LEGE Nr. 30 din 15 noiembrie 1990privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 125 din 16 noiembrie 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Angajarea, în condiţiile legii, a salariaţilor la instituţiile de stat, organele administraţiei stat şi la orice alta unitate bugetară se face numai prin concurs. La regiile autonome, societăţile comerciale şi la oricare alte persoane juridice, angajarea salariaţilor se face în condiţiile stabilite de acestea dacă, pentru ocuparea anumitor funcţii, prin lege nu se prevede altfel.  +  Articolul 2Orice discriminare la angajarea salariaţilor pe criterii politice, etnice, confesionale, de vîrsta, sex şi de stare materială este interzisă de lege. Încălcarea prevederilor alin. 1 atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 3În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, guvernul va organiza atestarea pe post, pe bază de examinare, a salariaţilor din administraţia de stat. Posturile devenite vacante ca urmare a testarii vor fi ocupate prin concurs.  +  Articolul 4Organele administraţiei de stat, regiile autonome, societăţile comerciale şi oricare alte organizaţii angajează absolvenţi ai unei unităţi de învăţămînt, la debutul lor în profesia dobîndită, pentru o perioadă de proba. Durata perioadei de proba se stabileşte de către organul de conducere al unităţii prevăzute la alin. 1, dar nu va fi mai mica de 6 luni şi mai mare de un an. Dispoziţiile legale referitoare la stagiu se abroga.  +  Articolul 5Dispoziţiile legale care condiţioneaza ocuparea unor funcţii de conducere, de execuţie sau orice altfel de funcţii, indiferent de domeniul de activitate, de vechimea în munca sau în specialitate se abroga. Prevederile alin. 1 nu se aplică judecătorilor, procurorilor, medicilor şi cadrelor didactice, ale căror criterii de angajare şi promovare pe bază de competenţa se stabilesc prin statutele profesiilor respective. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 noiembrie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUAceastă lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 12 noiembrie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind angajarea salariaţilor în funcţie de competenţa şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU---------------------