ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 20 februarie 2007pentru modificarea art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European şi a art. 9^2 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 23 februarie 2007    Potrivit Legii nr. 43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, subvenţiile de la bugetul de stat pentru partidele politice erau acordate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale era realizat de Curtea de Conturi.Legea nr. 43/2003 a fost abrogată pe data de 1 ianuarie 2007 prin Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. Noua lege prevedea faptul că, începând cu data de 1 ianuarie 2007, subvenţiile de la bugetul de stat pentru partidele politice se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, în atribuţiile căreia intrau şi cele referitoare la controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.Prin art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, termenul de 1 ianuarie 2007 prevăzut pentru acordarea subvenţiilor prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente şi pentru realizarea controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost modificat pentru data de 1 iulie 2007, consecinţele fiind următoarele: a) acordarea subvenţiilor revine în competenţa Secretariatului General al Guvernului, care nu are însă alocate fonduri în buget; b) Autoritatea Electorală Permanentă are alocate fonduri în bugetul pe anul 2007, însă nu are competenţa acordării subvenţiilor.Trebuie menţionat faptul că abrogarea Legii nr. 43/2003 şi-a produs efectele pe data de 1 ianuarie 2007, nemaiputând fi aplicate dispoziţiile acesteia ulterior, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007.Prin urmare, în acest moment sunt inaplicabile dispoziţiile referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice şi cele referitoare la exercitarea controlului finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, ceea ce impune stabilirea, în regim de urgenţă, a măsurilor necesare pentru reglementarea acestei situaţii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 8 februarie 2007, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. IV. - (1) Articolul 53 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă. (2) Dispoziţiile Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat, cuprinse în art. 14-19, se suspendă până la data de 31 decembrie 2007 inclusiv. (3) În anul 2007 partidele politice primesc subvenţii de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, potrivit următoarei metodologii:1. Subvenţia se varsă lunar în contul fiecărui partid politic prin bugetul Secretariatului General al Guvernului şi se reflectă distinct în evidenţa contabilă. Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat.2. Partidele politice care la începutul legislaturii au reprezentanţi în grupuri parlamentare, cel puţin într-o Cameră, primesc o subvenţie de bază. Totalul subvenţiilor de bază reprezintă o treime din subvenţiile bugetare alocate partidelor politice.3. Partidele politice reprezentate în Parlament primesc şi o subvenţie proporţională cu numărul de mandate obţinute. Suma cuvenită pentru un mandat se stabileşte prin împărţirea restului de două treimi din subvenţiile de la bugetul de stat pentru partide politice la numărul total al parlamentarilor.4. Subvenţia totală acordată de la bugetul de stat unui partid politic, după aceste operaţiuni, nu poate depăşi de 5 ori subvenţia de bază.5. Partidele politice care nu au mandate parlamentare, dar au obţinut cu cel mult 1% sub pragul electoral, primesc subvenţii egale, care se stabilesc prin împărţirea sumei neutilizate, potrivit dispoziţiilor pct. 4, la numărul partidelor politice respective. Suma totală acordată partidelor politice neparlamentare nu poate fi mai mare decât o subvenţie de bază.6. Sumele neutilizate după redistribuire, potrivit prevederilor pct. 5, se împart partidelor politice parlamentare proporţional cu numărul mandatelor.7. Sumele neutilizate la sfârşitul anului financiar se reportează în anul următor. (4) Fondurile alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările ulterioare, pentru finanţarea partidelor politice, cuprinse în bugetul Autorităţii Electorale Permanente, se transferă cu aceeaşi destinaţie în bugetul Secretariatului General al Guvernului. (5) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului şi Autorităţii Electorale Permanente. (6) Până la data de 1 iulie 2007, atribuţiile de control referitoare la acordarea subvenţiilor de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile de control, evidenţă şi sancţiuni referitoare la finanţarea campaniilor electorale, ce revin Autorităţii Electorale Permanente în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, se exercită de Curtea de Conturi. (7) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul financiar stabilit potrivit Legii nr. 334/2006, cu modificările ulterioare, este obligat să depună, atât la Autoritatea Electorală Permanentă, cât şi la Curtea de Conturi, un raport detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale. (8) Pentru verificarea legalităţii încasărilor şi a plăţilor efectuate în campania electorală Curtea de Conturi poate solicita orice declaraţii şi documentele suplimentare pe care le consideră necesare. (9) În termen de 30 de zile de la primirea raportului prevăzut la alin. (7) sau, după caz, a documentelor suplimentare solicitate, Curtea de Conturi, în alcătuirea prevăzută la art. 56 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se va pronunţa asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute. Dacă se apreciază că există anumite neregularităţi sau încălcări ale restricţiilor legale privind veniturile şi cheltuielile electorale, Curtea de Conturi, în aceeaşi alcătuire, poate dispune restituirea, în tot sau în parte, a subvenţiei primite de la bugetul de stat. (10) Hotărârea pronunţată de Curtea de Conturi, potrivit alin. (8), poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii. (11) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale."  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 9^2 din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 16 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9^2. - (1) Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin structurile sale judeţene/a municipiului Bucureşti, prelucrează datele din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor privind cetăţenii cu drept de vot şi pune gratuit la dispoziţia primarilor, la cererea acestora, actualizările listelor electorale permanente, precum şi copiile de pe acestea, cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu Stroep. Ministrul administraţieişi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Alice Cezarina Bîtu,secretar de statBucureşti, 20 februarie 2007.Nr. 8.--------------