru de colectare aprobat sau din spaţiile autorizate ale comercianţilor localizate pe teritoriul României, certificatul de sănătate menţionat la alin. (1) în conformitate cu modelul I stabilit la anexa nr. 5, poate fi emis numai în baza controalelor prevăzute la alin. (3) şi în baza unui document oficial ce conţine informaţiile necesare completate de către medicul veterinar oficial responsabil de exploatatia de origine sau de centrul de colectare aprobat, menţionat la art. 7 alin. (3) lit. a) pct. (i). (6) În cazul în care România este stat membru de tranzit, pentru ovinele şi caprinele pentru tăiere ce trec printr-un centru de colectare aprobat, în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. b) pct. (îi), medicul veterinar oficial, responsabil de centrul de colectare aprobat, trebuie să acorde o certificare statului membru de destinaţie, prin emiterea unui al doilea certificat de sănătate, în conformitate cu modelul I prevăzut de anexa nr. 5, pe care îl completează cu informaţiile solicitate din certificatul/certificatele de sănătate original(e) şi ataşează la acesta o copie certificată. În acest caz, valabilitatea combinata a certificatelor nu trebuie să o depăşească pe cea prevăzută de alin. (1). (7) Medicul veterinar care emite un certificat de sănătate pentru comerţul intracomunitar în conformitate cu modelele I, II sau III, după caz, prevăzute de anexa nr. 5, trebuie să se asigure ca miscarea este înregistrată în sistemul TRACES în ziua emiterii certificatului.  +  Articolul 16Regulile prevăzute de norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002 trebuie să se aplice, în special controalelor la origine, organizării şi monitorizarii controalelor care sunt efectuate de Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor ca autoritate competentă a României ca stat membru de destinaţie, precum şi măsurilor de protecţie ce trebuie să fie implementate.  +  Articolul 17Experţii veterinari ai Comisiei Europene pot, în cooperare cu reprezentanţii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, să efectueze inspecţii la faţa locului în România, în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru a se asigura aplicarea uniforma a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să acorde experţilor toată asistenţa necesară în îndeplinirea obligaţiilor acestora.  +  Articolul 18Dacă Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor implementeaza un sistem de control alternativ, ce furnizează garanţii echivalente cu cele stabilite la art. 8 şi 9 lit. a) şi b), cu referire la miscarile ovinelor şi caprinelor pe teritoriul României, poate acorda derogări de la inspecţiile prevăzute de art. 4 alin. (1) lit. b) şi de la obligaţia de a elibera un certificat de sănătate prevăzut la art. 15, pe bază de reciprocitate. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să notifice Comisiei Europene despre aceasta.  +  Articolul 19Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor informează Comisia Europeană cu privire ta actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.  +  Articolul 20Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinara.  +  Anexa 1 -------la norma sanitară veterinara----------------------------  +  Capitolul I Exploataţii de ovine sau caprine oficial libere de bruceloza (B. melitensis)A. Acordarea statusuluiO exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza înseamnă:1. o exploatatie în care: a) toate animalele care sunt susceptibile la bruceloza (B. melitensis) nu au prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloza pentru cel puţin 12 luni; b) nu exista ovine sau caprine care au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis), în afară de cele vaccinate înainte cu cel puţin 2 ani cu vaccinul Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în baza procedurii comunitare; c) au fost efectuate doua testări la un interval de 6 luni sau mai mult, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 3, la toate ovinele şi caprinele din exploatatie, cu vârsta de peste 6 luni în momentul testului; şi d) urmărind testele la care s-a făcut referire la lit. c), exista numai ovine sau caprine fatate în exploatatie sau care provin dintr-o exploatatie oficial libera de bruceloza ori libera de bruceloza în condiţiile prevăzute de lit. D; e) după calificare, continua să fie îndeplinite cerinţele prevăzute de lit. B;2. o exploatatie situata într-un stat membru al Uniunii Europene sau o regiune a acestuia recunoscute oficial ca libere de bruceloza.B. Menţinerea statusului1. În cazul exploataţiilor de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloza (B. melitensis) care nu sunt situate într-o parte a teritoriului care este recunoscut ca oficial liber de bruceloza şi în care, după calificare, introducerea animalelor este efectuată în conformitate cu cerinţele lit. D, trebuie să fie controlat anual un număr reprezentativ de ovine şi caprine în vârsta de peste 6 luni. Exploatatia îşi poate menţine statusul oficial liber de bruceloza dacă rezultatele testelor sunt negative.Pentru fiecare exploatatie numărul reprezentativ de animale ce urmează să fie testate trebuie să fie compus din: a) toţi masculii necastrati, în vârsta de peste 6 luni; b) toate animalele aduse în exploatatie de la testarea anterioară; c) 25% din femelele care au atins vârsta de reproducţie, de exemplu care sunt mature din punct de vedere sexual) sau sunt în lactatie, cu un minim de 50/exploatatie - excepţie făcând exploatatiile în care exista mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care trebuie testate toate femelele.2. Pentru o regiune care nu este oficial libera de bruceloza, în care mai mult de 99% din exploatatiile de ovine sau de caprine sunt declarate ca fiind oficial libere de bruceloza (B. melitensis), frecventa controalelor la exploatatiile de ovine sau de caprine oficial libere de bruceloza poate fi extinsă la 3 ani, cu condiţia ca exploatatiile care nu sunt oficial libere de bruceloza să fie supuse controlului oficial sau unui program de eradicare.C. Cazurile reale sau suspectate de bruceloza1. În cazul în care într-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza: a) una sau mai multe ovine sau caprine sunt suspecte de bruceloza (B. melitensis), statusul de oficial libera de bruceloza al exploatatiei trebuie să fie retras de către autoritatea competentă. Totuşi acest status poate fi suspendat provizoriu, dacă animalul sau animalele este/sunt imediat distrus(e) sau izolat(e) până la confirmarea oficială a bolii ori anularea oficială a suspiciunii acestei boli; b) dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, suspendarea provizorie poate fi ridicată de autorităţile competente, numai dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infectie sunt tăiate şi sunt supuse la doua testări, la un interval de cel puţin 3 luni ori mai mare, efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la toate animalele din exploatatie în vârsta de peste 6 luni, obtinandu-se rezultate negative.2. Dacă exploatatia la care se face referire la pct. 1 este într-o regiune care este recunoscută ca oficial libera de bruceloza (B. melitensis), Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene.3. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie: a) sa dispună taierea tuturor animalelor infectate şi a tuturor animalelor din speciile susceptibile la infectie existente în exploatatia în cauza. Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să informeze Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene despre evoluţia situaţiei; b) sa întreprindă o ancheta epidemiologica, iar efectivele de animale care au relaţie din punct de vedere epidemiologie cu efectivul de animale infectat trebuie să fie supuse testarilor stabilite la pct. 1 lit. b).D. Introducerea animalelor într-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza (B. melitensis)Ovinele sau caprinele pot fi introduse într-o exploatatie de ovine sau de caprine care este oficial libera de bruceloza numai dacă:1. provin dintr-o exploatatie de ovine sau de caprine oficial libera de bruceloza; sau2. provin dintr-o exploatatie libera de bruceloza; şi: a) sunt identificate individual în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a); b) nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu mai mult de 2 ani în urma. Totuşi femelele cu vârsta mai mare de 2 ani, care au fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni, pot fi, de asemenea, aduse în exploatatie; şi c) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine, iar pe durata acestei izolari au fost supuse la doua testări cu rezultate negative, la un interval de cel puţin 6 săptămâni, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.Ţara sau regiune oficial libera de brucelozaRomânia sau o regiune a acesteia în înţelesul art. 2 lit. n) poate fi recunoscută ca fiind oficial libera de bruceloza în baza procedurii comunitare.  +  Capitolul II Exploatatie de ovine sau caprine libera de bruceloza (B. melitensis)A. Acordarea statusuluiEste considerată ca fiind libera de bruceloza (B. melitensis) o exploatatie de ovine sau de caprine:1. în care: a) toate animalele susceptibile la bruceloza (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte semne de bruceloza de cel puţin 12 luni; b) toate sau unele ovine ori caprine au fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în baza procedurii comunitare. Animalele vaccinate trebuie să fi fost vaccinate înainte de vârsta de 7 luni; c) au fost efectuate doua testări la un interval de 6 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 3, cu rezultate negative, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploatatie, care au vârsta mai mare de 18 luni în momentul testarii; d) au fost efectuate doua testări, la un interval de 6 luni sau mai mare, cu rezultate negative, în conformitate cu anexa nr. 3, pentru toate ovinele şi caprinele vaccinate din exploatatie, care au vârsta mai mare de 6 luni în momentul testarii; e) în urma efectuării testarilor la care se face referire la lit. c) sau d) toate ovinele şi caprinele din exploatatie au fost fie fatate în acel loc, fie au provenit dintr-o exploatatie libera de bruceloza, conform condiţiilor prevăzute de lit. D;2. în care cerinţele stabilite conform lit. B continua ulterior să fie îndeplinite, o dată ce exploatatia a fost calificată ca fiind libera de bruceloza.B. Menţinerea statusuluiTrebuie efectuată o testare anuală la un număr reprezentativ de ovine şi caprine din fiecare exploatatie. Exploatatia îşi poate menţine statusul numai dacă rezultatele testelor sunt negative.Numărul reprezentativ de animale ce urmează să fie testat, pentru fiecare exploatatie, trebuie să includă: a) toţi masculii necastrati, în vârsta de peste 6 luni, care nu au fost vaccinati; b) toţi masculii necastrati, în vârsta de peste 18 luni, care au fost vaccinati; c) toate animalele aduse în exploatatie de la ultimul test; d) 25% din femelele care sunt de vârsta reproductiva, mature din punct de vedere sexual, sau sunt în lactatie, cu un minim de 50/exploatatie - cu excepţia exploataţiilor în care exista mai puţin de 50 de astfel de femele, caz în care toate aceste femele trebuie să fie testate.C. Cazuri suspecte sau reale de bruceloza1. Unei exploataţii de ovine sau de caprine i se poate retrage statutul de libera de bruceloza dacă aceasta conţine una sau mai multe ovine ori caprine care sunt suspecte de bruceloza (B. melitensis). Totuşi, acest statut poate fi suspendat provizoriu dacă animalul sau animalele este/sunt distrus/distruse sau izolat/izolate imediat, până la confirmarea oficială a bolii sau anularea oficială a suspiciunii bolii respective.2. Dacă bruceloza (B. melitensis) este confirmată, se poate ridica suspendarea provizorie numai dacă toate animalele infectate sau toate animalele din speciile susceptibile la infectie sunt tăiate şi dacă sunt efectuate doua testări, la un interval de 3 luni sau mai mare, în conformitate cu anexa nr. 3, iar în ambele cazuri rezultatele au fost negative, pentru: a) toate animalele vaccinate, în vârsta de peste 18 luni; b) toate animalele nevaccinate, în vârsta de peste 6 luni;D. Introducerea animalelor într-o exploatatie de ovine sau de caprine libera de bruceloza (B. melitensis)Numai următoarele animale pot fi introduse într-o exploatatie de ovine sau de caprine care este libera de bruceloza:1. ovinele sau caprinele care provin dintr-o exploatatie de ovine sau de caprine care este libera sau oficial libera de bruceloza (B. melitensis);2. până la data la care se stabileşte acest status pentru exploatatiile în cauza, în conformitate cu planurile de eradicare adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 90/242/CE ce introduce o măsura financiară comunitara pentru eradicarea brucelozei la ovine şi caprine, ovinele sau caprinele din exploataţii altele decât cele la care se face referire la pct. 1, cu condiţia ca acestea sa îndeplinească următoarele cerinţe: a) să fie identificate individual în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a); b) să fie originare dintr-o exploatatie în care toate animale aparţinând speciilor care sunt susceptibile la bruceloza (B. melitensis) sa nu fi prezentat nici un semn clinic sau alte semne de bruceloza de cel puţin 12 luni: c) sa nu fi fost vaccinate în ultimii 2 ani; d) sa fi fost ţinute sub supraveghere oficială în exploatatia de origine şi pe perioada respectiva sa fi fost supuse, cu rezultate negative, la doua testări, în conformitate cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara, la un interval de cel puţin 6 săptămâni; sau e) sa fi fost vaccinate cu vaccin Rev. 1 sau cu orice alt vaccin autorizat în conformitate cu procedura comunitara, înaintea vârstei de 7 luni şi nu cu mai puţin de 15 zile înainte de intrarea în exploatatia de destinaţie.E. Schimbarea statusuluiO exploatatie de ovine sau de caprine libera de bruceloza (B. melitensis) poate fi calificată drept un efectiv oficial liber de bruceloza după o perioadă minima de 2 ani dacă: a) nu conţine nici un animal care a fost vaccinat împotriva brucelozei (B. melitensis) în cel puţin ultimii 2 ani; b) au fost îndeplinite pe întreaga perioadă condiţiile stabilite la lit. D pct. 2; c) o testare efectuată conform anexei nr. 3 are, pentru fiecare caz dat, un rezultat negativ, pentru toate animalele cu vârsta mai mare de 6 luni, la sfârşitul celui de-al doilea an.  +  Anexa 2 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Lista de boliSecţiunea 1*)- Febra aftoasa- Bruceloza (B. melitensis)- Epididimita contagioasa (B. ovis)- Antrax- Rabie  +  Secţiunea 2 - Agalaxia contagioasa- Paratuberculoza- Limfadenita cazeoasa- Adenomatoza pulmonara- Maedi Visna- Artrita/encefalita virala caprina----*1) boli declarabile obligatoriu.  +  Anexa 3 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Teste pentru depistarea brucelozei (B. melitensis)Pentru calificarea exploataţiilor ca indemne de bruceloza, testarea brucelozei (B. melitensis) se efectuează prin testul cu roz bengal sau prin reactia de fixare a complementului, descrise de anexa Deciziei Consiliului 90/242/CEE sau prin alte metode recunoscute în conformitate cu procedura comunitara. Reactia de fixare a complementului este utilizata pentru testarea individuală a animalelor.Dacă în situaţia depistarii prin testul cu roz bengal se dovedeşte ca mai mult de 5% din animalele exploatatiei prezintă reactie pozitiva, se efectuează o testare suplimentară prin reactia de fixare a complementului pentru fiecare animal din exploatatie.Pentru reactia de fixare a complementului este considerat ser pozitiv cel care conţine cel puţin 20 de unităţi ICFT/ml.Antigenele utilizate trebuie să fie aprobate de laboratorul naţional şi standardizate în raport cu cel de-al doilea ser standard internaţional anti Brucella abortus.  +  Anexa 4 -------la norma sanitară veterinara----------------------------Testul oficial pentru depistarea epididimitei contagioase (Brucella ovis)Reactia de fixare a complementuluiAntigenul specific utilizat trebuie să fie aprobat de laboratorul naţional şi standardizat în raport cu serul standard internaţional anti Brucella ovis.Serul de lucru trebuie să fie standardizat în raport cu serul standard internaţional anti Brucella ovis, preparat de Laboratorul central veterinar, Weybridge, Surrey, Regatul Unit al Marii Britanii.Este considerat pozitiv serul care conţine cel puţin 50 U.I./ml.  +  Anexa 5 -------la norma sanitară veterinara----------------------------*Font 7* Model I┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Expeditor (numele şi adresa completa) │ ││ .......................................................│ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE*1) PENTRU COMERŢUL ││ .......................................................│ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CU ││ .......................................................│ OVINE ŞI CAPRINE PENTRU TĂIERE ││ .......................................................│ ││ .......................................................│ Nr. ORIGINAL ││ .......................................................│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Destinatar (numele şi adresa completa) │Numărul/Numerele certificatului/certificatelor de sănătate ││ .......................................................│original(e) ...........................................*2) ││ .......................................................│Eliberat în statul/statele membru/membre de origine ││ .......................................................│...........................................................││ .......................................................│la data de ││ .......................................................│...........................................................││ .......................................................├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ .......................................................│3. Origine ││ .......................................................│3.1. STATUL/STATELE MEMBRU/MEMBRE DE ORIGINE*4) ││ .......................................................│ ......................................................││ .......................................................│ ......................................................││ .......................................................│3.2. STATUL MEMBRU DE TRANZIT*2) *4) ││ .......................................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│5. Locul de încărcare ....................................│4. Autoritatea competenţa ││ .......................................................│4.1. Minister .............................................││ .......................................................│4.2. Departament ..........................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Mijloace de transport*3) │7. Unitatea/Unităţile de origine ││6.1. Tip.. ...............................................│7.1. Numele şi adresa exploatatiei de origine*4) ││6.2. Identificare ........................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ......................................................││8. Destinaţia animalelor │ ......................................................││8.1. Stat membru al UE: ..................................│ ......................................................││8.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al: │ ......................................................││8.2.1. abatorului*4) │ ......................................................││8.2.2. centrului de colectare autorizat*4) │7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al centrului││8.2.3. al centrului de colectare autorizat din statul │ de colectare aprobat*4) sau al spaţiilor autorizate ││ membru de tranzit*4) *6) │ ale comerciantului*4) *5) ││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Număr de animale ......................................│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Identificarea animalelor ││10.1. Specia/Speciile de animale ............................ rasa ...................................................││10.2. Identificarea individuală a animalelor incluse în acest transport ││ ││ ────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────- ││ Identificare individuală oficială*7)│Vârsta (luni) şi sex (masc. fem. castrat)│ Număr de animale ││ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────── ││ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────- ││ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────── ││ ────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────── ││ ────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────── ││ │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Originea animalelor ││ Animalele au fost fie: ││ a) fatate şi crescute de la fatare pe teritoriul Comunităţii Europene*4) ││sau ││ b) importate dintr-o ţara terta ce îndeplineşte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei ││ 93/198/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC*4) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Informaţii despre starea de sănătate ││ Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific ca animalele descrise mai sus îndeplinesc următoarele cerinţe: ││12.1. au fost inspectate astăzi (cu 24 de ore înainte de încărcare) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boala; ││12.2. nu sunt animale care trebuie să fie distruse în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau ││ infectioase; ││12.3. nu au fost achiziţionate dintr-o exploatatie care este supusă unei restrictii din motive de sănătate a ││ animalelor şi nici nu au venit în contact cu animale dintr-o astfel de exploatatie. Prin aceasta ││ înţelegandu-se ca: ││12.3.1. astfel de restrictii sunt legate de apariţia unui focar al uneia din următoarele boli la care animalele sunt ││ receptive: ││ - bruceloza ││ - rabia ││ - antraxul ││12.3.2. după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise mai││ sus, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin: ││ - 42 de zile în cazul brucelozei; ││ - 30 de zile în cazul rabiei; ││ - 15 zile în cazul antraxului; ││12.3.3. acestea nu provin dintr-o exploatatie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr-o exploatatie ││ dintr-o zona de protecţie ce a fost instituită conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisă ││ ieşirea animalelor; ││12.3.4. nu fac obiectul măsurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la ││ febra aftoasa şi nici nu au fost vaccinate împotriva febrei aftoase; ││12.4. În baza declaraţiei scrise făcute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinari a registrului ││ exploatatiei şi documentelor de mişcare ţinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special ││ Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament: ││12.4.1. au fost achiziţionate dintr-o exploatatie în care au stat pentru o perioadă de cel puţin 21 zile fără ││ întrerupere înainte de încărcare sau când animalele care au avut o vârsta mai mica de 21 zile au stat de la ││ fatare numai în exploatatia de origine şi în care nu a fost introdus nici un animal biongulat importat ││ dintr-o ţara terta într-o perioadă de 30 zile înainte de livrare, cu excepţia cazului în care aceste animale ││ au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE; ││12.4.2. fie acestea: ││ (i) au fost obţinute dintr-o exploatatie în care nu a fost introdus nici un animal din speciile ovine şi ││ caprine, cu excepţia acelor animale care au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva ││ 91/68/CEE, în timpul ultimelor 21 zile de la expedierea din exploatatie*4), sau ││ (îi) urmează să fie transportate direct de la o singura exploatatie la abatorul de destinaţie*4) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.1. Animalele au fost transportate, utilizând mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curatate şi ││ dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficienta a statusului││ de sănătate a animalelor. ││13.2. În baza documentaţiei oficiale ce însoţeşte animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de ││ sănătate a început călătoria în ziua de ................................ (se insereaza data)*8) *9). ││13.3. În momentul inspecţiei animalele au fost corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul călătoriei ││ respective în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE*10) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Acest certificat: ││ (i) este valabil 10 zile de la data inspecţiei efectuate în exploatatia de origine sau la centrul de colectare ││ autorizat sau în spaţiile autorizate special amenajate ale comerciantului din statul membru de origine*4), ││ sau ││ (îi) expira în conformitate cu art. 9(5) din Directiva 91/68/CEE în data de ........... (se insereaza data)*2) *4)│├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│14.1. Ştampila şi semnatura oficială │14.2. Întocmit la: ││ │ .....................................................││ │ (se insereaza locul de inspecţie) ││ ┌────────────────────┐ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │14.3. Întocmit la data de: ││ │ │ │ .....................................................││ │ Ştampila │ │ (se insereaza data inspecţiei) ││ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │14.4. Semnatura medicului veterinar oficial ││ └────────────────────┘ │ .....................................................││ │ .....................................................││ │ (se insereaza numele şi funcţia cu majuscule) │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ Note indicative┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ *1) Certificatele de sănătate pot fi întocmite numai pentru animalele care sunt transportate cu acelaşi vagon de cale││ ferată, camion, avion sau vapor, care provin din aceeaşi exploatatie/centru de colectare şi care sunt expediate ││ către acelaşi destinatar. ││ *2) Se completează în cazul transportului grupat într-un centru de colectare aprobat localizat în statul membru de ││ tranzit. ││ *3) Prevede numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferată şi al camioanelor, numărul de zbor în cazul ││ avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor. ││ *4) Se şterge atunci când nu este aplicabil ││ *5) Numai pentru destinaţie 8.2.1. ││ *6) Numai în relaţie cu 12.4.2 pct. (i) ││ *7) Numărul statului şi locaţia. ││ *8) În cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare şi acesta cuprinde animale││ ce au fost încărcate la date diferite, data la care călătoria începe pentru întreg transportul este considerată a││ fi cea mai recenta data la care ultima parte a lotului a părăsit exploatatia de origine. ││ *9) Se completează în cazul în care animalele dintr-un transport sunt grupate într-un centru de colectare aprobat sau││ în spaţiile autorizate ale comerciantului. ││*10) Aceasta declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora, în conformitate cu prevederile ││ legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la buna condiţie fizica a animalelor care urmează sa ││ fie transportate. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Model II ─┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Expeditor (numele şi adresa completa) │ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE*1) PENTRU COMERŢUL ││ .......................................................│ ÎNTRE STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE CU ││ .......................................................│ OVINE ŞI CAPRINE PENTRU INGRASARE ││ .......................................................│ ││ .......................................................│ Nr. ORIGINAL ││ .......................................................├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ .......................................................│3. STAT MEMBRU ............................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Destinatar (numele şi adresa completa) │4. Autoritate competenţa ││ .......................................................│4.1. Minister .............................................││ .......................................................│ ......................................................││ .......................................................│ ││ .......................................................│4.2. Departament ..........................................││ .......................................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ││5. Locul încărcării ......................................│ ││ .......................................................│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Mijloace de transport*2) │7. Unitate/Unităţi de origine ││6.1. Tip .................................................│7.1. Numele şi adresa exploatatiei*4): ││6.2. Identificare ........................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ......................................................││8. Destinaţia animalelor │ ......................................................││8.1. Stat Membru al UE ...................................│ ......................................................││8.2.1. Numele şi adresa exploatatiei*4) │ ......................................................││8.2.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare a │7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al ││ centrului de colectare autorizat din statul │ centrului de colectare aprobat în statul membru de ││ membru de origine*4) │ origine*4): ..........................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Număr de animale ..................................................................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Identificarea animalelor ││10.1. Specia/Speciile de animale ............................... rasa ................................................││10.2. Identificare individuală a animalelor induse în acest transport ││ ││ ──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────── ││ Identificare individuală oficială*3) │ Vârsta (luni) şi sex (masc. fem. castrat) │ Număr de animale ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│11. Originea animalelor ││ Animalele au fost fie: ││ a) fatate şi crescute de la fatare pe teritoriul Comunităţii Europene*4) ││ sau ││ b) importate dintr─o ţara terta ce îndeplineşte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia Comisiei ││ 93/198/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC*4) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Informaţii despre starea de sănătate ││ Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific ca animalele descrise mai sus îndeplinesc următoarele cerinţe: ││12.1. au fost inspectate astăzi (cu 24 de ore înaintea încărcării) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boala; ││12.2. nu sunt animale ce trebuie să fie distruse în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau ││ infectioase; ││12.3. nu au fost achiziţionate dintr─o exploatatie ce este supusă restrictiilor din motive de sănătate a animalelor ││ şi nici nu au venit în contact cu animale dintr─o astfel de exploatatie. Prin aceasta înţelegandu─se ca: ││12.3.1. astfel de restrictii sunt legate de apariţia unui focar al uneia din următoarele boli la care sunt ││ susceptibile animalele: ││ ─ bruceloza, ││ ─ rabie, ││ ─ antrax; ││12.3.2. după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal care suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise ││ mai sus, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin: ││ ─ 42 de zile în cazul brucelozei; ││ ─ 30 de zile în cazul rabiei; ││ ─ 15 zile în cazul antraxului; ││12.3.3. acestea nu provin dintr─o exploatatie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr─o exploatatie dintr─o ││ zona de protecţie ce a fost instituită conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisă ieşirea ││ animalelor; ││12.3.4. nu fac obiectul măsurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la ││ febra aftoasa şi nici nu au fost vaccinate împotriva acestei boli; ││12.4. În baza declaraţiei scrise făcute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinari a registrului ││ exploatatiei şi a documentelor de mişcare ţinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special ││ Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament, acestea au rămas într─o singura exploatatie de origine pentru ││ o perioadă de cel puţin 30 zile înainte de încărcare sau de la fatare în exploatatia de origine, când animalele ││ au mai puţin de 30 zile şi nici un animal din speciile ovine şi caprine nu a fost introdus în exploatatia de ││ origine în timpul ultimelor 21 zile anterior încărcării şi nici un animal biongulat importat dintr─o ţara terta ││ nu a fost introdus în exploatatia de origine într─o perioadă de 30 zile anterior expedierii din exploatatia de ││ origine, cu excepţia animalelor ce au fost introduse în conformitate cu art. 4a(2) din Directiva 91/68/CEE; ││12.5. Acestea sunt conforme cu garanţiile suplimentare prevăzute la art. 7 sau 8 din Directiva 91/68/CEE şi stabilite ││ pentru statul membru de destinaţie sau parte a teritoriului acestuia ...........................................││ [se insereaza statul membru sau părţi ale acestuia] în Decizia Comisiei ......../........CE*4). ││12.6. Sunt conforme cu cel puţin una din următoarele condiţii prevăzute la pct. 12.6.1, 12.6.2 sau 12.6.3 şi de ││ aceea sunt calificate pentru a fi admise într─o exploatatie de ovine sau caprine care este oficial libera de ││ bruceloza (B. melitensis)*4) ││12.6.1. exploatatia de origine este situata în statul membru sau parte a teritoriului acestuia .................... ││ [se insereaza numele statului membru sau a părţii teritoriului acestuia] care este recunoscut ca fiind ││ oficial liber de bruceloza în conformitate cu Decizia Comisiei ...../....CE*4) sau ││12.6.2. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau ││12.6.3. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis)*4) şi ││ (i) sunt identificate individual, ││ (îi) nu au fost niciodată vaccinate împotriva brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc ││ cu mai mult de 2 ani înainte sau sunt femele în vârsta de peste 2 ani care au fost vaccinate înaintea ││ vârstei de 7 luni, ││ (iii) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine şi în cursul acestei izolari au ││ fost supuse, cu rezultate negative, la doua testări pentru depistarea brucelozei la un interval de ││ cel puţin 6 săptămâni, conform anexei C la Directiva 91/68/CEE*4) ││12.7. respecta cel puţin una din următoarele condiţii prevăzute la pct. 12.7.1, 12.7.2 sau 12.7.3 şi de aceea ││ sunt calificate pentru a fi admise într─o exploatatie de ovine sau caprine care este libera de bruceloza ││ (B. melitensis)*4) ││12.7.1. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau ││12.7.2. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis)*4) sau ││12.7.3. până la data calificării în baza planurilor de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE ││ acestea sunt originare dintr─o exploatatie, alta decât cea la care se referă pct. 12.7.1 şi 12.7.2 şi ││ îndeplinesc următoarele condiţii: ││ (i) sunt identificate individual, ││ (îi) provin dintr─o exploatatie în care toate animalele din speciile susceptibile la bruceloza ││ (B. melitensis) nu au prezentat semne clinice sau alte simptome de bruceloza de cel puţin 12 luni, ││ (iii) fie: ││ ─ nu au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani, şi ││ ─ au fost izolate sub supraveghere veterinara în exploatatia de origine şi în cursul acestei perioade au ││ fost supuse, cu rezultate negative, la doua testări pentru depistarea brucelozei la un interval de cel ││ puţin 6 săptămâni, conform anexei C la Directiva 91/68/CE*4), ││ sau ││ ─ au fost vaccinate cu vaccinul Rsv. 1 înaintea vârstei de 7 luni, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de ││ introducerea acestora în exploatatia de destinaţie*4) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.1. Animalele au fost transportate, utilizând mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curatate şi ││ dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficienta a statusului││ de sănătate a animalelor. ││13.2. În baza documentaţiei oficiale ce însoţeşte animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de ││ sănătate a început călătoria în ziua de ..................... (se insereaza data)*5) ││13.3. În momentul inspecţiei animalele au avut o stare fizica corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul ││ călătoriei prevăzute în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE*6) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspecţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│14.1. Ştampila şi semnatura oficială │14.2. Întocmit la: ││ │ .....................................................││ │ (se insereaza locul de inspecţie) ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │14.3. Întocmit la data de: ││ ┌──────────────┐ │ .....................................................││ │ │ │ (se insereaza data inspecţiei) ││ │ Ştampila │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │14.4. Semnatura medicului veterinar oficial ││ └──────────────┘ │ .....................................................││ │ .....................................................││ │ (se insereaza numele şi funcţia cu majuscule) │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ Note indicative┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│*1) Certificatele de sănătate pot fi întocmite numai pentru animalele care urmează să fie transportate cu acelaşi ││ vagon de cale ferată, camion, avion sau vapor, care provin din aceeaşi exploatatie/centru de colectare şi care ││ urmează să fie expediate către acelaşi destinatar. ││*2) Se indica numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferată şi camioanelor, numărul de zbor în cazul ││ avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor. ││*3) Numărul statului şi locaţia. ││*4) Se şterge când nu este aplicabil. ││*5) În cazul în care animalele dintr─un transport sunt grupate într─un centru de colectare şi acesta cuprinde animale ││ ce au fost încărcate la date diferite, data la care călătoria începe pentru întreg transportul este considerată a ││ fi cea mai recenta, data la care ultima parte a lotului a părăsit exploatatia de origine. ││*6) Aceasta declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora, în conformitate cu prevederile ││ legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la condiţia fizica buna a animalelor ce urmează sa ││ fie transportate. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Model III┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Expeditor (numele şi adresa completa) │ CERTIFICAT DE SĂNĂTATE*1) ││ .......................................................│ pentru*1) comerţul între statele membre ale Uniunii ││ .......................................................│ Europene cu ovine şi caprine pentru reproducţie ││ .......................................................│ ││ .......................................................│ Nr. ORIGINAL ││ .......................................................├───────────────────────────────────────────────────────────││ .......................................................│3. STAT MEMBRU ............................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────││2. Destinatar (numele şi adresa completa) │4. Autoritate competenţa ││ .......................................................│4.1. Minister .............................................││ .......................................................│ ......................................................││ .......................................................│ ││ .......................................................│4.2. Departament ..........................................││ .......................................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ││5. Locul încărcării ......................................│ ││ .......................................................│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────││6. Mijloace de transport*2) │7. Unitate/Unităţi de origine ││6.1. Tip .................................................│7.1. Numele şi adresa exploatatiei*4): ││6.2. Identificare ........................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┤ ......................................................││8. Destinaţia animalelor │ ......................................................││8.1. Stat Membru al UE ...................................│ ......................................................││8.2.1. Numele şi adresa exploatatiei*4) │ ......................................................││8.2.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare a │7.2. Numele, adresa şi numărul de înregistrare al ││ centrului de colectare autorizat din statul │ centrului de colectare aprobat*4) ││ membru de origine*4) │ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................││ ...................................................│ ......................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Număr de animale ..................................................................................................│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Identificarea animalelor ││10.1. Specia/Speciile de animale ............................... rasa ................................................││10.2. Identificare individuală a animalelor incluse în acest transport ││ ││ ──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────── ││ Identificare individuală oficială*3) │ Vârsta (luni) şi sex (masc. fem. castrat) │ Număr de animale ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── ││ ──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────── │├────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┤│11. Originea animalelor ││ Animalele au fost fie: ││ a) fatate şi crescute de la fatare pe teritoriul Comunităţii Europene*4) ││ fie ││ b) importate dintr─o ţara terta ce îndeplineşte condiţiile de sănătate a animalelor stabilite de Decizia ││ 79/542/CEE în conformitate cu art. 8 din Directiva 72/462/EEC*4) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Informaţii despre starea de sănătate ││ Eu, subsemnatul medic veterinar oficial, certific ca animalele descrise mai sus întrunesc următoarele cerinţe: ││12.1. au fost inspectate astăzi (cu 24 de ore înainte de încărcare) şi nu au prezentat nici un semn clinic de boala; ││12.2. nu sunt animale ce urmează să fie distruse într─un program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase;││12.3. nu au fost achiziţionate dintr─o exploatatie ce este supusă restrictiilor din motive de sănătate a animalelor şi││ nici nu au venit în contact cu animale dintr─o astfel de exploatatie. Prin aceasta înţelegandu─se ca: ││12.3.1. astfel de restrictii sunt legate de apariţia uneia din următoarele boli la care animalele sunt receptive: ││ ─ bruceloza, ││ ─ rabie, ││ ─ antrax; ││12.3.2. după taierea şi/sau distrugerea ultimului animal ce suferă sau este susceptibil de una din bolile descrise ││ mai sus, durata restrictiei trebuie să fie de cel puţin; ││ ─ 42 de zile în cazul brucelozei; ││ ─ 30 de zile în cazul rabiei; ││ ─ 15 zile în cazul antraxului; ││12.3.3. acestea nu provin dintr─o exploatatie şi nici nu au fost în contact cu animalele dintr─o exploatatie ││ dintr─o zona de protecţie ce a fost instituită conform legislaţiei comunitare şi din care este interzisă ││ ieşirea animalelor; ││12.3.4. nu fac obiectul măsurilor cu privire la sănătatea animalelor conform legislaţiei comunitare referitoare la ││ febra aftoasa şi nici nu au fost vaccinate împotriva acestei boli; ││12.4. în baza declaraţiei scrise făcute de deţinătorul de animale sau în baza unei examinari a registrului ││ exploatatiei şi a documentelor de mişcare ţinute în conformitate cu Regulamentul Nr. 21/2004/CE, în special ││ Secţiunile B şi C din anexa la acest regulament, au rămas într─o singura exploatatie de origine pentru o ││ perioada de cel puţin 30 zile înainte de încărcare sau de la fatare în exploatatia de origine, atunci când ││ animalele au mai puţin de 30 zile şi nici un animal din speciile ovine şi caprine nu a fost introdus în ││ exploatatia de origine în timpul ultimelor 21 zile anterior încărcării şi nici un animat biongulat importat ││ dintr─o ţara terta nu a fost introdus în exploatatia de origine într─o perioadă de 30 zile anterioare ││ expedierii din exploatatia de origine, cu excepţia animalelor ce au fost introduse în conformitate cu art. ││ 4a(2) din Directiva 91/68/CEE; ││12.5. acestea sunt conforme cu garanţiile suplimentare prevăzute de art. 7 şi 8 din Directiva 91/68/CEE şi stabilite ││ pentru ţara de destinaţie sau parte a teritoriului acesteia ...................... [se insereaza numele statului││ membru sau a părţii teritoriului acestuia] în Decizia Comisiei ............./..........CE*4) ││12.6. respecta cel puţin una din următoarele condiţii de la pct. 12.6.1, 12.6.2 sau 12.6.3 şi de aceea sunt ││ calificate pentru a fi admise într─o exploatatie de ovine sau caprine care este oficial libera de bruceloza ││ (B. melitensis)*4) ││12.6.1. exploatatia de origine este situata într─un stat membru sau o parte a teritoriului acestuia ..................││ (se insereaza numele statului membru sau a părţii teritoriului acestuia) care este recunoscută ca fiind ││ oficial libera de bruceloza (B. melitensis) în conformitate cu Decizia Comisiei ..../...../CE*4), sau ││12.6.2. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau ││12.6.3. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis) şi: ││ (i) sunt identificate individual, şi ││ (îi) nu au fost niciodată vaccinate contra brucelozei sau dacă au fost vaccinate, vaccinarea a avut loc cu ││ mai mult de 2 ani înainte sau sunt femele în vârsta de peste 2 ani care au fost vaccinate înaintea ││ vârstei de 7 luni, şi ││ (iii) au fost izolate sub supraveghere oficială în exploatatia de origine şi în cursul acestei izolari au fost││ supuse, cu rezultate negative, la doua testări pentru bruceloza la un interval de cel puţin 6 săptămâni,││ conform anexei C la Directiva 91/68/CE*4) ││12.7. respecta cel puţin una din următoarele condiţii prevăzute la pct. 12.7.1, 12.7.2 sau 12.7.3 şi de aceea ││ sunt calificate pentru a fi admise într─o exploatatie de ovine sau caprine care este libera de bruceloza ││ (B. melitensis)*4) ││12.7.1. provin dintr─o exploatatie oficial libera de bruceloza (B. melitensis)*4); sau ││12.7.2. provin dintr─o exploatatie libera de bruceloza (B. melitensis)*4) şi ││12.7.3. până la data calificării în baza planurilor de eradicare aprobate în conformitate cu Decizia 90/242/CEE sunt ││ originare dintr─o exploatatie, alta decât cea la care se face referire la pct. 12.7.1 şi 12.7.2 şi ││ îndeplinesc următoarele condiţii: ││ (i) sunt identificate individual, şi ││ (îi) provin dintr─o exploatatie în care toate animalele din speciile receptive la bruceloza (B. melitensis) ││ nu au prezentat de cel puţin 12 luni semne clinice sau alte simptome de bruceloza ││ (iii) fie: ││ ─ nu au fost vaccinate împotriva brucelozei (B. melitensis) în ultimii 2 ani şi ││ ─ au fost izolate sub supraveghere veterinara în exploatatia de origine şi în cursul acestei izolari au fost ││ supuse, cu rezultate negative, la doua testări pentru bruceloza la un interval de cel puţin 6 săptămâni, ││ conform anexei C la Directiva 91/68/CE*4), ││ sau ││ ─ au fost vaccinate cu vaccinul Rev. 1 înaintea vârstei de 7 luni şi ││ ─ nu au fost vaccinate cu 15 zile înaintea datei de emitere a acestui certificat*4) ││12.8. în ceea ce priveşte epididimita contagioasa a berbecilor (B. ovis), în cazul berbecilor de reproducţie ││ necastrati, aceştia trebuie: ││ (i) sa provină dintr─o exploatatie în care nu a fost înregistrat nici un caz de epididimita contagioasa a ││ berbecilor (B. ovis) în ultimele 12 luni şi ││ (îi) sa fi fost ţinuţi permanent în acea exploatatie cu 60 de zile înainte de expediere şi ││ (iii) sa fi fost supuşi, cu 30 de zile înainte de expediere, unui test pentru depistarea epididimitei ││ contagioase a berbecilor (B. ovis), cu rezultat negativ, în conformitate cu anexa D la Directiva 91/68/CE;││12.9. după cele mai bune cunoştinţe ale subsemnatului şi conform declaraţiei scrise a proprietarului nu au fost ││ achiziţionate dintr─o exploatatie sau nu au venit în contact cu animalele dintr─o exploatatie în care au fost ││ detectate clinic următoarele boli: ││ (i) în ultimele 6 luni, agalaxia contagioasa a oilor (Mycoplasma agalactiae) şi agalaxia contagioasa a ││ caprelor (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides subsp mycoides large colony), ││ (îi) în ultimele 12 luni, paratuberculoza sau limfadenita cazeoasa; ││ (iii) în ultimii trei ani, adenomatoza pulmonara, maedi/visna sau artrita/encefalita virala caprina. Totuşi ││ acest interval limita este redus la 12 luni, dacă animalele afectate de maedi/visna sau de ││ artrita/encefalita virala caprina au fost tăiate, iar animalele care au rămas au reactionat negativ la ││ doua testări. ││12.10. în ceea ce priveşte scrapia, animalele îndeplinesc cerinţele prevăzute la lit. a), Partea I, Cap. A din anexa ││ VIII la Regulamentul Nr. 999/2001/CE. ││12.10.1. dacă sunt destinate unui stat membru care beneficiază pentru întreg teritoriul sau sau pentru o parte a ││ teritoriului acestuia de prevederile stabilite la lit. b) sau c) Partea I cap. A din anexa VIII la ││ Regulamentul (CE) nr. 999/2001, acestea respecta garanţiile suplimentare stabilite de statul membru de ││ destinaţie sau de o parte a teritoriului acestuia ..................... (se insereaza statul membru sau parte││ a teritoriului acestuia) în Regulamentul Comisiei Nr. ..../...../*4) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13.1. Animalele au fost transportate, utilizând mijloace de transport şi containere ce au fost anterior curatate şi ││ dezinfectate cu un dezinfectant autorizat oficial, astfel încât să se asigure o protecţie eficienta a statusului││ de sănătate a animalelor. ││13.2. În baza documentaţiei oficiale ce însoţeşte animalele, transportul pentru care este valabil acest certificat de ││ sănătate a început călătoria în ziua de ....................... (se insereaza data)*5) ││13.3. În momentul inspecţiei animalele au avut o stare fizica corespunzătoare pentru a fi transportate în cadrul ││ călătoriei prevăzute în conformitate cu prevederile Directivei 91/628/CEE*6) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Acest certificat este valabil 10 zile de la data inspecţiei │├──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┤│14.1. Ştampila şi semnatura oficială │14.2. Întocmit la: ││ │ .....................................................││ │ (se insereaza locul de inspecţie) ││ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │14.3. Întocmit la data de: ││ ┌──────────────┐ │ .....................................................││ │ │ │ (se insereaza data inspecţiei) ││ │ Ştampila │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │14.4. Semnatura medicului veterinar oficial ││ └──────────────┘ │ .....................................................││ │ .....................................................││ │ (se insereaza numele şi funcţia cu majuscule) │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ Note indicative┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│*1) Certificatele de sănătate pot fi întocmite numai pentru animalele care sunt transportate cu acelaşi vagon de cale ││ ferată, camion, avion sau vapor, care provin din aceeaşi exploatatie/centru de colectare şi care urmează să fie ││ expediate către acelaşi destinatar. ││*2) Se indica numărul de înregistrare în cazul vagoanelor de cale ferată şi camioanelor, numărul zborului în cazul ││ avionului şi numele în cazul vapoarelor şi navelor. ││*3) Numărul statului şi locaţia. ││*4) Se şterge când nu este aplicabil. ││*5) În cazul în care animalele dintr─un transport sunt grupate într─un centru de colectare şi acesta cuprinde animale ││ ce au fost încărcate la date diferite, data la care călătoria începe pentru întreg transportul este considerată a ││ fi cea mai recenta data la care ultima parte a lotului a părăsit exploatatia de origine. ││*6) Aceasta declaraţie nu îi scuteşte pe transportatori de obligaţiile acestora, în conformitate cu prevederile ││ legislaţiei comunitare în vigoare, în special cu referire la starea fizica corespunzătoare a animalelor ce ││ urmează să fie transportate. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘------