HOTĂRÂRE nr. 412 din 23 martie 2004 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului(actualizata până la data de 6 octombrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 octombrie 2006 cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 15 iulie 2004; ORDONANTA nr. 58 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 9 septembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004; HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 134 din 29 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 135 din 29 ianuarie 2006; HOTĂRÂREA nr. 379 din 22 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 761 din 14 iunie 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 30 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 1.275 din 13 septembrie 2006.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului stabileste politica în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, la nivel naţional, elaboreaza strategia şi reglementarile specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport, constructii şi turism, în cadrul politicii generale a Guvernului, şi indeplineste rolul de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 2Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, indeplineste urmatoarele atribuţii principale:1. elaboreaza şi supune spre aprobare cadrul legislativ adecvat domeniului transporturilor, construcţiilor şi turismului;2. elaboreaza politica economica în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului;3. elaboreaza politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale şi a transportului combinat;4. elaboreaza şi implementeaza politicile de aplicare a strategiei naţionale în domeniul lucrărilor publice, amenajarii teritoriului, locuinţei şi turismului;5. aplica şi urmareste în sectorul transporturilor, construcţiilor şi turismului prevederile Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi strategia naţionala şi sectoriala de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana, cu amendamentele ulterioare;6. elaboreaza strategiile de dezvoltare a infrastructurilor, lucrărilor publice, activităţilor de transport, de turism şi locuintelor;7. fundamentează şi elaboreaza necesarul de fonduri de la bugetul de stat pentru domeniile sale de activitate;8. gestioneaza resursele financiare alocate prin bugetul de stat şi din creditele externe, în domeniile sale de activitate;9. exercita drepturile şi oblibaţiile statului ca acţionar la companiile naţionale, societăţile naţionale şi societăţile comerciale aflate sub autoritatea sa, până la finalizarea procesului de privatizare;10. elaboreaza şi pune în aplicare strategiile de privatizare în domeniile sale de activitate şi asigura gestionarea intregului proces de privatizare pentru unitatile de sub autoritatea sa;11. aproba tarifele percepute pentru eliberarea de autorizaţii şi licente, precum şi cuantumul redeventelor;12. asigura organizarea şi dezvoltarea cercetării stiintifice în domeniile transporturilor, lucrărilor publice, locuinţei, amenajarii teritoriului, urbanism, siguranţa construcţiilor şi turism, prin corelare cu programele naţionale de cercetare în aceste domenii;13. organizeaza activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, participand la sistemul informational naţional şi international;14. promovează sistemul instituţional pentru dezvoltarea pieţei libere a construcţiilor, asigura condiţiile unui mediu concurential în cadrul fiecarui mod de transport, precum şi între modurile de transport;15. elaboreaza şi promovează cadrul legal în vederea stimularii investitiilor cu capital autohton şi strain în domeniile sale de activitate;16. asigura conceptia unitara a aplicarii politicii naţionale de amenajare şi echipare cu lucrari publice a teritoriului naţional;17. initiaza şi negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri şi alte înţelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente şi ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;18. reprezinta interesele statului în cadrul organismelor internationale, pe baza convenţiilor, acordurilor şi înţelegerilor stabilite, şi dezvolta relatii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organisme internationale interesate de domeniul sau de activitate;19. sustine promovarea intereselor agentilor economici autohtoni de profil pe pieţele internationale;20. avizeaza şi urmareste realizarea programelor şi proiectelor de constructii şi infrastructuri;21. asigura administrarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport şi a echipamentelor de interes naţional din sistemul naţional de transport;22. asigura tuturor utilizatorilor acces egal şi nediscriminatoriu la infrastructurile de transport deschise accesului public;23. asigura beneficiarilor de transport dreptul de a alege liber modul de transport, transportatorul şi mijlocul de transport;24. sprijina dezvoltarea şi functionarea transportului public;25. stimuleaza libera iniţiativă şi asigura autonomia transportatorilor;26. concesioneaza în numele statului, bunurile proprietate publică ori privată a statului, activităţile şi serviciile de interes naţional din domeniul transporturilor;27. elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului tariful de utilizare a infrastructurii feroviare şi alte tarife care sunt în competenţa de aprobare a Guvernului;28. clasifica infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naţionale şi internationale;29. stabileste prin norme un mod unitar de prezentare a sistemului informational privind transportul public de persoane, în sfera de administrare a infrastructurii de transport de interes public;30. elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului schema retelei naţionale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasarii persoanelor şi a marfurilor între toate localităţile tarii, precum şi conectarea infrastructurilor naţionale de transport la principalele infrastructuri internationale de transport;31. incheie, în numele statului, contracte de activitate cu compania naţionala care gestioneaza infrastructura feroviara, cu societăţile naţionale şi/sau cu societăţile comerciale care efectueaza transport feroviar public de calatori;32. realizează activităţi de asigurări de sănătate pentru personalul propriu, pentru personalul instituţiilor publice din subordine, al companiilor naţionale, societatilor naţionale, regiilor autonome de sub autoritatea sa, precum şi al societatilor comerciale, care desfăşoară activităţi în domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, lucrari publice şi turism pentru membrii de familie ai acestora, precum şi pentru pensionarii care au lucrat în transporturi şi turism şi pentru membrii lor de familie, care folosesc reteaua sanitara proprie;33. asigura elaborarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, ca sinteza a politicilor şi planurilor sectoriale şi locale de amenajare a teritoriului, urmarind armonizarea lor, şi verifica respectarea prevederilor acestuia, după aprobare, potrivit legii;34. stabileste, împreună cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au atribuţii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorica, arhitecturala sau peisagistica, precum şi pentru integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitatilor şi a zonelor aferente;35. colaboreaza cu consiliile judetene şi locale la elaborarea studiilor şi programelor referitoare la dezvoltarea urbana şi rurala, la construcţia de locuinte şi lucrarile tehnico-edilitare, în vederea realizării politicilor sectoriale din aceste domenii; participa la susţinerea operaţiunilor urbanistice şi de amenajare a teritoriului cu caracter pilot;36. sprijina şi îndrumă autorităţile administraţiei publice locale prin activităţi ce privesc strategia, monitorizarea programelor de investitii în infrastructura urbana, reglementari specifice şi politici sectoriale în domeniul serviciilor de gospodarie comunala, care nu pot fi solutionate la nivelurile de competenţa locala;37. colaboreaza cu coordonatorii cadastrului general, stabiliti prin lege, pentru organizarea şi realizarea cadastrului imobiliar-edilitar;38. asigura evidenta terenurilor din domeniul privat al societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat şi elibereaza certificatele de proprietate, conform legii;39. asigura fundamentarea şi elaborarea programelor referitoare la îmbunătăţirea şi dezvoltarea fondului de lucrari publice şi locuinte;40. emite avize de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau parţial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri speciale şi din credite garantate de stat, precum şi pentru lucrarile de interes naţional care sunt finantate din alte surse;41. analizeaza studiile de fezabilitate pentru lucrarile publice din competenţa de aprobare a Guvernului şi le prezinta Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes naţional şi locuinte sociale, sustinand necesitatea, oportunitatea şi eficienta economica a acestora; participa la promovarea pentru aprobare a lucrărilor avizate, conform legii;42. initiaza şi supune spre aprobare proiecte de acte normative şi coordonează elaborarea de reglementari tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, inclusiv a programului pentru educarea populatiei privind comportarea în caz de seisme;43. colaboreaza, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autorităţile administraţiei publice locale în actiunea de reducere a riscului seismic al construcţiilor existente;44. participa la stabilirea masurilor organizatorice de actionare, pe plan central şi local, în cazurile de seisme sau alunecari de teren, în cadrul sistemului naţional de aparare împotriva dezastrelor;45. organizeaza elaborarea, avizarea şi aprobarea reglementarilor tehnice şi economice pentru domeniile sale de activitate, precum şi documentarea specialistilor, în condiţiile legii; asigura directivarea şi asistenţa tehnica pentru implementarea calităţii în constructii, prin reglementari tehnice şi economice, cu participarea specialistilor din cercetare, proiectare, invatamant superior şi execuţia lucrărilor din domeniile sale de activitate; organizeaza controlul privind aplicarea reglementarilor tehnice şi economice;46. organizeaza şi asigura desfăşurarea activităţii comisiilor de atestare tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu execuţia şi experti tehnici;47. organizeaza activitatea de agrementare tehnica pentru produse, procedee şi echipamente noi în constructii, precum şi activitatea de atestare a masinilor şi a echipamentelor tehnologice de constructii noi;48. asigura condiţiile pentru aplicarea unitara a sistemului calităţii în constructii, conform legii;49. asigura, potrivit legii, monitorizarea achizitiilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor publice din domeniul sau de activitate;50. poate desemna organisme tehnice specializate pentru: elaborarea şi punerea în aplicare a normelor tehnice şi reglementarilor corespunzătoare, asigurarea pregatirii profesionale şi perfectionarii personalului din transporturi şi turism, efectuarea certificării şi înmatriculării mijloacelor de transport şi asigurarea inspecţiei şi controlului acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;51. indeplineste functia de autoritate de implementare a proiectelor majore de infrastructura din domeniul transporturilor;52. urmareste respectarea prevederilor legale privind introducerea pe piaţa a produselor pentru constructii prin Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS Bucureşti;53. coordonează programele de asistenţa tehnica acordată de Uniunea Europeana, Organizaţia Mondiala a Turismului şi de alte organisme internationale, precum şi programul de integrare europeana în domeniul turismului.-------------Pct. 49 al art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului colaboreaza cu celelalte ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale şi cu alte organisme interesate. (2) Pentru indeplinirea atribuţiilor care îi revin, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate solicita şi obtine, fără plata tarifelor, informaţii privind date înregistrate în registrul comerţului computerizat.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 761 din 14 iunie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 27 iunie 2006.  +  Articolul 4 (1) În calitatea sa de autoritate de stat în domeniul transporturilor, construcţiilor şi turismului, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are urmatoarele atribuţii principale, pe care le exercita direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice subordonate, unităţi care funcţionează sub autoritatea ori în coordonarea sa sau societăţi comerciale autorizate:1. aproba, potrivit legii, instrucţiuni şi regulamente obligatorii pentru activităţile specifice feroviare, auto, navale şi aeriene;2. participa la anchetarea evenimentelor sau accidentelor produse în activităţile de transport;3. elaboreaza, în condiţiile legii, norme de efectuare a transporturilor speciale;4. exercita inspecţia de stat privind respectarea reglementarilor interne şi internationale în activităţile specifice transporturilor;5. acorda, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare cu plata sau gratuit a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii straini;6. emite norme obligatorii de licentiere şi autorizare a agentilor economici care efectueaza sau urmeaza să efectueze activităţi de transport ori activităţi specifice sigurantei traficului şi stabileste condiţiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licentelor şi autorizaţiilor;7. stabileste organizarea regionala a transporturilor rutiere, feroviare, navale şi aeriene;8. aproba utilizarea spatiului aerian, a cailor navigabile în apele naţionale şi internationale, cu acordul organelor abilitate ale Ministerului Apararii Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;9. exercita activitatea de registru, de inspecţie de stat şi de control în transporturi;10. asigura controlul utilizarii resurselor financiare alocate prin bugetul de stat şi a resurselor din credite interne şi externe, al stadiului executarii fizice a lucrărilor de infrastructura şi al calităţii acestora;11. emite norme obligatorii de atestare, certificare, licentiere şi brevetare a personalului care lucreaza în transporturi ori care concura la siguranţa traficului şi stabileste condiţiile de suspendare, de retragere sau de anulare a atestatelor, certificatelor, licentelor ori brevetelor acordate;12. emite norme obligatorii de siguranţă a traficului în transporturile rutiere, feroviare, navale, aeriene, precum şi în transportul multimodal şi combinat şi supraveghează respectarea acestora;13. autorizeaza functionarea porturilor, aeroporturilor civile, garilor şi a autogarilor;14. emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;15. certifica starea tehnica a mijloacelor de transport din domeniul civil, în conformitate cu reglementarile naţionale şi internationale;16. asigura certificarea şi omologarea de tip sau individuala a mijloacelor de transport;17. gestioneaza frecventele de comunicatii alocate;18. asigura, prin reteaua proprie, controlul medico-sanitar specific sigurantei circulaţiei şi navigatiei, precum şi controlul sanitar-veterinar specific tuturor modurilor şi activităţilor de transport şi emite autorizaţii sanitar-veterinare în toate cazurile în care legea îi recunoaste acest drept;19. propune Guvernului, cu avizul Ministerului Apararii Naţionale, închiderea unor linii de cale ferata nerentabile sau menţinerea în exploatare a liniei respective şi regimul exploatarii acesteia;20. asigura reglementarea şi organizarea circulaţiei aeronavelor civile în spatiul aerian naţional, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Naţionale;21. organizeaza spatiul aerian naţional şi stabileste principiile şi regulile de folosire a acestuia, împreună cu Ministerul Apararii Naţionale, în timp de pace;22. emite reglementari aeronautice specifice privind inmatricularea aeronavelor civile, eliberarea, suspendarea sau anularea certificatului de inmatriculare;23. emite reglementari aeronautice specifice, prin care se stabilesc cerinţele tehnice, operationale şi procedurale pentru înfiinţarea, functionarea şi dezafectarea aerodromurilor civile;24. asigura autorizarea aerodromurilor civile, deschise pentru operarea aeronavelor civile, din punct de vedere al indeplinirii cerințelor tehnice, operationale, de siguranţă a zborului, de securitate aeronautica şi de protecţie a mediului, potrivit standardelor internationale acceptate de România;25. elibereaza licente de lucru agentilor economici care desfăşoară activităţi în perimetrul infrastructurii aeroportuare;26. emite reglementari aeronautice privind desfăşurarea activităţilor de transport aerian public;27. restrictioneaza operarea aeronavelor civile pe aeroporturile din România sau în spatiul aerian naţional, după caz, în scopul protectiei mediului;28. stabileste aeroporturile din România care, în urma derularii activităţilor specifice, au un impact semnificativ asupra mediului, în vederea implementarii de programe de protecţie a mediului, cu avizul ministerului de resort;29. aproba, la solicitarea administratorului aeroportului, măsuri speciale pentru operarea aeronavelor civile a caror functionare are impact semnificativ asupra mediului;30. emite reglementarile, standardele şi procedurile privind evaluarea, auditarea şi autorizarea şi/sau licentierea agentilor economici aeronautici civili;31. emite permisul de productie pe baza caruia se autorizeaza producţia de serie a aeronavelor civile şi a componentelor acestora;32. elaboreaza Programul naţional de securitate aeronautica pe baza caruia se asigura protectia aviaţiei civile împotriva actelor de interventie ilicita; raspunde de dezvoltarea, implementarea şi operationalitatea acestui program;33. reglementeaza, organizeaza şi desfăşoară activităţile privind ancheta administrativa a incidentelor şi accidentelor de aviatie civila;34. acorda permisiunea de intrare şi de plecare a navelor româneşti şi straine în/din porturile civile româneşti;35. supraveghează şi controlează navigatia în apele naţionale a navelor sub pavilion român, precum şi a navelor arborand pavilion strain, dar aparţinând unor persoane fizice sau juridice române, în marea libera;36. stabileste, nominal şi pe portiuni, apele navigabile ale României; pentru apele de frontieră va tine seama şi de acordurile bilaterale privind regimul frontierei de stat;37. stabileste regulile de navigatie în marea teritoriala, în apele interioare şi în porturile româneşti, în conformitate cu reglementarile naţionale şi cu acordurile şi conventiile internationale la care România este parte;38. acorda dreptul de arborare a pavilionului român sau poate dispune suspendarea ori retragerea acestui drept;39. stabileste, prin regulamentul serviciului la bordul navelor, structura ierarhiei şi atribuţiile functiilor la bordul navelor;40. emite reglementari cu privire la durata şi conţinutul cursurilor de pregatire, modul de obtinere a brevetelor şi certificatelor de capacitate, precum şi cu privire la anularea sau suspendarea certificatelor de capacitate şi a brevetelor dobandite prin examen;41. organizeaza sistemul de salvare pe mare şi pe apele interioare navigabile, împreună cu Ministerul Apararii Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;42. stabileste caile navigabile, porturile, radele şi bazinele portuare în care pilotajul este obligatoriu;43. stabileste modul de recrutare, scolarizare şi brevetare a pilotilor, precum şi efectuarea serviciului de pilotaj maritim şi fluvial;44. stabileste, cu acordul organelor de graniceri, locurile de acostare şi de ancorare în afara limitelor porturilor, aflate în apele de frontieră sau în marea teritoriala;45. elibereaza, printr-o societate de clasificare agreata, certificate de clasificare a navei şi a echipamentelor acesteia, care atesta buna stare de navigabilitate, cerute de acordurile şi de conventiile internationale la care România este parte;46. stabileste condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum şi metodologia de inspecţie tehnica periodica;47. certifica prin omologare sau prin inspecţia tehnica periodica, după caz, incadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protectia mediului şi folosinţă conform destinatiei;48. autorizeaza statiile de inspecţie tehnica, supraveghează şi controlează activitatea acestora şi atesta personalul care efectueaza inspecţia tehnica periodica;49. acrediteaza institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate şi societăţi comerciale, autorizate, care să elaboreze şi sa puna în aplicare normele tehnice şi reglementarile specifice transportului rutier şi să asigure inspecţia şi controlul tehnic de specialitate;50. autorizeaza înfiinţarea şi functionarea centrelor de pregatire şi perfectionare a personalului din sectorul de transporturi rutiere, cu excepţia celor care apartin Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii şi altor institutii similare;51. emite norme metodologice şi organizeaza pregătirea, examinarea şi atestarea profesionala a instructorilor şi a profesorilor necesari în procesul de pregatire şi de perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;52. emite norme privind examinarea psihologica medicală în vederea eliberarii permisului de conducere auto, precum şi pentru verificările periodice;53. asigura prin reteaua sanitara proprie asistenţa medicală şi psihologica a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigatiei;54. autorizeaza deplasarea pe teritoriul României a mijloacelor de transport straine şi executa controlul acestei activităţi, iar pentru transporturile speciale, strategice, şi cu aprobarea Ministerului Apararii Naţionale;55. stabileste, potrivit legii, norme şi normative tehnice obligatorii de proiectare, constructii, reparare şi exploatare a mijloacelor de transport, a drumurilor, autostrazilor, porturilor, aeroporturilor, liniilor şi statiilor de cale ferata şi de metrou, astfel încât acestea sa corespunda şi nevoilor de aparare; asigura supravegherea aplicarii acestor norme şi autorizeaza agentii economici să efectueze astfel de activităţi;56. stabileste, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apararii Naţionale şi cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit reglementarilor interne şi internationale, norme unitare ale activităţilor de interventie, de cautare şi salvare a navelor, aeronavelor, a altor mijloace de transport, precum şi a vietilor omenesti;57. asigura buna organizare a activităţilor de supraveghere a traficului, de cercetare a evenimentelor şi a situaţiilor de pericol, pentru limitarea sau, după caz, înlăturarea acestora, solicitand, la nevoie, sprijinul altor ministere şi organe de stat; coordonează sistemul de securitate în transporturi şi activităţile de protecţie împotriva actelor de interventie ilicita;58. controlează respectarea de către detinatorii de mijloace de transport a normelor privind calitatea, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protectia mediului, conform reglementarilor interne şi internationale;59. coordonează activităţile industriale, de constructii, de cercetare şi proiectare, de sănătate, precum şi alte activităţi specifice transporturilor şi zonelor libere;60. emite norme tehnice pentru construcţia, reparatia, întreţinerea infrastructurii şi mijloacelor de transport;61. elaboreaza programe de pregatire şi de perfectionare pentru personalul de siguranţă din transporturi şi organizeaza desfăşurarea acestora;62. asigura dirijarea aeronavelor în spatiul aerian al României şi a navelor în apele navigabile, în conformitate cu reglementarile naţionale şi internationale;63. editeaza publicatii de specialitate şi de informare specifice domeniilor sale de activitate;64. emite avizele şi aprobarile de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;65. asigura secretariatul Consiliului interministerial de avizare lucrari publice de interes naţional şi locuinte sociale;66. asigura secretariatul Centrului naţional pentru asezari umane (habitat);67. asigura secretariatul Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor;68. asigura secretariatul tehnic permanent al Comisiei centrale specializate pentru prevenirea şi apararea împotriva efectelor seismelor şi alunecarilor de teren;69. asigura secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarile de interes naţional, potrivit legii;70. asigura secretariatul Comisiei de agrement tehnic în constructii şi al Comisiei naţionale de atestare a masinilor şi echipamentelor tehnologice de constructii, precum şi secretariatul Consiliului pentru calitate în constructii;71. organizeaza şi realizează activitatea de promovare turistica a României atât pe piaţa interna, cat şi pe pieţele externe, prin activităţi specifice de promovare turistica direct sau prin Autoritatea Naţionala pentru Turism;72. organizeaza congrese, colocvii, simpozioane şi alte acţiuni similare, în tara şi în strainatate, în domeniul turismului direct sau prin Autoritatea Naţionala pentru Turism;73. stabileste orientarea programelor de cercetare, dezvoltare şi investitii publice în turism, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism;74. stabileste politica de promovare şi dezvoltare a turismului, pe baza programelor anuale de marketing şi promovare a turismului şi a Programului de dezvoltare a produselor turistice;75. elaboreaza strategiile de dezvoltare a infrastructurilor de turism;76. avizeaza documentatiile de urbanism privind zonele şi statiunile turistice, precum şi documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;77. coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii, procesul de instruire din institutii de invatamant din domeniul turismului;78. coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, programe naţionale şi judetene de reconversie profesionala în meseriile specifice activităţii turistice;79. autorizeaza agentii economici şi personalul de specialitate din turism, respectiv licentierea agentiilor de turism, clasificarea structurilor de primire turistice, brevetarea personalului de specialitate, prin Autoritatea Naţionala pentru Turism;80. efectueaza controlul calităţii serviciilor din turism, prin Autoritatea Naţionala pentru Turism;81. aproba înfiinţarea reprezentantelor de promovare turistica în tara şi în strainatate la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Turism. (2) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 5 (1) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi exercită întreaga autoritate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului. (2) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ordonator principal de credite bugetare. (3) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezinta în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi organizaţii, precum şi cu persoane juridice şi fizice din tara şi din strainatate. (4) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite ordine şi instrucţiuni. (5) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de ministrul delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului şi de 3 secretari de stat.(5^1) Ministrul delegat raspunde de activitatea din domeniul lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului.(5^2) Ministrul delegat exercita atribuţiile delegate prin ordin de către ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului în domeniul lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului. (6) Secretarii de stat exercita atribuţiile delegate de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului.-------------Alin. (1) şi (5) ale art. 5 au fost modificate prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.Alin. (5^1) şi (5^2) ale art. 5 au fost introduse prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006.  +  Articolul 6În structura organizatorica a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizeaza şi funcţionează, în subordinea demnitarului, cabinetul ministrului şi cabinetul ministrului delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului.-------------Art. 6 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.  +  Articolul 7 (1) În structura organizatorica a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prevăzută în anexa nr. 1, funcţionează direcţii generale şi direcţii. În cadrul acestora, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, precum şi colective temporare. (2) Corpul de control se organizeaza la nivel de direcţie generală. (3) Inspectoratul Aviaţiei Civile se organizeaza la nivel de direcţie.(3^1) Inspecţia investitii se organizeaza la nivel de direcţie. (4) Numărul maxim de posturi este de 745, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului şi cabinetului ministrului delegat.-------------Alin. (4) al art. 7 a fost modificat prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.Alin. (4) al art. 7 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005.Alin. (4) al art. 7 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 134 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006.Alin. (3^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006.  +  Articolul 7^1 (1) În condiţiile legii şi în limita numarului maxim de posturi, în structura Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se organizeaza şi funcţionează unităţi de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de cate un director de proiect, în vederea asigurarii unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finantate prin împrumuturi externe. (2) Structura organizatorica, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi functionare ale UMP se stabilesc prin ordin al ministrului. (3) Ministrul numeste personalul UMP şi stabileste competentele directorului de proiect.-------------Art. 7^1 a fost introdus prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.  +  Articolul 8Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Directia generală relatii financiare externe, indeplineste şi atribuţiile Autorităţii de management pentru programul operational sectorial de transport, finanţat prin Fondul de coeziune şi Fondul european de dezvoltare regionala.-------------Art. 8 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 9 septembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004.Art. 8 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 134 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006.  +  Articolul 9 (1) Raspunderile şi atribuţiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (2) Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului poate delega o parte din atribuţiile sale secretarilor de stat.  +  Articolul 10 (1) Secretarul general al ministerului este subordonat ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, coordonează buna functionare a direcţiilor generale, a direcţiilor şi a activităţilor cu caracter functional din cadrul ministerului şi asigura legătură operativa dintre ministru şi conducătorii tuturor direcţiilor generale şi direcţiilor din minister şi din unitatile subordonate, fiind ajutat în activitatea sa de 2 secretari generali adjuncţi. (2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi sunt inalti functionari publici, numiti conform legii.  +  Articolul 11Atribuţiile, sarcinile şi raspunderile secretarului general, ale secretarilor generali adjuncţi şi ale direcţiilor generale şi direcţiilor din aparatul propriu al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului.  +  Articolul 12 (1) Unitatile aflate în subordinea, în coordonarea şi, respectiv, sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Structura organizatorica şi regulamentul de organizare şi functionare ale unităţilor din subordinea şi din coordonarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, cu excepţia unităţilor pentru care legea prevede altfel. (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de functii pentru instituţiile publice subordonate, finantate de la bugetul de stat, se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în condiţiile legii. (4) Conducătorii unităţilor prevăzute la alin. (1) sunt numiti şi mandataţi sa conduca unitatile şi sunt eliberati din functie prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în conformitate cu legislatia în vigoare. (5) După numirea şi mandatarea conducătorilor unităţilor prevăzute în anexa nr. 2, acestia vor incheia contractul individual de muncă şi contractul de performanţă, după caz, cu organele de conducere ale unităţilor la care sunt numiti, în condiţiile legii.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005.Alin. (5) al art. 12 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005.  +  Articolul 12^1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2005, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va cuprinde în bugetul sau fondurile necesare realizării unor investitii, dotari, achizitionarii de aparatura, echipamente şi instalaţii la Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS - Bucureşti. (2) Salarizarea personalului Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS - Bucureşti se stabileste potrivit reglementarilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finantate integral din venituri proprii.-------------Art. 12^1 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 9 septembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004.Alin. (2) al art. 12^1 a fost introdus prin pct. 6 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.  +  Articolul 13Spatiile şi utilitatile deţinute de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi de Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. în cladirea "Palat C.F.R." şi în alte cladiri sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 14Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are în dotare un parc auto stabilit conform reglementarilor în vigoare. Pentru activităţile specifice de inspecţie şi control, care se desfăşoară pe intregul teritoriu al tarii, pentru activităţile desfăşurate în cadrul programelor PHARE şi pentru transportul delegaţiilor, precum şi pentru alte activităţi specifice, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului are un parc de autovehicule stabilit conform anexei nr. 4.  +  Articolul 15Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16Secretariatul Consiliului interministerial pentru siguranţa rutiera este asigurat de Autoritatea Rutiera Română - A.R.R.  +  Articolul 17Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi functionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Elena Dumitrup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 412.  +  Anexa 1STRUCTURA ORGANIZATORICAA MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, CONSTRUCTIILOR ŞI TURISMULUI-------------Anexa nr. 1 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.Anexa nr. 1 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa nr. 1 la HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005.Anexa nr. 1 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa la HOTĂRÂREA nr. 134 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006.Anexa nr. 1 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.137 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 8 septembrie 2006.  +  Anexa 2A. UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care sefinanţează de la bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitateacrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Aeroclubul României Bugetul de stat Bucureşti────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Autoritatea Naţionala pentru Turism Bugetul de stat Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Unitatea de la nr. crt. 1 poate utiliza un numar maxim de 311 posturi, iar cea de la nr. crt. 2 un numar maxim de 121 de posturi, exclusiv demnitarii.B. UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează dinvenituri proprii prin sistemul deasigurări sociale de sănătate şi din transferuride la bugetul de stat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitateacrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Spitalul Universitar nr.1 Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Witting de asigurări sociale de sănătă-    Bucureşti te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Bucureşti 2. Spitalul General nr. 2 Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Bucureşti de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Bucureşti 3. Spitalul Universitar Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Iasi de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Iasi 4. Spitalul Universitar Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Cluj - Napoca de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Cluj-Napoca 5. Spitalul Universitar Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Timisoara de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Timisoara 6. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Ploiesti de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Ploiesti 7. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Galaţi de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Galaţi 8. Spitalul Universitar Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Constanta de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Constanta 9. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Brasov de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Brasov10. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Pascani de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Pascani11. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Simeria de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Simeria12. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Oradea de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Oradea13. Spitalul Universitar Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Craiova de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Craiova14. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Sibiu de asigurări sociale de sănătă-                                te şi din transferuri de la bu-                                getul de stat Sibiu15. Spitalul General Venituri proprii prin sistemul    Cai Ferate Drobeta - de asigurări sociale de sănătă-    Turnu Severin te şi din transferuri de la bu- Drobeta-Turnu                                getul de stat SeverinNOTĂ:Unitatile prevăzute la nr. crt. 1-15 pot utiliza pentru activităţile specifice cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finantarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, un numar maxim de 2.975 de posturi şi pot primi transferuri de la bugetul de stat. Numărul maxim de posturi care pot fi finantate de la bugetul de stat se stabileste pentru fiecare unitate prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.C. UNITATILE*)care funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează dinvenituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat, în condiţiile legii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitateacrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Centrul Naţional pentru Reduce- Venituri proprii şi subven-    rea Riscului Seismic**) tii de la bugetul de stat,                                     în condiţiile legii Bucureşti 2. Clubul Sportiv "Rapid" Venituri proprii şi subven-                                     tii de la bugetul de stat,                                     în condiţiile legii Bucureşti 3. Agentia Română de Salvare a Venituri proprii şi subven-    Vietii Omenesti pe Mare - tii de la bugetul de stat,    ARSVOM în condiţiile legii Constanta 4. Şcoala Superioara de Aviatie Venituri proprii şi alocatii    Civila de la bugetul de stat, în                                     condiţiile legii Bucureşti 5. Agentia de Sănătate Publică Venituri proprii şi subven-    a Ministerului Transporturilor, tii de la bugetul de stat,    Construcţiilor şi Turismului în condiţiile legii Bucureşti 6. Centrul de Documentare pentru Venituri proprii şi subven-    Constructii, Arhitectura, tii de la bugetul de stat,    Urbanism şi Amenajarea în condiţiile legii Bucureşti    Teritoriului - CDCAS -    Bucureşti**)-------------*) Numărul maxim de posturi pentru unitatea de la nr. crt. 1 este de 31, pentru unitatea de la nr. crt. 2 este de 93, pentru unitatea de la nr. crt. 3 este de 145 posturi, pentru unitatea de la nr. crt. 4 este de 96, iar pentru cea de la nr. crt. 5 este de 264.**) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului.D. UNITATILEcare funcţionează în subordinea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţeazădin venituri proprii────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Sursa de finanţare Localitateacrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Centrul Roman pentru Pregătirea şi Venituri proprii Constanta    Perfectionarea Personalului din    Transporturi Navale - CERONAV 2. Autoritatea Navala Română Venituri proprii Constanta 3. Autoritatea Feroviara Română-AFER Venituri proprii Bucureşti 4. Autoritatea Rutiera Română -ARR Venituri proprii Bucureşti 5. Centrul Naţional de Invatamant    Turistic (C.N.I.T.) - îşi desfăşoară    activitatea prin baza de aplicatie Venituri proprii Bucureşti 6. Centrul Naţional de Calificare    şi Instruire Feroviara - CENAFER Venituri proprii Bucureşti 7. Registrul Urbanistilor*) Venituri proprii Bucureşti-------------*) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului.E. UNITATILEcare funcţionează în coordonarea MinisteruluiTransporturilor, Construcţiilor şi Turismului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Localitateacrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Bucureşti 2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism    (I.N.C.D.T.) Bucureşti 3. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Bucureşti    în Constructii şi Economia Construcţiilor    - INCERC Bucureşti 4. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare    pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului    - URBANPROIECT Bucureşti Bucureşti──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────F. UNITATILE*)care funcţionează sub autoritateaMinisterului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea unităţii Localitateacrt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Societatea Naţionala a Cailor Ferate Române -    S.N.C.F.R. - R.A. Bucureşti 2. Compania Naţionala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. Bucureşti 3. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa    "C.F.R. - Marfa" - S.A. Bucureşti 4. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Calatori    "C.F.R. - Calatori" - S.A. Bucureşti 5. Societatea de Administrare Active Feroviare    "S.A.A.F." - S.A. Bucureşti 6. Societatea Feroviara de Turism "S.F.T. - C.F.R." - S.A. Bucureşti 7. Societatea Comerciala de Transport cu Metroul Bucureşti    "Metrorex" - S.A. Bucureşti 8. Compania Naţionala "Aeroportul International Henri Coanda-    Bucureşti" - S.A. Otopeni 9. Societatea Naţionala "Aeroportul International    Bucureşti - Baneasa - Aurel Vlaicu" - S.A. Bucureşti10. Societatea Naţionala "Aeroportul International    Constanta"-S.A. Comuna Mihail                                                                Kogălniceanu11. Societatea Naţionala "Aeroportul International    Timisoara - Traian Vuia" - S.A. Timisoara12. Regia Autonoma "Administratia Română a Serviciilor    de Trafic Aerian - ROMATSA" Bucureşti13. Regia Autonoma "Autoritatea Aeronautica Civila Română" Bucureşti14. Societatea Comerciala "Compania Naţionala de Transporturi    Aeriene Române - TAROM" - S.A. Bucureşti15. Compania Naţionala "Administratia Porturilor Maritime" -    S.A. Constanta Constanta16. Compania Naţionala "Administratia Canalelor Navigabile" -    S.A. Constanta17. Compania Naţionala de Radiocomunicatii Navale "Radionav" -    S.A. Constanta18. Regia Autonoma "Administratia Fluviala a Dunarii de Jos" Galaţi19. Compania Naţionala "Administratia Porturilor Dunarii    Maritime" - S.A. Galaţi20. Compania Naţionala " Administratia Porturilor Dunarii    Fluviale"- S.A. Giurgiu21. Compania Naţionala de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din    România - S.A. Bucureşti22. Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" Bucureşti23. Regia Autonoma "Administratia Zonei Libere Sulina" Sulina24. Abrogat Bucureşti25. Abrogat26. Agentia Naţionala pentru Locuinte-A.N.L.**) Bucureşti27. Compania Naţionala de Investitii "C.N.I." - S.A.**) Bucureşti28. Societatea Comerciala "Maritime Training Centre Television" -    S.A. Constanta Constanta29. Societatea Comerciala "Institutul de Cercetari în    Transporturi - "INCERTRANS" - S.A. Bucureşti30. Societatea Comerciala "Antrepriza de Lucrari Drumuri şi    Poduri Bacau" - S.A. Bacau31. Societatea Comerciala "Antrepriza Reparatii şi Lucrari -    A.R.L. Cluj" - S.A. Cluj32. Societatea Comerciala "Stard" - S.A. Fetesti33. Societatea Comerciala "Via Star" - S.A. Bucureşti34. Societatea Comerciala de Dragaj pe Dunăre "Fluvdrag" -    S.A. Giurgiu Giurgiu35. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Bucureşti - S.A. Bucureşti36. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Craiova - S.A. Craiova37. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Timisoara - S.A. Timisoara38. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Cluj - S.A. Cluj-Napoca39. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Brasov - S.A. Brasov40. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Iasi - S.A. Iasi41. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Galaţi - S.A. Galaţi42. Societatea Comerciala de Transport Feroviar Regional de    Calatori Constanta - S.A. Constanta-----------*) Unitatile prevăzute la pozitiile 30 - 34 sunt cuprinse în programul de privatizare al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.*) Funcţionează în subordinea ministrului delegat pentru lucrari publice şi amenajarea teritoriului.-------------Nota de subsol de la lit. C "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat, în condiţiile legii" din Anexa nr. 2 a fost modificata prin art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 15 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 28 iulie 2004.Poz. 7 de la lit. D "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii" din Anexa nr. 2 a fost introdusa prin art. 14 din ORDONANTA nr. 58 din 29 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 6 august 2004.Poz. 5 de la lit. D "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii" din Anexa nr. 2 a fost abrogata prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 9 septembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004.Poz. 6 de la lit. C "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat, în condiţiile legii" din Anexa nr. 2 a fost introdusa prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.460 din 9 septembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004.Poz. 3 de la lit. C "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii şi din subventii de la bugetul de stat, în condiţiile legii" din Anexa nr. 2 a fost modificata prin art. IV din HOTĂRÂREA nr. 1.467 din 9 septembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 861 din 21 septembrie 2004.Anexa nr. 2 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.Anexa nr. 2 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa nr. 2 la HOTĂRÂREA nr. 1.216 din 5 octombrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 954 din 27 octombrie 2005.Nota de subsol de la lit. A "Unitatile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ce se finanţează de la bugetul de stat" din Anexa nr. 2 a fost modificata prin art. III din HOTĂRÂREA nr. 135 din 29 ianuarie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 1 februarie 2006.Poz. 3 de la lit. E din Anexa nr. 2 a fost introdusa prin pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 379 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.Poz. 24 de la litera F din Anexa nr. 2 a fost abrogata prin pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 379 din 22 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 10 aprilie 2006.Poz. 4 de la litera E din Anexa nr. 2 a fost introdusa pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.275 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 6 octombrie 2006.Poz. 25 de la litera F din Anexa nr. 2 a fost abrogata de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.275 din 13 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 6 octombrie 2006.  +  Anexa 3SPATIILE ŞI UTILITATILEdeţinute de Ministerul Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului şi de Compania Naţionala de CaiFerate "C.F.R." - S.A. în cladirea "Palat C.F.R." ┌────────────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────┐ │ Proprietarul │ Nivelurile │ Suprafaţa │ Suprafaţa │ Ponderea │ │ patrimoniului │ │ construita │ utila │ (%) │ │ │ │ (mp) │ (mp) │ │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Subsol │ 666,00 │ 598,83 │ 0,83 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Ministerul │ Parter │ 395,00 │ 355,27 │ 0,54 │ │Transporturilor,├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Construcţiilor │ Mezanin │ 1.095,00 │ 985,32 │ 1,47 │ │ şi Turismului ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul I │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul II │ 5.936,00 │ 5.342,40 │ 7,98 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul III │ 999,60 │ 891,54 │ 1,33 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL I: │ │ 15.018,60 │ 13.515,76 │ 20,13 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Subsol │ 9.250,58 │ 7.906,69 │ 12,51 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Parter │ 7.757,58 │ 6.981,82 │ 10,44 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ Compania │ Mezanin │ 6.016,33 │ 5.414,70 │ 8,10 │ │ Naţionala ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ de Cai │ Etajul I │ 992,25 │ 893,03 │ 1,33 │ │ Ferate ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ "C.F.R." - │ Etajul III │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ S.A. ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul IV │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul V │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VI │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VII │ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul VIII│ 4.945,40 │ 4.450,86 │ 6,65 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul IX │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul X │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ │ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ │ Etajul XI │ 1.884,40 │ 1.695,96 │ 2,53 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL II: │ │ 59.342,34 │ 53.053,08 │ 78,87 │ ├────────────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────┤ │ TOTAL │ │ 74.366,94 │ 67.018,84 │ 100,00 │ │ GENERAL: │ │ │ │ │ └────────────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────┘-------------Anexa nr. 3 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa nr. 3 la HOTĂRÂREA nr. 229 din 24 martie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005.  +  Anexa 4                                  PARCUL AUTO                          pentru activităţi specifice                                   (M.T.CT.) ┌────┬─────────────────────────┬──────────────────┬─────────┬──────────────┐ │Nr. │ Activitatea │ Tipul mijlocului │ Numărul │Consumul maxim│ │crt.│ │ de transport │ maxim │de carburanti/│ │ │ │ │ (bucăţi)│ autovehicul │ │ │ │ │ │ (litri/luna) │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 1. │Inspecţie şi control │- Autoturism │ 26 │ 450 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 2. │Transport delegaţii │- Autovehicul │ 26 │ 450 │ │ │ │pentru transport │ │ │ │ │ │persoane │ 3 │ 450 │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 3. │Program PHARE │- Autoturism │ 2 │ 450 │ │ │ │- Autoturism │ │ │ │ │ │de teren │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 4. │Proiect de conservare a │- Autoturism │ 4 │ 450 │ │ │energiei termice (BERD) │- Autoturism │ │ │ │ │ │de teren │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 5. │Unitate de finanţare şi │- Autoturism │ 6 │ 450 │ │ │implementare programe │ │ │ │ │ │comunitare │ │ │ │ ├────┼─────────────────────────┼──────────────────┼─────────┼──────────────┤ │ 6. │Aprovizionare │- Autovehicul │ 4 │ 450 │ │ │ │pentru transport │ │ │ │ │ │de marfa │ │ │ └────┴─────────────────────────┴──────────────────┴─────────┴──────────────┘  NOTA  Pentru transportul demnitarilor şi parcul comun, numărul de autoturisme se  stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea  unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi  instituţiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu mo-  dificarile şi completările ulterioare.------