HOTĂRÂRE nr. 83 din 15 februarie 2007pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 21 februarie 2007    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La capitolul VIII "Aparatul propriu al Consiliului", punctul 4 "Direcţia de integrare europeană, relaţii internaţionale şi implementare a programelor PHARE" va avea următorul cuprins:"4. Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe".2. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 68 va avea următorul cuprins:"Art. 68. - (1) Serviciul afaceri şi programe europene are următoarele atribuţii:".3. La articolul 68 alineatul (1), literele b), d), g) şi l)-r) vor avea următorul cuprins:"b) monitorizează îndeplinirea angajamentelor externe asumate prin Tratatul şi Protocolul de aderare la Uniunea Europeană din aprilie 2005, în domeniul său de competenţe;.............................................................................................. d) identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene, pe baza priorităţilor din Parteneriatul de aderare şi din alte documente programatice, în conformitate cu strategia de programare a asistenţei financiare şi după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie, potenţiale beneficiare ale asistenţei;............................................................................................... g) colaborează cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice în organizarea licitaţiilor/selectărilor şi a evaluării ofertelor pentru toate tipurile de asistenţă PHARE, Facilitatea de tranziţie şi din fonduri structurale;.............................................................................................. l) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranziţie şi din fonduri structurale, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program; m) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilităţii de tranziţie şi celor aplicabile fondurilor structurale; în acest scop colaborează cu beneficiarii direcţi; n) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene, Fondul Naţional şi cu Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice; o) asigură legătura între Consiliul Superior al Magistraturii, ca autoritate de implementare, şi instituţiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale, pe care le implementează; p) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale; q) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al unităţii de implementare a programelor PHARE, Facilităţii de tranziţie şi fondurilor structurale; r) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii şi membrilor Consiliului, legate de activitatea de asistenţă financiară PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale;".  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,judecător Anton PandreaBucureşti, 15 februarie 2007.Nr. 83.-------